2008

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2008
door Johan Hamster15 december


Sprankelend of wankelend

Traditioneel ligt er voorafgaand aan de laatste vergadering van het jaar een dik pak met stukken op de mat. Voor het nieuwe jaar moet namelijk de verordening gemeentelijke belastingen weer worden vastgesteld, en vaak nog wel een paar verordeningen. Dat zijn vaak lijvige stukken met veel artikelen die grotendeels hetzelfde zijn als het vorige jaar, maar toch in zijn geheel moeten worden vastgesteld.

Deze vergadering stonden er naast 3 verordeningen nog een aantal stukken op de agenda die voor het eind van het jaar bespreking van de raad vereisten. Al met al het ongekend grote aantal van 21 punten! Ik zal wat krenten uit de pap (of zo u wilt: kerststol) aanstippen.

"Niet het meest sprankelende optreden van uw college en mij persoonlijk," keek burgemeester Stavast terug op de gang van zaken tijdens de Algemene Beschouwingen rondom het eventuele tijdelijke gebruik van de oude bibliotheek. Met deze woorden en een fikse mea culpa was de zaak beslecht. De door ons zo zwaar bestreden gokhal lijkt geen doorgang te kunnen vinden en nu zitten we met een leegstaand gebouw waar nog geen nieuwe bestemming voor is. Slopen? Of in afwachting van nieuwe plannen toestaan het gebouw af en toe te gebruiken? Er werd gisteren voor het laatste gekozen. De burgemeester had echter in een eerder stadium een sloper de klus al toegezegd! Niet zo slim...

De ChristenUniefractie vindt het college sowieso niet zo sprankelend. Er lijkt weinig van de grond te komen en de termijnagenda loopt steeds voller met punten die niet op tijd of helemaal niet aan de orde komen. Toegegeven, de Wijkaanpak, hét verkiezingspunt van de PvdA, wordt stevig aangepakt. Er staat in ieder geval een behoorlijke (dure) organisatie en als het goed is gaat de Wijkaanpak de komende jaren lopen, dat is trouwens ook nog maar afwachten... Maar dat is ook één van de weinige dingen.

Dit college, en met name wethouder Bessembinders worden achtervolgd door claims en aanspraken. Soms terecht, soms niet. Duidelijk is wel dat er regelmatig te veel of te snel is toegezegd en het imago van brokkenmaker begint toch een beetje aan de wethouder te kleven.

Gisteravond werd wethouder Bessembinders door de raad ook teruggefloten omtrent de CentrumVisie Stadskanaal. De CentrumWinkeliers / Handelsvereniging lieten weten in het voorliggende plan totaal geen inspraak gehad te hebben, terwijl het toch om hun werkgebied en toekomst gaat. Er ligt een plan van bureau BugelHajema waar de raad gisteren over had moeten beslissen, maar waar zonder duidelijke argumentatie geen zienswijze in is betrokken. De CentrumWinkeliers hadden een afspraak staan voor 20 januari a.s., maar gisteren zou het stuk al zijn vastgesteld! Dat kan natuurlijk niet, dus de wethouder mag terug naar de vergadertafel en naar de Hoofdstaat om de visies van belanghebbenden en betrokkenen ook werkelijk mee te nemen.

Gisteravond mocht ik het woord voeren over twee punten die ook de nodige problemen hadden opgeleverd voor de verantwoordelijk wethouder, in dit geval Duit. De Intergemeentelijke Kredietbank (IKB) wordt ontbonden per 1 januari 2010, dat is op zich niet verkeerd, maar de werkzaamheden van schuldhulp- en kredietverlening moeten wel goed opgepakt worden natuurlijk. Daarvoor zullen voorstellen worden gedaan bij het minimabeleid. Dat laat echter wel erg lang op zich wachten. De (discussie)nota minimabeleid 2007-2010 (uit 2006) is in januari 2007 voor het laatst aan de orde geweest. Daarna zou voor het voorjaar van 2007 de beleidsnota worden vastgesteld. Daar wachten we nog steeds op. Daarom heb ik het volgende maar gezegd gisteravond:
"Ik had bij die titel (minimabeleid 2007-2010) in eerste instantie het idee dat het de looptijd van het beleid zou betreffen en niet zozeer de termijn van de procedure voor ontwikkeling. Maar laat de wethouder mij maar verbeteren als ik er hier naast zit."
De wethouder verbeterde mij niet...

Het tweede betrof de zwemtarieven. Na 3 jaren gesteggel is er eindelijk meerjarige overeenstemming tussen de wethouder en Pagecentrum BV over de zwemtarieven. Het heeft hem ruim twee jaren gekost om weer on speaking terms te komen met het Pagecentrum. Dit was inmiddels het derde of vierde tariefsvoorstel dat de raadsleden voor ogen kregen. De eerdere keren werd het of vroegtijdig verworpen door de raad of teruggetrokken door de wethouder of aangevochten door het Pagecentrum. Er is nu overeenstemming; eindelijk. De tarieven gaan geleidelijk omhoog de komende jaren, om het hele zwemgebeuren rendabel te houden. Dit heeft echter behoorlijke financiële consequenties voor de vijf verenigingen die het bad gebruiken. Daarom moest er (tijdelijke) compensatie komen voor deze verenigingen. De wethouder had een erg mager voorstel gedaan van 17000 euro verspreid over 4 jaren. Alle woordvoerders dienden gezamenlijk een amendement in op deze compensatieregeling. De verenigingen worden nu gedurende 10 jaren gecompenseerd voor ongeveer 70000 euro. Daar kon iedereen mee leven.

Het is ergens wel jammer dat er zo weinig van het college uitgaat. Aan de andere kant maken CDA, Pvda & VVD het ons niet heel moeilijk om komend jaar (!) onze verkiezingsthema's te bepalen...

top13 oktober

Incidentenpolitiek

Met spandoeken en flyers werden de raadsleden gisteravond opgewacht voor het gemeentehuis. Een grote groep mensen wilde hun steun betuigen aan een asielzoekersgezin dat mogelijkerwijs de laatst aangespannen procedure zou moeten afwachten op de plek die de raad daarvoor subsidieert: Stichting Inlia in Groningen. Het betreft een noodvoorziening omdat dit gezin formeel verder eigenlijk geen recht meer leek te hebben op opvang en uitkeringen. De gemeente had al tot het uiterste gehandeld door de uitkering langer voort te zetten dan eigenlijk toegestaan en de tijd te nemen voor de nodige herbeschouwingen. De overplaatsing van het gezin naar Groningen werd echter door het gezin zelf en verschillende maatschappelijke organisaties bestreden. Van onder andere GGD, de Gabriël Damschool en Vluchtelingenwerk kwam dan ook brief met het verzoek om het gezin op de huidige plaats te laten wonen. Deze brief stond gisteren op de agenda.

De tribune zat overvol, een grote groep schoolkinderen van de Gabriël Dam, mensen van vluchtelingenwerk en veel vrienden en bekenden van het gezin bevolkten het gemeentehuis. Het is lang geleden dat de raad voor het laatst zoveel publiek wist te trekken. De raad bleek onder de indruk, stelde geen kritische vragen, en de burgemeester liet ongebruikelijk veel toe: niet eerder in de jaren dat ik de raad volg stemde hij in met applaus voor insprekers en fotografie zonder dat uitdrukkelijk te vermelden.

De PvdA, niet wars van de nodige incidentenpolitiek de laatste tijd, bleek het te behagen over het onderwerp dat al op de agenda stond nog vragen in te dienen voor het vragenuur. Totaal overbodig want een korte email richting de griffie of de brief ook uitgebreider behandeld zou kunnen worden zou genoeg zijn geweest. Hiermee echter was weer de nodige publiciteit binnen en daags na de vergadering viel dan ook weer te lezen dat met name de PvdA zich in had gezet voor deze zaak.

Het is mijns inziens een bijzondere gang van zaken dat de gemeenteraad in de openbaarheid debatteert over de omstandigheden van één gezin, waarvan de naam en zelfs het adres publiekelijk genoemd werden. Als gemeenteraad hebben we de taak om te besturen op hoofdlijnen. Daarbij hoort niet dat we de burgemeester voor gaan kauwen hoe hij de uitvoering vorm zou moeten geven. Al lang geleden hebben we vastgesteld dat gezinnen met kinderen niet op straat zouden mogen komen te staan. (Dit is een generale uitspraak, een hoofdlijn.) Mocht dit toch dreigen te gebeuren dan hebben we noodvoorzieningen, die door de gemeente worden gesubsidieerd. Allereerst Stichting de Stoep binnen onze gemeentegrenzen en mocht die vol raken dan een overloopvoorziening in Groningen: Stichting Inlia. Dit had en heeft de instemming van de volledige raad. Gisteravond leek iedereen dat even vergeten.

De ChristenUnie heeft altijd aangedrongen op ruimhartigheid, maar kreeg daar wel eens het verwijt bij dat de randen van de wet werden opgezocht. Bij dit soort individuele zaken proberen wij eerst de burgemeester als portefeuillehouder buiten de openbaarheid om te bewegen nog een stapje extra te zetten en zo veel mogelijk in het werk te stellen om een dergelijk gezin tegemoet te komen. Een gevaar dat schuilt in dergelijke openbare vertoningen en de grote aandacht is dat het gezin het idee zou kunnen krijgen dat het de procedure ook maar enigszins positief zou beïnvloeden. Met andere woorden: dat er valse hoop gegeven wordt dat het gezin sowieso in Nederland zou mogen blijven. Onbegrip zal ons deel zijn als over enkele maanden mocht blijken dat het gezin toch uitgezet zal moeten worden. Gelukkig leken de meeste fracties en insprekers daarin wel redelijk: de gemeenteraad heeft verder geen enkele invloed op de procedure, enkel op de plek waar ze tijdens de procedure mogen verblijven. Dat laatste viel positief uit voor het gezin. De burgemeester gaf aan in gesprek te gaan met de nieuwe advocaat over de procedure en met de staatssecretaris en de IND om snel uitsluitsel te geven. Tot er een oordeel is mag het gezin in Stadskanaal blijven en krijgen ze de medische ondersteuning die nodig is. Bijna iedereen tevreden: het gezin, de maatschappelijke organisaties, de PvdA. De enige verliezer was het dualisme...

Top8 september

23 minuten

Welgeteld 23 minuten na de opening van de vergadering sloot de burgemeester hem al weer. De agenda was volledig afgewerkt. Er stond dan ook niet heel veel op. De enige twee bespreekpunten handelden over de muziekschool. Eerst de verzelfstandiging en vervolgens de begroting.

Omdat de Algemene Muziekschool Zuid-Groningen een gemeenschappelijke regeling is - en als u dit na 9 september leest: was - met buurgemeente Vlagtwedde leek het van belang dat de vergaderingen in beide gemeenten die over de verzelfstandiging besloten zo snel mogelijk na elkaar plaats zouden vinden. Stadskanaal heeft er gisteren positief over geoordeeld en naar alle waarschijnlijkheid gaat Vlagtwedde dat vanavond doen. De muziekschool gaat verder als stichting, wordt nog steeds gesubsideerd, maar niet meer direct geleid door een intergemeentelijk bestuur. Enige onduidelijkheid over de stukken bij een collegeraadslid rekte de discussie nog eventjes, maar de hele raad was er snel over uit dat de voorgestelde procedure een juiste is.

Bij de 2 agendapunten zonder debat restte ons vervolgens enkel nog de opmerking dat er aandacht moet blijven voor werving van vrijwillige brandweerlieden.

Ik verval in herhaling, maar dergelijke korte vergaderingen roepen bij mij de vraag op waar het college haar tijd aan besteedt als er zo weinig stukken worden geproduceerd...

Top25 augustus

Zwak handelen

Hoe een avond te beschrijven die inhoudelijk succes bracht, maar waar achteraf het bijna niemand over die inhoud had.

Het Dagblad berichtte daags na de vergadering niet hoofdzakelijk over het in stand houden van de ontslagbescherming voor WIW-ers en ID-ers, mogelijke flitspalen langs de Dr. Kinglaan of het behoud van de schoolzwemlessen - toch interessante onderwerpen. De grootste kop luidde: "Zwak handelen" van wethouder Duit.

Wat er aan vooraf ging. Er lag een erg technisch voorstel waarin beleid werd voorgesteld om de WIW/ID regeling over een half jaar stop te zetten. Onderdeel daarvan was het opheffen van de ontslagbescherming. Dit omdat instellingen misschien niet akkoord willen of kunnen gaan met een hogere bijdrage in de loonkosten. Er werd flankerend beleid in opgesomd om te voorkomen dat mensen zonder een baan zullen komen te zitten, een maximale inspanning van het college daartoe beloofd en - mocht die niet genoeg zijn - een hardheidsclausule om schrijnende gevallen tegemoet te kunnen komen.

De eerste reactie kwam van de Partij van de Arbeid. Het laatste woord uit hun naam verplicht wel tot iets op dit gebied, en woordvoerder Schoenmaker wist te melden dat de PvdA niet akkoord zou kunnen gaan met het opheffen van de ontslagbescherming. Het CDA vertelde vervolgens dat ook zij nog wat vraagtekens hadden bij de alternatieven en dus nog niet enthousiast waren over het opheffen van de ontslagbescherming. De eerste reactie van de ChristenUnie ging ook in op het beschermen van in ieder geval de oudere werknemers, voor wie het gewoon moeilijk is om weer een nieuwe baan te vinden. (De volledige bijdrage staat elders op deze site).

De wethouder telde de koppen en kwam tot de conclusie dat de opheffing van de ontslagbescherming niet positief ontvangen werd en in zijn eerste reactie na een half uur schorsing meende hij een ‘politiek feit' vast te moeten stellen, namelijk dat de opheffing van de ontslagbescherming geen doorgang zou kunnen vinden. Hij had in kunnen gaan op de doeltreffendheid van het flankerend beleid, de dekkendheid van de hardheidsclausule en de maximale inspanning nog eens kunnen benadrukken, maar dat deed hij met geen woord. Blijkbaar zag hij geen heil in de verdediging van zijn eigen beleid, verdediging van het collegebesluit en verdediging van het werk van zijn ambtenaren. Het minste dat hij had kunnen doen was zijn eerste termijn daaraan besteden en vervolgens beluisteren of hij het CDA en ons en misschien wel de PvdA een beetje had kunnen bewegen. Er valt nooit te zeggen hoe het anders had uit kunnen pakken, maar ik vermoed dat een sterkere benadrukking van het flankerend beleid en misschien een kleine toezegging het stuk er door zou hebben gekregen.

De tweede termijn bestond nu grotendeels aan het uiten van de verbazing over het gemak waarmee de wethouder overstag ging. VVD en GBS spraken de woorden die de krant haalden: ‘zwak handelen' en ‘zwak beleid'. Daarmee was het leed voor de wethouder nog niet geleden. De burgemeester wees de wethouder bij het verlaten van het spreekgestoelte aan het eind van zijn tweede termijn erop dat een vraag die de ChristenUnie nu al twee keer had gesteld nog steeds niet beantwoord was. "Heeft het college overleg gehad met de werkgevers?". Dezelfde vraag was vijf jaren geleden aan de vorige wethouder gesteld door de huidige wethouder die toen nog raadslid was voor de PvdA. Toenmalig wethouder Warris werd teruggestuurd om in gesprek te gaan en met een nieuw stuk te komen. Dat deed hij na drie maanden en drie gesprekken met de ID-werkgevers. Daarin had hij een overeenkomst bereikt. Huidig wethouder Duit bleek zelf vergeten wat hij van de vorige wethouder had geëist en moest toegeven dat die gesprekken niet hadden plaatsgevonden.

Door al deze perikelen zou men bijna vergeten dat er ook over twee andere dingen is gesproken. Deze zal ik ook nog even kort aanstippen. Allereerst had de PvdA een vraag gesteld naar aanleiding van racende jongeren en een ongeluk dat als gevolg daarvan recentelijk is gebeurd. De burgemeester vertelde dat hij van de politie te horen had gekregen dat deze vaker en op verschillende tijden is gaan controleren. Daarnaast dat eventuele extra drempels e.d. niet wenselijk zijn voor bereik van de wijken door de hulpdiensten bij eventuele calamiteiten. Collega Hans Wubs meldde nog dat - mochten de controles niet het gewenste resultaat opleveren - er eventueel flitspalen neergezet zouden mogen worden.

Het laatste punt betrof het schoolzwemmen. Dat was een kleine overwinning voor de ChristenUnie. De collegepartijen hadden uit bezuinigingsoverweging aangedrongen op onderzoek naar afschaffing van het schoolzwemmen. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat het schoolzwemmen erg werd gewaardeerd door de scholen en eerder uitgebreid dan verminderd zou moeten worden. Ingrid Sterenborg zag haar jarenlange strijd voor betere benutting van de buitenbaden ook bevestigd in de uitkomsten van het onderzoek. PvdA & CDA moesten melden dat voortschrijdend inzicht hen noopte om af te zien van afschaffing van het schoolzwemmen terwijl de ChristenUnie mocht vertellen dat ze zich in haar standpunt dat het schoolzwemmen behouden moest worden, gesteund voelde door de uitkomsten van het onderzoek.

Met dit mooie laatste punt werd de vergadering afgesloten en nu ook de nabeschouwing.

Top


19 mei

Een baan van 7 tot 12

"Tien uur", zei ik tegen José, mijn vrouw, toen ze vroeg hoe laat ik weer thuis zou zijn. Ik wist al dat er twee punten van de agenda zouden verdwijnen en er nog maar drie bespreekpunten overbleven. Daarom schatte ik dat de raadsvergadering echt wel om half tien afgelopen zou zijn. Twee-en-een-half uur voor de drie overgebleven bespreekpunten leek me genoeg. Het was de laatste (want enige) vergadering van de maand en daarom stond er een nazit gepland, waar ik dus ook maar een kwartiertje voor inplande. Tien uur thuis moest dan gemakkelijk haalbaar zijn. Dat lukte niet helemaal.

Laat ik bij het begin beginnen. Na de opening van de raadsvergadering diende de agenda vastgesteld te worden. Tijdens de raadsexcursie afgelopen vrijdag was tijdens een ingelast fractievoorzittersoverleg besloten een eerste punt van de agenda te halen. Er was een planschade verzoek van een bijzondere aard afgewezen en daar hadden verschillende fracties, waaronder wij, wat moeite mee. Daarom werd besloten dat de wethouder hiervoor opnieuw met de betrokkene een oplossing zou zoeken. Daardoor hoefde de raad zich er eerst niet over uit te spreken. Dat scheelde een eerste bespreekpunt.

Ons fractielid Okko Dijkstra had naar aanleiding van problemen omtrent de WMO-raad mondelinge vragen voorbereid voor het vragenuur. Deze stonden gepland voor deze vergadering maar zullen nu in een totale discussie meegenomen worden de komende vergadering. Dat was dus alweer een punt minder op de vergadering.

Van de lijst met ingekomen stukken werden hiermee ook drie stukken uitgesteld die hetzelfde onderwerp betroffen als Okko's vragen. Er werd over de ingekomen stukken daardoor uiteindelijk maar één korte opmerking gemaakt door collega Hans Wubs die aandacht vroeg voor "voorbeeldige gemeentelijke inrichtingen".

Vanaf toen echter ‘ging het mis'. Erik Bieze van GBS vroeg de raad om een agendapunt toe te voegen, namelijk de situatie in Myanmar (Birma). Dat leek ons gezien de actualiteit redelijk. Wat er verder besproken zou worden verduidelijkte Bieze in eerste instantie niet. Nog even in spanning zitten dus.

Vervolgens kwam wethouder Booij met uitgebreide - en belangrijke - informatie over de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. De raad heeft zich in het verleden erg druk gemaakt over alle problemen in de organisatie en wenst nu goed op de hoogte te worden gehouden tijdens het ingezette verbeter-traject. Dat deed de wethouder dan ook.

De behandeling van de voortgangsreportage Drentse Horn verliep wel vlot. Er werd het meest gesteggeld over de drie aangekochte huizen op het kruispunt Julianastraat / Stationsstraat waarvan de buitenste twee nu toch weer verkocht mogen worden omdat ze niet nodig blijken in de steeds verder uitgewerkte plannen. Dit is wat wrang omdat enkele jaren geleden de beslissing om de huizen aan te schaffen de nodige politieke strijd kostte en met name ontevredenheid opleverde. Ook lijkt dit een verlies op te leveren van tenminste enkele tienduizenden euro's. Erg veel verder dan ‘we hebben het toch gezegd' en een uitgebreide historische weergave kwam de discussie echter niet.

Het zwaartepunt van de agenda was vervolgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Al enige tijd zijn we hier mee bezig, nadat ons een stuk is gepresenteerd waarin getracht is veel onnodige en overbodige regelgeving weg te nemen. Deze insteek kan op veel waardering uit alle geledingen rekenen. Een APV heeft nogal de neiging om in de loop van jaren te groeien tot een bonte verzameling van regeltjes verbodjes die de raad toevoegt en wijzigt en specificeert. Met het nieuwe stuk is er weer lijn in aangebracht en kritisch gekeken naar met name regeltjes die toch niet te handhaven zijn of in hogere wetgeving zijn opgenomen. De behandeling van de APV kan echter aangegrepen worden om weer enkele nieuwe verordeningen toe te voegen en Jan Chris de Boer van de PvdA greep die kans met beide handen aan. Namens zijn partij diende hij zeven (!) amendementen in op het stuk. Drie daarvan hadden eenzelfde argument, namelijk CO2-reductie, met drie daaruitvoorvloeiende verboden, namelijk een verbod op terrasverwarming, lichtreclame aan gebouwen tussen 22 en 07 uur en lichtreclame aan lantaarnpalen. Dat laatste was gecombineerd met een verbod op de driehoeksborden omdat de PvdA zich geërgerd had aan de ‘wildgroei'. Deze amendementen bleken echter op weinig sympathie van het college te kunnen rekenen. En eerlijk gezegd gaven wij het college daarin gelijk. Over CO2-reductie zouden wij het over niet al lange tijd sowieso gaan hebben. Het lijkt voorbarig om nu al een aantal dingen te verbieden die wij in een breder pakket zouden moeten bekijken. Daarnaast lijken de maatregelen marginale winst op te leveren en veel weerzin op te leveren. Over de driehoeksborden heeft de raad nog niet zo lang geleden beleid opgesteld. Het vastgestelde probleem lijkt meer door handhaving en een goed gesprek opgelost te moeten worden. Jan Chris de Boer was wijs genoeg om deze drie amendementen dan ook snel (dat wil zeggen na eerst twee lange schorsingen te hebben gehad) weer in te trekken.

Het college reageerde in eerste instantie ook negatief op een wél aangehouden en door ons gesteund amendement waarmee de overlast door hondenpoep beter aangepakt kan worden. Het voorstel was om mensen te verplichten materiaal mee te nemen om de uitwerpselen te verwijderen als zij met de hond gaan lopen. Dat leek ons erg redelijk. Iedere ervaringsdeskundige weet hoe vervelend verdwaalde ‘hopen' kunnen zijn. Het leek ons goed om deze problematiek harder aan te pakken. Zeker omdat na de afschaffing van de hondenbelasting er extra OZB geheven is om dit te kunnen handhaven. Samen met de PvdA was de ChristenUnie voor, wat een meerderheid opleverde.

Er waren twee amendementen van de PvdA die het ook haalden, maar waar wij wat teleurgesteld over zijn. Ten eerste de wijziging om de vergunningsplicht voor evenementen tot 50 personen op zondag vanaf 13.00 weg te nemen. De controle daarop is nu volledig weggenomen. De andere wijziging betreft het niet meer nodig hebben van een vergunning voor het schenken van alcohol op kleinere evenementen. Wij meenden dat beter eerst naar de alcoholmatiging gekeken kon worden, voordat er dergelijke beslissingen tot verruiming genomen zouden worden. In beide gevallen stonden wij echter alleen in onze afwijzing.

De teller staat inmiddels op 6 amendementen en inderdaad mist er nog één in De Boers zevenklapper. Dit laatste betrof het vergunningsvrij mogen kappen van berken tot een doorsnede van 15 centimeter. Dit was een hiaat in het oorspronkelijke stuk. Het werd dan ook unaniem aangenomen.

Ingrid Sterenborg diende samen met Jan Deuring van het CDA ook een amendement in, dat eveneens unaniem werd aangenomen, waarmee het gebruik van drugs in de gehele gemeente werd verboden (met uitzondering van de koffieshop). Het gebruik en het voorbereiden tot gebruik van drugs is op alle publiek toegankelijke plaatsen verboden. Dit was in het oorspronkelijke voorstel niet goed geformuleerd.

Met deze wijzigingen werd ook de totale APV goedgekeurd. Het was inmiddels tien uur geweest.

Toen echter moest nog begonnen worden met de bespreking van het initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid over indicering van de huishoudelijk hulp. Het voorstel was om mensen met terugwerkende kracht door huisbezoek te laten indiceren. Dit voorstel kon op onze steun rekenen. We willen graag dat mensen het gevoel hebben dat er correct en met aandacht gekeken is naar hun situatie en de omvang van de aangeboden hulp ook op die wijze wordt bepaald. De volledige raad ging ook hiermee akkoord, al kostte het het CDA een schorsing en een opmerkelijke draaibeweging om hierin mee te gaan.

Tenslotte dienden we nog het toegevoegde agendapunt te behandelen. GBS kwam met het voorstel om per inwoner 50 eurocent over te maken op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties t.b.v. de getroffenen van de orkaan Nargis in Myanmar (Birma). Er werd nog wat gesteggeld of dit het juiste moment was, het wel op de goede plek terecht zou komen, en de onterechte angst van precedentwerking bij de VVD. (De raad heeft al meerdere keren besloten tot een dergelijke gift en staat het vrij om bij elk afzonderlijk geval de situatie opnieuw te beschouwen!) Uiteindelijk ging de hele raad, met uitzondering van de twee VVD'ers akkoord met een gift van zo'n 17.000 euro.

De kleine wijzer wees al richting de elf op het moment dat de burgemeester aan de sluiting toe was. Toen diende zich echter nog de korte ‘afscheidsreceptie' van onze griffier Auke ten Hoeve aan, die tot veler verrassing wethouder is geworden in Reiderland. Hij kreeg enkele woorden en een schilderij van lokaal kunstenaar Van Klinken mee.

23.41 viel te lezen op mijn wekker op het moment dat ik eindelijk, moe maar voldaan, naast José in bed kroop, die al rustig lag te slapen.

Top31 maart


Stil

De raadsvergadering op 31 maart was een veelzijdige met een uitgebreide agenda. Daar waar we het meestal moeten doen met maar enkele punten, en vaak ook nog zonder debat, waren er nu 7 onderwerpen te bespreken. Het gezondheidsbeleid werd op verzoek van de PvdA en het CDA afgevoerd van de agenda om op een later moment te worden behandeld.
Wij roepen al een tijdje, dat het verdacht stil is vanuit het college. De vergaderingen zijn vaak kort en worden soms zelfs afgelast (3 vergaderingen in 2007, dat is 17%). Het college is - terecht - druk met de wijkaanpak, maar verder komen er weinig grote beleidsplannen naar buiten. En als ze komen zijn ze vaak (te) laat en in erg grote lijnen opgesteld - is dat kaderstelling of is dat onvolledigheid?! Soms blijken ze (te) weinig doorgesproken met belanghebbende burgers of organisaties. Tekenend voor dit fenomeen is dat het laatste stuk van de avond dan ook niet door het college en ambtenaren werd voorbereid, maar door 2 raadsfracties, het CDA en de VVD. De partijen kwamen samen met een ‘motie vreemd aan de orde van de dag' waarin zij het college verzochten om met een beleidsnota te komen hoe de alcoholproblematiek, en vooral het gebruik op jonge leeftijd, in te perken. Daarbij voegden zij een plan van aanpak van enkele Groningse gemeenten. Het leek ons een goed voorstel en we hopen dat het college met een goede uitwerking komt. Ingrid Sterenborg merkte namens de ChristenUnie op dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft en dat het schenken van alcohol op het gemeentehuis, bijvoorbeeld na afloop van vergaderingen, misschien ook weer te heroverwegen is. Dit was ooit afgeschaft, maar is er langzamerhand weer ingeslopen.
Anderhalf uur eerder leverde de ingekomen stukkenlijst al het nodige debat op. De Oude Burgemeester Lieseschool wordt verkocht, en voor alle gebruikers, op één na, is een alternatief gevonden. Er lagen twee tegenstrijdige verklaringen vanuit de laatste organisatie, DGO. Deze vereniging gaf eerst aan zich op te heffen en daardoor geen huisvesting te behoeven en later dat het zich in de steek gelaten voelde door de gemeente en graag gehuisvest wil worden. Hoewel de toon van de laatste brief, zeker na de eerste, niet gewaardeerd werd door de meeste raadsfracties leefde toch het gevoel dat er naar een oplossing gezocht zou moeten worden door de wethouder. Deze gaf aan dat hij de eerste stap gezet had en nu in afwachting is van DGO.

Vervolgens werd er opiniërend gesproken over de knelpunten die door het Randgroepjongerenwerk werden opgemerkt en de reactie van het college daarop. Okko Dijkstra sprak namens de ChristenUnie onze zorg uit over de fikse stijging van jongeren die met één en vaak meerdere problematieken te maken krijgen. We hebben het hier over bijvoorbeeld drank, drugs en daaraanverwante problematiek en rechtsextremisme. De voornaamste vraag die gesteld werd, is wat het college hieraan denkt te gaan doen. Er is aandacht voor, hetgeen de eerste stap is, en er worden enkele projecten voor opgestart. We zullen dit nauwlettend in de gaten moeten houden.
Het eerste stuk waarover een besluit genomen diende te worden was een starterslening voor mensen die een eerste huis willen kopen binnen onze gemeente. Er wordt 3 ton beschikbaar gesteld die verdubbeld wordt door het ministerie waarmee leningen verstrekt kunnen worden aan starters. Dit geldt voor alle mogelijke kopers die een eerste huis kopen in Stadskanaal tot een maximaal aankoopbedrag van 180.000 euro. Net als bij het alcoholmatigingsbeleid kwam dit idee ook niet uit de koker van het college, maar was het aangedragen door de fractie van de VVD die gelezen had over een soortgelijk project in de gemeente Helmond. Daar was het project niet geheel positief afgerond, met name door onbekendheid van makelaars en hypotheekverstrekkers met dit project. Daar werd dus door de ChristenUnie en andere fracties nog extra aandacht voor gevraagd.
Ik mocht zelf vervolgens het woord voeren over twee onderwerpen. Eerst over het Accommodatie- en Voorzieningenbeleid. Het betrof een nota waar eerder al opiniërend over gesproken was. Ik heb toentertijd al een groot aantal voorstellen naar voren gebracht. Enkelen daarvan waren in de uiteindelijke nota meegenomen. De belangrijkste ideeën die ik gemist had heb ik nogmaals naar voren gebracht. Dit betrof onder andere de kleine onrechtvaardigheid dat het sociaal culturele tarief een vast tarief is, onafhankelijk van de staat van een gebouw, de inrichting en de aanwezige voorzieningen.Het college is echter van mening dat dit teveel extra werk op zou leveren om hier differentiatie in aan te brengen. Daarnaast heb ik naar voren gebracht dat wij het geheel graag in een integraal plan zouden zien, zodat bijvoorbeeld de spreiding van voorzieningen en de nog op de plank liggende taakstellende bezuiniging van €50.000 beter in beeld gehouden kunnen worden. Wat betreft dat laatste deed de wethouder een positieve toezegging.

Over de OV-kaart voor leerlingen in het beroepsonderwijs viel niet zoveel te zeggen. We hebben er geen bezwaar tegen. Een jaar geleden heeft de raad van Pekela een motie aangenomen waarin verzocht werd aan de provincie om dit te onderzoeken en aan andere gemeenten om dit verzoek te steunen. Hier heeft Stadskanaal even mee gewacht tot de eerste reactie van de provincie bekend was. Deze wacht echter eerst weer landelijke ontwikkelingen af. Vandaar dat wij een jaar later alsnog de steunbetuiging richting Pekela en Provincie sturen in de hoop dat dat de ontwikkelingen zal versnellen.

Nadat het voornoemde alcoholmatigingsbeleid ook nog behandeld was, was het tijd voor de voorzitter om met enige schroom de nog niet alcoholvrije nazit aan te kondigen.

Top