Algemene beschouwingen over Programmabegroting 2018 door onze fractievoorzitter Bert van Beek, gehouden op 06-11-2017

zaterdag 11 november 2017 13:41

Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u die meeluistert.

Wij als ChristenUnie Stadskanaal begonnen afgelopen juni de algemene beschouwingen met de woorden Anno Domini (het jaar van onze Heer) 2017. Ook wezen wij naar hetgeen door David geschreven is in Psalm 121. Dat is de psalm waarin geschreven staat Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Een bekende Psalm. Wij spraken over de God van Abraham, Izaak en Jacob. De God waarin wij en velen in Stadskanaal in geloven. Dat wil niet zeggen dat wij in alles maar moeten afwachten nee De ChristenUnie Stadskanaal wil een constructieve bijdrage leveren in de Stadskanaalster politiek en vertrouwen daarbij op onze God.

Wij willen u als college en de ambtenaren bedanken voor de voorliggende programmabegroting. Een duidelijk stuk waar veel werk in is gaan zitten. We zien een aantal zaken die genoemd zijn tijdens de Algemene Beschouwingen terug in deze begroting waarvoor onze dank.

Voor dat wij de programmabegroting vaststellen toch een aantal opmerkingen:

Een kleine twee weken terug stond een nieuwe regering op het bordes met de Koning. Wij als ChristenUnie maken deel uit van de nieuwe regering. Daar zijn we blij mee. Eindelijk na een lange coalitieonderhandeling is er een regeerakkoord. Wat dit precies zal gaan inhouden voor ons als gemeente Stadskanaal is nu nog niet duidelijk. Wij hopen echter dat er meer geld en aandacht naar de Gemeenten zal komen.

Voorzitter alweer de laatste programmabegroting die deze raaad behandeld. In maart nieuwe verkiezingen. Maar het is u als college dan toch gelukt, welliswaar met kunst en vliegwerk veel bezuinigingen de afgelopen jaren, maar er ligt nu wel een structureel sluitende begroting 2018. Het batig saldo bedraagt afgerond 700.000 euro. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2018-20121 hebben de begrotingssaldi zich positief ontwikkeld. Ook de hogere Algemene Uitkering van het Rijk heeft hier aan bijgedragen. Een ander punt is het wel doorvoeren in de begroting 2018 en in de meerjarenraming van de 1% boven-trentmatigeverhoging van de OZB. Dus 3 % totaal. We begrijpen dat u dit gedaan heeft. Risico’s zijn er nog genoeg zoals u heeft beschreven. Terughoudendheid met betrekking tot uitbreiding van financiele verplichtingen staan wij achter. Gelukkig is onze weestandscapaciteit nog ruim voldoende

Zoals u schrijft ambities blijven we nastreven en plannen blijven we maken, daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Creatieviteit met betrekking tot het inzetten van bestaande middelen (nieuw voor oud) spreekt ons eveneens aan.

Voorzitter een structureel saldo van afgerond 800.000 euro positief in 2021 daarvan zegt u in een persbericht is een geringe financiele buffer. Druk op de begroting en meerjarenraming blijft onder andere door de ontwikkeling van de kosten voor de Jeugdhulp. Vanaf 2018 zal elke gemeente in Groningen zelf financieel verantwoordelijk zijn voor hun eigen jeugdhulpuitgaven.Dit echter in ieder geval in 2018 met uitzondering van de specialistische jeugdhulp en bijzondere producten. Het beeindigen van de financiele solidariteit zal consequenties hebben ook voor onze gemeente. Wij verzoeken u als college dat u de raad op de hoogte houdt van dit traject en dat u de raad af en toe bijpraat met betrekking tot de diverse financiele risico’s in het Sociaal Domein.Er gaat veel geld om in het Sociaal Domein en het voornemen om deze gelden toe te voegen aan de algemene uitkering is uitgesteld.

Voorzitter ook blijft het lastig de indicatoren die genoemd zijn op een juiste wijze te interpreteren. De brongegevens zijn niet de gegevens van Stadskanaal maar komen uit het dashboard van waar staat je gemeente.nl. Dit gegeven is gedeeld met de Rekeningcommissie maar we hadden graag gezien dat we van de cijfers op aan konden. Bij de algemene beschouwingen hebben wij ook gesproken over de duurzaamheidsnota en het incidentele geraamde budget van 100.000 euro. Wij zien uit naar deze nota. Zeker gezien de visie van u op zonneparken. We vragen ons wel af waar nu die 100.000 precies voor bedoeld is.

Voor wat betreft de Omgevingsdienst wachten we op de avond in januari 2018 waar u ons bijpraat hoe e.e.a. nu verloopt. Dat wij vanavond niet de najaarsnota eveneens behandelen vinden wij jammer maar wel begrijpelijk. Gelukkig is dit volgend jaar opgelost en kan het weer in 1 keer.

Voorzitter Op pagina 117 met betrekking tot het ombuigingsplan staat dat u voor een aantal uitkomsten van onderzoeken terugkomt bij de Voorjaarsnota en de veragdering in december aaanstaande. Wij wachten dit af.

Voorzitter hier wil ik het in eerste termijn bij laten.Rest mij nog te zeggen dat wij iedereen, raad, college,ambtenaren en inwoners van Stadskanaal Gods zegen toewensen.

Dank u

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen over Programmabegroting 2018 door onze fractievoorzitter Bert van Beek, gehouden op 06-11-2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.