Wethouder

Johan Hamster is wethouder voor de ChristenUnie en tweede locoburgemeester.

Portefeuille

 • 3 decentralisaties: Coördinerend portefeuillehouder, Invoering visie op sociaal domein (toegangsmodel) 
 • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen 
 • Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Begeleid wonen jongeren, Haltbureau 
 • Zorg: Decentralisatie AWBZ , Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid, Gehandicaptenzorg

Functies gerelateerd aan de functie van wethouder

 • VGG Onderwijs, Cultuur, Sport, Gezondheid en Welzijn 
 • Algemeen Bestuur Wedeka 
 • Bestuurlijk overleg OOGo  
 • Stuurgroep Gewoon Doen 
 • Stuurgroep Jeugd 
 • Onderwijs Portefeuillehouders Overleg 
 • Lokale Educatie Agenda en Stadskanaal Pakt Aan 
 • Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Publieke Zorg & Gezondheid 
 • Bestuurlijk Platform Samenleving 
 • Afstemmingsoverleg gemeenten-onderwijs

Nevenfuncties

 • Uitvoerend studiomuzikant (bezoldigd)
 • Tekstdichter (bezoldigd)