2017

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2017
door Okko Dijstra


27 februari 2017


Deze eerste raadsvergadering van 2017 gaat over de nota grondbeleid 2017-2020, de wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 en over het Koersdocument Publieke Gezondheid in de regio Groningen. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie vindt het goed dat de suggestie van de ChristenUnie is overgenomen om de pachtgronden te verkopen. Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie krijgt de toezegging van wethouder Boen, dat de mensen die daarvoor in aanmerking komen, actief worden geïnformeerd over de maatwerkvoorziening.

Algemeen en informatief

Bij de lijst met toezeggingen komt de kademuur in Musselkanaal weer aan de orde. Over de beroemde kademuur komt wethouder Brongers volgend jaar mei terug. Het gaat om zorgvuldigheid bij de verbetering van de situatie. Bij ingekomen stukken wordt nog gesproken over de groenschouw, het openbaar vervoer, de stand van zaken bij het Refaja ziekenhuis, de biovergister, het windmolenpark en ten slotte over de WIW en de ID -banen.

Beantwoording college Volgens wethouder Gelling wordt er na de verkiezingen door de Tweede Kamer opnieuw gesproken over het windmolenpark. De gemeente werkt samen met de buurgemeente Borger Odoorn over de windmolens. Wethouder Hamster bevestigt dat er een werkgarantie is bevestigd voor de WIW en ID –banen. De mensen die het betreft hebben ook informatie gehad .Het gesprek met de werkgever wordt aangegaan over de loonwaarde, die ze opleveren.

Bij rondvraag,  wordt nog gesproken over o.a.: de oversteek bij de Buinersluis, de wachtlijst bij de GGZ, bomen met rode stippen, het oude postkantoor, het braakliggende terrein Noorderpoort en de stand van zaken bij het snel internet.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 : Nota Grondbeleid 2017-2020

Inbreng raadsfracties

GBS vindt het een goed voorstel. De PvdA ziet meer een regisserende rol bij het college. Het voorstel is een aanpassing aan de werkelijkheid. De SP is kritisch op de verlaging van de prijzen van de bouwkavels. Het CDA is het eens met het aangepaste grondbeleid. Fractie Mellies stemt in en de VVD vindt het een realistische nota en kan er eveneens mee instemmen. D66 is wel geschrokken van de verlaagde grondprijzen, de bouw trekt n.l. wel weer aan anders.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie vindt het goed, dat de gemeente Stadskanaal de rol van regisseur blijft houden, dit met het oog op het omgevingsplan . Sterenborg: ” Wij zijn van mening dat voor de prijsverlaging van de beschikbare kavels niet het juiste moment is gekozen aangezien de woningmarkt nu juist weer aantrekt en daardoor de vraag naar de kavels toeneemt. Is dit niet het paard achter de wagen spannen? Naar ons idee is daarom de afwaardering van de kavelprijzen momenteel ook te groot. Van €130/m2 naar €100/m2 is naar ons idee te fors. Zelf zouden wij eerder gekozen hebben voor een lichtere prijsdaling naar bijvoorbeeld 110 of 120 euro per vierkante meter.

Er wordt ook gesproken over een planwijziging van woningbouw naar een andere bestemming. Kan het college bevestigen dat hierdoor geen planschade betaalt hoeft te worden aan de particuliere eigenaren van deze gronden? Het is goed om te lezen, dat u de suggestie van de ChristenUnie hebt overgenomen over de verkoop van pachtgronden.

In Alteveer worden de kavelprijzen verlaagt naar €80/m2. Het gaat hier om zowel kavels voor 2-onder-1-kap woningen als om kavels voor vrijstaande woningen. Normaal zijn kavels voor 2-onder-1-kap woningen toch goedkoper, waarom is dit in Alteveer niet het geval?

Ook is het nogal tegenstrijdig dat aan de ene kant gesproken wordt over de afbouw van de woningcapaciteit en aan de andere kant het verlagen van de prijs, zodat hier woningen kunnen worden gebouwd. Er wordt met het vanavond te nemen besluit gepoogd om meer kavels te verkopen, terwijl we in 2020 met een woonbestemming willen schrappen. Dit is en en. Zou het niet beter zijn om te kiezen of of. Naar ons idee zijn deze maatregelen tegenstrijdig aan elkaar. We hebben begrepen, dat u in gesprek bent met het Plaatselijk belang van Mussel over woningbouw. Hier had de heer Maarsing het ook al over. Klopt dit?

Door de gehele gemeente worden kavelprijzen verlaagd, behalve in Mussel. Waarschijnlijk omdat hier meer vraag is naar de kavels dan in de rest van de gemeente. De kavelprijzen staan door de verlagingen in de rest van de gemeente niet meer in verhouding. De prijs voor een kavel in Mussel is 130 euro per vierkante meter, gelijk aan een kavel aan de Molenwijk in Stadskanaal. Zijn deze prijzen reëel gezien de voorzieningen in de buurt? De Molenwijk ligt nabij het centrum van Stadskanaal en er zijn daarnaast nog een aantal faciliteiten in de buurt zoals scholen en een ouderen centrum. Dit is in Mussel niet het geval. Qua locatie zou het vergelijkbaar zijn met de kavels in Alteveer en Onstwedde. Daarom zouden wij de prijzen van de kavels in Mussel ook graag verlaagd zien worden naar 110 euro per vierkante meter, dit om de verhouding binnen de gemeente te herstellen. Wat vindt u als college hiervan?

Beantwoording wethouder Peter Gelling.

Er zijn twee lijnen volgens de wethouder. Gelling: ”De eerste lijn is het afwaarderen van kavelprijzen en dat is definitief. Dit moet niet verward worden met een te treffen voorziening. Het afwaarderen van kavelprijzen doen we om ontwikkelingen te stimuleren, zodat de kavelprijzen marktconform zijn. Dan zijn er kavels die in 2020 niet verkocht zijn. We maken een inschatting hoeveel dat zijn en dat gebeurt op basis van ervaringscijfers, marktontwikkelingen en na overleg met lokale makelaars. Over de waarde van niet verkochte kavels treffen wij een voorziening. Dit zetten wij apart voor het risico dat wij lopen in 2020.We kijken of de prijs van de gronden gebaseerd zijn op een realistische verkoopplanning. De waarden van de gronden zoals ze nu in de boeken staan zijn niet realistisch. De accountant zal ons daarop dus gaan aanspreken op het moment dat wij geen maatregelen treffen.

We kunnen daardoor overgaan tot beperkte nieuwbouw. We leggen het langs een meetlat. We kunnen dan ook denken aan bepaalde doelgroepen zoals starters. Daarom zijn we ook met jongeren uit Mussel in gesprek om te kijken wat daar aan de orde zou kunnen zijn. Als wij aangeven dat er toch ontwikkelingen zijn, dan valt een deel van die voorziening vrij. Dat betekent dat in die tussentijd niet alles op slot wordt gezet en dat er nog steeds wordt gekeken naar ontwikkelingen. De bedoeling is juist, hiervan gebruik makend, veel meer gericht toekomstige ontwikkelingen te kunnen volgen en daar gehoor aan te geven.” Over de verschillen in afwaardering t.a.v. de verschillende bouwterreinen merkt de wethouder op: ” Voor Mussel is er gelet op de ontwikkelingen eigenlijk geen enkele aanleiding. In Alteveer is er bijvoorbeeld geen belangstelling voor. We hebben in Mussel op dit moment nog drie kavels vrij en drie zijn er in optie. En daarmee is het hele plan vol. De prijs kwaliteit verhouding is daar marktconform. Daarom is een bijstelling niet nodig. Dan was er ook de vraag van de ChristenUnie. Is het niet zo, dat de vierkante meterprijs voor een twee onder een kap woning anders is dan voor een vrijstaande woning? Het antwoord is heel simpel. Het moment, dat je bij een twee onder een kap woning uitgaat van een kleiner grondoppervlak . De prijs per vierkante meter verschilt dan niet.”

 Raadslid Ingrid Sterenborg vraagt in eerste termijn nog naar de verhouding van het plan landschappelijk wonen in Mussel met Molenwijk qua kavelprijzen. Mussel kun je vergelijken met Alteveer en Onstwedde, aldus Ingrid Sterenborg.

Gelling: ”We zijn in gesprek met de jeugd om te kijken of het reëel is om te komen tot de bouw van starterswoningen, daarbij kijken we verder in Mussel. Er is wel degelijk een onderscheid . Het landschappelijk wonen hebben wij heel duidelijk op een bepaalde wijze gesitueerd. We merken ook, dat het op die manier wordt ervaren en beleefd. De setting van de wijk aldaar is een totaal andere, dan in Onstwedde en in Alteveer. Dat maakt wel duidelijk, dat er onderscheid tussen is. Met de Molenwijk in Stadskanaal s het niet e vergelijken. De ene wijk is inderdaad in de nabijheid van voorzieningen, de andere wijk heeft juist het Westerwoldse achterland”.

Het voorstel wordt door de hele raad ondersteund

Agendapunt 13.Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015

Inbreng raadsfracties

De PvdA kan zich vonden in het voorstel en is blij met de maatwerkregeling. GBS is wel kritisch over de extra kosten, maar kan het voorstel wel ondersteunen. De SP vindt 1 euro 50 gewoon te duur voor de groep met en inkomen tot 120% en wil er 1 euro per uur van maken.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie: ”Vanavond bespreken we de wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015. In december2016 hebben we er tijdens de raadscommissie opiniërend over gesproken. Goed dat u toen al t.a.v. de keuzes voor de inkomensgrenzen hebt aangegeven, dat grensgevallen altijd de mogelijkheid hebben om doorgeleid te worden naar een maatwerkvoorziening wanneer de AVS financieel geen passende oplossing is. De vragen en opmerkingen vanuit de raadscommissie zijn meegenomen in het definitieve voorstel

Er wordt in dit voorstel rekening gehouden met de richtinggevende uitspraken van de centrale raad van beroep. U stelt immers voor om de nieuwe compensatieregeling deel te laten uitmaken van de verordening, door dit op te nemen in de artikelen 12a en 12b. Daardoor voldoet het gevoerde beleid aan de recente jurisprudentie

Door de ingangsdatum op 1 januari 2018 vast te stellen hebben zorgaanbieders voldoende tijd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren .

De voorgestelde verdeling in inkomensgroepen met de daarbij horende eigen bijdragen vinden we goed. De gebruikers worden daardoor aangesproken op de mogelijkheid om zelf bij te dragen. Het bedrag van 1 euro 50 geldt als drempel, om mensen bewust te maken van het feit dat schoonmaak geld kost. Als mensen zelfs die 13 euro per maand niet op kunnen brengen geldt ook voor hen dat de maatwerkvoorziening gaat gelden. In de raadscommissie is dit ook al besproken en uitgelegd

Ten slotte heb ik nog wat opmerkingen over de adviezen van de PRS Het advies van de PRS om een hogere bijdrage voor cliënten met een hoog inkomen wordt door u gehonoreerd, doordat u inkomens boven de 160% een bijdrage van 7 euro 50 laat betalen. Mooi!

Dat mantelzorg in de plaats komt van professionele zorg en daarom indiceer baar is, vinden we een verbetering van de oorspronkelijke tekst. De Toevoeging van de zin, ”mantelzorg is niet afdwingbaar” in de toelichting op de definitie van mantelzorg (artikel1, lid 11 op pagina 5) op advies van de PRS lijkt ons een goede zaak. De PRS adviseert om cliënten, die gebruik maken van de AVS en hiervoor hogere kosten maken, dan zij verschuldigd zullen zijn voor een maatwerkvoorziening actief op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. In uw antwoord geeft u aan, dat de gebruikers van de AVS zelf allemaal in staat zijn zelf de regie te voeren, zelf beslissingen te nemen en de consequenties te aanvaarden. Het actief op de hoogte brengen van deze mogelijkheid past daar niet bij. De ChristenUnie is van mening, dat het wel belangrijk is om de doelgroep van deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen. Waarom zou je hen deze kennis onthouden?

Het plan van het college om de mogelijkheid te onderzoeken om het Wmo-beleidsplan en de gezondheidsnota te combineren, als antwoord op het advies van de PRS om het Wmo-beleidsplan te evalueren en aan te passen en in een haalbaar actieplan om te zetten, lijkt ons een goede insteek. Onze fractie kan instemmen met de beslispunten”

Het CDA staat achter het voorstel van de SP over de verlaging van de betaling van 1 euro per uur. Hierna ontstaat al enige discussie. Fractie Mellies heeft alleen wat vragen in eerste instantie.D66 deelt complimenten uit voor het stuk. Wel is de partij kritisch op de communicatie.

Beantwoording wethouder Boen

Wethouder Boen: ”Er wordt vanuit de Wmo ondersteuning geboden in een situatie waarbij ook de inwoner zelf enige activiteit ontplooit. Er is gekozen voor een algemene voorziening, waar al in mei voor is gekozen. Het doel is om een aantal uren schoonmaakhulp aan te bieden. Het scheelt veel in de regeldruk. Er is wel altijd een mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. Is het financieel niet haalbaar of is het niet toereikend, dan kan de inwoner zich melden en kan aangeven wanneer het niet lukt. Er is gekozen om helder aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Die 1 euro 50 is bedacht, omdat we vinden, dat iedereen zijn bijdrage moet kunnen leveren. Bij de maatwerkvoorziening is 2 euro 19 het minimum bedrag. Daarom zijn we er met die 1 euro 50 onder gaan zitten voor de minima. Dit past binnen de Wmo. Kan dit niet worden betaald, dan mag er gebruik worden gemaakt van de bijzondere Bijstand. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De regeling die we nu hebben voldoet aan de wet en gaat in op 1 januari 2018.”

Raadslid Okko Dijkstra vraagt ten slotte nog hoe het college denkt om te gaan met het advies van PRS om de maatwerkvoorziening actief onder de aandacht te brengen van de burgers

Wethouder Boen: ”Wat wij in de folder ook aangeven die richting de inwoners beschikbaar wordt gesteld, waarin we in ieder geval wijzen op het bestaan van de maatwerkvoorziening. Wanneer immers bereikbaarheid en toereikendheid aan de orde zijn, als zaken, die niet via algemene voorziening geregeld kunnen worden, dan is die maatwerkvoorziening in beeld en daar worden de mensen ook over geïnformeerd”

De SP dient ook namens het CDA een amendement in om er toch 1 euro 50 van te maken, ondanks het antwoord van de wethouder, dat ze dan in een maatwerkvoorziening terecht komen.

Na stemming blijkt, dat alleen het CDA en de SP voor dit amendement stemmen, zodra het amendement wordt verworpen met 13 stemmen tegen en 9 stemmen voor .

Voor het CDA is dit geen reden om tegen het voorstel te stemmen, terwijl voor de SP het niet aannemen van het amendement de reden is om tegen dit voorstel te stemmen.

Agendapunt 14: Koersdocument Publieke Gezondheid in de regio Groningen; Ontwikkelperspectief 2017-2020.

Inbreng raadsfracties

Alleen de VVD heeft nog een korte reactie en een enkele vraag.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie:” Het is goed om te horen, dat de gemeente Stadskanaal over het algemeen tevreden is over de dienstverlening door de GGD. Belangrijk is dat er aan de knelpunten t.a.v., het op afstand staan, de lokale aansturing op inhoud en de Gemeenschappelijke Regeling constructie wordt gewerkt d.m.v. de dienstverleningsovereenkomst en de mogelijkheid om niet-wettelijke taken op een andere wijze in te richten. We begrijpen dat het op dit moment niet aan de orde is met het ook op een mogelijke harmonisatie. Wij gaan akkoord om geen zienswijze in te dienen en wachten op het moment dat de benodigde wijzigingen in de GR op een later moment ter besluitvorming wordt aangeboden.”

Agendapunt 15: Vaststellen nieuw reglement van Orde

Dit agendapunt passeert zonder inbreng de revue.

Top

28 februari 2017

Deze raadsvergadering over de herindeling van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam is een historische vergadering volgens burgemeester Baukje Galama. Binnen twee uur is de raad van de gemeente Stadskanaal unaniem van mening, dat het wat Stadskanaal betreft door moet gaan na een goede inhoudelijke discussie.

Algemeen en informatief.

Bij de opening geeft de burgemeester aan dat het een historische vergadering is over de herindeling en dat ook de media aanwezig zijn. Bij rondvraag waagt geen van de raadsleden het om binnen 24 uur weer iets aan de orde te stellen, nadat gisteren op de reguliere raadsvergadering iedereen zijn kans heeft gehad om iets te berde te brengen. Baukje Galama geeft de voorzittershamer aan het ChristenUnie raadslid Ingrid Sterenborg,  omdat de herindeling in haar portefeuille zit.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 6 : Herindeling gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam

De beslispunten van deze herindeling

1. Kennisnemen van het eindrapport van Berenschot.

2. Het principebesluit nemen om te komen tot een herindeling van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam.

3. Ons college opdracht geven om conform de wet Arhi een herindelingsontwerp voor te bereiden, onder voorbehoud van gelijkluidende besluiten in de gemeenten Veendam en Pekela.

4. Een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar stellen voor het opstellen van het herindelingsontwerp, onder voorbehoud van gelijkluidende besluiten in de gemeenten Veendam en Pekela.

5. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van het principebesluit op de hoogte stelle

Inbreng raadsfracties

Het CDA vindt herindelen goed voor de gemeente en complimenteert Berenschot met het geleverde werk. Het CDA vindt het goed voor de regio en ondersteunt dit voorstel. De SP vindt het nu nog niet verstandig om te herindelen en wil wel verder samenwerken. Zij ziet geen directe voordelen van herindelen. Er wordt hierna kritisch gereageerd op de inbreng van de SP door de meeste fracties. Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Ik wil nog even terugkomen op de lasten die u net noemde. Vanuit het rapport staat er, dat de lasten een beetje gemiddeld gaan worden. Ik denk niet dat dat in het rapport staat, want is dat niet voor de nieuwe gemeenteraad? Begrijp ik nu goed, dat u meer gaat voor een ambtelijke samenwerking, dan voor een herindeling? “Dit wordt ontkent door de SP. Van Beek: ”Ik denk dat ik meerdere onderdelen in uw betoog dan niet meer begrijp” Vervolgens komt er van alle kanten kritiek op de inbreng van de SP. Ook wordt er o.a. gesproken over een raadgevend referendum waar de SP een voorstander van is. In Stadskanaal is geen verordening ingesteld, maar daar heeft de SP ook nooit een initiatief voor genomen. ChristenUnie raadslid Van Beek stelt in een punt van orde voor,  dat de SP zijn verhaal eerst afmaakt en dat er aansluitend op gereageerd kan worden. Hierna maakt de SP zijn verhaal af en wil niet herindelen. Van Beek:” Ik begrijp uit uw betoog dat u tegen de herindeling bent. Ik begrijp dan niet de draai die gemaakt wordt. Jarenlang gaat u mee en stemt u gewoon mee met een herindeling en eigenlijk de laatste twee /drie weken bespeur ik een draai omdat ze in andere plaatsen tegen zijn, daarom gaan wij ook maar tegen stemmen. Dat gevoel bekruipt mij een beetje. Help mij even uit de droom als dit niet zo is.” De SP geeft nu aan, dat zij geen draai heeft gemaakt en ook niet helemaal tegen te zijn en wil het antwoord van het college afwachten. Het blijft een onduidelijk verhaal van de SP.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: “Dank u wel voorzitter; vanavond 28 februari 2017 kan de geschiedenisboeken van Stadskanaal ingaan als door Veendam, Pekela en Stadskanaal wordt besloten tot herindeling. Er zal per ingang van, waarschijnlijk, 2020 een nieuwe gemeente ontstaan.
Er is de laatste tijd veel gesproken en geschreven over de herindeling. De weg hiernaartoe is lang geweest. Door mevr. Galama is tijdens de vorige opiniërende vergadering de tijdslijn geschetst. Ik ga deze niet herhalen. Het is echter ook bijgevoegd als bijlage. Eerst hebben we het traject met Vlagtwedde en Bellingwedde gehad ; die hebben zich helaas hebben teruggetrokken, en vervolgens de SA5 en daarna de SA3. De SA3 kende de volgende algemene opgaven en ambities: Ze worden genoemd in de stukken. Ik noem o.a. :Arbeidsmarkt, laagdrempelig en toegankelijk bestuur,  een leefbaar gebied, krimp opvangen en beheersbare financiën. Voor ons ligt het rapport Berenschot het eindrapport” Vruchtbare Bodem”. Hier hebben we allen kennis van kunnen nemen. Nu vraagt u om het principebesluit te nemen om te komen tot een herindeling van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam.
Het organisatieadviesbureau Berenschot adviseert om te komen tot de vorming van een nieuwe gemeente (herindeling) voortkomend uit de huidige gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Uiteindelijk komt Berenschot tot een aantal breed gedragen conclusies: Aan dit advies en conclusie liggen overwegingen ten grondslag die zijn verwoord in het raadsvoorstel. De overwegingen/conclusies zijn in lijn met de eerder geformuleerde SA3.

U verzoekt ons om conform de wet Arhi een herindelingsontwerp voor te bereiden, onder voorbehoud van gelijkluidende besluiten in de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal en tevens een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor het opstellen van het herindelingsontwerp, onder voorbehoud van gelijkluidende besluiten in de gemeenten Veendam en Pekela.

Eerst wil ik nog even herhalen hetgeen wij als ChristenUnie gezegd hebben op de vorige vergadering van de herindeling. Wij hebben gesproken over de lastenverhoging van onze inwoners bij een herindeling. Wij zijn als Stadskanaal de laagste in de provincie. De heer Idema had het er zopas over. Dit zal gaan veranderen. We hebben gesproken over de ambities die wij nog hebben zoals bv. Het centrumplan de spoorlijn Veendam Stadskanaal/Emmen. Zijn dit zaken die opgenomen moeten worden in het herindelingsontwerp. Het moet n.l. niet zo zijn dat wij daar straks met de twee andere gemeenten onenigheid over krijgen. De twee andere gemeenten zullen ook zaken hebben die op de rol staan. Hoe gaan we daar mee om.
Het coalitieakkoord dient naar de mening van de ChristenUnie verwerkt te worden in het ontwerp. Bent u dit met ons eens?
Voorzitter, in het ontwerp dient naar onze mening ook geborgd te worden dat er iets opgezet wordt met betrekking tot onze inwoners. Er moet geen afstand gecreëerd worden, maar juist zogenaamde burgernabijheid. Wij moeten het contact met de wijkraden dorpsbelangenverenigingen e.d. goed borgen. U zegt in uw stuk: een dorpen- en kernenbeleid. Voor ons is dit een vereiste waar wij ons in kunnen vinden!

Wat zal er gaan gebeuren als 1 van de 2 andere gemeenten nee zegt. Wat gaat u als college dan doen.

Zaak is het ook om goed te kijken naar het ambtenarenapparaat bij een herindeling. Er dient een goed Sociaal Plan te worden opgesteld.

Om te komen tot een herindelingsontwerp, herindelingsadvies en uiteindelijk een herindeling is het belangrijk een projectstructuur op te zetten waarin op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt gewerkt aan de ophanden zijnde herindeling. U stelt voor dit te doen middels een projectplan zoals omschreven. Hier kunnen wij ons in vinden.

Voorzitter tegelijkertijd zijn nu de vergaderingen in Veendam en Pekela. Wij als ChristenUnie vinden het jammer dat er verdeeldheid is. Wij hadden als ChristenUnie graag gezien dat er een unaniem draagvlak zou zijn. Wij hadden graag gezien dat er net als in Stadskanaal overeenstemming zou zijn. Voorzitter, alle drie gemeenten dienen naar onze mening gelijkwaardig te zijn.

Als heringedeeld wordt dient meer in elkaar geïnvesteerd te worden. Er dient een verhouding naar elkaar toe te ontstaan van openheid en transparantie en niet een verhouding op een basis van wantrouwen naar elkaar . Hier moet aan gewerkt worden.

Voorzitter de ChristenUnie Stadskanaal heeft altijd aangegeven het herindelingsproces in zijn geheel te zien en zich niet beperkt tot alleen Stadskanaal. Wij hebben altijd uitgesproken dat wij het beste willen voor onze regio en onze inwoners. Dat hebben wij continue voor ogen gehad. Ook al weten we dat er een aantal inwoners zijn (ook in onze achterban), mensen die het jammer vinden, dat de herindeling met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde niet is doorgegaan.

De politieke verhoudingen in de raad zullen anders worden. Dit is nu niet te overzien wat dit allemaal gaat betekenen .

Wij als ChristenUnie Stadskanaal en ook in Veendam en Pekela zullen ons uitspreken voor een herindeling Veendam Pekela en Stadskanaal. Wij gaan akkoord met de beslispunten en stellen de gelden, 50.000 euro beschikbaar, onder voorbehoud van gelijkluidende besluiten in de gemeenten Veendam en Pekela. We moeten denk ik gaan afwachten wat de besluiten zijn in Veendam en Pekela”

De PvdA vindt dit besluit, het belangrijkste besluit sinds 2010.Het stelt ons het beste in staat om de uitdagingen van deze gemeenten op te pakken. Ook vindt de PvdA dat de bestuurskracht wordt vergroot. en dat we minder kwetsbaar zijn. De PvdA stemt voor de herindeling per 1 januari 2020.

GBS vindt dat het proces zorgvuldig is verlopen. Ook zij zijn blij met dit voorstel en ondersteunen de beslispunten van dit voorstel. Ook wil de GBS de punten uit het bestuursakkoord na de herindeling inbrengen. De VVD vindt het ontwikkelen van meer bestuurskracht het belangrijkste. We willen een robuuste ambitie. Dat het gezonde verstand mag zegevieren.

D66 is voorstander van een herindeling van onze regio. De betekenis van het lokale bestuur neemt toe. Samen sta je sterker. We willen van deze herindeling een succes maken, aldus D66.D66 wenst de andere gemeenten toe, dat we elkaar veel gunnen en stemt in met de beslispunten.

Fractie Mellies begint met een opsomming van veel negatieve componenten door de krimp. Onze gemeenten hebben complexe problemen en kunnen dit alleen samen op pakken. Ook de fractie Mellies sluit zich aan bij het standpunt van de ChristenUnie over burgernabijheid en een goed beleid t.a.v. de dorpen en kernen.

Beantwoording burgemeester Baukje Galama.

De burgemeester vind het een historische bijeenkomst. Ze deelt een compliment uit voor de jarenlange inzet voor de gemeente en voor de inhoudelijke discussies die afgelopen 5 jaar hebben plaatsgevonden. Ze is trots op gemeente Stadskanaal, omdat we ons verantwoordelijk gedragen. Andere gemeente kunnen daar ook iets aan hebben. We zijn in staat om over de grenzen van onze gemeente te kijken. We zijn dat ook verplicht aan onze inwoners. Naar de SP doet de burgemeester haar best om de SP te overtuigen om met zijn allen de urgentie te zien om te samenwerken. Het gaat juist om de versterking van de deskundigheid en het bundelen van krachten ook voor de zwaksten van onze samenleving. Ook alleen redden we het nog wel een poosje, maar het gaat om het resultaat om ons te onderscheiden van de andere raden. Unanimiteit zou geweldig zijn bij dit dossier ten bate van onze inwoners en om in onze gemeente de dienstverlening te versterken. Wat kunnen we doen aan onze werkgelegenheid en wat kunnen we meer bereiken. Wat zou het mooi zijn dat de spoorverbinding er ook zou zijn. We moeten beslissingen nemen over de zwembaden en het centrumplan. Van Beek: “U noemt nou een paar zaken op en ik begrijp wat u zegt. Dat is allemaal geweldig, maar moet dat nu opgenomen worden in dat herindelingsontwerp. Ja of nee of maak je het bespreekbaar met de andere gemeenten.”Galama:” Je zult in dat ontwerp niet alle concrete projecten in benoemen, maar je gaat wel met elkaar in gesprek over hoe je verder gaat met bepaalde projecten. Je moet kijken vanuit de kracht van de nieuwe gemeente, wat voor gemeente wil je zijn en realiseren en waarin moet je met elkaar rekening houden om een visie neer te leggen waar je naar toe gaat werken. Je gaat wel de identiteit van de eigen centra vasthouden, maar wel een antwoord vinden op leegstand en de continuïteit van ondernemingen en arbeidsplaatsen. Je krijgt een herindelngsontwerp dat de lijnen uitwerkt. Het kan niet zo zijn dat de wereld stil staat tot 1 januari 2020.We moet in die periode elkaar niet in de wielen rijden, maar er samen voor gaan.” Van Beek van de ChristenUnie: ”Dank u wel voor het antwoord, ik denk inderdaad dat het goed is dat het in ieder geval benoemd is, ook hier. En dat het ook bekend wordt bij de andere gemeenten. Dat er een ambitie is hier en die zal er ook bij de andere gemeenten zijn. En laat die ambities dan maar bij elkaar komen en dan kunnen we het er samen over hebben, niet in wantrouwen, maar open en transparant. Wij gaan voor onze inwoners.” De burgemeester is het hiermee eens. De burgernabijheid is erg belangrijk voor dorpen en wijken. We moeten dat op een praktische manier invullen, door wijkvisies en dorpsvisies te ontwikkelen. Ze besluit ermee, door te zeggen, dat een unaniem besluit geweldig zou zijn.

Tweede termijn

De SP is blij dat iedereen er nog is. We hebben lang geworsteld en zijn bang dat het minder wordt. Toch zijn wij tot de conclusie gekomen om dit voorstel toch te ondersteunen. Dit wordt met veel getimmer op de tafels ondersteund. Het CDA is blij, dat het college de SP heeft kunnen overtuigen over de unanimiteit voor dit besluit. Bert van Beek: ”Eerst even mijn complimenten naar de SP. Ik vind het mooi dat jullie nu als fractie unaniem voor dit besluit zijn, zodat het besluit ook unaniem kan worden genomen. Ik denk dat het ook goed is als signaal naar de beide andere gemeenten en zoals de portefeullehouder ook al schetste al meer dan 6 jaar consistent beleid op dit dossier hebben gevoerd. De zorgen die u uitspreekt met betrekking tot de zwakkere en voorzieningen en dergelijke. Ik denk dat we die met zijn allen ook op het oog hebben en die hebben we ook voor het voetlicht gebracht naar het college en de beantwoording van de portefeuillehouder is goed. We staan daarachter en zijn er zelf bij om het in de gaten te houden”

De Burgemeester spreekt ook zijn waardering ten slotte uit voor de SP en dat we iets kunnen aanbieden waar we mee verder kunnen.

Vervolgens wordt er hoofdelijk gestemd over dit voorstel en spreekt de raad zich unaniem uit voor de herindeling van de gemeenten, Pekela, Stadskanaal en Veendam.

Top

20 maart 2017

Deze korte raadsvergadering ging over o.a.: snel internet, de afgeketste herindeling van Pekela, Stadskanaal en Veendam en ten slotte over het omgevingsplan.

Algemeen en informatief

Burgemeester Baukje Galama meldt de afwezigheid van raadslid Monique Kroom van de PvdA, die wegens ziekte een poos niet aanwezig zal zijn bij de raadsvergaderingen. Daar zal op gepaste wijze aandacht aan worden besteed. Ook spreekt zij de hoop uit, dat ze spoedig zal herstellen zodat ze weer in ons midden kan zijn om met hetzelfde enthousiasme haar raadswerk weer op te kunnen pakken. De eerstvolgende raadsvergadering is in mei, omdat er te weinig stukken zijn voor de vergadering van april.

Wethouder Boen doet nog mededelingen over de gesprekken tussen Welstad en de activiteiten groepen met name de biljartclubs in de Spont, de Bolster en ook in Lint waarbij afspraken zijn gemaakt over de communicatie .Ook vertelt hij over de afspraken die zijn gemaakt over de contributieverhoging en over de verzelfstandiging van de clubs en over de evaluatiemomenten.

Er wordt instemmend gereageerd door de raadsleden van het CDA en PvdA.

Bij de ingekomen stukken wordt nog gesproken over de begroting OPRON.

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie heeft opmerkingen en vragen over de brief van het college over breedband internet buitengebied. Van der Heide:” Na vragen van ons in december 2016 over de stand van zaken over snel internet en de aanmeldingsregistratie v.w.b. interesse, is het goed te horen dat er nu al meer dan 2500 intentieverklaringen zijn ingevuld in de nieuwe Stichting ‘Snel internet Westerwolde en Stadskanaal’. Goed te zien dat er op dit gebied samen gewerkt wordt! En ook goed te horen dat op er op 7 februari aan de randvoorwaarden van de Maatschappij voor breedband in Nederland (B.V. – MABIN), is voldaan door een convenant af te sluiten. Wij sluiten ons aan bij de stichting Snel internet Westerwolde en Stadskanaal die aangeven dat er nu doorgepakt moet worden en dat er met MABIN/CIF (Communication Infrastructure Fund) samengewerkt gaat worden.

We hebben nog wel 2 vragen.
1. We horen dat eenzelfde traject van aanleggen van glasvezel in elf Veluwse vertraagd is en pas in 2019 wordt aangelegd en daarnaast ook aanzienlijk duurder uitpakt door CIF (A). Heeft u die geluiden ook gehoord? En heeft dit ook invloed op aanleg in deze regio?

2. In uw brief aan de raad schrijft u dat door de keuze van CIF om niet in te schrijven op de regeling van de provincie er een mogelijkheid is om de zogenaamde grijze gebieden op glasvezel aan te sluiten. Wat betekent dit?
Hoe groot is dit grijze gebied in onze gemeente?
En wat moet de burger, die woont in een grijs gebied, doen om ook een aansluiting te verkrijgen Is dat aan de markt, hoe werkt dat”?
Beantwoording college

Wethouder Gosina Brongers

Zij geeft in de beantwoording aan dat het wordt uitgewerkt en dat geen redenen zijn om uit te gaan van vertraging. Brongers: ”Er wordt hard gewerkt, de ontwikkelingen gaan snel en het is een actieve club. Op dit moment wordt gekeken waar de bekabeling komt te liggen, dus heel stapsgewijs vordert dat proces gestaag. MABIN verzorgt de communicatie naar de burgers, maar ook op onze eigen website besteden wij daar aandacht aan en ook daar kunnen burgers zich melden. MABIN geeft inderdaad ruimte om ook burgers in het grijze gebied mee te laten doen. Op dit moment zijn er een kleine 3000 aanmeldingen”

Burgemeester Galama geeft bij inlichtingen van het college informatie aan de ChristenUnie en de raad over de vervolgstappennaar aanleiding van de teleurstellende vergadering van 28 februari in de drie gezamenlijke gemeenten. Galama: ”Patrick Broens heeft zich laten informeren over de achtergronden van de verschillende opstellingen van de gemeenten en hoe men naar de toekomst kijkt. Wij gaan ons op dit moment focussen op de maatschappelijke opgaven die niet veranderd zijn, waarvoor we blijven staan en hoe we daar met nieuw elan en extra inzet, ook in het kader van het regiobelang antwoord op kunnen geven, maar ontkennen niet dat wij geografisch op dit punt geïsoleerd zijn, maar nog wel voldoende geloof in eigen kracht hebben om te denken, dat we voorlopig nog wel door kunnen gaan.” Broens heeft begrepen, dat partijen hun standpunt verder gaan bepalen en dat hij dat binnen zijn eigen college gaat bespreken en dat zij zich daar ook een mening over moeten vormen .Later zal er dan opnieuw een overleg worden gepland met de drie gemeenten, aldus de burgemeester.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 : Omgevingsplan Stadskanaal

Inbreng raadsfracties

Het CDA is positief over dit plan en over het feit dat het college het stuk heeft aangepast na de inbreng in de raadscommissie. Het is wel een verbetering t.o.v. de bestemmingsplannen. De SP kan instemmen en wil graag op de hoogte worden gehouden bij nieuwe ontwikkelingen.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de Christen Unie: “

Vanavond wordt van ons gevraagd of we in kunnen stemmen met de Uitgangspunten Omgevingsplan Stadskanaal. Hierna kan dan het omgevingsplan Stadskanaal worden opgesteld, die dan tevens weer door onze raad wordt vastgesteld. Raad, College, overheden, maatschappelijke organisaties en diverse stakeholders, worden betrokken en geven input tijdens dit proces.

Tijdens de raadscommissie is aangegeven dat we akkoord kunnen gaan met de uitgangspunten, draagvlak is dus aanwezig.

Uitgangspunten zoals benoemd in de nota kunnen we onderschrijven. Met name de laatste “Actueel en verruimd beleid”, dus minder noodzaak voor het doorlopen van uitgebreide procedures.

Het is goed dat er vooruit gelopen wordt op de nieuwe Omgevingswet door aan de pilot voor het omgevingsplan mee te doen. Een vernieuwend omgevingsplan is de uitdaging!

Maar wordt het beeld niet te rooskleurig geschetst? Alleen de positieve kanten worden belicht.
Het omgevingsplan heeft ingrijpende veranderingen op de interne organisatie. In het rapport wordt alleen gesproken over scholing maar dit lijkt ons lang niet genoeg.
Het omgevingsplan zal ingrijpende veranderingen met zich meebrengen in de interne organisatie, schotten tussen de afdelingen zullen verdwijnen en de structuur wordt ook heel anders.
Het gaat namelijk over de gehele fysieke leefomgeving.

In de nota van uitgangspunten valt het volgende te lezen: het plan gaat over de totale fysieke leefomgeving en niet alleen over de ruimtelijke aspecten daarbinnen. Dat betekent dat ook milieumaatregelen en aspecten als natuur, welstand, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en cultureel erfgoed in het integrale plan kunnen worden meegenomen. Het is erg belangrijk dat we ons niet alleen richten op de ruimtelijk aspecten, maar dat ook voor de andere genoemde aspecten aandacht is, bijvoorbeeld bij veiligheid en gezondheid kan er moeilijk het ‘ja-tenzij principe gehanteerd’ worden, hiervoor zouden duidelijke uitgangspunten moeten komen. Deze missen we in de notitie.

Met het uitgangspunt ‘ja-tenzij’ kunnen wij volmondig instemmen; dit houdt in dat er wordt meegewerkt aan nieuwe initiatieven van burgers en ondernemers, tenzij er vanuit beleid, milieu of anderszins grote bezwaren zijn. Doel is minder regels, dereguleren, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.

De optie wordt open gehouden om de gemeente in twee omgevingsplannen op te delen, de ChristenUnie denkt echter dat 3 gebieden beter zouden zijn. 1. Stadskanaal/Musselkanaal als grote kernen 2. de dorpen Alteveer/ Mussel/ Onstwedde als kleine kernen en als 3 het buitengebied. Voor ons is van belang dat de kernen hun eigen karakter behouden, de eigenheid van de dorpen moet bewaard blijven. We hechten ook veel waarde aan de 12 gebieden zoals benoemd in de nota op blz. 10) Nog een hele klus om gezamenlijke ambities waarden en kwaliteiten in beeld te brengen.

Onder het kopje “Overleg medeoverheden” worden o.a. enkele gemeenten genoemd, waarom is gekozen voor Pekela en Veendam, en niet voor de aangrenzende buurgemeenten?

Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat het om (veel) meer gaat dan ruimtelijke ordening. Omslag van denken dat ook bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een zorgplicht hebben. Het Communicatietraject met inwoners, bedrijven en stakeholders is erg belangrijk!!!”

De PvdA vindt minder regels wel goed en ook de looptijd vinden zij een periode van 10 jaar beter. De GBS spreekt zijn vertrouwen uit in dit stuk en wil meegenomen worden bij nieuwe ontwikkeling. De VVD maakt zich zorgen over de communicatie, maar vindt het een goed stuk. D66 steunt dit plan om te dereguleren en los te laten en is vol lof over de plan. Fractie Mellies staat achter de planning, de aanpak en de uitgangspunten van dit plan.

 

Beantwoording wethouder Peter Gelling.

Volgens de wethouder wordt de inhoud nu nog niet vastgesteld, want dat komt in het verdere proces . Het gaat over de richting. Een omgevingsplan is een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte. U wordt als raad aan de voorkant meegenomen in het traject. Volgend jaar zal de input van stakeholders en uw input worden gebruikt om te worden verwerkt tot een raadsvoorstel met de uitgangspunten. Gelling: ”U wordt in onze beleving iedere keer voldoende op de hoogte gehouden en de opmerking van de ChristenUnie nemen we daarbij mee of het inderdaad niet verstandig is om voor de verschillende kernen daar een apart gebied voor te maken. Er kan wel een op initiatief van de raad of het college een bijstelling plaatsvinden van het omgevingsplan.”

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Het is goed om te horen dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt en om die zorgvuldigheid te waarborgen, dat wij ook meegenomen worden aan de voorkant van het traject.\toch wil ik nog even benadrukken dat die communicatie heel belangrijk is, vooral met de inwoners en de stakeholders en de bedrijven zodat het echt heel duidelijk is dat het niet alleen om ruimtelijke ordening gaat maar om echt veel meer. Ik ben bang dat het een beetje ondersneeuwt en dat zou ik heel erg jammer vinden.”

Wethouder Gelling: “De zorg van mevrouw Sterenborg wordt meegenomen”

Agendapunt 13.Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie

Dit agendapunt passeert zonder inbreng de revue.Deze raadsvergadering is een korte vergadering, die binnen een uur is afgelopen

Top

22 mei 2017

Op deze vergadering wordt respectievelijk o.a.: de sluiting van Westerschool, de brief van de bewoners van het Menistenplein, de begroting van SOZOG, de vervanging van de kademuur in Musselkanaal, voorontwerp Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen, de wijkvisie Cereswijk, wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen, afhandeling van motie defibrillatoren, financiering jeugdhulp 2018-2020 en de motie vreemd aan de orde over de zwembaden besproken. Tegen twaalven sloot de Burgemeester de vergadering.

Algemeen en informatief

Mevrouw Oortwijn spreekt in over de wijkvisie Ceresdorp. Het idee van MFA vindt ze goed. Oortwijn: ”Tot onze spijt is er nog geen duidelijkheid over de uitwerking van de plannen.” Zij hoopt dat het een krachtige wijk mag worden.

De SP dient een motie in over het niet sluiten van de drie zwembaden, ondertekend door de oppositiepartijen VVD,D66 en fractie Mellies.

Over de ingekomen stukken: De PvdA komt nog terug over de zorgen die zij hebben over de sluiting van de Westerschool. Het gaat wel om de leefbaarheid van de wijk volgens de GBS.

Beantwoording Wethouder Hamster van onderwijs: ”Volgens mij zijn er dingen niet helemaal duidelijk. Het hangt ook samen met vraag die de PvdA stelt of dat de rol van de gemeente nog is. Zoals u weet heeft deze gemeente het openbaar onderwijs in 2008 verzelfstandigd en een aantal jaren geleden is daarbij de scheiding gekomen, die wettelijk vastgesteld moest worden over het bestuur en het toezicht. Daarbij werd de rol van het gemeentebestuur t.a.v. het openbaar onderwijs erg klein. Het is geen gemeenschappelijke regeling, maar een zelfstandige stichting, waarbij de gemeente nog toeziet op twee dingen. Ten eerste bekijken of er een genoegzaam aantal openbare scholen overblijft. Ten tweede in de gaten houden dat het openbaar karakter van de school gewaarborgd blijft. Verder is er geen enkele rol voor de raad weggelegd. Op een ding na en daar kom ik zo op terug. Opron kan het besluit tot sluiting van de school zelfstandig nemen. Wat daarna gebeurd als het besluit genomen is, dat u als raad om te kijken of er genoegzaam openbaar onderwijs over blijft, de vraag voorgelegd krijgt of u wellicht zelf die school in stand wilt houden of een andere stichting in het leven roept, die u die opdracht geeft. Opron geeft dan feitelijk de opdracht terug om de Westerschool in stand te houden. En dan kunt u als raad zeggen, dan vinden wij dat er te weinig openbare scholen overblijven, dus moet een andere constructie gezocht worden om de Westerschool open te houden. Tot die tijd bent u niet aan zet en inderdaad daar gaan we dan een debat over voeren mevrouw Meertens. Het is goed dat u betreurt dat er een voorziening dreigt te verdwijnen in wijk Noord. Dat is onze rol als gemeente om op leefbaarheid in te zetten om te kijken om het op een andere manier vorm te kunnen geven. Het is zeker dat wanneer OPRON dit besluit neemt, dat de school ook echt verdwijnt.”

Hierna wordt nog ietwat teleurgesteld gereageerd door de woordvoerder van de PvdA.

Bij de brief van de bewoners over de ontwikkeling van het Menistenplein wordt nog al kritisch gereageerd op de gang van zaken door de VVD, als woordvoerder van de oppositie.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Ik vind dat u nu al heel ver gaat al, dat u nu al het vertrouwen in twijfel trekt in de wethouder. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat daar gewoon een voorlichting gegeven is, een vraag neergelegd is. U hebt alle mogelijkheden gehad om het met uw fractie te besproken. Er is helemaal geen sprake van dat het niet in de raad zou komen. Het maakt onderdeel uit van het Centrumplan . Alleen om de voortvarendheid van het project erin te houden is het op deze manier geregeld. De fracties hebben allemaal aangegeven hoe ze daar over dachten. Een meerderheid van deze raad is uiteindelijk akkoord gegaan met deze tussenoplossing die door de wethouder gekozen is en afgesproken is op het fractievoorzittersoverleg. Volgens mij is er niets aan de hand. Ik begrijp helemaal niet waar u zich druk over maakt. Punt 2 . De schriftelijke vragen die gesteld zijn daar hebt u keurig antwoord op gekregen en het lijkt wel of u op die stoelen van de wethouders wil gaan zitten. Volgens mij moet u eerst de verkiezingen afwachten. En dan kunt u daar aan de gang, maar dan moet u eerst een aantal zetels halen en ervoor zorgen dat u in de coalitie terecht komt.” D66 is verontwaardigheid op de reactie van de ChristenUnie. Het CDA vindt de reactie van de oppositie heel bijzonder. De VVD blijft kritisch op de gang van zaken. De GBS vindt ook dat de vragen goed zijn beantwoord en waardeert de inzet van de ondernemers. De VVD blijft kritisch over de gevolgde inkoopprocedure. De coalitie blijft tegengas geven over de harde kritiek van de VVD.

Burgemeester Baukje Galama ( vervangster van wethouder Gelling). De burgemeester zegt dat ze verdrietig wordt zoals de hele discussie wordt gevoerd. Galama: “Er is heel veel werk verricht door de wethouder, de ambtelijke organisatie voor het imago van Stadskanaal. We hebben nog steeds vertrouwen in de visie op het centrumplan en dat het goed komt met de subsidie van de provincie. Wat ik nu hoor dat het inderdaad een zweem en een sfeer weergeeft over hoe wij denken over een klein onderdeel van het centrumplan. Waarom gaat de oppositie geen toelichting vragen in plaats van al een soort conclusie te trekken. De ondernemers rond het Menistenplein wilden niet wachten en zeiden dat ze zelf het initiatief wilden nemen. In plaats van dat ik u hoor zeggen, dat is nou goed, dat wij dezelfde gemeente die altijd zo’n stuk lef en kracht heeft, de dingen onderzoekt en pragmatisch te werk gaat. Dat dit alvast gebeurt en het past in onze uiteindelijke visie. De meerderheid is al bereid om dit te steunen en dat heeft de wethouder u echt goed uitgelegd, waarom hij met snelheid dit wilde doen, zodat het kon starten voor de zomerperiode. We praten er over alsof er iets heel dubieus aan de gang is. U doet daarmee de organisatie en het college tekort. Soms moet een bestuur ook snel kunnen opereren om tegemoet de komen aan de ondernemers die nu iets oppakken. U laat iets liggen van flexibiliteit, die anderen wel hebben. Door de vraagstelling laat u zien, dat u niet ziet dat de wethouder hard heeft gewerkt en 87.000 euro heeft binnengehaald met dit project. Het college heeft gemotiveerd aanbesteed, omdat de aannemer met de bedragen van de ondernemers al werkte aan de opdracht. Hij heeft geen omzet gekocht . Hij heeft ingeschat dat als hij zich mee ontwikkelde bij de goede ontwikkelingen in het centrum, dat dat op een gegeven ogenblik voor de ondernemers meer opdrachten zou opleveren. En nu is het voor de zomer klaar. Als het meervoudig was aanbesteed, dan hadden we een behoorlijke som kosten gemaakt en dan waren de in de tijd verder opgeschoven. Dan waren we ook niet goedkoper geweest. Wat is daar mis mee.”

Raadslid Van Beek van de ChristenUnie:”Voorzitter, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, meneer Pals dat er zelfs gesproken is, zowel door de portefeuillehouder als door uzelf in een overleg waar u ook gewoon bij zat, dat het een spin off was voor het hele centrumplan. Dat we juist daarom zeiden; het moet doorgaan, zodat de rest van het centrumplan misschien wel zegt, he dat moeten wij misschien ook gaan doen en dat het een vliegwieleffect zou krijgen. Volgens mij zijn die woorden gebruikt en dat is ook een van de redenen waarom het zo gegaan is als het nu gegaan is. En daar is niets mis mee en de portefeuillehouder heeft uitstekend verwoord hoe het gegaan is en hoe het reilen en zeilen in dezen is en daar is geen woord Frans bij en zeker geen zweem van wat u noemt.”

Galama:”Juist het feit dat het uit de samenleving kwam is zo mooi bij de ontwikkeling van het Menistenplein. Ga niet zoeken en leg niet iets neer wat negatief is voor het Centrumplan. Ik mis het enthousiasme bij de oppositie.”

Het enige dat wij willen is de controle van de cijfers, zegt Pals van de oppositie. We willen graag een onafhankelijk onderzoek via de rekenkamercommissie.

Van Beek: ”De Rekeningcommissie is volgens mij niet de instelling die zich daarvoor moet lenen om zulk soort onderzoeken te doen en wat gaat dat kosten? Volgens mij moeten we het geld op een andere manier besteden. Volgens mij heeft mevrouw Galama uit den treure uitgelegd hoe de financiën in elkaar zitten en wij zien geen reden tot een onderzoek naar deze gang van zaken met deze financiën door de rekeningcommissie en vervolgens ook nog opdracht aan onze accountant.”

Burgemeester Galama: “U vraagt om een onderzoek en het geld is nog niet eens uitgegeven, de VVD hamert steeds op de taken en de verantwoordelijkheden van de raad. Kaders stellen heeft u gedaan, centrum visie, instemmen met een onderdeeltje, een postzegel, een stukje van het hele grote project, is in meerderheid gebeurd, democratisch. Geld is beschikbaar gesteld daardoor. Ik heb u net verteld wat de optelsom is, redelijk eenvoudig op een begroting van 110 miljoen. Dan zouden we nog voor het geld uitgegeven is, nog voordat het werk is uitgevoerd op een gegeven moment al een onderzoek moeten doen. Vind ik vrij voorbarig als ik mag zeggen. De controlerende taak van de raad is als het werk is uitgevoerd. Nu stelt u hier, laten we het nog maar eens onderzoeken of dat rechtmatig is; dat mag u vinden maar dan hebt u geen vertrouwen of wij gemotiveerd afgeweken hebben met de stand van zaken ten opzichte van het inkoopbeleid wat wij hadden. U spreekt iets uit over ondernemers over het college en dat wil ik weerlegd zien. Kom eens met een onderbouwing. Van Beek:” Het lijkt wel of we constant maar een beetje, een welles nietes spelletje zitten te doen. Volgens mij is dat niet de juiste gang van zaken. Ik wilde eigenlijk vragen aan meneer Pals en meneer Nijenbanning,  de SP en de fractie Mellies . Zijn er nu nog zaken die u expliciet wilt weten of is de enige vraag nog de aanbesteding. Is dat alles wat u wilt weten. Voor de rest is er naar mijn idee niets meer over.” De VVD: ”De enige vraag die voor mij overeind lijft van, kan de raad zich vinden om een onderzoek in te stellen.” Van Beek:” U weet hoe de ChristenUnie daar over denkt, dan moet u de andere fracties nog vragen. “De PvdA, de GBS en het CDA willen ook geen onderzoek. De gevraagde schorsing van de oppositie wordt niet verleend, omdat er al een meerderheid is, die geen onderzoek wil.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.:Zienswijze conceptbegroting 2018 SOZOG

Het gaat over de begroting van het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost-Groningen van een gemeenschappelijke regeling van 9 Groninger gemeenten.

Fractie Mellies en het CDA reageren deze keer. Ze stemmen in met deze begroting. Ook de partijen, die niet reageren stemmen, ook al is het stilzwijgend, in .” Er is een geringe toename van de lasten, daarom is er ook geen zienswijze ingediend. We hebben ook samen gesproken over de meerwaarde en daar werd juist gesproken over het delen van kennis en de meerwaarde daarvan werd onderschreven”, aldus wethouder Brongers.

Agendapunt 13.:Vervanging kademuur Musselkanaal.

Er moet worden ingestemd met het vervangen van de kademuur door een betonnen damwand met schoon metselwerk en het vervangen van de steiger en met een krediet van 107.500,- euro

De PvdA vindt de entree van Musselkanaal belangrijk en stemt in met dit voorstel. GBS is tevreden me het voorstel. Fractie Mellies vindt het wel duur. De SP gaat voor oplossing 1. Het CDA stemt in met het voorstel en gunt het Musselkanaal ook. De VVD is ook positief over het voorstel

Mevrouw Ingrid Sterenborg raadslid ChristenUnie:” Hoe zeker is het dat wij die subsidiegelden krijgen. We vinden die 107.500 euro veel geld, maar als we die subsidiegelden binnen krijgen zou dat heel mooi zijn.”

Beantwoording wethouder Brongers.

Brongers:” Het voorstel is om het degelijk en netjes in orde te maken en de ondernemer van “De gelegenheid” zorgt voor de verlichting en water bij de parkeerplaatsen. De ChristenUnie vraagt naar de zekerheid van de subsidie, maar daar is nog geen 100 % zekerheid. Wij schatten de kansen hoog in. De gemeente is onderhoudsplichtig.”

De SP kiest tegen dit voorstel

Agendapunt 14.:Voorontwerp Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen

Het standpunt van ons college ten aanzien van het Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen, zoals opgenomen in de vooroverlegreactie, onderschrijven en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hiervan op de hoogte stellen.

Het CDA ondersteunt de reactie van het college.

ChristenUnieraadslid Frits van der Heide:” De ChristenUnie heeft kennis genomen van het Provinciaal Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen. Hierop heeft het college een reactie geschreven die wij hebben gelezen. Allereerst onze complimenten voor de opgestelde reactie, volgens ons zijn de bezwaren goed onderbouwd met argumenten. Dank daarvoor. Zoals genoemd is de reactie in lijn met bestaand beleid van onze gemeente. Wij hebben nog wel twee vragen. Is het niet zo dat het in strijd is met het nieuw te ontwikkelen omgevingsplan en is de procedure ook opgeschort zodat onze reactie er nog toe doet? Wij kunnen ons dus vinden in deze brief.”

De PvdA gaat akkoord en de SP en fractie Mellies kunnen zich er in vinden. De GBS kan zich vinden in de visie van het college.

Wethouder Brongers is blij met de ondersteuning voor de reactie van het college. Er is al een bestuurlijk overleg geweest om de zienswijzen te bespreken. Als reactie op de ChristenUnie; de omgevingswet zoals wij daar nu als pilot aan werken, zijn als zodanig nog niet meegenomen in dit pip zeg maar, dat is in die zin wat te prematuur. De gedachtegang is al wel gebaseerd op wat wij willen bewerkstelligen.”

Agendapunt 15.:Instemmen wijkvisie Cereswijk.

De PvdA is positief over deze visie. De SP is blij met het betrekken van de bewoners en gaat akkoord. Het CDA en GBS stemmen in met deze visie. Fractie Mellies stemt graag in. ChristenUnieraadslid Ingrid Sterenborg: ”Akkoord met de wijkvisie, het is zorgvuldig opgesteld en wordt breed gedragen. Het is een veel omvattende visie die veel inzet en middelen kost. Zoals wij deze visie lezen is het een werkdocument. Wij bedoelen daarmee te zeggen, dat niet alles vast licht .Het is richtinggevend. Daarom is het goed dat het in stappen/gedeelten wordt uitgevoerd. We verwachten van het college dat we op de hoogte worden gehouden van de te nemen stappen”

Wethouder Brongers is blij met de positieve reacties. De betrokkenheid speelde een grote rol in de inbreng van de fracties. De vragen worden meegenomen in het vervolgtraject. Ze bedankt voor de instemmende reacties.

Agendapunt 16.:Wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen.

ChristenUnie Raadslid Okko Dijkstra: ”Al in 2015 is deze Centrumregeling, om de samenwerking betreffende nieuwe taken vanuit de AWBZ tussen de Groninger gemeenten te borgen, gestart met instemming van onze raad. Op 20 december 2016 hebben wij al ingestemd met de nieuwe inloopvoorziening GGZ per 1 januari 2017.

De ChristenUnie vindt het fijn dat de wijzigingen zijn bijgehouden zoals we hebben gevraagd de vorige keer. Wij ondersteunen deze aanvullingen, die zijn getoetst aan de bezoekers van deze voorziening, waardoor deze inloopvoorziening GGZ past bij de huidige tijd, zodat deze recht doet aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor wijzigingen in de uitvoering. Het draagvlak voor dit voorstel is in orde. Mooi dat de Participatieraad is geïnformeerd over deze wijziging.”

De VVD stemt in, de PvdA heeft enkele vragen, maar stemt wel in. Fractie Mellies kan ook instemmen

Beantwoording wethouder Boen

Hij bedankt de ChristenUnie voor de positieve ontvangst van de bijgehouden wijzigingen. Er zijn afspraken gemaakt over de inloopvoorziening GGZ. Daarvoor is er ook een wijziging aangebracht, aldus de wethouder.

Agendapunt 17.:Afhandeling van motie defibrillatoren.

PvdA en de GBS zijn heel blij met het voorstel. Fractie Mellies heeft nog een vraag ChristenUnieraadslid Frits van der Heide vindt het goed, dat er meer AED ‘s in buitenkasten komen, We steunen de motie. Zoals u weet is de ChristenUnie allang bezig met de AED’ s Zo hebben we in 2011 schriftelijke vragen gesteld over het ontbreken van AED ’s in verschillende gemeentelijke gebouwen. Dit is destijds goed opgepakt. Door de vragen van de ChristenUnie, is er toen een notitie gemaakt. ”Stadskanaal 2011”We zouden graag zien, dat deze notitie wordt herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen Deze motie staat niet stil bij het koppelen aan de 6 minutenzone en de app, die daar voor is ”AED for you ” We zouden graag willen kijken of dit wil.

Beantwoording wethouder Boen:” Bij de ChristenUnie wordt gerefereerd aan de notitie uit 2011, een uitzonderlijk staaltje van sterk geheugen. Ik denk dat het heel goed is om die notitie te bekijken ook in het licht van een toch wat meer feitelijke informatie over de werking en de functionaliteit van de AED ’s zoals die op dit moment in de gemeente aanwezig zijn. Het is natuurlijk zo dat de stichting “Hart Veilig” de AED ’s exploiteert en dat doen ze met behulp van vrijwilligers als het aan de orde is, die wanneer er wordt gebeld met een pincode bij de apparatuur kunnen om daarmee de levensreddende handelingen te gaan uitvoeren. Raadslid Frits van der Heide:” Volgens mij heb ik een toezegging gehoord over de notitie. Zou die op de lijst kunnen? Galama :”Volgens mij heb ik niet gehoord dat er een toezegging was van de wethouder, maar als er een aanleiding voor is zou er een nieuwe notitie kunnen komen” Van der Heide: “Ik houd dit scherp in de gaten”

De hele raad stemt in met de buitenkasten.

Agendapunt 18.:Financiering jeugdhulp 2018-2020

Het CDA stemt er mee in en wil dat alle jongeren met problemen voldoende in beeld blijven. GBS heeft nog een paar vragen, maar kan toch instemmen. De SP vraagt zich af of het wel goed gaat. De jeugdzorg moet op peil blijven. De PvdA heeft complimenten voor het RIGG in onze provincie en stemt in met het voorstel. ChristenUnieraadslid Frits van der Heide: ”Het is al vaker gezegd, solidair blijven, waardoor een situatie ontstaat van inhoudelijke en financiële duidelijkheid. En stabiliteit voor nog eens drie jaar. Dat is voor ons een van de redenen waarom we instemmen met beslispunt 1 en 2. Zoals het college al aangeeft is het risico moeilijk in te schatten, wat de inhoudelijke en financiële risico’s zijn voor onze gemeente. We kijken ook uit naar de jaarcijfers van 20 16 van het RIGG, die waarschijnlijk nog voor de zomer zullen komen. Misschien dat die meer duidelijkheid gaan geven. We hebben kennis genomen van de gemeenschappelijke regeling van 24 maart en de brief aan het dagelijks bestuur”

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie vindt het terechte constatering, dat we trots kunnen zijn . De RIGG heeft ons verder geholpen. We mogen erg blij zijn, dat wij een jaar of vier geleden besloten hebben, dat wij gezamenlijk de inkoop zouden organiseren. Die RIGG is een bijzonder construct, ontzettend licht opgebouwd in die zin werken er weinig mensen exclusief bij het RIGG . Het zijn vooral ambtenaren uit de gemeente, die daaraan de slag gaan. Een ambtenaar van ons zit bijvoorbeeld een dag per week op het RIGG te werken. Er is ook veel kennis aanwezig al maar het moet ook nog groeien. We zijn nog lang niet zover, dat ik denk dat we in Stadskanaal zelfstandig, die inkoop op het niveau zouden kunnen willen organiseren. Daarvoor hebben we nog heel veel sturingsinformatie nodig . Dat is met name de reden, dat wij zeggen, we gaan nog een aantal jaren door. Stabiliteit is het woord, dat de ChristenUnie gebruikt, maar het moet eigenlijk nog wat meer naar de gemeente gaan groeien met de jeugdzorgtaken. Inkoop, contactbeheer en een stuk advies zit bij het RIGG. We kunnen ook al transformeren, doordat we als gemeenten samenwerken en een Groninger functioneel model hebben samengesteld en hebben overlegd hebben we al een beetje kunnen sturen op de inhoud. Er zijn drie gemeenten, die niet solidair zijn. (Groningen en Westerwolde We leren wel van elkaar en dat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Met 20 aanbieders heb je meer body. Nogmaals we zijn blij met de RIGG en met die woorden wil ik eindigen.”

Agendapunt 18a.:Motie vreemd aan de orde, zwembaden.

Deze motie is ingediend door de Fracties SP,VVD,D66 en Mellies. In deze motie vragen deze fracties dat de drie openluchtbaden in onze gemeente niet gesloten worden.

Wij zouden graag zien, dat we de zwembaden open kunnen houden. Laten we dat dan ook bekrachtigen door deze motie te ondersteunen aldus de woordvoerder Mevrouw Luijken van de SP, ook namens de andere indieners.

De PvdA zegt dat ze gewoon openblijven eerst en ze wil eerst de discussie afwachten. D66 vindt dat er niets tegen is. De SP vraagt zich af dat je de deur niet open moet houden. ChristenUnieraadslid en fractievoorzitter Van Beek:” De motie is mij ook niet geheel duidelijk. De motie spreekt uit dat de drie zwembaden niet gesloten worden. U houdt ze dan tot in het oneindige open en u realiseert zich dan ook, de consequenties wat dit gaat kosten Ik bedoel, ik hoor net de heer Kremer zeggen bij de behandeling van de kademuur, dat we ons geld maar een keer kunnen uitgeven, en we moeten bezuinigen. Dan begrijp ik dit dus niet, want u zegt nogal wat . Hier staat, dat u gewoon drie zwembaden in de benen houdt en of dat 1 miljoen kost of drie miljoen, daar gaat u dus gewoon mee akkoord. Kennelijk op voorhand, terwijl we over drie weken de algemene beschouwingen krijgen, wat volgens mij financieel allemaal niet zo rooskleurig is. Ik mis een onderbouwing” De VVD vindt dat de voorzieningen prioriteit moet hebben. Het CDA vindt dat we er alles aan moeten doen om de zwembaden open te houden. We moeten de vrijwilligers de ruimte geven om er iets moois van te maken. De PvdA is tegen de motie, maar wil eerst wachten en sluit aan bij het CDA. GBS mist ook de verantwoording van deze motie.

Wethouder Boen reageert namens het College. Boen:” Voorzitter dank u wel, we hebben in een zorgvuldig traject in de afgelopen maanden gecommuniceerd met de raad, in gesprekken met de fractievoorzitters over de stappen die gezet moeten worden in het dossier openluchtzwembaden. Dat heeft geresulteerd in een brief en in die brief hebben wij naar ons idee helder aangegeven en dat is ook door u allen goed begrepen, wat de stappen zijn die we gaan zetten. Dat betekent dat er in september in de raad een voorstel licht met betrekking tot de perioden tot en met 2019,  als het gaat om het openhouden van de openluchtbaden en dat wij ook aangeven wat er in die periode geïnvesteerd zal moeten worden en wij zullen ook op een later tijdstip met u afspreken welke concrete stappen er gevold moeten worden om te komen tot een afgewogen besluitvorming te komen over de openluchtbaden. Dat betekent dat wij vooraf nog geen enkele richting willen aangeven, maar dat wij met name de betrokken partijen de volle ruimte willen geven om te komen met voorstellen over het in stand houden van de openluchtbaden, waarmee geen voorschot wordt genomen op de besluitvorming daarover en dat is ook met de baden en de wijken gecommuniceerd. Ze weten waar ze aan toe zijn. Zorgvuldigheid is ook datgene wat wij in de brief hebben geschreven is van toepassing in dit dossier. De motie raden wij ten slotte ten zeerste af.”

De tweede termijn

Fractie Mellies,  het CDA,  GBS en de PvdA reageren op deze reactie van de wethouder. Fractievoorzitter Van Beek ChristenUnie: “We hebben net de portefeuillehouder gehoord . Volgens mij is het zo duidelijk als het maar kan en de komende drie jaar t/m 2019 blijven de zwembaden open. We krijgen een stuk wat keurig onderbouwd is en hoe sympathiek het ook is wanneer iedereen zegt, die zwembaden blijven allemaal open. Niet tot elke prijs en niet een blanco cheque meegeven, wat de portefeuillehouder ook zegt. En dat blijkt hier wel uit, een blanco cheque en dat gaat mij wel te ver. Wij gaan ook niet instemmen met deze motie, die hier ligt. Laten we nou gewoon de plannen van het college afwachten ”

Met 14 stemmen tegen van de coalitie en 8 stemmen voor wordt de motie verworpen.

Nog net voor 12.00 uur laat de voorzitter burgemeester Baukje Galama de hamer vallen.

Top

12 juni 2017

 

Op 12 juni werd de Voorjaarsnota 2017, de Perspectiefnota 2018-2021 door de raad besproken en vastgesteld. De op initiatief van de ChristenUnie ingediende moties over de inventarisatie van eenzaamheid en de mogelijkheid van een gratis VOG voor vrijwilligers mogelijk te maken worden door de hele raad
ondersteund. Eveneens wordt de door de coalitie ingediende motie om voorlopig geen onderzoek te doen naar een jachthaven breed ondersteund. De motie over het instellen van een rekenkamer wordt door de hele raad aangenomen.

Algemeen en informatief.

Agendapunt 11 Voorjaarsnota 2017
Agendapunt 12 Perspectiefnota 2018-2021

De voorjaarsnota 2017 is een tussentijdse rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting. Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren ( 2018-2020) die daarop volgen.

De Perspectiefnota 2018-2021 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2018 tot en met 2021.De raad geeft het college kaders voor het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2021. Ook legt het college ons de uitgangspunten voor de begroting 2018 voor en stelt het college de raad nieuwe beleidswensen voor 2018 en volgende jaren.

Van de coalitiepartijen en lijst Mellies werden de algemene beschouwingen tijdig ontvangen. Behalve van de SP,VVD en D66 die de Algemene Beschouwingen tijdens de vergadering verspreiden. Het lijkt een traditie te worden van deze oppositiepartijen.
Het college had deze keer besloten om tijdens de raadsvergadering pas op de vragen van de diverse fracties mondeling antwoord geven.
Tijdens de raadsvergadering brachten alle fractievoorzitters in ongeveer 10 minuten hun belangrijkste punten naar voren.
Daarna kregen de wethouders nog de gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen.

Eerste termijn bijdragen fractievoorzitters.

 

Het CDA stelt voor om de jachthaven in de wacht zetten om zo te letten op de kosten en dient daarover een motie in met mede ingediend door de coalitiepartijen. Van Beek van de ChristenUnie: ”De ChristenUnie heeft vorig jaar al gezegd met de algemene beschouwingen, dat we nog maar eens moeten nadenken over de jachthaven of dat wel een haalbare kaart is. En meer wordt er niet gezegd, dan dat het op dit moment geen haalbare kaart is.”

Ten slotte dient het CDA daarover een motie in met mede ingediend door de coalitiepartijen.

Tijdens de toespraak van de SP interrumpeert fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie i over de klachten van de SP over de GKB t.a.v. signalen gehoord bij de voedselbank en over Wedeka als energiebedrijf : ”Ik denk dat het wat te vlug is hier wat te roepen zonder het een en ander gecontroleerd te hebben. Ik had nog een andere vraag met uw toestemming voorzitter. Mevrouw Luijken, ik hoorde u net iets zeggen over Wedeka en zonnepanelen. Ik heb inderdaad wat stukken langs zien komen. Kunt u mij er iets meer over vertellen. ”De presentatie die erbij zat., heeft u dat ook wat nader onderzocht, dat dat mogelijk is. Wij kunnen niet elk dak helemaal volleggen met zonnepanelen. Wilt u de haalbaarheid onderzoeken?” De SP bevestigd dat en dient daarover een motie in.

Klik hier voor de bijdrage van Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie.


Motie eenzaamheid wordt door de fractievoorzitter Bert van Beek hierna voorgelezen. Deze motie wordt mede ingediend door alle partijen behalve de SP en de VVD. Klik hier voor de motie "eenzaamheid"

Motie VOG wordt door de fractievoorzitter Bert van Beek hierna eveneens voorgelezen. Deze motie wordt ingediend door de ChristenUnie, fractie Mellies, de PvdA, Gemeentebelangen Stadskanaal en door het CDA. Klik hier voor de motie "VOG"

Bij de Inbreng van D66 reageert fractievoorzitter Bert van Beek op zijn opmerking dat een afwijkende mening vijandig wordt benaderd. Van Beek:” Ik wil mij distantiëren van de bewoordingen die de heer Pals gebruikt. Ik vind wel dat, als we achterom kijken zoals u zelf ook deed het jammer dat u een aantal zaken niet benoemt, wat wij hier als raad en college gepresteerd hebben .En dat is het ook jammer om te horen dat u zegt, dat eigenlijk zelfs vijandig tegenover elkaar staan. Volgens mij is in ieder geval de ChristenUnie, die de laatste jaren gezegd heeft, dat het mooi is, dat wij als raad op zo’n goede wijze met elkaar samenwerken. Dan mag je natuurlijk verschil van mening hebben, maar dat wil niet zeggen, dat we vijandig tegenover elkaar staan. Tenslotte staan en zitten we hier voor onze inwoners. Ik vind het jammer, dat u zegt dat de coalitie meningen heeft al zijnde in beton gegoten.” Ook de ander coalitiepartijen laten zich niet onbetuigd en reageren kritisch op het erg kritische betoog van D66.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie reageert op de opmerking van Fractie Mellies over de rekenkamercommissie het instellen van een actieve rekenkamercommissie. Van Beek:” U zegt een rekenkamercommissie moet in het leven worden geroepen. Nou hadden wij die natuurlijk al. Ik heb uw motie gelezen, u weet ook hoe ik daar over denk . We hebben elkaar daar al vaker over gesproken. De vorige keer toen we daarmee gestopt zijn,  ging het ons om kwaliteit, effectiviteit en de tijdigheden relevantie van de onderzoeken en als u die benoemt zoals u nu gaat doen in uw motie, dan kunnen wij ons daar wel in vinden. Ik denk ook niet dat hier ook meer dan een partij is die tegen het instituut rekenkamer is. ”Ook de andere coalitiepartijen kunnen zich wel vinden in de motie van de fractie Mellies die er nu ligt over de rekenkamer of rekenkamercommissie, die mede ingediend wordt door de hele raad ingediend. 
Klik hier voor de motie "rekenkamer"

Beantwoording van de fractievoorzitters door het college

Wethouder Johan Hamster

Wethouder Hamster geeft eerst een algemene reactie op de verhalen van de fractievoorzitters, waarna hij inzoomt op specifieke financiële vragen. Vervolgens gaat hij de andere portefeuilleonderdelen van zijn portefeuille bij langs en een gedeelte van de portefeuille( duurzaamheid en windmolens) van wethouder Gelling, die wegens ziekte afwezig is.

Hamster: ”Het is met veel moeite gelukt de meerjarenraming sluitend te krijgen. De komende jaren tot 2020 verwachten we nog een fiks tekort van 3 a 4 miljoen en gaan daardoor door de ondergrens. Van de algemene reserve als niet het rekeningresultaat van de afgelopen jaren toe zullen gaan voegen. Ik vond het op zijn minst opmerkelijk, dat een van de fracties die bij de vorige beschouwingen zich afvroeg of 8 miljoen algemene reserve wel genoeg zou zijn, nu zonder enig probleem 1,1 miljoen van het rekeningresultaat denkt over te hevelen naar de reserve van het sociaal domein en daarmee zelfs de ondergrens van 8 miljoen weet te doorbreken.”

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”De wethouder gebruikt bewoordingen, die ons wel aanspreken. Het klopt inderdaad, dat wij een tijdje geleden ons afvroegen,of die 8 miljoen wel voldoende was. Ik zal het u nog sterker vertellen, dat denk ik nog steeds. Ik weet wat u hebt geschreven, maar wij komen er bij de jaarrekening op terug. Wij willen liever niet dat u door die ondergrens heen zakt”

De wethouder vermoedt creatieve ideeën.

De wethouder maakt zich zorgen over de cijfers, omdat er veel onzekerheid is door de benoemde risico’s. Hij noemt de ontwikkelingen in de huishoudelijke hulp, de budgetten voor de jeugdzorg.enz. Als grootste factor noemt hij de ontwikkelingen van de rijksuitkering die ondanks de doorrekening van de meicirculaire wel een kleine plus laat zien, aldus Hamster. Hij geeft aan dat we geen hogere bestedingsruimte krijgen omdat er weer andere uitgaven zijn en de lasten stijgen. Ook is het belangrijk om realistisch te blijven en bedenken, dat we niet alles kunnen doen. Onze prioriteit ligt in elk geval bij werk werk,  werk. Hamster: `We gaan heel scherp kijken of we nieuwe middelen ook voor bestaand beleid kunnen inzetten. Ik heb uw complimenten voor de ambtelijke organisatie gehoord en zal ze doorgeven.

De Zorg Jeugdzorg en onderwijs.

Wethouder Johan Hamster: `Het doel is om zo weinig mogelijk kinderen met een achterstand aan hun bassischoolcarrière te beginnen en daar krijgen we middelen voor en daar krijgen wij ook extra middelen voor omdat het rijk daar een aantal nieuwe doelstellingen bij gesteld heeft en een aantal ontwikkelingen wil doorvoeren. Wij hebben ook inspectie gehad en de voorlopige beoordeling is heel goed. We verwachten een definitief positief oordeel.

We hebben ook de bereikbaarheid en de wachttijden bij het CJGV verbeterd.`

De Werkvoorziening Wedeka en de TDC´s.

Wethouder Johan Hamster: `Wij verwachten heel binnenkort een ontwikkelprogramma aan u te kunnen presenteren. Dat gaat dan over een ontwikkelprogramma met een activiteitenplan, omdat er nog steeds frictie is tussen vraag en aanbod. Daar zijn jammer genoeg wel kosten mee gemoeid met het werk dat moet gebeuren. Ik denk dat u gaat applaudisseren, dat wij het met dit kleine bedrag voor elkaar denken te krijgen. In de nota duurzaamheid, die binnenkort wordt gepresenteerd staan de ambities en doelen. maar ik zeg toe dat we het idee van de SP om iets met zonnepanelen op de gebouwen van Wedeka te doen aan hen zal voorleggen`

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: `Ik denk dat het voldoende is als de portefeuillehouder het bij de Wedeka neerlegt. Ik had een vraag gesteld of het nog mogelijk is, dat wij het kunnen versnellen, via de menukaart. Daar hadden wij een schriftelijke vraag over gesteld.. Daar hebben wij geen antwoord op gekregen en vervolgens heb ik de vraag in mijn mondelinge bijdrage herhaald`

Wethouder Hamster: `Wat ik kan vertellen is dat de menukaart een stukje cofinanciering vraagt, wel voor een aantal doelen en collega Brongers gaat u daar straks verder over bijpraten`

Wethouder Brongers

`Wethouder Gosina Brongers: Wij werken toe naar gezamenlijke contractafspraken met Biblionet en willen graag als gemeente de mogelijkheid om de producten aan te geven die wij af willen nemen. Functies van het lokale bibliotheekwerk gaan ook steeds meer in samenwerking met partners uit het sociale domein. En waar wij daar al in voorzien die nemen wij dan niet opnieuw af van een instantie als bijvoorbeeld Biblionet. Biblionet is wel nauw betrokken bij het proces van deze transitie.

Een aantal fracties heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de versnelde uitvoering van onderhoud. De bijdrage die wij met deze investering leveren aan het klimaatakkoord is buiten kijf. Ook is er een bezuinigingseffect op de energielasten en het onderhoud.

Een ander onderwerp. Vragen over de volkshuisvesting en ook de vraag van de heer van Beek over de financiering voor snellere mogelijkheden als het gaat om de menukaart. Er is op 11 september een raadscommissievergadering gepland en dat betreft inderdaad de volkshuisvesting, maar ook de mogelijke aanpak van onze particuliere woningvoorraad en ook de uitwerking van de menukaart. Die wordt dan aan u voorgelegd als onderdeel van de plan van aanpak van de woonvisie. Dan zijn ook de resultaten van het regionale woningmarktonderzoek bekend.

Voor wat betreft het terughalen van taken bij het ODG,was er ook een vraag van de CU. Er is een voorstel+ in de maak die gaat over het terughalen van de APV taken de drank en horeca en evenementen. Het ziet er naar uit dat we daar wel uitkomen.

Bert van Beek van de ChristenUnie: `Ik begrijp nu dat u het aan het uitzoeken bent en dat u daarover in gesprek bent. U zult daar op enig moment mee terugkomen naar de raad begrijp ik. Neemt u dan ook mee in de besprekingen, dat het vanaf dat moment goed gaat met de ODG. Ik heb in mijn mondelinge bijdrage gezegd dat wij ons zorgen maken, dat het allemaal niet soepel loopt. Mevrouw de directeur heeft zelf aangegeven, dat het niet goed gaat.`

Tenslotte krijgt de ChristenUnie nog de toezegging van de wethouder, dat we in januari 2018 op de hoogte worden gesteld met hoe het ermee staat.

Fractievoorzitter van Beek: `Wij hadden ook nog een vraag gesteld over de klimaatadaptatie en u geeft nu aan dat u contact hebt gehad met het waterschap en wij hadden dat eigenlijk aangegeven in samenhang met het centrumplan. Om ook nog eens even het centrumplan tegen het licht te houden of de klimaatadaptatie daarop van toepassing is of dat daar naar gekeken is.

 

Wethouder Boen

Wethouder Francis Boen: ”Vrijwilligers vanuit Welstad wordt er op dit moment een workshop georganiseerd over het aanvragen van een VOG. Ik begrijp dat de ChristenUnie van ons vraagt en aantal anderen ook, dat het risico op een meerderheid daarvoor is, dat de ChristenUnie van ons vraagt om te onderzoeken en ook te kijken naar de kosten, wat de mogelijkheden zijn om in gevallen waar dat aan de orde is een VOG gratis te verstrekken. Ik denk dat het prima is om dat te onderzoeken en ook het kostenaspect daarbij te bekijken. We moeten wel even helder hebben dat het niet gaat om een inhoudelijke discussie over wanneer een VOG aan de orde is en wanneer niet. Volgens mij kunnen wij daar wat mee.

Dan hebben we het ook gehad over de eenzaamheidskwestie, ook een motie van de CU, een onderzoek doen naar wat op dit moment de stand van zaken is lijkt mij een prima zaak en wij kunnen daarover rapporteren. Wij zullen deze motie ter harte nemen.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de CU: `Ik had het over de toegangelijksheidagenda en ik meen dat de wethouder zegt van eind 2017 heb ik dat wel zo´n beetje in beeld, dan heb ik dat klaar. Ik mag aannemen dat wij eind 2017 gewoon worden ingelicht als raad.”

Boen:` Het neemt allemaal wat meer tijd in beslag. Dat komt ook omdat er een algemene maatregel van bestuur over de invulling van deze agenda er nog niet ligt. Wij gaan met de kerngroepleden aan de slag op de terreinen, die u noemt.`

 

Burgemeester Galama

Burgemeester Galama bedankt eerst de raad voor de waardering, die ze hebben voor de inzet van brandweer politie, ambulance en dergelijke. De centrumvisie en de uitwerking daarvan is belangrijk voor reuring en werkgelegenheid. Ook het proactief oppakken van zaken zoals het Mercurius Business Park zorgt voor nieuwe werkgelegenheid. Ook de warenmarkt wordt door haar genoemd als belangrijk voor het centrum van Stadskanaal. Nu Stadskanaal eerst zelfstandig blijft moeten we daar positief mee om blijven gaan. Er moet een nieuw koersdocument voor Stadskanaal worden opgesteld. Daar kan ook mooi gebruik van worden gemaakt in de coalitiebesprekingen. Over het weer instellen van de rekenkamerfunctie is burgemeester Baukje Galama nieuwsgierig hoe de raad dat wil financieren.

 Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie:` Volgens mij kreeg u net een vraag via mevrouw Brongers binnen uw portefeuille in verband met de klimaatadaptatie en kijken naar het centrumplan`

Galama:`In de uitvoering van de plannen is dit een heel goed onderwerp want we hebben in het verleden ook al eens gezegd, dat we teveel verstening van tuinen en gebieden kregen, waardoor zeg maar vooral bij gigantische buien, we wateroverlast krijgen.. Ik vind dit een mooi punt. Het is zeker een punt wat we in de uitvoering van het openbaar gebied nog mee zullen nemen. en ook als kenmerk voor andere gronden, eventueel particuliere gronden, om daar nog eens goed bij stil te staan. Ik hoop dat we in het najaar zullen weten als we de provinciale subsidie verkregen hebben nog iets meer over kunnen zeggen dan dat.`

 

Tweede termijn

Fractievoorzitter Bert van Beek geeft aan namens de ChristenUnie, dat hij trots is op het ambtenarenapparaat. Van Beek: `Wij vragen u de dank over te brengen voor de inzet die ze het afgelopen jaar hebben gepleegd. En dat zijn niet alleen de ambtenaren, maar ook de griffie en het college. Dat moest ik even kwijt want het zat mij gewoon dwars. Ik heb nog een paar punten.

We hebben in de algemene beschouwingen in de mondelinge en in de schriftelijke versie de stelselwijziging bij de peuterspeelzaal genoemd en gevraagd welke consequenties dit heeft voor Stadskanaal Verder heb ik het ook gehad over de nota duurzaamheid, dat wij in eerste instantie geen honderdduizend euro beschikbaar willen stellen als wij nog niet weten wat het precieze plan is. Daar kunnen we op een later tijdstip op terugkomen. Dat begrijp ik.

In de geschreven versie hebben we het nog gehad over de integratie van nieuwkomers, of de gemeente daarvoor ook extra budget heeft gekregen voor maatschappelijke ondersteuning.`

Beantwoording van de wethouders in tweede termijn

Wethouder Johan Hamster van de CU: `Wat ik u heb toegezegd is dat ik de directie van Wedeka en het bestuur zal vragen,1of dit gedeeld wordt en 2 zo ja of zij dat onderzoek willen gaan doen.

De peuterspeelzalen waar de CU mee komt wordt over een stelselwijziging gepraat. Dat klinkt zwaar, wat hier plaats gaat vinden is een voor ouders wellicht andere manier waarop zij meer toeslag kunnen krijgen zodat er meer gebruik gemaakt kan worden van vroege/ en voorschoolse educatie en gelijkschakeling tussen peuterspeelzaal en kinderopvangwerk waar wij de consequenties van inzichtelijk hebben en daar waar het de ouders aangaat zou je ook gewoon geïnformeerd willen worden. Maar dat gaat met name over middelen die zij terug kunnen krijgen en verder geen spannende dingen. Wij zullen niet vragen van ouders om hun kinderen van de ene naar de andere plek te gaan slepen of dat de ene functie verdwijnt ten gunste van de ander, het systeem blijft hetzelfde, alleen de inkomsten van de ouders, de teruggave van de ouders, wordt iets anders.

In de nota duurzaamheid van collega Gelling staan drie actielijnen en de bedragen. In oktober kunt u er over spreken en of u akkoord bent met de actielijnen en de bedragen en of het meer of minder moet worden. Dat kan in november zelfs nog worden aangepast in de begroting. Voor nu maken we de begroting op voor 100.000,/ euro.`

Wethouder Francis Boen:` Er was nog een vraag van de CU over de integratie van Nieuwkomers. Ik kan u meedelen dat onze gemeente gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid . Er is bijtijds een plan ingediend bij het COA, dus dat betekent, dat wij in aanmerking komen voor extra budget voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders`

Besluitvorming


De raad kan instemmen met de begrotingswijzigingen via de voorjaarsnota in afwijking op de begroting 2017 met uitzondering van de SP, die met 2 onderdelen niet in kan stemmen.

De motie op initiatief van de ChristenUnie omtrent de inventarisatie welke activiteiten allemaal plaatsvinden in het kader van eenzaamheid, welke partners daar bij betrokken zijn, dan invulling geven aan het geheel en om dat geheel inzichtelijk te maken voor het einde van het jaar, wordt raadsbreed aangenomen.

De motie op initiatief van de ChristenUnie over het beschikbaar stellen, het onderzoek naar de mogelijkheden om eventueel een VOG beschikbaar te stellen aan vrijwilligers die niet langs de landelijke lijn een VOG gratis ter beschikking kunnen krijgen, daarnaar te kijken, wat daarvoor de kosten zijn, hoeveel daarvoor in aanmerking zouden komen en de raad daar binnen vier maanden over te informeren, wordt eveneens raadsbreed aangenomen. De motie over het instellen van een rekenkamer wordt raadsbreed eveneens ondersteund.

De motie om voorlopig geen onderzoek te doen naar een jachthaven in het centrum van Stadskanaal wordt alleen door de VVD niet ondersteund. Klik hier voor de motie "jachthaven"
De richtinggevende perspectiefnota als uitwerking van de begroting 2018 wordt tenslotte unaniem aangenomen.

Top

26 juni 2017

Het is de een na laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Bij het ingekomen stuk over het actieplan preventie rond echtscheidingen, is de ChristenUniefractie vol lof, dat dit opnieuw wordt opgepakt en ziet uit naar de uitwerking. De agenda gaat over o.a.: Wedeka, de Veiligheidsregio Groningen, Bestemmingsplan Cereswijk Dideldom, Publieke Gezondheid en Zorg en over de zienswijze ODG 2018.

Algemeen en Informatief.

De leden van de raad maar ook de deelnemers aan de cursus”politiek actie” worden welkom geheten. Er wordt hierna een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van onze oud burgemeester Beckeringh van Rhijn, die van 1977-1985 de tweede burgemeester van Stadskanaal was. Hij heeft zich ingezet voor een verantwoord en goed sociaal plan,  toen de productie van beeldbuizen stopte. Twee raadsleden van de PvdA en wethouder Gelling zijn afwezig.

Ingekomen stukken

Bij ingekomen stukken is de PvdA is positief over het actieplan preventie aanpak rond echtscheidingen. Ook ChristenUnieraadslid Frits van der Heide reageert lovend: ”We zijn erg blij dat naar aanleiding van de motie van de ChristenUnie, die ook breed was ondersteund, dit opnieuw wordt opgepakt en we zijn erg uit naar de uitwerking van met name de preventie. Dus we volgen dit met interesse en bedeanken u voor dit mooie actieplan.” Wethouder Johan Hamster:” is blij met de ondersteuning en dankt ook voor de samenvatting van het document Hamster:” Het draait inderdaad om goede samenwerking, dat proberen we te stroomlijnen. Ik heb op weinig actieplannen zoveel reactie gehad als deze, de mailbox stroomde vol met reacties van inwoners van betrokkenen, van partijen, van advocaten en alles wat maar enigszins met scheidingen te maken had. Het raakt een gevoelige snaar en we hopen dat we de doelen gaan bereiken die we genoemd hebben. Dank u voorzitter.”

Rondvraag

Wethouder Hamster beantwoordt nog een vraag van de PvdA over de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Volgende keer heeft u op de vergadering ons ontwikkelprogramma TDC’s bij de ingekomen stukken staan en wellicht heeft u dat document al tot u kunnen nemen.. We hebben samen met Veendam gewerkt aan een document waarin we proberen op te schrijven wat wij allemaal gaan doen om dat probleem wat wij ook in Stadskanaal zien aan te pakken, want dit hebben we al geconstateerd. In 2014 was het al een van de belangrijkste doelstellingen in de participatienota, de verbetering van het aanbod van personeel op basis van de vraag van het bedrijfsleven. Dus ja het is al aan de gang en wij proberen door middel van nog gerichtere opleiding en het nog gerichter ophalen bij bedrijven die mismatch kleiner te maken en te voorkomen dat werk weglekt. De commerciële werkplaats is ook een middel daartoe om een concreet voorbeeld te noemen.”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 : Voorlopige jaarrekening 2016 Wedeka bedrijven

Het CDA is toch wel positief over deze jaarrekening omdat er meer positieve dan negatieve geluiden zijn. De SP is niet te spreken over de hoge lonen van de directeuren. Ook moet geestdodend werk worden voorkomen volgens de SP. Over de jaarrekening heeft de SP geen klagen.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie vindt dat het toch weer te laat is ingediend. Van Beek: ”Het dagelijks bestuur van Wedeka had voor 1 februari het algemeen en financieel kader aan de deelnemende gemeenten moeten sturen. Dit is echter te laat gebeurt nl. 13 april. In de brief die namens de raad naar Wedeka gaat staat dat dit volgend jaar wel voor 1 februari dient te gebeuren. Dit wordt echter bij de ontwerpbegroting 2018 in Juli betrokken. Doordat er wel ambtelijk overleg is geweest kon het wel worden meegenomen in de perspectief nota. 2018-2021.

Wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2016 van Wedeka., alsmede van het accountantsverslag en de controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Een compliment verdient Wedeka zeker gezien het feit dat in plaats van een verlies van 2,5 miljoen het gelukt is dit verlies te beperken tot 1,5 miljoen. Dit ook gezien in het feit dat ook afgelopen jaar het een roerig jaar is geweest. Veel onzekerheden en veranderingen. Gelukkig had Wedeka nog een reserve zodat de bijdrage van Stadskanaal nu maar uitkomt op een bijdrage van 4586 euro. We krijgen hierdoor zelfs nog een bedrag terug van Wedeka van afgerond 424.000 euro. Dit doordat er door de gemeente Stadskanaal een voorschot was betaald.

Voorzitter in het verslag van de accountant lezen we nog wel een aantal zaken die wij willen benoemen. Nl. 1 het ziekteverzuim van 17,4%;wij vragen hier wel aandacht voor. 2 de steeds lagere rijksuitkering risico’s m.b.t. afbouw personeel alsmede fiscale ontwikkelingen zoals het Lage Inkomensvoordeel maakt dat Wedeka kwetsbaar is in de bedrijfsvoering en hierdoor nemen de risico’s toe.

Voorzitter kortom wij staan achter de opgestelde brief die namens de raad naar Wedeka zal worden gezonden. Wij willen Wedeka en dan natuurlijk zeker de medewerkers bedanken voor hun inzet.”

De PvdA vindt ook dat het er goed uit ziet en hoopt dat het goede financiële beleid kan worden voortgezet. G.B.S is eveneens complimenteus en dankt de directie, het management en de medewerkers voor hun inzet. D66 en Fractie Mellies sluiten de rij, met positieve en tevreden geluiden over deze jaarrekening.

Beantwoording door Wethouder Johan Hamster Hij belooft de complimenten over te brengen aan Wedeka en geeft aan dat de tekorten het gevolg zijn van beslissingen vanuit Den Haag om per werknemer de subsidie te gaan korten . Van 2015-2020 ongeveer 500 euro per jaar per werknemer. En dat loopt op tot zo’n 3000,- euro wat wij minder krijgen voor ieder persoon, die werkt bij Wedeka, aldus de wethouder. Hamster:”en dat is een hoop geld, want als u naar de bedrijfsresultaten van Wedeka kijkt dan ziet u dat die gewoon goed zijn en steeds beter worden. Waar wij in achteruitgaan dat is puur dat subsidieresultaat. Wij krijgen veel te weinig geld binnen om simpel de loonkosten van deze hardwerkende mensen te betalen. Wat wij tekort komen zullen we gewoon uit eigen zak als gemeente moeten betalen. Dus de resultaten zijn voor het grootste deel toe te wijzen aan Den Haag en die zouden een stuk beroerder zijn als wij hier niet een prachtig bedrijf hadden die zelfs nog goede resultaten weet te boeken. De kwetsbaarheid is, dat het bedrijf aan het krimpen is en dat een beperktere doelgroep dezelfde klussen zoveel mogelijk dient te doen. We zullen de directeur, die trouwens binnen de normering van topinkomens valt vragen om de jaarrekening de volgende keer op tijd in te leveren. Het voorspellen van de uitkering blijft een lastige. Er is wel een lobby gaande om het bedrag in ieder geval op een realistisch niveau te brengen. Dat er zo weinig werkplekken zijn gerealiseerd ligt voornamelijk aan het UWV die heel weinig indicaties afgeeft. Daar wordt onderzoek naar gedaan, want wij zijn niet de enige gemeente die achterlopen qua realisatie. Het ziekteverzuim is inderdaad te hoog, ondanks dat het al een stuk is verbeterd. We gaan naar de 12% a 13%, wat normaal is in een SW bedrijf. We wensen de nieuwe directeur alle goeds toe en verwachten veel van haar. Ik denk niet dat het realistisch is dat om te verwachten dat de reorganisatie nog heel veel geld gaat opleveren.”

Agendapunt 13 Jaarrekening, begroting en takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen.

Het CDA stemt kan ermee instemmen. De SP blijft de aanrijdtijden een zorgpunt vinden, maar is akkoord.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:” Zoals mevrouw Schror ook al noemde ging het over de keuzelijnen 1 t/m 5,die ook in de zienswijze verwoord worden, daar kunnen wij ook me instemmen. Laat keuzelijn 6 nog maar even achterwege, dus we kunnen instemmen met de zienswijze en de overige beslispunten” De PvdA dankt de medewerkers en stemt eveneens in. De GBS waardeert de verrichte werkzaamheden en sluit zich aan bij de ChristenUnie en het CDA. De VVD is kritisch op de kosten.D66 worstelt met de datum van vaststelling maar gaat wel akkoord.

Beantwoording burgemeester Baukje Galama.

Zij zegt heel kort te kunnen zijn omdat alle fracties het belang van veiligheid en de wijze waarop het functioneert nadat het is geregionaliseerd onderschrijven. Zij is blij met de zienswijze die vorig jaar is gestuurd door ons. De begroting van 2018 heeft nu alles in kaart gebracht en structurele lasten worden nu niet meer door incidentele meevallers gefinancierd. Over de 180.000,- is ook zij kritisch, maar we kunnen niet wachten om mensen op te leiden.

Er wordt ten slotte unaniem met dit stuk ingestemd.

Agendapunt 14 Bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom,Oosterstraat 45

GBS stemt in en ook het CDA en de ChristenUnie gaan akkoord. De PvdA vindt het een mooie praktijktoepassing van de WOG, Waardevermeerdering Onroerend Goed.

Ook hier stemt de raad unaniem voor dit voorstel.

Agendapunt 15 Financiële stukken PG&Z-regeling 2017

Het CDA heeft een positief verhaal over dit agendapunt. Ook de VVD stemt in met de zienswijze.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie: ”We krijgen de mogelijkheid om vanavond te reageren op de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. We zijn tevreden met de door deze organisatie uitgevoerde werkzaamheden voor de publieke gezondheid en zorg. Het ziet er allemaal keurig uit. De weerstandscapaciteit is eveneens toereikend. Dat u in de zienswijze aangeeft dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening onze inwoners, vindt de ChristenUnie een goed uitgangspunt We gaan er van uit dat de adviezen van de accountants over de naleving van de richtlijnen worden opgevolgd. Wij kunnen instemmen met de beslispunten en vragen onze portefeuillehouder onze dank voor de werkzaamheden over te brengen.”

Wethouder Hamster is bij met de instemming met de zienswijze en zal de dank overbrengen aan de organisatie.

Ook dit stuk wordt zonder tegenstem aanvaard.

 

Agendapunt 16 Zienswijze ODG 2018

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie:” Voorzitter, dank u wel.Ja het blijft maar gaan de laatste tijd over de ODG, zowel hier als over de algemene beschouwingen voor twee weken nog in de pers. Nu ligt de zienswijze voor. Vanwege onduidelijkheden is er gewacht met de zienswijze. Daar kunnen wij ons in vinden. Ondanks dat de termijn is overschreden vinden wij het zinvol toch die zienswijze in te sturen. We hebben het al gehad over het verbeterplan, nu komt er weer een verandering aan, van input naar output, een kostprijs systematiek.10% efficiëntie korting die niet doorgaat. Eind 2018 zal er geëvalueerd worden of het verbeterplan heeft bijgedragen aan de efficiëntie. Vaststaat dat de ODG niet in controle is, bedrijfsvoering is niet op orde lezen wij. Eind 2019 zal de ondersteunende functie worden geëvalueerd en beoordeelt en dan wordt er ook bekeken of en in welke mate efficiëntie nog mogelijk is. Al met al duurt dit jaren, volgens mij vanaf 2013 reeds en we denken dus nu al aan 2019, dus we zijn al zes jaar onderweg. Nu weer een tekort. Gelukkig kan dat nog door de reserves worden opgevangen. En doordat de efficiëntie korting niet doorgaat ontstaat er voor ons een nadeel als gemeente van 85.000,- euro vanaf 2019. Ondertussen betalen we veel geld aan de ODG. U heeft reeds aangegeven als portefeuillehouder dat u bijna wekelijks in overleg bent met het ODG. U heeft ons ook toegezegd in januari aan ons te rapporteren, of terug te koppelen, hoe het een en ander nu gaat; dat wachten wij uiteraard af. Wij kunnen ons helemaal vinden in de opgestelde zienswijze, met name met betrekking tot de begroting 2018 en de risico’s die daar benoemd zijn zowel financieel, bestuurlijk, als juridisch, dat die onvoldoende naar voren worden gebracht dat het een risico is voor zowel de ODG als voor ons as gemeente en ja we maken en blijven ons zorgen maken omtrent dit dossier en wij vragen aan u als portefeuillehouder de vinger goed aan de pols te houden en we wensen u daar in ieder geval veel succes mee”

De SP is tevreden met deze zienswijze vooral om daardoor het vertrouwen te herstellen. GBS kan deze zienswijze wel ondersteunen. Het CDA vindt dat met deze zienswijze de juiste kaders worden gesteld. Vanaf nu worden regelmatig geïnformeerd, daar vraagt deze situatie om. Fractie Mellies vindt het ook belangrijk dat we periodiek op de hoogte worden gesteld.D66 verwacht dat de portefeuillehouder veel draagvlak creëert binnen de organisatie voor deze zienswijze. De PvdA vraagt zich af of we überhaupt nog wat terug zien van het geld. Ook deze partij kan zich vinden in de stevige zienswijze. Van Beek: ”Ik heb die woorden niet gebruikt bij de algemene beschouwingen. Ik heb woorden van die strekking gebruikt op de vergadering hier, toen de directeur hier was en dan wel n iets andere bewoordingen als dat u nu toepast” De VVD is verheugd over de kritische toon van de zienswijze en vraagt naar de financiële risico’s

Beantwoording Wethouder Gozina Brongers

De ingediende zienswijze van onze gemeente is even kritisch als de ingediende zienswijzen van de andere gemeenten. Wij willen inhoudelijk en financieel de vinger aan de pols houden om te kunnen monitoren op de risico’s, aldus Brongers. Brongers:" Eind dit jaar worden we geïnformeerd over de stand van zaken binnen de ODG. De discussie over het terugnemen van taken vindt momenteel . In het najaar hopen we daar meer duidelijkheid over te krijgen. “

De hele raad stemt in met de zienswijze van het ODG

Burgemeester Baukje Galama:”Er wordt nog aandacht besteed aan de cursisten van Politiek Actief die vanavond verplicht aanwezig zijn in het kader van de vierde avond van deze cursus.” De cursisten komen hierna in de raadszaal en ontvangen hun certificaat als bewijs van deelname

10 juli 2017

Op deze vergadering hebben wethouder Johan Hamster en de fractievoorzitter Bert Van Beek van de ChristenUnie een realistische en constructieve opstelling ten aanzien van de sluiting van de Westerschool per 1 augustus 2017 en stemmen de ChristenUnie en het CDA tegen het amendement van de PvdA. Van Beek:” Ik denk dat wij als raad en college het belang van het kind in dit geval de leerling voorop moeten stellen. ”.Hamster:” Laten wij die duidelijkheid vanavond geven en niet uitstellen tot januari/ februari.” De meerderheid van de raad stemt in met amendement van de ChristenUnie en de SP om het positief saldo van 1.424.000 van de jaarrekening van 2016 niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar om dit totale bedrag van 1.424.000 euro ter beschikking te houden voor het Sociale Domein.

Algemeen en informatie

Insprekers

Er zijn vier insprekers over Instandhouding nevenvestiging Westerschool. Hieronder een compilatie van de verhalen van de insprekers. De sluiting zal zorgen voor een vermindering van de leefbaarheid. De kinderen zitten op verschillende scholen en er zal contactverlies optreden en de huizenverkoop zal stagneren. Er zijn veel te veel wisselingen geweest op deze school. Gesprekken met OPRON hebben niets opgeleverd. Er zijn veel vraagtekens over het beleid. Deze school is belangrijk voor de samenhang in de buurt. Allerlei voorzieningen zullen ook omvallen. Het is een brevet van onvermogen. Het is geen wettig besluit om de school nu al te sluiten. Neem geen beslissing en neem de school over. De toekomst ligt niet meer bij OPRON. Ze maken zich zorgen over de sluiting van het gymlokaal.

 

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.: Instandhouding nevenvestiging Westerschool..

De PvdA is het niet eens met dit voorstel en is verbolgen over het beleid van OPRON. Zij vindt het falen van OPRON duidelijk. Ze hebben de termijn niet gevolgd en de raad in een moeilijke positie geplaatst. We willen een uitstel van dit besluit en komen daarom met een amendement om dit te realiseren, aldus de PvdA. Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie vraagt zich af of het ook handiger is om eerst alle bijdragen te houden en daarna elkaar te bevragen en met elkaar in debat te gaan. De andere partijen willen debat na elke bijdrage. De SP vindt dat het ook ligt aan de vele wisselingen. Zij begrijpen het niet dat er op zo’n korte termijn wordt besloten om de school per 1 augustus 2017 te sluiten.

 

Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie: ”Eerst onze dank voor de vele insprekers van vanavond. Voorzitter voor ons ligt een stuk met betrekking tot sluiting van de Scholengroep OPRON van de nevenvestiging van de Sterrenschool n.l. de Westerschool. Veel is er al over gesproken en geschreven. De emoties lopen hoog op. Ook wij hebben een afvaardiging van de OR en ouders ontvangen op onze fractievergadering. We hebben de insprekers vanavond gehoord. Wij begrijpen wat er vanavond naar voren is gebracht. Men komt op voor de leefbaarheid in Noord. Dat begrijpen wij. Het is niet leuk als de school van jou kind gesloten wordt en ook nog wordt bestempeld als zwak. Als je aan de kinderen komt, kom je aan de ouders. Verdriet boosheid en onbegrip voren de boventoon. Een begrijpelijke reactie. Dit hebben we ook gezien bij andere scholen in onze gemeente die moesten sluiten. Maar voorzitter het Bestuur van OPRON kan in deze ook aangesproken worden, want het verdient niet de schoonheidsprijs hoe dit proces gelopen is. Veel wisselingen in de directie en onderwijzend personeel hebben plaatsgevonden. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt de neerwaartse spiraal om te buigen. De beslissing om te sluiten per 1 augustus 2017 is van april 2017. Dit is een korte periode. Voorzitter wij dienen hier vanavond echter los van de emoties e.e.a. zakelijk en realistisch te bekijken. Een voor ons liggend voorstel van u zegt onder andere dat een oplossing op korte termijn is gewenst. De school dreigt in een neerwaartse spiraal te belanden. Ouders en leerlingen vertrekken. Minder bekostiging en minder ruimte voor verbetering. Door de Westerschool te sluiten, kan voor Stadskanaal Noord gewerkt worden aan toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs op de hoofdlokatie van de Sterrenschool. (Oleander)

De MR heeft hierin positief geadviseerd op het voorstel tot sluiting van de Westerschool. Wel heeft zij nog een aantal aanbevelingen gedaan.. Bij het advies zijn een aantal ouders betrokken. Dat er positief is gereageerd door de MR wordt echter natuurlijk niet door iedere ouder zo ervaren. Maar het advies ligt er nu en men kan dit niet meer veranderen.

Voorzitter uit de begeleidende stukken blijkt dat overname van de school, waarschijnlijk juridisch geen haalbare zaak is. Allereerst het leerlingen aantal gedurende 15 jaar van 200 alsmede het sluitingsbesluit van OPRON niet wordt heroverwogen, maakt het wel heel lastig om anders te gaan beslissen zoals wordt voorgesteld. Indien wij anders beslissen blijft de school nog 1 jaar open en zal daarna definitief sluiten. Dit lijkt ongewenst en niet verantwoord voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Echter dit zijn ook argumenten die andersom gebruikt kunnen worden.

Voorzitter wat wij ons nog afvragen is, of de ouders niet in bezwaar en beroep kunnen gaan in het kader van de algemene wet bestuursrecht tegen het besluit tot sluiting van de school.

Gelukkig lezen wij dat alle leerlingen die nu nog de Westerschool bezoeken zijn ingeschreven op andere scholen dan wel toelaatbaar zijn verklaard op andere scholen . Hierdoor hebben alle leerlingen een passende onderwijsplek na de zomer indien er wordt overgegaan tot sluiting van de school. Als ik die stukken van OPRON lees dan neem ik aan, dat deze op waarheid berusten en dat we niet voorgelogen worden door OPRON. U wilt van mij een uitspraak hebben meneer Klinkhamer. Laten we voorop stellen, dat het een hele moeilijke zaak is die voor ons ligt. En daar moeten we niet lichtvaardig mee omgaan. Daarom heb ik ook gezegd, dat ik eerst alle partijen wel eerst eens wil horen. En dan een besluit nemen, nadat ik ook de portefeuillehouder heb gehoord. En daarna wil ik met mijn fractie een besluit nemen hoe wij hier mee zullen omgaan. In 2e termijn zullen wij onze beslissing uit spreken. Voorzitter tot slot. Ik denk dat wij als raad en college het belang van het kind in dit geval de leerling voorop moeten stellen. Goed kwalitatief onderwijs verdient ieder kind.”

De SP zegt dat de Oleander ook een zwakke school is. Van Beek: ”Er is een plan voorgelegd om die school juist te verbeteren en door de samenvoeging van de beide scholen, er meer kans toe zien om daar kwalitatief een verbeterslag te maken. Ik kan geen antwoord geven op de antwoorden van OPRON. IIK heb de stukken gelezen, ik heb begrepen dat het besluit genomen is door OPRON zoals het er nu ligt waar ik vervolgens lees en zie en hoor, dat er gezegd wordt, we zien kansen om de Oleander een goede plek te geven in Stadskanaal Noord om daar goed kwalitatief onderwijs te geven voor de kinderen en dat is wat ik hoor.” De VVD vindt de besluitvorming niet zorgvuldig en dat er wel een zorgvuldig proces moet plaatsvinden. Het CDA weet wel zeker dat de sluiting een opgedrongen verhaal is en keurt de snelheid van de sluiting van de school af. We moeten wel eerlijk en reëel zijn. Al eerder hebben we gesproken over de samenvoeging van deze scholen. De kwaliteit is niet goed volgens het CDA. Het CDA geeft ook aan, dat er een beroepsperiode mogelijk is.D66 is verbaasd over de ontwikkelingen en de vele wisselingen op deze school. De menselijke maat moet terug op de school. De OPRON is het vertrouwen kwijt. Van Beek: “Ik hoor u zeggen niet de stekker eruit. Zegt u nou dat die school nog een jaar moet blijven of moet die school gewoon blijven.”D66 zegt dat in het amendement de school nog een jaar open blijft. Fractie Mellies is ook slecht te spreken over de gang van zaken. Het bestuur heeft het niet goed gedaan. Een school overnemen vraagt een gedegen onderzoek. GBS geeft een historisch overzicht van de genomen besluiten en sluit zich aan bij de kritische inbreng van de andere kritische partijen. De GBS wil het netjes afhandelen en steunt het amendement om de school nog een jaar open te houden.

 

Beantwoording wethouder Hamster

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie: ”De mogelijke sluiting van een school laat niemand koud. Dat blijkt afgelopen weken weer en dat blijkt ook vanavond weer. Kinderen zijn verdrietig, ouders zijn emotioneel en gaan de barricaden op. Buurtgenoten maken zich zorgen . We zien vandaag een grote opkomst van mensen die de betrokkenheid bij dit onderwerp laten zien. En we hoorden insprekers duidelijke oproepen doen. Ik hoor vanuit de raad duidelijke en minder duidelijke opvattingen. Opvattingen over het proces, over de handelwijze van OPRON daarin, meningen over wat het besluit zal moeten zijn. De discussie gaat ook over verantwoordelijkheid in mijn beleving en over toekomstperspectief. Het gaat gelukkig ook over kwaliteit. Voorzitter ik wil graag op al die zaken ingaan, maar het lijkt mij wijs met name voor de toehoorders om eerst het bestuurlijk kader te schetsen. Wat nu voorligt, enkelen onder u hebben daaraan al gerefereerd, is een besluit, dat die de raad dient te nemen. En zoveel heeft de raad, de gemeente niet meer te maken met het openbaar onderwijs.

Sinds 2008, toen het onderwijs verzelfstandigdis is al heel veel van de verantwoordelijkheden van de gemeente naar OPRON overgegaan. En in 2013 uitlopend naar 2015 met de scheiding tussen bestuur en toezicht werd, die rol helemaal klein. U hield twee hele kleine belangrijke maar beperkte bevoegdheden over, waar u als raad nog inspraak over had. Het oordelen als eerste is de vraag of er nog voldoende openbaar onderwijs over is. Ten tweede zeker stellen, dat het onderwijs dat gegeven wordt,  werkelijk openbaar onderwijs is. Over dat laatste hebben we gelukkig nog nooit een debat hoeven voeren. Wij kunnen vaststellen, dat er echt openbaar onderwijs gegeven wordt .Wat vanavond voorlicht heeft te maken met die eerste vraag. Blijft er voldoende openbaar onderwijs over binnen de gemeentegrenzen, binnen de grenzen die gegeven zijn. Die bevoegdheid hoort bij de raad en niet bij het college. Enkelen van u hebben daaraan gerefereerd. Het college geeft vanavond advies en dat geven we redelijk stellig en dringend. Alles wat ik vanaf nu zeg is een dringend advies in uw richting. Er zijn ook een aantal dingen niet aan u en dat voelt niet fijn. Want dan gaat het over het proces dat OPRON gelopen heeft. Ik hoor allerlei schetsen van u hoe OPRON gefunctioneerd zo hebben. En ik kan mij heel goed voorstellen, dat u daar een mening over heeft. Die heb ik ook. Maar over het reilen en zeilen van OPRON gaat allereerst de raad van toezicht.de snelheid en de wijze waarop keurt u af hoorde ik. Het is een uitspraak, die we van de raad van toezicht mogen verwachten, die het gesprek voert met het bestuur.

Er worden uitspraken gedaan over de medezeggenschap. De heer van Beek zei het al, wat niet gewenst wordt, maar wel terecht . Er ligt een besluit van de MR en daar hebben we nu mee te maken. Daarmee is het besluit van OPRON definitief geworden en is het een gegeven voor ons geworden. OPRON stopt met het geven van onderwijs op locatie Westerschool zij het in augustus volgend jaar. Zij hebben een besluit genomen, dat volledig recht heeft gekregen . Ik moet daarbij noemen, er kwam een hele concrete vraag. Dat is over de algemene wet bestuursrecht. Inderdaad, belanghebbenden zouden daar een beroep tegen in kunnen stellen. U heeft een amendement ingediend. Dat ging heel veel over termijnen. Termijnen, die OPRON zou moeten hanteren. En ja u heeft het recht om op die termijnen te gaan zitten. Het is in onze beleving geen moet bepaling, maar het is een bevoegdheid om voor 1 februari een besluit te nemen. Tien juli is ook voor 1 februari. Het is geen noodzaak en ik snap uw ongenoegen over die procesvoering en ik snap uw ongenoegen over de handelwijze van OPRON. Het is niet aan ons en ik hoop dat u dat op een andere wijze laat voelen en niet op deze wijze. Ik kom zo meteen op het punt waarom. Wat ook niet aan de raad is, dat voelt heel gek, is kwaliteit. Daar hebben we in Nederland een inspectie voor in het leven geroepen, die alle scholen bezoekt om te waarborgen, dat erin ieder geval een minimum aam kwaliteit geleverd wordt en de kerndoelen, die in de Tweede Kamer gesteld worden, dat die behaald worden. En die inspectie, een onafhankelijk orgaan,  heeft beoordeeld dat het onderwijs aan de sterrenschool helaas op beide locaties helaas zwak is.

Met de inspectie wordt op zo’n moment ook een handelingsplan opgesteld, wordt een perspectief verhaal opgesteld. De eerste partner in dat gesprek over ; gaat zo’n verbeterplan ook goed, is de inspectie. Dus in overleg met de inspectie kan ook een besluit genomen worden, van wij trekken aan een dood paard . Het wordt tijd om anders in te gaan grijpen. Het besluit werd meerdere malen aan gerefereerd om na 7 maanden, 8 maanden van koers te veranderen en te zeggen van ;dit gaat niet. Het is niet alleen een besluit van het bestuur van OPRON, daar hebben zij juist in overleg met de inspectie, ook met de PO-raad, met het experticeteam, en met andere experts hebben zij besloten van; dit is niet handhaafbaar. Een verdere investering in de Westerschool om het toch te krijgen gaat zoveel vergen van alle andere locaties, waar wij met z’n allen ook een verantwoordelijkheid voor hebben, dat het niet meer te doen is. Dat heeft geleid tot die draai. Het college heeft bewust overwogen juist vanwege dat gegeven, om wel mee te gaan werken aan die versnelde procedure om inderdaad per 1 augustus aanstaande al die sluiting vorm te geven. Om twee redenen; allereerst kent u ons als een college, als een bestuur, dat graag goede dienstverlening wil leveren en dat voelt nu niet zo . Dat kan ik mij goed voorstellen, maar als een partner, willekeurig welke partner met een goed verzoek bij ons komt van; om zaken voor elkaar te krijgen,  dan gaan we daar ons best voor doen. De ja tenzij methode; van ja wij gaan proberen het verzoek wat volledig gerechtigd tot stand is gekomen tot een goed einde te brengen. En omdat het argument er ook heel erg bij was van; niet alleen van het bestuur, maar ondersteund en dat kunt in dit besluit dat teruglezen. Om daarin door te pakken heeft het ons er toe gebracht .Nee, wij gaan de raad verzoeken en dat heb ik u in het besloten overleg, waarvan wij hebben gezegd, er mogen een aantal dingen gedeeld worden en dus mag ik het nu zeggen. Hebben we tegen elkaar gezegd ;we gaan proberen die versnelde procedure vorm te geven. Ik heb u kort de vraag gesteld; mag ik proberen, dat voor 1 augustus nog aan u voor te leggen en daar waren een paar mensen, die twijfelden. De rest zei, wij begrijpen, dat u dat doet die versnelde procedure dit doet en dan is er nog steeds het besluit om er al of niet aan mee te werken.

Wat zijn nu de gevolgen als u het amendement accepteert zoals het is voorgelegd. OPRON is verplicht om de school dan nog een jaar open te houden. Daar heeft u gelijk in. De vraag die u daarna meteen moet stellen ;voor wie wordt die school open gehouden. Er zaten 47 kinderen ingeschreven op die school. Tien daarvan zullen naar het voortgezet onderwijs gaan. Al die andere kinderen hebben al een plek gevonden, inschrijving afgerond of zijn ergens toelaatbaar verklaard. Het wordt totaal een verrassing welke van de kinderen daar zullen gaan komen. Het zullen er niet heel veel zijn. Volgens mij kunnen we dat ook vast gaan stellen. Ik probeer te schetsen voor wie we dit aan het doen zijn, voor hoeveel ouders, voor hoeveel kinderen met name. Die kinderen, die er zijn brengen we dan in een hele kwetsbare situatie, om meerdere redenen. De school is zwak; door ORON wordt aangegeven van, het risico dat er zeer zwak onderwijs gegeven gaat worden is ontzettend groot. Dat hebben ze niet alleen zelf bedacht, maar dat is ook in overleg met de inspectie zo geconstateerd. En wat u dus zou mogelijk maken, wat u faciliteert is dat u kinderen en ouders in een situatie brengt die gewoon zwak onderwijs geeft,  zeer zwak onderwijs. Wat wij nu te doen hebben, dat is op basis van de opdracht tot besturen om een wijs besluit voor de toekomst te gaan nemen. Ik kan mij heel goed voorstellen, dat het te maken heeft met alle mensen, beneden en boven, die met heel veel emotie en een zware oproep op u doen om een bepaalde kant op te gaan.

Ik zou van u willen vragen; neem uw verantwoordelijkheid en, kijk vooral verder naar het jaar na 2018.Dat zijn we aan het organiseren; voor wie. tegen welke kosten.D66 zegt twee dingen; allereerst er ontstaat een wij zij. Ik heb hier geen positie . Het college heeft hier geen positie. Het besluit is volledig aan u .Daarbij probeer Ik probeer u zo goed en zo kwaad als het kan te adviseren .omdat ik het gevoel heb dat een weg de goede is. En dat u mij de ruimte geeft om een aantal overwegingen mee te geven om een in onze ogen wijs besluit te nemen. Een hele belangrijke daarbij is, de onduidelijkheid en de onzekerheid. Stel nu, u zegt het amendement dat er ligt nemen wij aan. Dat betekent dat wij binnenkort u hier weer een voorstel doen toekomen, die niet veel anders is dan deze vermoed ik, voor 1 februari, waar u een besluit over heeft te nemen, waarbij ik zo goed en ze kwaad het kan niet zou weten wat er dan gaat veranderen aan de situatie. Behalve, dat u meer informatie krijgt, wellicht bredere overwegingen, die vervolgens leiden tot wederom hele verdrietige mensen aan het eind van volgend schooljaar.”

De oppositie partijen blijven tegen beter weten in hoop koesteren op een goed vervolg .Nog een jaar open en daarna wordt zelfs gesproken over het overnemen van de school door de gemeenteraad.

Wethouder Hamster: “OPRON heeft de school open te houden tot 1 augustus 2018.Daarna is het ook klaar voor OPRON.OPRON zal daarna de Westerschool niet in stand houden met of zonder ouders. Het grote verschil met de initiatieven die van onderen opkwamen, waarbij het inderdaad succesvol was, is dat de sluiting niet definitief en formeel was, want de gemeente heeft het nu wel over te nemen en het vervolgens weer ergens anders weg te leggen. Dat levert allerlei juridische complicaties op, omdat het niet eens een hoofdvestiging is, maar een nevenvestiging. Dan hebben we het de hele tijd over haalbaarheid . U weet, ik geloof niet in onmogelijkheden, als we dit met z’n allen zouden willen, dan zou dat ongetwijfeld een weg zijn, maar ik wil hierbij vooral aan blijven dringen van ;OPRON sluit die school niet voor niets en daar is een heel proces aan vooraf gegaan U heeft als raad al in 2013 kennis kunnen nemen van deze beweging . In 2014 heeft u er expliciet mee ingestemd. En in een donderslag bij heldere hemel. Daar herken ik mij niet in. OPRON stopt met het geven van onderwijs op die locatie, omdat zij menen, dat structureel kwalitatief goed onderwijs leveren op, die locatie na alle inspanningen, die zij gedaan hebben en alle ontzettend grote middelen die zij er tegen aan hebben gegooid, dat het niet lukte en dat zij ook geen mogelijkheden zagen om het te gaan doen. Is het ten slotte wijs naar de toekomst toe om hier iets in stand te houden waarvan de professionals zeggen We kunnen het niet meer.
De kans van kwetsbaarheid is op een kleinere school groter dan op een grotere school. We hebben niet voor niets een stichtingsnorm van 200 leerlingen, waarop structureel kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven en acceptabele financiering gehouden kan worden. Ik vind dat we eerlijk moeten zijn ook over het verwachtingsmanagement naar de ouders. De kans dat de school in leven blijft grenst aan nihil. Wat mij vanavond bezig houdt is welke overwegingen heeft u nog naast, haalbaarheid, wenselijkheid, dat u zegt we kunnen nog geen besluit nemen.” Na een opmerking van de VVD over het gymlokaal, dat het ongehoord is dat die misschien dicht moet. Fractievoorzitter Bert van Beek: ”ik wilde inderdaad aangeven, dat het hier niet voorlicht .In 2013 is dat rapport hier gewoon besproken in de raad. Dus u had de cijfers over bezettingsgraden kunnen weten.” Hamster:” Er moet nog een besluit worden genomen over de sportaccommodaties. Het is en denkrichting. Het is niet de meest rendabele voorziening, die we hebben”

Tweede termijn

De PvdA en de SP handhaven hun steun voor het amendement. Bert Van Beek van de ChristenUnie:”Ik heb aan meerderen in deze raad in eerste termijn aangegeven, dat u van mij een antwoord krijgt. Ik heb diverse bijdragen van verschillende partijen gehoord. Ik heb de portefeuillehouder gehoord en ik hoor de portefeuillehouder toch ernstig ontraden om dit amendement aan te nemen. Ik zou daarbij willen vragen aan de indieners van het amendement willen vragen . Wat wilt u nu precies bereiken ; ik heb u horen zeggen van, wij willen extra tijd, wij willen meer onderzoek. Aan de andere kant hebt u naar mijn idee duidelijk begrepen, dat over een jaar de Westerschool niet meer bestaat.” De PvdA en de SP blijven dit in twijfel trekken, terwijl de wethouder in zijn beantwoording duidelijk aangaf dat dat staat te geburen.D66 heeft het vertrouwen in OPRON verloren en dat moet terug.

Van Beek: ”Wat ik mij werkelijk afvraag . Ouders hoorde ik afgelopen week op de fractievergadering zeggen . Het vertrouwen met OPRON is zodanig gezakt; mijn kind gaat niet naar een school van OPRON, mijn kind gaat naar Gieterveen.. U zult ongetwijfeld deze verhalen ook gehoord hebben. U zegt net zelf, er gaan een aantal kinderen naar andere scholen. Ik heb het de wethouder ook horen zeggen. Wat voor school treffen wij aan, als we hem nu open houden. Hoeveel kinderen zitten daar nog op. Dat is waar ik mij ernstig zorgen over maak. Ik denk dat je realistisch moet zijn en dat af moet vragen of je daar als kind kwalitatief goed onderwijs kunt verwachten en daar komt bij dat de inspectie deze school weer gaat bezoeken en zal bestempelen als zeer zwak. Volgens mij school je heen en weer met de kinderen en houd je misschien de ouders wel voor de gek om te zeggen van, we houden hem een jaar open en we zien nog wat kansen. Ik denk dat je dat los moet laten. Tot zover voorzitter”


Beantwoording wethouder in tweede termijn
Wethouder Hamster: ”Wat mij opvalt hoe vaak het woord misschien wordt gebruikt. Is dat waar wij op sturen en waar wij onze kinderen in terecht willen laten komen ? Er wordt nu van ouders een gigantische stap verwacht, die aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gaat leiden tot het in stand houden van die school . En vervolgens moeten de kinderen weer de teleurstelling door dat het niet gelukt is en dat ze alsnog naar een andere school moeten. Het voorbeeld van Meeden werd genoemd. Dat was een groot verschil . Daar waren betrokkenen, die het vertrouwen in OPRON op zeiden. Het heeft geleid tot het vertrek van een bestuurder, die het na een aantal pogingen niet voor elkaar kreeg, maar inmiddels is die school weer goed inderdaad. Maar dat was omdat het bevoegd gezag OPRON er weer achter is gaan staan en heel veel maatregelen heeft getroffen. Het bevoegd gezag heeft nu een formeel sluitingsbesluit genomen. Dus het bevoegd gezag OPRON gaat het niet meer doen en stelt de vraag aan ons of wij het bevoegd gezag weer over willen nemen. De situatie is anders. De Oleander inderdaad kent nog het predicaat zwak,  maar heeft wel de medewerking van de inspectie aan de verbeterplannen daar, met een positief uitzicht en het s een groeiende school. Ten slotte, laten we eerlijk zijn realistisch zijn en beseffen dat de Westerschool na 1 augustus. het zij 2017 of 2018 niet meer zal bestaan en laten wij die duidelijkheid vanavond geven en niet uitstellen tot januari/ februari.”

Het amendement wordt aangenomen, met de tegenstemmen van de ChristenUnie en het CDA.

Agendapunt 13.:Vaststellen Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: “Voor ons ligt de jaarrekening 2016 U vraagt ons vanavond het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vast te stellen. U wilt het positieve saldo van 1.424.000 toevoegen aan de Algemene reserve.

Voor wij dit doen een aantal opmerkingen van de fractie van de ChristenUnie: Ik wil beginnen om u en de organisatie te complimenteren met de duidelijke en correcte wijze van de verantwoording. De accountant geeft een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Hier kunnen we tevreden over zijn. Vorig jaar was dit anders. Ook nu duurde het lang voordat de andere instanties zoals bv. het Rigg hun cijfers hadden aangeleverd. Bij de behandeling van de jaarrekening in de rekeningcommissie bleek dat de accountant zeer tevreden is. De zogenaamde rode bolletjes in het kleurenscore-overzicht zijn er niet meer. Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen goed is. Goed om te zien is dat u de aanbevelingen van de accountant overneemt. Aandacht voor onze financiën blijft natuurlijk zeer belangrijk. Voor wat betreft de jaarrekening 2016 is deze 1.424.000 voordelig. U wilt dit toevoegen aan de algemene reserve. Wij als ChristenUnie en SP hebben het initiatief genomen om dit totale bedrag van 1.424.000 euro ter beschikking te houden voor het Sociale Domein. Wij willen dit dus toevoegen aan de reserve Sociaal Domein. Indien het toegevoegd wordt aan de Algemene reserve kan het idee ontstaan dat gelden die voor het Sociaal Domein bedoeld zijn ander besteed worden. Dit willen wij voorkomen. Natuurlijk dient indien tekorten ontstaan binnen het Sociaal Domein allereerst de reserve Sociaal Domein aangesproken te worden. De andere fracties met uitzondering van de VVD, lijst Mellies en D66 hebben zich hierbij aangesloten. Wij dienen dus hierbij een amendement in die ik u zal voorlezen. Het amendement is mede ondertekend door De SP, het CDA, de PvdA en GBS

Klik hier voor amendement bestemming resultaat 2016

Het CDA vindt alles goed van dit jaarverslag en deze jaarrekening en wil de sociaal zwakkeren blijven ondersteunen door het amendement van de SP en de ChristenUnie te ondersteunen om 1,4 miljoen aan de reserve van het sociaal domein te storten. De SP wil geld van buiten de gemeente aantrekken, omdat er voldoende leencapaciteit is. De PvdA is ook blij met de goedkeurende accountantsverklaring en geeft aan dat we op de goede weg zijn. GBS geeft complimenten voor de leesbaarheid en het overschot. D 66 is kort deze keer en wacht af wat de wethouder gaat zeggen over het toevoegen van 1,4 miljoen aan het sociaal domein. Fractie Mellies is ook weer blij met de positieve zaken van deze jaarrekening.

 

Beantwoording Wethouder Johan Hamster

De wethouder is ook blij met de goedkeurende verklaring van de accountant, hoewel het hem wel verraste. De Accountantsverklaring komt in de toekomst laat binnen,  volgens de wethouder, zolang de zorg door ons wordt uitgevoerd. Hamster: ”De heer van Beek heeft het al aangekondigd bij de algemene beschouwingen. Toen heb ik u een beetje uitgedaagd. Wees u bewust, als we het overschot naar de algemene reserve doen, dat de kans groot is dat wij door de ondergrens van 8 miljoen zakken. Toen zei u ook, dat u daar iets slims op zou vinden. Dat slims lees ik niet in het amendement terug. Van Beek: “Over een aantal jaren lopen wij inderdaad het risico, dat wij mogelijk onder de 8 miljoen zouden komen. Het is niet zeker. U kunt niet in de glazen bol kijken en zeggen, dan is het 7,7 miljoen Mocht dat wel het geval zijn dan heb ik ondertussen wel 4 ton gevonden zodat we weer op de 8,1 miljoen zitten. Wat dat betreft wachten wij gewoon af wat er de komende jaren gaat gebeuren. ”Pals: “ U rekt de grenzen op.” Hij vraagt zich af op die 8 miljoen niet wordt opgerekt. Van Beek: ”Ik heb gezegd, dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat wij erdoor zouden zakken en naar 7,7 miljoen gingen en dat ik gezegd heb, dat we dan weer teruggaan naar de 8,1 miljoen ”Wethouder Hamster wacht op een vraag van de andere fracties over die vier ton en vraagt zich af of die glazen bol, die hij niet heeft duidelijkheid kan verschaffen. Van Beek:” Als u de stukken leest met betrekking tot Wedeka en u kijkt naar de perspectiefnota, zoals u het daar beschreven heeft,  heeft u een verschil van 4 ton te pakken.” Als eerste ontraadt de wethouder toch dit amendement, omdat hij er vanuit gaat dat we daardoor met de kennis die we nu hebben, onder de ondergrens van 8 miljoen zakken. In de tweede plaats zegt hij, dat van Beek dit wel in zijn mondelinge bijdrage uitlegt,  maar dat het niet in het amendement staat. Hamster: Vanaf heden zullen alle tekorten op het sociale domein ook uit die reserve sociaal domein komen, om die reserve sociaal domein te benutten en te zorgen, dat we niet nog verder onder die 7,7 miljoen gaat zakken. Het is niet zo sterk in de communicatie om de overheid te overtuigen dat wij niet genoeg middelen ontvangen voor de zorg. Ja wij hebben het in het verleden wel gehad en we zetten ze nu in. Het is niet meer de boodschap; we krijgen gewoon te weinig voor het uitvoeren van onze taken. Het is niet zo eenduidig is dat wij gewend zijn en dat is de derde reden om het niet te doen. De vierde reden is dat wij in het verleden ook de tekorten op het sociaal domein, voordat we de reserve hadden, gewoon uit de reserve dekten. Daar deden we ook niet moeilijk over toen de Wmo grote tekorten had, hebben we het gewoon uit de algemene reserve gehaald en toen werd er ook niet gezegd, dat is eigenlijk geld dat voor lantaarnpalen bedoeld was.”

Van Beek: ”Ik heb duidelijk gezegd, dat wij graag zouden willen zien, dat, dat het geld in de reservepot sociaal domein willen hebben om de schijn te voorkomen, dat er gezegd zou kunnen worden, dat er geld bestemd voor de zorg gebruikt wordt om lantaarnpalen te kopen. Ik denk niet dat het de bedoeling is en dat gelden voor de zorg bestemd moeten blijven voor het sociaal domein en niet storten in de algemene reserve.” Er waren 17 raadsleden voor dit amendement. Mellies en Pals stemmen niet in met het amendement. Het voordelig resultaat van 1,4 miljoen zal daardoor worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Agendapunt 14.: Akkoord gaan met zienswijze ontwerpbegroting 2018 Wedeka bedrijven

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “ Wedeka moet inkrimpen waardoor personeelsleden de organisatie moeten verlaten. Hiervoor worden eenmalig frictiekosten van maximaal 1,5 miljoen geraamd, die nog niet in de ontwerpbegroting van 2018 zijn verwerkt. Het gaat hierbij om de maximale raming van de Wedeka bedrijven. Het nog op te stellen reorganisatieplan moet hierover naar onze mening wel meer duidelijkheid geven. Hier moeten we als gemeente aan bijdragen . Hoe wordt het bedrag zo laag mogelijk gehouden? Verder kunnen wij instemmen met de zienswijze en de beslispunten.”

GBS steunt deze zienswijze. De SP wil pas op de plaats maken t.a.v. meer uitgaven. Het CDA wil beter begroten. Er moet een bijgestelde begroting komen. Fractie Mellies vindt dat het op te stellen reorganisatieplan duidelijkheid moet geven en stemt ook in. D66 vindt het jammer dat de begroting beleidsarm is opgesteld en stemt niet in. De PvdA hoopt dat de frictiekosten zo laag mogelijk blijven en kan instemmen.

De PvdA en de ChristenUnie vragen bij om een informatiebijeenkomst en willen bijgepraat worden over het ontwikkelprogramma TDC. Wethouder Johan Hamster zegt toe deze te zijner tijd te laten plaatsvinden.

Beantwoording wethouder Hamster.

Johan Hamster: ”Voorzitter ik herken veel wat de raad zegt over de oorzaken van de huidige financiële situatie van Wedeka. De kaders die erin genoemd worden en ik proef ook wel een beetje van, wij vinden het niet fijn en we zouden er wat aan willen doen. Inderdaad de organisatie op een acceptabel niveau qua omvang laten komen. Maar ook het geluid richting Den Haag laten horen zoals ook in onze zienswijze staat. Ik was wat ongelukkig, wat betreft de amendementen . Ik ga er nu zelf maar een voorstellen. Waar wij nu mee te maken hebben is een begroting zoals die er nu ligt die beleidsarm is. Wij hebben net het TDC ontwikkelplan een route voor Wedeka geschetst, waar het zich naar toe zou moeten ontwikkelen; een breed werk leerbedrijf . We hebben samen met de directie van Wedeka vastgesteld dat er een discussie daarover moet plaatsvinden en een concrete uitwerking daarvan, die we samen met de gemeente zouden willen maken. Zou je dan ook een omvang van het bedrijf moeten vast gaan stellen. Niet nu vaststellen, het bedrijf moet kleiner en we gaan er iets anders van maken. We gaan met z’n allen bepalen,  hoe komt het bedrijf er uit te zien met de nieuwe taken passend bij de omvang van de SW organisatie. En op basis daarvan de omvang en de vorm van de formatie bepalen. We willen graag inzicht hebben in de ombouw en een opbouwplan krijgen. Op basis daarvan volgt inhoud en gaan we bepalen wat de organisatie zou moeten zijn, welke voordelen er nog meer te behalen zijn en wat het betekent voor de organisatie. Wat daarbij ook meespeelt is dat we een hele oude organisatie hebben;30 % van de organisatie is ouder dan 60, nog eens 30% is ouder dan 55. Dus met natuurlijk verloop gaan we wel heel snel zien dat we zelfs krapte krijgen. Dat is ook een zaak, die we me zullen moeten nemen bij de ontwikkeling van het bedrijf. Er is wel het verzoek om zo snel mogelijk die inzichten te geven. Wedeka heeft al aangegeven dat in het najaar te kunnen gaan doen. Zeker als de gemeente mee gaat schrijven. In het stuk moet reorganisatie worden veranderd in ombouw.” De wethouder stemt in met het voorstel van Raadslid Sterenborg van de ChristenUnie om dit ook op de informatieavond te bespreken.

Op de SP en D66 na stemt de hele raad in met dit voorstel.

 

Agendapunt 15.Vang 2017-2020 (Van afval naar Grondstof).

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “ Voorzitter, cradle to cradle, circulaire economie van afval naar grondstof. In ons verkiezingsprogramma staat:” De ChristenUnie wil de burger bewust blijven maken van de gevolgen van het eigen handelen voor het milieu. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. De ChristenUnie wil dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu Door voorlichting en concrete maatregelen kunnen mensen aangezet worden tot gedragsverandering. Kringloopwinkels dragen daaraan bij.” Einde citaat. Afgelopen vrijdag hebben wij als raad een raadsexcursie gehad in het teken van afval naar grondstof. Wat mij vooral bijgebleven is “Afval heeft waarde” .Bijna alles kan worden hergebruikt,  gerecycled en daarmee z’n waarde behouden. Voor ons nu de taak om dit afval zo aan te bieden dat het ook daadwerkelijk kan worden hergebruikt. Hierin heeft de gemeente een taak. Vandaar ook het voorliggende voorstel. Uit de evaluatie blijkt dat in 4 jaar tijd het restafval met 16kg/inwoner is afgenomen. Klinkt mooi maar dit is bij lange na niet voldoende willen we van 168kg in 2016 naar 100kg restafval in 2020 met als streven het in 2025 terug te brengen naar 30 kg per inwoner.

Er zijn nog heel veel deelstromen die tot waarde gebracht kunnen worden. Op de een of andere manier zullen we dus onze inwoners bewust moeten maken dat hierin winst te behalen is. Niet alleen financieel maar ook voor ons milieu, de leefomgeving.

Het college geeft aan dit te bereiken middels communicatie en voorlichting, aanpassen/uitbreiden van voorzieningen en wijzigen/aanpassen van de inzamelfrequenties.

Volgens ons moet dit goed worden onderzocht. Dit beleid staat of valt met de bereidheid en inzet van onze inwoners.

Ik hoef nu niet het plan van aanpak te herhalen, de ChristenUnie staat hierachter.

Wel willen we u erop wijzen dat er kansen liggen bij scholen, maak leerlingen bewust dat afval scheiden lonend is. Dit kan d.m.v. het faciliteren van meerdere wellicht kleinere containers te plaatsen om de deelstromen aan de voorkant te scheiden.

Wellicht kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hierbij van dienst zijn.

Maak het inwoners gemakkelijk om afval te scheiden en aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Leek waarbij glas, textiel, metaal en andere materialen huis aan huis worden opgehaald.

Sinds 1 juli 2016 is er een nieuw contract ingegaan waarbij het restafval wordt verbrand. Is dit met de kennis van nu wel de beste keus? Immers nu worden de niet gescheiden deelstromen ook verbrand.

Zoals genoemd zijn de drie pijlers, bewustwording, waardering en faciliteren.

Ik wil afsluiten met de woorden, afval is een waardevolle grondstof.”

De PvdA vindt milieu en duurzaamheid belangrijk en stemt in met de beide punten. Het CDA wil instemmen met variant 2 en heeft nog enkele vragen, maar wil ook meer werkgelegenheid door de circulaire economie. Fractie Mellies wil de voorlichting naar de burger intensiveren. GBS vindt het een goede nota, wil wel meer controle maar stemt in met de voorstellen. De SP is voorstander van punt 2 en wil de burger meer stimuleren.D66 houdt het kort deze keer en gaat ook voor variant 2.

Beantwoording door wethouder

Wethouder Goziena Brongers is het eens met de raadsleden, die zeggen, dat wij duurzamer moeten omgaan met afval. Brongers:” Bij het tevredenheidsonderzoek zijn de uitkomsten goed. De burger is bereid zijn bijdrage te leveren. We willen minder restafval aanbieden, dat is de kern van onze doelstelling. Bewustwording en gedragsverandering vinden wij belangrijk. Het verbrandingspercentage gaat naar beneden, wanneer er ook minder restafval wordt ingezameld. We willen meer belonen dan beboeten en de vuiler blijft betalen.” Ingrid Sterenborg:”Ik had nog genoemd als voorbeeld de gemeente Leek. Ik neem aan dat u dat ook als tip meeneemt? Ik kan mij niet herinneren, dat u hebt gezegd, dat u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hierbij ook wilt inschakelen, bij het na scheiden eventueel van afval of zoals we het voorbeeld hebben gezien in Scheemda. Ten slotte wil ik weten hoelang l dat vuilverbrandingscontract nog loopt? ” Brongers: ” Het contract loopt tot 2022 met de mogelijkheid om twee jaar te verlengen. We gaan te zijner tijd kijken of we het kunnen verlengen. Verbranden is de minst goede optie als het gaat om het verwerken van restafval. Met de afspraken die we maken met inzamelaars en met verwerkers wordt het steeds meer een gemeengoed dat werkgelegenheid daar een plek in heeft. en zeker als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”

De hele raad stemt in met de Vang 2017-2020 en de burgemeester sluit de vergadering na het middernachtelijk uur.

Top

25 september 2017

In deze raadsvergadering krijgt o.a.: raadslid Okko Dijkstra van de CU de toezegging dat er in december een uitgewerkt plan komt t.a.v. laaggeletterdheid; krijgt raadslid Frits van der Heide CU de toezegging, dat bij de aanleg van snel internet zal worden gesproken hoe er wordt omgegaan met minder draagkrachtigen; gaat het wijkcentrum in Ceresdorp door en krijgt Fractievoorzitter Bert van Beek een door hem gevraagde avond over het nieuwe veiligheidsplan. Ten slotte wordt de haalbaarheidsanalyse t.a.v. de drie buitenbaden na veel discussie aanvaard en wordt er een ondersteunende motie over de Fipronilboeren unaniem ondersteund.

Algemeen en Informatief

Raadslid Monique Kroom en wethouder Peter Gelling zijn na en ziekteperiode weer hersteld en worden met blijdschap verwelkomd. Voor de ramp in Sint Maarten wordt 50 Eurocent per inwoner overgemaakt. Een motie over Fipronil wordt aan de agenda toegevoegd. Ben Schomaker voert het woord als inspreker namens Dorsbelangen Musselkanaal over het zwembad in Musselkanaal. Hij pleit voor het business plan van Musselkanaal en wil zo snel mogelijk het zwembad gaan exploiteren, zodat Musselkanaal een bloeiend dorp wordt. Per 1 januari willen we aan de slag, aldus Ben Schomaker.

Rondvraag

ChristenUnieraadslid Okko Dijkstra vraagt aan het college hoe het met de ontwikkeling van het Taalhuis staat in Stadskanaal .Dijkstra:” Er is mij ter ore gekomen dat er geen ontwikkelingen zijn en dat de communicatie erg traag verloopt. In de hele provincie zijn er inmiddels taalhuizen gestart en wordt onder regie van de gemeente samengewerkt met Biblionet, Stichting Lezen en schrijven, Noorderpoort, welzijnsorganisaties, Humanitas en maatschappelijke organisaties om de laaggeletterheid en digitale vaardigheid terug te dringen. Mijn vraag is; wat is uw plan en hoe wordt laaggeletterdheid aangepakt in de gemeente Stadskanaal”?

Beantwoording wethouder Boen

Wethouder Boen:” De eerste vraag heeft betrekking op hoe het beleid t.a.v. laaggeletterdheid vorm krijgt. Daar hebben we met elkaar over gesproken toen het toegangsmodel sociaal domein aan de orde was. En het betekent dat er afspraken zijn gemaakt met Welstad en andere partijen op het moment dat er een geval van laaggeletterdheid wordt gesignaleerd er maatregelen kunnen worden genomen. In de tweede plaats is het zo dat door de stichting biblotheek ook een aantal activiteiten op dit moment worden uitgevoerd ter bestrijding van de laaggeletterdheid. Die doet dat samen met de Stichting Lezen en Schrijven, omdat wij ook zien dat die stichting in de vorm van taalhuizen een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van laaggeletterdheid, zijn wij op dit moment bezig om in ieder geval te kijken hoe wij gebruik maken van alle partijen die hierop een verstandige inbreng kunnen hebben, optimaal het probleem van de laaggeletterdheid hier in de gemeente kunnen oppakken. Het is dus niet zo dat wij daar geen plannen voor hebben, daar zijn ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld met het Noorderpoort in het kader van de volwasseneducatie .Dus wat dat betreft denk ik dat ik u in geruststellende zin kan stellen, dat er wel degelijk op dit terrein wat gebeurt maar we proberen het natuurlijk altijd beter te doen en dat we daar aan proberen te werken”

Dijkstra: ”Ik stel deze vraag niet voor niks .Het is wel traag allemaal. Wij zijn onderhand de laatste gemeente in de provincie met de ontwikkeling van de taalhuizen. Ben wel blij met het antwoord dat u toezegt om als partijen samen te werken, maar dat is het cruciale punt. Al die gemeenten zijn gestart en wij zijn de enige gemeente die daarin achterblijft. Daar maak ik mij zorgen over. Wanneer verwacht u dat zo’n taalhuis gaat functioneren. Dan moet u wel aan de slag “.

Boen:” Voorzitter op dit punt kan ik geen datum noemen wanneer een taalhuis gaat functioneren. Dat er in de provincie taalhuizen zijn gestart, dat is volstrekt duidelijk. Wij zijn ook zeer benieuwd naar de resultaten, die daarmee worden bereikt. Maar vooralsnog blijf ik bij hetgeen ik gezegd heb, dat wij nadrukkelijk kijken, naar de mogelijkheden van het taalhuis in de gemeente Stadskanaal”

 Dijkstra:” Ja voorzitter ik verwacht eigenlijk toch wel echt, dat u een aanjagende functie heeft als wethouder of als ambtenaren. Met elkaar er voor gaan en dat het zo spoedig mogelijk wordt opgepakt. We hebben hier in de gemeente Stadskanaal meer dan 16 % laaggeletterden en als je kijkt naar wat deze mensen echt nodig hebben. Vaak zitten deze mensen in de bijstand en hebben banen die niet veel opleveren en dat het voor deze doelgroep heel belangrijk is, dat er mogelijkheden zijn Ze komen niet vanzelf naar ons toe. Ik verwacht een toezegging van u dat het niet lang meer duurt.”

Boen: ”Het is duidelijk dat het probleem van de laaggeletterdheid een serieus probleem is en we ervaren het ook als een groot probleem. Daar willen wij ook maatregelen op zetten; laat dat absoluut helder zijn. Dat wij een aanjaagfunctie hebben, ja het lijkt ons volstrekt duidelijk dat het aan ons is een zo goed mogelijke voorziening daarvoor te treffen . Ik denk wel dat het van belang is om met elkaar vast te stellen dat het probleem wat u aangeeft, van er is ongeveer 16% laaggeletterdheid in de gemeente en de bereikbaarheid van deze groep mensen, dat dat wel iets is dat ook niet alleen met een taalhuis wordt opgelost . De communicatie richting de mensen waarvan wij denken, dat ze ondersteund moeten worden, dat dat eigenlijk de kern van het verhaal is en dat is ook al eerder naar voren gebracht”

Burgemeester Boukje Galama ”Meneer Dijkstra vroeg u naar een indicatie, of u kunt aangeven, wanneer wij de raad kunnen informeren over hoe dat gestalte krijgt, want dat is de vraag.”

Boen: ”Met de bibliotheek zullen er afspraken moeten worden gemaakt in het komend jaar. Ik ga er vanuit dat we voor het eind van het jaar daar een voorstel neer kunnen leggen” Ten slotte wordt in de toezeggingen lijst vermeld, dat de raad op 18-12 een voorstel ontvangt over hoe het beleid inzake laaggeletterdheid gestalte zal krijgen in de gemeente Stadskanaal.

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie heeft een vraag over het glasvezelnetwerkgebeuren. Van der Heide: ”Op 1 september is de aftrap geweest, 4 september was een feestelijke bijeenkomst in Smeerling. Aldaar heeft de aftrap plaatsgevonden met de samenwerkende partijen en kunnen mensen zich inschrijven. Ondertussen is te lezen op de website, dat er 6% inschrijvingen zijn Op 1 december moet dit 50% zijn, anders gaat deze belangrijke voorziening gewoon niet door. Op de informatieavonden wordt er voorlichting gegeven over dit initiatief . In onze gemeente was het vorige week in Alteveer Deze week nog in Wedde en TerApel. We vragen ons af of er mogelijkheden besproken zijn vanuit de gemeente om mensen, die de financiële middelen niet hebben de aansluitkosten te kunnen betalen of daar ook iets over is gezegd. Het glasvezelnetwerk moet immers voor alle inwoners beschikbaar zijn in het buitengebied.”

Wethouder Goziena Brongers geeft aan dat er veel aanmeldingen zijn binnenkomen. Brongers:” Wij hebben er goede hoop op en we zijn inderdaad in gesprek hoe om te gaan met minder draagkrachtigen, als het gaat om toch in aanmerking te komen voor dit snel internet. We gebruiken alle mogelijkheden en middelen en communicatiekanalen voor om het duidelijk te maken, dat het zowel voor ondernemers als voor particulieren een voorziening is die niet weg te denken is.”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 : Wijkcentrum Cereswijk

ChristenUnieraadslid Ingrid Sterenborg:”De 7 gesprekspartners, Tinten Welstand, Peuterwerk, de Buurthuisraad, Bewonersbelangen Cereswijk, OPRON en de gemeente zijn van mening dat een wijkcentrum hier gewenst is. Het voorliggende plan lijkt een mooie oplossing voor een aantal problemen in deze wijk. Er ligt nu een plan voor een ontmoetingscentrum dat ook staat in het bestuursakkoord. Wat er nu ligt lijkt een goed plan. Het is jammer dat we nog geen zekerheid hebben voor wat betreft de punten genoemd onder beslispunt 1 en we niet direct groen licht kunnen geven .

Het biedt ook een oplossing voor de gebouwen de Stobbe, de Badde en Meander.‘t Komt op een prachtige plek in de wijk te staan. We vragen het college ons op de hoogte te houden van de stand van zaken voor wat betreft de open eindjes, genoemd onder beslispunt 1. En we wensen alle betrokkenen veel succes met deze accommodatie.”

Het CDA is positief over het plan, maar vraagt wel af hoe reëel de subsidie is. De PvdA vindt dat het wel lang heeft geduurd en weet niet of er ruimte genoeg is voor de gebruikers. GBS vind het toekomstbestendig MFA een goed voorstel en is blij met het draagvlak. De SP wil ook weten of de subsidie wel zeker is.D66 is ook erg kritisch over de onzekerheid over de subsidie en twijfelt over OPRON.

Wethouder Boen zegt dat er een belangrijke stap wordt gezet met het realiseren van de wijkvisie door dit besluit. Hij heeft een duurzame oplossing beoogd en er was ook een goede samenwerking tussen alle partijen. Er moeten nog wel zaken worden uitgewerkt met de partijen. Over de subsidie aanvraag maakt hij zich geen zorgen. Ondanks dat het wat lang heeft geduurd heeft het wel wat goeds opgeleverd. Hij twijfelt ook niet aan de deelname van OPRON, al hoewel hij niet gaat over de opheffingnorm. Na onzekerheid over de subsidie geeft de burgemeester uitsluitsel.

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Agendapunt 13 : Beleidsprioriteiten politie-inzet 2018

De SP en de PvdA stemmen gewoon in en danken hen voor hun inzet. De GBS en het CDA zijn ook akkoord en het CDA vindt de veiligheid belangrijk. Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie:” Ik denk zoals de meesten al zeggen dat wij volledig achter de prioritering staan Ik denk dat er ook wel een compliment gemaakt mag worden naar de politie hier in Stadskanaal, gezien de cijfers die gepresenteerd zijn op 19 juni. Het verzoek is natuurlijk ook om volgend jaar weer zo’n avond te organiseren, want volgens mij moet er dan een nieuw veiligheidsplan komen. Maar dat hoor ik dan wel van de portefeuillehouder. Volgens mij was dit plan tot 2018.Dus daar zouden we graag van gebruik willen maken volgend jaar.”

Beantwoording Burgemeester Galama

Burgemeester Baukje Galama:”We werken met heel veel ketenpartners samen en doen het dus niet alleen. Ik zal de dank overbrengen aan de politie voor hun inzet. De uitwerking van de cijfers, daar heeft de politie een belangrijk aandeel in. In 2018 moet er weer een nieuw veiligheidsplan worden opgesteld. De Christen Unie vraagt eigenlijk om dat mede deel te laten zijn van een mogelijke avond, die we over de politieprioriteiten 2019 zouden willen organiseren. Dat nemen we mee en die komt op de lijst met toezeggingen.”

Agendapunt 14 :Haalbaarheidsanalyse buitenbaden gemeente Stadskanaal

ChristenUnieraadslid Frits van der Heide: ”Voorzitter, het onderwerp openlucht zwembaden staat al ruim 2 jaar op de agenda van de raad. En het laatste jaar is het meerdere keren van de agenda gehaald omdat het college meer tijd nodig had.
De ChristenUnie vindt zorgvuldigheid goed, maar onzekerheid niet.
Onze vraag is dus ook, wat is er het afgelopen jaar nu gebeurd op het dossier openlucht zwembaden?
En met name, wat heeft de portefeuillehouder qua communicatie gedaan richting de diverse werkgroepen van vrijwilligers van de zwembaden?
Dat er nu wordt gevraagd om in te stemmen met een budget voor een nieuw onderzoek in de vorm van een haalbaarheidsanalyse voor de buitenbaden in de gemeente Stadskanaal is een logisch gevolg van het raadsbesluit van afgelopen juni.
Ook de ChristenUnie heeft toen ingestemd met het open houden van de zwembaden tot en met 2019 en met de onderhoudskosten die daar bij horen..

Het is goed te lezen dat het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal voor een dorpsbedrijf zal worden betrokken bij de haalbaarheidsanalyse.
In het gesprek dat wij als ChristenUnie hebben gehad met Dorpsbelangen Musselkanaal bleek ook dat er realiteitszin was. Er wordt nog naarstig gezocht naar financiële middelen om te komen tot een onafhankelijk dorpsbedrijf, waarbij een zwembad gerund kan worden, naast een speelruimte aldaar; over burgerparticipatie gesproken.
Ook gaven zij aan dat de plannen mogelijk toegepast kunnen worden voor Onstwedde en Stadskanaal-Noord. Het is goed te horen dat zij zich ook constructief opstellen.

Uit het verhaal van de heer Schomaker ; begrijp ik het goed portefeuillehouder of hij het ziet zitten om het exploiteren te laten proberen tegen de financiën, die er voor staan gereserveerd, vanaf komend seizoen. Het zou immers een goede indicatie geven of het een en ander ook mogelijk is, als dorpsbedrijf zijnde en dat ook met betrekking tot de subsidies van instanties.
Wij lezen ook dat er ondersteuning gaat komen richting de vrijwilligers om met uitgewerkte plannen te komen. Dat is goed te horen. Wij gaan ervan uit dat u dit proactief gaat doen!

Kunt u ons tenslotte aangeven of het onderzoek ook ingaat op de exacte kosten. Want ons inziens moet middels samenwerking met vrijwilligers, dorp en ondernemers. We zien dus graag dat het onderzoek ook ‘out of the box’-denken meeneemt.

Immers of we met z’n allen graag de zwembaden willen behouden is niet de vraag, het is de vraag hoe we het gaan betalen. Tot zover, in eerste termijn.”

Het CDA benadrukt de onzekerheid in dit dossier en wil dat er wordt gewerkt aan planvorming. Er moet op fatsoenlijke wijze worden omgegaan met de plannen. De SP wil alle zwembaden open houden. Het plan van Musselkanaal moet ook bij de andere baden worden toegepast. De PvdA stemt in met een haalbaarheidsanalyse om de zwembaden voorlopig eerst open te houden. De PvdA is positief. Van der Heide: “U leest toch ook in het stuk, dat er vier scenario’s zijn en worden onderzocht, dat het plan van Musselkanaal daarbij betrokken wordt” GBS vindt dat zoveel mogelijk getracht moet worden om het zwemmen in buitenbaden voor al onze inwoners mogelijk te maken.D66 is in verwarring omdat het stuk te vroeg komt. Het duurt eigenlijk te lang. De zwembaden moeten gewoon open blijven volgens D66.

Beantwoording wethouder Boen

Wethouder Francis Boen:” De twee jaar willen wij benutten om het onderzoek naar de verschillende scenario’s uit te voeren en de vrijwilligers de gelegenheid te geven met uitgewerkte plannen te komen, die vervolgens getoetst kunnen worden en op haalbaarheid worden beoordeeld. In 2019 wordt er een besluit genomen. Voor het onderzoek vragen wij u een bedrag beschikbaar te stellen van 25.000 Euro. In onze begroting is er ruimte om de zwembaden tot en met 2019 open te houden. Het bedrag van 30.000,- euro is beschikbaar voor onderhoud. Er is geen budget voor groot onderhoud, renovatie of iets dergelijks. Er is compliment voor de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, die zich inzet voor het zwembad van Musselkanaal met een plan voor een dorpsbedrijf. Op basis van een ingediend plan mag er proefgedraaid worden. In 2019 wordt het besluit pas genomen en dat kan ook sluiting zijn. Dorpsbelangen is zich hiervan bewust. Er wordt overlegd met Optisport om de proef met het dorpsbedrijf gerealiseerd kan worden. Voor de vrijwilligers moet het duidelijk zijn.”

Galama:”Ik wil even duidelijkheid scheppen. We gaan met het dorpsbedrijf in gesprek over de exploitatie, en of indien mogelijk of SDM de exploitatie voor 2018 en 2019 over zou kunnen nemen in plaats van Optisport. Lukt het niet in 2018,dan in ieder geval in 2019.Dat betekent onder de conditie, dat we niet meer voor de exploitatie gaan betalen dan wat we nu aan Optisport doen. Dat betekent dat we geen extra of vooruitlopende investeringen in het bad van Musselkanaal doen zoals in het rapport van Musselkanaal staat. Het risico blijft dat de haalbaarheidsanalyse als die feitelijk aantoont, dat het zwembad De Horsten toch gesloten zou moeten worden, gezien allerlei vergelijkingen en afwegingen. Musselkanaal dat risico accepteert en als zij subsidies naar het bad weten te trekken, die van invloed kunnen zijn op de afweging voor de toekomst dat het kun vrijstaat om te doen maar dat het geen garantie geeft voor de uitspraak in 2019.”

Boen: ”Het betekent dat voor het traject van 15-18 maanden waarin de voorbereiding in de besluitvorming zijn vorm moet krijgen, dat wij in ieder geval er voor moeten waken dat er misverstanden ontstaan en dat er onduidelijkheden zijn in de interpretatie van het voorstel en besluit. Ik moet daar helder en duidelijk over zijn richting raad en betrokkenen en dat de raad ook goed moet worden geïnformeerd over de voortgang van de trajecten. U kunt mij erop aanspreken, wanneer dat naar uw idee onvoldoende duidelijk is. Mijn insteek is dat er volstrekte helderheid is over de weg die wij nu gaan met elkaar.” Over het onderhoud zegt de wethouder, dat we per bad per jaar een bedrag van ongeveer 30.000 euro beschikbaar stellen. De wethouder geeft ook aan dat bij de schouw van 2016 de situatie van de baden beter was dan verwacht en dat de beschikbaar gestelde bedragen reëel zijn.”

Van der Heide van de Christen Unie heeft nog een vraag over onderzoek op zich of er ook wordt ingegaan op de exacte kosten, want wat is nu noodzakelijke renovatie . Wordt er ook meegenomen dat er “out of the box” wordt gedacht. Wat kan er bijvoorbeeld door vrijwilligers en door ondernemers worden gedaan.

Boen: ”We nemen bij het haalbaarheidsonderzoek de zaken die in Musselkanaal, Noord en Onstwedde al aan de orde zijn mee in het onderzoek. Het onderwerp participatie speelt daarin een belangrijke rol. Ook de bezoekers aantallen en andere aspecten zullen worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.”

De Raad stemt hier unaniem mee in

Als laatste wordt de motie over Fipronil behandeld. Het CDA bij monde van Boels voert het woord namens de ChristenUnie en GBS ondertekenaars die samen met het CDA deze motie indienen. Hij legt uit dat er een drietal agrarische bedrijven getroffen zijn.. De Burgemeester heeft daar ook al op geacteerd, dat is positief. De bedrijven die dit meemaken komen in trieste omstandigheden. De opgestelde motie wordt unaniem ondersteund door de gemeenteraad. Kllik hier voor de motie fipronilcrisis

Besluitvorming zonder debat

Agendapunt 15 Bestemmingsplan “Wegbestemmen woningen Hoofdstraat”121 en A-Kade 9 “

Dit agendapunt wordt zonder inbreng overgenomen.

Top

20 november 2017

Vanavond wordt de Najaarsnota 2017 behandeld met 20 raadsleden. We hebben een goede reservepositie. Verder ging het nog over o.a.: Stadskanaal koersvast, de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg, de Wijziging Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2018, de Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017, de Beheersverordening Stadskanaal Noord en Musselkanaal en ten slotte over het Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal.

ALGEMEEN EN INFORMATIEF

Insprekers

Er zijn twee insprekers over agendapunt 17a, waar het gaat de wijziging van de erfpachtovereenkomst van de Stichting Centrum Pagedal, namens de organisaties die gebruik maken van dit zwembad. Zij maken zich zorgen over het gebruik van het Pagecentrum, na de verbouwing.

Ingekomen stukken

Bij het ingekomen stuk van de stichting Snikkevaart dient de hele raad op initiatief van D66 een motie in om de vaste lasten van de Snikke tijdelijk over te nemen om zo een oplossing te zoeken voor een schipper voor de “Dieverdoatsie .” Klik hier voor de motie Dieverdoatsie

Wethouder Boen zegt dat het college hier aan mee wil werken, zodat de Snikke voor Stadskanaal behouden blijft.

Bij Ingekomen stukken 07.05 spreekt raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie in . Van der Heide: ”Voorzitter, bedankt voor de zorgvuldige beantwoording van de vragen omtrent de onrust over de nieuwe invulling van de locatie aan de Jabbingelaan in Onstwedde.
In uw beantwoording geeft u terecht aan dat het om huisnummer 6 t/m 8B gaat.
Ook is ons duidelijk dat u hierin geen formele positie hebt.
U geeft terecht aan dat op de dag van het indienen van de schriftelijke vragen, dit was 16 oktober, de nieuwe huurder, te weten Stakka-zorg, een huis-aan-huisbrief heeft verzonden waarin bewoners wordt verteld dat er een officiële openingsbijeenkomst wordt gehouden om uit te leggen wat nu de bedoeling is.
We zijn echter 5 weken verder en er is nog geen bijeenkomst geweest om buurtbewoners uitleg te geven of nader kennis te laten maken. Terwijl er al wel jongeren met psychiatrische problematiek wonen. Zorgvuldigheid en correcte communicatie is hier ver te zoeken. Misschien is het wel verstandig om dit wel aan te geven in de gesprekken, die u heeft met Levier”

Wethouder Bessembinders :”Ik neem aan dat dat nog komt, maar ik vind het prima dat wij een signaal afgeven niet naar Levier maar naar Stakka om dit even onder de aandacht te brengen.”

Rondvraag

ChristenUnieraadslid Frits van der Heide heeft naar aanleiding van het persbericht van 13 november jl. over de aanbesteding van de reclame abri’s de volgende vraag:”
Hebben wij als gemeente nu nog enige sturing dan wel afstemming met de exploitant over reclame-uitingen in de openbare ruimte? “

De volgende vraag gaat over de locatie aan de Frankrijkerlaan Van der Heide: ”Het is al bijna 3 jaar geleden dat het oude gebouw van het Noorderpoort college aan de Frankrijklaan, de oude MTS, gesloopt is. Nu krijgen wij vragen van bewoners aan de Frankrijklaan dat er nu al heel lang bouwhekken staan en dat er zo af en toe wel wat werkzaamheden zijn, maar ze geen flauw idee hebben wat er nu precies gaat gebeuren met deze locatie. Kunt u ons daar iets over vertellen en hoe de bewoners betrokken zullen worden?”

Wethouder Bessembinders: “ Die Abri’s dat is een provincie brede aanbesteding geweest daar zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden. Ook ten aanzien van de reclame uitingen zijner geen bijzondere voorwaarden opgenomen. We hebben voor de locatie Frankrijkerlaan ook nog geen idee wat daar in de toekomst, gaat gebeuren. Er zijn nog geen vast omlijnde plannen en we zeggen u toe dat we bij nieuwe ontwikkelingen, de wijk Maarswold er bij zullen betrekken”

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 : Najaarsnota 2017.

De beslispunten

- De begroting 2017 wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Najaarsnota 2017 - De kredieten voor investeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota 2017, beschikbaar stellen. – De Najaarsnota 2017 voor het overige voor kennisgeving aannemen.

Bert van Beek fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Voorzitter, de tussenstand wordt opgemaakt van de begroting 2017 in deze najaarsnota. We lezen dat de financiële mutaties per saldo een voordeel opleveren van 823.000 euro waardoor het begrotingssaldo uitkomt zoals het nu lijkt op 590.000 euro

Voorzitter we houden het kort. Wat wij ons afvragen is hoe het komt dat er zoals u schrijft een matige tot forse onderschrijding is van de voorzieningen voor minima.

  •  maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning -350.000
  • Beschermingsbewindvoering stijging lasten bijzondere bijstand +200.000
  •  intensivering armoedebeleid middelen maatwerkvoorziening – 400.000
  • Budget overige regelingen (collectieve ziektekostenverzekering/individuele inkomstentoeslag/witgoedregeling en schoolpakket – 150.000

Hoe kan het dat wij hier zoveel geld overhouden. Is de begroting niet goed geweest of zijn de regelingen niet goed genoeg bekend of zijn er andere oorzaken. Graag een reactie van uw kant”

Beantwoording College

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie

Wethouder Hamster: ”U hebt terecht opgemerkt dat wij de behandeling van de Najaarsnota samen met de begroting willen behandelen. Als het nodig is kan het gescheiden worden behandeld en zo staat het ook in de verordening. Soms lukt dat dus niet.”

Wethouder Boen

Francis Boen: “Onderschrijding van een aantal voorzieningen in het sociaal domein. De heer van Beek van de ChristenUnie vraagt of er niet goed is begroot en hoe dat kan.Misschien is het wel zo, dat de algemene voorzieningen, die we hebben, dat die dusdanig goed passen bij de mensen die daarom vragen, dat er geen beroep hoeft te worden gedaan op deze voorzieningen. Aan de andere kant is het zo dat een deel van de maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 zal worden ingezet voor het verhaal huishoudelijke hulp zoals we dat in februari van dit jaar hebben besloten. Ook maken we gebruik van de voorzieningenwijzer om de mensen te wijzen op de voorzieningen die er zijn. Daar zetten we dus wel actie op in . Van Beek: ”U geeft niet echt antwoord op mijn vraag. Ik vraag, heeft u een idee hoe het komt dat er zoveel geld overblijft en dan krijg ik een antwoord van het zou kunnen zijn dat. Als we het niet weten moeten we dat ook gewoon zeggen en dan moeten we misschien anders begroten. En als er inderdaad zodanige voorzieningen zijn, wat niet nodig is, dan hoeven we het ook niet te reserveren In de begroting. Het is dus niet zo, dat onze inwoners de weg niet weten te vinden naar deze middelen? Wethouder Boen: “Dat de mensen de weg niet weten is een aandachtspunt en ik denk ook dat onze inspanningen gericht moeten zijn om zoveel mogelijk van onze inwoners te informeren over de mogelijkheden. Dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de maatwerkvoorzieningen en dat dat ten nadele is va onze burgers. Ik denk dat we dat met elkaar hebben afgesproken, hoe we met de huishoudelijke hulp omgaan, hoe we met de algemene voorziening, die we hebben bedacht omgaan en dat er zoals altijd een maatwerkvoorziening mogelijk is op het moment dat de algemene voorziening niet toereikend en bereikbaar is voor onze inwoners.”

Agendapunt 13: Stadskanaal Koersvast, nait soezen, moar doun.

Beslispunt: Het bovengenoemde koersdocument over het thema herindeling vaststellen

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Wij gaan niet de aanleiding tot dit document, ik bedoel de herindeling, geheel benoemen. Wij willen het houden bij het document wat voor ons ligt. Wij hebben hier reeds over gesproken in een bijeenkomst waarna u dit document waar de provincie om verzocht in persoon heeft overhandigd aan een delegatie van de Provincie, bij de Star locatie.

Zoals reeds eerder genoemd vinden wij het een prachtig visie document. Maar voorzitter wat ons nog meer aanspreekt : het is vooral het projectenboek waardoor het een concreet document wordt en specifiek voor Stadskanaal. Een stuk niet in beton gegoten maar een dynamisch document, dat in de loop van de tijd ook steeds concreter gemaakt worden in projecten of zo u wilt smart beschreven kan worden. De jaarlijkse evaluatie lijkt ons daarbij wel belangrijk. Daar moeten we het misschien nog eens over hebben met z’n allen. Ook het evalueren van de lopende projecten is onzes inziens een goede zaak. Het geheel overziende voorzitter blijkt wel dat wij als Stadskanaal bestuurskracht hebben beschreven. We willen de Provincie zo laten zien wat we willen en hoe we verder willen gaan. We zijn ons bewust van onze taken en verantwoordelijkheden. Voorzitter tot zover.”

De andere partijen vinden het een prima document en zijn het eens over het feit dat we ons bewust zijn van onze taken en verantwoordelijkheden in Stadskanaal ook voor de toekomst.

Beantwoording Boukje Galama

Burgemeester Galama bedankt de partijen voor de complimenten en is blij met de steun. Ze beaamt dat de projectenboek een dynamisch document is en dat we het een keer per jaar zeker gaan evalueren. We mogen ook wel trots zijn op dit document. Ook de GS was zeer te spreken over onze originele plannen. Van Beek: ”Hoe gaat u de evaluatie organiseren? Galama: ” We gaan zeker een jaarlijks moment afspreken om te evalueren over de koers van Stadskanaal. Unanimiteit zou geweldig zijn” Dit wordt uiteindelijk ook door de raad unaniem ondersteund.

Agendapunt 14: Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg.

Beslispunt: Instemmen met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg Groningen
Alleen het CDA reageert nog op deze nota. De hele raad stemt hier vervolgens mee in

 

Agendapunt 15: Wijziging Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2018

Beslispunt: De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 wijzigen door artikelen te wijzigen en een nieuw artikel in te voegen.
De SP is bezorgd dat in deze verordening het stoepkrijten van kinderen zal worden beboet. Het CDA wil ook een streep door dat artikel.

Burgemeester Galama

Galama: ”Eerlijk gezegd om het stoepkrijt eruit te strepen? Ik vind het eigenlijk een overbodige discussie. Het is hooguit een middel,  als je echt bewust wilt optreden tegen spelende kinderen met stoepkrijt wat door de regen wegspoelt, wordt er door de politie niet opgetreden. Het gaat erom als er wordt gewerkt met stoffen, die je moeilijk kunt verwijderen. We kunnen dan een waarschuwing geven.

Van Beek:” Er staat krijt en geen stoepkrijt en als de kinderen niet bekeurd worden is er toch niets aan de hand, aldus de burgemeester”?

De SP dient vervolgens een amendement in ondertekent door alle fracties om krijt uit de verordening te halen, waarna de burgemeester toezegt om dit amendement over te nemen, zodat krijt inderdaad niet meer in de verordening wordt vermeld.

Agendapunt 16: Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017.

ChristenUnieraadslid Ingrid Sterenborg : ”We hebben kennis genomen van de nota doorontwikkeling wijkgericht werken en kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie.

We merken op dat het sociale deel wijkgericht werken nog niet optimaal is en versterkt zou moeten worden.

De evaluatie is van mei 2016, we hebben eind vorig jaar een informatieve bijeenkomst gehad over wijkgericht werken, deze avond hebben we als waardevol ervaren. Kunt u aangeven wat er nadien is verbeterd? Of anders gezegd, wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe gaat het nu?

Het is van belang dat we blijven door ontwikkelen de wijkscan is daarbij een belangrijke graadmeter, er is maatwerk per wijk nodig. Iedere kern en wijk heeft andere verwachtingen en behoeften van de gemeente.

Een belangrijke vraag die we onder de aandacht willen brengen; hoe zorgen we ervoor dat we in contact komen met mensen, groepen mensen die zich niet zelf melden. Denk aan laaggeletterden, eenzamen en zo zullen er allicht meer mensen onder de radar blijven.

U zult begrijpen dat we kunnen instemmen met dit raadsvoorstel het ligt in lijn met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan.”

Beantwoording wethouder Bessembinders

Hij dankt voor de waardering van de partijen voor deze nota. De wijkraden moeten wel goede belangenbehartigers zijn van hun wijk of van hun dorp en weten te enthousiasmeren. Bessembinders: ” Wat de ChristenUnie inbrengt is van belang in verband met het sociale deel van het wijkgericht werken. We hebben ervaring, maar als het gaat om de sociale aspecten van het wijkgericht werken, dan merken wij de verschillen in aanpak. De ene wijkraad is meer belangenbehartiger en de andere wijkraad/dorpsbelangen is meer de organisator van activiteiten voor jeugd, voor ouderen of voor mensen die eenzaam zijn.”Sterenborg:”Ik had nog gevraagd hoe u in contact komt met mensen, die zichzelf niet melden en eenzaam zijn” Bessembinders:”Ik vind het een moeilijke vraag, omdat het gaat over mensen die normaal niet voor het voetlicht komen. Uiteraard kunnen wijkraden en dorpsbelangen daar een rol in spelen . Ook proberen we activiteiten te ontwikkelen om deze doelgroep te bereiken. Er ligt geen kant en klaar concept waarmee we zo aan de slag kunnen.”

Agendapunt 17: Beheersverordening ”Stadskanaal Noord en Musselkanaal

Dit agendapunt wordt zonder inbreng en bespreking overgenomen

Agendapunt 17a: Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal.

Beslispunt: Eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van ons college om toestemming te verlenen voor de verbouwplannen van de Stichting Centrumgebouw Pagedal.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Er is al veel geschreven en gesproken over voorliggend voorstel. Wij kunnen ons vinden in het voorstel tot splitsing van het verzoek van de Stichting en dus eerst toestemming te geven tot de sloop en verbouw. We begrijpen dat u dit zo doet. Natuurlijk was het mooier geweest e.e.a. in 1 keer af te handelen. Het is wel mooi dat de stichting wil investeren. Een bedrag van 3 miljoen is niet niks.

Een mooie accommodatie ontstaat na deze investering die ook nog eens een positieve spin off kan hebben voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

We hebben de insprekers gehoord. We hopen dat de huidige gebruikers het zwembad kunnen blijven gebruiken en dat dit naar ieders tevredenheid is. Wij zijn tevreden dat u een gesprek heeft gevoerd met de Stichting inzake de 2 buitensportverenigingen de kanoclub en de duikclub. In eerste instantie zou er voor deze 2 verenigingen geen plek meer zijn. Wij begrijpen dat nu, indien de raad hierom verzoekt, de Stichting bereid is een gebruikerscontract met genoemde verenigingen aan te gaan. Wij begrijpen ook dat wij als gemeente hierin geen partij zijn. Wij vragen met klem of de stichting dit wel wil doen en dat de voorwaarden die verlangd worden door de stichting redelijk en billijk zijn. Hieronder valt wat ons betreft ook de tariefontwikkeling.

Een erfpachtovereenkomstwijziging zal nog volgen. Dit is een bevoegdheid van het college, maar wij kunnen als raad wel onze wensen en bedenkingen hierover nog uiten. Dit wachten wij af.

Laat ik kort en bondig zijn. Wij kunnen ons vinden het voorgenomen besluit van het college om toestemming te verlenen voor de verbouwplannen.”

De SP wil eerst goede afspraken met de deelnemende organisaties. Over de bijeenkomst over de verbouwing is de SP erg kritisch. Vooral het late tijdstip van vergaderen en het volgens de SP weinig respectvolle benadering door de burgemeester werd benadrukt. De GBS is voorstander van de verbouwplannen en is kritisch over de communicatie tussen de verenigingen en Stichting het Pagedal. De PvdA heeft nog heel wat vragen en wil eerst antwoorden van de wethouder. Het CDA is ingenomen met de aanpak en de verbouwplannen. Begin zo snel mogelijk te slopen en te bouwen. De VVD stemt ook in met de slopen de verbouw. Fractie Mellies is positief over de opstelling t.o.v. de verenigingen en wil ook dat er zo spoedig mogelijk wordt gestart. D66 vindt het dossier duidelijk, maar is ook kritisch over de communicatie en ziet nog veel onduidelijkheid voor de toekomst.

Beantwoording Wethouder Boen

Wethouder Boen:” Het beslispunt dat voorligt, dat behelst het kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. het voorgenomen besluit. Wat wij in het document hebben proberen aan te geven, dat is een kort historisch overzicht waarbij wij hebben proberen te duiden wat het belang is van de voorziening waar we het over hebben vanavond, de rol die dat gespeeld heeft in onze gemeente en natuurlijk datgeen wat er aan plannen nu voorligt. Plannen die zoals wij ook hebben aangegeven,  wat ons betreft een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn. Vanuit de raad is een aantal opmerkingen gemaakt . Een aantal opmerkingen, die betrekking heeft op het voorstel wat hier nu voorligt en dat gaat over de splitsing van het gesprek over de erfpachtovereenkomst, de besluitvorming daarover en ik heb kunnen vaststellen dat in meerderheid die splitsing wordt gewaardeerd en dat daarmee wordt ingestemd. Dat neemt niet weg, dat er ook in het stuk staat aangegeven, dat wij op een later tijdstip over de erfpachtovereenkomst, waarin een wijziging zal moeten worden aangebracht verder zullen spreken met de Stichting Pagecentrum. Het moge duidelijk zijn dat naast de wijziging die wij wensen aan te brengen met betrekking tot het nu kunnen aanpakken en aanvangen van de sloop en verbouwingsoperatie, dat wij daar ook duidelijk bij gezegd hebben,  dat de overige artikelen in de erfpacht overeenkomst blijven zoals ze zijn op dit moment. Fase twee van ons verhaal is dat wij met Stichting Pagecentrum in gesprek gaan over het re4sterende deel, de erfpachtovereenkomst. Een aantal van u is daar vanavond al op vooruitgelopen door een aantal vragen te stellen met name over de brief die door Stichting Pagecentrum is gestuurd met hun idee wat er in de erfpachtovereenkomst kunnen worden gewijzigd . Maar dat is op dit moment voor ons geen onderwerp van gesprek op deze bijeenkomst. Wij geven ook minimaal twee keer aan dat wij daarover op een later tijdstip in gesprek gaan. Dus ik denk dat we die twee dingen van elkaar moeten loskoppelen. We hebben het stuk wat nu voorligt en dat biedt de mogelijkheid aan de raad om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot datgene wat het college wil gaan besluiten. Het lijkt ons verstandig als de gesprekken over de erfpachtconstructie zijn geweest om met het resultaat van die gesprekken hetzelfde te doen ; namelijk aan de raad voor te leggen en haar wensen en bedenkingen kan uiten. Het feit dat wij een splitsing aanbrengen in de besluitvorming betekent dat er wordt gezegd . U kunt aan de slag met de sloop en het verbouwen. Dat heeft betrekking op artikel 4 lid 2. Dat betekent dat er i.p.v. het recreatie bad en het instructiebad, dat daarvoor een multifunctionele accommodatie in de plaats komt. Dat betekent dat daarop in ieder geval en zo staat het ook in het stuk en dat daarover het gesprek moet gaan met betrekking tot de aanpassing van de erfpachtovereenkomst. En dat is het enige waar het over gaat. Alle andere artikelen die er in staan, die zijn op dit moment nog niet aan de orde.. We hoeven de discussie daarover nog niet te voeren . Dat gaan we op een later tijdstip op een zorgvuldige manier doen. We gaan de raad daarover informeren en geven de raad ook de mogelijkheid om ter zake bedenkingen en wensen kenbaar te maken. Ik ga er vanuit dat dit een voldoende duidelijk antwoord is over de transparantie die wij willen bereiken in het proces wat hier op volgt. Over hoe de gebruikersovereenkomst vorm zal moeten krijgen, moet gaan op basis van redelijkheid en billijkheid en daar gaan wij ook vanuit dat dat op die manier gebeurt. Ik heb het hier over de gebruikersovereenkomst met de twee genoemde verenigingen. Het gaat hier niet over de duiding van de erfpachtovereenkomst. Een aantal vragen en opmerkingen, die er gemaakt zijn en die betrekking hebben op het tweede gedeelte gaan wij inderdaad op terugkomen. Het is goed dat er gesproken is over de onderlinge communicatie en ik verwacht dat de betrokken partijen dat ter harte zullen nemen. En we houden een vinger aan de pols over de voortgang voor een goede afloop. “

De hele raad stemt in met dit raadsstuk.

Besluitvorming zonder debat

Agendapunt 18: Beëdiging fractie assistent

Nadateen onderzoekscommissie onder leiding raadslid van Beek de geloofsbrieven heeft onderzocht wordt Harmina Manning van fractie Mellies geïnstalleerd als fractie assistent na aflegging van de belofte.

Top

18 december 2017

Deze laatste raadsvergadering van 2017 gaat het vooral over het vaststellen van regelingen en verordeningen. Op verzoek van de ChristenUnie krijgt eenzaamheid een vervolg, wordt de raad in januari schriftelijk geïnformeerd over het taalhuis en wordt de privacywetgeving in de organisatie uitgezet. Als laatste punt wordt de Decemberwijziging 2015 vastgesteld.

Algemeen en informatief

We vergaderen deze keer met 21 raadsleden i.v.m. de afwezigheid van het VVD raadslid en een raadslid van de SP. Over de toezeggingenlijst heeft fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie een reactie op het voorstel van het college om de motie over eenzaamheid af te voeren, omdat er onderzoek daarover tijdig is doorgezonden naar de raad. Van Beek: ”Ja u stelt voor om het punt met betrekking tot het punt van de eenzaamheid af te voeren. Laat ik beginnen om te zeggen, dat er ontzettend veel aandacht door het college en de ambtenaren aan de beantwoording van de motie is besteed. Een gedegen stuk werk moet ik zeggen. Alleen mijn vraag is en blijft eigenlijk nu nog steeds van hoe nu verder. Het is allemaal mooi omschreven . Deze partij doet dit en die partij doet dat, die vindt daar wat en uiteindelijk blijkt dat het toch heel lastig is om de mensen die erg eenzaam zijn boven water te krijgen . Mijn voorstel is om dit stuk te laten staan en in januari of februari in een avond een soort expertmeeting te gaan beleggen. Een soortgelijke avond zoals we hebben gehad over de mantelzorg. Allerlei partijen en ook de raadsleden die samen in gesprek gaan om te kijken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven over het stuk wat er nu ligt. ” Burgemeester Galama:” Op zich zegt u is de motie beantwoord ”Van Beek: “Met uitzondering van de laatste opmerking in de motie,  want daar staat eigenlijk in van hoe nu verder en daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gekregen in dit stuk”Galama:”De vraag is of dit voor de fracties voldoende is beantwoord op wat er gesteld is in de motie. Misschien kan de portefeuillehouder eerst even antwoord geven en dan inventariseren of er een andere toezegging moet komen”

Wethouder Boen: ”Met dank aan de heer van Beek over zijn opmerkingen over het werk wat er verricht is om de uitvoering van deze motie te realiseren. Ik realiseer me ook heel goed, dat met die uitwerking het probleem nog niet in de volle omvang is opgelost. Ik kan me daarom ook iets voorstellen bij de vraag die de heer van Beek stelt hoe er verder uitvoering gegeven gaat worden,  aan datgene wat wij in de motie in de beantwoording daarvan hebben aangegeven en het probleem nog niet in de volle omvang is opgelost. Wat mij betreft is er geen bezwaar om daar een keer een avond aan te bestreden.” Na reactie van de fracties komt er een nieuwe toezegging, dat er een moment georganiseerd wordt om verder te spreken over het feit dat er meer beleid zou moeten worden gemaakt of acties moeten worden ondernomen in het kader van de eenzaamheid en dat in goed overleg met de griffie even wordt gekeken of dat te koppelen is aan een raadscommissie of dat er een ander moment voor gekozen moet worden”

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie vraagt waarom de toezegging over de informatie verstrekking over het taalhuis op 18 december is verschoven naar de vergadering van januari. Dijkstra: ”Het is wel belangrijk dat er eens een keer wat gebeurt . Andere gemeenten in de provincie zijn met het taalhuis al flink bezig.

Wethouder Boen:” Het is niet zo dat er tot het moment van informeren van de raad niets gebeurt op het gebied van laaggeletterdheid. Ik snap de vraag van de heer Dijkstra ook heel goed als het gaat wat er rondom ons heen in de provincie gebeurt op het gebied van taalhuizen. We willen graag een fatsoenlijk antwoord geven op de vragen,  die er gesteld zijn. We zijn op dit moment druk bezig met na te denken over het taalhuis of daaraan verbonden initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden ook in het kader van de bibliotheek vorm kunnen geven . Daar hebben we iets meer tijd voor nodig dan we gedacht hadden. Dus we zijn daar druk mee aan de slag en we hopen u daar in januari volledig over in te lichten” Raadslid Okko Dijkstra is content met de beantwoording van de wethouder. Burgemeester Galama:” U wordt schriftelijk geïnformeerd en naar aanleiding daarvan kunt u er altijd nog vragen over stellen”

Ingekomen stukken

Ingekomen stuk nummer 7.3 over onderzoek de beantwoording van het college om een bijdrage mogelijk te maken voor lagere inkomens groepen, aan de kosten bij aanleg glasvezel buitengebied. Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie:” Wij zijn blij met de beantwoording van de vragen en de toezegging die u hebt gedaan om het schriftelijk uit te leggen. Het is ons ook duidelijk,  dat het te maken heeft met de aanbestedingen,  die gebonden is aan Europese regels en dat het daarom niet is toegestaan. Desalniettemin is de 50% gehaald en daar zijn we ook heel blij mee als ChristenUnie. Dat is heel goed voor onze gemeente en voor de regio. Hartelijk dank voor deze beantwoording.”

Ingekomen stuk 7.4 waarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Mellies worden besproken naar aanleiding van de brand bij recyclingbedrijf Talen.

De raad wil meer inzicht in de regels en het protocol bij zo’n brand en vraagt ook om de informatie van de provincie over de gang van zaken zoals de monitoringsresultaten ook van de GGD. Ook wordt er gevraagd of er een protocol is over de reactie van de gemeente.

Locoburgemeester Hamster: “ U heeft kunnen lezen in de beantwoording,  dat wij gehouden zijn aan besluiten die op verschillende bestuursniveaus genomen worden. Waarbij het activiteitenbesluit, de ministeriele regeling hoogst geldende regeling was op da moment. Dat maakt dat het gehele gebeuren onder het gezag stond van de provincie.. Ook het ODG heeft hier een rol. De antwoorden, die we hebben toegestuurd is ook conform we hebben gedaan en dus kortgesloten met de provincie De provincie heet gewoon de leiding gehad bij al de genomen maatregelen. Ik denk dat wij hebben gedaan wat wij moesten doen zowel aan de voorkant als tijdens de calamiteiten .In de afwikkeling vinden er nog steeds contacten plaats met de afwikkeling .Ik denk dat de organisatie voor, tijdens en bij de afwikkeling de goede dingen heeft gedaan. Ik weet niet of het verslag van de monitoring een openbaar document is. Dat moeten we kort sluiten met het bevoegd gezag. Als er iets is wat geopenbaard kan worden zullen we u daar van in kennis stellen. Nog even over het waarschuwen van burgers. Wij hebben heel dringend advies opgevolgd om de burgers te informeren dat zij op moesten blijven en dat is ook het enige advies wat wij hebben gegeven omdat de monitoring niet aangaf dat er andere maatregelen moesten worden genomen. Ook respect en dank voor alle hulpverleners uit de regio”

Punt rondvraag:

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Laat ik ook een keer mee gaan dan. Twee dingen. Even over de Treantgroep. Ik denk niet zozeer de oproep van de heer Hofstra, hoe denkt het college hierover. Ik denk meer aan; houd u de vinger aan de pols . Ik denk dat dat in medisch opzicht een betere term is . Dat de lijnen en de contacten met het bestuur Treant goed onderhouden worden,  zodat we volledig op de hoogte kunnen blijven . Zodat u ons ook op de hoogte kunt stellen en bij de zorgtafel. Ik denk dat het goed zou zijn aan die oproep gehoor te geven om daaraan deel te nemen Mijn tweede vraag ;zoals u weet wordt de privacywetgeving in mei volgend jaar veranderd in de algemene verordening gegevensbescherming en ik neem aan dat dat hier in huis allemaal nauwgezet gemonitord wordt op alle beleidsterreinen. Nou zaten wij op de Fixy- app te kijken en als je een melding doet dan zie je vervolgens de vorige melder met huisnummer vermeld en volgens mij is dat ook weer terug te leiden tot de persoon. Dat zijn dus ook dingen, die dan meegenomen moeten gaan worden. Dus dat is meer een opmerking.”

Beantwoording wethouder Boen

Wat er bij Treant gebeurd wordt door ons nauwlettend gevolgd en we houden de vinger aan de pols. Het betekent ook dat wij met de raad van bestuur regelmatig contacten hebben, maar het betekent ook dat wij met de ander twee gemeenten Hoogeveen en Emmen regelmatig in gesprek zijn over de voortgang bij Treant. Over de motie in de Staten heb ik contact gehad en het is volstrekt duidelijk,  dat de oproep, die mevrouw van der Wiel doet,  dat die ook door ons ondersteund wordt en we zullen ons nadrukkelijk met Hoogeveen en Emmen en dat is al eerder afgesproken bemoeien met het ontwikkelen van een regiovisie heel concreet toegespitst op de problematiek die er nu is.”

Beantwoording burgemeester Galama: “ Ik kan op de vraag van de heer van Beek niet het exacte antwoord geven, maar we kunnen het wel schriftelijk doen, want we weten dat niet op dit moment. Wacht u op een speciaal antwoord? ” Van Beek: “Het gaat mij er meer om dat de grote dingen vaak wel worden opgepakt met zulke wetgeving, maar dat de kleine dingen zoals een fixy-app bijvoorbeeld dan vergeten wordt. Het is dus meer een aandachtspunt van mij, dat u denkt, daar moeten we ook echt naar kijken. “ Galama: ”Wij gaan dit in de organisatie uitzetten”

De burgemeester feliciteert Gertjan Boels met de geboorte van hun dochter en overhandigt een cadeau. Hierna wordt er een door de hele raad een motie op initiatief van D66 ingediend ter ondersteuning van de regiovisie en de zorgtafel van Treant Stadskanaal. Klik hier voor de motie zorgtafel.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 :Verklaring van geen bedenkingen,3 de Oomsberg 7

Raadslid Ingrid Sterenborg: “Wij kunnen instemmen met de beslispunten .De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ondernemerschap wordt gestimuleerd, dat er constructief wordt meegedacht en daar is dit een mooi voorbeeld van. Er liggen diverse documenten ter onderbouwing van deze locatie. Op de provinciale omgevingsverordening uit 2016 bestaat de mogelijkheid om voormalig agrarische bebouwing te gebruiken voor bedrijvigheid. Mits dit goed wordt onderbouwd en ingepast . Dat is hier volgens ons het geval. Dank u wel.”

 

Agendapunt 13: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

Fractievoorzitter Bert Van Beek van de ChristenUnie ”Even over artikel 13.4 over de begrafenisrechten, dat deze wat de ChristenUnie betreft deze niet kostendekkend hoeft te zijn . Deze opmerking willen wij graag aangetekend hebben bij dit voorstel en we willen de opmerking maken dat het mooi is dat het erratum van de onroerend zaak belasting er is zodat we nu de definitieve tarieven gelijk kunnen vaststellen.”

Beantwoording Johan Hamster: “Het eerste neem ik voor kennisgeving aan en wat het tweede betreft is het best bijzonder dat het voor de tweede keer geslaagd is om deze tarieven voor het eind van het jaar vast te stellen en een compliment voor de afdeling, die dit heeft georganiseerd.”

De opmerking van raadslid van Beek over de begrafenis recht komt als stemverklaring bij het verslag.

Agendapunt 14:Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal.

Beslispunt: De algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 vaststellen.

De SP, de PvdA, Fractie Mellies en het CDA reageren alleen op deze verordening.

Agendapunt 15: Decemberwijziging 2017

Zonder inbreng en discussie wordt dit voorstel afgetikt.

Agendapunt 15a : Een motie van de hele raad over Treant (klik hier voor de motie zorgtafel) en een motie van de SP over het verhalen van de kosten van een ongeval. (klik hier voor de motie regresrecht WMO)

Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie:” Ik weet niet waarop u die motie hebt gebaseerd. Zijn er u cijfers bekend hoeveel slachtoffers er zijn in onze gemeente. Ik lees ook een stuk in het VNG blad, dat dat helemaal niet aan de orde is. Ik vraag mij af of het zo is. Ik weet wel dat we niet in de toekomst kunnen kijken, maar terug kunnen we wel kijken zoals de wethouder zo straks verwoordde ; zegt u het maar.”

De SP vind het ook lastig,  maar heeft deze motie via het landelijk kader ontvangen.

Beantwoording wethouder Boen: “ De motie met betrekking tot Treant is het voor het college geen enkel probleem om die motie over te nemen. Het regresrecht WMO . Waar het in feite op neer komt is dat gemeenten volgens de WMO 2015 de bevoegdheid hebben om kosten van WMO-voorzieningen van ongevallen te verhalen op de persoon die wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. In de wet is ook bepaald dat gemeenten via de VNG dit recht kunnen afkopen. Daarvoor is een convenant afgesloten tussen het verbond van verzekeraars en het VNG en het betekent eigenlijk heel simpel, dat er een bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeente . Dat betekent dat de gemeente daarmee in feite geen onderzoek gaat doen naar mogelijke situaties waarbij een veroorzaker van een ongelijk betrokken is en gaat kijken of er een bedrag op die persoon verhaald kan worden of op de verzekeraar daarvan. Want het is natuurlijk zo dat op het moment,  dat dat wel een verhaal van de gemeente zou zijn,  dat dat nogal wat administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. U weet ook allemaal, dat dit soort trajecten/processen,  die gaan over letselschade behoorlijk wat tijd in beslag kunnen nemen. Het is dan ook vooral uit praktisch oogpunt dat het VNG heeft besloten een convenant met het verbond van verzekeraars af te sluiten om tot een goede regeling te komen,  acceptabel voor gemeenten en de ervaringen die daar tot nu toe mee zijn,  ook als de VNG uitspraken doet over het aantal gevallen,   dan is het in ieder geval zo,  dat kleine en middelgrote gemeenten,  maar weinig te maken hebben met situaties waarin er van dat regresrecht gebruik zou moeten worden gemaakt . Dat betekent dat we in feite via dat convenant eigenlijk een hele acceptabele regeling hebben,  waarmee een hoop administratief werk ons uit handen is genomen. Dat is 1. Het is niet zo, dat individuele inwoners die aanspraak maken op een WMO-voorziening, dat die te lijden hebben onder het feit, dat er een convenant is afgesloten. De cliënten van de gemeente,  die staan buiten dat verhaal . Die hebben wanneer ze een aanvraag indienen en beoordeeld worden op de manier die we hebben afgesproken,   hebben die gewoon recht op een WMO-voorziening en daar doet de afspraak die wij hebben gemaakt over het regresrecht niets aan af. Dat moet ook volstrekt duidelijk zijn. Dus wat dat betreft betekent het heel simpel dat individuele rechten van inwoners dat die gewoon gestand worden gedaan en dat het voor de gemeente een hoop werk scheelt om in individuele gevallen zaken van aansprakelijkheid te gaan onderzoeken. Dat betekent ook dat wij het aannemen van deze motie sterk ontraden.”

De SP blijft nog onzeker of het wel juist is

Het is wel belangrijk dat de inwoners niet in gevaar komen volgend de wethouder.

Van Beek van de ChristenUnie stelt voor om he een jaar te proberen en het bij te houden en aan het eind van het jaar ons hierover in te lichten.

De wethouder zegt toe om dit bij te houden.

De motie over Treant wordt door het college overgenomen, terwijl de motie van de SP met alleen de stemmen van de SP verworpen.

De burgemeester wenst ons goede en veilige kerstdagen toe en een goed uiteinde.

Top