Wethouder

Wethouder Johan Hamster is wethouder voor de ChristenUnie. Hamster is eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Bibliotheken 
 • Jeugd: Jeugdzorg, Jeugdwelzijn, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid
 • Werk en Inkomen: Uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentra, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen
 • Financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges
 • Projecten: Commerciële werkplaatsen, Doorontwikkeling Training en Diagnose Centra, Preventie Jeugd en Gezin, Doorontwikkeling Jeugdhulp, Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, (Onderwijs)huisvesting Maarsveld, Taalhuizen

Nevenfuncties

 • Voorzitter AB/DB Wedeka
 • President-commissaris Stichting De Baanderij
 • Lid DB PG&Z, portefeuille Jeugdzorg Ambassadeur Aanpak Kindermishandeling
 • Lid J42
 • Lid adviesraad Noorderpoort
 • Lid bestuur Stichting Future4Kids
 • Lid bestuur GOA Publiek

Allen onbezoldigd.

Twitter

Twitter Johan Hamster