2009

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2009
door Johan Hamster23 november 2009


Motie van treurnis

Gisteravond vond de voorlaatste gemeenteraadsvergadering van 2009 alweer plaats. Er stond niet veel op de agenda. Enkel het onderwijshuisvestingsplan voor het komende jaar. De ChristenUnie vroeg daarbij aandacht voor het binnenklimaat van scholen en complimenteerde het college over de goede overlegstructuur met het onderwijs.

Het zwaartepunt van de avond was een motie van treurnis die door de ChristenUnie werd ingediend over uitlatingen van wethouder van de Kolk in het Dagblad van het Noorden. Dat is naar mijn weten voor het eerst. We zijn erg voorzichtig in het bekritiseren van het persoonlijk handelen van wethouders. Gisteren echter meenden we weinig andere keus te hebben.

Twee weken geleden namelijk zei de wethouder het volgende:

“Één van de overwegingen die daar bij speelt, is de overweging die de CU heeft meegegeven, namelijk ook om onderzoek te doen naar de privatiseringsmogelijkheden (van Geert Teis, HJH). Die zouden wij willen betrekken bij het doen van het haalbaarheidsonderzoek van variant 2”.

Uit die woorden concludeerden wij dat de wethouder bereid is dat onderzoek te doen. Ik zou ook niet weten hoe ze anders uit te leggen.

Een paar dagen later verscheen in de krant echter uitspraken van dezelfde wethouder die zei dat wat Hans Wubs wil niet mogelijk is. Privatisering kan niet, is zelfs een utopie. Uiteraard heeft de ChristenUnie de wethouder daar gisteren over bevraagd. Was hij juist geciteerd? De wethouder gaf aan van wel, echter niet volledig. Privatisering, zonder jaarlijkse gemeentelijke bijdrage was een utopie, aldus de wethouder.

Dat was voor ons niet genoeg. Eerst in de raad de uitspraak doen, zonder enig voorbehoud, om privatiseringsmogelijkheden te onderzoeken, om vervolgens een paar dagen later één optie, namelijk privatisering zonder jaarlijkse subsidie, uit te sluiten.

Daarop diende fractievoorzitter Hans Wubs dan ook een motie van treurnis is. De andere partijen vonden dit een te zwaar middel en steunden de motie dan ook niet. Voor de ChristenUnie is het echter betreurenswaardig dat de wethouder zijn toezeggingen of handreikingen later deels intrekt of ontkent. Dat kan niet. Wij moeten er van opaan kunnen dat hij staat voor en achter wat hij belooft. Hoeveel zijn zijn toezeggingen in de toekomst anders nog waard?

Na dit politiek beladen moment was de druk weer van de ketel en werd er – met dezelfde wethouder – constructief over de onderwijshuisvesting gesproken. Na afloop werd er nog afscheid genomen van Herbert Dijkman, die vanwege verhuizing voortijdig afscheid neemt van de raad. Volgende maand zal één van de kortszittende raadsleden in de Stadskanaalster geschiedenis dan worden beëdigd. De heer Giessen zal namelijk na de verkiezingen niet meer terugkeren en daarom slechts 3,5 maand raadslid zijn.

Top


27 oktober 2009

Feest

“Dit had een hamerstuk moeten zijn,” waren de woorden van een collegaraadslid na afloop van de behandeling van een raadsvoorstel. Het handelde over een kunstijsbaan in de kerstvakantie. De totale kosten waren 75.000 euro. Het liep uit op een debat met drie schorsingen van vijf minuten die in totaal een uur duurden en een totaal debat van anderhalf uur waar na afloop niemand echt blij was met de gang van zaken, maar de meesten gelukkig wel met de uitkomst.

De gemeente Stadskanaal bestaat dit jaar 40 jaren. Op 1 januari 1969 was de gemeente officieel een feit. Dit jaar worden meerdere festiviteiten georganiseerd voor de bevolking om dat feest te vieren. Tijdens de Algemene Beschouwingen in 2008 lanceerde de ChristenUnie het idee om een kunst-ijsbaan te huren ter gelegenheid van het achtste lustrum van onze gemeente. In die zelfde vergadering opperde de PvdA het voorstel om een kunststof-ijsbaan aan te schaffen. Let op de twee nuanceverschillen: kunstijs tegenover kunststof en eenmalig in het kader van het veertigjarig bestaan tegenover aanschaffen.

De vorige burgemeester verklaarde zich meteen groot tegenstander van kunststofbanen en de huidige burgemeester wist daar zelfs nog argumenten voor te geven, bleek gisteren. Jan Chris de Boer hield namens het PvdA een uitgebreid betoog over de grote voordelen en betrekkelijk lage kosten van een kunstSTOFbaan. Daarnaast liet hij weten veel zaken in het stuk te missen. Onder andere de huurprijs van de schaatsen, die op navraag 5 euro bleken te zijn.

Het voorstel van het college betrof echter een kunstIJSbaan (zoals de ChristenUnie dat voor ogen had). De lokale middenstand heeft dit plan omarmd en steekt er veel energie, geld en tijd in. Het lijkt er echt op dat het Stadsplein een gezellige sfeer krijgt in de maand december. Een inspreker namens de Centrumwinkeliers vertelde vol enthousiasme over de plannen. Alle schoolkinderen in Stadskanaal worden uitgenodigd en vervoerd om gratis te komen schaatsen in de week voor de kerstvakantie. Geweldig toch? Dat vonden ook alle fracties.

De Boer en de burgemeester bleven echter twee termijnen en verschillende interrupties lang soebatten over het type baan. Andere fracties lieten het begaan. De andere fracties vielen de PvdA dus ook niet bij in het aanschaffen van een kunststofbaan, omdat dat zou betekenen dat er deze winter geen schaatspret zou zijn, zo snel wordt zo’n ding namelijk niet op de kop getikt waarschijnlijk. De Boer kon het dus niet winnen en dat zat hem duidelijk niet lekker. Dat uitte zich in een discussiepunt waar uiteindelijke alle fracties in werden betrokken.

Het ging over de kosten van de schaatshuur: 5 euro. De kosten voor schaatshuur moesten gratis, werd door verschillende fracties geopperd. De PvdA en GBS-fractievoorzitter Bieze vonden voor iedereen. CDA en de ChristenUnie zeiden voor kinderen tot 12 jaar. Die 12 jaar werd dan ook redelijk snel toegezegd door de burgemeester. Gratis voor iedereen was haar echter wat te gortig. Vervolgens werd er geschorst. Er werd veel heen en weer gewandeld en gepraat. PvdA probeerde mensen achter een motie te krijgen om het schaatsen gratis te krijgen, eerst voor iedereen, vervolgens tot 18 jaar. Er waren namelijk wat complicerende factoren. Er was ten eerste een PvdA-raadslid afwezig, waardoor er 22 raadsleden waren en op dit moment zeker 11 tegen gratis schaatsen voor iedereen tot 18 jaar. GBS-lid Hernamt vond het tot 12 jaar eigenlijk ook wel goed, maar ging mee in een halve prijs voor iedereen van 13-18 jaar. Dat werd uiteindelijk de motie, ingediend door Bieze en de Boer: gratis voor iedereen tot 12 jaar en kinderen van 13-18 voor de halve prijs. Daar was echter veel verzet tegen. Het college oordeelde negatief, CDA, VVD en ChristenUnie zeiden tegen te zijn. Wie moest het betalen? De middenstanders die er al zo veel geld insteken? Dat ging ons te ver. Er werd vervolgens door drie woordvoerders een beroep gedaan op de indieners van de motie om het weer in te trekken. Want de uitkomst leek 11 tegen 11 te worden. Dat zou betekenen dat het stuk afgevoerd werd en volgende keer weer op de agenda zou komen en dus met een maand vertraging. Daarmee zou het hele feest dit jaar waarschijnlijk niet meer door kunnen gaan. Onder zichtbaar en met uitgesproken tegenzin trok de Boer zijn motie in. Voor de tweede keer in één agendapunt had hij bakzeil moeten halen. Hij had echter zoveel strijd gevoerd dat verschillende andere partijen zeiden het feestgevoel al een beetje kwijt te zijn. De enige uiteindelijke wijziging was het gratis schaatsen voor kinderen tot 12 jaren, verder is het hele voorstel aangenomen zoals het er stond. Zonder triomfantelijk te willen doen kan ik niet anders dan vaststellen dat het precies zo wordt als de ChristenUnie het voor ogen heeft. Daar had de raad echter wel anderhalf uur voor nodig.

Gisteravond draaide dus met name rond het hele ijsbaan verhaal. Er waren nog 21 punten. Die werden echter bijna allemaal redelijk vlot afgehamerd. Het enige dat nu nog van belang is om te noemen is de oproep die de ChristenUnie deed om niet meer dan uiterst noodzakelijk is in beslotenheid te vergaderen. Dit naar aanleiding van het vergaderschema dat we gisteren ook vaststelden voor 2010. We kennen eigenlijk drie typen vergaderingen als raad. Eerst de officiële openbare raadsvergaderingen, zoals we er gisteravond één hadden. Ten tweede de raadscommissies. Deze zijn bedoeld om vrijelijk gedachten uit te wisselen en het college bepaalde richtingen en wensen mee te geven. Als het ware handreikingen van de raad aan het college. Deze zijn ook openbaar. Ten derde de bijzondere bijeenkomsten. Die zijn feitelijk besloten en worden door het college gebruikt om informatie aan de raad te geven die nog niet altijd geschikt zijn voor de openbaarheid. De laatste keren gebeurde het steeds vaker dat fractiestandpunten gevraagd werden in die bijzondere bijeenkomsten. Dat kan de bedoeling niet zijn. Dat moet in de openbaarheid gebeuren vinden we. Met deze principiële afsluiting was ook de vergadering tot een einde gekomen.

Top


28 september 2009

Beoordeling

Politiek draait in grote mate om beoordelen. Het beoordelen van stukken, situaties en handelingen. Gisteravond bleek dat wederom. Niet alleen kwamen de gebruikelijke inhoudelijke wegingen naar voren, er was een plotselinge politieke strompeling van de wethouder en uiteraard waren de ogen ook gericht op de nieuwe burgemeester. Hoe zou ze het er vanaf brengen? Wat is haar vergaderstijl? Een voorzitter is natuurlijk erg bepalend in de toon, de diepte en - heel belangrijk - de lengte van het debat. Zeker wat dat laatste betreft heeft ze indruk gemaakt: we waren voor negenen al aan de nazit toe.

Voorafgaand aan de vergadering was het meest opmerkelijk dat het college niet meer zijn gebruikelijke ronde maakte om handjes te schudden. De nieuwe burgemeester vindt zo’n ereronde voor de niet-gekozen bestuurders in een tijd van het dualisme niet passend. Met die uitleg kan ik goed leven.

Tijdens het informatieve gedeelte had de ChristenUnie een vraag aan het college. Een maand geleden is er een erg positief persbericht de deur uit gegaan, die ook uitgebreid in de kranten is overgenomen, waarin melding werd gemaakt van de situatie dat Stadskanaal niet of nauwelijks negatieve gevolgen van de crisis en voorgenomen rijksbezuinigingen heeft en er financieel rooskleurig voorstaat. Graag wilden wij weten of de wethouder die situatie gestand kon doen. Het financiële beeld bleek inmiddels negatiever, en dat vermoeden hadden we al. Er is een half miljoen structureel meer tekort dan een maand geleden. Voor ons is het met name belangrijk dat ook dat weer uitgebreid gecommuniceerd wordt naar de burgers, zodat ze weten dat er mogelijk een bezuinigingsronde aan zit te komen, die hun mogelijkerwijs zal raken.

Het eerste bespreekpunt op de agenda betrof een subsidie voor een groene energie-project. Het is een innovatie, en alternatieve bedrijvigheid voor de agrarische sector zoals de ChristenUnie reeds in haar verkiezingsprogramma aangaf graag te willen ondersteunen. Het stuk werd raadsbreed aangenomen.

Vervolgens kwamen er twee stukken aan de orde die als gevolg van de recente herziening van het minimabeleid doorgevoerd moesten worden. Beiden werden echter even uitgesteld. De aanleiding was een verzoek van het CDA om de verdeling van de langdurigheidstoeslag over de doelgroepen nader te onderzoeken. In de eerste termijn deed CDA-woordvoerder Jansen een zeer specifiek voorstel waarop ik haar bevroeg. In zijn eerste reactie deed de wethouder expliciet de toezegging om het volledige verzoek van het CDA over te nemen, ook al ging dat in tegen het collegevoorstel en mijn vragen aan het CDA. De ChristenUnie moest daarom meteen opmerken dat het raar is dat de wethouder op het verzoek van één raadslid zijn standpunt zo wijzigt. Dat is ongehoord. Hij gaat in tegen het collegestandpunt. Dat moest hij later ook toegeven. GBS had het over een “slip of the mind”, hijzelf over een “slip of the tongue”. In ieder geval was er bij de wethouder weer iets doorgeglipt wat niet had gemogen. Uiteindelijk kon de raad erover eens worden dat de gedachtegang achter het veel te specifieke  idee van het CDA door het college uitgewerkt moest worden en er pas daarna een besluit genomen zou worden. Het hele agendapunt werd daarom afgevoerd, net als het volgende ermee samenhangende punt. Wethouder Duit was echter wederom, totaal onnodig en heel plotseling weer eens gestrompeld. Dat gebeurt hem toch iets te vaak.

Over één punt werd nog gesproken. Een tijdje geleden werd door de raad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht de fiets met trapondersteuning te onderzoeken als mogelijke verstrekking binnen de WMO. Dat is gedaan en de uitwerking daarvan lag gisteravond voor. Alle raadsfracties konden instemmen met de inzet om er geen standaard-verstrekking van te maken, maar de mogelijkheid open te laten voor het college om in specifieke gevallen het wel te doen.

We kennen als raad een onderdeel van de agenda “besluitvorming zonder debat”. Een aantal stukken waar geen uitgebreide standpuntuitwisseling nodig is, komen onder die noemer op de agenda terecht. Het was wel gebruikelijk dat een fractie er nog kort een vraag over zou kunnen stellen of een stemverklaring zou kunnen afgeven. De nieuwe burgemeester was deze werkwijze echter niet gewend en hamerde het snel af. Dat leverde nog een grappige en ontspannen woordenwisseling met onze fractievoorzitter op. Een goede manier om deze veelbewogen vergadering mee te eindigen.

Top31 augustus


Vol energie

Voor het eerst deze periode werd de raad niet verwelkomd door Jur Stavast. Op zijn plek zat eerste ondervoorzitter Schoenmaker die in deze burgemeesterloze periode de honneurs waarneemt als voorzitter van de raad. Als het goed is, is het voorlopig ook de laatste keer in een reguliere raadsvergadering, vanaf nu zal de nieuwe burgemeester de raad voor gaan zitten.

Na de opening was er een inspreker, die handreikingen kwam geven aan raad en college voor energiezuinigheid. Hij is ondernemer en ontwikkelaar van verschillende gepatenteerde besparingsideeën en –apparaten. Het inspreken deed hij naar aanleiding van de startnotitie duurzame energie die ook op de agenda stond. Om daar meteen maar mee te beginnen. De raad heeft een jaar geleden een commissie ingesteld om met een raadsvoorstel duurzame energie te komen. Die aparte commissie had wat de ChristenUnie betreft al niet gehoeven, het uitwerken van beleid is in het duale bestel een taak voor het college. De raad mag vragen om beleid, moet het vaststellen, en dient vervolgens de uitvoering te controleren. De raad ging wat ons betreft veel te veel op de stoel van de ambtenaren en het college zitten. De commissie kwam er echter en heeft haar taak volbracht. Er lag een stuk. Een goed stuk. Bij dat stuk was ook het voorstel om de commissie tot de verkiezingen voort te laten bestaan. De discussie spitste zich meer toe op dit laatste onderdeel dan de inhoud van het raadsvoorstel zelf. Over dat laatste was iedere fractie goed te spreken, en ook de wethouder gaf aan er “meteen morgen een begin mee te maken.”

Het CDA gaf in haar eerste termijn aan dat ze de voortzetting van de commissie niet zag zitten. Hun argument daarvoor was dat het niet paste in het duale bestel. Ik werd positief verrast door deze correcte insteek van het CDA. Het duurde echter niet lang voordat ze door de PvdA en GBS weer in het gareel waren geroepen. Ze gingen na enkele opmerkingen meteen overstag en hielden toch vast aan de voortzetting van de commissie. De ChristenUnie heeft echter tegen gestemd. Het is namelijk een commissie zonder taakomschrijving. We hebben een jaar geleden de commissie ingesteld met één taak: het komen tot een raadsvoorstel. Dat hebben ze gedaan. (N.B. zonder formeel te vergaderen!) Nu houden we dus een commissie in stand die formeel geen taken meer heeft. Het belangrijkste echter, je zou het bijna vergeten, is dat het raadsvoorstel Duurzame Energie zelf wel raadsbreed werd aangenomen. Hopen dat het de nodige vooruitgang oplevert. Hans Wubs heeft namens de ChristenUnie in het debat uitgebreid onze Bijbelse insteek op de omgang en staat van de schepping naar voren gebracht. Deze kunt u elders op deze site nalezen.

Terug naar het begin van de vergadering. Er stond ook een lange lijst met ingekomen stukken geagendeerd. Er werd gesproken over de Drentse Horn, het gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde en de samenwerking met Bellingwedde. Over al die onderwerpen zullen we binnenkort uitgebreider gaan spreken.

Het meest opmerkelijke moment naar aanleiding van de ingekomen stukkenlijst was echter wederom een hachelijke situatie voor wethouder Duit. Het hoe en waarom bleef een beetje in het midden hangen. Er ontstond een situatie waarbij het CDA de indruk gaf de wethouder op een leugen te betrappen, zonder dit werkelijk uit te spreken. De wethouder zei informatie niet doorgespeeld te hebben aan het college, omdat dit in CC naar hem was ge-emailt. Bij beide dingen waren vragen te stellen. Heeft hij deze email alleen in afschrift gehad? - buiten de raadszaal werd dit bestreden - en waarom geeft hij informatie niet door? Leest hij zijn emails niet? Het CDA liet het er snel bij zitten. Misschien dat de PvdA-wethouder het geluk had dat de vergadering werd voorgezeten door een partijgenoot. De vorige voorzitter had waarschijnlijk zijn college proberen te verschonen, wat mogelijk ten koste van de wethouder was gegaan.

Alle overige punten werden redelijk vlot afgehamerd. Op één na. Waar dat vaak het gevolg is van veel kritische vragen en politieke stellingnames was het gisteren het gevolg van de raadsleden die bijna over elkaar heen vielen om te vertellen hoe enthousiast ze wel niet waren over het stuk. Ik mocht het spits afbijten en hield het kort. Ik wilde met name nog even de nadruk legggen op het feit dat de ChristenUnie de samenwerking tussen de VV Musselkanaal en de Mountainbikegroep Rolfes kon waarderen. Andere partijen hadden meer woorden nodig om feitelijk hetzelfde standpunt in te nemen. Het enthousiasme van de raadsleden in woord en gebaar was echter aanstekelijk. Er werd veel gelachen. En het allerbelangrijkste: het stuk werd ook nog aangenomen: de VV Musselkanaal krijgt een kunstgrasveld en Musselkanaal een MTB-parcours.

Top

 23 juni

 

Terugkijken en vooruitblikken

De laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces bevat vaak nog een lijvige agenda met alle punten die nog snel vastgesteld moeten worden voordat iedereen uitvliegt. Het lijkt er op dat we al die punten vorige maand al aan de orde gehad hebben. De agenda van gisteren besloeg namelijk een behapbaar aantal van 6 bespreekstukken. Het waren echter wel allemaal belangrijke stukken. Zij het politiek, zij het principeel, zij het beleidsmatig.

Het eerste stuk waar over gesproken werd was een ingekomen brief. De gemeente heeft een vergunning gegeven voor een airconditioning-constructie op het dak van de Oude Markt Passage (voorheen Autorama). Dit is echter een doorn in het oog van enkele bewoners van een naastgelegen flat die hun uitzicht zagen verdwijnen. Ik ben zelf een kijkje wezen nemen en kon de klacht van de bewoners begrijpen en heb dat signaal ook aan de wethouder overgebracht. De oplossing die de gemeente aandraagt om de constructie zwart te verven is niet afdoende. Dat idee werd ondersteund door CDA en PvdA. Er dient een oplossing te komen. De wethouder moest echter aangeven dat het op dit moment in bezwaarprocedure zit en hij er dus weinig over kwijt kon. We zullen het nauw in de gaten moeten houden.

Vervolgens kwam de Jaarrekening en het jaarverslag 2008 aan de orde. Dat is politiek een erg belangrijk gegeven omdat het een beoordelingsmoment voor het college is. Dat de cijfertjes allemaal kloppen is mooi, daar hebben we complimenten voor uitgedeeld aan de betrokken ambtenaren. De wijze waarop het college haar beleid uitvoerde is wel een discussie waard. Het positieve resultaat dat werd geboekt is te danken aan meevallers, daar heeft het college weinig invloed op gehad. Wat ook opviel is dat er veel werk niet werd uitgevoerd en daar dus veel geld van overbleef. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarnaast stond bij verschillende onderwerpen als status ‘in voorbereiding’, ‘in onderzoek’ of ‘in planning’, wat dus betekent dat de dingen nog lang niet af zijn. Dat is echter een vooruitgang ten opzichte van het jaar 2007 waar vooral te lezen viel dat het nog niet was gebeurd of was uitgesteld. Samenvattend kon ik namens de ChristenUnie stellen: Correct verslag, het nodige gedaan, maar nog genoeg te doen!

Daarna kwam de beleidsnotitie Jeugd en alcoholmatiging in Stadskanaal aan bod. Een jaar geleden heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om met beleid te komen op dat gebied. Alcoholmisbruik is traditioneel een groot probleem in de Veenkoloniën, tegenwoordig begint dat misbruik op steeds jongere leeftijd. Het voorgestelde beleid kreeg hier en daar nog enkele handreikingen mee vanuit de raad. Zo gaf ChristenUnie-collega Ingrid aan dat wij de optie van vaste toegangstijden van de horeca zeer interessant vinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld vanaf 01.00 uur geen nieuwe klanten in een gelegenheid mogen worden binnengelaten. Daarmee lopen de barren wel druppelsgewijs leeg, wat grote overlast voorkomt, wordt het gemiddelde uitgangstijdstip vervroegd en is er ook beter zicht op de alcoholnuttiging.

In juni 2005 nam de vorige gemeenteraad in een veelbewogen vergadering met een verschil van één stem het besluit om een verordening op een speelautomatenhal vast te stellen. Er werd door PvdA, VVD en bijna alle GBS-ers een voorstel gesteund waarmee een gokhal in Stadskanaal zou worden toegestaan. Nu, vier jaren later, blijkt er geen exploitant voor dit verfoeide gebeuren te vinden en is het hele plan van de baan. Als formele vaststelling daarvan kon ook de verordening worden ingetrokken. Uiteraard zijn wij daar zeer blij mee. Misschien wel één van de meest wijze beslissingen van dit jaar, nota één waarbij beleid wordt ingetrokken!

De raad sprak gisteravond in een commissiezitting naar aanleiding van het bovenstaande ook kort over de toekomst van Theater Geert Teis nu alle ontwikkelingen rondom het Playdium en de speelautomaten niet door gaan. Wij zijn al die tijd voorstander geweest van de nodige ontwikkelingen rondom het theater, zoals bijvoorbeeld een vlakke vloerzaal. Uiteraard willen we dat wel financieel wat beter uitgewerkt zien. Dat signaal werd door de hele raad aan de wethouder meegegeven.

Tenslotte kwam in de raadsvergadering nog de herijking van de toekomstvisie aan de orde. De ChristenUnie vond de titel Hoofdstad van de Veenkoloniën niet helemaal passend en wat schofferend naar de buurgemeenten met wie we ook samen willen werken. Dat vonden de meeste andere fracties ook. Maar een toekomstvisie dient grootse beelden en plannen te hebben, verdedigde de geïnspireerde Burgemeester Stavast vol vuur in zijn laatste betoog voor de raad. Want wat de vergadering extra bijzonder maakte was dat het de laatste vergadering was met de huidige voorzitter. Jur Stavast legt aanstaande vrijdag zijn ambtsketting af. Hij gaf zelf aan dat het toch wel wat met hem deed om na 13 jaar voor het laatst de hamer te laten vallen.

Al met al een gedenkwaardige avond, waarop de nodige wijze besluiten genomen werden en waar we terug hebben gekeken op het vorige jaar en vooruit tot 2025.

p.s. Deze nabeschouwing is onderdeel van mijn dagboek, die ik een jaar lang bij houd tot de verkiezingen in maart 2010. Hier kunt u de overige bijdragen vinden.

Top


25 mei

Applaus

De langste raadsagenda van deze raadsperiode bracht veel publiek op de been die naar mate de avond vorderde groeps- of druppelsgewijs vertrok. Stoelen moesten worden bijgeplaatst, maar konden halverwege de avond al weer worden opgeruimd. Vooral de Multifunctionele accommodatie (MFA) in Onstwedde en de Vaststelling woonplaatsen wist de nodige mensen te mobiliseren. Voor de behandeling van de voorjaarsnota komen traditiegetrouw ook de nodige ambtenaren de signalen vanuit de raad beluisteren. De bezoekers lieten zich niet onbetuigd. Drie maal klonk applaus vanaf de tribune en eenmaal ging zelfs een ‘wave’ rond.

Speciaal voor de vele bezoekers werd de raadsagenda omgegooid. De voorjaarsnota werd naar het eind verplaatst, omdat debatten daarover snel uren duren en we de burgers niet zo lang wilden laten wachten op de behandeling van de punten waarvoor ze waren gekomen. Alle informatiestukken onder punt 1 tot 9 werden snel weggehamerd. Vervolgens kwam na punt 10 het eerste applaus. Er werden 5 nieuwe leden in de WMO-adviesraad benoemd. Eindelijk heeft deze raad het gewenste aantal van 11 leden. Na de benoeming volgde het eerste applaus en mooie bloemstukken voor de nieuwbenoemde vrijwilligers in dit belangrijke adviesorgaan van de gemeente.

Vervolgens kwam de MFA Onstwedde aan bod. Door alle fracties werd het nut van de voorziening voor Onstwedde benoemd. De betrokkenen kregen veel succes, wijsheid en plezierwensen mee van de fracties. Ik maakte namens de ChristenUnie onder andere de opmerking dat we blij zijn dat er toch een tribune bij de Sporthal zal worden gebouwd. Dat leek ons toch wel een gemis, mocht die er niet gekomen zijn. Nadat de hamer gevallen was, klonk er wederom applaus en ging er zelfs een ‘wave’ rond. PvdA-woordvoerder Van der Vlag merkte daarna op dat dat een goede oefening was voor op ‘de tribune van Hamster’. Ik hoop inderdaad dat die daar nog vaak zal rondgaan!

Er vertrokken vervolgens veel mensen van de drie betrokken scholen, peuteropvang en OCREA om elders te vieren dat het plan doorgang zal gaan vinden. De raad had echter nog veel te doen. Het volgende punt betrof de vaststelling woonplaatsen. Gemeenten zijn door een nieuwe wet verplicht de begrenzing van de woonplaatsen vast te stellen. Bij de indeling van de plaatsen in onze gemeente bleken er enkele straten op het oog rare uitsteeksels te zijn die volgens het college beter bij de aangrenzende woonplaatsen ingedeeld konden worden. Bewoners protesteerden echter tegen deze ‘gedwongen verhuizing’ en met name tegen de wijziging van hun postcode en woonplaats. De gemeenteraad vond het enige argument van de wethouder, namelijk dat het er beter uitzag op de kaart, niet opwegen tegen de bezwaren van de bewoners en “veegde het stuk van tafel,” zoals het in het Dagblad van het Noorden werd genoemd. De ChristenUnie, PvdA en GBS stemden tegen. CDA steunde de eigen wethouder en VVD gaf aan dat haar het gevoel bekroop dat de raad zich onder druk liet zetten door de bewoners en stemde ook voor. De opgeluchte bewoners lieten wederom applaus horen. Extra opmerkelijk gezien het feit dat er geapplaudiseerd werd omdat er géén besluit werd genomen!

Dit was het laatste applaus dat klonk deze avond. Wederom vertrok een grote groep mensen. De extra stoelen konden worden opgeruimd. Zonder noemenswaardige problemen werden vervolgens de verplaatsing van het loket Wonen, welzijn, zorg, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de verkoop van een weggedeelte vastgesteld.

Tussendoor kwam echter nog de STAR aan bod. Een gevoelige materie. Een vorig bestuur heeft bij de uitvoering van een groots plan met miljoenen subsidie vanuit onder andere onze gemeente, het budget ruim overschreden. Dit resulteerde in een schuld van 2,3 miljoen. Met de nodige tegenzin gingen de meeste fracties akkoord. Wat ons betreft was het de minst slechte optie. Er is een deal gesloten met de betrokken overheden en schuldeisers. Op deze manier kon er nog enigszins tegemoet gekomen worden aan de bedrijven die hun geld anders volledig kwijt waren geraakt. De gemeenten en provincie dragen een fors bedrag bij. De bank heeft op de helft van de lening de rente en aflossing 15 jaar uitgesteld. Het lijkt er op dat de STAR voorlopig voort kan bestaan. We hebben daar nog wel zorg over, maar gingen akkoord om de schuldeisers tegemoet te komen. Een volgende keer zullen we misschien een andere afweging maken, gaf de ChristenUnie nog mee.

Aan het eind van de avond, maar veel eerder dan vantevoren gedacht kwam de voorjaarsnota aan bod. Al om 9 uur kon hieraan begonnen worden, terwijl vooraf de vrees bestond dat we er misschien wel een extra avond voor nodig zouden hebben. Alle fracties hadden hun bijdrage in eerste termijn op schrift gesteld. De onze kunt u hier vinden. Over veel dingen waren de meeste fracties het wel eens. Het enige waar met name de ChristenUnie op afweek was de handhaving van de zondagsrust. Door andere partijen werd bijvoorbeeld de brugbediening op zondag verzocht. De wethouder gaf aan dat dat niet voor 2012 zal gebeuren, want op dat moment gaat buurgemeente Vlagtwedde er ook over beslissen, omdat in dat jaar de vaarverbinding Erica-Ter Apel open zou moeten zijn. Andere fracties reageerden wat teleurgesteld. Onze vice-fractievoorzitter Sterenborg merkte echter op dat de ChristenUnie hoopte dat in 2012 de techniek zover gevorderd zou zijn dat de brugbediening geautomatiseerd zou kunnen verlopen (en dus geen inzet van personeel zou vergen op de zondag).

Al met al een vlot verlopen avond met een aantal mooie en wijze besluiten. Het aanwezige publiek heeft volgens mij een enerverende avond meegemaakt. De aanwezige raadsleden in ieder geval wel.

Top


 

20 april

Een productieve avond

Een complex van elkaar versterkende factoren. Het gaat om inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. Deze factoren kunnen afzonderlijk, maar ook in verschillende combinaties voorkomen.

Dit is een definitie die gisteren ter sprake kwam. Tien punten als u weet waar van... Ik zal u uit de brand helpen. Volgens de wethouder is dit een definitie van armoede. Daar bleef hij aan vast houden, ondanks herhaaldelijk geuitte bezwaren van de ChristenUnie dat er niet staat dat één, enkele of alle factoren negatief moeten zijn. Dat er een tekort of een gebrek aan iets is! Dat is toch waar wij bij armoede aan denken. Het klopt dat al deze factoren een rol kunnen spelen, echter ze hebben een negatieve optelsom. Iemand is niet arm als hij inkomen, opleidingsniveau, gezondheid etc heeft. Te weinig inkomen, gebrekkige maatschappelijke participatie, lager opleidingsniveau, gebrekkige gezondheid, verminderde zelfredzaamheid, niet optimale woon- of leefomgeving. Al deze onderdelen zijn onderdeel van armoede. Zoals de bovenstaande definitie nu geformuleerd is betreft het echter een ieder van ons. Op dit moment is het een definitie van Sociaal-economische status, en niet van armoede! De wethouder begreep niet waar de ChristenUnie op doelde.

U heeft inmiddels begrepen dat het armoedebeleid werd besproken. In hoofdzaak ging de ChristenUnie daarmee akkoord. Wel hadden we naast bovenstaande fundamentele kritiek opmerkingen over de lange termijn die het college nodig heeft gehad voor deze nota, financiële zorgen over de forse uitbreiding, waar we gezien de doelgroep en voldoende aanpalend beleid mee akkoord kunnen gaan en enkele kleine afzonderlijke punten. Zo willen we onder andere graag dat de minimavoorlichters heel snel aan het werk gaan, schuldhulpverlening beter uitgewerkt wordt en het computerprogramma "bereken je recht" vlot zal draaien en de effectrapportage vaker dan vier jaar plaats zal vinden. Op al deze dingen kon de wethouder positief antwoord geven. Vandaar ook dat we na een debat dat veel langer en scherper was dan bovenstaande deed vermoeden toch akkoord konden gaan met de nota.

Vervolgens kwam het gezondheidsbeleid aan de orde. Ook hier moest de opmerking gemaakt worden dat het te lang heeft geduurd. Zeker nadat wij de WMO-raad met de grootst mogelijke spoed om een reactie gevraagd hadden is het raar dat het college zonder erg sterke verantwoording nog 7 maanden nodig had. De wethouder gaf dit toe. Woordvoerder Ingrid Sterenborg vroeg ook nog naar verslavingspreventielessen op scholen en weerbaarheidstrainingen. Ze sloot af met de opmerkingen dat de erkenning van de problemen van de nota de eerste stap is en dat we nu de volgende stap kunnen gaan zetten in de uitwerking. Net als bij het armoedebeleid kreeg het college daarbij de succeswensen van de ChristenUnie.

Het laatste punt van de avond betrof het kunstbeleid. Er werd gisteravond besloten om een 1-procentsregeling in te stellen. Dat houdt in dat op alle grote bouwprojecten van de gemeente (behalve scholen) 1 procent extra begroot wordt, wat in een fonds komt waaruit kunstobjecten worden aangeschaft. Dat fonds wordt beheerd door een commissie van deskundigen. Voor de ChristenUnie was het erg belangrijk dat er garantieafspraken gemaakt zouden worden met de kunstenaars over hun kunstwerken. Als er bijvoorbeeld door verkeerde materiaalkeuze schade aan het kunstwerk zou kunnen ontstaan moet de kunstenaar daar aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. De wethouder schatte deze voorwaarde op waarde en zei toe dat hij dit mee zou nemen naar de commissie en dat dit in de afspraken verwerkt zou worden. Hierdoor kon de ChristenUnie instemmen met dit voorstel.

Al met al een productieve avond voor de raad met de vaststelling van twee grote beleidsnotities en een kunstverordening, waarbij verschillende opmerkingen van de ChristenUnie door de wethouders ter harte werden genomen.

Top23 maart

Een reconstructie

Een bijzonder schouwspel gisteravond. De Partij van de Arbeid raakte wederom de hoofdlijnen bijster en kwam ‘en masse’ en frontaal in aanvaring met de eigen wethouder over de juridische consequenties van een bijzaak. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleken zowel de PvdA-wethouder als de PvdA-fractie bakzeil te hebben gehaald.

Ik zal u eerst vertellen dat er drie punten op de agenda stonden waarover debat werd gevoerd. Het bestemmingsplan landelijk gebied ging met een kleine wijziging (en ondanks twee specifieke bezwaren van ons) gewoon door. Ook werd besloten een extra bouwlaag op de Meidoornschool te bouwen, omdat die, terwijl het nieuwe gebouw nog niet eens af is, al met ruimtegebrek kampen. Het derde punt, de verordening van de WMO-voorzieningen, werd voor ons door Okko behandeld. Dat deed hij goed en hij sleepte er een mooi punt uit. Dat sneeuwde echter onder in de woordenwisseling tussen 5 PvdA-ers. Ik heb het graag over onze eigen sterke punten, in plaats van de nadruk te leggen op de handelwijze van de andere partijen, maar om tegengewicht te bieden aan overmatig positieve berichtgeving over de PvdA zal ik hier het debat van gisteravond voor u reconstrueren:

PvdA-raadslid 1 voert het woord. De PvdA wil graag dat mensen de keuze gegeven wordt tussen een scoot-mobiel en een fiets met trapversterking. Die zijn goedkoper en soms genoeg voor de betreffende persoon. Loflijk idee. Hij wil ook inkomensafhankelijkheid van deze verstrekking.
Nadat alle andere fracties hebben gesproken, reageert de PvdA-wethouder. Hij heeft contact gehad met de juridisch medewerker en die weet te vertellen dat er ‘zoals het nu lijkt' haken en ogen aan het voorstel zitten. We kunnen niet alleen het trapondersteunende gedeelte vergoeden en inkomensafhankelijkheid met glijdende schaal wordt ook moeilijk.
PvdA-raadslid 2 haakt in en vraagt of de kennis ‘zoals het nu lijkt' zou kunnen veranderen. Kan de raad niet uiterlijk mei (dat is dus over 2 maandjes) een stuk krijgen met specificering van deze juridische punten.

PvdA-wethouder: "ik zal mijn best doen."

Dit zou normaal gesproken genoeg moeten zijn. De wethouder zegt zijn best te gaan doen om snel met een stuk te komen. Maar blijkbaar is het ook de PvdA opgevallen dat de toezeggingen van de eigen wethouder nog wel eens ruim worden opgevat. Op dat moment bedenkt PvdA-raadslid 3 zich ook dat hij nog niets heeft gezegd en roept ineens dat hij een harde toezegging wil en de PvdA anders niet akkoord kan gaan met het stuk. Dat is een verrassende wending, die eigenlijk niemand - volgens mij inclusief zijn eigen fractie - niet aan zag komen en vanaf dat moment gaat het helemaal mis.
De PvdA-wethouder bindt niet in en reageert dat hij niet houdt van harde toezeggingen en dat de WMO-adviesraad ook 6 weken inspreektijd krijgt. Dan is twee maanden wel een korte periode.
PvdA-raadlid 4 (tevens fractievoorzitter) worstelt met de harde uitspraak van zijn fractiegenoot en de opmerking van zijn wethouder dat hij niet van harde toezeggingen houdt. Hij probeert het gezicht te redden door de wethouder opvallend een handreiking te doen: de PvdA wil de toezegging dat het in mei er ligt - desnoods vertelt u in april dat het niet lukt. Oftewel: als de wethouder het nu gewoon even toezegt, leidt de fractie geen gezichtsverlies, en dan mag hij komende maand wel vertellen dat het hem toch niet lukt.
De PvdA-wethouder, enigszins geagiteerd, hapt niet, heeft geen zin om toe te geven en herhaalt dat mei een moeilijke zaak wordt.
PvdA-raadslid 4, probeert de tweede uitweg: in mei willen we het conceptstuk, zodat het in juni naar de raad kan. Op deze wijze heeft de wethouder weer een maand respijt. De burgemeester haakt in en zegt dat het dan ook in juni in de commissie kan.

De PvdA-fractie begrijpt dat ze hun harde toezegging niet krijgen van de wethouder dat het er in mei ligt. Ze vergeten daarbij de uitspraak dat ze niet akkoord kunnen gaan met het hele stuk zonder deze harde toezegging. De wethouder ziet het aan, heeft geen harde toezegging moeten doen, maar wordt wel verwacht met een concept te komen in mei - waar hij niet blij mee is. De overige raadsleden vragen zich ondertussen af wat er zich voor hun ogen af heeft gespeeld.

Ons raadslid Okko wist tussen al het geweld van de Partij van de Arbeid door wel voor elkaar te krijgen (een duidelijke toezegging) dat er laagdrempelige informatiefolders komen voor burgers waarin duidelijk wordt wanneer iemand waar recht op heeft... Dat is nu resultaat.

Het is toch jammer dat dit soort gebeurtenissen en hoe het debat zich feitelijk afspeelde niet in de krant terecht komen. Er stond een mooi fotootje van PvdA-raadslid, dat hij fietsen met trapondersteuning wil, en enkel de opmerking dat er een fel debat was. De manier waarop alles plaats vond doet geen recht aan de berichtgeving dat de PvdA wat voor elkaar heeft gekregen. Dat moet eerst maar eens blijken, in mei, of eh, juni, of eh...

Top


10 maart

Twee primeurs


Het was een bijzondere avond met feitelijk 2 vergaderingen in één. We begonnen met een ingelaste raadsvergadering waarin de raad in gesprek ging met de Commissaris van de Koningin Van den Berg over de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Aansluitend vond een commissievergadering plaats. Beiden waren een primeur. Niet eerder was een commissaris deze periode in onze raad te gast geweest en tevens was het de eerste raadscommissie.

Over de profielschets was iedereen het snel eens. Alle fractievoorzitters zeiden zich er volledig achter te kunnen scharen. De commissaris had nog een achttal vragen aan de raad. Bijvoorbeeld of in het geval dat er een man of een vrouw, een autochtoon of een allochtoon gelijke geschiktheid voor de functie zouden hebben wij voorkeur voor één van beiden zouden hebben. Het antwoord was duidelijk: De beste. Die wil Stadskanaal. Of dat nu een man, een vrouw, een Knoalster, een Turk of een Fries is. De beste. Die willen we. De antwoorden vanuit de raad waren naar tevredenheid voor de commissaris en de zoektocht kan worden begonnen.

Omdat de profielschets het enige punt van de raadsvergadering was, kwamen we na een uurtje aan bij de commissievergadering. Die was nog wat onwennig. Een andere voorzitter, maar de zelfde mensen. Een andere opzet, maar de zelfde toon. Het was de bedoeling om een commissie te installeren voor informatievoorziening en om op een minder formele wijze met elkaar te kunnen spreken. Het mondde echter meteen uit in een politiek debat, waarbij uitsluitend de fractievoorzitters het woord voerden. Het was niet een open discussie maar een uitwisseling van standpunten. Dat was een tegenvaller. Alhoewel, het is misschien niet het moment om na één vergadering meteen conclusies te trekken over de gang van zaken in komende commissievergaderingen, maar we hadden het bij de installatie eigenlijk al een klein beetje voorspeld. De ChristenUnie vindt het een goed idee dat er ‘met de benen op tafel' gesproken kan worden en op een meer ontspannen wijze gecommuniceerd kan worden tussen raad, college en belanghebbenden. Alleen doe dat dan buiten de raadszaal, of niet met zijn allen. Nodig mensen (belanghebbenden, ambtenaren) uit, of ga naar ze toe in kleine groepen. Het lijkt nu uit te lopen op een quasi-raadsvergadering, en dat is nooit de bedoeling geweest. Dit lijkt erg veel op de commissie die afgeschaft werd in de vorige raadsperiode vanwege de te geringe toegevoegde waarde.

Er werd gisteren gesproken over de evaluatie van het bestuursakkoord en het bestuurskrachtonderzoek. Ook was er een rondvraag, met daarin twee vragen van collega Ingrid Sterenborg die vroeg naar de lichtmasten die niet meer vervangen zouden worden en naar de status van de ‘hoektondes' waarover na een verloren rechtszaak wat onduidelijkheid is. Het eerste ontkende wethouder Bessembinders en het tweede zullen we het snel over hebben.

De bespreking van het bestuurskrachtonderzoek is voor de ChristenUnie eigenlijk mosterd na de maaltijd, omdat er al verdere ontwikkelingen hebben plaats gevonden. Hans Wubs bracht dit naar voren. En gisteravond gaf de burgemeester toe, dat hij achteraf bezien begrip kon hebben voor onze moeilijkheden met de gang van zaken omtrent het bestuurskrachtonderzoek en het besluit tot samenwerking met Vlagtwedde en Bellingwedde. Dat was toch opmerkelijk.

Het bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de collegepartijen. Daar zijn wij geen deel van. Toch hebben wij het college nog maar eens meegegeven dat we het zouden waarderen als ze hun eigen planning en onze termijnagenda wat strikter zouden willen volgen. Er is door het vele uitstel een beste lijst met plannen voor 2009 en 2010. We zijn benieuwd hoeveel ze daarvan waar kunnen maken. Onze fractievoorzitter noemde het symptomatisch dat we de evaluatie van het bestuursakkoord een half jaar na verschijnen en met nog minder dan een jaar voor de verkiezingen te gaan, pas bespreken.

Al met al is de avond redelijk snel omgevlogen. Met twee primeurs, één in de vorm van het bezoek van de Commissaris, de ander in de vorm van een nieuwe opzet van vergaderen.

Alhoewel, nieuw?

Top23 februari

De belangrijkste bijzaak

Voetbal wordt wel eens de ‘belangrijkste bijzaak' genoemd door mensen die zich er mee bezig houden. Maandag leek de bijzaak die sport is, inderdaad even belangrijker dan de hoofdzaken die belastingdruk en het gemeentelijk voortbestaan toch normaliter zouden moeten zijn voor gemeenteraadsleden. De tijdsverdeling bleek omgekeerd evenredig aan de financiële importantie en bestuurlijke impact. Er werd ruim 3 uren zwaar gedebatteerd over een kleine 50.000 euro voor een sportbezuiniging terwijl over feitelijk het belangrijkste punt, namelijk de toekomst van onze gemeente, nog geen kwartier gesproken werd, terwijl de raad het daar ook allerminst over eens is!

Sport is emotie, zoveel is ook duidelijk. Een besluit over tariefsverhoging van de sportaccomodaties bracht de nodige mensen op de been die vanaf het spreekgestoelte en de publieke tribune hun onvrede duidelijk maakten over het voorliggende voorstel van het college. Het werd een interessant en lang debat waar de ChristenUnie uiteindelijk de andere partijen wist te bewegen mee te gaan in haar standpunt dat verlenging van de termijn waarin de tariefsverhoging plaats moet vinden noodzakelijk was.

De avond begon met een inspreker namens de Sportfederatie, die uitgebreid uit de doeken deed welke gevolgen hij, als vertegenwoordiger van de sportverenigingen, meent dat verhoging van de sporttarieven zullen hebben voor de verenigingen. Woorden als in gevaar brengen, op moeten doeken en faillisement werden daarbij gebezigd. De overige fracties van de raad hadden kennelijk deze signalen vanuit de samenleving gemist (zoals de brieven, emails en krantenberichten) en werden ogenschijnlijk overvallen door dit bericht. Dit viel op te maken uit de wijze waarop de inspreker door de andere fracties, die hun wens om geruisloos deze tariefsverhoging door te voeren niet vervuld zagen, van repliek werd gediend,.

In het debat dat volgde werd scherp gedebatteerd over de gevolgen van de verhoging. Alle andere partijen hielden in eerste instantie vast aan een spreiding over vier jaren en gingen feitelijk akkoord met het voorstel, behalve dan dat de taakstellende bezuiniging van € 50.000 uit het stuk moest verdwijnen. Hoezeer de ChristenUnie er ook op wees dat deze taakstellende bezuiniging de voornaamste reden voor de tariefsverhoging was geweest wilden PvdA en CDA (die samen een ruime meerderheid hebben) én de tariefsverhoging én het schrappen van de bezuiniging, om zo € 50.000 vrij te spelen voor hun eigen plannetje, het via een omweg subsidiëren of aansporen van de verenigingen, zoals het werd genoemd. In mijn bijdrage in de eerste termijn drong ik namens de ChristenUnie aan op spreiding (en dus een geleidelijker verloop) van de tariefsverhoging over 8 jaren én, dat is minstens even belangrijk: een snelle opiniërende discussie over de tarifiëringssystematiek, waarbij het totale, historisch scheefgegroeide, systeem eens onder de loep wordt genomen. Er zijn grote verschillen ontstaan in de tarieven voor de verschillende accomodaties die met name de kleinere zaalsporten benadelen.

De ChristenUnie is blij dat de andere partijen echter - op de VVD na - allemaal overstag gingen en ook met een ruimere spreiding konden instemmen. Helaas geen acht jaren, maar zes, hetgeen al twee meer is dan waar het in eerste instantie op dreigde uit te lopen. Dat geeft iets meer lucht voor de verenigingen en ruim de tijd om het totale systeem eens te onderzoeken. Hoewel de ChristenUnie weinig heil zag in het schrappen van de bezuiniging - daar heeft de raad 2,5 jaar geleden bewust voor gekozen - zijn we daar in het kader van de spreiding toch maar mee akkoord gegaan, de verenigingen zijn ons toch iets dierbaarder dan de € 50.000 die op zich nog wel uit de gemeentelijke kas kan worden betaald. We hopen echter wel dat de raad in de toekomst minder lichtzinnig met andere recente en minder recente afspraken om zal springen. Het was goed om te zien dat na een dikke 3 uur debat de raad fors in de richting had bewogen van de visie van de ChristenUnie en de ruimere spreiding een feit is. Helaas niet naar 8 jaar. Dit spoort ons echter gewoon nog wat meer aan om waakzaam te blijven op het stabiele voortbestaan van een gedifferentieerd sport- en verenigingsaanbod.

Wethouder Duit, die zichtbaar opgelucht was dat zijn tariefsvoorstel het met bovengenoemde wijziging haalde, gleed bijna weer uit over het volgende agendapunt. De gemeente kan 3 ton van het rijk krijgen, als ze er zelf 3 ton bij doet om in vier jaren tijd bewegingsarmoede aan te pakken. (Het ging dus weer over het sporten en bewegen). Het voorstel was duidelijk wat haastig gemaakt en de ChristenUnie en CDA constateerden dan ook dat er maar één meetbare doelstelling werd vermeld op een totaal van vier speerpunten. Dat is lastig controleren als raadsleden, hetgeen toch één van onze hoofdtaken is. De wethouder beloofde haastig aan het werk te gaan en het eerste jaarwerkplan binnen 1,5 tot 2 maanden gereed te hebben. Toen ik hem erop wees dat hij voor die tijd dan ook een volledige nulmeting gedaan zou moeten hebben om überhaupt beleidsdoelen te kunnen opstellen en dat dat erg moeilijk wordt in 1,5 tot 2 maanden stond hij met de mond vol tanden. Hij ontkende echter dat het nu een half jaar zou duren tot het eerste jaarwerkplan er zou liggen. Over een half jaar is het 23 augustus, telt u mee af?

Het volgende punt waren de gemeentelijke belastingen. Er dreigt een groot verschil in belastingswaarden te ontstaan tussen de kosten voor een woning en een niet-woning door de onevenredig gestegen woningprijzen de laatste jaren. Voor een niet-woning moet percentueel nu meer betaald worden. De VVD ageerde daartegen, maar kreeg niemand mee.

Het laatste punt was misschien wel het belangrijkste. Er was ons een stuk nagezonden over een te houden onderzoek naar samenwerking met de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Dat er tegelijk besloten werd dat Stadskanaal ‘kiest voor samenwerking met de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde' en als ‘horizon van deze gemeentelijke samenwerking één ambtelijke organisatie onder behoud van bestuurlijke zelfstandigheid' wordt aangehouden, was door bijna geen enkel ander raadslid ook gelezen en begrepen kregen wij het idee. Onze en GBS' fractievoorzitters Wubs en Bieze probeerden daar nog op te wijzen, echter het kwaad was al geschied. De andere fracties hadden zich al voor het door ons college zo gewenste onderzoek uitgesproken en dus direct ook voor samenwerking.

De ChristenUnie vindt dit een verkeerde gang van zaken. Het bestuurskrachtonderzoek ligt er al een half jaar en bespreking ervan is tot twee keer toe uitgesteld en heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Vervolgens krijgen wij een raadsstuk (laat) toegezonden waarin de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek worden aangehaald om een keuze te maken in een bepaalde richting. Dat terwijl we ons als raad dus nooit hebben uitgesproken over de vragen die het bestuurskrachtonderzoek met zich meebrengt: hoe kijken we aan tegen de beoordeling van de gemeente Stadskanaal, onderschrijven we de noodzaak van samenwerking voor de gemeente, en als we gaan samenwerken welke kant willen we dan op en hoever mag die samenwerking gaan? Als eenmaal een dergelijk proces is ingezet wordt het lastig om op de rem te trappen in een later stadium. (Dit is exact het argument dat het college van Bellingwedde gebruikt om samenwerking daar met Pekela, Veendam en Menterwolde te verkopen aan zijn raad!).

Maandag besliste de raad dus in meerderheid dat Stadskanaal kiest voor samenwerking met Vlagtwedde en Bellingwedde en dat die samenwerking een horizon kent. Wij wijzen samenwerking in de toekomst helemaal niet af, maar hadden liever gezien dat de raad zich eerst nader zou uitspreken over, waarom, met wie, en in welke mate, voordat we al een variant gaan onderzoeken! Volgens de burgemeester hebben we na het onderzoek nog alle mogelijkheid om samenwerking af te wijzen, de raad heeft echter nu al (letterlijk) gekozen voor samenwerking! Dat ging ons te ver, en de ChristenUnie (en Gemeentebelangen) hebben dan ook tegen gestemd.

Hiermee kwamen we aan het eind van een veelbewogen vergadering. Waarbij we ingenomen kunnen zijn met het bereiken van de belangrijke bijzaak om meer spreiding van de tariefsverhoging van de sportaccomodaties, maar toch met wat zorg vooruit moeten kijken door de wijze waarop het college de meerderheid van de raad in een bepaalde richting heeft weten te duwen. We wachten het onderzoek naar samenwerking af, en zullen op 9 maart a.s. (dus als mosterd na de maaltijd) het bestuurskrachtonderzoek bespreken en deze belangrijke hoofdzaak kritisch voor u blijven bekijken.

Top26 januari

Het werd toch nog even spannend

Vooraf leek het een vergadering te worden die ik rustig achterover leunend mee zou kunnen maken. Dat kwam bijna helemaal uit. Mijn collegaraadsleden voerden het woord over de enige twee punten waar over gedebatteerd zou worden. Toch kon ik niet stil blijven zitten deze maandagavond...

Okko Dijkstra sprak over de Multifunctionele Accommodatie Maarsstee / Maarswold en Hans Wubs over de Centrumvisie. Om maar met dat laatste te beginnen. De vorige vergadering hadden we de wethouder teruggestuurd naar de vergaderkamer en naar de Hoofdstraat om in gesprek te gaan met de Centrumwinkeliers en de Handelsvereniging. Een inspreker meldde namens de beide organisaties toen dat er totaal niet naar hen geluisterd was. Dezelfde inspreker wist nu te melden dat er stevig overleg had plaatsgevonden en dat ze tevreden waren. Dat punt was dus binnen. Over het stuk en die voorliggende visie zelf was de ChristenUnie eigenlijk de enige partij die specifiek inging op de visie. De rest van de partijen leek het allemaal wel best te vinden en wacht af wat komen gaat.

Datzelfde geldt eigenlijk voor de Multifunctionele Accommodaties. Okko Dijkstra benoemde nog wat specifieke punten, maar verder was het meer een principebesluit die nog veel verdere uitwerking behoeft. De overige partijen waren het met ons eens dat het ook wel wat eerder mocht dan 2015-2020. Dus dat werd besloten: zo snel mogelijk. Een onderzoek naar precies wanneer dat mogelijk zou zijn werd toegezegd. Er werd door de overige partijen nog wat gedebatteerd of het wel nodig was om er nu al vast specifieker op in te gaan. Gemeentebelangenwoordvoerder Bieze probeerde nog maar eens buiten zijn bevoegdheid te treden door te vragen om fusie tussen de betrokken Christelijke Basisscholen. Dat zullen de niet-confessionele partijen in deze raad wel nooit afleren. De wethouder mocht nog maar eens vertellen dat ‘wij daar niet over gaan'. Dat is en blijft (gelukkig) een zaak van de schoolbesturen!

Collega Dijkstra werd het vuur na aan de schenen gelegd over zijn nadrukkelijke keuze voor het primaat van de schoolfunctie binnen de multifunctionele accommodatie. Daarmee werd het nog even spannend, maar Dijkstra zei dat het een keuze was die door ons zo gemaakt werd: de scholen zijn voor ons de hoofdgebruikers! De overige fracties wilden zich er verder ook nog niet over uitspreken.

De raad bezorgt zichzelf, het college en de ambtenaren nog heel wat werk voor de komende tijd met de principebesluiten die deze avond genomen werden. Ze komen op een later tijdstip (als het goed is) allemaal weer terug in de raad. Of dat deze raadsperiode nog gebeurt valt natuurlijk te betwijfelen gezien de snelheid waarmee dit college doorgaans stukken produceert. De raad bezorgde zichzelf ook nog wat extra werk door een ingekomen stuk voor bespreking door te schuiven naar de volgende vergadering. Er is een vergunning verleend voor een grote kippenmesterij aan de rand van onze gemeente bij Alteveer. De gemeente lijkt er niet echt blij mee te zijn. Eigen schuld, dikke bult, zou het devies normaal gesproken zijn: want de vergunning moest van rechtswege worden verleend omdat het college te laat op de aanvraag had gereageerd! Helaas worden in dit geval omwonenden gedupeerd door de late reactie vanuit het gemeentehuis. Daar moeten we het uitgebreider over hebben en de betrokkenen de mogelijkheid geven om erover in te spreken. Dat kan dus tijdens de volgende vergadering.

Ik heb uiteindelijk mijn microfoonknopje niet aangeraakt. Waarom ik toch niet achterover kon blijven leunen? Wel, ik moest gaan staan, net als iedere andere aanwezige, zoals te doen gebruikelijk bij een officiële beëdiging. In dit geval van drie nieuwe leden van de rekenkamercommissie. Na het debacle met de volledig onafhankelijke Ommelander rekenkamer die geen vertrouwen meer zag in verdere samenwerking met de gemeente Stadskanaal, hebben we nu weer een rekenkamer. En wel volgens het model dat de ChristenUnie oorspronkelijk al voorstond: 5 leden, waarvan 2 raadsleden en drie onafhankelijke externen (waaronder de voorzitter). We hopen dat de samenwerking met de nieuwe rekenkamer goed zal verlopen en er nuttige onderzoeken zullen volgen. Na de beëdiging was de sluiting al snel een feit.

Top