2012

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2012
door Okko Dijstra


17-12-2012

Zes  agendapunten: de Regionale uitvoeringsdienst, de  gemeentelijke belastingen, de sociale wetten, over de decemberwijziging 2012 en over de motie die wel en over de motie die niet werd ingediend.

Algemeen en Informatief
Deze keer kondigen twee fracties aan om op deze vergadering twee moties  in te dienen. Die worden ter bespreking op de agenda geplaatst. De lijst met openstaande toezeggingen wordt na een korte bespreking vastgesteld.

Bij de ingekomen stukken komt het centrumplan Musselkanaal weer aan de orde. De ChristenUniefractie bij monde van raadslid Okko Dijkstra geeft  aan, dat de wethouder al in september heeft beloofd in gesprek te gaan over de nieuwe centrumplannen  in Musselkanaal. Hij vraagt de ongerustheid weg te nemen bij betrokkenen, die blijkt uit deze brief.

Ten slotte zegt Dijkstra :” Wij vragen u nogmaals  kwalitatief overleg te voeren en met medewerking van alle betrokkenen te werken aan voldoende maatschappelijk  draagvlak bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen voor het centrum van Musselkanaal”

De PvdA en D66 sluiten zich hierbij aan, maar de VVD heeft commentaar op de reacties van de eerste drie sprekers, omdat er volgens hem na deze brief geen  contact is geweest van deze fracties met de handelsvereniging. Borgesius wist, dat er na de verschenen brief wel contact was geweest met de wethouder. Deze informatie was niet bekend bij deze  raadsleden. Bij de beantwoording van de wethouder bleek wel, dat de brief was ingehaald door de ontwikkelingen qua contact. Daarom waren ten slotte alle fracties tevreden met het antwoord van wethouder Bessembinders over de  contacten met Handelsvereniging over het centrumplan.

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg  van de ChristenUnie vraagt zich bij ingekomen stuk 5 af of de vingerafdrukken bij de afgifte van paspoorten en identiteitskaarten na afgifte  ook worden bewaard. De burgemeester zegt toe dit punt  in de toezeggingenlijst te plaatsen, omdat ze nu niet zomaar kan zeggen hoe het zit.

Het college  doet enkele mededelingen o.a.: betreffende de  aanvullende uitkering van 170.000 euro , het te verwachten sportevenement  in september voor gehandicapten in Stadskanaal en de afwijzing van de investeringszone BIZ bij de bedrijventerreinen.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  Regionale uitvoeringsdienst Groningen.
Alle partijen zijn positief over het instellen van deze raad, omdat het werk meer specialistisch en  degelijker  wordt t.a.v. het omgevingsrecht, vergunning verlening, toezicht en handhaving.

Raadslid Sterenborg van de ChristenUnie zegt in haar bijdrage o.a.: ”De afgelopen periode zijn we goed voorzien van informatie en daarvoor dank. We willen benadrukken, dat we het van groot belang vinden dat de overgang van onze ambtenaren naar de RUD goed wordt geregeld. Is er al meer bekend omtrent de kosten van het sociaal plan. Deze kosten waren bij het opstellen van deze notitie nog niet bekend. Daarnaast is het de bedoeling dat het op termijn geld oplevert nu we deze werkzaamheden op afstand zetten. We moeten hier natuurlijk alert op blijven, maar wat is onze invloed hierop in de toekomst”?

Wethouder Bessembinders antwoordt uitvoerig op de gestelde vragen en zegt o.a.: ”Wij doen onderzoek naar de overhead in brede zin binnen onze organisatie. Het kan ook gaan om te veel ondersteunende diensten. We kunnen niet zomaar een twee a drie ton bezuinigen bij die overhead.” Op de  vraag van Sterenborg over de invloed op de betreffende diensten zegt de wethouder, dat we dienstverleningsovereenkomsten aan gaan met de regionale uitvoeringsdienst en dat van jaar tot jaar wordt vastgelegd welke prestaties we over en weer van  elkaar verwachten. We hebben weinig invloed, omdat we 1 van de 24 gemeenten zijn. Ook de locatie is nog niet bekend. De stuurgroep beslist waar de RUD komt.

Agendapunt 13  VERORDENING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg verwoordt haar inbreng zo. ”Vorige maand hebben we al aangekondigd, dat wij er niet voor zijn de begrafenisrechten kostendekkend te maken. We zullen met dit onderdeel dan ook niet instemmen. Verder kunnen we akkoord gaan met deze verordening.”

Agendapunt 14  Afstemmingsverordening socialezekerheidswetten Stadskanaal.
Raadslid van Beek van de ChristenUnie zegt hier over o.a.: ”Voorzitter dank u wel. De afstemmingsverordening die voor ons ligt is tot stand gekomen door de afdeling Werk en Inkomen en het Bedrijfsbureau, waarbij  dank voor  hun inzet.

Ondanks dat het een juridisch stuk is zit er een duidelijke toelichting bij.

Tevens wil ik het cliëntenplatform bedanken voor hun opmerkingen en advisering.  Nu het cliëntenplatform opgaat in de nieuwe participatieraad is een bedankje wel op z’n plaats voor hun inzet. 

In hun advies verzoekt het cliëntenplatform om een onafhankelijke ombudsman.  Ik begrijp de opmerking maar wij zijn evenals het college van mening dat de voor ons liggende verordening voldoende de onpartijdigheid en onafhankelijkheid waarborgt. Dit mede gezien het feit dat de wet de uitvoering bij het college legt en bij wet de boetes vastgelegd zijn. Tevens zijn  de rechten van de cliënten beschermd in de  wet en de verordening. Cliënten kunnen worden gehoord  en na 3 maand vindt heroverweging plaats en als laatste is er nog de mogelijkheid van bezwaar in te stellen tegen de beslissing.  De onafhankelijk commissie van rechtsbescherming hoort de cliënten en adviseert het college.  De rechtszekerheid is hiermee wat ons betreft voldoende geborgd.”

De andere partijen sluiten zich aan bij de woorden van raadslid van Beek.

Agendapunten 15  Aanpassing socialezekerheidswetten Stadskanaal en 16 Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013 worden zonder inbreng en met hamerslag aanvaard.

Agendapunt 17 Decemberwijziging 2012
Bij dit agendapunt deden alle partijen weer volop mee.

Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie  zei in zijn speech o.a.:

“Voorzitter , Voor ons ligt de decemberwijziging. Hierin is de wijziging van de begroting 2012 en 2013 opgenomen. Tevens worden aanvullende kredieten gevraagd. Verder is het een technisch verhaal van budgeten doorschuiven naar een volgend jaar.

De mutaties zijn per saldo 438.000,- voordelig waardoor rekeningresultaat uitkomt op 1.167.000,- negatief. De wijziging voor 2013 resulteert in een nadeel van 426.000,- waarmee begrotingssaldo 2013 uitkomt op 412.000 positief voor het jaar 2013. Er is echter nog geen rekening gehouden met het nadeel van de septembercirculaire van 181.000,-. Indien we dit meenemen komt het begrotingssaldo op 231.000,- positief. Dit zullen wij terug zien bij de behandeling van de voorjaarsnota.  Er blijft niet veel over voordat wij negatief staan. Laten wij ons dit wel realiseren. 

Wij stellen de decemberwijziging vast en stellen gevraagde kredieten beschikbaar.”

Na een heftige discussie  tussen de VVD en het CDA over de maatregelen van het vorige kabinet en het huidige kabinet over de WSW, en over welke coalitie het meest sociaal is op dit punt kwamen we na een opmerking van raadslid van Beek, dat we nu maar eens weer over de decemberwijziging moeten gaan spreken, daar ook inderdaad weer terecht.

De decemberwijziging werd daarna gewoon vastgesteld.

Agendapunt 18  Motie over de werkgelegenheid in onze regio
Deze motie werd door de hele raad ondertekend en ondersteund en was gericht aan het kabinet. Het werd door raadslid van der Vlag verwoord namens alle fracties.

In deze motie wordt het kabinet opgeroepen om af te zien van sluiting van de PI Ter Apel. Ook wordt opgeroepen om een aparte regeling te treffen ten aanzien van de WSW en hierbij rekening te houden met de specifieke situatie in Oost-Groningen.

Agendapunt 19 ging over een motie van de SP over de plannen van het kabinet ten aanzien van de huishoudelijke verzorging, de  AWBZ, verpleging thuis. Maar uiteindelijk mislukte het om deze motie in te dienen doordat het raadslid Hekking een andere tekst  voorlas dan de uitgedeelde tekst. Ten einde raad werd deze motie maar weer ingetrokken

Al met al was deze laatste vergadering in 2012 pas om 11 uur afgelopen en waren er tijdens deze vergadering voldoende  discussies en onverwachte verrassingen.

 

19-11-2012

In deze raadsvergadering werd o.a.: de openbare verlichting geëvalueerd, het financieel kader vastgesteld, overzicht voorzieningen onderwijs 2013 besproken en aanvullende maatregelen Minimabeleid vastgesteld.

Algemeen en Informatief
Deze keer was de bespreking van de bovengenoemde  punten niet lang. Wethouder Bessembinders wil de einddatum van “Veiligheid verkeersroutes” tot 1 juni 2013 opschuiven, omdat nog niet duidelijk is of de provincie of de gemeente eigenaar is van e lantaarnpalen. Wethouder Bieze wil het onderzoek naar de liggelden op de toezeggingenlijst plaatsen. Ook wordt er nog even gesproken over het over het veilig oversteken van de NAVO laan. Afgesproken wordt de snelheidsonderzoeken te verrichten. Ook wordt afgesproken de besluitenlijst en de toezeggingenlijst eerder te sturen.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  Tussenevaluatie beleidsplan openbare verlichting.
Deze keer zijn het CDA, GBS,  PVDA en de ChristenUnie  de partijen met inbreng. Er wordt positief over deze tussenevaluatie gesproken, omdat het toch wel  een succesnummer is ten aanzien van duurzaamheid en kostenbesparing. Zelfs in Zwolle mochten onze wethouder en ambtenaar het plan toelichten.

Guurtje van der Heide, raadslid voor de Christen Unie zegt: o.a.: Onze fractie is een groot voorstander van duurzaamheid en zuinig omgaan met energie  Daarom hebben we ook met voldoening kennis genomen van het rapport over openbare verlichting en de uitwerking daarvan. Verlichting op maat, waarin vooral de veiligheid hoog in het vaandel staat. En daaraan gekoppeld de trend die zich nu openbaart: Licht waar moet en donker waar kan. Daarmee kunnen we instemmen. Energiezuinige lampen en armaturen, dynamisch telemanagement, allemaal zaken die in een stroomversnelling zorgen voor de mogelijkheid om te besparen. In het beleid lezen we van 3100 lichtmasten die nog vervangen moeten worden. Zouden deze niet sneller vervangen kunnen worden? Wat is de besparing als de lampen op kortere termijn vervangen worden? Wanneer bereiken we het kantelpunt? Ook gezien de verdere ontwikkelingen op electronicagebied en materiaalkosten is het goed om deze ontwikkelingen op de voet te volgen”

De PvdA wil ook antwoord van de wethouder op dezelfde vragen, die het raadslid van der Heide stelt over het kantelpunt. In de beantwoording is de wethouder blij met de positieve opmerkingen en herhaalt de woorden van  Hofstra, dat het een lichtend voorbeeld is hoe duurzaamheid en besparing samen kunnen gaan. Hij geeft aan dat we wel kunnen versnellen bij het vervangen ,maar dat het bedrag dan ook moet worden verdubbeld. De investering is 340.000 euro per jaar voor vervanging van lichtmasten. De lasten  van rente en afschrijving zijn 20.000 euro per jaar, maar de energiebesparing is 10.000 euro  per jaar. In de meerjarenraming staat 10.000 euro. We verdienen nog geen geld met de vervanging. Er zijn nu 2000 lantaarnpalen vervangen. De komende acht jaar worden er 3000 vervangen. Na een interrupties en vragen  van mevr. Van der Heide, waar zij vraagt wanneer het kantelpunt wordt bereikt, is het antwoord van de wethouder was: Goed, als jullie met geld willen komen om de armaturen gelijk te plaatsen, dan vinden wij dat prima. Uiteindelijk  geeft hij aan, dat dat ongeveer over 8 jaar is. Er komt een moment, dat we dan alleen de armaturen gaan vervangen. Bij de volgende evaluatie wordt dit weer bekeken.

Agendapunt 12 Financieel kader.
Wij stellen hier  als raad de uitgangspunten vast voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. PvdA, CDA, GBS en de ChristenUnie reageerden op dit agendapunt.

Raadslid Bert van Beek zei namens de ChristenUnie: “Voorzitter de voor ons liggende stuken zijn reeds uitgebreid besproken in de rekeningcommissie. De door ons gemaakte opmerkingen zijn zoals we zien in de stukken verwerkt, waarvoor dank. Wat ik nog wil noemen is de beslissing die wij genomen hebben de vorige vergadering om de algemene beschouwingen in de eerste week van juni te houden. Door de raad en u werd dit overgenomen ondanks dat wij vanavond de verordening waarin dit geregeld is pas door de raad wordt vastgesteld. Dit is wel vooruitstrevend. Wij gaan akkoord met het  voorliggende en stellen deze financiële verordening wat de ChristenUnie betreft vast. Dank u.”

Wethouder Bessembinders antwoordde namens het college en dankte ook de rekeningcommissie voor hun werk. Hij stelde dat het goed is dat  de reserve afvalstoffenheffing bij verdere groei  weer naar de burger te laten terugvloeien.

Agendapunt 13  Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013.
In het programma worden de toegekende aanvragen opgenomen, terwijl het overzicht de niet toegekende voorzieningen bevat. Het CDA. D66en de ChristenUnie reageerden op dit agendapunt.

Raadslid Okko Dijkstra zei namens de ChristenUnie: “Dank u voorzitter Vanavond stellen wij het programma en overzicht voorzieningen huisvesting  onderwijs 2013 vast. Ondanks bezwaren  van schoolbesturen over  enkele afwijzingen is er in na goed overleg draagvlak voor de plannen. Dat doet ons deugd. Het totale bedrag van 24 aanvragen is 1 miljoen175.429  euro, terwijl  een bedrag van 143.514 euro beschikbaar wordt gesteld voor 5 aanvragen, dat gebruikt zal worden om de gebouwen op een adequaat onderhoudsniveau te brengen. Ik begrijp uit de stukken, dat er goed wordt gelet op wat de verantwoordelijkheid is van de gemeente en  wat de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur. Dat is een goede zaak. Ik hoop en verwacht daarom ook dat er heldere afspraken  over  zijn  gemaakt zodat m.b.t. partieel  herstel  en /of vervanging , zodat duidelijk is wat voor rekening van de gemeente is of voor rekening van het schoolbestuur.

De ChristenUnie verwacht, dat de uitgestelde en voor rekening van de gemeente  komende  noodzakelijke investeringen van bijna 1 miljoen euro , in het nieuwe Integraal huisvestingsplan zullen worden opgenomen, zodat het onderhoudsniveau van de scholen op peil kan blijven in onze gemeente. Tenslotte willen we u vragen, nu asbestinventarisaties plaatsvinden in de scholen of het duidelijk is, wanneer asbestsanering nodig is,  wie dit gaat betalen, de gemeente of het schoolbestuur.”

D66  wil evenals de ChristenUnie weten of er heldere afspraken zijn t.a.v. het partieel herstel en /of vervanging.

Wethouder Johan Hamster dankt de raadsleden voor hun inbreng en  geeft aan dat hij erg scherp is op de verantwoordelijkheden en afspraken, die we maken over de kosten en de baten en de afspraken die we met scholen maken. De verantwoordelijkheid over de partiële aanpassingen op scholen is wettelijk vastgesteld. De mate waarin het partieel is wordt tijdens het op overeenstemmingsgerichte overleg besproken. Er waren 3 kleine aanvragen waar twijfels waren, maar toch stelt het college u voor om hiermee in te stemmen.

Over de vraag van raadslid  Okko Dijkstra, wie de asbestsanering bij de scholen gaat betalen zegt Hamster, dat dit waarschijnlijk onder onze verantwoordelijkheid valt. Op het op overeenstemmingsgerichte overleg zullen we dit  nog beoordelen als de totale kosten inzichtelijk worden.

Agendapunt 14  Aanvullende maatregelen Minimabeleid. 
Op uw verzoek (moties voorjaar 2012 minimabeleid n 2010 voedselbank) heeft het college onderzocht of er voor doelgroepen binnen de minima negatieve stapelingseffecten optreden die voortkomen uit recente rijksmaatregelen. Dit voorstel is een beleidsnotitie met de analyse van de effecten van de rijksmaatregelen.

Het CDA ondersteunt het voorstel en komt met een amendement over het beschikbaar  stellen van volkstuintjes voor minima. De PvdA stemt ook in en dient een motie in om binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen om de preventieve component er meer in te verwerken.

Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie dankt  Mark Kanter voor de toelichting op de motie en zegt o.a.: ”Dat verduidelijkt het een en ander. Ik denk dat wij ons wel kunnen vinden in uw voorstel. Wij zien terug hetgeen wij afgesproken hebben tijdens de behandeling van de voorjaarsnota n.a.v. een  mee  door ons ingediende motie. Waarvoor dank. Wat betreft het amendement dat door het CDA wordt ingediend. Wij als ChristenUnie vinden het een sympathiek voorstel. Ik zou een vraag willen stellen. Er staat in dat u 1500,- euro beschikbaar wil stellen. Is dat een eenmalig iets of komt dit jaarlijks terug? Is het soms een open eind regeling?” Na het antwoord van de heer Deuring zegt van Beek” Ik begrijp uw antwoord en ik vind het een heel mooi streven, maar zou je niet van te voren enig onderzoek moeten doen of er niet meer dan 16 liefhebbers zijn. Als er zich meer mensen melden hebben we dan een probleem? We wachten het antwoord van de portefeuillehouder af wat hieruit voortkomt.”

GBS is ook positief over de voorgestelde maatregelen, maar hij sluit zich ook aan bij de vragen van de ChristenUnie. Ook de SP is blij met het minimabeleid. Na een uitgebreide reactie van  wethouder Bieze wordt afgesproken, dat de uitvoering van het amendement in handen van het college wordt gelegd. In zijn antwoord over de motie van  de PvdA wil de wethouder de aandacht voor de preventie combineren met de evaluatie van het minimabeleid in mei 2013.Ook Peter Gelling van de GBS is dezelfde mening toegedaan.

Bert van Beek van de ChristenUnie zegt daarna o.a.:” Dan het voorstel van de PvdA van  de motie om binnen 3 maand met een startnotitie m.b.t. Communicatie te komen i.v.m. het Integraal armoedebeleid  niet te steunen.Net als gemeentebelangen vinden wij hoewel wij het voorstel wel steunen niet noodzakelijk dat er een aparte startnotitie komt. Dit zou wat ons betreft in 1 keer meekunnen met de nota armoedebeleid 2013.

Na veel heen en weer gepraat tussen  de PvdA en de burgemeester geeft van Beek ook nog aan, dat de wethouder wellicht eens met de heer Boen om de tafel moe om preventie er in mee te nemen. In de discussie die nog volgt blijkt  ook de steun van het CDA voor het standpunt van de PvdA af te brokkelen.

Uiteindelijk wordt de motie zo uitgelegd door de burgemeester: ”Dat we willen komen tot een integraal advies, waarin zowel de effecten van het gevoerde beleid; ook duidelijk is wat de wijzigingen zijn  als gevolg van het regeerakkoord ,de preventieve  maatregelen die we al nemen of de best practice  mee zouden kunnen nemen  in de bijstelling van het beleid. Over twee maanden zal het college met  een stappenplan komen waarin staat aangegeven hoe we er zullen komen.

Nadat de voorzitter de vergadering heeft gesloten wordt er in de wandelgangen nog even nagepraat over de gevoerde debatten en discussies.

 5-11-2012


De Najaarsnota 2012 werd raad-breed ondersteund ondanks vermindering financiële ruimte. Begroting 2013  reserve van 250.000 euro is aan de magere kant om toekomstige risico’s op te vangen.

Najaarsnota 2012.
Van de  ChristenUniefractie zei Bert van Beek  o.a.: In deze najaarsnota is geen herziene meerjarenraming opgenomen omdat de consequenties bij het opstellen van de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 zijn meegenomen

Hieruit blijkt dat de begroting 2013 een voordelig saldo laat zien van 657.000 euro. De meerjarenraming sluit in 2016 positief met 252.000 euro. (was 433.000-181.000 september circulaire)

Deze financiële ruimte wordt beschikbaar gehouden voor de op ons afkomende risico’s. Dit overschot is zo verdwenen als alle plannen doorgaan. Ten opzichte van de ramingen hebben de begrotingssaldi zich negatief ontwikkeld. Er is een nieuw regeerakkoord wat dit allemaal betekend moeten we afwachten. Maar zoals u zelf schrijft in de krant. Vet hebben we niet meer op de ribben en nieuwe bezuinigingen sluit u niet uit in de toekomst. Voorzichtigheid op het financiële vlak blijft dus geboden.

Naar de mening van de ChristenUnie dient het college alles in het werk te blijven stellen dat het financieel goed draait in Stadskanaal en dat wij niet onder preventief begrotingstoezicht worden gesteld van de Provincie. 

Wij stemmen in met bijlage I en Bijlage II. De gevraagde kredieten stellen wij beschikbaar We bedoelen hierbij de juiste kredieten inclusief de wijzigingen m.b.t. rioleringsprojecten zoals aangegeven in uw brief dd. 31-10-2012 (raadsagenda punt 11.2)

In de reactie van wethouder van der Kolk ondersteunt hij de door van Beek geschetste analyse, door aan te geven, dat er in komende  vier jaar nog een extra bezuinigingsronde staat te wachten voor onze gemeente van bijna 2 miljoen euro Door de bezuinigingen van het rijk krijgen wij door ook mee te maken. 

Agendapunt  14 Programmabegroting 2013
Alle partijen zijn het eens over de helderheid van het stuk. Ook is iedereen wel  van mening, dat er omvangrijke ombuigingen zijn gepland. 
Ook worden er zorgen geuit over de mogelijkheden om tegenslagen op te vangen in de toekomst. 
Onze fractievoorzitter Ingrid Sterenborg-Kooij voerde het woord namens de ChristenUnie over de Programmabegroting 2013 en zei o.a.: “Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad van Stadskanaal en college, Vandaag mochten we getuige zijn van de beëdiging van het nieuw kabinet Rutte 2. Ook is er een nieuw regeerakkoord gesloten waarin veel zaken zijn opgenomen die de komende tijd op ons af zullen komen. Gezien de risico’s die wij verwachten vanuit dit regeerakkoord lijkt ons de reserve van 250.000 euro, die in de meerjarenbegroting is opgenomen als buffer om deze risico’s op te vangen, aan de magere kant.

De ChristenUnie wil het college bedanken voor het verwerken van de wensen in de begroting  die genoemd zijn tijdens de algemene beschouwingen. 
We zien echter de spoorlijn Veendam-Stadskanaal niet terug. Kunt u aangeven wat hiermee gedaan is de afgelopen periode? 

Omdat we nu als gemeente officieel zijn aangemerkt als krimpgemeente én we geen Associate Degree opleiding “zorg en techniek” in onze gemeente krijgen, is het des te meer van belang dat het openbaar vervoer goed geregeld wordt, waarbij de spoorlijn Veendam – Stadskanaal - Emmen uiteraard erg belangrijk is. Dit om de krimp in onze regio te kunnen beteugelen, en voor onze jongeren goed woon-studie en woon-werkverkeer te bewerkstelligen. Een andere belangrijke pijler om de krimp enigszins te beperken is aandacht blijven geven aan de ontwikkelingen met betrekking tot samenwerking van het Refaja Ziekenhuis met andere ziekenhuizen. 

U geeft zelf aan dat u het bedrijfsleven en eigen ondernemerschap koestert. De ChristenUnie ondersteunt deze houding, te meer omdat ondernemers ook belangrijk zijn om werkgelegenheid binnen onze gemeente te behouden. We moedigen het college dan ook aan om de ondernemers met zorg te blijven benaderen en mee te denken in de mogelijkheden voor hun wensen. (voorbeeld van meedenken kan zijn het goedkoop aanbieden van grond).  

We lezen dat op diverse plaatsen door de wijkraden en dorpsbelangen een schouw wordt georganiseerd. Helaas geldt dit niet voor de buitengebieden. We vragen het college met klem deze gebieden niet aan de aandacht te laten ontsnappen wat betreft onderhoud groengebieden en bermenbeheer. Wij zien de nota die u hierover gaat op stellen dan ook tegemoet.

We verwachten ook veel van de plannen voor de buurt-sportcoaches. De ChristenUnie hecht veel waarde aan het stimuleren van het bewegen voor de verschillende doelgroepen.

Op blz. 46 van de begroting wordt een overzicht gegeven van de lastendruk voor onze particuliere woningbezitters. De stijging zit in de jaarlijkse OZB verhoging van 5% zoals door de raad is vastgesteld. Dit zal ook de komende 2 jaar het geval zijn. De ChristenUnie wil hierbij opmerken dat zij het niet vanzelfsprekend vindt dat dit in 2015 ook zal worden verhoogd. Want de lokale lastendruk stijgt de komende jaren al genoeg. 

Bij de vaststelling van de belastingverordening voor 2013 kan, voor wat de ChristenUnie betreft, het standpunt worden gehanteerd dat de begrafenisrechten niet kostendekkend hoeven te zijn. In het bestuursakkoord wordt genoemd dat het onderzoek naar de uitslag verzelfstandiging van Theater Geert Teis volgend jaar bekend wordt, de ChristenUnie betreurt het dat daar de privatisering niet in betrokken wordt.

Wij ondersteunen initiatieven zoals genoemd in de Agenda voor de Veenkoloniën om samen met het bedrijfsleven na te gaan waar kansen liggen voor verbindingen tussen agro-gerelateerde bedrijven. Het lijkt er echter op dat de duurzaamheid op dit moment niet meer zo belangrijk is ondanks het feit dat wij een energieambtenaar hebben aangesteld. Wij vragen meer aandacht voor duurzaamheid en energie.

U heeft ons antwoord gegeven met betrekking tot het eerder vervangen van de lichtarmaturen. Uit uw antwoord blijkt dat de besparingen worden ingezet om de structurele lasten voor extra investeringen te dekken. Wij zouden graag van u willen horen of het loont om nu versneld te investeren zodat er sneller baten kunnen worden gegenereerd.

In de programmabegroting  heeft het college, zoals toegezegd bij de algemene beschouwingen, de actuele situatie weergegeven met betrekking tot het grondbeleid middels de paragraaf Grondbeleid, waarvoor dank.

Wij willen u vragen te kijken naar de mogelijkheid om strategische gronden te verkopen. 

We hebben kennis genomen van het bestuursakkoord, we vinden dat we op de goede weg zijn en wensen het college en ambtelijk apparaat veel wijsheid en Gods zegen toe om ook de nog te realiseren plannen uit te werken.”

Beantwoording
In de beantwoording van  wethouder Bessembinders over de spoorlijn naar Veendam werd duidelijk, dat de investeringen hiervoor hoger zijn, dan wat er ligt aan Zuiderzee gelden. Ook zijn er wel zorgen over de exploitatie van deze lijn De verwachting is, dat er binnen een half jaar duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren. Verder  beaamde hij, dat het ten koste gaat van de busverbindingen en de Qliners. Dat zijn de negatieve effecten.

Over de verkoop van strategische gronden zei hij dat de gemeente ook gronden verkoopt. 
Bermen en groenonderhoud buitengebieden worden bestreken door de organisaties in de dorpen.
Tenslotte meldde hij, dat herijking duurzaamheid op  de agenda staat en zal worden besproken te zijner tijd. 

Wethouder Bieze meldde, dat het onderzoek naar de verzelfstandiging van Geert Teis in 2013 zal worden afgerond.

 

29-10-2012

Deze keer een vergadering  zonder insprekers met 15 ingekomen stukken en  4 agendapunten die gingen over evaluatie clustersamenwerking en visievorming bestuurlijke organisatie Groningen, jaarstukken RBZG, Scholengroep OPRON en over  het vergaderschema 2013.

Informatief
Bij de toezeggingenlijst kreeg raadslid Bert van Beek de toezegging, dat er tijdens een raadscommissie in de  locatie van Wedeka in Stadskanaal het onderwerp opleidingstraject zal worden besproken met de raad .Er zal met hem worden gecommuniceerd over de voorbereiding in verband met de schriftelijke vragen van de ChristenUnie daarover.

ingekomen stukken
Bij de ingekomen stukken is er onvoldoende  draagvlak voor het voorstel van de SP om de brieven van het FNV en het CNV over het onderzoek Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012 op de Agenda te zetten.

Raadslid Ingrid Sterenborg-Kooy vraagt bij het ingekomen stuk 3 van de vakbonden over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de winkeltijdenwet &zondagsopenstellingen winkels, of er wel een draagvlakonderzoek heeft plaatsgevonden. Deze heeft niet plaatsgevonden ,maar de regels worden wel toegepast en er wordt recht gedaan aan de belangen van het personeel volgens de wethouder. Het is niet verplicht op zondag te werken bij principiële bezwaren daartegen.

ChristenUnieraadslid Okko Dijkstra reageert op de motie van de gemeente Weststellingwerf (ingekomen stuk 9)over wettelijke kaders aangaande  Verordening leerlingenvervoer op kosten van de gemeente. In deze motie wordt aangedrongen op een wetswijziging t.a.v. het wettelijk recht op vergoeding van vervoerskosten van ouders die op grond van hun geloof of overtuiging, zelf de keus maken voor regulier onderwijs buiten de eigen regio en daarmee geen aanspraak kunnen maken op gemeenschapsgeld voor vervoerskosten. ”Wij stemmen niet in met deze motie, omdat de regeling geen onderscheid mag maken tussen openbaar en bijzonder onderwijs en omdat we de op godsdienst en levensbeschouwing berustende keuze van de ouders respecteren. Kort samengevat ;de ChristenUnie is tegen de beperking van de vrijheid van onderwijs door het afwijzen van de bekostiging van vervoerskosten voor ouders die op grond van hun geloof kiezen voor een school buiten hun eigen regio.” Aldus O.J.Dijkstra. De PvdA en de SP en de VVD zijn op zich wel eens met de strekking van deze motie, maar willen deze motie  niet ondersteunen ,maar met kennisgeving aannemen. Ook de andere partijen, waaronder het CDA sluiten zich hierbij aan, zodat ook de ChristenUniefractie zich hierbij aansluit en blij is dat deze motie terzijde wordt gelegd.

Bij ingekomen stuk 12 over het niet  haalbaar zijn van de vestiging van  een associate degree-opleiding in Stadskanaal komen de tongen goed los.

De ChristenUniefractie bij monde van raadslid  Okko Dijkstra zegt, dat hij de brief van het college  heeft gelezen over dit traject. Hij geeft aan te begrijpen waarom het niet doorgaat en is teleurgesteld, maar dringt erop aan om zo gauw er zich nieuwe mogelijkheden voordoen, dit traject weer op te pakken.

Ook de andere fracties zijn teleurgesteld over de onhaalbaarheid van deze opleiding. Wethouder Hamster  van de ChristenUnie is eveneens teleurgesteld, maar zegt dat het een structureel probleem is, omdat er vooralsnog te weinig aanbod is. De arbeidsplekken in onze regio zijn niet toereikend voor deze opleiding. Wellicht zou het in de volgende collegeperiode nog eens kunnen worden onderzocht om het weer op te pakken.

Besluitvormend  met debat

Agendapunt 12 over het onderzoek naar de evaluatie van de clustersamenwerking en de  visievorming bestuurlijke organisatie.
De ChristenUniefractie ziet het communicatieplan met belangstelling tegemoet, evenals de uitslag van het onderzoek wat door Berenschot wordt gedaan, aldus de fractievoorzitter van  de ChristenUniefractie mevrouw Sterenborg. Alle fracties gaan akkoord met het doen van onderzoek.

Agendapunt 13 financiële jaarstukken RBGZ(Regionale brandweer Groningen Zuid)
Ingrid Sterenborg kan instemmen met de beslispunten 1 t/m 5. Ingrid zegt verder o.a. :”De instemming met beslispunt 6 over de investeringen in 2013 hangt samen met de verplaatsing van de brandweerkazerne. Wat is de huidige stand van zaken?” De andere fracties kunnen ook instemmen.

Burgemeester Galama zegt dat de vooruitzichten positief zijn. Het materieel is goed voor elkaar. Daardoor zijn de branden ook vaak beperkt.. De huisvesting wordt voor 2014 toekomstproof gemaakt. Wanneer we meer weten over de verplaatsing wordt u ingelicht, aldus de burgemeester.

Agendapunt 14: jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep  OPRON
Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zei o.a.: “De koers van de scholengroep OPRON  wordt beïnvloed door de ontwikkelingen bij de scholengroep OPRON t.a.v. de daling van het aantal leerlingen, de vergrijzing van het leerkrachtenbestand en de overcapaciteit in de gebouwen.

Goed dat u  aangeeft dat  nader onderzoek gewenst is naar de snellere daling van het leerlingenaantal. Onze fractie wacht de uitkomsten van dit onderzoek met belangstelling af.

Er zijn verkennende besprekingen met Stichting Openbaar Onderwijs Slochteren over samenwerking of samenvoeging. We zijn benieuwd naar het advies van het college t.a.v. deze besprekingen!

De daling van het ziekteverzuim is positief, maar het moet nog verder dalen naar de landelijke norm. We hopen dat de ingezette maatregelen zorgen voor een verdere daling” .

Ook de andere fracties hadden opmerkingen over het onderzoek naar de daling van het leerlingenaantal en de samenwerking met Stichting Openbaar  Onderwijs Slochteren. Verder kwam ook nog het te grote vloeroppervlak aan de orde, de openbaarheid van bestuursvergaderingen en de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs bij OPRON.

Wethouder Johan Hamster zei dat er minder tekorten waren en  het verzuim en de kwaliteit waren verbeterd. Er is een sluitende meerjarenraming. Er zijn zorgen over de landelijke bekostiging. De gebouwen moeten efficiënter worden gebruikt en er komt een onderzoek naar dislocaties en leerlingenstromen .De vergaderdata zullen we meenemen in de bespreking, aldus de wethouder.

Agendapunt 15:vaststellen vergaderschema 2013
Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie stelde voor om meer bijzondere bijeenkomsten te plannen, juist in aanloop naar de verkiezingen. Hierin  werd ze niet ondersteund.

Ze zei verder o.a.: ”Ook zien we dat de algemene beschouwingen gepland staan voor 24 mei. Volgens ons kan die vergadering gerust een week later mede gezien het feit dat we Hemelvaart en het Pinsterweekend ook valt in deze maand. We weten dat hier in het huis  dan ambtenaren extra vrij zijn. We lopen dan de kans dat wij als raad dan snel moeten handelen om alles op tijd te kunnen inleveren. Dit geldt ook, hetzij in iets mindere mate voor de begrotingsbehandeling van 2014. Dit is volgens mij ook zo besproken in de rekeningcommissie”.

Dit laatste punt wordt door de raad ondersteund, zodat er iets minder druk op de ketel zit.

24-9-2012

De eerste vergadering na het reces, waar vooral de  verordening  Participatieraad niet zonder slag of stoot werd ondersteund en  het voorstel over de woonschepen met tevredenheid  van de bewoners van de woonschepen werd begroet.

Insprekers
Deze keer  waren er weer eens insprekers Zij spraken  over het voorstel van het college over het  woonschepenbesluitDe heren Ilken, Boekholt en Greydanus waren blij met het constructieve overleg, waardoor er nu een voorstel ligt waar ze mee in kunnen stemmen. Ze complimenteerden zelfs  de wethouder en de ambtenaren van de organisatie voor het tot stand komen van dit raadsvoorstel, waarin goede afspraken zijn gemaakt voor de toekomst. Bij de behandeling van het raadsvoorstel konden alle fracties waaronder  ChristenUnieraadslid Ingrid Sterenborg instemmen met de beslispunten, waaronder het punt dat er 140.000 euro beschikbaar wordt gesteld en de lasten te dekken uit een verhoging van de rioolheffing met ingang van 2013.De fracties waren ook blij met  de afspraak om strak te handhaven en jaarlijks met de woonschepenbewoners om de tafel te gaan zitten.

Ingekomen stukken
Meerdere fracties ,waaronder raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie maakten zich zorgen mede naar aanleiding van de brief van het bewonersplatform en het antwoord daarop van het college over de verdere plannen voor Maarsstee in de nabije toekomst. Het ging vooral om de ontwikkeling van het bouwplan van Lefier, dat moet voldoen aan de afgesproken uitgangspunten. De fracties wilden meer duidelijkheid over de stappen, die genomen zijn en worden genomen om te werken aan een goede en snelle  besluitvorming, zodat  in de wijk Maarsstee  het braakliggend terrein  een goed invulling kan krijgen.

Wethouder Jan Bessembinders herhaalde, dat hij de bouw niet kan afdwingen, maar alleen kan aandringen op hernieuwd overleg en hoopt dat dit zal resulteren in een goede oplossing.

Ingekomen stuk nummer 4,
college van b. en w. over het Centrumplan Musselkanaal, was voldoende reden voor de fracties om te reageren.
Raadslid Dijkstra  namens de CU-fractie zei o.a.: “In de brief van  de heer Kugul namens het bestuur van de handelsvereniging  Musselkanaal  wordt aangegeven, dat ze niet  blij zijn met de nieuwe plannen  om in de Heggerank allerlei organisaties onder te brengen. Verder vragen ze zich af wat er van de mooie  plannen van 2006 overblijft.

Het lijkt ons een goede zaak dat betrokkenen mee kunnen denken nu de plannen door allerlei ontwikkelingen  misschien zullen moeten  worden veranderd. Daarom vraagt onze fractie het college om binnenkort  met de handelsvereniging  in gesprek te gaan  over de nieuwe plannen in Musselkanaal  en wat er dan voor plannen er zijn voor de  toekomstige lege plek van de Kameleon en de bibliotheek.”

De wethouder gaf in zijn antwoord weer, dat er geen nieuwbouw voor leegstand moet worden gerealiseerd, maar er zijn inderdaad verwachtingen gekoesterd. Hij zegt toe met de handelsvereniging en de bewonersorganisaties om de tafel te gaan zitten om hen bij te praten over deze nieuwe ontwikkelingen.

Over de jaarrekening van Wedeka zei raadslid  Bert van Beek van de ChristenUnie o.a.: ”Voor het eerst sinds jaren is Wedeka weer in de rode cijfers beland. Maar een compliment is wel op zijn plaats want Wedeka heeft i.p.v. de verwachte 2,2  miljoen in de min een nadelig saldo van 1.1 miljoen. Deze 50 % is behaald door te korten in de kostensfeer.  Dit is nog uit de reserve van de Wedeka te betalen en er nog een krappe 5 miljoen overblijft waar de  te verwachtte tekorten voor 2012 en 2013 uit betaald kunnen worden.

Raadsagenda
Agendapunt 13,Verordening Participatieraad  gemeente Stadskanaal

Alle fracties ondersteunen het plan om van de drie adviesraden een adviesraad te maken, vanwege het besparen van de kosten maar ook om zo efficiënter te kunnen werken. Bijna alle fracties zijn toch wel kritisch op het feit dat het draagvlak bij de adviesraden toch eigenlijk niet aanwezig is en roepen het college op om de nieuwe raad tijdig te betrekken bij het participatieproces. De nieuwe raad moet wel serieus worden genomen  en de onvrede moet worden weggenomen.

Okko Dijkstra voerde het woord namens de ChristenUniefractie en zei o.a.: ”Voorzitter, al op 28 februari 2011 lag er een ingekomen stuk van het college, waarin u aangaf integrale advisering op de beleidsonderdelen Wet Werk  en Bijstand, Armoedebeleid, Ouderenbeleid en Wmo te willen realiseren. Tijdens die vergadering heeft de ChristenUniefractie nadrukkelijk gevraagd om voor  voldoende draagvlak te zorgen bij de betreffende organisaties om zo tot een goed collegebesluit te komen. Ook wilden we tussentijds op de hoogte worden gehouden van het communicatieproces met deze organisaties over de integrale advisering.

Wat de communicatie van het college met deze organisaties betreft hebben we pas de laatste maanden gemerkt, dat er verschillen van mening waren in het proces om te komen tot integrale advisering. We hadden gehoopt, dat er nu ,nadat het voorstel al voor de zomervakantie werd afgevoerd vanwege  onvoldoende draagvlak van de adviesraden, wel een voorstel zou liggen met voldoende draagvlak bij de betreffende adviesraden.

Ondanks een zestal overleggen is de uitkomst teleurstellend volgens  de  adviesraden.

Er is volgens deze raden weinig begrip is voor de standpunten van de raden en hun  argumentatie. Letterlijk zeggen ze:” In de voorliggende vorm kunnen de raden tot hun grote spijt, de verordening niet onderschrijven”.  “Het gaat hier om vrijwilligers , die hart hebben voor de samenleving, die mee willen denken en spreken vanuit hun achtergrond en zich verantwoordelijk voelen voor een participatieraad, die goed kan functioneren en daardoor ook kan  helpen om binnen onze gemeente te komen tot goede raadsvoorstellen  op de eerdergenoemde terreinen te komen. Als deze verordening vanavond wordt vastgesteld, is er dan nog wel een werkzame situatie nu de adviesraden, deze verordening niet zien zitten?”

In de beantwoording van de wethouder JanWillem van der Kolk bleek, dat hij ook niet gelukkig was met het gebrek aan draagvlak bij de adviesraden, maar dat er alles is gedaan om tot een verordening te komen met voldoende draagvlak.

Hij was inderdaad van mening dat er op dat punt nog ruis was. Hij zegde na een reactie in tweede termijn van raadslid Dijkstra en andere raadsleden toe, dat er ook in de fase, waarin er voorstellen in de maak zijn, de adviesraad zal worden betrokken om zo mee te kunnen denken bij het realiseren van een voorstel. Het kan niet zo zijn, dat er pas mag worden gereageerd, wanneer voorstellen al kant en klaar zijn.

Met die toezegging kon ook de ChristenUnie leven. D66 en SP waren nog niet tevreden en stemden tegen dit voorstel.

Agenda nummer 16 ,Conceptbegroting  2013 meerjarenraming  Wedeka
Raadslid van Beek van de ChristenUnie zei in bij  zijn inbreng: “Er is door de andere partijen al veel gezegd. Ik wil echter wel zeggen dat er veel onduidelijkheden zijn. De WWnV. staat in een ander perspectief sinds de val van het kabinet . De subsidiekorting is van de baan. Over de afbouw van de WSW-ers is nog niets te zeggende transitie wordt getemporiseerd.

2012 en 2013 kan nog gefinancierd worden uit de reserve van Wedeka. Dan rest er eind 2013 nog 2000 euro reserve. Vanaf 2014 zal Stadskanaal net als de andere deelnemende gemeente haar bijdrage moeten bijbetalen. Dit is voor ons 40 % en zal naar verwachting uitkomen op 1 miljoen euro. Ik wil wel nog even wijzen op de risico’s die er zijn zoals:

-de Wet Uniformering loonbegrip   -Het lenteakkoord wat er ligt  -De mogelijke bezuiniging reiskostenvergoeding  - 1e half jaar WW voor de werkgever. Komen er dus meer tekorten als berekend dan dienen wij dus eerder bij te dragen, daar dit dan niet meer uit de reserve van Wedeka kan komen.

Wethouder van der Kolk beaamde dat er risico’s zijn doordat er veel onzekerheid is over de economische ontwikkelingen. Ook weten we nog niet wat voor beleid er aan zit te komen. De tijdelijke dienstverbanden en de directievergoeding  zullen te zijner tijd zeker worden besproken.

Agendapunt 17 en 18.Regionaal Beleidsplan Nat. Politie  en prioriteitenstelling
De woordvoerder van de ChristenUnie van Beek complimenteerde de ambtelijke organisatie met dit stuk en zei:  
“Ik wil u als portefeuillehouder en het ambtelijk apparaat en de chef Basiseenheid Stadskanaal dhr. De Lange bedanken voor de voorlichtingsavond die in juni dit jaar werd gehouden op verzoek van de ChristenUnie.  Wij kunnen ons vinden in de gestelde prioriteiten en hebben kennis genomen van het  Beleidsplan. Wij verzoeken u jaarlijks een avond te beleggen met de chef basiseenheid Stadskanaal. Alsmede eens in de vier jaar een avond voor wat betreft het  Regionale beleidsplan.

In het antwoord van de portefeuillehoudster burgemeester Galama  bedankte ze voor de complimenten en zegde ze toe jaarlijks het contact van de raad met  de politie te willen voortzetten.. Ook wilde ze meer aandacht aan de communicatie betreffende de terugkoppeling naar de burger bij een aangifte.

Agendapunt 19 dependances muziekschool
Bijna alle fracties maakten wel opmerkingen over het feit, dat de  gesprekken niet eerder zijn gevoerd met de muziekschool  en dat we niet eerder beschikten  over de juiste informatie. Toch waren de fracties content met het nu voorliggende voorstel.
Raadslid Guurtje van der Heide van de ChristenUnie zei o.a.: “Onze fractie kan instemmen met het voorstel van de stichting Centrum van de kunsten Zuid Groningen om de dependance van Musselkanaal te sluiten en de dependance van Onstwedde open te houden. Wij betreuren het dat we als raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota niet over de juiste informatie beschikten. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om kennis te maken met muziek. Daarom is het goed dat in Musselkanaal de algemene muzikale vorming blijft bestaan”.

De wethouder Erik Bieze beaamde dat de informatie van de muziekschool niet volledig was en dat het voorstel eerder was ingediend wanneer dit wel het geval was geweest.

 

09-07-2012

Een korte vergadering met weinig discussie over de starterslening, het kwijtscheldingsbesluit en de Veiligheids-en Gezondheidsregio Groningen. Wel een toezegging aan de ChristenUnie  voor een bijzondere bijeenkomst in het najaar over de re-integratie.

Schriftelijke vragen fractie ChristenUnie bij monde van Bert van Beek inzake re-integratie/opleidingstraject.

Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie heeft op 23 april om informatie over de 2 jongeren die in 2011 een opleidingstraject hebben afgesloten. Hij vroeg daarbij, wat de betekenis was van deze uitstroom en of er ook daadwerkelijk uitstroom uit de uitkering is gerealiseerd. Daarnaast vroeg hij welke opleiding deze jongeren hebben gevolgd en wat de kosten zijn geweest van de gevolgde opleidingen.
Vervolgens is de raad op 5 juni geïnformeerd per brief. Op 18 juni is afgesproken dat vervolgvragen schriftelijk kunnen worden gesteld. Hieronder volgen (samengevat) de vragen van  Bert van Beek.

  1. Wat is het aanbod voor jongeren en wat kost het?
  2. In de rapportage over februari en april wordt wederom aangegeven dat twee jongeren een opleiding succesvol hebben afgerond. Welke opleiding is gevolgd en wat zijn de kosten en genieten deze jongeren nog een uitkering?
  3. Wat zijn de kosten van het project ”Brug naar werk”?(Nieuwsbode, 20 juni 2012)
  4. Met hoeveel re-integratiebedrijven doen wij zaken, wat zijn de resultaten n wat kost het?

Klik hier om de beantwoording van het college te lezen. Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van het college stelde van Beek voor om in het najaar een bijzondere bijeenkomst te  beleggen over bovengenoemd onderwerp. Na een toezegging van het college was de fractie tevreden  gesteld.

Agenda punt Veiligheids-en Gezondheidsregio Groningen.
Naar aanleiding van dit agendapunt merkte raadslid Bert van Beek op: “Voorzitter na alle stukken doorgenomen te hebben constateren wij dat naar aanleiding van de vragen van het college van vorig jaar, nu is opgenomen dat het weerstandspercentage wordt verhoogd.. Hierin kunnen wij mee gaan.
Dit is belangrijk gezien de vele risico’s. die nog niet in kaart zijn met uitzondering van een post m.b.t. FLO van medewerkers van  650.000 euro. Aan weerstandsvermogen blijft dan voor de overige risico’s, maar 56.000 euro over en dat is te weinig. Tevens constateren wij dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgelegd inzake de getrouwheid en rechtmatigheid. Verder sluiten wij ons geheel aan bij het schrijven van het college aan de veiligheid- en gezondheidsregio Groningen”.

Na ruim een uur werd de vergadering gesloten en werden de raad, het college en de andere aanwezigen een goede vakantie toegewenst.

 

18-06-2012

Een raadsvergadering met veel korfbalpubliek, dat vooral kwam voor  MFA Pagedal/Noorderpoort, die pas rond de klok van 12 werd gesloten, vanwege lange discussies over de ingekomen stukken en de 5  te behandelen raadsvoorstellen.

Algemeen en informatief.

Bij het punt insprekers voerde de heer Henk Meesters  namens de korfbalvereniging het woord. Het ging over de verhuizing van de kantine  naar de nieuwe locatie MFA Pagedal/Noorderpoort. Het eigene is weg in het nieuwe gebouw. De belangen van de school gaan ten koste van de belangen van de korfbalvereniging. We zijn te weinig gehoord en gedwongen te verhuizen. Na een daverend applaus van de publieke tribune, waarna de burgemeester aangaf, dat dat  niet volgend de regels is, stelden diverse fracties daarna nog verhelderende vragenover de gang van zaken.

De besluitenlijst werd goedgekeurd en de  lijst met toezeggingen werd korter door 5 toezeggingen  af te voeren. Bij de ingekomen stukken werd de brief van het Centrum voor de kunsten over voorkoming sluiting dependances uitvoerig besproken. Verschillende  raadsleden wilden helderheid over de brieven. Is de wethouder nu wel geïnformeerd en waarom komt deze informatie nu pas boven water? Waarom heeft de muziekschool niet eerder deze informatie aan de wethouder verstrekt? Na een korte schorsing wordt er een procedurevoorstel gedaan,. Op 9 juli tijdens de raadsvergadering, zal het college met een goed antwoord en  een voorstel komen over de uitwerking   van de afgesproken bezuinigingen van 3600 euro.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie wilde de brief van  Vluchtelingenwerk recht doen, door hun tip om de door hen ontwikkelde cursus “Omgaan met geld in Nederland” als cursus in te laten zetten bij onze schuldhulpverlening, te laten onderzoeken door het college. Daardoor wordt de bijdrage van vrijwilligersorganisaties beter benut en  kan er wellicht een kwaliteitsverbetering bij onze schuldhulpverlening worden gerealiseerd. Wethouder van der Kolk deed de toezegging om  dit laten onderzoeken en te  kijken of hier gebruik van kan worden gemaakt bij de schuldhulpverlening.

Bij  inlichtingen van het college doet wethouder Bieze  de mededeling om de voedselbank incidenteel met 2000,- euro te ondersteunen en om dit te dekken vanuit het minimabeleid.. Dit besluit is een gevolg van het aannemen van de motie van de SP over de voedselbank en het advies van de cliëntenraad. Wethouder Bessembinders vertelt nog, dat er een constructief overleg wordt gevoerd over  de woonschepen. In het najaar kunt u  een voorstel tegemoet zien.

Van de rondvraag wordt alleen gebruik gemaakt door raadslid Paul Hekking over het ontbreken van gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Hoofdstraat. De wethouder wordt in de beantwoording ondersteund door raadslid  Henny Hernamt, die aangeeft dat niet nodig is omdat een half uur parkeren op die plek te kort is voor gehandicapten om fatsoenlijk te winkelen.

Agendapunten, waarbij na debat besluitvorming plaatsvindt.

Agendapunt 12 gaat over het bestemmingsplan ”Stadskanaal Kern-Noorderpoort”
Het gaat hier om nieuwbouw van het Noorderpoort aan de Sportparklaan planologisch mogelijk te maken. Er zijn zelfs geen zienswijzen ingediend, zodat de hoorcommissie geen zitting heeft gehouden. Ook de raad ondersteunde zonder bezwaren dit voorstel.

Agendapunt 14 , MFA Pagedal/Noorderpoort wordt nu eerst behandeld vanwege de vele korfballers en andere toekomstige gebruikers.
De meeste fracties zijn enthousiast over het plan, maar willen duidelijkheid over het draagvlak. Zijn er wel voldoende mogelijkheden in het gebouw t.a.v. de kantines? Ook vragen ze zich af of de korfbalvereniging nog kan stoppen met het gebruik maken van de ruimte in het MFA .

Raadslid Ingrid Sterenborg zegt o.a.: Voor ons ligt het raadsvoorstel over MFA Pagedal/Noorderpoort.  Er wordt al enkele jaren gekeken en gesproken over de mogelijkheden voor de sportaccommodaties in het pagebied. Nu het Noorderpoort concrete plannen heeft om in dit gebied nieuw te bouwen is de tijd daar om knopen door te hakken. Er is volgens ons uitvoerig contact geweest met de betrokken partijen om zo tot een voorstel te komen dat  breed gedragen wordt. Dit moderne sportcomplex biedt vele mogelijkheden, ook voor de toekomst. We hopen dat deze accommodatie het sporten een impuls geeft, sporten is voor ieder mens van groot belang”.

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie geeft in de beantwoording aan dat de  gesprekken nog niet klaar zijn. Er wordt gepoogd om door die gesprekken tot overeenstemming te komen en zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de toekomstige gebruikers.

Toch blijven de fracties eerst nog  vragen hebben bij  het communicatieproces. Is er voldoende gesproken en zijn er niet verwachtingen gewekt over de mogelijkheden in het nieuwe complex?

Na een korte schorsing wordt duidelijk dat het college vasthoudt aan de integraliteit en de multifunctionaliteit van het MFA. Ook de korfbalvereniging zal met goed overleg tegemoet worden gekomen om een adequate oplossing te vinden, aldus wethouder Hamster. De fracties zijn  na het antwoord tevreden nog meer  nu de wethouder de toezegging doet dat de raad tussentijds zal worden bijgepraat.

De ChristenUniefractie bij monde van Ingrid Sterenborg zegt ten slotte ”Morgen kunnen ze beginnen met de werkzaamheden”

Agendapunt 13 jaarverslag 2011 en jaarrekening 211
Vooral de VVD en D 66 zijn nogal kritisch. De VVD wil meer weten over een lening van 10 miljoen die  volgend Borgesius niet in de Jaarrekening staat vermeld. De Coalitiepartijen  delen complimenten uit voor het geleverde werk.

Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie zegt o.a. in zijn speech:

“U vraagt ons vanavond  in te stemmen  met het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 en het positieve saldo van 3,1 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve.

Dit willen wij bij deze doen met een aantal opmerkingen van de fractie van de ChristenUnie:

 Ik wil beginnen om u en de organisatie  te complimenteren met de duidelijke en correcte wijze van de verantwoording. Wij stellen het op prijs dat het college aangeeft de aanbevelingen van de accountant te willen opvolgen dan wel te onderzoeken in hoeverre u hieraan kunt voldoen.

De accountant geeft een  goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Ondanks er een fout met betrekking tot de Europese aanbesteding  (2Adienst) wordt geconstateerd door de accountant. Dit bedrag van 598.000,-euro   valt echter   onder de goedkeuringsgrens. Het is ons duidelijk dat dit zo blijft tot 2016.

Gelukkig was er nog de afwikkeling van de verkoop Essent aandelen waardoor wij 4,9 miljoen incidenteel ontvingen.

Wat betreft de 3,1 miljoen welke u wil toevoegen aan de Algemene reserve ter afdekking van de op ons afkomende onvoorspelbare risico’s zoals de decentralisaties en de mogelijke extra bezuinigingen die rijk gaat treffen is wat ons betreft prima. Afdekking van deze risico’s hadden wij ook in gedachten toen wij in de vorige vergadering (de Algemene Beschouwingen) over ophoging van het minimum van 8 miljoen spraken.  Deze discussie gaan wij nu niet meer houden voorzitter. Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen (1,65) prima is. Ophoging van het minimum is dan ook nu niet nodig.  Gelukkig ziet  u afdekking van de op ons afkomende  risico’s net als  de ChristenUnie  als een belangrijk item.   Wat ons betreft dient echter wel de hand op de knip te worden gehouden zodat het huishoudboekje op orde blijft.

Door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitaties  achtergebleven. Dit heeft geresulteerd in een afwaardering van 1,2 miljoen euro.  De 600.000 reserve grondbedrijf die overblijft haalt de ingestelde norm niet meer. U heeft besloten geen toevoegingen aan de reserve grondbedrijf te doen gezien het verschil tussen de norm en werkelijkheid van 244.000 negatief. Wij kunnen hiermee instemmen op dit moment mede gezien dat u aangeeft de vinger aan de pols te willen houden en de aanbeveling van de accountant te willen overnemen om het jaarlijkse proces van actualisatie van de grondexploitatie te vervroegen. U richt zich op het presenteren van de actuele  cijfers op de najaarsnota eind dit jaar. Dit wachten wij af.”

De beantwoording van de wethouder Jan-Willem van der Kolk is naar tevredenheid van de fracties. Wel zijn het onzekere tijden door de te verwachten bezuinigingen voor het gemeentefonds en de decentralisatie van de Jeugdzorg, W W. n.V en de AWBZ, terwijl we ook niet weten wat er na de verkiezingen nog daadwerkelijk naar de gemeenten toekomt bij de nieuw te vormen regering.

Agendapunt 15 ,wijziging Verordening winkeltijden Stadskanaal.
Dit onderwerp wordt als een vrij onderwerp aangegeven, omdat de helft van het college( PvdA en GBS) voor zijn en de het CDA en de ChristenUnie tegen de uitbreiding van de zondagsactiviteiten zijn.

Tijdens de bespreking zitten de VVD, D66,GBS en de PvdA op dezelfde lijn .Er worden alleen nog verhelderende vragen gesteld over her rouleersysteem.

Het CDA benoemt ook nog het negatieve effect t.a.v. de  leefbaarheid van de kleine dorpen. De SP vermeldt ook nog dat het ten koste gaat van de kleine ondernemer en van de werknemers.

Ingrid Sterenborg zegt o.a.: “In de commissievergadering april jl. hebben wij hier ook uitgebreid over gesproken.

Ons standpunt was toen duidelijk. Wij kunnen hier niet mee instemmen omdat het hier om zondagsarbeid gaat om economische redenen. De ChristenUnie wil een signaal afgeven dat een collectief rustmoment belangrijk is. Eén dag die anders is dan al die anderen waarop we als samenleving tot rust kunnen komen en opladen voor een nieuwe werkweek. Voor veel inwoners van onze gemeente is de zondag nog steeds een rustdag van en voor God.”

De principiële opstelling van de ChristenUnie en het CDA worden gerespecteerd door burgemeester Baukje Galama. Volgens haar is er geen terugval van werkgelegenheid. Bij de stemming over dit raadsvoorstel is er een meerderheid van 12 stemmen voor de wijziging van deze verordening. Een grote minderheid van 11 stemmen(CDA, ChristenUnie en SP) stemmen tegen dit voorstel, zodat voortaan in Musselkanaal en Stadskanaal de zondag als rustpunt in deze twee plaatsen, heeft moeten inleveren.

Agendapunt 16 over wijkvisies Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal.
De PvdA was kritisch over het raadsvoorstel. De knelpunten in Musselkanaal vindt deze partij niet voldoende terug in de wijkvisie Over het  draagvlak hebben de meeste partijen wel vraagtekens. Ook is er kritiek op het feit, dat het wel erg lang heeft geduurd voordat het voorstel er kwam.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zei in zijn inbreng o.a.: “Er is onder leiding  van bureau wijkaanpak veel werk verricht om de  wijkvisies van Alteveer  Stadskanaal -Noord en Musselkanaal  op te stellen.

Dit kon alleen  tot stand komen na  veel  overleg met bewonersvertegenwoordigingen en maatschappelijke  partners .Maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Het is een grondige analyse van de zwakke en de sterke punten, terwijl de visies voor 2020  voor de drie wijken er goed uitzien en verwachtingen wekken .Er is gesproken met alle partners, onder meer  tijdens de startbijeenkomsten en debatavonden. U geeft ook aan dat zij zich er goed in kunnen vinden. Belangrijk is ook ,dat deze partners hebben aangegeven waar mogelijk zelf een bijdrage  aan de realisatie van de programma’s en projecten te willen leveren.

Wel vinden we het dan vreemd, dat wijkraad  Stadskanaal-Noord  aangeeft, dat de visie van bovenaf(vanuit de gemeente) is ontwikkeld en dat ze het eigenlijk oneens zijn over het schrappen van de visie om de Atlantislaan door te trekken met aansluiting op de N33.

 Misschien kunt u daar  duidelijkheid over geven?

Ook  wil onze fractie  jaarlijks op de hoogte worden gehouden van de voortgang  van de uitwerking van de opgestelde wijkvisies en van betrokkenheid  van de  partners in deze drie wijken bij de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Tenslotte zijn we benieuwd naar de  realisering  van de wijkvisies voor die wijken binnen onze gemeente, die nog niet   zijn voorzien van zo’n wijkvisie. Wie gaat de ontbrekende wijkvisies ontwikkelen nu het bureau wijkaanpak  Stadskanaal wordt opgeheven”?

 In de beantwoording werd  duidelijk dat de meningen van de wethouder en de PvdA  verschilden over de communicatie.  Hij gaf zelf aan dat het geen schoonheidsprijs verdiende. De wethouder wilde graag voorbeelden zien. Ook de brief van Wijkraad Noord kwam nog ter sprake. De wethouder beloofde de communicatie te intensiveren en wees in zijn antwoord op vragen van de ChristenUniefractie over het op de hoogte houden van  de voortgang van de uitwerking van de wijkvisies, dat dit terugkomt bij de evaluatie van de wijkaanpak en dat dit punt nog steeds op de toezeggingenlijst staat. Ook de realisering van de wijkvisies voor die wijken, die nog niet zijn voorzien van zo’n wijkvisie loopt geen gevaar, aldus de wethouder. We gaan gewoon door met de wijkontwikkeling.

Agendapunt 17 over de uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp
De fracties zijn in het algemeen wel tevreden met deze uitwerkingsnotitie. Het CDA is kritisch over de procedure van de vaststelling van deze notitie. De raad had  meer bij betrokken moeten worden bij de  tot stand koming. Het GBS vraagt zich af of er niet te veel wordt gevraagd van de mantelzorgers. Er is toeneming van druk. De VVD wil de mogelijkheid onderzoeken om mensen met een uitkering n te schakelen

Voor de ChristenUnie houdt Okko Dijkstra het volgende betoog en zegt o.a.: Onze fractie  is content met het gereedkomen van uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp. Complimenten voor het geleverde werk.

Het stimuleren van zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving is goed uitgewerkt in deze notitie. Het is ook belangrijk, dat deze informele zorg (bijna 80 % van de zorg) goed wordt georganiseerd , omdat de druk op deze zorg wel toeneemt.

Het draagvlak voor deze notitie is goed, mede  omdat u uitvoerende instanties hebt geraadpleegd en de adviezen  van de Wmo-raden hebt verwerkt in de tekst.

De  ChristenUniefractie wil graag, dat de druk op de mantelzorger afneemt . Daarom vestigen we de  aandacht op  De Mantelscan van MOVISIE.  Deze levert namelijk een bijdrage aan het verkleinen van de draaglast en   het vergroten van de draagkracht bij mantelzorgers. In die scan worden de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals om de cliënt heen weergegeven. De mantelzorgondersteuner heeft daarna de sociale kaart goed op het netvlies en kan daarna beter adviseren over voorzieningen, die de mantelzorger kunnen ontlasten. 

We verzoeken u daarom te onderzoeken of dit instrument een stukje meerwaarde heeft  bij de keukentafelgesprekken en  inderdaad  de druk op de informele zorg niet toe maar afneemt.”

In de beantwoording is wethouder van der Kolk blij met de aanvulling van de ChristenUnie  over mantelscan van MOVISIE  t.a.v. de keukentafelgesprekken. Hij zegt te onderzoeken of dit instrument een stuk meerwaarde heeft voor het in beeld brengen van de sociale kaart van de mantelzorger. Pas rond de klok van twaalven werd de vergadering gesloten.
Raadslid Okko Dijkstra

 

 

21-05-2012

Op 21 mei werd de voorjaarsnota 2012 en daarna  ook  de perspectiefnota 2013-2016  met de noodzakelijke ombuigingen door de raad besproken en vastgesteld, waarbij drie ingediende moties van de ChristenUnie door de hele raad werden ondersteund.

De voorjaarsnota 2012 is een tussentijdse rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting. Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren ( 2013-2016) die daar op volgen.

De Perspectiefnota 2013-2016 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2013 tot en met 2016. Ook legt het college de raad keuzes voor over nieuwe beleidswensen en rapporteert over de invulling van de ombuigingsmaatregelen.

Elke fractie  en ook het college had de algemene beschouwingen van alle partijen  tijdig ontvangen, zodat elke fractie en het college wisten welke punten zouden worden besproken.

Het college had ook al op diverse  vragen van de diverse fracties schriftelijk  antwoord gegeven. Tijdens de raadsvergadering brachten alle fractievoorzitters  in ongeveer 10 minuten nog even hun belangrijkste punten naar voren. Daarna kregen de wethouders nog  de  gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen.

Ingrid Sterenborg van de ChristenUniefractie zei in het begin van haar toespraak:

“Aan het begin van dit jaar sloot onze burgemeester haar nieuwjaarstoespraak af met de woorden “We gaan de uitdaging aan, met geloof in eigen kracht”. De woorden “vanuit eigen kracht” horen we ook regelmatig bij bijvoorbeeld het proces rond de kanteling van de WMO.
Zoals bekend heeft de ChristenUnie als basis de Bijbel, het Woord van God. 
In de Bijbel vertelt Jezus ons wat het belangrijkste is voor ons leven: “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf” (Matth. 22: 37-39). Dit alles kunnen wij, en nu komt het, “Niet in eigen Kracht”. Hierbij hebben wij de hulp nodig van onze Schepper die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij halen dus niet de kracht uit ons zelf maar zoeken deze bij onze God. Hieruit put de ChristenUnie en naar wij hopen ook onze samenleving haar kracht.”

In deze opening werd even duidelijk neergezet waarin de ChristenUnie uniek is en wat haar beweegt.

In haar inbreng pleitte ze voor  de spoorlijn naar Veendam via Stadskanaal door te trekken naar Emmen. Onze fractie pleit al jaren voor deze verbinding. De Christen Unie vraagt van het college een actieve rol richting het provinciebestuur en Arriva om dit te realiseren.
In een motie wil ze het college oproepen om zich hier actief voor in te zetten.

De raadscommissievergaderingen wil  de ChristenUnie meer gebruiken om informatie uit te wisselen en om bijgepraat te worden om in het proces van de vorming van raadsvoorstellen. Daardoor creëer je draagvlak voor het te lanceren voorstel in de raadsvergadering.

Verder komt de ChristenUniefractievoorzitter met het voorstel de wijkverpleegkundige een plaats te geven binnen de thuiszorg, omdat het zorgt voor een financiële, logistieke en administratieve besparing. Ook hier wil deze fractie een motie over indienen.

De ChristenUnie vraagt ook in het kader van duurzaamheid te kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op industrieterreinen en bouwkavels. Zij wil laten onderzoeken of er geld gegenereerd kan worden uit in ons bezit zijnde gronden. De energieambtenaar zou hiermee aan de slag kunnen.

Een punt van zorg is voor de ChristenUnie het alcoholgebruik van jongeren en de grote schade die dit veroorzaakt. Als jongeren ouder zijn, zijn ze weerbaarder en kunnen beter ”nee” zeggen, ook tegen alcohol .Vanuit dat oogpunt verzoekt de fractie dan ook middels een motie om in Den Haag aan te geven dat wij graag zouden zien dat de leeftijdsgrens om alcohol te kunnen kopen verhoogd wordt van 16 naar 18 jaar.

Verder is Ingrid Sterenborg  benieuwd naar de afstemming van het beleid  t.a.v. de wietpas ,tussen de provincie en de gemeente. Ook legt ze de vinger bij  de controle van het THC gehalte van de softdrugs. Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder, maar is daar geen onafhankelijke controlerende instantie voor?

Tenslotte dringt ze nog aan op goede informatieoverdracht over de samenwerking in BSV verband, zodat wij als raad in dit proces nauw worden betrokken. Ook wil de ChristenUniefractie het minimum van de algemene reserve verhogen van 8 naar 10 miljoen. Dit heeft vooral te maken met de afwaardering van gronden, met ombuigingsplannen die mogelijk niet worden gehaald en met de onduidelijke situatie over wat er nog allemaal op ons afkomt vanuit Den Haag.

Hoe denken de andere fracties daarover?

Beantwoording van de fractievoorzitters door het college

Wethouder Hamster van de ChristenUnie  is blij met de ondersteuning van onze fractie voor het alcoholhandhavingsbeleid van de gemeente. We sluiten ons aan bij het landelijke beleid. Het college heeft er geen moeite mee de motie van de ChristenUnie om  de minister van volksgezondheid  op te roepen te bewerkstelligen, dat de leeftijdsgrens waarop jongeren alcohol mag worden verkocht en waarop jongeren alcohol mogen verkopen wordt verhoogd naar 18 jaar. Het hangt van de raad af of deze motie kan worden verstuurd.

Wethouder van der Kolk ziet vooralsnog geen aanleiding het weerstandsvermogen naar 10 miljoen te verhogen. In het najaar weten we vast meer en kunnen we hier op terugkomen.

De Motie van de ChristenUnie over het onderzoek naar de verpleegkundige past wel binnen het project welzijn nieuwe stijl, maar wordt ontraden ,omdat Meander daar al mee bezig is en het een AWBZ zaak is volgens de wethouder.

Wethouder Erik Bieze gaat uitgebreid in op de opmerkingen en vragen van de ChristenUnie over de samenwerking van de scholen met de bibliotheek, nu de biblobus er niet meer is. Hij geeft aan dat er nu wisselcollecties kunnen worden aangevraagd, maar dat de verantwoordelijkheid wel bij de scholen ligt.

Hij zegt toe ons op de hoogte te houden en ondersteunt het amendement om bij de muziekschool niet te bezuinigen op de locaties in Musselkanaal en Onstwedde.

De motie van de PvdA over de huishoudinkomenstoets wordt ontraden, omdat er nog geen duidelijkheid is over de daadwerkelijke afschaffing van deze toets.

Wel wordt de motie van de coalitiepartijen  om een onderzoek in te stellen naar aanvullende minimavoorzieningen binnen de wettelijke kaders met doorberekening van de kosten per maatregel  ingetrokken ,omdat het college de motie heeft overgenomen.

Na interruptie vraagt raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie dat hij nog een verwacht op de voorbarigheid van de vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden van 1000, naar 900.Wel verantwoord volgens Bieze, maar van Beek geeft aan , dat we eerder ook al te optimistisch zijn geweest.

Wethouder Jan Bessembinders wil het idee van de ChristenUnie over zonnepanelen meenemen, wanneer er een commissievergadering komt over duurzame energie. De motie van de ChristenUnie over de spoorlijn kan het college alleen ondersteunen, wanneer het gaat om het doortrekken van de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal. Naar Emmen doortrekken is nu nog een brug te ver.

Burgemeester Baukje Galama  maakt na vragen van raadslid Sterenborg duidelijk, dat er bij de controle van het THC gehalte van de softdrugs geen onafhankelijke controlerende instantie is. Ze is er niet bang voor, dat de controle door de coffeeshophouder nu niet meer goed zal zijn. Er wordt serieus mee omgegaan. Ze vindt de opmerkingen van de ChristenUniefractie om de commissievergaderingen meer opiniërend te maken zinvol. Daardoor kun je een breder draagvlak creëren voor raadsvoorstellen.

Afronding van de laatste termijn en besluiten

In tweede termijn vindt Mark Kanter het idee van raadslid Ingrid Sterenborg over de zonnepanelen wel waard om serieus te onderzoeken.

De motie van PvdA en de VVD om de starterslening te continueren, waarin  het college wordt verzocht binnen twee maanden met een voorstel te komen, wordt ondanks tegenstemmen van het CDA en de ChristenUnie door het college overgenomen.

Over de beantwoording van Van der Kolk t.a.v. van het  punt van de keuzevrijheid voor cliënten als het gaat om de keuze voor een zorgaanbieder en dat er recht wordt gedaan aan de levensovertuiging van alle burgers, is de ChristenUniefractie tevreden.

Wethouder Van der Kolk geeft in antwoord op vragen van de ChristenUnie over het stimuleren van een MBO niveau 4 en HBO opleiding op het gebied van Zorg  en Welzijn nog aan, dat we afhankelijk zijn van rijksbeleid.

Betreffende het vormen van  een klankbordgroep van ouders zegt  Van der Kolk zegde toe dit punt te bespreken  met de toekomstige adviesraad om ook daarin ouders een plaats te geven.

De verhoging van de reserve van 8 naar 10 miljoen wordt door de andere fracties niet ondersteund, maar komt in het najaar weer ter sprake.


De motie van de ChristenUnie over de wijkverpleegkundige wordt na enkele aanpassingen door het college overgenomen

Motie (I.J. Sterenborg-Kooij, ChristenUnie)

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 21 mei 2012,
overwegende
- dat uit onderzoek blijkt dat kosten bespaard kunnen worden als één wijkverpleegkundige diverse zorgtaken bij een cliënt bundelt;
- dat dan tevens de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden;
- dat een wijkverpleegkundige veel taken alleen kan uitvoeren en kan voorkomen, dat er allerlei hulpverleners over de vloer komen, die van elkaar niet weten wat ze doen;
- dat deze aanpak ook zorgt voor een administratieve besparing;
- dat dit past in het concept van wijkgerichte aanpak en past bij het principe "dichtbij wat kan en verder weg waar nodig".

Verzoekt het college te bewerkstelligen dat de wijkverpleegkundige binnen de pilot "Welzijn Nieuwe Stijl" een plaats krijgt en de raad binnen vier maanden over de voortgang en resultaten te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De motie van de ChristenUnie over de verhoging van de leeftijd van 16 naar 18 jaar van gebruikers en kopers van alcohol wordt raadsbreed ondersteund en door het college overgenomen.

Motie (I.J. Sterenborg-Kooij, ChristenUnie)

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 21 mei 2012, 
overwegende 
dat alcoholgebruik bij jongeren schadelijke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van o.a. de hersenen.
Voorts overwegende dat jongeren op 18-jarige leeftijd weerbaarder zijn, en beter "nee" kunnen zeggen tegen alcohol dan op lagere leeftijd.

Roept de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op te bewerkstelligen dat de leeftijdsgrens waarop aan jongeren alcohol mag worden verkocht en waarop jongeren alcohol mogen kopen wordt verhoogd naar 18 jaar en stuurt een afschrift van deze motie aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De motie van de ChristenUnie over een spoorverbinding Emmen-Stadskanaal-Veendam-Groningen.

Motie (I.J. Sterenborg-Kooij, ChristenUnie)

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 21 mei 2012, kennisgenomen van het succes van de spoorlijn Groningen-Veendam, 

overwegende
- dat een goede ontsluiting vanuit Oost-Groningen kansen biedt voor dit gebied en krimp van onze gemeente tegengaat;
- dat dit gerealiseerd kan worden middels een spoorlijn via Veendam naar Groningen en via Emmen naar Zwolle;
- dat de witte vlek op de spoorkaart middels de spoorlijn Emmen-Stadskanaal-Veendam-Groningen wordt opgelost;
- dat het met name voor jongeren van groot belang is dat ze met goed openbaar vervoer zich makkelijk kunnen verplaatsen voor woon-werk- en/of huis-studieverkeer.

Verzoekt het college om met het provinciebestuur en Arriva een actieve rol te vervullen teneinde een spoorlijn Stadskanaal-Veendam-Groningen te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Besluit : Ingetrokken, na de toezegging van het college dat de motie wordt overgenomen.

Een raadsvergadering waar de ChristenUniefractie heeft laten zien een politiek van geloof, hoop en liefde te vertolken en dat er brede steun was voor drie moties op punten waar wij ons voor hebben ingezet. Wij bidden het college, de raad, evenals de ambtenaren Gods zegen toe.

 

23-04-2012

Een vergadering met veel inbreng en kritische vragen over de verplaatsing van de brandweerkazerne, waarbij de bespreking van de verordening Wmo in vergelijking tot de vele onderliggende stukken niet veel tijd nodig had.

Algemeen en informatief.
Bij het  ingekomen stuk over de actuele cijfers WWB wilde raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie uitleg van de wethouder en zei hij o.a.: “In  het staatje van de uitstroomcijfers jongeren tot 27 jaar zie ik dat er jongeren een opleidingstraject succesvol hebben afgerond. Mijn vraag is of deze jongeren nu  uit de uitkering zijn en hebben ze werk gekregen, of hebben ze nog steeds een uitkering.

Een volgende vraag is wat deze opleiding aan deze twee jongeren heeft gekost. Dus eigenlijk wil ik van u een kosten baten analyse zien. Een andere vraag is of er bij 10 jongeren gestopt is met de ondersteuning. Wat houdt dit in en wat is er met deze jongeren gebeurd? De portefeuillehouder Bieze geeft  t.a.v. de gestopte ondersteuning een bevredigend antwoord, maar met betrekking tot de 2 jongeren  met opleiding zegt hij toe het antwoord via de mail ons te doen toekomen.

Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie gaat nog in op het ingekomen stuk van de gebr. Benus over verplaatsing van de  brandweerkazerne. Zij geeft aan dat in de brief van  Benus wordt gesteld, dat zij aanpassingen en verbouw van de bestaande brandweerkazerne hebben onderzocht en uitgewerkt in overleg met de gemeente Stadskanaal. In een  raadsvoorstel  staat te lezen, dat er een andere opdrachtgever is gekozen voor verplaatsing van de brandweerkazerne, aldus Sterenborg.

Zij vraagt zich af of er met de gebr. Benus gesproken is over de verplaatsing van de kazerne en hebben zij ook de mogelijkheid gehad om hier een offerte over uit te brengen? De burgemeester en portefeuillehouder Mevr. Galama zeggen toe deze vragen bij het bewuste agendapunt te beantwoorden.

Burgemeester Galama vertelt, dat het Burgernet is ingevoerd vanwege een  burgerdeelname deelname van 7,9 %. Hekking van de SP vindt tijdens rondvraag het 100 jarig jubileumfeest te duur, maar dat valt wel mee volgens de burgemeester. De prijs is niet veel hoger dan normaal Het is een jaarlijkse vergadering met een feestelijk tintje waar veel wordt genetwerkt. We zijn daar lid van en via deze organisatie is er ook veel ondersteuning voor de gemeente. Zij en de raad ziet geen aanleiding om de 6 afgevaardigden hun bezoek aan het feestje van de VNG te onthouden.

Agendapunt 12 gaat over de verplaatsing van de brandweerkazerne.
Bijna alle fracties hadden de nodige vragen over o.a. :het efficiënt omgaan met onze middelen, de risico’s, wat er met het oude pand gebeurt, waarom huren en of er al bestuurlijk contact is geweest met Vlagwedde, waarom de ambulancedienst ruimte moet inleveren, waarom er een intentieverklaring is met een aannemer, hadden we geen openbare aanbesteding  moeten houden?

Iedereen wil, dat de vrijwilligers er niet op achteruitgaan en dat deze organisatie een goede huisvesting moet hebben om het werk correct  te kunnen uitvoeren.

Ingrid Sterenborg van de ChristenUniefractie zei, dat er in dit voorstel een groot aantal argumenten worden genoemd, die opgelost moeten worden voor het goed functioneren van onze brandweer. Uiteraard staat ook voor de ChristenUnie de veiligheid voorop. We kunnen ook instemmen met dit voorstel, mits er op de gestelde vragen van zowel onze als van de andere fracties een bevredigend antwoordt komt van het college. Tenslotte zegt  Ingrid: “Er wordt gesproken over meer instanties, die mogelijk in de nabije toekomst gebruik gaan maken van de nieuwe kazerne. Kunt u daar al iets meer over zeggen? En zoals ik nu aanneem zal dit niet ten koste gaan van de beschikbare ruimte voor de brandweer. Ik ga ervan uit, dat er bij de inrichting rekening mee wordt gehouden. Ook dat er voldoende ruimte overblijft, zodat zowel de brandweer als de ambulancedienst optimaal kunnen functioneren.. Er zal door meerdere mensen goed naar de inrichting van het gebouw moeten worden gekeken, zodat er niet binnen korte tijd weer knelpunten ontstaan.”

De burgemeester  zet alle zeilen  bij om de vragen te beantwoorden. Zij zegt:

“Er is geen aanbesteding nodig omdat we huurder worden. De vrijwilligers worden gewoon blijvend ondersteund. Het is een investering die toekomstproof is voor het vaste personeel en voor de vrijwilligers. En er is ook nog ruimte voor het geven van cursussen. De huidige locatie hoort bij de deal Er zijn ook geen risico’s, omdat het regionaal wordt gefinancierd. Er zijn ook meer mogelijkheden qua gebruik en er is met Vlagtwedde een intentieovereenkomst en er is wel overleg gevoerd, maar nog geen garantie gegeven. De raad van Vlagtwedde moet nog instemmen met de overeenkomst”

In tweede termijn wordt er een kritische  vinger gelegd bij het contact met Vlagtwedde over dit voorstel, dat eigenlijk eerder plaats had moeten vinden. Ook de andere fracties geven dit aan. Donderdag  zal Vlagtwedde worden ingelicht over dir raadsvoorstel door  het college. Uiteindelijk stemt behalve raadslid Pals de hele raad in met dit voorstel, dat na veel discussies en korte pauzes  tot een afronding komt.

De wijziging Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal wordt zonder bespreking vastgesteld.

Agendapunt 14 gaat over de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012.
De adviezen van de Wmo-adviesraad vinden gretig aftrek bij de diverse woordvoerders van de partijen. De PvdA stipt vooral de kwaliteit van het gesprek en de evaluatie en de te grote verhoging van het drempelbedrag aan. Het CDA is ook bezorgd over die verhoging en benoemt ook de stapeling van kosten.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie was erg onder de indruk van het aantal onderliggende stukken wat doorgeworsteld moest worden, maar het was ook hem weer gelukt. Hij zei o.a.: ”Ik wil  het ambtelijk apparaat complimenteren met het verrichte werk. Het was een hele klus om alle onderliggende stukken te  bestuderen, laat staan  om deze stukken te  produceren. Het doel van de WMO ”Het meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving al dan niet geholpen door familieleden, vrienden, buren of bekenden” sprak en spreekt de ChristenUnie  nog steeds aan.  Voor ons is naastenliefde erg  belangrijk.  Een samenhangende samenleving wordt gedragen door relaties tussen mensen in gezin of buurt, tussen jong en oud, maar ook tussen werkgevers en werknemers, tussen politici en burgers en tussen zorgverleners en zorgvragers , hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Juist door samen actief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. Het gaat hierbij om het stimuleren van een zorgzame samenleving. “De Kanteling”  vereist voor iedereen een omslag  in denken en in doen, en er dient draagvlak te ontstaan bij de burgers  waarna  er draagvlak ontstaat bij de burgers, zodat ze zich gaan inzetten voor kwetsbare naasten en buurtgenoten.

Die omslag zal nog een lastige klus worden in de prestatiesamenleving waarbij het eigen welbevinden, het persoonlijk geluk  en zelfontplooiing voorop staan. We lijken met z’n allen geneigd in de eerste plaats naar onszelf toe te rekenen . Dit hangt sterk samen met de individualisering die zich sterk heeft doorgezet. De verordening is door de Wmo-adviesraad van commentaar voorzien. Petje af voor de inzet en kwaliteit  van dit orgaan, ook nu weer.

Onze fractie is tevreden over de aanpassing  t.a.v.  de gespreksvoering in artikel  op advies van de Wmo-raad, omdat u  aangeeft het gesprek  te laten voeren door  gekwalificeerde en deskundige personen  die goede kennis  en ervaring hebben van de lokale situatie en specifieke wetgeving . Daardoor wordt  inderdaad een goede procedure gewaarborgd.

De ChristenUnie is met de Wmo-raad eens dat voorliggende voorzieningen( hoofdstuk 5 artikel 9) die dus buiten de compensatieplicht van de gemeente vallen zoals( bijvoorbeeld boodschappenservice/kant – en klaar maaltijden/was en strijkservice/kinderopvang)  en waarnaar de cliënt kan worden verwezen, kunnen leiden tot financiële knelpunten bij de minima. Er kan sprake zijn van een stapeling van kosten omdat die categorie cliënten vaak te maken heeft met extra uitgaven vanwege ziekte of handicap. Het is goed dat u deze risico’s benoemt in dit besluit. Het lijkt ons daarom  noodzakelijk dat  bij  deze groep mensen de negatieve  stapeling van kosten wordt voorkomen, door de vinger aan de pols te houden en de criteria zo nodig  tijdig aan te passen.

T.a.v. hoofdstuk 7 advisering en verstrekkingen  artikel 17, zijn we het met de Wmo-raad eens dat bij  een verhoging van het drempelbedrag van 150 euro naar 500 euro wel een toelichting  met de nodige argumenten op zijn plaats is. Het is immers een verhoging van 300%. Dient hier niet een verwijzing te staan naar artikel 29 van de verordening waar gesproken wordt over de hardheidsclausule?

Ten slotte wensen we ondanks onze zorgen over het realiseren van de omslag in de kanteling binnen onze Stadskanaalster gemeente  u  veel  kracht en wijsheid toe , zodat de invoering  ook bij mag dragen aan de te verwachten bezuinigingen en aan een  meer zorgzame  samenleving ,waarin we naar elkaar omzien. We begrijpen ,dat dit  geen eenvoudige opgave is.”  Wethouder van der Kolk wijst erop, dat het deskundige keukentafelgesprekken zijn die maatwerk opleveren. Ook is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het besluit en de beleidsregels worden nog definitief vastgesteld. In bijzondere situaties wordt er gebruik gemaakt van de hardheidsclausule.

Ook de PvdA wijst evenals de ChristenUnie op de vindbaarheid en duidelijkheid, die noodzakelijk is bij het gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule. 

De benoeming van de leden van de rekenkamercommissie is een hamerstuk bij agendapunt 15.

 

26-03-2012

Een vergadering met veel ingekomen stukken en discussie en waar het ging over de begroting 2012 van scholengroep OPRON, exploitatie buitenbaden, gemeenschappelijke regeling SOZOG, motie kinderpardon en de noodverordening.

Algemeen.

Bij het vaststellen van de agenda wordt de motie van de PvdA en de ChristenUnie over het kinderpardoen toegevoegd en  het agendapunt over de verplaatsing van de brandweerkazerne afgevoerd. Ook de besluitenlijst wordt zonder commentaar en aanvullingen vastgesteld. De toezeggingenlijst wordt verkort door ontvangst van de memo over het miniatuurpark en door een schrijven van het college over de sociale zekerheidsverordeningen.

Bij de ingekomen stukken wordt deze keer langer stilgestaan.

De motie van de gemeente Urk over weigerambtenaren is de aanleiding voor de ChristenUniefractie bij monde van Ingrid Sterenborg om aan te geven, dat we  achter die motie staan. Ook al speelt dit niet binnen onze gemeente tot nu toe. Het kan toch niet zijn dat een ambtenaar wordt geweigerd, die tegen zijn geweten in een homohuwelijk moet sluiten? Het gaat erom of de samenleving nog ruimte wil bieden aan gewetensbezwaarde ambtenaren. Er wordt afgesproken, dat we als raad een standpunt bepalen, wanneer  er een gewetensbezwaarde trouwambtenaar is.

Ook over het uitstel aanbesteding huisvuil wordt gesproken. Omdat het afvalakkoord nog niet rond is wordt het uitgesteld. Bij het VNG is een motie aangenomen om het statiegeld uit te breiden. Er is nu een deal gesloten door de regering ,maar dat is niet conform de uitspraak van het VNG congres.

Het stuk van b. en w. over woonoverlast levert ook enige discussie op. Door  de aanpak is er wel minder woonoverlast, maar er blijven 10 tot 12 hardnekkige overlastsituaties. Deze overlastgevers worden via het maatschappelijk werk en de wooncorporatie extra begeleid.

De starterslening is ook onderwerp van discussie. Er wordt afgesproken om tijdens de behandeling van de perspectiefnota dit punt weer aan de orde te laten komen. Dit wordt door de meerderheid van de raad ondersteund. Dan moet het ook in een keer goed worden afgehandeld.

Omdat het college geen inlichtingen geeft ,gaan we snel naar punt rondvraag. Hier wordt gesproken over de voedselbank.

Er wordt gevraagd  via de heer Noppes of er misschien een opslagruimte is in Stadskanaal.

Wethouder Bieze zal in gesprek gaan en kijken wat er mogelijk is. Vorig jaar heeft de gemeente 500 euro gevoteerd. Het eerder genomen principebesluit is , om de voedselbank niet te ondersteunen.

Besluitvorming met debat

Het gaat bij agendapunt 12 over de instemming met de begroting Scholengroep 2012.

Het CDA, de ChristenUnie, de VVD en D66 waren de partijen die hun zegje deden. De VVD gaf aan bij de meerjarenraming  te anticiperen op de daling van het leerlingenaantal. De tijdige aanlevering van de stukken  voortaan, was  een punt dat alle partrijen wel naar voren brachten.

Raadslid Okko Dijkstra zei o.a.: “Als gemeenteraad hebben we een repressieve toezichtrol  ten aanzien van  de zelfstandige stichting openbaar primair onderwijs en wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting van 2012.Met de ontwikkelingen in 2012 en voornemens  in 2012-2015  kunnen we  tevreden  zijn. Het streven  ten minste naar voldoende onderwijskwaliteit bij alle scholen wordt hopelijk gehaald in 2012.Daarom hopen we met besturen en projectleiders ,dat er voldoende financiële middelen worden gevonden om het project ”duurzaam leren”  te continueren.

De conclusie, dat de huidige onderhoudsvoorziening  ontoereikend is en dat de dotatie daarom moet worden verhoogd levert hopelijk in overleg met de gemeente goede plannen   t.a.v.  het onderwijshuisvestingsbeleid en planning voor het groot onderhoud.

Het is goed dat de verzuimcijfers nu deel uitmaken van de managementrapportages, zodat er gericht kan worden  gewerkt aan het verder terugdringen van het verzuim.

Het lijkt me goed om een onderzoek te doen naar de onverwachte daling van het aantal leerlingen en het dalende marktaandeel. De scholengroep geeft zelf namelijk aan dat ze geen verklaring hebben voor haar blijkbaar dalende marktaandeel.

We willen een compliment geven voor het financieel beheer. Het weerstandsvermogen van 23,4% is afgezet tegen landelijke cijfers ruim voldoende. Het verwachte tekort is zelfs lager dan de meerjarenbegroting van 2011-2014 aangaf. Wel komt  bij de ChristenUnie  de vraag op of u kunt aangeven of  er ook bezuinigd wordt op de staf nu het leerlingen aantal verder afneemt. Tenslotte  hopen we , dat de Scholengroep OPRON de begroting  indien mogelijk  tijdig aanlevert”

Volgens wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie daalt het ziekteverzuim 1% per jaar. De kwaliteit van de scholen is nu zodanig, dat het basisarrangement  wordt gehaald. Ten aanzien van de terugloop van het aantal leerlingen geeft hij aan, dat het met de krimp te maken heeft ,maar ook met feit, dat ouders gewoon voor andere scholen kiezen. Hij doet de toezegging , dat de stukken voortaan eerder zullen worden aangeleverd. De staf is naar verhouding krap  zodat daar niet op kan worden bezuinigd.

Agendapunt 13 gaat over de exploitatie van de buitenbaden

Alle partijen vonden ,dat er op een creatieve manier wordt bezuinigd bij de exploitatie.

De VVD wil jaarlijks een soort rapportage over de voorgestelde bezuinigingen.Het CDA vraagt of er nog iets te kiezen valt na 5 jaar en D66 vraagt of er nog  een onderhoudsplan komt.

Raadslid Guurtje van der Heide van de ChristenUniefractie zegt in haar bijdrage o.a.:

“Van de ChristenUnie moeten de buitenzwembaden gewoon open blijven. Dat gebeurt ook en daar zijn wij heel erg blij mee. Het is een heel sociaal gebeuren en bij mooi weer kun je alle kinderen van het dorp terug vinden in het zwembad. Maar er moet bezuinigd worden, dat weten we. De manier waarop er hier overleg gepleegd is met de verschillende partners vinden wij heel goed. Zowel van de kant van Optisport als van de vrijwilligers wordt er meegeholpen om te komen tot een goede oplossing en dat vinden we een zeer goede zaak. Waar een wil is is een weg ook in deze tijd. We hopen dat 2012 dan ook mag bewijzen dat alle plannen op de goede manier gaan verlopen en dat er vanaf volgend jaar  vrijwilligers gevonden en bereid mogen zijn, hun inzet te geven dat ook de baantjestrekkers aan hun baantjes kunnen komen. Daarbij moet wel de veiligheid bovenaan staan. Dat de zwembaden op dagen beneden de 20 graden gesloten zijn , vinden we een goed plan, want de klandizie is dan ook niet bepaald optimaal. Misschien een gedachte voor eventueel besparing van energie: Is het ook mogelijk om het zwembad in de uren waarop het gesloten is, af te sluiten met een isolerende roldeken, waardoor er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat? In Sellingen  functioneert  dit ook en m.i. is dit een keer een investering en daarna levert het op den duur geld op”

De ontwikkelingen in het zwembad worden in de sportnota geactualiseerd volgens wethouder Hamster. De isolerende roldeken bij niet gebruik van het zwembad is wel duurzaam, maar is nogal prijzig en het duurt jaren voordat het weer terug is verdiend. Over het model Bad Noord t.a.v. het werken met vrijwilligers zou ook nog  meer bij  de baden in Onstwedde en Musselkanaal moeten worden uitgerold vanwege de kostenbesparing. Op een vraag van Guurtje over het veiligheidsaspect bij het werken met vrijwilligers  geeft Hamster aan , dat vrijwilligers voldoende worden geschoold.

Agendapunt 15 over de gemeenschappelijke regeling SOZOG en agendapunt 16 over de noodverordening

Deze regelingen  worden zonder discussie en na enkele opmerkingen vastgesteld.

Agendapunt 16 gaat over de Motie  kinderpardon van de PvdA en De ChristenUnie

Namens de ChristenUnie en de PvdA  heeft Erik Van der Vlag   de motie over het kinderpardon toegelicht en uitgelegd.

Hij zei o.a.: ”In navolging tot ongeveer 150 gemeenten in Nederland en ter ondersteuning van het wetsvoorstel van de PvdA en Christen Unie willen de fracties van de PvdA en Christen Unie in de gemeente Stadskanaal voorliggende motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het zogenaamde kinderpardon indienen.

In deze motie roepen wij het college op om er bij Minister Leers van Immigratie en Asiel op aan te dringen om een structurele en humane oplossing voor kinderen te vinden die minimaal 8 jaar of vaak nog langer in Nederland leven. Zoals ook het wetsvoorstel aangeeft gaat het hier om kinderen die volledig geworteld zijn in Nederland en dat het niet normaal is dat deze kinderen worden teruggestuurd naar het land van hun ouders waar zij geen enkele band mee hebben, geen familie of andere opvang kunnen vinden en volledig ontheemd zullen zijn.

Ook in onze regio komen deze situaties voor, weliswaar niet op zo’n grote schaal als bv. in de Randstad, maar toch.

Voorzitter, het ligt niet in mijn bedoeling om vanavond in deze raadsvergadering een discussie te voeren over het actuele beleid of over het wetsvoorstel inzake dit onderwerp. Dat moet gevoerd worden in de Tweede Kamer. Wat de PvdA en Christen Unie willen is een beroep doen op alle raadsfracties om hun sociale en humaan hart te doen laten spreken. Met andere woorden: steun deze motie of niet?

Tot zover, voorzitter, met nogmaals het klemmend beroep op alle raadsfracties deze motie te ondersteunen”

MOTIE

Onderwerp: Motie kinderpardon

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 26 maart 2012

• Overwegende dat er brede maatschappelijke steun bestaat voor een structurele
oplossing voor minderjarige asielzoekers hetgeen zich onder andere vertaalt in
ruim 123.000 handtekeningen op de site www.kinderpardon.nu;
• Dat deze brede steun niet voorbehouden is aan specifieke politieke stromingen,
maar breed gedragen wordt;
• Dat het geen recht doet aan de problematiek wanneer slechts in individuele
gevallen, zoals bij Sahar en Mauro, ad hoc oplossingen worden geboden vanwege
de publicitaire storm van aandacht;
• Dat het wezensvreemd is om deze asielkinderen, die geworteld zijn in Nederland,
terug te sturen naar het land van hun ouders waar zij geen enkele band mee
hebben, geen familie of andere opvang kunnen vinden en volledig ontheemd zullen
zijn;
• Constaterende dat het initiatiefvoorstel Wortelingswet ( PvdA/CU) een aantal
voorwaarden aan het verstrekken van een verblijfsvergunning voor minderjarige
asielzoekers gaat stellen, maar dat deze voorwaarden nog niet zijn
uitgekristalliseerd en vastgelegd;
• Dat de actie op www.kinderpardon.nu dit wetsvoorstel ondersteunt;
• Dat de actie is gericht op minderjarige vreemdelingen die minimaal 8 jaar (of vaaknog veel)
langer in Nederland wonen en dat er in Nederland naar schatting 1.500
kinderen leven die aan deze criteria voldoen;
• Dat het noodzakelijk en wenselijk is om voor deze groep een structurele en
humane oplossing te creëren;
verzoekt het college om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een
structurele en humane oplossing voor deze kinderen, die erop gericht is dat kinderen

die in Nederland geworteld zijn in Nederland mogen blijven en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van de PvdA en Christen Unie,
E. van der Vlag
I. J.Sterenborg-Kooij

Het CDA  gaf   al direct aan, dat er voor en tegenstanders waren t.a.v. deze motie . Het CDA is voor een humaan beleid, maar dat wil niet zeggen dat  iedereen er dezelfde mening op na houdt. Pals  van D66 was van mening, dat er maar een postzegel op moest.

Ook GBS en de SP staan achter de motie. Alleen de VVD gaf nogal wat tegengas. ”Het draagt niet werkelijk bij tot een oplossing van het probleem” aldus Goedhart Borgesius.

Bij de stemming over de motie waren alleen de VVD en drie leden van het CDA tegen de motie over het kinderpardon.( 17 tegen 5 stemmen)