2010

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2010
door Okko Dijstra


19 april 2010

Maandagavond hebben we de laatste raadsvergadering met een demissionair college gehad. Op de agenda stond naast slechts één bespreekpunt  in de lijst met ingekomen stukken o.a. een motie van Menterwolde. In deze motie werd verondersteld dat de zuiderzeegelden ten onrechte worden ingezet voor het Forum in de stad Groningen. Bert van Beek heeft een en ander uitgezocht en kwam tot de conclusie dat het geld wel voor het Forum gebruikt kan worden, het is natuulijk de vraag of dit wenselijk is. Na de vergadering kreeg hij de complimenten van de voorziter (mevr. Galama) voor zijn helder betoog.

Het te bespreken raadsvoorstel ging over de herinrichting Hoofdstraat. Vorig jaar is dit plan goedgekeurd maar moest er nog dekkking gevonden worden voor €1.500.000.- . In het raadsvoorstel werd de dekking aangegeven. Voor €450.000.- PLG (provincaal landelijk gebied) dit zijn subsidiegelden die verstrekt worden door de provincie. Op dit moment is het nog onzeker of dit geld er komt. Mocht dit niet het geval zijn dan moet het college terug naar de raad. Wat het plan zelf betreft is het voor ons niet noodzakelijk dat er een nieuwe brug komt, maar omdat er een raadsbesluit ligt waarin de brug wel is opgenomen kunnen we moeilijk zeggen dat we nu tegen het voorstel zijn. 

Motie Zuiderzee gelden

Voorzitter ,

De motie die voor ons ligt is volgens de ChristenUnie reeds achterhaald.
In een brief met informatie om misverstanden te voorkomen van de Provincie dd. 30 maart 2010, die op verzoek van de provinciale staten is opgesteld en vervolgens is verstuurd naar de gemeente Menterwolde wordt e.e.a. uitgelegd.

De gelden van de Zuiderzeelijn zijn onderverdeeld in twee programma’s.

  1. Ruimtelijke Economisch programma: versterken van kansrijke sectoren en de ruimtelijk economische structuur. (REP)
  2. Regionale bereikbaarheid: versterken van de regionale infrastructuur.

De bedragen zijn in het convenant met het Rijk, provincie en gemeenten vastgelegd. De 35 miljoen komt niet uit het bereikbaarheidsprogramma, maar uit het ruimtelijk economisch programma (REP). De subsidie voor het Groninger Forum (wat je daar verder ook van mag vinden) gaat niet ten koste van infrastructuurprojecten. (Regionale bereikbaarheid)

De suggestie wordt in de motie gewekt  dat de Zuiderzeegelden alleen voor ontwikkeling en infrastructuur van het Groninger Platteland gelden, dit klopt niet.Daarnaast wordt in de motie gesuggereerd alsof zonder enige vorm van overleg geld onttrokken wordt. Ook dit klopt niet.

Het Forum is een project dat mogelijk een beroep gaat doen op het REP, dat uit 12 programmalijnen bestaat waarvan 10 voor het platteland en 2 voor de stad Groningen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven naar de Provinciale Staten dat men voornemens is middelen te steken in dit project mits dit project voldoet aan de gestelde criteria die zijn vastgelegd.

De gemeente Groningen heeft dit project nog in voorbereiding en de Provinciale Staten  moeten er ook nog over worden gehoord. Dus dat dit zonder enige vorm van overleg gaat, is naar mening van de ChristenUnie niet zo.

Gezien de brief en de toelichting en uitleg van de Provincie kan de ChristenUnie niet met deze motie instemmen danwel deze motie onderschrijven.


Ingrid Sterenborg
ChristenUnie

18 oktober 2010

Een  raadsvergadering die volgens de korte agenda vroeg moest sluiten, maar door de vele vragen van diverse raadleden toch erg uitliep en hoe de ChristenUnie gewoon met  een inbreng op hoofdlijnen laat zien waar de raad voor is bedoeld.

Tijdens het vragenuur en tijdens de rondvraag werden door de raadsleden van het CDA, GBS, SP en D66 de nodige vragen gesteld.

De communicatie van  de 30.000 euro steun voor de ijsbaan vond geen genade bij  Roelof Pflieger( CDA).Het  zou ook eenmalig zijn. Hij bleef maar volhouden, dat de raad er niet in was gekend, terwijl de burgemeester gelijk had, dat het college het budgetrecht heeft en dus gewoon dit besluit kon nemen. Toch was iedereen, ook Pflieger , blij met dit initiatief, ook omdat er nog  potjes waren met geld, die correspondeerden met de te subsidiëren kunstijsbaan en omdat het vorig jaar een groot succes was.

De andere vragen gingen over verbodsborden voor jongeren  in het Adamsbos tot aan een scootmobiel, die omvalt op  het slechte  fietspad op weg naar het Refajaziekenhuis enz. enz.

Vele van deze vragen zouden eigenlijk gewoon binnen de organisatie voor de raadsvergadering moeten  worden gesteld en beantwoord., zodat de raadsvergadering niet onnodig lang hoeft te duren. Ook de volksvertegenwoordigende taak van een raadslid, die toch moet sturen op hoofdlijnen zal dan beter uit de verf komen.

Het ChristenUnieraadslid Bert Van Beek legde de vinger bij het klanttevredenheidsonderzoek, dat niet meer op de besluitenlijst staat. Hierin zouden bedrijven in het buitengebied worden meegenomen in de enquête. Hij vroeg zich af wat de uitslag van de enquête  is en wat ermee is gedaan. De burgemeester  deed een duidelijke  toezegging,  aan ons raadslid, dat zij hier  in  een volgende vergadering met de uitslag van dit onderzoek zal komen

Wethouder van der Kolk  benadrukte en ondersteunde  bij het ingekomen stuk over het Refajaziekenhuis  de opmerking van het CU-raadslid Okko Dijkstra, dat het college zich er voor moet blijven inzetten, dat het Refajaziekenhuis ook in de toekomst een volwaardig ziekenhuis zal blijven. Ook de acute zorg, operatiekamers en geboortezorg zullen blijvend onderdeel uitmaken van het Refaja

Tijdens de rondvraag  zei Ingrid Sterenborg.”Vorige maand stond in het Dagblad van het Noorden , dat wethouder Bessembinders tijdens een vergadering van de Gron. Gemeenten had gezegd, dat er een fusie moet komen tussen de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde. Mijn vraag is of dit de persoonlijke mening is van de heer Besssembinders of is dit het standpunt van het college?

Dit staat namelijk niet zo verwoord in het bestuursakkoord en er ligt volgens mij ook geen raadsbesluit aan ten grondslag”

Bessembinders gaf aan , dat het zijn persoonlijke mening was en de burgemeester onderstreepte dat de raad hier nog geen besluit over heeft genomen.

Bij agendapunt 15 over de deelneming van het college in de stichting Essent Sustainability Development vroeg Ingrid Sterenborg zich af. Hoe het zit met de looptijd van 4 jaar. Wat gebeurt er na die vier jaar en wie zorgt er  dan voor het toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken?

Goede vragen , want de wethouder kon er geen antwoord op geven en komt er dus later op terug. Het was toch ongeveer tien uur, dat de vergadering  werd gesloten.

Onze fractie was voldaan over de eigen inbreng en de reacties daarop van het college.

8 november 2010

Op 8 november werd de gemeentebegroting voor het komende jaar vastgesteld. Verder is er ook een omvangrijk ombuigingsplan door de raad besproken en vastgesteld.

De gemeentelijke inkomsten en uitgaven staan - mede door de economische crisis -  onder grote druk.. Er mag verwacht worden dat er landelijk flink bezuinigdgaat worden. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Stadskanaal er in inkomsten flink op achteruitgaat de komende jaren. De algemene uitkering aan de gemeente Stadskanaal zal flink lager gaan uitvallen. Snel wordt er dan gekeken naar het verhogen van de belasting (ozb). Stadskanaal heeft echter een traditie van een lage ozb die het waard is behouden te worden, aldus Ingrid Sterenborg fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De ChristenUnie was van mening dat het totaalbedrag van de ombuigingen in de verschillende jaren 2011-2014 zoals voorgesteld in het ombuigingsplan gehandhaafd moest worden. Wel wilden wij de mogelijkheid houden om over afzonderlijke taakstellende bezuinigingen afwijzend te reageren. Wij doelden hiermee op die plannen die in het ombuigingsplan wel genoemd worden, maar waarover in een later stadium een specifiek plan wordt aangeleverd. Dit had ermee te maken dat wij, zoals hierboven uitgelegd, op dit moment niet de effecten op de verschillende instellingen en organisaties konden overzien.

Wij merkten overigens op dat er wel haast gemaakt dient te worden met de taakstellende bezuinigingen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering ging het  in mindere mate over de begroting 2011 maar meer over de ombuigingsvoorstellen. Onze fractie is de afgelopen periode intensief aan het werk geweest met de invulling van de grote ombuigingsoperatie.

In dit stuk beperk ik mij tot de bespreking van een aantal amendementen en moties die tijden de vergadering zijn ingediend. Deze geven ook de hoofdlijnen weer waar het uiteindelijk om ging. Onze beschouwingen kunt u  in de  vorige  bijdrage terugvinden.

Na een levendig debat tussen de fracties onderling, maar ook tussen de fracties en het college werd duidelijk over welke zaken nog geen duidelijkheid was of waar nog geen overeenstemming over  was bereikt. Hiervoor werden moties of amendementen ingediend. 

De ChristenUnie vond dat het gemeentebestuur zich erg terughoudend moest opstellen waar het gaat om het verhogen van de lastendruk/ozb voor de inwoners en voor de ondernemers. De voorgestelde jaarlijkse ozb-verhoging van 5% (3% bovenop de eerdere verhoging van 2% in de meerjarenraming) was voor ons niet acceptabel. Met een jaarlijkse stijging van 3,5% (2011-2014) van de ozb is volgens de ChristenUnie het maximale bereikt (2% + 1,5%). Deze 3,5%  is tevens de macrolijn, dat wil zeggen: dat is het landelijk gemiddelde van de ozb-verhogingen in alle gemeenten. Goed om te weten dat het rijk extra kan korten op het gemeentefonds als de ozb gemiddeld meer verhoogd wordt (dus als de macrolijn hoger uitvalt). Bovendien moeten we ons realiseren dat elke verhoging het jaar daarop versterkt doorwerkt. Ondanks de erkenning door wethouder Willem van der Kolk,van de versterkte doorwerking van elke verhoging in het volgende  jaar werd in de stemming over ons amendement om de OZB, maar met 3,5% te verhogen vastgehouden aan de verhoging van 5%.

Alleen onze fractie ondersteunde het amendement  om de OZB in 2011 te verhogen met 3,5% en het ontstane tekort in de begroting van 2011 te dekken uit de algemene middelen.

Het belangrijkste amendement was de aanpassing op het ombuigingsplan om de taakstellende ingreep op het minimabeleid uit het ombuigingsplan te halen. In de eerste ronde van de verschillende fracties werd al snel duidelijk dat alle collegepartijen dit ondersteunden. Samen met de coalitiepartners heeft de PvdA een amendement opgesteld om deze taakstelling uit het ombuigingsplan te halen. Dit amendement werd ook door onze fractie mede ondertekend. Ook de SP ging in het amendement mee. Hiermee kan het huidige  beleid voor de minima gehandhaafd blijven. De VVD en D66 waren tegen het ontzien van de minima. Een verdeelde oppositie dus.
“Er blijkt maar een klein deel van onze bevolking gebruik te maken van het Theater Geert Teis. Dat betekent dat zo’n 31.000 van onze inwoners per persoon meer dan 25 euro per jaar betalen voor iets waar zij nooit gebruik van maken. Bovendien blijken zij vooral te betalen voor bezoekers van buiten onze gemeente. De ChristenUnie vindt dit niet aanvaardbaar en stelt voor om taakstellend het exploitatietekort met minimaal 30% terug te dringen”  aldus  Ingrid Sterenborg.

Deze extra bezuiniging had de subsidiëring door de Stadskanaalster burgers van het  de bezoekers van buiten  onze gemeente voor het Geert Teis nog meer kunnen beperken. We kregen voor onze extra bezuinigingsvoorstel de handen van de andere fracties niet op elkaar.

Er werd zelfs een amendement ingediend door de PvdA en de Gemeentebelangen om de taakstelling niet in 2011 in te laten gaan maar in 2012. Het Theater Geert Teis zou in 2011   90.000 euro moeten bezuinigen. Het college bij monde van J.W van der Kolk ging al gauw overstag, zodat dit amendement alleen met  tegenstemmen van ChristenUnie en van het CDA werd aanvaard. Hier stemden de coalitiepartijen duidelijk verdeeld en sloten de PvdA en de Gemeentebelangen een pakt met de oppositie.

Een ander idee  van de ChristenUnie was om te bezuinigen op het wijkbeheer door de ‘middencirkel’ van rotondes te laten sponsoren door bedrijven Zij betalen dan het onderhoud  en mogen in ruil daarvoor hun naam door bescheiden reclame-uitingen aan die rotonde verbinden. Middels een motie mede ondertekend door het CDA werd het college verzocht de mogelijkheden van sponsoring van rotondes in de gemeente te onderzoeken. Deze motie werd ook door de PvdA ondersteund.

Ook werd nog een motie die door alle coalitiepartijen werd ondertekend  aanvaard, waarin het college werd opgedragen de uitwerking van de ombuigingsplannen, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Eerst voelde het college daar niets voor, maar de aangekondigde motie was voldoende om het college in te laten zien dat de raad bij de voorjaarsnota de invulling gaat vaststellen.

De ChristenUnie ziet een terugkeer naar Bijbelse waarden en normen als hoogst noodzakelijk. Vanuit die achtergrond hebben we een constructieve bijdrage geleverd in onze reactie op de begrotingsvoorstellen en het ombuigingsplan.

 

13 december 2010

Een vergadering die ondanks agendapunten met veel verordeningen toch nog levendig werd door de reacties op de besluitenlijst, de lijst met toezeggingen ,  het vragenuur, de rondvraag en de discussie over de scholen en de december wijziging.

De lijst met toezeggingen leverde nog enige kritische reacties op, waardoor  de schuldhulpverlening en de 1 % regeling voor de kunst  op deze lijst zullen werden geplaatst. De plannen voor  restauratie van de Jatrie( monumentaal  schip nagelaten door schipper uit Stadskanaal) is de verantwoordelijkheid van de Stichting. Verbazing was er bij de ChristenUniefractie over het feit, dat het college nog met een reactie moet komen over het feit, dat de enquête  klanttevredenheidsonderzoek pas in 2012 komt.

Bij de ingekomen stukken inzake de brief van de heer Woortman inzake boycot van de Israëlidelegatie, gaf onze fractievoorzitter Ingrid Sterenborg aan, dat het antwoord  van het college op deze brief, niet bevredigend was voor onze fractie. Zij gaf aan, dat het college wel had moeten reageren “De VNG is een dienstverlenende organisatie, daarom moet u in een reactie de VNG op roepen geen politieke uitspraken te doen”aldus Ingrid.In de discussie, die volgde bleef het college bij hun standpunt, ondanks de opmerking van Ingrid, dat het C.I.D.I( centrum informatie documentatie Israel) inmiddels op 29 november een delegatie van Israëlische burgemeesters heeft ontvangen in Den Haag. Hieruit blijkt dat de houding van de VNG nergens toe leidt.Ook van de andere fracties kwam geen steun, maar ook geen reactie en het college bleef bij haar standpunt, vertolkt door burgemeester Galama.

Tijdens de rondvraag  gaat het o.a. over de handhaving t.a.v. de vervuiling door hondenpoep. Volgens de wethouder staan er in de diverse wijken bakken voor hondenpoep, met en zonder zakjes.

De beplanting  rond de gerealiseerde nieuwbouw van varkensschuren bij Mussel komt weer ter tafel. Deze beplanting  moet in het voorjaar klaar zijn volgens wethouder Bessenbinders, anders geven wij de opdracht tot beplanting.

Ook de winterse perikelen passeren de revue. Volgens de wethouder is er wel zout, maar het heeft niks over. Er wordt aan gewerkt, aldus wethouder Bessembinders.

Guurtje van der Heide van onze fractie stelt de gladheid aan de orde. Zij zegt: “Door het winterse weer zijn er vele plaatsen erg glad. Ik begrijp, dat er bepaalde strooiroutes zijn en er  niet overal gestrooid kan worden. Maar juist op plaatsen, waar veel kwetsbare mensen met rolators en fietsen langskomen, zoals bij openbare gebouwen, tehuizen, scholen, bloedafnameplaatsen etc. , kan het soms erg glad zijn en blijft men in gebreke met het schoonmaken van de trottoirs en stoepen. Ook de fietspaden om de rotondes zijn vaak niet te berijden. “.

en verder: ”Zou het een optie zijn om de mensen van Wedeka die normaal in de plantsoenen werken, maar door het winterweer thuis zitten, in te schakelen om deze pekken schoon te houden? Zij wees erop, dat  via de plaatselijke kranten de burgers erop gewezen kunnen worden om hun eigen aangrenzende trottoir schoon te houden, want daar ontbreekt het ook vaak aan.

Wethouder Jan Bessembinders denkt dat conciërges van instellingen ook de taak hebben om de stoep voor hun eigen instelling sneeuwvrij te houden maar nam de suggesties van Guurtje mee om de ongemakken van de gladheid te bestrijden.

De jaarstukken van de regeling brandweerorganisatie Zuid-Groningen  leveren weinig discussiepunten op. De burgemeester geeft aan, dat het werven van vrijwilligers de nodige moeite kost. Er worden ook goede afspraken gemaakt met de omliggende gemeenten. Te zijner tijd komt het functioneren van de brandweerorganisatie weer in de raad

Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van de scholengroep OPRON, wat staat voor het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en Veendam geeft wel aanleiding voor de fracties om te reageren. Raadslid Okko Dijkstra kon de opmerkingen ondersteunen van de sprekers voor hem. Het is een financieel gezond verhaal. De algemene reserve is zelfs toegenomen. Onze fractie ondersteunde ook de complimenten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs van deze scholengroep. Hij legde, evenals de ander fracties, de vinger bij het hoge ziekteverzuim. Wat zijn de oorzaken van dit hoge verzuim? “Is er vanaf de toename van het ziekteverzuim actief beleid geweest om het ziekte verzuim te verlagen of wordt daar pas nu extra aandacht aan besteed?”, aldus Okko Dijkstra.

Wethouder Johan Hamster , was blij met de positieve opmerkingen. Hij gaf aan, dat  goed onderwijs binnen deze gemeenten een uitdaging is , maar wel  lastig  vanwege de krimp  in deze gemeenten. Het ziekteverzuim is wel te hoog, maar er wordt aan gewerkt om het verzuim helder te krijgen en om het terug te dringen. Hij deed de toezegging om via  mail met meer informatie te komen.

Bij de verordening gemeentelijke belastingen was vooral de VVD actief. t.a.v. de onroerendzaakbelastingen. 
Naar aanleiding van de December wijziging komt de WMO aan de orde. Er zullen minder individuele verstrekkingen komen. Er is een overschrijding van  anderhalf miljoen. Het CDA en ook de andere fracties maken zich daar zorgen over . Zij vragen zich af welke instrumenten het college heeft om in te grijpen. Wat doen we meer dan nodig is? Op 12 januari  wordt de kanteling t.a.v. de WMO uitgelegd en besproken , zodat we op de bijzondere bijeenkomst van 24 januari de extra maatregelen verduidelijkt zullen worden door het college en besproken in de bijeenkomst.

De rest van de agenda geeft geen aanleiding tot discussie, omdat dit punten zijn zonder debat.