Bijdrage Fractiebreed overleg

5 zetels - 06-04-18vrijdag 06 april 2018 17:41

Voorzitter, overige fracties, en een ieder op de tribune of zij die meeluisteren.
Als we kijken naar de verkiezingsuitslag dan zijn wij onze Hemelse Vader dankbaar, omdat we nu 5 zetels hebben en de grootste partij in Stadskanaal zijn geworden. Wij zien dit als de zegen van God. Dit was boven onze verwachting. We zijn dankbaar voor de stemmenwinst. Meer dan 20% van de stemmers stemde op de ChristenUnie. Wij willen ook vanaf deze plek een ieder die op de ChristenUnie heeft gestemd daarvoor bedanken.

Als we naar het totale beeld kijken, zien we geen hele grote verschuivingen, zoals we de afgelopen verkiezingen sinds 2002 wel hebben gezien. Wij willen de VVD feliciteren met hun verdubbeling van het aantal zetels. Ook de partij Lokaal Betrokken is met 1 zetel in de raad gekomen. Een prestatie van formaat. GroenLinks heeft ondanks een stemmenwinst geen zetel kunnen bemachtigen. Het CDA heeft weliswaar stemmen verloren maar heeft haar 5 zetels toch weten te behouden. Gemeente Belangen heeft ondanks verlies toch 2 zetels gekregen. D66 heeft haar zetel net kunnen vasthouden. SP en de PvdA hebben elk een zetel verloren.

Toch voorzitter, wil ik iedereen die verkozen is door de inwoners in deze raad feliciteren met hun verkiezing. Aan ons als raad nu de taak ons de komende vier jaar met al onze capaciteiten in te zetten voor de toekomst van onze gemeente Stadskanaal en al haar inwoners.

Helaas was de betrokkenheid van onze bevolking bij de verkiezingen laag, wat blijkt uit een laag opkomstpercentage. Dit ondanks de inspanningen van de gemeente met o.a. de campagne om de jeugd bij de verkiezingen te betrekken op verschillende manieren met o.a. de mobiele stembus. Ook nog een woord van dank aan de griffie en de afdeling communicatie en alle ambtenaren en vrijwilligers, discotheek Fox en RTV1 die deze verkiezingen/de uitslagen en de verkiezingsavond in goede banen hebben geleid.

Voorzitter, als ChristenUnie Stadskanaal hebben wij, in overleg met de fractievoorzitters/lijsttrekkers, besloten om de start van de coalitiebesprekingen opnieuw in de openbaarheid te laten starten. Onze inwoners hebben hun stem laten horen. Zij hebben nu het recht om van de politiek te horen hoe zij reflecteren op die uitslagen en wat dat zou moeten betekenen voor het gemeentebestuur. Eveneens in overleg hebben wij dhr. Nederveen wethouder van de gemeente Zuidhorn gevraagd als informateur. Hij is vanavond dan ook aanwezig om naar een ieder te luisteren. We zijn dankbaar dat hij dit wil doen en verwelkomen hem dan ook hier vanavond. Uiteraard zullen we na vandaag enige tijd achter gesloten deuren doorpraten en zullen diverse gesprekken gevoerd worden. Maar dit lijkt ons de enige juiste start. Wat dit ook als voordeel heeft is dat ook partijen die uiteindelijk niet tot een coalitie gaan behoren hun bijdrage kunnen leveren aan een bestuursakkoord, want het is onze insteek om zeer goed te luisteren wat hier raadsbreed wordt ingebracht en zoveel als mogelijk de ingebrachte zaken mee te nemen!

Voor ik verder ga eerst iets over de ChristenUnie als partij:

Wij zijn een Christelijke partij voor alle inwoners van de gemeente Stadskanaal die gefundeerd op de Bijbel Christelijke politiek handen en voeten proberen te geven in afhankelijkheid van onze God. Onze verkiezingsslogan was “Geef Geloof een Stem.” Dat willen wij als nieuwe fractie van de ChristenUnie dan ook doen. Ons verkiezingsprogramma hadden wij als titel “waardevol” gegeven. Stadskanaal en al haar inwoners zijn voor ons waardevol. Wij zijn dan ook meer dan bereid onze verantwoordelijkheid te nemen om met andere partijen de komende 4 jaar Stadskanaal te besturen.

Voorzitter ik ga over naar onze speerpunten zoals verwoord in ons uiteraard leidende verkiezingsprogramma. Dit hadden we verdeeld in 3 hoofdstukken, namelijk Waardevol Leven, Wonen en Werken. Hier kan alles ondergebracht worden. Een aantal punten willen wij toch naar voren brengen:

1. Als eerste zou ik willen benoemen dat wij voor een daadkrachtig, stabiel en gedegen bestuur in Stadskanaal willen gaan. Als we terugkijken op de afgelopen 4 jaar is dat door allerlei omstandigheden niet altijd gelukt, wat het niet altijd makkelijk maakte. Sterke, liefst ervaren, bestuurders zijn wat ons betreft noodzakelijk, zeker in deze tijden van besturen in gemeenteland.

2. Verder zouden wij graag zien dat wij bij het opstellen van het bestuursakkoord het Koersdocument “Stadskanaal Koersvast,” dat wij in november 2017 unaniem hebben aangenomen, als leidraad gaan gebruiken. Daarmee hebben we als het ware een gedragen raadsakkoord vastgesteld. Het bijgevoegde projectenboek waarin de 3 thema’s Stadskanaal Leeft, pakt aan en werkt duurzaam zijn uitgewerkt in een 28 tal relevante projecten is een dynamisch document dat periodiek kan worden bijgesteld en/of aangevuld. Tijdens de coalitieonderhandelingen kan besproken worden in welke mate daar op dit moment aanleiding toe is. De ChristenUnie zou hier en daar nog wat willen aanvullen of prioriteren. Het maakt ook, dat als wij dit gaan doen, dat wij niet alles opnieuw hoeven te doen wat een aantal maanden geleden met enthousiasme werd omarmd door de vorige raad. Het zorgt er ook voor dat de snelheid erin blijft, zodat wij spoedig een nieuw college kunnen hebben.

3. Een aantal sociale problematieken zou wat ons betreft versterkt of versneld aangepakt moeten worden, we noemen armoede, eenzaamheid en kwetsbare gezinnen.

Het armoedebeleid moet breed, doelgericht, rechtvaardig en ruimhartig zijn. Er ligt een nota, maar de snelheid van uitwerking en uitvoering moet omhoog. Onze kwetsbare inwoners mogen zeker niet tussen wal en schip raken. Er is wat ons betreft ook zeker nog een verdiepingsslag te maken. De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving waarin plaats is voor iedereen. Uitwerking van dit beleid dient in de komende periode gestalte te krijgen! Het raadsbreed ondersteunde beleid t.a.v relaties en relatieondersteuning dient te worden voortgezet.

4. Het Sociale Domein als geheel dient wat ons betreft qua uitvoering door te ontwikkelen en financieel goed op orde te komen. We zijn goed op weg na de invoering van de decentralisaties, de uitvoering loopt zo langzamerhand, en nu moet de inhoudelijke transformatie echt zijn beslag gaan krijgen. Financieel zijn er zowel op jeugd als werk beste opgaven. Het nieuwe college zal daar de komende periode een beste opdracht hebben. Want het doel moet blijven om dit op termijn structureel te bekostigen vanuit de door het Rijk ter beschikking gestelde financiële middelen.

5. Een gedegen financieel beleid is (namelijk) voor ons belangrijk. Een sluitende begroting en de lasten voor de burgers laag proberen te houden. Als er wel bezuinigd moet worden dienen de lasten verdeeld te worden en stapeling van lasten dient voorkomen te worden.

Voorzitter, er zijn nog vele zaken te benoemen waar wij graag extra aandacht voor willen zoals bv. meer werk, de TDC’s en de doorontwikkeling van Wedeka, een betere Infrastructuur, de omgevingswet, Groen, Grijs, Ruimte, Economie, Energie, Duurzaamheid en Veiligheid, Onderwijshuisvesting, met de situatie in Maarsveld voorop, realisatie van het taalhuis, etc. etc. Het zijn allemaal thema’s die wij belangrijk vinden maar die ook uitgewerkt worden in het genoemde projectenboek.

Als ChristenUnie hopen we op een constructieve manier van samenwerking van alle partijen zodat een nieuw college snel, maar wel zorgvuldig, gevormd wordt. Voorzitter hier wil ik het eerst bij laten. Dank U wel.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Fractiebreed overleg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.