2011

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2011
door Okko Dijstra


12 december 2011

Het ging  op de laatste raadsvergadering  van 2011  o.a. over de verordeningen gemeentelijke belastingen 2012,de uitvoeringsovereenkomst stichting BIZ Bedrijventerreinen Stadskanaal, de wijziging sociale zekerheidsverordeningen en als laatste punt de decemberwijziging 2011.

Algemeen en informatief
Geen insprekers en geen mededelingen deze keer.

In de toezeggingenlijst wordt  de “Nota werk bieden” afgevoerd, omdat de cijfers al eerder zijn gepresenteerd. Bij de  ingekomen stukken komt  op een vraag van Woortman-Oosting over het onderhouden Nordic Walking routes in Stadskanaal de toezegging, dat er geen jaarlijks budget komt, maar gebruik wordt gemaakt van zelfwerkzaamheid .De raad wordt hierover nog geïnformeerd. Over de eindmeting en verantwoording van het project Buurt , Onderwijs en Sport  reageert op opmerkingen en vragen van  Plieger wethouder Johan Hamster naar alle tevredenheid . Hij legt uit dat niet alle doelstellingen zijn gehaald. Een belangrijke doelstelling is om kinderen meer te laten bewegen en het aantal dikke kinderen naar beneden bij te stellen.

Informatief
Het college bij monde van wethouder  Bessembinders vertelt , dat  de BIZ voor het centrum nu ook rond is. Er is voldoende ondersteuning van de deelnemende bedrijven. De draagvlakmeting voldoet aan de eisen.. Dit is goed voor het centrum en voor Stadskanaal. om gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Tijdens de rondvraag wordt er nog gevraagd door van der Vlag naar de nieuwbouw van de Noorderpoort en de communicatie daarover. Wethouder Hamster zegt dat er gesprekken zijn en dat de onderhandelingen nog lopen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd als de onderhandelingen zijn afgerond.

Besluitvormende agendapunten met debat

Agendapunt 12 over de verordening gemeentelijke belastingen 
werd er  vooral gesproken over de herwaardering van de  onroerendzaakbelasting en de waardedaling van de woningen. Ingrid Sterenborg. van de ChristenUnie  maakt zich zorgen over de ontwikkelingen van de  onroerendzaakbelasting. Ze zei o.a.:”De raad heeft ingestemd met een verhoging van 5%, maar doordat de verwachting is dat de waarde van de woningen zal dalen wordt uit voorzorg een tariefsverhoging van 20% voorgesteld. Wij verwachten dat op basis van deze informatie vooral de lasten van burgers met goedkope woningen onevenredig zullen worden verhoogd. De duurdere woningen zullen procentueel meer in prijs zakken dan de goedkopere woningen.

Ook stijgt de  rioolheffing voor 2012 fors en zullen de lasten voor de mensen met een goedkope woning daardoor onevenredig hoger worden. De lasten voor de individuele burger stijgen en wij kunnen nu niet overzien wat de consequenties zijn voor de individuele burger. In de algemene beschouwingen in 2012 zullen we hier zeker op terug komen.” Verder vraagt  raadslid Sterenborg aandacht voor de 4% verhoging voor uitgifte van graven en het schoonhouden daarvan. Ze denkt dat de stijging aan de hoge kant is in verhouding tot   de andere kosten. Wethouder van der Kolk zegt, dat de definitieve waardering van de huizenprijzen eind januari 2012 bekend zal  zijn. Het hele verhaal van de onroerendzaakbelasting heeft te maken met het aspect van dat het kostendekkend moet zijn, aldus de wethouder.

Agendapunt 13 over de uitvoeringsovereenkomst Stichting BIZ Bedrijventerreinen Stadskanaal en Verordening BI-zone Bedrijventerrein Stadskanaal 2012.
Het is een vrijwillige belasting die in gezamenlijkheid wordt geregeld. De bedrijven geven ook samen invulling aan vooral de veiligheid van de bedrijfspanden te vergroten. De raadsleden van de verschillende partijen geven allemaal aan, dat het een goed plan is om het leefklimaat, het economisch klimaat en de veiligheid te bevorderen. De bewakingscamera’s bestrijken niet  het openbare gebied aldus het college op vragen daarover van raadslid Pals. Bert  van Beek van de ChristenUnie kan met de vorige sprekers en het raadsvoorstel helemaal  instemmen.

Agendapunt 14 over de wijziging sociale zekerheidsverordeningen
Bij dit agendapunt heeft o.a. het cliëntenplatform een gedegen inbreng  aan de raadsfracties verschaft, waarbij  bijna alle fracties punten van hun kritiek meenamen in hun inbreng.

Het belangrijkste punt  bij de wijziging sociale zekerheidsverordening heeft te maken met de  wetgeving, die landelijk is vastgesteld en waar de gemeente uitvoering aan moet geven en wat te maken heeft met de bezuinigingsoperatie van de regering .Alleen de VVD had geen moeite met het voorstel. Het CDA,de ChristenUnie, de PvdA en de SP zaten op een lijn en wilden een signaal afgeven naar de Eerste kamer.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zei o.a.:”De ChristenUnie is voor een samenleving waaraan solidariteit ten grondslag ligt .Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar en waarin de overheid zich opstelt als schild voor de zwakken. Dat is wat de ChristenUnie betreft ook bepalend voor de wijziging van deze verordening in onze gemeente. Deze wijziging is het gevolg van de invoering Wwb en de samenvoeging van die wet met de Wet Investeren in Jongeren, gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigden.

Wij vragen ons eerst af of er nog mogelijkheden zijn om dit onderwerp bij te sturen of andere keuzes te maken. De vraag die bij ons opkomt is of het college aan kan geven waar nog beleidsvrijheid is en of alle maatregelen van rijkswege op dit dossier nog te beïnvloeden zijn. Wij maken ons met het cliëntenplatform erg ongerust over een aantal maatregelen die worden getroffen en vragen ons af of het kabinet zich voldoende realiseert wat eventuele consequenties van de wijzigingen zijn die op 19 december in de Eerste kamer zullen worden besproken en vastgesteld. Volgens het VNG is het plan lastig te handhaven en kost controle extra geld.

In “ Binnenlands Bestuur”wordt aangegeven, dat de gemeenten grote problemen verwachten als het kabinet volhardt in zijn plannen om al per 1 januari 2012 de aanscherping van de Wwb te laten ingaan. Hoever is de gemeente Stadskanaal met de voorbereidingen van de implementatie van deze nieuwe regelgeving en hoe is de stand van zaken op dit moment?

Omdat we grote zorgen over de voorstellen hebben, waren we blij met de gezamenlijke brief van de VNG, de G 4 en de G32 voor het alternatief voor het kabinetsvoorstel met betrekking tot de huishoudtoets per 1 januari 2012. Met de bezwaren en de alternatieven t.a.v. de huishoudinkomenstoets van de bovengenoemde organisaties kunnen we instemmen.

Ons voorstel is daarom om met de beslispunten, die een uitwerking zijn van dwingend wettelijk opgelegd beleid in te stemmen, omdat we nu eenmaal de wet hebben uit te voeren. Tegelijk roepen we u op om met de gehele raad de Eerste Kamer op te roepen bij het kabinet aan te dringen, het alternatief van de VNG, de G4 en de G32 gemeenten serieus in overweging te nemen en het wetsvoorstel dienovereenkomstig aan te passen.”

Wethouder Bieze geeft in zijn antwoord ook aan , dat we anticiperen op landelijke wetgeving en dat daardoor deze verordening moet worden aangepast In antwoord op de vragen van Okko Dijkstra van de ChristenUnie en ook andere fracties over de beleidsvrijheid doet Bieze de toezegging om t.a.v. de beleidsvrije punten in het eerste kwartaal met een voorstel te komen, waarin ook brief van het cliëntenplatform zal worden meegenomen. Verder geeft hij aan nog geen inzicht te hebben in wat het voorstel voor onze gemeente betekent. In tweede termijn na een schorsing wordt de motie van het CDA toch niet ingediend, omdat het onvoldoende  gewicht in de schaal legt in de discussie in de Eerste kamer.. De organisaties die met het alternatief komen zijn van voldoende kaliber.

Raadslid Okko Dijkstra  wil nog antwoord hebben van de wethouder over de stand van zaken  t.a.v. de implementatie van de nieuwe regelgeving. Bieze zegt, dat er nog hard moet worden gewerkt om alles te implementeren. Hij heeft goede hoop dat het goed komt , want er is al een werkgroep bezig de beleidswijziging voor te bereiden. Ook wordt er door de fracties van het CDA, ChristenUnie en PvdA toezeggingen gevraagd om onderzoek te doen naar  en cijfers te geven  van  de gevolgen van de  nieuwe regelgeving zoals voorgesteld en de regelgeving zoals door de VNG enz. wordt voorgesteld, voor de Stadskanaalster situatie uit te werken. Ook hier is de wethouder welwillend en zal hij beide opties laten onderzoeken en te zijner tijd aan de raad presenteren.

Agendapunt 15  Decemberwijziging 2011 
Dit agendapunt levert eigenlijk geen discussie op en de partijen kunnen ermee akkoord gaan. Bert van Beek raadslid voor de ChristenUnie  kan instemmen met de decemberwijziging Wel geeft hij aan nog enkele vragen te hebben over het centrumplan te Musselkanaal. Kunt u aangeven hoe het met het plan ervoor staat? Welke ontwikkelingen spelen er momenteel en wanneer verwacht u te starten met de uitvoering van het plan? Ook  bij de VVD werd hier naar gevraagd door Borgesius. Wethouder Bessembinders vertelt dat bekend is dat de supermarkt niet doorgaat en nu speelt ook de discussie over de bibliotheek nog. In het voorjaar wordt het plan definitief vastgesteld, wanneer er meer duidelijkheid is over de bibliotheekfunctie.

7 november 2011

Najaarsnota 2011 door meevallers toch ondersteund. Wedeka moet met  ombuigingsmaatregelen komen voor sociale werkvoorziening. In programmabegroting 2012 bibliotheken Onstwedde en Musselkanaal nog jaar respijt.

Najaarsnota 2011.

Van de  ChristenUniefractie zei Bert van Beek  o.a.:

“Voorzitter,dankzij de Essentgelden en financiële meevallers kunnen we het hoofd nog boven water houden. Zo langzamerhand ontstaat bij onze fractie het gevoel dat het we ons financieel beleid niet afhankelijk moeten maken van meevallers. Financiële meevallers zijn naar onze mening in de toekomst niet meer te verwachten. De Essentgelden/dividend waarvan wij zouden gaan “leven” raakt uitgeput. Er is nog een beklemde reserve van 6.8 miljoen. Die dienen wij alleen in noodgevallen te gebruiken. We hebben dankzij de verkoop van Essentaandelen nog wel een positief rekeningresultaat van 1.2 miljoen euro. Daar zijn we natuurlijk blij mee.
Een goed financieel beleid dient gevoerd te worden. Dit mede gezien de volgende agendapunten 13 begroting en punt 14 Wedeka. Als wij zien wat daar op ons afkomt en dan hebben we het nog niet over de andere zaken zoals bv. Wmo, het aantal uitkeringsgerechtigden dat stijgt, terwijl we uitgingen van een daling tot 826, een nieuwe crisis of voortzetting van de huidige crisis. Naar de mening van de ChristenUnie dient het college alles in het werk te stellen dat het financieel goed draait in Stadskanaal en dat wij niet onder preventief begrotingstoezicht worden gesteld van de Provincie.

Wij stemmen in met bijlage I en onderdeel A wijziging financiële middelen  Bijlage II wijziging financiële middelen. Gevraagde kredieten onder D stellen wij beschikbaar. Betreft Riolering 13.500/ brandweer 10.000/ 51.000 koelinstallatie.

Agendapunt 13 Wedeka
Bij dit agendapunt mag de woordvoerder Bert van Beek van de ChristenUniefractie de spits afbijten. 
Hij zegt:”Voorzitter de begroting zoals die voor ons ligt is gebaseerd op ongewijzigd beleid van WEDEKA. Dit baart ons als ChristenUnie zorgen. Het lijkt wel of Wedeka een afwachtende houding aanneemt terwijl volgens de ChristenUnie Wedeka er nu bij moet zijn, zeker omdat aan de onderkant van de markt straks diverse partijen,zoals  UWV, Wedeka, Sociale Dienst e.d. hun positie binnen de Wet Werken Naar Vermogen moeten veiligstellen. Wedeka heeft het tot nu toe goed gedaan. Er zijn hoge reserves opgebouwd.
Er zullen ingrijpende ombuigingsmaatregelen moeten plaatsvinden die niet los te zien zijn van herstructurering van de sociale werkvoorziening en Wet Werken Naar Vermogen. Het is nog niet duidelijk wat de reorganisatie van de onderkant van het arbeidsmarktbeleid betekent voor de sociale werkvoorziening.

Er is nog geen duidelijk tijdspad.

De reserve van Wedeka van 6 miljoen is genoeg voor het opvangen van nadelige saldo’s voor het jaar 2011 en 2012. Voor het jaar 2013 zal 666.000 voor 2014  2.662.000 en voor 2015 zal 3.397.000 Euro door de gemeente Stadskanaal moeten worden bijgedragen. Dan is er een tekort in de meerjarenraming van de gemeente in 2015 van 661.6000. Als wij van de ChristenUnie dan naar de brief van de Gedeputeerde Staten en de brief van burgemeester en wethouders m.b.t. de  financiële positie  van de SW-bedrijven kijken, kunnen wij niet anders dan niet in stemmen met de meerjarenbegroting van Wedeka. Alleen met het bonus/malus systeem van meer omzet lager aandeel in nadelig saldo daar komen we er volgens ons niet mee. 

Wij verzoeken het college in overleg met het algemeen bestuur van Wedeka te komen tot een oplossing hiervoor. Wij denken dat Wedeka zichzelf een taakstelling dient op te leggen. Het beleid dient erop gericht te zijn dat wij als gemeente Stadskanaal niet onder preventief begrotingstoezicht worden gesteld door de provincie. Wij als ChristenUnie hebben zolang mogelijk getracht Wedeka buiten beeld te laten i.v.m. de bezuinigingen. Vanuit de grondslag van de ChristenUnie hebben wij onze naaste lief en zeker mensen met een beperkte arbeidsproductiviteit. Wij hebben begrepen dat er een brief namens de provincie en de Vereniging van Groninger Gemeenten wordt verstuurd met onder andere de problematiek m.b.t.  de situatie,dat wij meer dan het landelijk gemiddelde aan SW populatie hebben. Wij hebben in Stadskanaal n.l. 4x het landelijk gemiddelde.

Wij verwijzen u ook naar de commissie Westerlaken, die na onderzoek extra aandacht vraagt voor gemeenten met grote aantallen SW’ers per inwoner. Westerlaken adviseert ook regionale en lokale transitieteams op te richten om de gemeenten in de transitie te begeleiden. Ook voor de VNG zijn  de individuele effecten voor gemeenten een belangrijk beoordelingskader bij de nieuwe Wet werken naar vermogen.

Wij vragen het college dat de Stadskanaalster  problematiek m.b.t. Wedeka wordt meegenomen in genoemde  brief van provincie en de V.G.G. Op z’n minst dient een en ander onder de aandacht te worden gebracht van de Provincie en VGG.”

Doordat van Beek kon starten met zijn duidelijke inbreng sloten de partijen zich aan bij zijn verhaal. De VVD deelde complimenten uit aan Wedeka voor hun gevoerde beleid t.a.v. de bezuinigingen op ambtenaren. Hij acht hen in staat om nog meer bezuinigingen te realiseren. Wethouder Bieze complimenteerde Wedeka, omdat ze veel hebben gedaan aan efficiency en besparingen. Alle partijen waren van mening, dat er  ook actie nodig is naar de Tweede Kamer, omdat we 4 x zoveel SW’ers hebben in onze regio dan het landelijk  gemiddelde Borgesius van de VVD vindt dat Wedeka zijn best moeten doen om een sluitende begroting te produceren.

Agendapunt  14 Programmabegroting 2012
De  fractievoorzitter van de ChristenUnie Ingrid Sterenborg zei :” Voorzitter, Vanavond willen we de programmabegroting vaststellen. Alvorens dat te doen toch enkele opmerkingen waar wij als ChristenUnie ons zorgen over maken. De aangekondigde decentralisatie van onder andere Wet werken naar vermogen, ontwikkeling AWBZ en jeugdzorg komen op ons af. De ontwikkeling van de financiële positie  Wedeka waarin Stadskanaal 40 % bijdraagt hetgeen een nadeel oplevert  in 2013 voor de gemeente Stadskanaal van 666.000 en in 2015 oploopt tot  3.397.000 En de  nog te realiseren ombuigingen van ruim 2 miljoen.

Er is dus allerminst aanleiding af te zien van bezuinigingen, zoals de PvdA doet voorkomen. De ombuigingen zoals voorgesteld zijn zoals het nu lijkt niet genoeg om een buffer te vormen om reeds genoemde ontwikkelingen  op te vangen nog afgezien van bv het toenemende aantal uitkeringsgerechtigden en mogelijke negatieve economische ontwikkelingen. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de perspectiefnota die naar beneden is bijgesteld zodat uiteindelijk in 2015 slechts 2.700.000, - over is als buffer voor al het genoemde in plaats van de in dit voorjaar geraamde overschot van 4,2 mln.

Zoals duidelijk is geworden bij punt 14 Wedeka is de vraag gerechtvaardigd of deze buffer afdoende is om mogelijke tekorten op te vangen. Zoals afgesproken is het niet de bedoeling dat wij algemene beschouwingen gaan houden. Wel willen wij enige opmerkingen maken.

Eerst de Wmo.
Hier kunnen wij uitgebreid over praten dit lijkt ons niet de bedoeling. Wel willen we opmerken dat wij ons zorgen maken of de ombuigingen wel gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk kunt u ons de huidige stand van zaken meedelen. Ook wat betreft de kanteling vragen wij ons af hoe het er nu mee staat. Kan het college ons regelmatig informeren over de voortgang van dit proces. De volgende vraag willen wij nog stellen i.v.m. de Wmo. Uit de krant vernamen wij dat bv. Vlagtwedde de WMO Kanteling niet mee neemt in de bezuinigingen. Is Stadskanaal dan de enige gemeente die de WMO Kanteling meegenomen heeft in de bezuinigingen

Als ChristenUnie staan we achter de omvang van de structurele bezuiniging zoals die is vastgesteld en bevestigd het afgelopen jaar. Vorig jaar hebben we het college de vrije hand in de onderhandelingen met de stichting Zuid Groningen en biblionet willen geven door niet in te stemmen met de moties zoals die toen voorlagen. Na een jaar van intensief overleg waar we het college voor willen bedanken, ligt er nu een voorstel waarbij een deel van de voorzieningen worden ingeleverd. Dat is te verwachten met een korting van 20%, maar de teruggang in de buitendorpen Onstwedde en Musselkanaal gaat ons wel aan het hart, en het liefst hadden we daar andere oplossingen voor gezien.

De vorige sprekers, die hebben al opgeroepen tot nieuwe gesprekken. Ik vraag me wel af of het college daar nog mogelijkheden ziet, zo ja, zouden ook wij die graag onderzocht zien om in ieder geval de collecties in Onstwedde en Musselkanaal zo breed mogelijk te houden.

Wij denken dat er een goed overleg moet plaatsvinden mede gehoord hebben de briefschrijvers waarin gesproken wordt met stichting bibliotheken Stadskanaal en biblionet. Daarnaast moet er tussen biblionet, stichting bibliotheken Zuid- Groningen en de klanten gebruikers van de desbetreffende locaties overlegd worden. Zoek gezamenlijk naar creatieve oplossingen!

Met het afschaffen van de bibliobus kunnen wij instemmen mits er goed gecommuniceerd wordt met de scholen naar de volgens ons goede alternatieven.

Verder willen we het college verzoeken om voor de algemene beschouwingen komend voorjaar een nota te schrijven waarin inzichtelijk wordt waar we op dat moment staan. Zodat we weten hoe ver we zijn met de financiële resultaten van de ombuigingen per programma.

Wij gaan akkoord met: de verhoging van de rioolheffing en de marktgelden,  het beschikbaar te stellen krediet investeringen 2012 genoemd op blz. 107 en tevens  het ontrekken van het geraamde nadelig saldo 2012 aan de Algemene reserve.”

Tijdens de behandeling wordt duidelijk dat de PvdA en vooral het CDA zich niet aan de afspraak houden om geen Algemene Beschouwingen te houden. Beide partijen presteren  het om respectievelijk 20 en 30 minuten aan het woord te zijn.

De andere partijen houden zich gelukkig wel aan de gemaakte afspraken. Kijk naar de vorige algemene beschouwingen en wat daar door jou partij over is gezegd en toegezegd en ga daar je verhaal op toespitsen. Ook is het de bedoeling om te  vergelijken met de  gemaakte afspraken in de perspectiefnota en wat daarvan  is veranderd in de begroting van 2012.

De Wmo is zo’n onderwerp waar alle partijen hun zorgen over uitspreken, omdat bezuinigingen niet worden gehaald. De ChristenUnie en ook andere partijen maken zich zorgen over de te realiseren bezuinigingen t/m 2015 in de Kanteling in de Wmo.

De wethouder belooft na een vraag daarover van de CU, dat er regelmatig gerapporteerd zal worden over de bezuinigingen bij de kanteling..

Ook de bezuinigingen op de Bibliotheek leveren veel discussie op, waarbij het college in een motie van het CDA wordt opgeroepen dat de bibliobus wel weg mag, maar dat de periode tot aan de behandeling van de Voorjaarsnota in 2012 dient te worden benut om alternatieve voorstellen te ontwikkelen, waardoor de functie van de bibliotheek in Onstwedde en Musselkanaal zoveel als mogelijk is in stand  kan blijven, ondersteund door  de PvdA en de ChristenUniefractie

Dat we te maken hebben met Biblionet betekent ook, dat er weinig speelruimte is om bijvoorbeeld de contributie te verhogen. Wel wordt het verhuren van de ruimte in de Stadskanaalster Bibliotheek genoemd om te bezuinigen en te onderzoeken of de bibliotheek in Onstwedde naar de MFA kan in Onstwedde.

Het vergaderschema  van de raad is om 00.30u. hamerstuk vanwege het late vergadertijdstip.

 

24 oktober 2011

Een  raadsvergadering , die ging over de politie plaatselijk en regionaal, huisvesting onderwijs, de Duurzaamheidslening, het door laten lopen van de Starterslening  het niet akkoord gaan van de raad met de reconstructie Oude Markt en onderhoud wegen en de financiering hiervan

Algemeen en informatief
Er zijn deze keer geen insprekers en geen mededelingen, zodat al vlot de besluitenlijst zonder haperingen kan worden vastgesteld.

In de toezeggingenlijst wordt het een en ander geschrapt. Maar bij de  ingekomen stukken komt de motie over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop in beeld. Een erg gevaarlijke plant die indien aanwezig grondig moet worden uitgeroeid. De wethouder wil deze plant wel, indien aanwezig, laten bestrijden in onze gemeente op een vraag daarover van raadslid Kroom. Ingrid Sterenborg geeft aan dat de plant smaakt als rabarber en dus gegeten kan worden. Een van de raadsleden  van het CDA wil “de stand van zaken kortetermijnmaatregelen Wmo” mee  nemen bij de programmabegroting 2012.Dat is geen probleem natuurlijk.

Rondvraag
Bij punt rondvraag gaat het nog over  het niet uitnodigen van de raad bij de opening van Geert Teis, het weer gebruiken van de speelhuisjes van Appelscha en over het bierfeest voor jongeren in Onstwedde.Dit is toch in tegenspraak met de gestarte campagne van “wees cool drink fris” om  het drankgebruik onder jongeren terug te dringen,aldus Pals.

In de beantwoording over Geert Teis geeft  van der Kolk aan, dat het inderdaad niet duidelijk was voor de raadsleden of ze wel of niet waren uitgenodigd.. Over de  speelgoedhuisjes zal te zijner tijd een Memo worden geproduceerd, aldus de burgemeester.

Wethouder Hamster maakt van de gelegenheid gebruik om uit te leggen wat het plan van het college inhoudt. t.a.v. “Wees cool drink fris” Hij zegt, dat er met allerlei organisaties gesprekken worden gevoerd om goede afspraken te maken over het bestrijden van het drankgebruik bij jongeren. Met Ocrea  zal  de horecavergunning  nog eens worden  besproken.  


Besluitvormende agendapunten met debat
Agendapunt 12 over lokale prioriteiten inzet politie 2012
  
werd er gesproken over het feit, dat er geen jaarplan meer is en dat er een landelijke politie gevormd gaat worden in de regio Friesland, Groningen en Drenthe.
Volgend jaar zal er door het college prioriteiten worden aangegeven, waarna dit in de lokale driehoek wordt vastgesteld. Raadslid Bert van Beek stelt namens de ChristenUnie voor de collegeprioritering de raad bijeen te roepen en de heer De Lange uit te nodigen van de basiseenheid Stadskanaal. In deze bijeenkomst kunnen we dan horen van de heer De Lange welke problemen er in Stadskanaal zijn en wat de landelijke dan wel regionale projecten zijn. Zijn opmerkingen hebben vooral te maken met  de raadsbijeenkomst met de Rekeningcommissie waar gesproken is over  het eerder initiatief nemen van de raad bij de voorbereiding van een raadsvoorstel.

Burgemeester Galama deed de toezegging aan de ChristenUnie om inderdaad de raad bijeen te roepen over de collegeprioritering t.a.v. het plaatselijke en regionale veiligheidsbeleid.

Ook andere fracties waren wel van mening,dat de lokale zaken ingebracht moeten worden in de toekomst. Is er nog wel invloed vanuit de lokale situatie? Kunnen we onze prioriteiten nog wel vaststellen? Flexibele inzet blijf mogelijk  ook bij regionale politie volgens  Galama en opschalen bij problemen is zelfs  beter bij de toekomstige schaalgrootte.

Agendapunt 13 over Consultatie Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan
Er wordt gesproken over de veiligheidsregio en wat de gevolgen zijn voor de lokale veiligheid. en voor de lokale vrijwilligers van de brandweer.

Bert van Beek van de ChristenUniefractie  stelt voor dat er rampenoefeningen moeten worden gehouden en dat deze ook goed geëvalueerd dienen te worden. Tevens merkt hij op, dat de eventuele aanbevelingen niet in de kast moeten verdwijnen, maar dat er wat mee gedaan moet worden.. Tevens vroeg hij aandacht voor de regio. Er moet  verder worden gekeken dan 15 km..Burgemeester Galama zegt dat er wel contact blijft met de lokale vrijwilligers Ook is er wel genoeg grip op de situatie ook nu het regionaal wordt aangepakt.

Zij onderstreept, dat er na het evalueren er ook daadwerkelijk van fouten geleerd moet worden. Ook rampenplannen + oefeningen met onze Duitse buren  mogen niet ontbreken in het Regionaal beleidsplan.

Agendapunt 14 over het programma en overzicht voorzieningen
huisvesting onderwijs 2012.

Alleen het CDA en de ChristenUnie hebben inbreng op dit agendapunt. Het CDA vindt de uitbreiding van de Willibrord school een goede zaak. Ook Brongers is net als raadslid Okko Dijkstra tevreden over het draagvlak met dit voorstel van de schoolbesturen. De ChristenUniefractie bij monde van Okko Dijkstra vindt het verstandig dat het structurele voordeel van 53.000 euro niet structureel wordt ingeboekt, zodat de geplande aanvragen van diverse scholen alsnog kunnen worden ingediend.

Hij  vindt het jammer, dat het onderzoek naar de huisvesting van de CBS Op de Zandtange en GBS De Basis niet in 2010 heeft plaatsgevonden., maar begrijpt dat het te maken heeft met de leerling-ontwikkeling op beide scholen en met de onzekere situatie van de peuterspeelzaal tot mei..Tevens merkt Dijkstra op dat hij benieuwd is naar het onderzoek naar de huisvesting van deze twee scholen en de peuterspeelzaal in Mussel.

Tenslotte vraagt hij nog wanneer we de uitslag van dit onderzoek tegemoet kunnen zien.

Wethouder Hamster zegt toe over een halfjaar hierover te rapporteren.

Agendapunt 15 Verordening VROM Starterslening
Dit agendapunt is gewijzigd en daar legt Ingrid Sterenborg van de ChristenUniefractie al direct de vinger bij. Vooral, dat dit niet is aangegeven op een of andere manier bij deze stukken. Verder kan zij wel instemmen met het voorstel. De  wethouder geeft ook toe dat hij dit wel had moeten vermelden bij dit stuk .De VVD en D66 willen de starterslening niet afschaffen. Ook de PvdA zegt dat de huizenmarkt op slot zit en wil de lening voortzetten tot 1 januari 2013.

Bessembinders geeft aan, dat er sinds september geen aanvragen meer zijn ingediend en dat er ook  niet meer kavels zijn verkocht. Borgesius van de VVD zegt, dat de verkoop van kavels ook niet  het doel was van de starterslening. Na veel heen en weer gepraat is het wel duidelijk dat dit voorstel geen genade verdient bij de meerderheid van de raad. De wethouder trekt dit voorstel in en als het potje leeg is  zal hij weer met een voorstel komen hierover.

Agendapunt 16 Duurzaamheidslening Stadskanaal
Het is een dynamisch geheel en de verordening past ook bij de nota duurzame energie. Wel moeten we steeds checken of we nog goed bezig zijn volgens het CDA. De PvdA mist aardwarmte, restwarmte en zonnepanelen. Het is een stap in de goede richting. Wel moet de lening regelmatig worden geëvalueerd om wellicht anders in te kunnen zetten.

De ChristenUnie kan hier bij monde van Ingrid mee instemmen en sluit zich aan bij de ander fracties, die al het nodige hebben gezegd. Wel vindt ze het belangrijk, dat er bij het aangaan van een lening goed wordt uitgelegd hoe het zit met de betaling van rente en aflossing.

Bessembinders  zegt dit toe aan  mevrouw Sterenborg.

De wethouder heeft het ook over het organiseren van een duurzaamheidsdag en een klimaatstraatfeest. 
Het tussendoor evalueren en rapporteren heeft zijn instemming.

Agendapunt 17 Herziene financieringsopzet Hoofdstraat.
Er is een meevaller van 1,4 miljoen waardoor het plaatje er gunstiger uit komt te zien. Het college wil van dit potje 550.000 euro reserveren  voor verbetering van  de kanaalzone. Voorbeelden worden gegeven in het stuk zoals  bijvoorbeeld herinrichting Oude Markt en het Spoordok en omgeving. Tevens wil  de wethouder een bedrag van 210.000 euro reserveren voor de wegenschade tengevolge van de afgelopen winter en de doorgevoerde bezuiniging daarop. Bert van Beek van de ChristenUnie ondersteunt de PvdA met hun voorstel om deze bedragen weer terug in de algemene reserve te laten vloeien. Hij vindt ook dat de wethouder maar met voorstellen moet komen voor bovengenoemde zaken. Wel maakt hij de opmerking dat de veiligheid van het verkeer niet in het gedrang mag komen. Verder stemt onze fractie in met het plan om de Noorderkanaalweg te verbreden met de toevoeging, dat wij dat altijd al hebben bepleit Na veel heen en weer gepraat met de nodige schorsingen neemt de wethouder deze 2 punten uit het stuk terug.. Alleen het CDA blijft achter het voorstel van het college staan zodat we  ook hier te zijner tijd een voorstel tegemoet kunnen zien van wethouder Bessembinders.

 26 september 2011

Een onverwacht lange raadsvergadering , die vooral ging over de wijziging van de APV/ intrekking woonvaartuigenverordening en gekenmerkt werd door het  doorschuiven van de  bespreking van bovengenoemd agendapunt, de Starterslening  en de verordening Duurzaamheidslening.

Algemeen
Bij  het begin van de raadsvergadering was na het inspreken van  twee woonbooteigenaren wel duidelijk, dat het agendapunt”Wijziging APV/intrekking Woonvaartuigenverordening” geen gelopen zaak zou zijn.. Vooral  de communicatie  met de woonbooteigenaren  over deze nieuwe regeling en de onzorgvuldige omgang met de procedures gaf de verschillende partijen aanleiding om erg te twijfelen of  dit agendapunt vanavond wel zou kunnen worden afgehandeld.

Bij de vaststelling van de agenda  kwam de burgemeester direct al met het voorstel om de Starterslening eerst te behandelen en daarna   de verordening duurzaamheidslening.

Ook onze fractie had dit al bedacht, maar de VVD stelde zelfs voor om deze agendapunten  tijdens de in oktober  vergadering te behandelen, waar ook de herijking van het energiebeleid

zal plaatsvinden. Raadslid  Borgesius wilde  dan ook nog een discussie voeren of deze lening wel uit de opbrengsten van de starterslening kunnen worden gehaald. Uiteindelijk had de ChristenUniefractie en ook de andere fracties geen bezwaren tegen deze discussie en behandeling op een later tijdstip.

Lijst met toezeggingen
Bij de bespreking van de lijst met toezeggingen krijgt  het raadslid Okko Dijkstra gedaan van wethouder Bessembinders, dat bij het onderzoek naar de financieringsmogelijkheden van verlichting langs fietspaden ( i.v.m. sociale veiligheid)door de provincie het tijdstip van de rapportage daarover zal worden kortgesloten en bekendgemaakt.

Dijkstra wijst op de vele geplande  bijzondere bijeenkomsten, terwijl er   in de komende periode nog maar twee data beschikbaar zijn. Deze extra vergaderingen kunnen desnoods begin volgend jaar worden gehouden. Verder  merkte Okko  Dijkstra op dat het college  bij besluiten waar de einddatum nog niet is verstreken , niet hoeft te wachten om actie te ondernemen. De wethouder wist dat, maar “het lukt meestal niet eerder” aldus Bessenbinders.

Bij het punt over “Stichting lezen en schrijven”waar Dijkstra in de vorige raadsvergadering over de alfabetiseringsweek vragen had gesteld, maakte  Wethouder Hamster de opmerking, dat het was kortgesloten met het onderwijs, zodat dit punt van de lijst met toezeggingen kon worden afgevoerd.

Ingekomen stukken
De motie van de Provinciale Staten inzake ziekenhuiszorg in Noord-en Oost-Groningen van de ChristenUnie en de SP wordt door de hele raad ondersteund. Dit wordt aan de provincie doorgegeven.

Over de motie van de gemeente Bergeijk die gaat over het behoud van de gemeentelijke brandweer  vraagt  raadslid Sterenborg van de ChristenUnie wat de gevolgen zijn voor de plaatselijke brandweer t.a.v. het betrekken van onze burgers als vrijwilliger, wanneer de brandweer volledig wordt geregionaliseerd.. Zij en ook andere fracties geven aan te weinig informatie te hebben om deze motie te ondersteunen.

De burgemeester antwoordt dat het  te vroeg is om deze motie te steunen en dat er inderdaad te weinig helder is hoe het zal worden voor de plaatselijke brandweer in de toekomst.

Bij het stuk over de AED’s waar onze fractie vragen heeft gesteld bedankt fractievoorzitter Sterenborg voor de reactie van het college op de vragen van de ChristenUnie. Het is goed opgepakt door het college. De ChristenUnie is ook blij dat er onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden van de 6 minutenzonevariant en dat de basisvariant nu doelstelling is.”Wij vinden het heel belangrijk dat wat mogelijk is wordt gedaan bij een hartstilstand, zodat hersenletsel zoveel mogelijk kan worden beperkt en er op deze manier mensenlevens worden gespaard”aldus het raadslid.

Inlichtingen college en vragenuur en rondvraag
Wethouder Willem van der Kolk vertelt dat er overeenstemming is tussen Menzis en het Refajahziekenhuis en dat er optimisme is over de financieringsmogelijkheden van de nieuwbouwplannen.

Bessembinders geeft aan dat er bij de M.E.R.-commissie Windpark  in het Veenkoloniaal gebied al 1300 zienswijzen zijn binnengekomen.

Bij het vragenuur zijn er nog vragen van de PvdA over het bestand van uitkeringsgerechtigden, die naar volle tevredenheid van de fractievoorzitter door de wethouder Erik Bieze worden beantwoord. Hij geeft aan dat de gegevens van het UWV niet up to date waren en dat alles nu is opgeschoond. .Verder geeft hij aan dat het financiële risico niet weg is en dat  de situatie zorgelijk blijft. Die bijgestelde cijfers zijn dus positiever t.a.v. de werkloosheid voor onze gemeente Stadskanaal.

Bij de rondvraag wordt toegezegd, dat de veiling van kunstwerken nog in de planning zit. Verder is er via RTV Stadskanaal over de samenwerking met Vlagtwedde en Bellingwedde opgemerkt, dat het vast zit. Hoe komt dit in de ether? Er is nog niet over gesproken in de raad..Wethouder Hamster geeft duidelijkheid over de verhuizing van een speeltuin. 

Besluitvormende agendapunten met debat
Agendapunt 12 over wijziging Verordening Kunst in de openbare ruimte wordt ondersteund door alle fracties zonder enige discussie. Agendapunt 13 en 14 worden op de volgende raadsvergadering besproken.

Bij agendapunt 15 over de wijziging APV/ intrekking Woonvaartuigenverordening zijn de fracties behalve de VVD erg kritisch Bijna alle fracties hebben opmerkingen over het handhavend optreden van de overheid. Het moet netter bij de woonboten en er moet strenger worden gehandhaafd. Bij een vraag over de netheid bij drie woonboten zijn de fracties niet tevreden, als de wethouder zegt, dat de handhaving juist  niet uitmaakt of er nu drie of 6 boten liggen. De fracties zijn daar ontevreden over en ook kritisch over het feit, dat de woonboten nog niet op her riool zijn aangesloten.

Verder zijn de partijen ontevreden over de communicatie over  de verordening. De wethouder Jan Bessembinders geeft wel aan , dat het een uitsterfconstructie is. Je kunt de boot wel verkopen, als je weg wilt of door ouderdom er niet meer kunt wonen. Hij doet de toezegging, dat de boten op het riool worden aangesloten.. In tweede termijn  is alleen de VVD-fractie voor het voorstel. SP, PvdA en GBS zijn duidelijk tegen en CDA en CU twijfelen nog. Al hoewel ze neigen naar uitstel van dit besluit om de contacten met de woonbooteigenaren  nog maar weer eens aan te gaan.

Wethouder Bessembinders wil het voorstel, gehoord de fracties, later  agenderen, maar verwacht wel van de fracties te horen wat er dan aan het voorstel moet worden veranderd.

Bij de straatnaamgeving wordt de suggestie van Ingrid overgenomen om de namen, die te maken hebben met Philips in depot te houden. Het heeft wel te maken met de geschiedenis van Stadskanaal met Philips.

 

20 juni 2011

Een vergadering waar het jaarverslag, de jaarrekening 2010, het rioleringsplan 2010-2015 en het veiligheidsplan de hoofdmoot vormen, maar de discussie vooral gaat over de Provinciale Omgevingsverordening.

Bij de ingekomen stukken is de hondenpoep overlast  in Maarsbroek aanleiding voor   raadslid Woortman van PvdA om aan te geven dat handhaving van de APV verordening vereist is. Wie moet dat allemaal controleren en constateren? De handhaving en controle laat te wensen over. Bessembinders  belooft te zijner tijd hierop terug te komen in de raad.

Bij de inlichtingen van het college komt de burgemeester met het positieve nieuws dat de hoofdvestiging van Nooren voor Stadskanaal behouden blijft en dat te plaatsen  zonnepanelen op het gemeentehuis uit het potje van “duurzame energie”zullen worden bekostigd.

Jaarverslag en Jaarrekening 2010
De bespreking  van de jaarrekening en het jaarverslag  is beknopt. De meeste partijen volstaan meest met complimenten  voor het geleverde werk. Ze stemmen uiteindelijk allemaal in met de verantwoording over de uitvoering van de begroting van 2010. Okko Dijkstra van de ChristenUnie spreekt zijn waardering uit voor de te nemen maatregelen t.a.v. de aanbestedingen. De openbaarheid in de aanbestedingen  zullen worden vergroot in de toekomst. Dat die aanbesteding niet altijd openbaar was, was een punt van kritiek van de accountants.

Het College bij monde van burgemeester Galama was ook met de ChristenUniefractie van mening, dat de vermogenspositie van het bedrijvenpark zwak is als gevolg van tegenvallende verkoopresultaten. Okko Dijkstra maakte zich zorgen over de doorontwikkeling  van het bedrijvenpark. Dit werd gedeeld door Galama, die hoopte dat de  verkoop van bedrijfsterreinen  zal aantrekken en  dat de vermogenspositie goed zal worden. Alle fracties gaan tenslotte akkoord met de drie beslispunten.

Rioleringsplan 2010-2015
De PvdA verwoorde keurig de taken , die in het rioleringsplan stonden vermeld, maar vond de stijging van de rioleringskosten wel erg groot. 
Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie vroeg zich af of het terecht is om het  uitbaggeren van watergangen te bekostigen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan  en op deze manier op de burgers te verhalen. Verder vroeg ze wat er wordt gedaan aan de samenwerking met andere partijen. Dit is volgens ons wel de moeite waard om eens te onderzoeken.

De wethouder was positief over de samenwerking met andere partijen. Dit kan uiteindelijk veel besparing opleveren. Daar wordt volop over nagedacht.

Bessembinders  antwoordde op de vraag wie de kosten van het uitbaggeren moet betalen, dat het gaat om verbrede zorgplicht en verbreed rioolrecht. Het gaat daarom over het totale watersysteem in het rioleringsplan. Vooral de VVD en het CDA hadden een gedetailleerde inbreng over dit plan, wat zelfs de wethouder soms nog boven de pet ging. Het rioleringsplan zag er goed uit en werd zonder tegenstem aangenomen.

Integraal Veiligheidsbeleid.
Het CDA is complimenteus over de effectieve samenwerking tussen zorg, wonen, jeugd en veiligheid. De PvdA ziet het drugsgebruik afnemen. De ChristenUnie fractie complimenteert via Ingrid  het College met de jaarlijkse update.
“Een duidelijk en overzichtelijk document” aldus Sterenborg, die ook van mening was dat er goed is samengewerkt en dat dat erg belangrijk is. Verder vraagt de ChristenUnie op de hoogte gebracht  te willen worden over de bijeenkomst over de visie van  het  Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid. Deze bijeenkomst is in het najaar gepland.

Ditzelfde geldt voor het opvoeddebat wat gepland staat tijdens de themaweek van het jeugd en alcoholproject. Zij is tevreden over de evaluatie en het uitvoeringsplan 2011/2012 wat vermeld staat in het hoofdstuk geweld op straat. Ook wil ze nog kwijt dat de politie serieus moet omgaan met de tips van burgers die iets verdachts zien. Burgemeester Galama is ook blij met de goede resultaten van het terugdringen van de drugsoverlast .Door inzet van de wooncoach is ook de woonoverlast sterk afgenomen.

De diefstal van zitmaaiers is nu opgelost en veel inbraken vanuit auto’s. Het signaal dat de politie informatie serieus moet nemen wordt doorgegeven.

Partiële herziening Provinciale Omgevingsverordening  2009.
Naar aanleiding van het agendapunt Partiële herziening Provinciale Omgevingsverordening  2009 op de agenda van de Provinciale Staten maart jl heeft de gemeente Stadskanaal, samen met Bellingwedde en Vlagtwedde een brief gestuurd met redenen waarom zij het niet eens zijn met de gang van zaken, en verzoeken PS om af te zien van de vaststelling van de herziening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009.

Voor onze gemeente betekend dit dat ongeveer de helft van de intensieve varkens- en pluimveebedrijven geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. De VVD fractie heeft deze brief op de agenda gezet om te bespreken. Alle fracties  staan achter de gemaakte opmerkingen van het college die genoemd worden in de brief. Guurtje van der Heide van de ChristenUnie geeft aan, dat ze zich ook volledig kan vinden in deze brief.”De agrarische sector is van groot belang voor onze hele economie”aldus  het raadslid. De VVD  zegt dat de  verordening  al is vastgesteld door de provincie. Borgesius wil een motie indienen met de brief van het college als basis, waarin wordt verzocht dit standpunt kenbaar te maken aan de PS en aan de ander gemeenten in de provincie. De extra ondersteuning van het collegestandpunt door de motie wordt ook ondersteund door de ChristenUnie, om daardoor weer een opening te creëren voor nieuwe besprekingen.

Wethouder Bessembinders geeft aan, dat er al veel aanpassingen hebben plaatsgevonden in het plan op verzoek van  verschillende gemeenten. Er  is nog niet bekend welke bedrijven daadwerkelijk op slot gaan. Er loopt ook nog een procedure bij de Raad van State. Hij ontraadt de motie nu in te dienen en rond te sturen,  dit is niet wijs. Hij heeft ook moeite met het belemmeren van uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven. Hij adviseert om het advies van de commissie Aalders af te wachten en afhankelijk van deze besprekingen de motie alsnog in te dienen.Dit standpunt wordt door alle fracties ondersteund.

Tenslotte wordt het rapport”De kwaliteit van de programmabegroting”met een hamerslag goedgekeurd en vastgesteld.

 

23 mei 2011

Op 23  mei werd de voorjaarsnota 2011 en daarna  ook  de perspectiefnota 2012-2015  met de noodzakelijke ombuigingen door de raad besproken en vastgesteld in en raadsvergadering, die om 2 uur begon en ongeveer om 10 uur was afgelopen.

Diverse organisaties waren aanwezig om de besprekingen, discussies en de uiteindelijke besluitvorming te volgen. De manager van Stichting  Welstad, de brede welzijnsinstelling Henny Luppes  gaf extra aandacht aan het werk voor senioren en maatschappelijk werk. Plaatselijk Belang Mussel hield een  pleidooi( op papier, wegens autopech van  Henk Arnoldus)   tegen de bezuiniging van Welstad op het peuterspeelzaalwerk in Mussel. Dit verhaal werd ondersteund door 125 handtekeningen, terwijl de raadsleden de afgelopen periode werden gebombardeerd met ongeveer 80 mails tegen sluiting. Namens FNV lokaal werd een speech gehouden  door mevrouw Flap-Westerhof om de gemeenteraad op te roepen tegen het bestuursakkoord te stemmen op 8 juni. Dit punt kwam later tijdens de vergadering nog aan de orde waarbij is de burgemeester aangaf, dat we als gemeente overleggen  met  de Groninger gemeenten om tot een  standpuntbepaling te komen per gemeente en zo op 8 juni tot een goed besluit te kunnen komen op de VNG vergadering. We neigen naar nee, tenzij, aldus  burgemeester Galama. Dit hield ook in dat we onze motie, waarin we het college zouden verzoeken uitstel  van de bezuinigingen te vragen tot 2013, zodat de uitvoerende bedrijven meer tijd krijgen om daarop te anticiperen, niet hoefde te worden ingediend.

Bij de ingekomen stukken over de vragen van Ingrid Sterenborg  van de ChristenUnie over AED’s in sport en ouderencomplexen, zegde wethouder van der Kolk  toe, dat het college met een nader inhoudelijk en financieel onderbouwd plan zal komen in de raadsvergadering van 20 juni. Bij de uitwerking van dit beleid worden  onze vragen nader onderzocht en uitgewerkt. We wachten af.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota en perspectiefnota kregen alle partijen bij monde van de fractievoorzitters de  gelegenheid in 15 minuten  de belangrijkste punten uit hun algemene beschouwingen naar voren te brengen. Daarna kregen de wethouders nog  de  gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen. Daarbij was het wel vervelend dat onze ChristenUniewethouder Johan Hamster er niet bij kon zijn vanwege een heftige migraineaanval.

Tijdens de toespraken werd er geïnterrumpeerd door de verschillende  fractievoorzitters en verhelderende vragen gesteld. Het met de remmen los regeren van dit college, een opmerking van de VVD kreeg veel kritiek van de  ChristenUnie en ook van andere fracties. Maakten zij ook niet  ruim een jaar geleden deel uit van het college?

Ingrid Sterenborg  gaf aan in haar verhaal, dat er goed is gewerkt om het te bezuinigen bedrag vorm te geven. Daarvoor gaf ze de complimenten. Wel was het in sommige gevallen niet mogelijk gebleken de invulling van de ombuigingsmaatregelen te concretiseren. Ze doelde daarbij op de bibliotheek, kunst muziek en cultuur. Ten aanzien van de Wmo verwoorde ze de zorgen  van de fractie over de bezuinigingen in het ombuigingsplan van totaal 2 miljoen. Over “De Kanteling” zei ze letterlijk”Deze moet 750.00 euro opleveren. Wij helpen dit het college hopen, maar we vermoeden, dat deze verwachtingen te optimistisch zijn. We willen van de wethouder de toezegging, dat hij ons maandelijks inlicht over het bezuinigingsproces”

De fracties van het CDA en de PVDA hadden soortgelijke opmerkingen gemaakt De wethouder kwam vervolgens met de toezegging om de raad na de zomervakantie te informeren over de stand van zaken t.a.v. het bezuinigingsproces en dit vervolgens met regelmaat daar op terug zal komen in de raad.

De sluiting van de  peuterspeelzaal in Mussel was voor de ChristenUniefractie een brug te ver. Onze fractievoorzitter zei: ”De plaatsing van  peuterspeelzaalwerk bij of in de buurt van basisscholen versterkt de afstemming, overdracht en samenwerking tussen  deze instellingen. Wij vragen ons daarom af of Mussel thuishoort in het rijtje van te sluiten locaties.. Bij de sluiting van deze locatie wordt die samenwerking in het dorp Mussel belemmerd. Mussel is een buitendorp( evenals Onstwedde en Alteveer) waardoor voor de regio Mussel bij sluiting een drempel wordt gecreëerd om de kinderen naar een voorschoolse instelling te brengen. Buitendorpen zijn veel meer op zichzelf  gericht. In Mussel zijn diverse eenverdieners, die nu al hebben aangegeven onder andere vanwege de reisafstand geen gebruik te zullen maken van deze voorziening in Musselkanaal. Het maximale ombuigingsbedrag wordt daardoor niet gehaald en doordat niet is onderzocht wat de ouders gaan doen bij sluiting heeft het college geen inzicht in het daadwerkelijk te bezuinigen bedrag. Voor de leefbaarheid in dorpen als Mussel is het belangrijk om dit soort voorzieningen in stand te houden om te voorkomen dat jonge gezinnen wegtrekken. Over de peuterspeelzaal hebben wij een amendement klaarliggen.”

In de beantwoording van de wethouder bleek geen ruimte te zitten voor onze opstelling. In de bijdragen van de andere fracties werd duidelijk, dat er ondersteuning bij de PvdA en de SP was te vinden voor ons standpunt. Met de toezegging van  onze fractie aan de PvdA, dat wij bij de  verhuizing van de Parkwijkpeuters ook staan op  het goed verlopen  van dit proces kregen wij ook hun steun.

Bij de stemming over het amendement bleek er ineens een raadsbrede steun te zijn voor ons amendement om de peuterspeelzaal in Mussel open te houden. Partijen, die eerst niet voor waren zijn  nu ineens om. Een  succes voor  het peuterspeelzaalwerk in Mussel ook mede dankzij de inzet van de bevolking van Mussel.

Sterenborg  van de ChristenUnie was duidelijk  over de planontwikkeling  van Landelijk wonen bij Mussel. De kavels zijn te groot. Er is wel belangstelling maar  de grote kavels zijn te duur. Stimuleer de verkoop door de kavels te verkleinen. Op deze manier trekken we de verkoop vlot. De lokale Musselker bevolking krijgt zo ook een kans. Het lijkt ons goed om te kijken naar herziening van de planontwikkeling. Zo nodig dienen we hierover een motie in, aldus  mevrouw Sterenborg.

Wethouder Bessembinders  zei, dat de verkleining van de kavels afbreuk doet aan het oorspronkelijk plan. Er mogen niet meer dan 15 woningen worden gebouwd. Er zijn nu al vijf kavels verkocht. De wethouder ziet nog geen problemen voor de resterende kavels. We houden de vinger aan de pols.

De spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen blijft in de picture volgens  Bessembinders. Aldus de reactie van de wethouder op  het ChristenUniestandpunt in de Algemene Beschouwingen.

Voor de verbreding van de parallelweg, waardoor de Onstwedders gemakkelijker op de N 365 kunnen komen. kreeg Ingrid geen steun van de wethouder en van de andere fracties.

De opmerking van de ChristenUnie over de ontwikkeling van de rol van het CJGV, waarbij het logisch is dat ouders van kinderen meer moeten worden betrokken werd ondersteund door de wethouder. We stelden voor om een klankbordgroep van ouders te vormen.  Van der Kolk zegde toe dit punt op de  agenda te zetten en te bespreken  bij de desbetreffende adviesraden.

Ten aanzien van cameratoezicht werd de suggestie van onze fractie overgenomen  door de burgemeester om serieus te onderzoeken binnen het regionaal overleg of er binnen onze gemeente plekken zijn waar het cameratoezicht de veiligheid kan bevorderen.

Verder werd  door het college toegezegd de prijs-kwaliteitverhouding voortaan standaard wordt meegenomen in voorstellen die aan de raad worden voorgelegd. Vooral in tijden van bezuinigingen moet dit meer een rol spelen volgens onze fractie.

Wethouder Bieze had een hele kluif aan de bibliotheek. Deze moet 220.000 euro bezuinigen., maar waarop? Geen kaasschaafmethode in elk geval. De aangenomen motie van de meerderheid van de raad over het behoud van de bibliobus + de handhaving van de vestigingen in Onstwedde en Musselkanaal als eis van het college  zorgden voor een patstelling. We wensen de wethouder succes en sterkte om de opdracht begin juli  met een bezuinigingsvoorstel te komen te realiseren. Misschien moet de wethouder wel met een schone lei beginnen en  zijn de opties van de  biblotheek zo gek nog niet.

Na een levendig debat tussen de fracties onderling, maar ook tussen de fracties en het college werd duidelijk  welke drie moties werden ingetrokken. Alleen de motie van D66 over de gemeentelijke kunstcollectie werd unaniem aanvaard en het amendement van de ChristenUnie over de peuterspeelzaal te Mussel. Alleen de D66 fractie gaf aan tegen de perspectiefnota te stemmen.

Het was een raadsvergadering waar de ChristenUniefractie heeft laten zien een politiek van geloof, hoop en liefde te vertolken. Ook dat ons geloof in God hoop geeft voor de samenleving en dat we uitzien naar Zijn vrederijk. In die hoop steken we de handen uit de mouwen en doen we wat we kunnen doen. Wij bidden het college, de raad, evenals de ambtenaren Gods zegen toe.

 

20 april 2011

deze raadsvergadering had de fractie van ChristenUnie een missie:  de wethouder moest overtuigd worden van het belang om de drukke verkeersweg door Westerlee veiliger te maken.  Vooraf leek de agenda zeer geschikt voor deze missie.  Er was veel tijd. Geen insprekers en weinig ingekomen stukken.

De fractie van de ChristenUnie richtte zich op agendapunt 7: raadsvoorstel tot vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer beleid.

Het agendapunt ‘ingekomen stukken’ was traditioneel een VCP aangelegenheid. Deze partij bestookt het college en de raad met een spervuur aan brieven.  De meeste worden voor kennisgeving aangenomen, maar daar is de VCP het uiteraard nooit mee eens. 

Tijdens het vragenuurtje werd een toelichting gegeven over  het missen van de kans om de Burton academie naar Oldambt te krijgen.  Wethouder Boon:  ‘Twee ambtenaren hebben de vertegenwoordigers van de academie op rondleiding meegenomen naar vijftig panden binnen onze gemeente.  We hebben er wel bij gezegd dat we geen panden schenken. Nu betichten ze ons van een koele houding’ (meer info: klik hier)

Toen kwam het GVVP aan de orde.  De ChristenUnie vroeg twee dingen:  een beter geïntegreerd plan en een snelle aanpak van de veiligheidsrisco’s bij de Hoofdweg in Westerlee. Het GVVP zoals het nu voorligt is een samenvoeging van de voormalige plannen van de voormalige gemeentes. Er ligt geen visie aan ten grondslag.  Er wordt bijvoorbeeld niets geschreven over  recreatie en het geschikt maken van wegen hiervoor. Terwijl dit in de toekomst visie ‘Oldambt , grenzeloos goud’,  wel als speerpunt  wordt neergezet. (klik hier voor toelichting op toekomstvisie)

De ChristenUnie zou graag zien dat het verkeersplan deze toekomstvisie ook als basis zou hebben. Daarom diende de fractie een amendement in. Waarin de uiterste houdbaarheidsdatum van dit plan naar voren werd gehaald. De vraag over de Hoofdweg Westerlee werd uitgebreid toegelicht.  Voor deze toelichting klik hier. In de eerste termijn sloten andere partijen zich aan bij de vragen van de ChristenUnie.  De VVD sprak zelfs van ‘oude wijn in nieuwe zakken’, in het plan staat niets nieuws. Alleen het CDA had andere vragen. Ze waren moeilijk te verstaan,  maar het kwam er op neer dat het CDA op buitenwegen geen passeerstroken wil hebben. Wethouder van den Aker beantwoordde met de haar typerende Brabantse tongval de vragen. "U zegt:  oude wijn in nieuwe zakken......  wel, dat klopt" en vervolgt:. "De wegen en straten binnen Oldambt zijn dezelfde gebleven". Over Westerlee sprak de wethouder uitgebreid. Met aan het einde de toezegging dat het college de veiligheid in Westerlee de prioriteit zal toekennen die het verdiend. De fractie van de ChristenUnie liet zich niet met een kluitje het riet insturen.  "Prioriteit die het verdiend, dat zegt natuurlijk niks!" "Ik wil van u horen dat het prioriteit nummer 1 is op de lijst" 
De wethouder koos eieren voor haar geld: “dat heb ik bedoeld ..”  Waarop de ChristenUnie reageerde:   ‘..als dat even genotuleerd kan worden..’

Klik hier om een geluidsopname van de vergadering  terug te luisteren.

 

28 februari 2011

Ook deze raadsvergadering blonk niet uit door het vergaderen tot in de kleine uurtjes vanwege de korte agenda waarvan 4 agendapunten met en 2 agendapunten zonder debat.
er wordt bij de tussentijdse toezeggingen afgesproken om de toezeggingenlijst en de termijnlijst voortaan op elkaar af te stemmen. Er moet worden afgesproken wat we laten liggen.en dus niet direct bespreken.

Bij de ingekomen stukken over de integrale advisering op de beleidsonderdelen Wet Werk en Bijstand, Armoedebeleid, Ouderenbeleid en Wmo, vraagt Okko Dijkstra om in dit proces uit te gaan van voldoende draagvlak bij deze organisaties om zo op een goede manier tot een collegebesluit te komen. Ook wil hij tussentijds op de hoogte worden gehouden van het communicatieproces met deze organisaties over die toekomstige integrale advisering.

Ingrid Sterenborg is positief over  de motie van Leek over  het overhevelen van taken naar de gemeenten, terwijl de gelden dan niet meekomen.Toch zijn we zijn niet gewend om moties te ondersteunen uit andere plaatsen. Binnen de raad wordt er gewerkt aan een motie om dit  punt bij de landelijke overheid aan te kaarten.

Bessembinders doet  bij de rondvraag de toezegging aan Peter Gelling, dat  het wegdek van de pleinlijn zal worden gerepareerd. 
Bert van Beek maakt zich zorgen over de reconstructie van de kruising Waterschapsweg/Ontsluitingsweg. Kunnen landbouwvoertuigen, deze kruising wel nemen?
De wethouder zal hierover nog contact opnemen met het raadslid.

De begroting van de scholengroep OPRON( Openbaar,Primair, Onderwijs Menterwolde Stadskanaal Veendam) wordt besproken. De meerjarenbegroting zit eraan te komen in het najaar. Okko Dijkstra geeft aan zich zorgen te maken over het dalende leerlingenaantal. Heeft dit ook consequenties voor het openbaar onderwijs in Alteveer? Is na Mussel en Onstwedde  Alteveer  het volgende buitendorp waar in de toekomst geen openbaar onderwijs meer wordt gegeven? 
Wethouder Hamster houdt hier de vinger aan de pols en blijft positief over  de ontwikkeling van het leerlingen aantal  van deze school in Alteveer. De ChristenUniefractie maakt zich zorgen over de plannen van de regering om 300 miljoen te bezuinigen op het passend onderwijs. Deze maatregelen gaan ten koste van kwetsbare kinderen en verhogen de werkdruk van de leerkrachten. Deze maatregelen zullen pas in 2012 ons treffen volgens wethouder Hamster.

Bij de bespreking van de verordening onroerend-zaakbelasting 2011 wordt er naar gestreefd om in december en niet pas in februari de hoogte van de OZB belasting vast te stellen.

Alle fracties zijn blij met de ontwikkeling van de locatie De Haan& Sminnes aan de Schoolkade. We krijgen er wel wat voor terug nu er vier kavels vrij komen en  het ook niet ten koste gaat van de woningaantallen in Musselkanaal.

De wijziging van de bouwverordening en de wijziging van de APV en de Afvalstoffen verordening waren tenslotte agendapunten zonder debat., zodat de vergadering kon worden afgesloten.

8-2-2011

Visienota bezuinigen

Maar één opiniërend agendapunt deze avond, maar wel een belangrijke. Ontegenzeggelijk krijgen we te maken met de bezuinigingen als gemeente. Minder algemene middelen vanuit het Rijk, maar ook minder geld bij de uitvoering van gedecentraliseerde taken. Voordat we praten over cijfertjes is het goed eerst een visie te bepalen over de grote lijn. Wat wil je wel en niet als gemeente en waar leg je de prioriteiten. Vandaar de visienota van het college.

Hierop hebben we primair de volgende reactie gegeven:

We kunnen het college volgen de bezuinigingen op deze manier in te steken. Dat is ook conform eerdere procedure afspraak. Eerst praten over visie - wat willen we - en daarna de cijfertjes. Een goede volgorde wat ons betreft. Trouwens niet alleen als we praten over bezuinigingen, het past binnen de kaderstellende rol die we vervullen.

Dat wil niet zeggen dat het bij een mooi verhaal moet blijven...visies moeten ook concreet zijn c.q. worden. Het kan sommigen niet snel genoeg gaan.

Maar wat die snelheid betreft vinden wij het wel van belang eerst goed en zeker te weten wat de doelstelling is. Nog steeds is niet precies duidelijk wat de bezuinigingstaakstelling is. Er wordt al een lange tijd geroepen dat er bezuinigd moet worden en bij iedereen komt het tussen de oren, wat op zich prima is, maar concreet is het nog steeds niet. En dat kan ook een gevaar in zich bergen. Wij zeggen niet dat het allemaal wel een beetje mee zal vallen, al worden die geluiden wel gehoord in den lande, maar wij willen ook niet heel zwaar aanzetten en tal van burgers, verenigingen e.d. zwaar teleurstellen terwijl later wellicht blijkt dat het wel meevalt. Dan zijn we volstrekt ongeloofwaardig. We vinden het toch van belang dit signaal af te gegeven.

Regeren is wel vooruitzien en het huishoudboekje dient ook voor de lange termijn op orde te zijn.

We hebben alleen niet zoveel haast als sommige andere partijen. De planning van het college vinden we prima. We zijn vooral benieuwd naar hoe het plaatje er na de mei/junicirculaire uitziet en of dat duidelijkheid geeft voor de algemene uitkering en taakstellende kortingen. De decembercirculaire is vooreerst buiten beschouwing gelaten, maar die gaf voor zover wij weten een iets gunstiger beeld. Dit onderstreept ons punt van de doelstelling of wel de vraag: wat is de bezuinigingsopgaaf? Graag een toelichting van de wethouder.

We begonnen met te zeggen dat visievorming sowieso een goede zaak is. De vraag wat voor een gemeente we willen zijn kan altijd worden gesteld, ook in financieel betere tijden.

Inhoudelijk kunnen we ons vinden in de hoofdlijn van de visie die het college presenteert. Het sluit vrij aardig aan bij de visie die wij hebben op de rol van een dienstbare overheid. Ik citeer een paar regels uit ons verkiezingsprogramma:

"De overheid, ook lokaal, is geroepen ordening in de samenleving te scheppen. Recht en gerechtigheid bewerkstelligen en opkomen voor de sociaal zwakkere is het hoofddoel. Ten dienste niet van haarzelf, maar van de burgers. Dit betekent niet dat de overheid overal maar moet voor opdraaien. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf. Te vaak en te makkelijk wordt naar de overheid gekeken die het maar moet doen. Burgers mogen niet voor hun eigen verantwoordelijkheid weglopen. Het is ook de taak van de gemeentelijke overheid de burgers daar op te wijzen en samen naar oplossingen te zoeken. Actief met de burgers. Hierdoor kan ook worden voorkomen dat de overheid ver van de burgers af komt te staan. In de visie van de ChristenUnie is de (gemeentelijke) overheid een dienstbare overheid en een betrouwbare partner, maar opereert ze niet op zichzelf, maar met eigen verantwoordelijkheid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen".

Einde citaat. U hebt ons programma ter harte genomen zullen we maar zeggen.

Inhoudelijk nog het volgende.

Wat de bezuinigingen betreft op het weg- en groenonderhoud (speerpunt 1) houden we nog een voorzichtige slag om de arm en wachten we de beleidsplannen hieromtrent af.
Speerpunt 3, efficiënt werken, lijkt een open deur, maar we zijn het eens dat op dit terrein winst te halen. Wat ons betreft wordt hier snel en scherp op ingezet.
En wat speerpunt 4 betreft, de burger die de kans krijgt de eigen leefomgeving vorm te geven c.q. te beïnvloeden, mag het van ons wel een stapje verder gaan. U kent onze gedachten over bijvoorbeeld wijk- en buurtbudgetten. Ofwel, naast invloed op onderdelen ook verantwoordelijkheid geven aan burgers / verenigingen e.d.. We hoeven zelf ook niet opnieuw het wiel uit te vinden. Wat ons betreft gaan we binnenkort eens als raad op excursie naar Deventer die hierin al een paar stappen verder is.

31 januari 2011

De eerste raadsvergadering van 2011, die al  voor negen uur werd gesloten, vanwege de korte agenda.

Bij de besluitenlijst bood onze wethouder Hamster zijn excuses aan voor het feit, dat het beloofde mailtje over het ziekenverzuim niet was verzonden. Wel was er voldoende informatie verschaft over het ziekteverzuim en daar was iedereen wel content mee. De Jatri ( boot  met veel historie, die nog op de helling ligt) kwam ook weer ter tafel via Klaas Pals. In de planning zit een gesprek met de betrokken partijen, waarna  de raad zal worden geïnformeerd. 

Bert van Beek moest weer over het  klanttevredenheidsonderzoek beginnen De burgemeester gaf aan, dat het om de vier jaar gehouden wordt. Het vorige onderzoek was in 2008. Daarom wordt het onderzoek in 2012 gehouden. Wel had dit eerder vermeld moeten worden aan de raad volgens de burgemeester.

Bij de ingekomen stukken werd de motie van de Gemeente Losser over “Korting WSW-budget”wel besproken, maar getypeerd als mosterd na de maaltijd.

Er is al weer een nieuwe begroting voor 2011. 

Naar aanleiding van de brief van de WMO-adviesraad over het contact  over de te nemen crisismaatregelen is afgesproken om maandelijks overleg te voeren. Zij zullen dus worden betrokken en dat was ook al  afgesproken met deze raad.

Onze fractie bij monde van Ingrid Sterenborg en ook de andere fracties konden zich vinden in de motie van Etten-Leur “Lokaal geluid tegen decentralisatie van taken zonder bijbehorend budget” Dit probleem heeft ook de nadrukkelijke aandacht van de VNG, die dit ook heeft gecommuniceerd met het Rijk. De gemeentemonitor geeft ons als raad de  nodige informatie over onze gemeente om beleid te voeren en beleidskeuzes te maken op alle terreinen.

Inlichtingen college:
Wethouder Bessembinders vertelde, dat het gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld. Verder was hij trots (en wij met hem  )op het ontvangen certificaat voor energiezuinige gemeente vanwege onze moderne straatverlichting Helaas werd er geen  geldbedrag beschikbaar gesteld.

Boukje Galama was tevreden over het gebruik van de nachtbus, waarin samen  met de omliggende gemeenten op deze manier het veilig uitgaan wordt bevorderd.

Tijdens het vragenuur werd  er bezorgdheid uitgesproken door Klaas Pals over haperend dataverkeer , wat in de toekomst misschien voor problemen , kan zorgen voor de bedrijvigheid binnen onze gemeente.. De burgemeester gaf  aan , dat de vinger aan de pols wordt gehouden, maar zei dat er nu geen problemen zijn.

 Ook de rondvraag was weer een mooie gelegenheid om  o.a.:de waakzaamheid van de politie tijdens oud en nieuw, de voorbijgereden bushaltes in Maarsveld,het vergisten van gemaaid gras in een biovergistingsinstallatie en Burgernet te bespreken. De politie was paraat ,de bushaltes zullen niet  meer  worden  overgeslagen en de informatie over de biovergistingsinstallatie komt in het najaar aan de orde.

Burgernet zal in 2012 op de agenda komen, zodat we de ervaringen met burgernet  in andere gemeenten mee kunnen nemen.

Bij de Starterslening gaat het om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het bedrag is verhoogd van 300.000 euro naar 500.000 euro, omdat er nog maar 150.000 euro over is en omdat er  nu meer starters zijn. Zonder deze regeling waren er door deze starters geen huizen gekocht door deze mensen. Er is ook geen risico voor de gemeente, omdat de leningen worden verstrekt onder Nationale Hypotheekgarantie. Wel is Mark Kanter van de PVDA   bezorgd, dat het uit de hand loopt. Hij wil een evaluatie t.a.v. de doorstroommogelijkheden. Wat zijn de ervaringen bij gemeenten, die er al langer mee bezig zijn? Alleen de SP stemt tegen. Zij  wil 300.000 euro besteden en wil het bedrag niet verhogen naar 500.000, ondanks  de uitleg van de wethouder, dat er dan maar 150.000  in kas is.

Zonder debat ging het nog over o.a.: straatnaamgeving, aanwijzing accountant en wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010

Een korte vergadering deze keer.