Behandeling van de Najaarsnota 2017 tijdens de raadsvergadering Stadskanaal op 20-11-2017

Eurosvrijdag 05 januari 2018 19:10

Vanavond wordt de Najaarsnota 2017 behandeld met 20 raadsleden. We hebben een goede reservepositie. Verder ging het nog over o.a.: Stadskanaal koersvast, de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg, de Wijziging Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2018, de Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017, de Beheersverordening Stadskanaal Noord en Musselkanaal en ten slotte over het Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal.

ALGEMEEN EN INFORMATIEF

Insprekers

Er zijn twee insprekers over agendapunt 17a, waar het gaat de wijziging van de erfpachtovereenkomst van de Stichting Centrum Pagedal, namens de organisaties die gebruik maken van dit zwembad. Zij maken zich zorgen over het gebruik van het Pagecentrum, na de verbouwing.

Ingekomen stukken

Bij het ingekomen stuk van de stichting Snikkevaart dient de hele raad op initiatief van D66 een motie in om de vaste lasten van de Snikke tijdelijk over te nemen om zo een oplossing te zoeken voor een schipper voor de “Dieverdoatsie .” Klik hier voor de motie Dieverdoatsie

Wethouder Boen zegt dat het college hier aan mee wil werken, zodat de Snikke voor Stadskanaal behouden blijft.

Bij Ingekomen stukken 07.05 spreekt raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie in . Van der Heide: ”Voorzitter, bedankt voor de zorgvuldige beantwoording van de vragen omtrent de onrust over de nieuwe invulling van de locatie aan de Jabbingelaan in Onstwedde.
In uw beantwoording geeft u terecht aan dat het om huisnummer 6 t/m 8B gaat.
Ook is ons duidelijk dat u hierin geen formele positie hebt.
U geeft terecht aan dat op de dag van het indienen van de schriftelijke vragen, dit was 16 oktober, de nieuwe huurder, te weten Stakka-zorg, een huis-aan-huisbrief heeft verzonden waarin bewoners wordt verteld dat er een officiële openingsbijeenkomst wordt gehouden om uit te leggen wat nu de bedoeling is.
We zijn echter 5 weken verder en er is nog geen bijeenkomst geweest om buurtbewoners uitleg te geven of nader kennis te laten maken. Terwijl er al wel jongeren met psychiatrische problematiek wonen. Zorgvuldigheid en correcte communicatie is hier ver te zoeken. Misschien is het wel verstandig om dit wel aan te geven in de gesprekken, die u heeft met Levier”

Wethouder Bessembinders :”Ik neem aan dat dat nog komt, maar ik vind het prima dat wij een signaal afgeven niet naar Levier maar naar Stakka om dit even onder de aandacht te brengen.”

Rondvraag

ChristenUnieraadslid Frits van der Heide heeft naar aanleiding van het persbericht van 13 november jl. over de aanbesteding van de reclame abri’s de volgende vraag:”
Hebben wij als gemeente nu nog enige sturing dan wel afstemming met de exploitant over reclame-uitingen in de openbare ruimte? “

De volgende vraag gaat over de locatie aan de Frankrijkerlaan Van der Heide: ”Het is al bijna 3 jaar geleden dat het oude gebouw van het Noorderpoort college aan de Frankrijklaan, de oude MTS, gesloopt is. Nu krijgen wij vragen van bewoners aan de Frankrijklaan dat er nu al heel lang bouwhekken staan en dat er zo af en toe wel wat werkzaamheden zijn, maar ze geen flauw idee hebben wat er nu precies gaat gebeuren met deze locatie. Kunt u ons daar iets over vertellen en hoe de bewoners betrokken zullen worden?”

Wethouder Bessembinders: “ Die Abri’s dat is een provincie brede aanbesteding geweest daar zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden. Ook ten aanzien van de reclame uitingen zijner geen bijzondere voorwaarden opgenomen. We hebben voor de locatie Frankrijkerlaan ook nog geen idee wat daar in de toekomst, gaat gebeuren. Er zijn nog geen vast omlijnde plannen en we zeggen u toe dat we bij nieuwe ontwikkelingen, de wijk Maarswold er bij zullen betrekken”

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 : Najaarsnota 2017.

De beslispunten

- De begroting 2017 wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Najaarsnota 2017 - De kredieten voor investeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota 2017, beschikbaar stellen. – De Najaarsnota 2017 voor het overige voor kennisgeving aannemen.

Bert van Beek fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Voorzitter, de tussenstand wordt opgemaakt van de begroting 2017 in deze najaarsnota. We lezen dat de financiële mutaties per saldo een voordeel opleveren van 823.000 euro waardoor het begrotingssaldo uitkomt zoals het nu lijkt op 590.000 euro

Voorzitter we houden het kort. Wat wij ons afvragen is hoe het komt dat er zoals u schrijft een matige tot forse onderschrijding is van de voorzieningen voor minima.

  •  maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning -350.000
  • Beschermingsbewindvoering stijging lasten bijzondere bijstand +200.000
  •  intensivering armoedebeleid middelen maatwerkvoorziening – 400.000
  • Budget overige regelingen (collectieve ziektekostenverzekering/individuele inkomstentoeslag/witgoedregeling en schoolpakket – 150.000

Hoe kan het dat wij hier zoveel geld overhouden. Is de begroting niet goed geweest of zijn de regelingen niet goed genoeg bekend of zijn er andere oorzaken. Graag een reactie van uw kant”

Beantwoording College

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie

Wethouder Hamster: ”U hebt terecht opgemerkt dat wij de behandeling van de Najaarsnota samen met de begroting willen behandelen. Als het nodig is kan het gescheiden worden behandeld en zo staat het ook in de verordening. Soms lukt dat dus niet.”

Wethouder Boen

Francis Boen: “Onderschrijding van een aantal voorzieningen in het sociaal domein. De heer van Beek van de ChristenUnie vraagt of er niet goed is begroot en hoe dat kan.Misschien is het wel zo, dat de algemene voorzieningen, die we hebben, dat die dusdanig goed passen bij de mensen die daarom vragen, dat er geen beroep hoeft te worden gedaan op deze voorzieningen. Aan de andere kant is het zo dat een deel van de maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 zal worden ingezet voor het verhaal huishoudelijke hulp zoals we dat in februari van dit jaar hebben besloten. Ook maken we gebruik van de voorzieningenwijzer om de mensen te wijzen op de voorzieningen die er zijn. Daar zetten we dus wel actie op in . Van Beek: ”U geeft niet echt antwoord op mijn vraag. Ik vraag, heeft u een idee hoe het komt dat er zoveel geld overblijft en dan krijg ik een antwoord van het zou kunnen zijn dat. Als we het niet weten moeten we dat ook gewoon zeggen en dan moeten we misschien anders begroten. En als er inderdaad zodanige voorzieningen zijn, wat niet nodig is, dan hoeven we het ook niet te reserveren In de begroting. Het is dus niet zo, dat onze inwoners de weg niet weten te vinden naar deze middelen? Wethouder Boen: “Dat de mensen de weg niet weten is een aandachtspunt en ik denk ook dat onze inspanningen gericht moeten zijn om zoveel mogelijk van onze inwoners te informeren over de mogelijkheden. Dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de maatwerkvoorzieningen en dat dat ten nadele is va onze burgers. Ik denk dat we dat met elkaar hebben afgesproken, hoe we met de huishoudelijke hulp omgaan, hoe we met de algemene voorziening, die we hebben bedacht omgaan en dat er zoals altijd een maatwerkvoorziening mogelijk is op het moment dat de algemene voorziening niet toereikend en bereikbaar is voor onze inwoners.”

Agendapunt 13: Stadskanaal Koersvast, nait soezen, moar doun.

Beslispunt: Het bovengenoemde koersdocument over het thema herindeling vaststellen

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Wij gaan niet de aanleiding tot dit document, ik bedoel de herindeling, geheel benoemen. Wij willen het houden bij het document wat voor ons ligt. Wij hebben hier reeds over gesproken in een bijeenkomst waarna u dit document waar de provincie om verzocht in persoon heeft overhandigd aan een delegatie van de Provincie, bij de Star locatie.

Zoals reeds eerder genoemd vinden wij het een prachtig visie document. Maar voorzitter wat ons nog meer aanspreekt : het is vooral het projectenboek waardoor het een concreet document wordt en specifiek voor Stadskanaal. Een stuk niet in beton gegoten maar een dynamisch document, dat in de loop van de tijd ook steeds concreter gemaakt worden in projecten of zo u wilt smart beschreven kan worden. De jaarlijkse evaluatie lijkt ons daarbij wel belangrijk. Daar moeten we het misschien nog eens over hebben met z’n allen. Ook het evalueren van de lopende projecten is onzes inziens een goede zaak. Het geheel overziende voorzitter blijkt wel dat wij als Stadskanaal bestuurskracht hebben beschreven. We willen de Provincie zo laten zien wat we willen en hoe we verder willen gaan. We zijn ons bewust van onze taken en verantwoordelijkheden. Voorzitter tot zover.”

De andere partijen vinden het een prima document en zijn het eens over het feit dat we ons bewust zijn van onze taken en verantwoordelijkheden in Stadskanaal ook voor de toekomst.

Beantwoording Boukje Galama

Burgemeester Galama bedankt de partijen voor de complimenten en is blij met de steun. Ze beaamt dat de projectenboek een dynamisch document is en dat we het een keer per jaar zeker gaan evalueren. We mogen ook wel trots zijn op dit document. Ook de GS was zeer te spreken over onze originele plannen. Van Beek: ”Hoe gaat u de evaluatie organiseren? Galama: ” We gaan zeker een jaarlijks moment afspreken om te evalueren over de koers van Stadskanaal. Unanimiteit zou geweldig zijn” Dit wordt uiteindelijk ook door de raad unaniem ondersteund.

Agendapunt 14: Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg.

Beslispunt: Instemmen met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg Groningen
Alleen het CDA reageert nog op deze nota. De hele raad stemt hier vervolgens mee in

 

Agendapunt 15: Wijziging Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2018

Beslispunt: De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 wijzigen door artikelen te wijzigen en een nieuw artikel in te voegen.
De SP is bezorgd dat in deze verordening het stoepkrijten van kinderen zal worden beboet. Het CDA wil ook een streep door dat artikel.

Burgemeester Galama

Galama: ”Eerlijk gezegd om het stoepkrijt eruit te strepen? Ik vind het eigenlijk een overbodige discussie. Het is hooguit een middel,  als je echt bewust wilt optreden tegen spelende kinderen met stoepkrijt wat door de regen wegspoelt, wordt er door de politie niet opgetreden. Het gaat erom als er wordt gewerkt met stoffen, die je moeilijk kunt verwijderen. We kunnen dan een waarschuwing geven.

Van Beek:” Er staat krijt en geen stoepkrijt en als de kinderen niet bekeurd worden is er toch niets aan de hand, aldus de burgemeester”?

De SP dient vervolgens een amendement in ondertekent door alle fracties om krijt uit de verordening te halen, waarna de burgemeester toezegt om dit amendement over te nemen, zodat krijt inderdaad niet meer in de verordening wordt vermeld.

Agendapunt 16: Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017.

ChristenUnieraadslid Ingrid Sterenborg : ”We hebben kennis genomen van de nota doorontwikkeling wijkgericht werken en kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie.

We merken op dat het sociale deel wijkgericht werken nog niet optimaal is en versterkt zou moeten worden.

De evaluatie is van mei 2016, we hebben eind vorig jaar een informatieve bijeenkomst gehad over wijkgericht werken, deze avond hebben we als waardevol ervaren. Kunt u aangeven wat er nadien is verbeterd? Of anders gezegd, wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe gaat het nu?

Het is van belang dat we blijven door ontwikkelen de wijkscan is daarbij een belangrijke graadmeter, er is maatwerk per wijk nodig. Iedere kern en wijk heeft andere verwachtingen en behoeften van de gemeente.

Een belangrijke vraag die we onder de aandacht willen brengen; hoe zorgen we ervoor dat we in contact komen met mensen, groepen mensen die zich niet zelf melden. Denk aan laaggeletterden, eenzamen en zo zullen er allicht meer mensen onder de radar blijven.

U zult begrijpen dat we kunnen instemmen met dit raadsvoorstel het ligt in lijn met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan.”

Beantwoording wethouder Bessembinders

Hij dankt voor de waardering van de partijen voor deze nota. De wijkraden moeten wel goede belangenbehartigers zijn van hun wijk of van hun dorp en weten te enthousiasmeren. Bessembinders: ” Wat de ChristenUnie inbrengt is van belang in verband met het sociale deel van het wijkgericht werken. We hebben ervaring, maar als het gaat om de sociale aspecten van het wijkgericht werken, dan merken wij de verschillen in aanpak. De ene wijkraad is meer belangenbehartiger en de andere wijkraad/dorpsbelangen is meer de organisator van activiteiten voor jeugd, voor ouderen of voor mensen die eenzaam zijn.”Sterenborg:”Ik had nog gevraagd hoe u in contact komt met mensen, die zichzelf niet melden en eenzaam zijn” Bessembinders:”Ik vind het een moeilijke vraag, omdat het gaat over mensen die normaal niet voor het voetlicht komen. Uiteraard kunnen wijkraden en dorpsbelangen daar een rol in spelen . Ook proberen we activiteiten te ontwikkelen om deze doelgroep te bereiken. Er ligt geen kant en klaar concept waarmee we zo aan de slag kunnen.”

Agendapunt 17: Beheersverordening ”Stadskanaal Noord en Musselkanaal

Dit agendapunt wordt zonder inbreng en bespreking overgenomen

Agendapunt 17a: Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal.

Beslispunt: Eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van ons college om toestemming te verlenen voor de verbouwplannen van de Stichting Centrumgebouw Pagedal.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Er is al veel geschreven en gesproken over voorliggend voorstel. Wij kunnen ons vinden in het voorstel tot splitsing van het verzoek van de Stichting en dus eerst toestemming te geven tot de sloop en verbouw. We begrijpen dat u dit zo doet. Natuurlijk was het mooier geweest e.e.a. in 1 keer af te handelen. Het is wel mooi dat de stichting wil investeren. Een bedrag van 3 miljoen is niet niks.

Een mooie accommodatie ontstaat na deze investering die ook nog eens een positieve spin off kan hebben voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

We hebben de insprekers gehoord. We hopen dat de huidige gebruikers het zwembad kunnen blijven gebruiken en dat dit naar ieders tevredenheid is. Wij zijn tevreden dat u een gesprek heeft gevoerd met de Stichting inzake de 2 buitensportverenigingen de kanoclub en de duikclub. In eerste instantie zou er voor deze 2 verenigingen geen plek meer zijn. Wij begrijpen dat nu, indien de raad hierom verzoekt, de Stichting bereid is een gebruikerscontract met genoemde verenigingen aan te gaan. Wij begrijpen ook dat wij als gemeente hierin geen partij zijn. Wij vragen met klem of de stichting dit wel wil doen en dat de voorwaarden die verlangd worden door de stichting redelijk en billijk zijn. Hieronder valt wat ons betreft ook de tariefontwikkeling.

Een erfpachtovereenkomstwijziging zal nog volgen. Dit is een bevoegdheid van het college, maar wij kunnen als raad wel onze wensen en bedenkingen hierover nog uiten. Dit wachten wij af.

Laat ik kort en bondig zijn. Wij kunnen ons vinden het voorgenomen besluit van het college om toestemming te verlenen voor de verbouwplannen.”

De SP wil eerst goede afspraken met de deelnemende organisaties. Over de bijeenkomst over de verbouwing is de SP erg kritisch. Vooral het late tijdstip van vergaderen en het volgens de SP weinig respectvolle benadering door de burgemeester werd benadrukt. De GBS is voorstander van de verbouwplannen en is kritisch over de communicatie tussen de verenigingen en Stichting het Pagedal. De PvdA heeft nog heel wat vragen en wil eerst antwoorden van de wethouder. Het CDA is ingenomen met de aanpak en de verbouwplannen. Begin zo snel mogelijk te slopen en te bouwen. De VVD stemt ook in met de slopen de verbouw. Fractie Mellies is positief over de opstelling t.o.v. de verenigingen en wil ook dat er zo spoedig mogelijk wordt gestart. D66 vindt het dossier duidelijk, maar is ook kritisch over de communicatie en ziet nog veel onduidelijkheid voor de toekomst.

Beantwoording Wethouder Boen

Wethouder Boen:” Het beslispunt dat voorligt, dat behelst het kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. het voorgenomen besluit. Wat wij in het document hebben proberen aan te geven, dat is een kort historisch overzicht waarbij wij hebben proberen te duiden wat het belang is van de voorziening waar we het over hebben vanavond, de rol die dat gespeeld heeft in onze gemeente en natuurlijk datgeen wat er aan plannen nu voorligt. Plannen die zoals wij ook hebben aangegeven,  wat ons betreft een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn. Vanuit de raad is een aantal opmerkingen gemaakt . Een aantal opmerkingen, die betrekking heeft op het voorstel wat hier nu voorligt en dat gaat over de splitsing van het gesprek over de erfpachtovereenkomst, de besluitvorming daarover en ik heb kunnen vaststellen dat in meerderheid die splitsing wordt gewaardeerd en dat daarmee wordt ingestemd. Dat neemt niet weg, dat er ook in het stuk staat aangegeven, dat wij op een later tijdstip over de erfpachtovereenkomst, waarin een wijziging zal moeten worden aangebracht verder zullen spreken met de Stichting Pagecentrum. Het moge duidelijk zijn dat naast de wijziging die wij wensen aan te brengen met betrekking tot het nu kunnen aanpakken en aanvangen van de sloop en verbouwingsoperatie, dat wij daar ook duidelijk bij gezegd hebben,  dat de overige artikelen in de erfpacht overeenkomst blijven zoals ze zijn op dit moment. Fase twee van ons verhaal is dat wij met Stichting Pagecentrum in gesprek gaan over het re4sterende deel, de erfpachtovereenkomst. Een aantal van u is daar vanavond al op vooruitgelopen door een aantal vragen te stellen met name over de brief die door Stichting Pagecentrum is gestuurd met hun idee wat er in de erfpachtovereenkomst kunnen worden gewijzigd . Maar dat is op dit moment voor ons geen onderwerp van gesprek op deze bijeenkomst. Wij geven ook minimaal twee keer aan dat wij daarover op een later tijdstip in gesprek gaan. Dus ik denk dat we die twee dingen van elkaar moeten loskoppelen. We hebben het stuk wat nu voorligt en dat biedt de mogelijkheid aan de raad om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot datgene wat het college wil gaan besluiten. Het lijkt ons verstandig als de gesprekken over de erfpachtconstructie zijn geweest om met het resultaat van die gesprekken hetzelfde te doen ; namelijk aan de raad voor te leggen en haar wensen en bedenkingen kan uiten. Het feit dat wij een splitsing aanbrengen in de besluitvorming betekent dat er wordt gezegd . U kunt aan de slag met de sloop en het verbouwen. Dat heeft betrekking op artikel 4 lid 2. Dat betekent dat er i.p.v. het recreatie bad en het instructiebad, dat daarvoor een multifunctionele accommodatie in de plaats komt. Dat betekent dat daarop in ieder geval en zo staat het ook in het stuk en dat daarover het gesprek moet gaan met betrekking tot de aanpassing van de erfpachtovereenkomst. En dat is het enige waar het over gaat. Alle andere artikelen die er in staan, die zijn op dit moment nog niet aan de orde.. We hoeven de discussie daarover nog niet te voeren . Dat gaan we op een later tijdstip op een zorgvuldige manier doen. We gaan de raad daarover informeren en geven de raad ook de mogelijkheid om ter zake bedenkingen en wensen kenbaar te maken. Ik ga er vanuit dat dit een voldoende duidelijk antwoord is over de transparantie die wij willen bereiken in het proces wat hier op volgt. Over hoe de gebruikersovereenkomst vorm zal moeten krijgen, moet gaan op basis van redelijkheid en billijkheid en daar gaan wij ook vanuit dat dat op die manier gebeurt. Ik heb het hier over de gebruikersovereenkomst met de twee genoemde verenigingen. Het gaat hier niet over de duiding van de erfpachtovereenkomst. Een aantal vragen en opmerkingen, die er gemaakt zijn en die betrekking hebben op het tweede gedeelte gaan wij inderdaad op terugkomen. Het is goed dat er gesproken is over de onderlinge communicatie en ik verwacht dat de betrokken partijen dat ter harte zullen nemen. En we houden een vinger aan de pols over de voortgang voor een goede afloop. “

De hele raad stemt in met dit raadsstuk.

Besluitvorming zonder debat

Agendapunt 18: Beëdiging fractie assistent

Nadateen onderzoekscommissie onder leiding raadslid van Beek de geloofsbrieven heeft onderzocht wordt Harmina Manning van fractie Mellies geïnstalleerd als fractie assistent na aflegging van de belofte.

Okko Dijkstra

« Terug

Reacties op 'Behandeling van de Najaarsnota 2017 tijdens de raadsvergadering Stadskanaal op 20-11-2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.