2015

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2015
door Okko Dijstra


26 januari 2015

Deze eerste vergadering van 2015 gaat o.a. over de huishoudelijke hulpprocedure, het financieel vangnet schoonmaakhulp 2015,de opheffing van twee openbare scholen, de centrumregeling voor beschermd wonen en over de motie van de hele raad over het onderzoek naar het opstellen van zonnepanelen.


Algemeen en Informatief.

Mevrouw van Genen van Groen Links spreekt in over agendapunt  12 en 13.

Op het  ingekomen stuk 4 over de afvalstoffenheffing reageert raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie Sterenborg: “Het is altijd goed als inwoners uit onze gemeente meedenken over hoe er met afval wordt omgegaan. Dat blijkt ook uit deze brief van de heer Meier. ”Wethouder Gelling pakt het idee  van de heer Meier op en gaat het te zijner tijd bespreken.

Bij punt rondvraag wil raadslid Ingrid Sterenborg weten hoe de stand van zaken is van het plaatsen van de bermblokken. Weet u daar al iets meer van. Wethouder Plieger: ”Dit jaar gaan we verder met de uitrol van de bermblokken. Daar is een jaarlijks budget voor uitgetrokken. In de loop van twee jaar zal het merendeel zijn aangebracht”

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zegt tijdens de rondvraag, dat Staatssecretaris Teeven  geld beschikbaar wil  stellen aan centrumgemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden, omdat hij zich moet houden  aan  rechterlijke uitspraken. Dijkstra:” Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen?
Zijn er op dit moment uitgeprocedeerde asielzoekers binnen onze gemeente, waarop dit van toepassing is?
Zo ja, gaat het college dat ten  uitvoer brengen?”

Wethouder Boen: ”Ik heb ,die brief van de heer Teeven  nog niet voorbij zien komen en over het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers is mij niets bekend” Burgemeester Galama vult aan:” Volgens mij hebben we op dit moment geen uitgeprocedeerde asielzoekers ,maar hebben we  eind vorig jaar en moeder en een zoon gehad. Die zijn ondergebracht op andere plaatsen en doet het zich op dit moment niet voor. Op het moment dat het wel zo zou zijn gaan we ons beraden hoe we dat oppakken”

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12: Voorstel Huishoudelijke Hulpprocedure.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie :”Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak en de door de portefeuille houder gedane mededelingen  en deuitwerking van de aangenomen motie van de coalitie  van  3 november, waarbij het college wordt  opgedragen om actief te onderzoeken van welke andere voorzieningen, maatregelen of ondersteuning de cliënten  gebruik kunnen maken, wordt dit agendapunt besproken.

Consequentie is wel  ,dat de voorziene  kostenbesparing later wordt gerealiseerd en dat het uitvoeringsproces wordt aangepast, alles drie maanden opschuift en dat het 638.00 euro meer kost.  Dat is jammer.

In dit stuk gaat het over herindicatie , maar in het volgende agendapunt, gaat het o.a. over de vangnetregeling, die o.a. wordt bepaald door de keukentafelgesprekken. Nu zouden wij graag zien, dat bij deze gesprekken ook de familie en de hulpverlener betrokken wordt bij de herindicatie.
Wat vindt u hier van?”

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie:” Een voorstel, dat niet leuk is om te nemen. De cliënten hebben recht op overgangstermijnen. Het is duidelijk, dat we de kosten van de uitvoering binnen de beschikbare middelen  moeten uitvoeren. Bij tekorten nemen we besluiten  om het weer terug te brengen naar de rijksuitkering. Hoe gaat het nou, die keukentafelgesprekken? Het begint ermee, dat iemand van het gespecialiseerd bureau contact opneemt met de cliënt. In dat gesprek wordt duidelijk en breed geïnformeerd, wat de mogelijkheden en opties zijn. Meneer Okko Dijkstra vroeg of er familieleden bij mogen zijn. Die optie wordt ook genoemd in de brief. Dat kan ook een zorgverlener zijn, familielid, wie u denkt, dat nodig is om een goed gesprek te voeren. Iemand die u kent, die de situatie kent en dan vind er inderdaad een keukentafelgesprek plaats. Het draait erom, dat wij een ondersteuningsvraag beantwoorden. Is het een pijnvraag, een eenzaamheidsvraag. We hebben de plicht om ondersteuningsvragen te beantwoorden, voor mensen, die het zelf niet kunnen organiseren. Ook is er bezwaar mogelijk maar het is de bedoeling om er samen uit te komen. De huishoudelijke toeslag is toegekend. Het gaat erom, om het geld zo goed mogelijk te besteden.”

Het CDA gaat akkoord. De SP is minder positief. De PvdA sloot aan bij de opmerking van de ChristenUnie  over de uitwerking  van de aangenomen motie van 3 november. Zij  zijn positief over dit voorstel. Het GBS is kritisch over de kosten, maar kan dit voorstel toch steunen.D66 heeft nog enkele vragen ,maar kan na beantwoording het voorstel ondersteunen.

Agendapunt 13: Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015.

Dit voorstel gaat in op de uitwerking van de vangnetregeling in de vorm van een verordening voor 2015 en 2016.

Raadslid Okko Dijksta ChristenUnie: “De doelgroep van de vangnet regeling schoonmaak betreft  vooral inwoners, die beperkingen ondervinden bij het schoonmaken en schoonhouden van de woning, die niet opgelost kunnen worden in het  eigen netwerk of omgeving en voor inwoners  die noodzakelijke schoonmaakkosten financieel niet kunnen dragen.

Nu heeft de cliënt een  recht om  professionele ondersteuning daarbij te vragen. Onze vraag is of u  de cliënt, die geen gebruik kan maken van  zijn of haar netwerk ,ook wijst op de mogelijkheid  van een cliënt ondersteuner  om hem of haar bij te staan bij het keukentafelgesprek.

We hopen met u,  dat de uitvoeringskosten vanaf 2016  zullen dalen omdat onze eigen consulenten het werk dan  kunnen opvangen.

Goed dat de Participatieraad  bij dit voorstel  heeft geadviseerd. We kunnen ons vinden in het  antwoord van het college.

Met betrekking tot de 120% of 130% kunnen wij ons in het antwoord en de argumenten van het college vinden mede gezien het feit, dat de hardheidsclausule in deze verordening is opgenomen zoals ook het CDA al heeft genoemd , zodat niemand tussen de wal en het schip valt.”

Klaas Pals van D66 is het eerst niet eens met de 120% waar de ChristenUnie en het CDA voor kiezen.

Raadslid Okko Dijkstra: ”We hebben het gelezen en ook de argumenten voor en tegen vergeleken en de argumenten op een rijtje gezet. We hebben gezien, dat de eenduidigheid in het beleid belangrijk is. Voorkomen moet worden, dat er verschillende behandelingen ontstaan tussen groepen inwoners. Ook dat er hogere kosten door grotere toestroom van cliënten gaan ontstaan en het sluit ook aan bij de huidige praktijk binnen de toepassing van de individuele bijstand. Deze argumenten zijn duidelijk. Wij gaan gewoon voor de 120% met de genoemde argumenten en we blijven bij ons standpunt.”

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie:” Wat hebt u besloten drie maanden geleden; het principiële besluit, dat schoonmaaktaken eigenlijk, niet meer een taak van de gemeente zijn. Ook hebben we vastgesteld, dat er mogelijk schrijnende situaties zullen ontstaan en dat willen we niet. Die schrijnende situaties zouden zich voor kunnen doen, wanneer mensen geen netwerk meer hebben en  geen inkomsten hebben en het op geen enkele andere wijze kunnen organiseren of kunnen doen, alles onderzocht is en dat niets anders en oplossing zou kunnen bieden voor de zelfredzaamheid voor de betreffende cliënt,

dan nog een stuk van de schoonmaak te organiseren. Een vangnet wordt in het leven geroepen voor  een taak waarvan wij met z’n allen hebben gezegd. Dat doen we niet meer.

Een op de 5 mensen zal wellicht gebruik kunnen maken van dit vangnet, omdat we willen voorkomen, dat er schrijnende situaties zullen ontstaan. Die 120% levert, dan het aantal op van 260 cliënten. Bij de voorjaarsnota zult u over de precieze cijfers worden geïnformeerd. Ik wil die grens ook niet oprekken en er kan altijd  bij schrijnende gevallen de hardheidsclausule worden toegepast in het enkele geval, dat de 120% niet genoeg is. Als er meerdere gevallen zijn moeten we kritisch naar die regels kijken. Als er problemen zijn voor mensen tussen die 120% en de 130% wil ik dat horen. We zijn een sociale gemeente met die 120%.Voor de huishoudelijk hulptoeslag hebben we dezelfde aanbieders, omdat dat moet. Wij moeten werkgelegenheid garanderen. Daarom willen we bij bestaande aanbieders de mensen zoveel mogelijk aan het werk houden.”

Raadslid Dijkstra van de ChristenUnie: “Het enige wat ik nog wilde horen van de wethouder of er bij cliënten zonder netwerk, de schrijnende gevallen gewezen wordt op een cliënt ondersteuner” Het duidelijke antwoord van Johan Hamster  is ja.

Het CDA verdedigt ook  het voorstel en de 120%.De SP reageert heel kort en wijst het voorstel af. De PvdA  heeft wel wat vragen, maar stemt wel in. Het GBS is kritisch en heeft een aantal vragen en de VVD is kort van stof.D66 stemt  eerst voor de grens van 120 % maar wil hier misschien bij de voorjaarsnota op terugkomen.

Het voorstel wordt met de stemmen tegen van de SP aangenomen.

Agendapunt 14: Opheffing twee openbare scholen.

Het gaat hier over de  openbare school  het Zonnedal  te Alteveer en  de Parkwijkschool in Stadskanaal. Het GBS en het CDA stemmen in met de sluiting. De PvdA bij monde van Klinkhamer uit Alteveer is  nog steeds ontstemd over het vastlopen van de gesprekken tussen de besturen. De PvdA stemt met heel veel tegenzin in  met deze sluiting, vanwege te weinig draagvlak om de scholen open te houden.

Fractievoorzitter Bert van Beek:” Ik zal het kort houden. We vinden het jammer dat de twee scholen gaan verdwijnen. Het is de derde school, die in korte tijd in Stadskanaal gaat verdwijnen. We willen de wethouder bedanken, dat hij het gevoel van de raad heeft overgebracht bij de twee besturen in Alteveer. We kunnen ons verder vinden in het stuk en we zijn blij, dat de fusiefaciliteiten opgepakt kunnen worden.”

Wethouder Johan  Hamster geeft heldere antwoorden op de overgebleven vragen. Van de PvdA. Er wordt door deze regeling tijd gegeven om  het ook voor het personeel  de sluiting draaglijk te maken.

Agendapunt 15: Centrumregeling beschermd wonen Groningen.

Het CDA  stemt in. De PvdA  stemt in maar heeft een aantal vragen.

Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige sprekers. Van Beek:” Ik had voor dit punt een aantal vragen voorbereid, die de heer Klinkhamer stelt maar Ik wou eigenlijk  als mogelijk oplossing met een  tussenvoorstel komen, dat wij in de loop met een aantal vragen komen met betrekking  tot de ouderbijdrage, die gegeven moet worden in verband met jeugdigen, GGZ die of  in een instelling zitten of thuis wonen waarvan de ouderbijdrage verplicht is van 1500 euro op jaarbasis. Ik begreep dat er landelijk ook het een en ander over afgesproken is en dat de staatssecretaris dat onderzoekt. En dat er een aantal partijen zijn ,die daar toch wat vragen over stellen. Ik kan hier natuurlijk wel een heleboel vragen deponeren zoals de heer Klinkhamer er een aantal aangeeft, maar ik denk niet dat de wethouder daar nu onmiddellijk een antwoord op kan geven. Ik stel voor, dat wij een aantal vragen opstellen in de loop van de week en dat de wethouder daar schriftelijk op antwoord. We realiseren ons dat deze gemeenschappelijke regeling er gewoon moet komen. We hebben gewoon een aantal aanvullende vragen. Zoals o.a.: komen er mensen tussen de wal en het schip, om die opmerking maar eens weer te gebruiken. Hoeveel zijn er. Speelt het hier in Stadskanaal en zo kan ik wel even doorgaan maar……Klinkhamer stemt er mee in om samen met de ChristenUnie schriftelijke vragen te stellen.
Wethouder Hamster wacht die  vragen af en zal ze te zijner tijd  schriftelijk beantwoorden. Hamster:” Er komt geen vangnetregeling voor want het is  puur een uitvoering  van de landelijke regeling. In de brief van het ministerie staat, dat me minder geld hebben gekregen dan eerst was toegezegd hebben gekregen dan op basis van realisatie voor 2014 nodig zou zijn.

Van Beek: “U doelt nu op die brief van 7.11,wat betekent voor Stadskanaal een bedrag van 320.000 euro. Hamster;” Een risico van 320.00 euro als de staatssecretaris zijn woord niet gestand doet, dat er niet gekort zal worden”

Er wordt unaniem  mee ingestemd

Agendapunt 15: Financiële  verordening gemeentelijke Stadskanaal 2014  en agendapunt 16: Verordening onroerende zaakbelastingen.

Deze agendapunten worden unaniem ondersteund

16a Motie van de hele raad, vreemd aan de orde van de dag.
Klik hier voor de motie

Raadslid Egbert Hofstra namens de raad: ”Het gaat in deze om het opstellen zonnepanelen en het onderzoek daarna   met een voorstel te komen. Draagt het college op om duurzame mogelijkheden van dit park te verkennen, ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren.”

Wethouder Gelling: “Deze motie is een aanvulling daarop. Het zoeken naar alternatieven en het ondersteunen van initiatieven in die richting. We nemen die opdracht op ons”

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Ik heb toch nog een paar opmerkingen. Tijdens de algemene beschouwingen van 2012 heeft de ChristenUnie geopperd om zonnepanelen te plaatsen op industrieterreinen en op bouwkavels die nog niet zijn uitgegeven. Dit voorstel sluit hier bij aan. We hebben toen ook genoemd, dat er een voordeel  aan  de burger moet worden geboden. We vinden nog steeds dat bewoners, daar op een of andere manier van moeten kunnen profiteren. Voor de volledigheid. We zijn niet tegen windenergie, maar het is goed, dat er alternatieven onderzocht worden.”

Agendapunt 17: Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015.

Raadslid Brongers van het CDA :”Met het vaststellen van deze verordening vagen we als commissie de volledige raad om ons te steunen in het herbenoemingsproces van onze burgemeester. We hebben inmiddels externe ondersteuning om de zorgvuldigheid te borgen. Verder zijn  we gebonden aan geheimhouding. Informatie over de procedure is te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse zaken en voor overige vragen kunt u terecht bij de griffier.

Top

 

26 februari 2015

Het is een korte vergadering deze keer. Er  zijn 20 van de 23  raadsleden  aanwezig . De ChristenUnie krijgt, na vragen   bij agendapunt  openstaande toezeggingen alsnog goede initiatieven te horen  van wethouder Hamster t.a.v.  de vroeg signalering  van echtscheiding. Het agendapunt” Voorzieningen Spoordok  Musselkanaal” wordt uitvoerig besproken.

Algemeen en Informatief

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie reageert op de lijst met openstaande toezeggingen, van Beek :”Ik weet niet of het hier van toepassing is om dit punt hier aan de orde te stellen, maar er is een motie enige tijd van de lijst afgegaan met de toezegging van de wethouder, dat hij erop terug zou komen Het had  betrekking  op de motie die ging over de vroeg signalering bij echtscheiding e.d.. Nou  ben ik een tijdje weg geweest, dus ik kan iets gemist hebben, maar ik dacht het haast niet. Ik heb er nog geen antwoord op gehoord, vandaar even mijn vraag, wat er nu mee gaat gebeuren” Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie: ”Van Beek zegt dat ik er op terug zou komen. Dat hebben we niet toegezegd. We hebben hem afgevoerd, omdat we hem bij de behandeling van het jeugdbeleid hebben vastgesteld, dat we het in de contractering mee zouden nemen. Dat was voor u voldoende reden om te zeggen, dat hij van de lijst af mocht. Voor uw geruststelling kan ik u zeggen, dat we dat inderdaad aan het doen zijn. Een heel concreet voorbeeld; bij Welstad is een ambulant werker aangesteld, die echtscheidingsproblematiek als een van zijn speerpunten heeft. Een tweede voorbeeld is ,dat wij met een lokale aanbieder psychologische hulpverlening proberen te regelen  in het transformatiedeel en daar plannen voor uit te werken Er word gewoon aan gewerkt” Van Beek: “Dit is in elk geval een uitgebreider antwoord, dan wat ik thuis op bed heb gehoord. Hier kunnen we mee akkoord gaan. Dank u”

 Besluitvormend  met  debat

Agendapunt 12  :Voorzieningen Spoordok  Musselkanaal

Het CDA   is positief over het  voorstel en de voorzieningen, die worden gerealiseerd. Ze willen de kosten structureel dekken en dat het   bij de voorjaarsnota wordt meegenomen. De SP en de GBS zijn ook positief en willen  graag weten of het ook kostendekkend is.                                           De ChristenUnie bij monde van raadslid Frits van der Heide: “We kunnen ons vinden in het verhaal van de heer Boels van het CDA. We kunnen instemmen met het beschikbaar stellen van het krediet. We hebben dezelfde vraag met betrekking tot de jaarlijkse lasten als de vorige sprekers”                                                                                                                                                                    De PvdA   vinden de kosten wel hoog, maar vinden de kostendekkendheid ook belangrijk. Zij wil meer bekendheid voor deze locatie.D66 is erg kritisch vraagt zich af of  er wel goed gekeken is naar de mededingingsautoriteit en dient een motie in, omdat ze geen  oneerlijke concurrentie willen.

Wethouder Gelling: ”De opmerkingen van u over de kostendekkendheid, dat meenemende, stel ik voor dat wij in de Perspectiefnota met  een verdere doorrekening te komen en ook met een integraal  voorstel te komen t.a.v. de liggelden in het Spoordok en in Stadskanaal. We willen daarbij rekening houden met de vastgestelde regels.

De wethouder ontraadt de motie van D66 en komt . Na schorsing wordt D66 kritisch bevraagd. De meeste partijen zijn  van mening ,dat je een camperplaats niet kunt vergelijken met een camping qua concurrentie. De motie  wordt alleen door D66 ondersteund, zodat de motie werd verworpen met  19 tegenstemmen.

 

Besluitvormend zonder debat

Agendapunt 13 : Legesverordening Stadskanaal 2015

Deze verordening wordt zonder discussie  vastgesteld, zodat deze keer voor 9 uur de vergadering wordt gesloten door burgemeester Galama.

Top

23 maart 2015

Burgemeester Baukje Galama wordt in deze vergadering herbenoemd. De motie vreemd aan de orde van de dag over de jeugdbijdrage van de ChristenUnie en de hele raad wordt door het college overgenomen. De raad wil het politiek signaal afgeven, dat wij niet willen, dat kinderen geen zorg krijgen vanwege te hoge financiële kosten. Het veiligheidsplan , de deelneming Stichting Sportevenementen en Talentondersteuning(SET)en het Mercurius Business Park (MBP)worden volledig ondersteund. De Woonvisie 2015-2025 wordt na veel kritiek teruggetrokken en komt te zijner tijd weer in de raad met de Welstandsnota.

Algemeen en Informatief

Voor de vergadering begint spreekt Gosina Brongers namens de raad uit ,dat  Baukje Galama per 1 september 2015  weer wordt benoemd als burgemeester. Zij  wordt daarmee van harte gefeliciteerd. Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie: Wij zouden graag een agendapunt toegevoegd willen hebben in verband met een motie vreemd aan de orde van de dag Ter zake over het niet innen van de eigen jeugdbijdrage GGZ.

Mevrouw van Genen spreekt nog in over het Mercurius Business Park. Ze is kritisch over omgang met deze locatie t.a.v. de bodemvervuiling. De lijst met openstaande toezeggingen en moties wordt na   enkele aanvullingen van wethouder Boen en wethouder Hamster vastgesteld. Bij ingekomen stukken nummer 4 wil de hele raad wil het akkoord van Westerlee nog eens op de agenda zetten en worden bijgepraat. Het mag van raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie ook in een commissievergadering worden besproken. Ingekomen stuk nummer 9 over de politiehuisvesting en dienstverlening zegt van Beek:” Na lezing van deze stukken blijkt dat het politiebureau in Stadskanaal een groot steunpunt  en dat Winschoten het hoofdbureau wordt en dan lees ik in de stukken, dat hier in Stadskanaal 8 tot 10 werkplekken komen en omgerekend over de noodhulp dat het werk biedt aan 24 tot 30 man. Ik vraag mij af of een afdeling recherche hier verdwijnt en bijvoorbeeld naar Winschoten gaat. Blijft de wijkagent hier? Ik lees dat niet uit de stukken. En daar maak ik mij wel wat zorgen over, dat het hier uitgekleed wordt.” Het CDA, de SP en de PvdA sluiten zich bij Bert van Beek aan.
Baukje Galama:”Winschoten is inderdaad de hoofdvestiging; dat betekent dat enkele kerntaken waaronder de recherche aangestuurd worden vanuit Winschoten. De basispolitiezorg blijft en de  30 formatieplaatsen zitten in de 24 uurs dienstverlening. De dienstverlening wordt zelfs beter door het goed te organiseren vanuit een hoofdvestiging. Ook de wijkagent blijft bestaan.”Na een aanvullende vraag van raadslid Bert  van Beek over de afstand die er zou kunnen ontstaan  tussen Winschoten en Stadskanaal, antwoordt de burgemeester naar tevredenheid. Kwaliteit van dienstverlening blijft ondanks de afstand  gewaarborgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Besluitvormend  met  debat

Agendapunt 12  :Integraal Veiligheidsplan 2015-2018.

De SP maakt zich zorgen over sommige wijken en wil daar  meer inzet van de wijkagent. De PvdA en de GBS zijn  tevreden over  het plan. De GBS wil betere signalering en lagere drempels. Het CDA is ook tevreden, maar maakt zich zorgen over het geweld tegen overheidsdienaren.
Bert Van Beek van de ChristenUnie: “In waar staat je Gemeente, komt Stadskanaal goed uit de bus. Het is goed verwoord, dat de gemeente actief veiligheidsbeleid voert en de regierol daarin heeft. En dat er dan wordt gewerkt vanuit een visie, 1 gezin en 1 plan en 1 coördinerend werker. Honderd procent veiligheid kunnen we natuurlijk nooit garanderen. Mooi dat we de prioriteiten terugzien en we zijn blij, dat we daar in elk jaar worden betrokken als raad”
Burgemeester Galama: ” Het contact met elkaar en de betrokkenheid van de raden met de veiligheid is al weer gepland meneer van Beek. Er zijn veel mogelijkheden voor de burgers om signalen door te geven. De lijn van het veiligheidsplan wordt door van Beek en anderen onderschreven.  De wijken  zijn niet allemaal gelijk. Sommige wijken hebben het lastiger in zijn totaliteit. Daar is aandacht voor.”

 

 

Agendapunt 13: Oprichting en deelneming Stichting Sportevenementen en Talentondersteuning(SET).

Het CDA vindt het een goed initiatief. GBS  gaat ook akkoord. De VVD is positief, maar heeft een paar vragen. De PvdA vindt het een uitstekend plan. De SP heeft niets toe te voegen.    Raadslid van der Heide van de ChristenUnie: ”De concrete  vorming van deze stichting is een goede zaak. Als ChristenUnie hebben wij een speerpunt gemaakt van sportstimulering  en specifiek het betrekken van minima, ouderen  en gehandicapten. Het is goed onderdelen hiervan ook weer te zien bij dit voorstel over de oprichting en deelneming van de stichting. Dan hebben we nog een paar vragen over de oprichting en de deelneming van de Stichting Sportevenementen en Talentondersteuning.
Is het budget van 25.000 euro over een periode van drie jaar of is het een jaarlijks terugkerend bedrag?
Het is ons daarnaast niet duidelijk of de stichting na drie jaar op houdt te bestaan. Graag helderheid daarover. We willen ten slotte ook aangeven ,dat talentondersteuning  niet te snel neigt naar ondersteuning van topsport.”
Wethouder Peter Gelling:” Het fonds wordt in eerste instantie voor drie jaar opgericht. Meneer van der Heide vraagt over de duur van de Stichting. Vooralsnog is er afgesproken om gezien de doelstellingen het in te zetten voor de duur van drie jaar. Op het moment, dat het blijkt, dat het niet werkzaam is dan zullen, daartoe geen financiën meer toereikend zijn, kan ik me voorstellen dat de stichting de conclusie trekt om zichzelf op te heffen. Als blijkt dat het  Talentondersteuning krijgt een vaste plek en ook ontwikkeling.”

Agendapunt 14: Woonvisie 2015-2025.

De ChristenUnie bij monde van Ingrid Sterenborg mag starten met haar inbreng. Sterenborg:” Van ons wordt gevraagd de woonvisie vast te stellen. Voordat we dit doen nog enkele opmerkingen. We hebben vernomen, dat er  reacties van de Koepel en de Participatieraad zijn geweest. De Koepel spreekt over rigide keuzes. De ChristenUnie is van mening, dat we moeten werken aan het versterken van de wijken zoals genoemd op blz. 15 van de woonvisie. Daar worden belangrijke zaken genoemd. Bovenaan blz. 16 worden een aantal punten genoemd om de voorzieningen en werkgelegenheid op pijl te houden of zelfs te verbeteren. Dit om krimp tegen te gaan. We missen daar echter een belangrijk punt n.l. bereikbaarheid. Volgens ons hoort hier de treinverbinding Groningen-Veendam –Stadskanaal- Emmen bij. In de woonvisie wordt er vanuit gegaan, dat de krimp onomkeerbaar is. Wat als dit niet het geval is, of niet in die mate plaatsvind zo als wordt geschetst? Kunnen we dan snel genoeg schakelen? Begin deze maand zijn we bijgepraat over waarde behoud onroerend goed. Dit heeft ons inzicht gegeven hoe wordt omgegaan met panden, die een negatieve invloed hebben op de omgeving. Dit was een heldere uiteenzetting. Dank daarvoor. We kunnen er ons dan ook in vinden, dat dit verder wordt uitgerold. We lezen dat er voor de stelselwijzigingen in de zorg een andere behoefte is aan woningen. We moeten dan ook hier alert op blijven, dat daar op kan worden ingespeeld. Tot nu toe hebben de zorgpartijen hier goed op geanticipeerd. OP blz. 18 gaat het over betaalbaarheid. Lefier onderzoekt de mogelijkheden om een woonquote van 30%  te hanteren als uitgangspunt van haar beleid bij investeringen in kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en in haar toewijzingsbeleid. Dit vindt de ChristenUnie ook goed. Er is echter een spanningsveld, als door die woonquote de investeringen in kwaliteit onder druk komen te staan. De ChristenUnie hecht veel waarde aan het verbeteren van de energieprestaties. Voor koopwoningen is hiervoor een duurzaamheidslening. Het voorstel voor de starterslening wachten wij af”
Het CDA reageert positief kritisch op dit voorstel. De PvdA is erg kritisch over deze visie  en heeft veel vragen. GBS  heeft eveneens veel vragen voor de wethouder.D66 vindt het heel belangrijk  een goede woonvisie vast te stellen en is erg kritisch over dit voorstel. De SP ziet te veel verschillen tussen de huur en de koopsector. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid.

Wethouder Roelof Plieger verdedigt  in het algemeen de woonvisie met een verhaal wat te weinig aansluit bij de vele concrete  vragen van de diverse raadsleden. De particuliere woningmarkt is krap. Gedeputeerde Staten zijn content met deze woonvisie. Plieger geeft toe dat de spoorverbinding en de Windmolens ook een plaatsje hadden moeten krijgen in deze woonvisie. De raad blijft kritisch op de ontbrekende punten in deze woonvisie en Plieger kan daar  niet naar tevredenheid op antwoorden. Ook worden er vragen van de ChristenUnie en de PvdA  door elkaar gehaspeld.  Over het toekomstbeeld  van deze woonvisie is de raad kritisch. De wethouder geeft aan, dat  er  geen problemen zijn bij de huisvesting, maar toch zijn er wachtlijsten. De Participatieraad en De Koepel zijn daar toch ook kritisch over? De wethouder zegt, dat hij in overleg gaat met met  Lefier om de huren niet hoger te maken. Veel vragen worden niet beantwoord door de wethouder en sommige zinnen worden anders uitgelegd door de wethouder, dan zoals  het  in het stuk staat. Over  de woonquote wil de wethouder in gesprek met Lefier. Lefier mag niet zijn goedkope woningen  in de markt zetten, maar wel de duurdere woningen. Na een korte schorsing geeft de wethouder aan, dat het stuk zal worden teruggetrokken samen met de welstandsnota en dat het college te zijner tijd met een aangepast voorstel komt.

Van Beek:” Mag ik er nog een opmerking over maken? We zijn het eens met de heer Plieger, dat het een belangrijk stuk is, waar we de komende 10 jaar mee verder moeten, dus het lijkt me inderdaad heel wijs dat we als raad  moeten aanbieden, dat we onze vragen en opmerkingen  ook even richting de wethouder sturen, zodat hij dat mee kan nemen in overleg met zijn ambtenaren.

 

Agendapunt 15: Welstandsnota 2015-2025.
(Deze nota wordt op een ander tijdstip samen  met de woonvisie besproken)

 

Agendapunt 16: Mercurius Business Park (MBP)

We moeten bij dit agendapunt instemmen met de afwaardering van de 0,6 miljoen op de boekwaarde van de gronden bij het Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal.
 -Een bedrag  van 3,8 miljoen beschikbaar stellen voor  de  milieusanering op het MBP-terrein. De netto-lasten voor de gemeente van de milieusanering van 2 miljoen , na aftrek van de provinciale bijdrage van 1,8 miljoen, dekken ten laste van de  jaarrekening 2014.

Het CDA  is blij met dit creatieve voorstel, wat perspectief biedt voor de toekomst. GBS is verheugd voor de aanpak van dit terrein, ook voor de werkgelegenheid. De SP  ziet een ambitieus plan, wat ook werkgelegenheid op levert voor onze gemeente. De VVD com- plimenteert het college met dit voorstel.D66  vindt het een mooi plan, maar is nog niet tevreden over de voorzichtige  keuze voor  deze plek als stationslokatie. De PvdA  sluit zich aan bij de vorige sprekers en wil de keuze voor de stationslokatie eveneens nog verder onderzoeken.
Fractievoorzitter Bert van  Beek van de ChristenUnie de laatste spreker: “Een prachtig plan en een mooi voorbeeld van out of the box denken. Ik vind het fantastisch, dat het college zo’n plan heeft neergelegd in samenwerking met de ondernemers, die hierin zijn genoemd. Ik bedoel, als wij geen samenwerking hadden zoals deze, dan kon Stadskanaal er alleen voor opdraaien en blijven wij hoofdpijn houden, zoals mevrouw Brongers aangaf. Dus ik ben blij dat er een oplossing gekomen is. Ten aanzien van de historische waarden die bewaard moeten blijven van Philips, denk ik dat er meer bewaard moet blijven dan een schoorsteen, zoals vanmorgen in de krant stond. Ik vind zo’n mozaïek mooier dan een schoorsteen en dat museum is ook een prachtig idee. Ik denk dat dat meegenomen moet worden. Nog even dat station. Volgens de ChristenUnie zou het een prima locatie zijn, maar we hebben ook gezegd, dat we een nader onderzoek willen. Daar hebben wij tot op heden nog geen antwoord op gehad, dus we wachten even af. We kunnen wel voorstellen dat jullie dat zeggen, maar we willen dat wel bevestigd zien. Het is ook goed voor onze werkgelegenheid en ook wij omarmen dit plan.”

Burgemeester Baukje Galama is blij met de onderstreping van dit voorstel. Ze geeft ook aan dat we historie niet moeten vergeten van Philips,dat  wel een stempel op Stadskanaal heeft gedrukt. Het heeft ons veel gebracht, maar we kunnen het nu ombuigen tot een nieuwe kans. Ze is blij met de steun van de raad en de regionale investeerders. Er bestaan wel risico’s, omdat we niet weten, wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. Na twee jaar  begint de revitalisering pas. Een lokaal energiepark is ook goed voor de werkgelegenheid. De plek van  de treinlokatie wordt nog  nader vastgesteld. Als het groene licht voor de trein  er komt zullen we een afgewogen oordeel moeten maken.

 

Agendapunt 16a:Motie vreemd aan de orde van de dag over de jeugdbijdrage van de ChristenUnie.

Deze motie wordt toegelicht door Bert van Beek van de ChristenUnie. Van Beek :”Enige tijd geleden heeft de PvdA  en de ChristenUnie een aantal vragen gesteld  met betrekking tot de eigen bijdrage van de Jeugd GGZ. Wij hebben daar antwoord op gekregen, waarvoor dank. De SP heeft ook nog vragen gesteld en hebben ook antwoord gekregen en namens hen ook bedankt.
We hebben vanavond een motie vreemd aan de orde van de dag. Ik kan er een heel verhaal over houden, maar hij wordt ingediend en ondersteund door alle partijen van de raad. Ik ga hem nu voorlezen en ik denk, dat we er dan wel uitkomen.

Klik hier voor de motie

Wethouder Hamster van de ChristenUnie die er speciaal voor gaat staan zegt :” Het signaal, dat u geeft is op zich duidelijk. Dank voor het bedanken voor  het beantwoorden van onze vragen. We hebben ze bewust zo beantwoord als we gedaan hebben. Het is niet aan ons als college om inderdaad te gaan zeggen. Wij gaan wetten niet uitvoeren, want dat is feitelijk in onze beleving wat er  nu gaat gebeuren. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag in uw richting en een constatering. Met het indienen en aannemen  van deze motie accepteert u een afwijking financieel. De ouderbijdrage waarvan u zegt de inning daarvan schorten we op, is bedoeld als inkomsten  voor de gemeente. Dus als we hier met z’n allen zeggen, die inning daar stoppen wij mee, dan schiet u daarmee  een nog niet bekend gat in onze begroting van het sociaal domein. We weten dat er landelijk 25 miljoen beschikbaar is voor de eigen bijdrage. Hoe dat naar Stadskanaal wordt doorberekend is ons niet duidelijk en het lijkt mij heel onwaarschijnlijk, dat u dat onderkent. Ik wil u erop attent maken, dat we hem als college wel ontraden, omdat het onzekerheid oplevert. Het tweede punt is dat u spreekt over opschorten. Om helder te zijn, vraagt u nu van ons om helemaal niet bezig te zijn met inning tot het moment er uitsluitsel is  en dus ook niet met terugwerkende kracht de cliënten eventueel er alsnog op aan te slaan of zegt u van. Wij wachten even gewoon even met het geld ophalen tot het moment, dat het duidelijk is dat het niet opgehaald moet worden. Het laatste zou het financieel tekort terug kunnen brengen, maar het met terugwerkende kracht innen zou ik u willen afraden ook gezien de  moeilijkheden ,die dit op zou kunnen leveren

Van Beek:” Ik begrijp dat u als college zegt dat u  deze motie wilt ontraden. Ik begrijp, dat u zegt we moeten ons eigenlijk aan de wet houden en dat we die wet uitvoeren. Helemaal mee eens, alleen we denken even wat anders en we willen  het politiek signaal afgeven, dat wij niet willen, dat kinderen geen zorg krijgen vanwege te hoge financiële kosten. Dat is het signaal, dat wij willen afgeven, vandaar deze  motie. En wat mij betreft en ik hoor het wel, als de andere partijen er niet zo over denken. Met terugwerkende kracht wordt er vanaf januari niet geïnd en wachten wij tot de uitspraak komt van de staatssecretaris.”

Besluitvormend zonder debat

Agendapunt 17: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015

Agendapunt 18: Intrekken twee regelingen

Deze verordening en regeling  wordt zonder discussie  vastgesteld, zodat deze keer net voor   12 uur de vergadering wordt gesloten door burgemeester Galama.

Top

30 maart 2015

De strategische agenda wordt besproken tijdens een ingelaste raadsvergadering. De ChristenUnie bij monde van fractievoorzitter Bert van Beek vindt  het onbehoorlijk, dat Vlagtwedde en Bellingwedde de deur dichtgooien. De meeste fracties willen alvorens verder te gaan de reactie van de provincie afwachten. Veendam en Pekela worden als goede partners gezien, wanneer Westerwolde definitief gestalte krijgt.

Algemeen en Informatief

Er zijn twee raadsleden verhinderd, een raadslid van de PvdA en van de SP. De rondvraag levert weinig op zodat we vlot verder kunnen gaan.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 7: Bespreken Strategische  Agenda.

Bij dit punt  gaat de raad in gesprek met elkaar en met het college over de uitkomsten van deze gezamenlijke Strategische  Agenda t.a.v. de samenwerking van de 5 gemeenten, waarbij rekening zal worden gehouden met de eerder genomen besluiten en randvoorwaarden

Het CDA  houdt zich nog steeds aan  de bekende 5 gemeenten. Toch  denkt ze dat het moeilijk wordt. Het besluit van Westerwolde gooit roet in het eten. De SP wil nog steeds een raadgevend referendum. De SP denkt dat het niet eenvoudig wordt om samen te gaan. Ook de ChristenUnie is volgens de SP  voor een referendum. Raadslid van Beek:” Voorzitter, mag ik nog even aan de heer Idema vragen, wat hij nu precies zei over de ChristenUnie”? Volgens Idema stond het in een stuk van het Nieuwsblad van het Noorden, tijdens de verkiezingen, dat de ChristenUnie tegen een herindeling was  bij de gemeentelijke herindeling. De SP wordt wel bekritiseert door de PvdA en de VVD.
Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie:” Wij hebben het een en ander bestudeerd. Eigenlijk moet mij eerst iets van het hart. Als ik lees vanuit Bellingwedde  en Vlagtwedde hoe ze over een aantal zaken denken en als ik zie, dat er in het besluit staat dat het de mogelijkheid tot het toetreden van een derde gemeente in dezen dus de gemeente Stadskanaal, dat ze eigenlijk de deur gewoon dichtgooien en Stadskanaal en de andere gemeenten buiten spel zetten. Eigenlijk vind ik het gewoon onbehoorlijk. Ik denk dat het wel een goed woord is daarvoor. Aan de ene kant zeggen ze; we willen wel samen werken. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, wat wij samengewerkt hebben met die gemeenten, dan vind ik het niet gepast, niet netjes om zoiets te lezen en dan denk ik als de deur aan die kant dicht zit, dan moet tie ook maar een poosje van deze kant dicht. Aan de andere kant hebben wij steeds gezegd 5 gemeenten en die mening blijf ik wel toegedaan hoor, want we zijn natuurlijk niet haatdragend als ChristenUnie. Maar het moet ons wel van het hart, dat even gezegd te hebben. Wij blijven gewoon voor die 5 gemeenten gaan. We zijn natuurlijk net zoals mevrouw Brongers zei, zeer benieuwd wat de provincie in dezen gaat uitspreken. Als ik kijk naar de Strategische Agenda, dan sluiten we eigenlijk ook wel naadloos aan bij Veendam en Pekela gezien de problematieken die er spelen zoals arbeidsmarkt, werkgelegenheid, wonen leefbaarheid, krimp en ga zo maar door. Dus ik denk dat die in ieder geval verder onderzocht dienen te worden. Daar laat ik het eerst bij in de eerste termijn.` De PvdA vind het lastig en jammer en nog niet onbehoorlijk. De provincie heeft ook nog wat te zeggen en met Pekela en Veendam is dan de basis en eventueel ook nog met Vlagtwedde en Bellingwedde. Vijf gemeenten blijft het doel. Ook de GBS blijft daar achter te staan, maar zegt ook dat de deur is dichtgegooid. De provincie moet het initiatief nemen. De VVD vindt dat er  met deze nota een fundament ligt  voor de vijf gemeenten ondanks de opstelling van Bellingwedde en Vlagtwedde. D66  vindt het een mooie agenda. Het is een samenvatting van wat er is verzameld en is ook erg kritisch op het niet meedoen van deze twee gemeenten. De discussie van afgelopen jaren wordt onderuitgehaald. Het schiet niet op en ook D66 maakt zich zorgen over het vervolg.

Burgemeester Galama:”We hebben afgesproken de uitwerking van de stuurgroep aan u voor te leggen en te bespreken en hoe we daar wel of niet een vervolg aan kunnen geven. Misschien is het goed om even terug te grijpen op, welke afspraken we eerder hebben gemaakt om dit proces in te stappen, om te komen tot een strategische agenda als het gevolg van het feit, dat de provincie medio vorig jaar het proces van de arbiprocedure had overgenomen voor de gemeenten in Oost-Groningen. Ondertussen waren er stappen in gezet, waarbij Hoogezand-Sappemeer ,Menterwolde en Slochteren in goed overleg waren, Oldambt zelfstandig mocht blijven En het verzoek van G.S. voor  de 5 gemeenten, Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde,om te komen tot een strategische agenda, nog eens een keer heel duidelijk met elkaar op papier te zetten. Wat zijn nu de maatschappelijke opgaven in dit gebied en zijn die inderdaad zo urgent als wij ze zien met zijn allen, waar we al zo lang in de voorbije periode over spreken. Kunnen jullie nu dat nog een keer aan het papier toevertrouwen en geef dan misschien de inhoud van de strategische agenda, de onderwerpen, de noodzaak, de urgentie geeft die misschien aanleiding is  om uiteindelijk het principebesluit mogelijk nog bij te stellen. Dat gold dan niet zo zeer voor de gemeente Stadskanaal, want ik geloof, dat nu we al drie jaar dezelfde visie hebbe, op grond waarvan, wij zouden moeten komen tot herindeling. Juist om de maatschappij een antwoord te kunnen bieden. Dat gold niet voor de andere gemeenten om ons heen. Bellingwedde en Vlagtwedde hadden duidelijk een andere wens en een andere visie. Veendam en Pekela zaten er ook niet gelijk in en die keken vooral naar de N33-variant  en Pekela eigenlijk zeiden. Als we dan aansluiten, dan liever bij  Zuid- Oost Groningen,  ons ideaal beeld zoals wij dat noemen en vandaar eigenlijk de opdracht. Doe nog eens een slag om te  kijken of er verandering in zit. Daar  heeft u als raad een akkoord voor gegeven om dat proces opnieuw in te gaan met wel een beetje de  randvoorwaarde dat het wel perspectief moet bieden op termijn. We moeten wel stappen kunnen zetten in dat proces om verder te komen. Als de strategische agenda gezamenlijk opgezet wordt en dat biedt mogelijk een tool om toch tot die afweging te komen om het misschien met  5 te gaan doen. Werk er dan positief aan mee. Dat hebben wij op dit moment gedaan. We hebben ook gezegd, het moet natuurlijk wel ergens toe gaan leiden. Want ik   onderstreep de opmerkingen ,dat we ondertussen en daar hebben we gelukkig uit gewerkt, dat we rapporten hebben, waar nut en noodzaak staan beschreven en waarin de urgentie staat beschreven  en we zijn met de urgentie van de arbeidsmarkt en het werkvoorzieningsschap ondertussen al zover gekomen, dat daar een commissie Van Zijl voor in het leven werd geroepen om ook stappen te maken, die tot op heden zover nog niet gemaakt waren. En dat is ook wel de conclusie  uit het rapport van Jansen 1 en het rapport van Jansen 2. Toch hebben we met elkaar e positieve insteek gekozen om nog eenmaal met elkaar in gesprek te gaan en dat heeft geleid tot wat er nu ligt en waarvan wij gezegd hebben als stuurgroep. We gaan dit stuk bespreken met de colleges en raden. Kan dit en heeft dit op termijn mogelijkheden in zich, dat er misschien nog wijzigingen, die binnen de  principebesluiten nog zouden kunnen plaatsvinden. Wat zou er nog moeten gebeuren, als je daarin tekorten ziet om wel tot een andere afweging te komen. Volgens mij hebben we ons allemaal netjes aan die afspraken gehouden, ware het niet dat we inderdaad door de beoogde gemeente Westerwolde verrast waren, dat zij zomaar het raadsbesluit hebben genomen om de procedure terug te draaien. We willen met zijn tweeën verder en dat gaan we ook bij de provincie neerleggen. Dat is hun keus en ook hun visie. We hebben een zienswijze weergegeven en de argumenten ,die we daarvoor gebruikt hebben ook de argumenten van de provincie gebruikt. Robuustheid, bestuurskracht, bundeling van zaken en specialismen, die op die schaal niet worden gerealiseerd. Wilt u dat wij het verder uitwerken, dat proces, of moeten we nu zeggen, maar waar leidt dit heen? Moeten we wachten tot de provincie een besluit neemt? Verkennen we de terugvaloptie? Ik vraag wel aan de fracties  wat meer gevoel aan mij mee te geven, van strategische agenda oppakken of niet of wachten wat de provincie zegt.

Het CDA blijft het lastig vinden door de keuze van Belligwedde en Vlagtwedde en wil afwachten wat de provincie doet. De SP  blijft  vind herindeling nog steeds geen must.
Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie:” Bedankt voor de uitgebreide toelichting. Ik kan mij in heel veel dingen vinden die u  zegt. De provincie is denk ik aan zet om een uitspraak te doen. Ik denk dat het ook verstandig is om even daarop te wachten. Het proces loopt al jaren en die paar maand kunnen er dan ook nog wel bij, want het is volgens mij slecht zaken doen met partijen, die niet erg welwillend zijn. Het is slecht hazen vangen met onwillige honden, maar ik denk dat het daar ongeveer op neer komt. En ik denk dat het goed is als je de strategische agenda, die wij wel geheel kunnen onderschrijven, gezien de opgaven die er liggen er een robuuste gemeente gevormd dient te worden en als de provincie zegt, dat Vlagtwedde en Bellingwedde, daaraan mee moeten doen, dan staan wij daar voor open. Wanneer ze aan blijven geven, dat ze niet willen dan denk ik, dat wij onze blik de andere kant op moeten wenden En dan denk ik niet dat we moeten praten over een terugvaloptie, want dat vind ik weer een naar woord. Dan zijn wij tweede rangs als Veendam en Pekela. En dat zie ik duidelijk niet, want die drie gemeenten kunnen elkaar duidelijk versterken. Als ik zie op het gebied van economie en arbeidsmarkt dan sluit dat goed aan bij Stadskanaal en dat is wat anders dan toerisme en recreatie. Met alle respect, de kleinschaligheid die er genoemd wordt bij Vlagtwedde en Bellngwedde. Dat hoeft helemaal niet overboord worden gegooid, maar er zijn nu eenmaal een aantal zaken, die opgepakt dienen te worden en dan denk ik dat stilstand achteruitgang is. Dus ik ben er voor dat we daarmee doorzetten, maar ik denk dat het verstandig is om even te wachten op een sein van de provincie hoe om te gaan met deze gemeenten.”
De PvdA herkent de geschetste problematiek en wil eerst ook wachten op de reactie va de provincie. De GBS en de VVD sluiten zich aan bij de vorige sprekers. D66 wil niet wachten op de provincie, maar wil zelf  het initiatief nemen. De andere fracties gaan daar duidelijk niet in mee.

De burgemeester is content met de eenduidigheid in de reacties van de meeste partijen. Laat er maar eens wachten op de stip op de horizon. Stadskanaal is al jaren eenduidig in zijn standpunt over de herindeling.
Burgemeester Galama mag van raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie, die voorzitter was bij dit agendapunt, ten slotte de vergadering sluiten, zodat we op tijd huiswaarts kunnen gaan.


Top


18 mei 2015Twee raadsleden en wethouder Gosina Brongers-Roffel worden benoemd en toegelaten na beëdiging. De verordening winkeltijden Stadskanaal 2015 wordt door de ChristenUnie ,vanwege haar principiële keuze voor handhaving van de zondagsrust afgewezen. Ook bij de SP en het CDA zijn raadsleden die hier niet in mee kunnen gaan. De geplande renovatie van het Julianapark wordt verwelkomd.

Algemeen en Informatief

Het raadslid  van de VVD is afwezig wegens ziekte.
Raadslid Gert Jan Boels van het  CDA draagt Gosina Brongers-Roffel voor als wethouder, terwijl hij zelf voor het eerst als fractievoorzitter fungeert. Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie is de voorzitter van de benoemingscommissie ,die ook de geloofsbrieven van de te benoemen raadsleden mag onderzoeken. Ook twee raadsleden van de PvdA en de SP maken deel uit van deze commissie. Na de stemming voor of tegen haar toekomstig wethouderschap blijken er twee raadsleden tegen te hebben gestemd. Na beëdiging   wordt ze nog gefeliciteerd namens de raad  en door de publieke tribune. Nadat  de nieuwe raadsleden Schreur  de eed en Mellies de belofte hebben afgelegd en  fractie- voorzitter van de  GBS Boudi Meertens  een verklaring heeft afgelegd, waarbij ze aangeeft, dat de heer Mellies  als eerstvolgende op de lijst van de GBS is gekozen vanwege het vertrek van de heer Ploeger. Laat zij ons weten ,dat de GBS en de heer Mellies op basis van een verschil van inzicht op missie en visie in goed onderling overleg heeft besloten ,dat de heer Mellies geen deel zal uitmaken van de fractie van GBS. Hij zal zich als eenmansfractie gaan inzetten voor de belangen van de gemeente Stadskanaal en ze wenst hem daarbij heel veel sterkte. Na de felicitaties van de raad en de mensen op de publieke tribune wordt de vergadering vervolgd.
Bij de lijst met openstaande toezeggingen worden nr. 71( rapportage werk en inkomen) nr. 72(( de bocht van de Dr. Kinglaan )nr. 75(verordening financieel vangnet) nr. 79(sportevenementen en talentondersteuning)en de moties 3,5 en 7  afgevoerd omdat ze  allemaal zijn uitgevoerd.  Deze keer een lange lijst met ingekomen stukken ,omdat we in april niet hebben vergaderd. De motie “ Reddingsmissie  bootvluchtelingen” uit Ten Boer wordt ondersteund  door alle  andere fracties  en wordt op verzoek van de PvdA naar  Ten Boer en de Tweede Kamer gestuurd. Het ingekomen stuk over de opschorting van de ouderbijdrage zijn de PvdA.de GBS en de ChristenUnie tevreden, dat gekozen is voor alle vormen van jeugdhulpverlening.
Wethouder Hamster:” We hebben ons inderdaad niet beperkt tot de cliënten van de jeugd GGZ, maar ook tot de somatische aandoeningen,om het zo maar te noemen, omdat inderdaad de jeugdwet er inderdaad op gericht was al die doelgroepen onder een wet te brengen denken we  dat het ook correct is om alle doelgroepen op dezelfde manier te benaderen.” Over het met terugwerkende kracht innen van de ouderbijdrage zegt Wethouder Hamster:”In de brieven, die naar cliënten gaan hebben wij  heel keurig verwoord. De kans is erg klein, echter de staatssecretaris is in de gelegenheid om ons een aanwijzing te geven. Dat zal hij nooit doen ,maar juridisch is die mogelijkheid om het alsnog te gaan innen. Dus we adviseren de mensen wel om het geld nog even beschikbaar te houden. Die kans lijkt ons erg klein dat we daartoe gedwongen worden. We informeren u wanneer we deze lijn moeten aanpassen.”

 

 

Besluitvormend  met  debat

Agendapunt 16  :Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015.

Dit voorstel is gebaseerd op de opvatting van de meerderheid van de raad en is een uitwerking van de uitgangspunten van de bespreeknotitie die op 13 april tijdens de raadscommissie opiniërend is behandeld. Er mag worden ingestemd met algehele vrijstelling voor supermarkten en grootwinkelbedrijven met een bovenregionale functie en de rest van de ondernemers kan kunnen door middel van een aanvraag via de desbetreffende Handelsvereniging maximaal  12 collectieve koopzondagen per kalenderjaar aanvragen ,die vervolgens worden vastgesteld.

Het collegelid Hamster (CU) neemt een minderheidsstandpunt in vanwege de principiële keuze om de zondagsrust te willen respecteren.

Bij dit agendapunt is raadslid Ingrid Sterenborg  de voorzitter.
Het CDA  vindt het een moeilijk dossier en heeft ook geen behoefte aan winkels open op zondag. Toch wil het CDA niet star zijn en zeggen principieel te hechten aan de zondagsrust. Toch gaat het CDA bewegen naar verdere openstelling. De winkeliers staan er niet om te springen. Ze kijken naar de gemeenten rondom de gemeente Stadskanaal. Het CDA erkent dat er in Onstwedde helemaal geen winkels open zullen gaan. Ze zien hier een afgewogen voorstel en hechten aan handhaving en een evaluatie  van deze verordening. Ze  gaan ondanks  dat ze principieel voor de zondagsrust zijn toch akkoord met dit voorstel.
De SP vindt het wel een moeilijk besluit maar  is wel kritisch, maar stemt  in  met de verordening.
De ChristenUnie bij monde van raadslid Frits van der Heide:” Wij zijn voor.Wij zijn voor de zondagsrust! De zondag is een bijzondere dag. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze zondag, die verwijst naar de Opstanding dag van Christus, uniek blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God, onderlinge ontmoeting, maar ook voor bezoek aan familie & vrienden. Het is een gemeenschappelijk rustpunt, het is zo waardevol om samen een dag vrij te zijn, besef wat we verliezen als we gaan voor gehele zondagsopenstelling.

Kleine ondernemers komen steeds meer in de verdrukking als zij gedwongen worden om op zondag te werken, omdat zij het personeel niet hebben om zeven dagen per week open te zijn.  En we moeten ons realiseren dat door een eventuele verruiming en openstelling van alle supermarkten en bouwmarkten de conclusie wel eens kan zijn dat kleine winkelier failliet gaat en er dus niet meer werkgelegenheid ontstaat maar werkloosheid en leegstand.
Daarbij, men kan het geld maar één keer uitgeven. Dus wie geeft de garantie dat er winst is voor de lokale supermarkt en bouwmarkt.
We zijn nu immers ook de MKB-vriendelijkste gemeente van Noord Nederland zonder zondag openstelling.
Het lijkt erop alsof het college er meer in ziet dan de winkeliers gezien de uitgebleven positieve reacties.
Daarnaast moeten we ook gebruikmaken van de kennis van veel gemeenten die inzien dat er meer kansen liggen in het vinden van creatieve momenten van winkelen op andere avonden en juist de zondagsopenstelling terugdraaien. De ChristenUnie vind een collectieve rustdag goed voor de gehele samenleving.
Wij zijn geen voorstander van een 24-uurseconmie.
Als ChristenUnie zien we de noodzaak tot verruiming ook  niet. Dit werd ook bevestigd in de inspraak van de handelsvereniging tijdens de raadscommissie. De uitkomst in de stellingen van de onderzoeken bevestigen dit ook. Daarnaast geeft van de respondenten aan dat maar een kwart van de klanten behoefte heeft aan koopzondagen.
Tegelijk hebben we oog voor de maatschappelijke context van vandaag. We beseffen we dat we niet langer leven in een overwegend christelijke samenleving. Toch geloven wij dat de samenleving om verschillende redenen gebaat is bij één dag rust in de week.”


De PvdA wil dat de ondernemers het zelf mogen bepalen. De beperkte openstelling uit het voorstel vinden ze daarom prima. Het GBS kan prima leven met dit voorstel en is blij met dit voorstel.D66 kan kort zijn en wenst de ondernemers succes met het ondernemen. Fractie Mellies is ook voor  deze verordening en heeft nog wat vragen.

Burgemeester Baukje Galama:”Het is al een  paar keer benoemd, dat er verschillende keren is gesproken over de nieuwe  winkeltijdenwet. De overheid geeft ons de ruimte hoe we met de openstelling van de winkeltijden moeten omgaan. Hier in dit voorstel staat hoe we het voor de gemeente Stadskanaal willen zien. Er zijn een aantal argumenten genoemd vanuit de fractie van het CDA en de ChristenUnie, hoewel die leidt tot een verschillende opstelling t.a.v. het besluit wat voor ligt. Die  principiële  redenen, die hieraan ten grondslag liggen in het kader van de zondagsrust, die belangrijk is voor de samenleving ,voor een deel van de samenleving en hoe die door u wordt ingeschat in het kader van een dag rust in de week en de mogelijkheid om kerkgang te hebben en de mogelijkheid om in contact te treden met mensen, die op hetzelfde  moment dan vrij hebben. Die respecteren wij, dat hebben wij ook eerder gezegd. In die zin, dat is geen discussie waarbij je elkaar met argumenten kunt overtuigen. We hebben er in het opzetten  van de verordening wel  gepoogd om daar heel duidelijk  rekening mee te houden. Vandaar ook die keuze in de uitwerking van variant  2,de keus te maken ,dat we zeggen. Zondagsopenstelling is dan wel vanaf twaalf uur toegestaan, waardoor het bedrijfsleven toch een mate van respect heeft t.o.v. de mensen die er wel voor kiezen om kerkgang te hebben.”
Raadslid van der Heide van de ChristenUnie: ”U noemt nu twaalf uur als ruimte geven voor, maar dat is toch een onderdeel van de winkeltijdenwet” Burgemeester Galama:”Nee je mag ook zondags eerder open volgens die wet. Dus wij verkiezen om daarmee in de keuzes in het verantwoorden van onze verordening ervoor om daar rekening mee te houden. We hadden ook kunnen zeggen, we gaan wel naar die 24 uurseconomie of we hadden kunnen zeggen ,we doen het van ‘s morgens 8 tot ’s avonds tien. We doen het wel op een manier, die past bij onze gemeente. Er is gesproken in die zin over die enquête en de reacties erop door meneer Boels. In die zin zeg ik wel. We hebben er vaker over gesproken met de centrumwinkeliers en de handelsverenigingen in alle dorpen. We hebben eerst een aantal keren met hen gesproken voordat wij de enquête hebben uitgezet. Dus die mogen we ook met een bepaalde zekere nuancering hanteren. En dan geven de reacties wel eerlijk aan, dat er voldoende bedrijven zijn, die zeggen. Voor ons hoeft het eigenlijk niet, want we willen wel graag die dag rust, maar we voelen ons wel  gedwongen. Ik denk dat de brief, die u ook ontvangen heeft van modecentrum Westen en ook, die keer dat hij ingesproken heeft in de raadscommissie, daarop een voldoende weergave van was hoe men er tegen aan kijkt, maar zich toch wel door allerlei ontwikkelingen in deze tijd in de samenleving gewijzigde consumentengedrag toch wel gedwongen voelt om mee te gaan. In die zin kan ik ook niet helemaal mee gaan met wat de heer van der Heide naar voren brengt in het kader van argumenten om het  anders te doen. Uw principiële redenen, die respecteer ik. Als u zegt, we waren ooit de MKB vriendelijkste gemeente zonder zondag openstelling, dan zeg ik natuurlijk nee, want altijd mochten wij al twaalf zondagen per jaar aanwijzen en daar werd ook gebruik van gemaakt en is dat wat het bedrijfsleven vraagt niet zoveel anders, uitgezonderd de supermarkten en de grootwinkelbedrijven. De andere winkels hebben aangegeven. Wij zullen niet meer als twaalf zondagen gebruik maken  van deze regeling, maar geef ons de vrijheid, de verantwoordeljkheid en de flexibiliteit om  te kunnen reageren bij de openstelling bij actuele onderwerpen. Denk om een voorbeeld te geven Mussailkanaal eind juli begin augustus. Als een centrum zegt, daar willen we op reageren, daar willen wij een openstelling omheen creëren, dan is die mogelijkheid er nu zonder dat wij als gemeente u als raad de data al heeft vastgesteld voor een heel jaar. Raadslid van der Heide:” ik doel natuurlijk op de algehele zondagsopenstelling. We waren ook al een MKB”vriendelijkste gemeente zonder zondagsopenstelling.”Galama:”Bij een deel van de winkels verandert er niet zoveel. Betekent het dan, dat kleine ondernemers failliet gaan? Je kunt het maar een keer uitgeven. Als het hier niet doen, dan doen de mensen het in de omliggende gemeenten. ”Van der Heide:” Dat is ook een aanname.”Galama:”We bewegen mee met consumentengedrag. Ik vind het wel belangrijk, dat  als er zaken open zouden gaan om 10 uur, dan vind ik, dat dat gemeld moet worden en dan gaan we handhaven. We maken met elkaar afspraken. Je wilt ook de verantwoordelijkheid neerleggen bij de ondernemers via hun handelsvereniging, die de coördinatie doet, maar het is ook afspraak is afspraak.” Verder wordt er afgesproken om na ongeveer 18 maanden  te evalueren De shop in de Coop-supermarkt daar heeft de overheid niets mee  te maken.

In tweede Termijn reageren het CDA, de SP en de ChristenUnie bij monde van   raadslid  van der Heide: ”We kijken ook uit naar die terugkoppeling met het oog op de handhaving en komen er dan op terug. Ik had nog een vraag voorzitter. Wanneer zij  zegt, wat de samenleving vraagt en dat is een uitgebreid onderzoek geweest en als daar niet op wordt ingegaan, daar heb ik in eerste termijn ook aandacht voor gevraagd. Hoe kijkt zij dan naar die uitkomsten. Want, dat is toch duidelijk wat de samenleving wil in Stadskanaal en dat is geen algehele zondagsopenstelling” Burgemeester Galama :”Ik heb die vraag  eigenlijk al beantwoord en ik heb het ook al uitgelegd. ”Van der Heide: ”Ik had niet de intentie u te overtuigen. Wij hebben verschil van inzicht in  de   interpretatie  van de cijfers van  het onderzoek. Na hoofdelijke stemming blijken naast de ChristenUnie ook mevrouw Wanders en de heer Gelling tegen te stemmen, zodat de verordening  wordt vastgesteld.(16 voor en 6 tegen)

Agendapunt 17: Renovatie Julianapark

De raad mag instemmen  met de voorgestelde  werkwijze om de renovatie van het Julianapark uit te voeren en  met een budget van 360.000,00 voor deze renovatie.

De SP is positief over dit voorstel. Het park kan wel een opknapbeurt gebruiken. De PvdA heeft geen bezwaar tegen leerwerkplekken. Zij gaan akkoord met dit voorstel. Het GBS hebben nog wat vragen, maar is kritisch over de te vroege start.
Mevrouw Sterenborg van de ChristenUnie  vindt het wel een park wat aandacht behoeft. Ingrid Sterenborg:” Het is zoals genoemd een complex historisch park en een beschermd rijksmonument. Financieel moet er een behoorlijke duit in het zakje worden gedaan, maarde ChristenUnie denkt dat het park daarmee  enorm wordt opgeknapt en kunnen ons vinden in het plan. We begrijpen dat er nog een risico zit omdat we de definitieve beschikking van de provincie nog niet hebben. Ook de  brim subsidie is nog onzeker.
Goed dat er gedacht is aan een plek voor het plusteam in dit project, dit maakt het park waardevol voor de cliënten van de novo zodat ze in de toekomst met plezier kunnen werken in “hun” park. Dat er ook  een plek is voor leer- en werkervaring  vinden wij vanzelfsprekend... en kunnen we waarderen. We lezen dat de wijkraad van Parkwijk de provincie en  Libau zich kunnen vinden in het uiteindelijke plan. Voor wat de toekomst betreft  is het verstandig om het advies van SB4 op te volgen en het onderhoud en onderhoudsniveau met regelmaat te evalueren, zodat in de toekomst ook  de goede keuzes worden gemaakt wat herbeplanting betreft.   Voorkomen moet worden, dat het onderhoud op achterstand raakt.” 

Het CDA  vindt het een goed voorstel en wil de educatieve functie benutten en het gebruik van de  muziekkoepel meer stimuleren.

Wethouder Peter Gelling is dankbaar  met de ondersteuning voor dit voorstel. Het is een rijksmonument en van historische waarde. Mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de gelegenheid om ervaring op te doen, zodat zij kansrijk worden voor de toekomst. In april is er een akkoord gekomen met de ambtelijke organisatie van de provincie en duurt het 4 tot 6 weken voor  er wordt gestart. We hebben er alle vertrouwen in  dat de brim subsidie binnen komt. Het is voor de duur van 6 jaar. Het voorstel van de ChristenUnie om het onderhoud regelmatig te evalueren wordt meegenomen.

Besluitvormend zonder debat

Agendapunt 18: Advisering representativiteit van het programmabepalend orgaan van Radio TV Stadskanaal

Dit agendapunt  wordt zonder discussie  vastgesteld, zodat de vergadering  net na tienen wordt gesloten door burgemeester Galama.

Top


08 juni 2015

Op 8 juni werd de Voorjaarsnota 2015 en daarna ook de Perspectiefnota 2016-2019 met de noodzakelijke ombuigingen door de raad besproken en vastgesteld. Het verzoek van de ChristenUnie en de PvdA het kind pakket in Stadskanaal een plaats moet krijgen binnen de vastgestelde financiële kaders en mee te nemen bij de herijking van ons armoedebeleid dit jaar, werd door het college gehonoreerd.

Algemeen en informatief.

Bij mededelingen geeft wethouder Gozina Brongers aan, dat agendapunt 15 over de tarieven lig en sta plaatsen  op een ander moment terug zal komen, vanwege onderzoek, dat nog  moet plaatsvinden.

Klaas Jan Havinga spreekt als voorzitter van de Centrum winkeliers Stadskanaal  in over de toenemende leegstand van winkels in het Centrum van Stadskanaal. Hij geeft aan dat er structurele leegstand is en er is te veel winkelvloeroppervlak. Het zijn volgens hem structurele problemen, die een brede aanpak vragen.
Wethouder Gelling geeft aan, dat er lokaal en provinciaal volop gesprekken plaatsvinden. Gelling: ”Samen met omliggende gemeenten zijn we druk bezig met een plan van aanpak” Hij verwacht, dat we na de zomer in september  meer zullen weten.
Bij ingekomen stukken over de evaluatie van “Gewoon Doen” wordt voorgesteld om dit tijdens een thema avond op een raadscommissie  te bespreken. Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie:” Wij sluiten ons daar volledig bij aan en ik denk, dat het inderdaad handig is  om een speciale avond te beleggen over de drie D’s  bijvoorbeeld. Dan kunnen we meer zaken behandelen. Daar kom ik bij de Algemene Beschouwingen ook nog op terug. ”De andere fracties sluiten zich daar bij aan. Ook wethouder Johan Hamster  van de ChristenUnie staat hierachter.

Agendapunt 12 Algemene Beschouwingen.
Agendapunt 13  Voorjaarsnota
Agendapunt 14 Perspectiefnota 2016-2019

De voorjaarsnota 2015 is een tussentijdse rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting. Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren ( 2016-2018) die daarop volgen.
De Perspectiefnota 2016-2019 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2016 tot en met 2019. Ook legt het college ons de uitgangspunten voor de begroting 2016 voor en stelt  het college de raad nieuwe beleidswensen voor 2016 en volgende jaren.

Van de coalitiepartijen en lijst Mellies en werden  de algemene beschouwingen tijdig ontvangen. Behalve van de SP,VVD en D66 die de Algemene Beschouwingen tijdens de vergadering verspreiden.
Het college had deze keer besloten om tijdens de raadsvergadering pas  op de   vragen van de diverse fracties mondeling  antwoord geven.
Tijdens de raadsvergadering brachten alle fractievoorzitters  in ongeveer 10 minuten  hun belangrijkste punten naar voren.
Daarna kregen de wethouders nog  de  gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen.


Eerste termijn bijdragen fractievoorzitters.

Fractievoorzitter Bert van Beek reageert op de opmerking van de SP-leider, dat mensen gedwongen worden te werk gesteld. Bert van Beek: ”Volgens mij hebben we het hier al eens eerder over gehad, waarbij ik genoemd heb, dat we het toch niet hebben over mensenhandel of gedwongen werken hebben. Ik denk dat u dit wat moet nuanceren” Raadslid Idema  blijft bij zijn standpunt. De PvdA sluit zich bij van Beek aan.
Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie geeft aan een constructieve bijdrage te willen leveren en ,dat de titel “Voor en met elkaar “is.


Algemene Beschouwing “Voor en met elkaar”

Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u die meeluistert.
Wij herhalen niet alles wat wij in de geschreven Algemene Beschouwingen genoemd hebben. Wij gaan uit van zowel de mondelinge- als de schriftelijke-bijdrage. De titel luidt” Voor en met Elkaar” dit wordt u wel duidelijk
Vorig jaar vroegen wij ons af, wat gaat de komende periode ons brengen? Nu terugkijkend is er nogal wat gebeurd in de wereld. Dit wordt door ons verwoord in ons woord vooraf. Wij willen u echter wijzen op Onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit los laat wat zijn hand begon.
In het wereldgebeuren lijkt de Stadskanaalster politiek niet zo veel te betekenen. Maar plaatselijk speelt er nogal wat in de politiek. Ik noem u de Jeugdzorg, de Participatiewet, de WMO en de bezuinigingen die afgelopen jaar gespeeld hebben. Dit is voor Stadskanaalster begrippen heel wat. De ChristenUnie Stadskanaal zet zich in voor het werk wat hier gedaan moet worden. Gelukkig kunnen wij hier in de Stadskanaalster raad met elkaar en voor elkaar in alle rust en vrede de belangen vertegenwoordigen en behartigen van en voor al onze inwoners.
Wij willen dit doen vanuit de opdracht van onze Heere Jezus die zegt: “heb uw naaste lief als u zelf”. Dit betekent voor ons dat we moeten omzien naar elkaar. We moeten elkaar helpen en bijstaan als we het moeilijk hebben.
Voorzitter, de ChristenUnie bedankt het college en de ambtenaren voor de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen.

1.Welzijn en Zorg
Vanaf 1 januari 2015 is er ook voor onze gemeente veel veranderd. Verwacht wordt dat wij meer doen met minder geld. Het probleem wat u zelf ook schetst is dat de omslag in denken en de wijze van werken nog maar aan het begin staat. Ons verzoek aan u als college is, dat niemand tussen wal en schip mag vallen.Bij problemen dient u maatwerk te leveren.

Refaja ziekenhuis (Treantgroep) We moeten er voor waken dat het Refaja een volwaardig ziekenhuis blijft. Voorbeeld pijn poli dicht???In de voorjaarsnota zien we achter geregistreerde mantelzorgers een percentage van 9,3 %. Hier is nog wel een slag te maken. In antwoord op onze vraag hoe u denkt de vrijwilligers en mantelzorgers in kaart te brengen en hen bij te staan waar nodig geeft u aan dat u wil inzetten op uitvoering binnen de kadernota 0e lijn. Hoe denkt u dit te gaan doen?

2. Wonen en Voorzieningen
Snel internet

In het akkoord van Westerlee staat dat de provincie op korte termijn gaat voor snel internet dat voor iedereen toegankelijk is. Dit kunnen wij van harte onderschrijven en wij vragen u zich hier ook voor in te zetten.
(Dialoogtafel en Economic Boarding Groningen EBG (snel internet in de hele provincie n.a.v. ontwikkelingen aardbevingsgebied))
Onderuitputting Al jaren hebben wij u hierop  gewezen. Wij vragen u erop toe te zien dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kunt u ons dit toezeggen?

3. Jeugd en Educatie
Wij willen graag weten hoe de individuele studietoeslag regeling binnen onze gemeente is ingericht en wat uw argumentatie daarbij is. Uit uw antwoord blijkt dat onder voorwaarden een toelage van 100,00 euro per maand uitgekeerd kan worden. Hoe hebt u dit bedrag bepaald en is dit in lijn met hetgeen het UWV voorheen uitbetaalde?

4. Economie en Arbeidsmarkt
Duitse taal 
De prioriteit ligt nu anders blijkt. Kunt u dit nogmaals op de agenda van de scholen krijgen en hen het belang hiervan te doen inzien.
Spoorlijn: Al jaren hebben we het nu over de spoorlijn. Nu blijkt dat dit spoor Veendam Stadskanaal geen onderdeel kan worden van de beheers concessie tussen Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Pro Rail. De variant Lokaal Spoor zal nu verder onderzocht worden en dat participanten worden opgeroepen om  het te ondertekenen. Kunt u ons op de hoogte brengen van de stand van zaken En is het geen tijd dat u contact gaat opnemen met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen en over het doortrekken van deze lijn naar Emmen?
Bent u het met ons eens dat u nu stappen dient te ondernemen?

Akkoord Westerlee
Het akkoord Westerlee is mede door u ondertekend. De raad kon hierover van te voren niet geraadpleegd worden. Dit vinden wij jammer, maar het zij zo. Op papier lijkt het een goed plan maar er zitten nog veel haken en ogen aan. Zekerheid hebben wij echter niet. Het is een risico. De reserves van Wedeka zijn echter ook uitgeput. Het is lastig banen te creëren in dit gebied. Voordat u verdere stappen neemt willen wij dat de raad betrokken wordt Kunt u instemmen met het idee om bijvoorbeeld halfjaarlijks een update te geven, hoe een en ander er voor staat. En dat niet alleen alleen voor Wedeka en Westerlee maar over het gehele sociale domein Zoals de voorlichtingsavond over de drie D’s. Dat zouden we ook graag zien  bij de herijking van het armoedebeleid. En het nieuwe economische actieprogramma.

Armoedebeleid
De kinderombudsman heeft een handreiking geschreven  voor kindgericht armoedebeleid. Het gaat hier over het zogenoemde kindpakket. Wij vragen het college het kindpakket  voor Stadskanaal bij de herijking van ons armoedebeleid dit jaar. Even terugkomend op de inspreker meneer Havinga met betrekking tot de centrumwinkeliers. Uit het antwoord dat gegeven werd door de portefeullehouder zijn wij zeer benieuwd wat wij te horen krijgen in september

Recreatie en toerisme
Een onderzoek naar de passantenhaven in Stadskanaal gaat plaatsvinden over de vraag van de kosten. Antwoord daarop hebben we niet gekregen en wij vragen ons af of de omwonenden worden geraadpleegd en niet zoals u in uw antwoord geeft, betrokken wordt. Dat is voor mij namelijk iets anders.

Ruimte en Milieu
De ambitie 75 % afvalscheiding is een uitdaging. Moeten we misschien meer of andere kleuren containers verstrekken. Misschien moeten we minder grijze inzameling laten plaatsvinden. Misschien moeten we ’s winters de groene container niet meer ledigen. Bent u het met ons eens, dat dat eens onderzocht moet gaan worden. Het zou financieel aantrekkelijk kunnen zijn .maar het zou in het kader van de duurzaamheid van belang kunnen zijn Vorig jaar hebben we de suggestie gedaan niet strategische gronden te verkopen. Het is zojuist ook van de toezeggingenlijst afgehaald. We zouden toch wel eens willen weten of u al iets verkoopt gezien de contracten, die aan het eind van 2015 aflopen.

Bestuur en dienstverlening
U vraagt uitbreiding van twee fte. Onze vraag is ;kan de rest van het personeel het allemaal nog wel aan, of moeten we nog meer uitbreiden. Wij willen niet, dat het personeel zoals net werd genoemd een burn-out krijgt. Wij willen, dat er hier fijn gewerkt kan worden.

Herindeling
U schrijft in de Perspectiefnota, dat de herindelingsgemeente Bellingwedde, Vlagtwedde, Pekela, Veendam Stadskanaal onderdeel blijven uitmaken van de Arhi procedure. Inmiddels hebben de verkiezingen plaatsgevonden. Er is een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het lijkt dat dit college een andere mening is toegedaan. De wind waait mogelijk uit een andere hoek. Druk vanaf de zijde van de provincie lijkt niet te worden opgelegd Het lijkt dus de kant op te gaan, dat Bellingwedde en Vlagtwedde verder kunnen. In het dagblad van 27 april jongstleden zien wij dat u voorzitter teleurgesteld bent en dat het jammer is dat er veel energie verspild is in deze herindelingszaak.. Dar zijn wij het als ChristenUnie mee eens. De ChristenUnie Stadskanaal wil dan ook geen energie meer steken in perspectiefloze samenwerking Op onze vraag in hoeverre het  Stadskanaal lukt de rekeningen op tijd te betalen geeft u aan, dat in 75% van de gevallen dit ook lukt. Wij vragen u hier aandacht aan te besteden, zodat dit percentage omhoog gaat.

Tot slot.

Wij wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen zo nodig in tweede termijn nog reageren. We willen van de gelegenheid gebruik maken het college, ambtenaren raad en inwoners van Stadskanaal Gods zegen toe te wensen bij de uitwerking. We mogen het voor en met elkaar doen.”Discussie

De oppositiepartijen VVD,D66 en SP worden deze keer vaak geïnterrumpeerd. Vooral de VVD maakt veel opmerkingen waarover zij wordt aangevallen.D66 ondersteunt de VVD daarin soms. Van Beek: ”Ik denk meneer Nijenbanning,dat u gewoon een wat andere toon moet aanslaan met betrekking tot de wijkraden. Ik denk dat u ze niet datgene  toedicht wat ze zijn. Dat betreur ik. Wat de heer Pals betreft. Ik denk dat hij onderhand de VVD en de SP moet gaan overnemen, want hij reageert al namens beide partijen. Dat kan nog wat worden denk ik”

Van Beek tegen D66 over de uitbreiding van het ambtenarenapparaat: “U zegt dat het college het onderschat heeft. Het is uw aanname. Als er een zodanige verzwaring van taken is dat er enige uitbreiding komt, dan kan ik mij dat wel voorstellen ”Ook de andere coalitiepartijen zijn kritisch over het verhaal van D66.


Beantwoording van de fractievoorzitters door het college

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie: “De financiële positie is in de lijn zoals we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. We moeten constateren, dat de ruimte er niet meer is en dat met nog een hele lijst van risico’s, die u in de perspectiefnota aantreft. Dat vraagt om behoedzaamheid en het sterkt ons in de overtuiging, dat we er juist aan hebben gedaan in 2010 en in 2013 te bezuinigen. Een teken van leiderschap in mijn beleving. Dat houdt ons scherp naar de toekomst toe om zoals in het bestuursakkoord staat bij bedreigende structurele tekorten het beleid aan te passen. Als college doen we exact wat we hebben afgesproken. We buigen om, passen het beleid aan als structurele tekorten dreigen. Incidentele overschotten en tekorten horen bij de praktijk. We zijn een financieel gezonde gemeente zoals de meeste van u ook hebben aangegeven en dat willen we blijven. De ChristenUnie heeft een vraag gesteld over de onder uitputting. Eigenlijk vraagt u van ons. Kunt u garanderen dat het niet meer voorkomt! Wilt u er alstublieft op in gaan zetten, dat wij niet zoveel geld niet besteden. U hebt natuurlijk een punt in die zin, dat wij werken op een later moment hebben uitgevoerd dan wij oorspronkelijk bedacht hadden. Het lijkt mij wel mooi nu we als college een nieuwe start maken om extra aandacht op extra inzet. Misschien kunnen we als organisatie een nieuwe planning maken in de hoop, dat  de onder uitputting minder zal zijn. De ChristenUnie had ook nog een vraag over de 30 dagen betalingstermijn. Uiteraard besteden we hier aandacht aan. Al sinds 2013 hebben we hier aandacht aan besteed. De software is er ook op ingericht, maar het blijft altijd een punt ook in deze afwijking tussen zorgvuldigheid en veiligheid aan de ene kant en snel betalen aan de andere kant. Soms gaat dit ten koste van de snelheid. Met uw vraag hebben we er wel weer even de aandacht op gevestigd, dat het onze bedoeling is om zo snel mogelijk te betalen. Fractievoorzitter Van Beek van de ChristenUnie: ”Voorzitter, hartelijk bedankt voor het antwoord, maar het is wel belangrijk voor bedrijven e.d. dat ze hun rekeningen op tijd betaald krijgen. Is er vertraging, dan is het wel belangrijk om contact op te nemen met het bedrijf over wat daar de oorzaak van is en op wat voor termijn het dan wel betaald zal worden. We moeten toch zoveel mogelijk ons houden aan wat de wet ons voorschrijft. Hamster: ”Wij zullen ons aan de afspraken  gaan houden en bij vertraging eventueel contact op nemen met het bedrijf.”

Wethouder Hamster:“ Komen we nu bij de zorgportefeulle.

We hebben zo ver als nu bekend is geen mensen tussen de wal en het schip zien vallen. Voor de  nieuwe populatie is het systeem zo opgebouwd, dat we er van uitgaan, dat we heel goed in staat zullen zijn signalen tot een eventueel zorgarrangement te brengen. Pas halverwege volgend jaar hebben we een volledig financieel beeld over wat we dit jaar aan zorg kwijt zijn geweest. De samenwerking met de huisartsen is heel belangrijk. We doen ons uiterste best de huisartsen te betrekken bij het beleid wat wij vormgegeven hebben.                                                                         

Wij hebben in januari het sociaal vangnet vastgesteld. Daarin stonden artikelen over de vermogensvraag die bij cliënten gesteld zou worden. Daar heeft de raad met grote meerderheid voorgestemd. Wat de PGB ’s betreft. Wij berekenen ongeveer 45.000 aan extra inhuur om mensen daarin te ondersteunen. Wij confronteren de staatssecretaris zeker met de extra kosten, die wij hebben.

Ik kom nu bij het onderwijs. Daarbij staat Duits hoog op de agenda. Het onderwijs gaf aan, dat ze het er te druk voor hebben. De rijksoverheid en de inspectie vragen heel veel tijd van ons. Daar ben ik nog niet helemaal klaar mee. ”Fractievoorzitter van Beek: “Die laatste opmerking vind ik wat moeilijk uit te leggen. Gaat u weer terug naar het onderwijs en gaat u nog eens proberen het  op de agenda te krijgen in het kader van  werkgelegenheid en ik kan nog wel even doorgaan op economisch gebied om de Duitse taal onder de aandacht te brengen.” Johan Hamster: ”Wij hebben een nota lokaal onderwijsbeleid in de planning staan In aanloop naar die nota maak ik een rondje langs alle schoolbesturen om input te halen over wat er leeft en ook over hoe we met elkaar communiceren en hoe gaan we doelen, die we eigenlijk wel als gemeenschappelijk zien. Onze besturen vinden het wel belangrijk, maar de directies zeggen, dat ze het niet aankunnen. Ik probeer het wel weer aan de orde te stellen in de gesprekken met  de schoolbesturen.”

Beantwoording Wethouder Brongers: ”Over de inzamel frequentie heeft de ChristenUnie ideeën en ook de PvdA heeft dat genoemd. Het uitgangspunt blijft, dat we de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Het minder ophalen van grijs wordt eventueel nog geëvalueerd. Daarna gaan we ook bekijken hoe we omgaan met restafval. We hebben nu nog een overeenkomst van twee jaar en in het kader van het programma “Vang”  van afval naar grondstof zullen mogelijkheden ook bijvoorbeeld door de ChristenUnie genoemd nader worden onderzocht. ”Van Beek:” Ik hoorde net zeggen twee jaar, dat was de termijn als ik het goed begreep, waarop het een en ander geëvalueerd wordt of hoe lang duurt het nog voordat wij dan antwoord krijgen op een aantal zaken met betrekking tot lediging  en restafval?” Brongers:” Het antwoord op de vraag zal medio 2016 zijn en we hebben een overeenkomst van twee jaar. De spoorlijn Veendam Stadskanaal, dat is de stand van zaken. Momenteel wordt gewerkt aan de planuitwerking, ontwerp, omgevingsfactoren  juridische en financiële aspecten worden om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een haalbaar plan. Vanuit mijn portefeuille heb ik nog geen overleg gehad. Van Beek:” Ik vind dit wel een heel makkelijk antwoord als ik heel eerlijk moet wezen. Ik bedoel; er zal toch ongetwijfeld eentje in het college wezen, die hier wel een antwoord op kan geven” wethouder Brongers: ”Ik kijk even naar een van mijn collega’s of die daar iets over kan aanvullen” Burgemeester Galama:“U bent daar bij de overdracht over geïnformeerd. Er is in ieder geval de mogelijkheid om de treinverbinding door te trekken, maar dan zal het onder de noemer vallen van lokaal spoor . Dat betekent dat het een lijn is die in handen komt en in bezit is van de provincie. Er moet dan niet alleen gekeken worden naar de investeringslasten. Waar het gaat om; wat betekent dat voor de jaarlijkse exploitatie. Hoeveel treinreizigers heb je nodig. hoe zorg je dat er op een gegeven moment de Star daar wordt ingepast. Wat betekent het qua onderhoud jaarlijks.. Welke investering moeten we doen met welke kapitaallasten. En dat is allemaal in onderzoek. Daarover heeft de vorige wethouder overleg gehad met de provincie en zal nu er een nieuw college is in de provincie, die zelfs het doortrekken van de spoorlijn naar Emmen zeker terugkomen na de zomer. ”Van Beek:” U schrijft zelf in de Perspectiefnota, dat de provincie zich eerst richt op het formaliseren van de verhouding tussen de betrokken partijen en dan met name tussen de provincie Star enz. Is dat nu inmiddels gebeurd of moet dat allemaal nog gebeuren?"Galama:” Het wordt allemaal nog onderzocht. Van Beek: “Is er dan nog de mogelijkheid om daar Drenthe bij te betrekken als het gaat over het spoor naar Emmen Is het daar dan nu ook tijd voor en krijgen we dan misschien een ander beeld van de spoorlijn, dat het dan niet recreatief is maar een gewone verbinding. Galama ”Ik denk dat de wethouder dit mee kan nemen in de besprekingen”
Er wordt dan ook nog gesproken over de stationslocatie in Nieuwbuinen,wat voor Borger Odoorn gunstiger is.

Beantwoording Wethouder Boen:” De uitvoering van het akkoord van Westerlee zal nog intensief overleg vragen. Het is duidelijk, dat t.a.v. de positie van de werknemers bij Wedeka en Synergon, dat daarvoor geldt, dat wanneer mensen een aanstelling hebben bij het bedrijf, deze aanstelling ook blijft. Wel kan er binnen de cao detachering plaatsvinden. Bij detachering is een terugkeergarantie aan de orde. Het streven is om dit ook voor het begeleid werken te realiseren. Het is mogelijk een vaste aanstelling te krijgen bij Wedeka, wanneer er een aantal tijdelijke aanstellingen is afgelopen en wanneer ze  naar behoren hebben gefunctioneerd. ”Wethouder Boen heeft moeite met de term “tewerkstelling” wanneer we het hebben over een werkervaringsplaats. Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie: ”Wij hadden over het akkoord Westerlee gevraagd om  ons bij te praten bijvoorbeeld een keer per half jaar of iets dergelijks. Ik hoor u daar niet over” Wethouder Boen:” Het akkoord van Westerlee als zodanig, dat heeft, niet in de zin van een besluitvormend debat op de agenda van de raad gestaan. We hebben het binnen de raadscommissie besproken. Uiteraard zullen wij via de normale cyclus van planning en control u informeren over de voortgang van de verschillende beleidsterreinen. Ik kan mij voorstellen, dat er een moment is dat elkaar nader spreken bijvoorbeeld naar aanleiding van het plan van aanpak, zoals dat zal worden geformuleerd. ”Van Beek: ”Wat de portefeuillehouder net heeft gezegd, dat wanneer er een plan van aanpak ligt straks. Ik denk, dat dat een uitgelezen  kans en mogelijkheid is voor u als college om ons als raad in te lichten door een avond te beleggen en dit te bespreken. En ik had graag die toezegging wel van u willen hebben.” Boen:” Ik ben daar toe bereid. Er volgt nog een discussie en verheldering over het doel van de raadscommissie en de raadsvergadering. Ook over de besluitvorming t.a.v.de ondertekening van Westerlee.

Enkele fracties hebben opmerkingen gemaakt over de handreiking van de ombudsman de heer Dulaert om het kind pakket in het armoedebeleid op te nemen, gesteund door de meerderheid van de fracties. Ik zeg toe deze handreiking t.a.v. het kind pakket binnen het armoedebeleid over te nemen. T.a.v. mantelzorg; we willen, dat het begrip mantelzorg meer bij de mensen bekend is. De registratie willen we ook goed hebben. Ook worden er extra activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd. Van Beek:” U had het net over de mantelzorgers en de vrijwilligers. U zegt dan. We gaan proberen de registratie wat beter voor elkaar te krijgen en we gaan proberen er meer bekendheid aan te geven. Ik vind dat allemaal een beetje vaag. Spreken we nu gewoon met Welstad af, dat we er straks 20 % bij hebben of is dat te kort door de bocht.” Wethouder Boen:” Ja dat is te kort door de bocht. Het subsidiecontract wat we met Welstad hebben opgesteld, dat is op een iets andere manier ingericht, maar het is wel de bedoeling, dat we de vruchten van hun inspanningen zien op dit terrein en dat we ook resultaten zien.” Van Beek:” Ik verwacht wel dat we straks boven de 9 %  uitkomen, anders kom ik bij u terug. We hadden ook nog een vraag gesteld over de studietoeslag ”Boen: ”We hebben afgesproken om een bedrag van 1200 euro beschikbaar te stellen voor de studietoeslag en dat bedrag kan de gemeente zelf vaststellen. Het UWV  heeft zich daar in het verleden mee bemoeid. ”Van Beek:” Wij hebben 1200 euro. Is dat in overeenstemming met de omliggende gemeenten, want ik begrijp, dat iedere gemeente het voor het zeggen heeft” ”Boen:” zulke afspraken worden wel regionaal kortgesloten en afgestemd.

Beantwoording Wethouder Peter Gelling:“ Het niet aanbrengen van de coating bij de zwembaden heeft geen nadelige consequenties gehad. In 2016 komt er een nieuwe energienota. Van Beek:” Snel internet  valt toch ook onder uw portefeuille? We hebben aangegeven om aan te sluiten bij de dialoogtafel Groningen. Daar stond zaterdag een stuk van in de krant. Eigenlijk een oproep naar de overheid en de overige gemeenten. Haak daarbij aan en dan kan het snel internet over de provincie worden uitgerold. Het komt voort uit het akkoord van Westerlee waarin, die oproep ook staat.
Wethouder Gelling: “Het is genoteerd en we nemen dit punt mee” Uiteindelijk wordt er nu ingezet op snel internet voor een niet te hoge prijs in de hele provincie inclusief Stadskanaal.

Van Beek: ”De strategische gronden hebben we het over gehad. U hebt hem afgevoerd en ik voer hem weer even op. We hebben vorig jaar gevraagd die strategische gronden te verkopen. We hebben antwoord gekregen dat er een heleboel contracten  aflopen. Volgens ons is de weg vrij om tot verkoop over te gaan. ”Wethouder Gelling: “De  gronden worden op dit moment verpacht en op dit moment is er een lage rentestand en die geeft pacht op dit moment een hogere opbrengst dan verkoop. Daarom is er in financieel op zich geen reden om deze gronden af te stoten. Op dit moment heb ik niet meer paraat. Ik zal hier wel schriftelijk antwoord op  geven.”

Beantwoording Burgemeester Galama: ”Ik stel voor dat we het economisch actieprogramma in een  raadscommissie opiniërend bespreken. De overheid is geen machine, die banengroei kan creëren. Dit als reactie op de kritische inbreng van de VVD en D66.Op de raadscommissie verwacht ik wel veel van uw inbreng. ”Van Beek: Natuurlijk willen we meedenken. U moet ons niet betrekken in het feit, dat u gezegd heeft, dat het college geen visie heeft” Burgemeester Galama benoemt in haar verhaal tal van punten, waaruit blijkt, dat er  wel veel binnengehaald is in Stadskanaal. Ze zegt dat er veel meer is gepresteerd dan D66 en de VVD hebben gezegd. Galama: ”Ook de woningbouw trekt weer iets aan. We vragen ook een uitbreiding van de formatie met 2 fte. We hebben de afgelopen jaren 10 miljoen bezuinigd op de uitgaven, waar we invloed op kunnen uitoefenen. We hebben 10 % bezuinigd. We zitten aan de onderkant qua personeelsbestand vergeleken met de grootte in vergelijking met andere gemeenten. Wij komen tekort, daarom komen we tot deze uitbreiding. Het risico van uitval door overbelasting moeten we niet willen. Van Beek: ”Wij hebben een vraag gesteld over het Philipsterrein over die ondergrondse containers. Nu hebben wij als antwoord gekregen. “Die blijven staan in afwachting van nieuwe ontwikkelingen” Zijn die daar? Wethouder Brongers:”Op dit moment blijven ze staan voor hergebruik in de toekomst. Een en ander is wel  en  Ik kijk toch even naar de vorige portefeuillehouder afhankelijk van de ontwikkelingen met Lefier en de afspraken, die daarmee gemaakt worden.”

Er is geen behoefte aan een schorsing en een tweede termijn, zodat er unaniem wordt overgegaan tot  besluitvorming. Unaniem wordt er voor gestemd

Agendapunt 16 Ontwerpbegroting 2016 van de omgevingsdienst

Raadslid Ingrid Sterenborg:”U geeft aan geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting van de omgevingsdienst. Daar kunnen we ons in vinden. We hebben nog wel twee vragen. Vorig jaar hebt u opgemerkt, dat het  toezicht op de drank en horeca bij de O.D.G zal worden ondergebracht, naar aanleiding van opmerkingen van ons. Is dat inmiddels gebeurd?  En dan de flexibiliteit zoals we dat gewend zijn in onze gemeente hoe we omgaan met onze bedrijven Is die flexibiliteit bij het aanvragen van vergunningen ook gewaarborgd bij de O.D.G.? “

Burgemeester Galama: ”Het toezicht op de drank en horeca  is inderdaad uitbesteed aan de O.D.G. Zij huren daar voor mensen in We hebben de eerste nulmeting gehad bij de controle van onze horecazaken. Het zit dan in kleine dingen, die nog beter moeten. Het verschaffen van drank aan jongeren, die ook aanwezig zijn wordt goed gecontroleerd. Wat betreft de flexibiliteit; vanuit eigen huis moeten we soms meer de regie voeren dan we soms hadden gedacht. Mevrouw Sterenborg:”Ik  merk aan uw antwoord, dat de flexibiliteit de aandacht heeft”

Agendapunt 17 Portefeuilleverdeling en formatie-uitbreiding college

Er wordt gevraagd om in te stemmen met de uitbreiding van de  formatie van 3,2 fte naar 3,4 fte.
De GBS, het CDA, en de VVD reageren hier positief op.
Fractievoorzitter Bert van Beek: ”De portefeuilleverdeling is dat ons betreft akkoord. U als college kunt het best bekijken wat nodig is. Uitbreiding met 0,2fte kan onze onze instemming krijgen, gezien het feit wat er allemaal op u afkomt en als je dan een formatieplaats hebt van 0,6,dan werkt dat gewoon niet. Wij gaan dus akkoord.” De SP en  D66 zijn tegen.
Burgemeester Galama: ”Er zijn nogal wat gemeenten van dezelfde grootte die ver boven onze formatie zitten. Dan denk ik aan Hoogezand- Sappemeer, dan denk ik aan Meppel, Noordenveld en Tinaarlo. Deze gemeenten hebben allemaal 4 wethouders fulltime aan het werk. Als je een goed bestuur wilt hebben,  dan is een extra uitgave van 20.000 euro extra heel weinig.

Top

22 juni 2015

Het is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Over het ingekomen stuk coffeeshop wordt gediscussieerd. ChristenUnie stelt toename oudermishandeling aan de orde. Dit wordt uitvoerig besproken. Het amendement van bijna de hele raad om het voordelige resultaat € 1.901.000,00 van de WMO toe te voegen aan de algemene reserve en € 462.000,00 aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve WMO, wordt overgenomen bij de behandeling van de Jaarrekening.

Algemeen en Informatief.

Er zijn twee raadsleden afwezig vanwege ziekte(een SP-er  en Jur  Mellies). De Besluitenlijst wordt na een kleine wijziging vastgesteld.

Ingekomen stukken

Stichting Wiz-Art over achterdeurproblematiek coffeeshop Wiz-Art.
Het advies is voor kennisgeving aannemen, maar D66 vindt dat jammer en vindt het een prachtig rapport. Burgemeester Galama geeft aan, dat het  door de wetgeving onmogelijk wordt een pilot te draaien, ook vanwege Europese verdragen die zijn afgesloten. Er zijn ook partijen, die bepaald geen voorstander zijn van een coffeeshop. We hebben respect voor de manier waarop deze coffeeshop het oppakt. Wij gaan niet voorop lopen met een pilot die niet breed wordt gedragen. Fractievoorzitter van Beek: ”Meneer Pals, u kent ons wel zo goed, dat wij ons standpunt niet zomaar wijzigen, tenzij u met zulke goed argumenten komt, dat wij wel moeten luisteren. Zaken ,die tegen de wet in gaan, gaan wij niet zomaar veranderen. Dat begrijpt u. En ik denk, dat de portefeuillehouder het standpunt correct heeft verwoord” Ook de fractie van het CDA en de PvdA sluit zich daar bij aan. Het GBS en de VVD denken,dat er in de toekomst wel eens weer over moet worden gesproken.

 

Rondvraag
Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie spreekt over ouderenmishandeling. Dijkstra: ”Kennisinstituut  Movisie , die kennis heeft  van sociale vraagstukken en de aanpak daarvan,  geeft  verontrustende  cijfers  weer  over een toename van ouderenmishandeling  van 39% in 2014, t.o.v. het jaar ervoor.
Het Sociaal en Cultureel  Planbureau, die daar vorige  week een onderzoek  over publiceerde, concludeerde dat in meer gevallen de mishandeling wordt onderkend, gemeld en er hulp wordt gezocht.
Kunt u aangeven  of  bij het huiselijkgeweldsbeleid  binnen onze gemeente ook  voldoende  zicht is op ouderenmishandeling, is dat  hier  in beeld ?
Wethouder Johan Hamster  van de ChristenUnie:” Wij hebben   in onze aanpak binnen de  sociale teams ,waar we u na de zomer over bij gaan praten, een belangrijke rol gelegd voor de signaalfunctie van alle professionals die op wat voor manier dan ook in de wijk aanwezig zijn. En er kunnen signalen binnenkomen  over allerlei verschillende soorten, zowel positief als negatief en dus ook inderdaad mishandeling. We hebben de laatste tijd erg veel aandacht voor kindermishandeling en de aanpak daarvan. Ik moet u eerlijk bekennen ,dat het thema ouderenmishandeling dusdanig niet specifiek genoemd staat  binnen onze verschillende aanpakken, maar binnen het totaal van de verschillende signaalfuncties benoemd is. Als er signalen binnen komen over wat voor problematiek dan ook, gaan we er van uit, dat de professionals dat oppakt binnen zijn mogelijkheden en waar nodig andere instanties inschakelt. Het geldt dus ook voor ouderenmishandeling.
” Burgemeester Galama : ”Mooi meneer Dijkstra, het is wel wat wij behandeld hebben over de nieuw aandachtspunten voor 2016,dat de aantallen aantallen op geweldszaken in onze gemeente  ,die we aantreffen een dalende trend laten zien. Dat is we positief, maar ik weet ook niet of het specifiek ouderen betreft” Okko Dijkstra:” Ik ben op zich blij met de beantwoording, maar ik heb wel voorbij zien komen, dat Movisie de tip gaf om ouderenmishandeling  extra aandacht te geven, omdat het toeneemt. Ik begrijp dat u het in de breedte aanpakt, maar dat de aanpak van ouderenmishandeling iets specifieker zou kunnen. Hamster:” Ik gaf aan dat het er gewoon een onderdeel van is en dat er geen speciale aandacht voor is .Bij alle ontwikkelingen, die er zijn zou ik het niet heel wenselijk vinden om binnen die brede  signaalfuncie nog weer  speciale thema’s  te benoemen, waar extra aandacht voor moet zijn. Laten we nu eerst het systeem, dat we aan het ontwikkelen zijn, laten landen. Dus voorzitter geen extra specifieke aandacht voor oudermishandeling, maar wel versterking van de signaalfunctie breed.” De PvdA en het CDA  maken nog melding van het bestaan van een” Meldpunt ouderenmishandeling”. Wethouder Hamster:” Als u aangeeft, dat de meldingen op de juisten punten terecht komen is dat goed. We hebben inderdaad zoals de voorzitter aangaf een meldpunt veiligheid en zorg en zij zijn heel erg  bezig om die meldingen zo gestructureerd mogelijk bij de juiste punten te laten landen om het dan aan te kunnen pakken. Meldpunt ouderenmishandeling is een van die routes, waar zo’n melding binnen zou kunnen komen.”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014
De Voorzitter van de rekening commissie heeft geen op of aanmerkingen omtrent deze stukken. Het CDA is positief over  het jaarverslag en de jaarrekening. De SP  wil de reserve voor de WMO geoormerkt hebben voor WMO doelen en dat het geld niet in de Algemene reserve wordt gestopt.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: “Voorzitter, voor ons ligt de jaarrekening 2014  U vraagt ons vanavond  het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014  vast te stellen. Het positieve saldo toe te voegen aan de Algemene reserve.
Voor wij dit doen een aantal opmerkingen van de fractie van de ChristenUnie. Ik wil beginnen om u en de organisatie  te complimenteren met de duidelijke en correcte wijze van de verantwoording. De accountant geeft een  goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen goed is.  Door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitaties  achtergebleven. Ook nu weer is er afgeschreven.  O.a. Een bedrag van 600.000 euro voor wat betreft. Bedrijvenpark Zuid Groningen. Dit i.v.m. Het Mercurius Business park.
Aandacht voor onze financiën  blijft natuurlijk zeer belangrijk, Een voorbeeld, wat zal straks de vennootschapsbelasting gaan betekenen.

Voor wat betreft de jaarrekening 2.363.000 voordelig. U wilt dit toevoegen aan de algemene reserve. Echter wij zien m.b.t. WMO een voordeel van 462.00 euro. (194.000 op WMO-budget en 268.000 op voorziening gehandicapten).  Wij als ChristenUnie en SP hebben het idee opgevat ,dit totale bedrag van 462.000 euro ter beschikking te houden voor de WMO. Een soort bestemmingsreserve WMO dus.   De andere fracties m.u.v. de VVD hebben zich hierbij aangesloten. Ik denk, dat de portefeuillehouder nu wel kan nagaan hoe de zaken er voor staan.
Goed om te zien is dat u de aanbevelingen van de accountant overneemt. Ook zijn wij zeer  tevreden over het feit dat het inkoopproces sterk verbeterd is. Ook het feit dat de interne controle deels door de accountant wordt overgenomen lijkt ons prima. Tot zover,of wilt u dat ik het amendement nu indien.” Burgemeester Galama: ” Ik weet niet of de beantwoording van de wethouder daar nog invloed op heeft ?” Van Beek:” Wat mij betreft niet. Hij mag zijn weerwoord voeren, maar wat mij betreft heeft het geen invloed.”Galama :”Dan kunt u hem beter maar indienen.” Van Beek:” Dan zal ik het amendement maar gelijk  voorlezen. "Klik hier voor het amendement"
De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 22 juni 2015; Constaterend dat de Jaarrekening 2014 voor wat de WMO betreft een overschot van € 462.000,00 vertoont; Overwegend - dat het gewenst is dat bedrag beschikbaar te houden voor WMO; - dat dat bedrag dus niet moet worden toegevoegd aan de algemene reserve, maar aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve WMO; Besluit Punt 2 van het besluit bij agendapunt 12 ‘Vaststellen Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014’ aldus te wijzigen dat dit luidt: ‘2. van het voordelige resultaat € 1.901.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve en € 462.000,00 aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve WMO.’ Ingediend door A.H. van Beek G.J. Boels fractievoorzitter ChristenUnie fractievoorzitter CDA E. Idema B. Meertens fractievoorzitter SP fractievoorzitter GBS K. Pals E.P. Hofstra fractievoorzitter D66 fractievoorzitter PVDA
Tot zover voorzitter; dank u wel.

De PvdA heeft wat vragen, maar  is toch  positief. De GBS kan er ook mee instemmen. Terwijl de VVD en D66 niets hebben toe te voegen.
Beantwoording van  wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie.” De rekeningcommissie heeft geen aanleiding om opmerkingen te maken en een aantal fracties ondersteunen dat. Ook worden er goede woorden gesproken over de wijze waarop wij verslag hebben gedaan over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat is mooi om te constateren en een compliment voor de opstellers enk ik. Laat ik beginnen bij het amendement waar ik volgens de heer van Beek geen woorden hoef vuil te maken, maar dat toch even ga doen, want ik wil hem ontraden. Wellicht dat dit net zo vanzelfsprekend is, dan dat Mussel  in het jaarverslag had moeten staan. In onze beleving is dit amendement niet consistent met de wijze waarop wij normaal gesproken onze financieringssystemen bij onze verslaglegging en bij onze financiering trachten te doen De methoden zijn anders. Wat u namelijk doet is op een onderdeel een bestemmingsreserve creëren, terwijl wij gewend zijn om willekeurige tekorten en of  overschotten uit de Algemene  middelen te halen. Dat doen we op alle terreinen. Waar we hebben nu in 2014 een klein overschot  op de Wmo hebben gehad, zullen wij in 2015 wellicht een tekort hebben en die halen we ook uit de Algemene Middelen. U stelt  in principe voor om het uit die reserve te halen. Mag ik die dan gaan vereffenen met de 675.00 euro, die u dit jaar al hebt toegevoegd aan de WMO middelen. En wat ik ook nog even bij wil dragen is, dat u vooral niet moet vergeten, dat deze opbrengsten met name het gevolg zijn van al onze investeringen aan de voorkant, die we hebben gedaan voor de kanteling. Wij hebben heel wat geld geïnvesteerd om ons Wmo en welzijnsbeleid  zo vorm te geven ,dat we daardoor ook konden gaan ombuigen. Het heeft afgelopen jaar meer besparingen opgeleverd, dan wij hadden verwacht. Echter het is  wel het gevolg geweest van het extra geld dat wij in 2010,2011 en 2012   in de Wmo gestopt hebben. Dat ter overweging.” Van Beek:” Voorzitter, ik zal er direct maar even op reageren, dan hebben we at maar weer gehad. Ik begrijp wat de wethouder zegt. Wij hebben toch gemeend als nagenoeg volledige raad, dat geld wel toe te voegen aan de Wmo. Het is voor ons ook een signaal, dat het geld, dat bedoeld was voor de Wmo ook gebruikt blijft voor de Wmo en niet terugvloeit in de Algemene reserve. Wij houden ons standpunt vast wat betreft dit amendement ondanks, dat u dit amendement ontraadt ”Burgemeester Galama: ”Ik begrijp dat de ChristenUnie die mening is toegedaan. Bert Van Beek: “Nee niet alleen de ChristenUnie, dat is de volledige raad met uitzondering van de VVD en nou spreek ik niet net als meneer Pals altijd doet, namens de hele raad in dit geval wel. “Wethouder Hamster: ”Voorzitter, Ik begrijp het sympathieke wat dit amendement .. Wat ik u vooral mee wil geven, dat de begrotingssystematiek niet  is zoals we het gewend zijn om te doen.” Burgemeester Galama:” Is er nog iets gewijzigd in de stemverhoudingen, zo niet dan is het amendement aangenomen en zal die worden uitgevoerd.”

Agendapunt 13 Financiële stukken van de Gemeenschappelijke  Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen.
Raadslid Okko  Dijkstra:” Voorzitter, ter bespreking liggen voor ons de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en zorg Groningen de zogenoemde PG&Z-regeling. De echte besluitvorming over de begroting en over de koers van deze PG&Z-regeling vindt plaats in het AB. Wij hebben daarom als een van de 23 gemeenten ook maar heel  weinig invloed.
Onze fractie kan instemmen met de door het college opgestelde zienswijze en rekenen er op dat  we inderdaad als gemeente blijven betrokken bij de inhoudelijke discussie over het meerjarenbeleid in samenhang met de financiële consequenties en dat we tevens vroegtijdig worden geïnformeerd. De overige beslispunten hebben onze instemming.”
Het CDA, PvdA en  D66 zijn de enige fracties die reageren  op dit plan.D66 en de PvdA zijn  het eens met raadslid  Dijkstra, dat we weinig hebben te zeggen binnen die 23 gemeenten.

Wethouder Hamster: ”De meest gestelde  vraag, die gesteld werd ging over de invloed, die we als gemeente hebben. Onze gemeente is in het AB  en in het DB vertegenwoordigd. Dat mag ik doen. In het dagelijks bestuur  zitten 8 wethouders e n nu is het van belang, dat u bij de regeling PG7Z bedenkt, dat taken op twee verschillende manieren aan u toevertrouwd hebben. De oude GGd taak, wat een gemeenschappelijke regeling is waarin het algemeen bestuur  het laatste besluit neemt. We  hebben daar ook de jeugdtaken en de uiteindelijke besluiten over wat er bij de jeugdzaken besloten wordt ligt nog voor het grootste deel bij de individuele colleges. Wij kunnen dus niet overruled worden bij de jeugdzaken, omdat de feitelijke bevoegdheid bij de colleges ligt en u daar nog steeds de controlerende en kader stellende functie hebt. Dus ja wij kunnen ,daar redelijke wat couleur lokaal in aanbrengen en als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de wijze waarop we de inkoop proberen te organiseren, dan is het zo, dat we veel in gezamenlijkheid doen, veel massa proberen te creëren  aan de andere kant wel  kleine appendices aan de contracten met individuele zorg laten maken, geschoeid op de lokale leest. Wij zouden als lokale overheid kunnen zeggen. Wij vinden dezen op dit moment deze en die taak heel belangrijk. Vooral bij de jeugdzorg hebben we dus veel ruimte om onze eigen invulling te geven en ook t.a.v. de verantwoordingsmogelijkheden per gemeente. Wij vergelijken ons vooral met de andere regio’s en naar mate we meer leren en weten over, wat hebben we precies ingekocht, zal het ook gemakkelijker worden om onderling te vergelijken.

Agendapunt 14 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
D66, reageert alleen  op dit agendapunt

Agendapunt 15 Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen(VGR)
Alleen het CDA heeft hier nog enkele vragen

Agendapunt  16   Conceptbegroting 2016 van het SOZOG
CDA is het ermee eens en heeft nog een paar vragen.
De Commissie middelen krijgt nog een compliment voor het geleverde werk.
Burgemeester  Galama  bedankt  ten slotte nog de tijdelijk raadsgriffier Marjan Sijperda voor haar werkzaamheden ter vervanging van Koen Willems, die wegens ziekte afwezig was. En nu weer zijn werk zal gaan hervatten. De burgemeester  wenst ons, na deze lange vergadering, tenslotte  nog een goed zomerreces en vakantie toe.

Top

07 september 2015


Het hospice Veen en Wolden ontvangt op initiatief van de PvdA, de ChristenUnie, de SP, het CDA en D66 een eenmalig bijdrage van 1 euro per inwoner Na veel discussie worden de Woonvisie en de Welstandsnota met hamerslag vastgesteld. De Nieuwbouw van de onderwijsvoorziening aan de Accaciahage en de huisvesting van de Piet Prinsschool gaan door. Vier agendapunten vanavond en toch na twaalven klaar.

Algemeen en Informatief.

Bij de lijst  met toezeggingen  reageert wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie op de geheimhouding bij de decentralisaties en het inzien van dossiers door meerdere partijen. Hamster:” We hebben afgesproken om een avond te houden over verschillende aspecten van het sociale domein. Wellicht kunnen we in overleg met de griffie een avond plannen en ook de privacy, dan meenemen. ”Verder geeft hij aan dat we ons al houden aan de wet op de privacy. Hamster:” Andere partijen kunnen beslist geen dossiers inzien en we hebben daar goede afspraken over gemaakt. Landelijk wordt er ook aandacht aan besteed en er zal een leidraad uit volgen.We wachten de leidraad af en zo gauw we meer weten zullen we u daar over informeren. Ook over de verordening vangnet schoonmaakhulp doet Hamster een mededeling. Hamster: ”De motie die nog openstaat over de uitvoering van onze huishoudelijke hulp, die staat ook eerder gedateerd. We zijn op dit moment  bezig om de laatste hand te leggen aan de eerste fase van het project herindicatie, waar wij inzichtelijk zullen krijgen  bij welke pakketten de mensen al dan niet eindigen. Als dat volledig helder is zullen wij dat overzicht  in uw richting zenden en kunnen de toezeggingen wellicht worden afgevoerd. In oktober zal dit in de raad kunnen worden afgehandeld.”

Bij ingekomen stukken voert de PvdA namens het CDA, de SP, de ChristenUnie en D66, het woord over het ondersteunen van het verzoek van het Hospice Veen en Wolden om een eenmalige bijdrage van 1 euro per inwoner van de gemeente Stadkanaal. Zij vinden dat burgers zelf een keuze moeten kunnen maken, waar ze hun laatste levensdagen willen doorbrengen. Zij dient mede ondertekend door bovengenoemde partijen een motie waarin ze het college oproept een ondersteuningsverklaring te ondertekenen en  een eenmalige bijdrage  per 1 januari te verstrekken voor deze Hospice.
Klik hier voor de motie.

Wethouder Boen van de PvdA reageert op deze motie over ingekomen stuk nummer 1. Boen:” De idee achter een Hospice, bijna thuishuis is een goed idee. De aanvragen in de afgelopen periode zijn door ons behandeld en we hebben ons ook laten adviseren door partijen, die daarover wat te melden hebben. Mede op grond van die adviezen  zijn wij tot besluiten gekomen, die u terug kunt vinden in de  brief van de stichting. De motie is duidelijk en heeft een ruime meerderheid in de raad. Hij constateert, dat er geen dekkingsvoorstel bij de motie is en vraagt of daar nog een voorstel voor zal komen en vraagt ook na verstrekking van de gelden inzicht in de financiën van de Hospice.” Namens de indieners geeft de PvdA aan, dat we het uit de eigen middelen  willen halen als eenmalige  donatie De motie zal worden uitgevoerd Er zijn  drie tegenstemmers.

Besluitvormend  met  debat

Agendapunt 12 :Vaststellen woonvisie 2015-2025:kwaliteit en kwantiteit in wonen, leven en zorg.

De SP is kritisch  over deze woonvisie. De PvdA is nu positiever over deze woonvisie dan over de woonvisie van maart.D66 heeft weer een erg lange en detaillistische  speech, waar geen eind aan komt Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie vraagt daarom of de heer Pals misschien in vier punten kan aangeven wat hij wil zeggen, omdat hij het niet meer kan volgen. Pals : ”Ik kan mijn verhaal niet tot vier punten reduceren. ”Burgemeester Galama: ”Ik wil u wel vragen het verhaal niet te lang te maken en ook rekening te houden met de inbreng van de gehele raad. Ik wil voorkomen dat we in de toekomst naar spreektijd toe moeten.” Raadslid Van Beek: ”Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag of u de opmerkingen en bezwaren over de vorige woonvisie ook hebt ingediend bij de wethouder.”Pals:”Dat heb ik niet gedaan. ”Van Beek :”Dat vind ik nu zo jammer, want dan hadden we deze discussie grotendeel kunnen voorkomen .”Hierna geeft  raadslid Pals aan dat hij geen verzoek van de wethouder heeft gehad om zijn bezwaren en vragen in te leveren. Galama: ”We hebben het de vorige keer gewoon afgesproken, dat iedere fractie zijn  punten zou aanleveren bij de wethouder ”Van Beek:” U haalt me de woorden uit de mond voorzitter.” Het CDA is positief over deze visie. Fractie Mellies heeft wel de nodige vragen over deze visie. De GBS mag als laatste partij het woord voeren.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie ”Vanavond wordt van onze gevraagd de woonvisie vast te stellen. In de raadsvergadering van maart jl. is hier ook al uitvoerig over gesproken. Heel wat zaken zijn verwerkt in de nieuwe nota.
Blijven nog enkele opmerkingen over. Er wordt naar onze te mening  te weinig gesproken over het belang van de bereikbaarheid, volgens ons is dit namelijk essentieel voor een aantrekkelijk woonklimaat.

Onder het kopje “aansluiting woningtype op vraag”. (blz. 22)staat dat bijvoorbeeld flats zonder lift worden  gekenmerkt door een hoog aantal weigeringen en een korte wachttijd. Wat gaan we hieraan doen? We lezen n.l. ook dat er door de stelselwijzigingen in de zorg er een andere behoefte is aan woningen, volgens ons moeten we hierop inspelen. Zo moeten we er alert op blijven dat er voldoende sociale woningbouw is om krimp te voorkomen in de verschillende woonkernen.

De ChristenUnie hecht veel waarde aan het verbeteren van de energieprestatie. Het voorstel voor de starterslening die binnen afzienbare tijd op de agenda komt, wachten wij af. Hier wil ik het in eerste termijn bij laten.

Wethouder Gelling antwoordt op hoofdlijnen en heeft de ingebrachte punten meegenomen. De betaalbaarheid is belangrijk. Op basis van deze visie zullen er stappen gemaakt moeten worden, aldus Gelling. Daarbij worden afspraken gemaakt met coöperaties, maar over de huren gaan wij niet. Er is voldoende aanbod aan woningen voor lage inkomens. Hoge wachttijd wordt ook veroorzaakt door hogere wensen van de huizenzoekers Deze visie is voor de komende 10 jaar en is daarom ook geen statisch instrument.

De wethouder krijgt het vertrouwen  om de woonvisie verder uit te werken. Alleen de SP en D66 gaan niet akkoord.


Agendapunt 13: Vaststellen Welstandsnota Stadskanaal  2015.

Deze welstandsnota wordt na een korte bespreking vastgesteld.

Agendapunt 14: Instemmen met nieuwbouw onderwijsvoorziening Stadskanaal.

Het CDA dient bij monde van  Gertjan Boels na zijn inbreng een amendement in ondertekend door GBS, ChristenUnie en het CDA om te bezuinigen op de 1 %  kunstregeling. Deze partijen vragen zich toch af of er nut en noodzaak is op dit moment. Het is immers niet verplicht. (klik hier voor het Amendement) Er is immers nog 3000 euro beschikbaar.PvdA,D66,VVD en de SP zijn voor deze 1% regeling voor kunst en dus tegen  het amendement van deze drie partijen. De indieners vinden 30.000 euro in deze tijd te veel, terwijl er nog 3000 euro in de kas zit.

De SP heeft nogal wat moeite met de locatie van deze onderwijsvoorziening. De PvdA en de GBS  steunen dit voorstel. De VVD heeft veel vragen. D66 vindt het wel een mooi voorstel. Fractie Mellies heeft moeite met de locatie.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie :”Met dit raadsvoorstel wordt beoogd vorm te geven aan  het raadsbesluit  uit 2009 en aan het bestuursakkoord 2014-2018.
Fijn dat er nu in dit raadsvoorstel  een plan ligt voor nieuwbouw van deze onderwijsvoorziening en dat er een breed draagvlak is  bij  alle geledingen. De locatiekeuze voor de Accaciahage lijkt ons een goede keuze. Na inspraak van alle betrokkenen is er duidelijk draagvlak voor deze locatiekeuze.
Met  de conclusies van de  notitie onderwijsvoorziening  Stadskanaal  kunnen we   instemmen.
De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw in bestaande ruimten wordt gerealiseerd om zo kosten voor tijdelijke huisvesting te voorkomen.
De  maatregelen voor de  verkeersveiligheid en de parkeerproblematiek  worden meegenomen voor 150.000 euro. Goede ontsluitingsmogelijkheden van en naar de nieuwe onderwijsvoorziening  vinden wij belangrijk en moeten worden gewaarborgd.
T.a.v. de 1 % regeling. De ChristenUnie ondersteunt het amendement en de argumenten van de heer Boels zijn voor ons duidelijk genoeg en die hoef ik hier niet te herhalen.”

Wethouder Johan Hamster heeft een duidelijk verhaal. De argumentatie voor deze  locatie keuze werden helder  weergegeven. Ook het draagvlak voor deze keuze werd goed uit de doeken gedaan door de wethouder. ”We moeten erg tevreden zijn in een tijd van krimp, dat we levensvatbare scholen kunnen en mogen bouwen. Dat betekent, dat inderdaad een aantal ouders verder moet reizen. En het staat ouders natuurlijk  altijd vrij om een andere keuze te maken. Deze keus is op basis van gedegen onderzoek. Er zit niet voor niks een bedrag van anderhalf ton bij voor verkeersmaatregelen. We hebben juist heel veel tijd besteed voor het juist kiezen van de juiste locatie. Ook de verkeersproblematiek is uitvoerig besproken, ook met de ouders.
Tijdelijke huisvesting. We hebben op dit moment daar  geen geld voor ingeboekt omdat wij weten, dat er mogelijkheden zijn om het zonder tijdelijk huisvesting te doen.  Het is wel gebruikelijk is bij zulke projecten. Het wordt ook gebruikt om een binding met de school te kijken. Ik zou het een verarming vinden. We hoeven het hele bedrag niet te besteden aan kunst.”

Het amendement wordt verworpen  met 10 voor en met 12 tegen stemmen. Het raadsvoorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen(Mellies en de VVD) tegen  aangenomen.

Agendapunt 15: Huisvesting GBS Piet Prins.

Alleen het CDA, PvdA,D66,Mellies en de SP hebben naast de ChristenUnie inbreng.

Okko Dijkstra van de ChristenUnie: ”Goed dat  door het beschikbaar stellen van het gevraagde  budget, de Piet Prinsschool voor de komende 20 jaar weer geschikt en gezond wordt gemaakt voor de komende 20 jaar Dat het schoolbestuur 90.000 euro voor zijn rekening kan en wil nemen zorgt ervoor dat de gemeentelijke bijdrage binnen het beschikbare budget van de begroting valt. Dat is weer meegenomen. Wel vraagt de ChristenUnie zich af  of het tijdelijk gebruik maken van de OBS Parkschool  tijdens de werkzaamheden  nog extra geld moet kosten. Wij kunnen instemmen met de beslispunten.”

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie: “Lang geduurd meerdere opties onderzocht. De Parkwijkschool was een van de opties, maar waar we de meeste aan hebben besteed dat was de optie van de school aan de Engellandlaan. Dat bleek niet mogelijk en dat heeft veel tijd gekost. Zelfs de Meander is voorbijgekomen. Een van de redenen is dat wij een school niet zomaar kunnen dwingen om meer dan een kilometer verderop te gaan zitten. Dat zal op basis van instemming  van de school moeten gebeuren. De Parkwijkschool is voor tijdelijk huisvesting geschikt. De huidige locatie is toekomst bestending en de perspectieven voor deze school zijn goed. We gaan altijd de prognoses van een school  bij nieuwbouw  onderzoeken . Dat is hier ook onderzocht.”

Zonder tegenstemmen werd dit voorstel  aangenomen.

Na twaalf uur werd de vergadering pas geslotenTop

14 september 2015 (Nabeschouwing van de raadscommissie over het Plan van aanpak Akkoord Westerlee)

 

Er wordt uitleg gegeven door wethouder Boen daarna een presentatie verzorgd door mevrouw van der Zwan van Twijnstra en Gudde. Hierna gaan de raadsleden in gesprek over dit plan van aanpak. Missen we nog zaken en wat moet in de uitwerking nog door dit bureau worden meegenomen. Ook bespreken we op welke manier en met welke intensiteit en de vervolg-communicatie in de raad zal plaatsvinden.

Stand van zaken

Op 27 februari 2015 is “het Akkoord van  Westerlee ”ondertekend door acht betrokken gemeenten (Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Provincie Groningen en de Sociale Partners (vakbonden en Werkgevers).
Kern van dit akkoord is dat beide SW-bedrijven (Wedeka en Synergon) worden afgebouwd. Er wordt tegelijkertijd een nieuwe uitvoeringsorganisatie gevormd voor de uitvoering van de participatiewet. Daarin worden in ieder geval de huidige TDC ’s en hun werkwijze ondergebracht.

De colleges van burgemeestersen wethouders van de acht gemeenten hebben op 12 mei aan Twijnstra en Gudde opdracht verstrekt tot het opstellen van een plan van aanpak.
Op  7 juli 2015 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de acht gemeenten ingestemd met het opgeleverde plan van aanpak.Vanavond wordt het plan van aanpak aan de raad gepresenteerd en opiniërend met de raad besproken.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie  is de voorzitter van deze raadscommissie.

Inspreker

De heer Lieberom spreekt in namens de ondernemingsraad van Wedeka.

“De sociale werkvoorziening moet kleiner. Het roer moet om. Er moet een nieuwe uitvoeringsorganisatie komen, waardoor er meer mensen aan het werk komen. Veel mensen moeten gedetacheerd worden en de SW- voorziening wordt kleiner. Zijn we te duur of is het mooie bedrag van 18 miljoen wat doorslaggevend is. Goede bedoelingen. We zijn niet gelukkig. Onze  medewerkers leven in het ongewisse. Wie wordt gedetacheerd, wie wordt boventallig geplaatst. Wat zijn hun zekerheden etc. Vele vragen. Er zal een verschraling van het werkaanbod komen. Het zal leiden tot minder betaald werk, waardoor de kosten zullen toenemen. We verwachten ,dat de kosten  hoger zullen worden bij de nieuwe uitstroom. Langzame integratie heeft meer voordelen, dan de door u voorgestelde procedure bij deze versnelde  afbouw. We hebben moeite met het tempo. Het gaat om de zwakkeren in onze samenleving. Wij vragen van u een paar dingen.

Ga zorgvuldig om met hun plaatsing.

Zorg voor goede begeleiding.

Bouw een vangnet in voor het geval het misgaat.

Een terugkeergarantie detacheringen, waarin niet alleen de waarborg zit van loongarantie, maar ook een passende werkplek.”

Uitleg, presentatie en bespreking van het Plan van Westerlee

Wethouder Francis Boen geeft een uiteenzetting over het ontstaan van  het Plan van Aanpak. Boen: ”Er zal een nieuwe organisatie worden opgericht. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Er zijn verordeningen de revue gepasseerd. Er moet aangesloten worden bij de arbeidsmarktregio. Wedeka en Synergon  worden los van elkaar afgebouwd. Het streven is 60% gedetacheerd. Een vorm van beschut werken blijf mogelijk met de dagbesteding. Het bedrag van 18 miljoen bestaat uit verschillende componenten. De sectorplannen moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.”

Marjon van der Zwan houdt hierna haar presentatie, waarbij er vragen worden gesteld door de raadsleden. De 11 miljoen is zeker . Voor die 7 miljoen moeten we plannen maken.

Fractievoorzitter Van Beek van de ChristenUnie:” Ik hoor u zeggen , aanvragen van subsidie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar ik lees toch ook in de stukken, dat er resultaten gehaald moeten worden. Mijlpalen ,die gehaald moeten worden, anders komt het gewoon niet tot uitkering.”

Van der Zwan :”Dat klopt. Wij zien wel mogelijkheden om aan te kunnen tonen dat we het geld op de goede manier  besteden. Door een mijlpaal te halen ,maak je geld vrij voor een volgende trance. En daar zullen we hard aan werken met elkaar om aan te tonen, dat we iets hebben bereikt.
Van Beek: “Nu hebt u het over de volledige 18 miljoen.” Van der Zwan: ”We hebben vooralsnog een claim gelegd op de 1,8 miljoen  voor die eerste fase. Dat gaat er wel  komen. ”Van Beek: ”Het gaat mij er meer om die1,8 miljoen dat geloof k wel dat u dat krijgt. De stap daarna, want dan moeten we 60 % van de mensen aan het werk helpen. Dan zegt u wel ;het is misschien wel een streven van 60 %, maar als we het niet halen, dan krijgen we gewoon geen geld. Zo lees ik het.”

Van der Zwan: ”We moeten kunnen aantonen dat we ons best hebben gedaan om te streven naar die 60%. En mochten we het onverhoopt niet halen, want het is wel ambitieus, dan moeten we kunnen aantonen wat we  allemaal hebben geprobeerd met elkaar.

Wethouder Boen: ”Er is wel gekeken, naar wat er in het verleden is gebeurd. Het plan van aanpak gaat over de beschrijving van hoe we gaan proberen met al die 8 gemeenten te komen tot datgene wat met elkaar hebben afgesproken in het akkoord. Wat daarna gaat gebeuren komt later aan de orde.”
Van der Zwan: ”We gaan nu een grotere samenwerking aan waarbij een stukje invloed wordt losgelaten. Snelheid is nodig, maar zorgvuldig. De verschillende scenario’s hebben verschillende keuzes in zich. De directeuren van de SW bedrijven zijn kwartiermaker en dus verantwoordelijk voor de afbouw van de SW bedrijven. ”Boen : “Het bedrag van 18 miljoen mag niet worden gebruikt voor het bestrijden van de tekorten bij de SW-bedrijven.” Van der Zwan:” Ik merk wel dat er veel  onzekerheid is  bij medewerkers. Er is wel draagvlak ondanks alles. We moet in gesprek blijven. Informeren is belangrijk om draagvlak te houden. Ook communicatie naar de doelgroep is belangrijk. De raad heeft wel een besluitvormende rol. De raad geeft de kaders aan.”

Fractievoorzitter Van Beek: ”We hebben natuurlijk een heleboel gehoord vanavond. We hebben allemaal “Het Akkoord van Westerlee” gehad en het Plan van aanpak. Het lijkt allemaal mooi, maar wij maken ons toch wel wat zorgen als fractie. En die zorgen wil ik u meegeven. Die zorgen bestaan vooral uit de zorgen voor de medemens en dan hebben we het in dit geval over de medewerkers van de ambtelijke organisatie. We zijn natuurlijk al jaren verwend met de mensen van Wedeka, wat een geweldig bedrijf is geweest en wat voor ons als gemeente  de kastanjes financieel uit het vuur haalde, zodat wij bijna niets hoefden bij te dragen. Eigenlijk willen we dat graag zo houden. In de nieuwe uitvoeringsorganisatie willen we dit voortgezet hebben en als er verliezen komen de komende jaren dan begrijpen wij dat ook. En die zullen we moeten accepteren als dat blijkt. Er zijn stappen gezet, die onomkeerbaar zijn hoe jammer of dat ook is. Een van de grootste dingen is communicatie. Als ik mensen hoor  van Wedeka die nu nog steeds praten over het fuseren van Wedeka met Synergon. En we draaien op voor de verliezen van Synergon. Meneer de wethouder u zei het; we hebben het geprobeerd. Dat geloof k direct, maar dat is niet helemaal gelukt. Dat is inderdaad niet gelukt. En denk ik dat daar een slag te maken is qua communicatie naar d e medewerker toe om eens goed duidelijk te maken hoe de plannen en de ideeën zijn en wat er met die mensen gaat gebeuren. De heer Lieberom had een prachtig verhaal, waarin hij zijn zorgen uitspreekt en daar sluiten wij ons wel bij aan. Ik hoor u ook zeggen dat u met de OR- en  in overleg gaat. Ik vraag mij af of daar draagvlak voor is. Ik heb mensen van de OR gesproken. Die zeggen dat er helemaal geen draagvlak voor is . U wilt afgevaardigden hebben van die OR-en en GR-en. Ik begrijp dat, want met 10 mensen  is het onderhandelen minder lastig dan met 30.Ikdenk dat er in de communicatie heel wat te doen is. Dat is een eerste vereiste is en eigenlijk zou ik ook wel een communicatieplan willen zien. Misschien, dat we die als raadsleden wel kunnen krijgen. Dat hoor ik dan zo wel.Vervolgens maken wij ons zorgen over  de financiën die wel of niet vanuit Den Haag onze kant op komen. Hoeveel moeten wij als Stadskanaal uiteindelijk gaan bijdragen  tot in het oneindige. Dat zijn wat punten, waarvan wij zeggen, dat is wat vaag. Wat ik mij ook afvraag, als ik het hele plan lees. Het wordt wel heel erg opgetuigd. U noemde het zo straks een kerstboom, maar ik vind hem een erg uit de kluiten gewassen kerstboom. Ik vraag mij af of dat zo moet. Ik denk als wij naar ons Wedeka bedrijf kijken, dat daar mensen zitten met bepaalde capaciteiten en daar hoeven wij echt geen extra mensen voor in te huren; externen, die zoveel geld moeten kosten. Dat wij ons afvragen leveren die mensen ons wel de waarde op wat we ervoor betalen, terwijl we ze zelf in huis hebben om te voorkomen, dat er  gaten vallen in het eigen bedrijf. Misschien, dat daar nog eens extra naar gekeken kan worden. Laat ik het hier eerst maar even bij laten.”

De PvdA  steunt het plan en  steunt ook het communicatieplan  van de ChristenUnie. De SP steunt ook het idee van een communicatieplan en deelt de zorgen van de heer Van Beek. Het CDA wil helderheid over de voorwaarden om 18 miljoen binnen te krijgen. Zij willen ook een  betere communicatie. D66 zit in het schip en mist de kapitein en een toekomstscenario en heeft geen inzicht in de transformatie. Ook D66 vindt een communicatieplan belangrijk. 

Fractievoorzitter van Beek  van de ChristenUnie: ”Ik wilde even reageren op de heer Pals. Ik had te horen gekregen, maar ik weet niet of dat zo is, ik hoor het graag van mevrouw  Van der Zwan of van de heer Boen, dat het plan van de heer van Zijl wat uitstel had gekregen. Ik weet niet of dat zo is. Ik vraag mij gelijk af of het wel nog wel in het goede spoor loopt om er maar een derde spoor aan toe te voegen.”
Fractie Mellies  wil weten waar de winst ligt van de nieuwe organisatie. 

Beantwoording        

Wethouder Boen beantwoordt de vragen van de raadsleden. Boen: ”Om te beginnen met de zorg, die is geuit door de ChristenUnie, de  zorg voor de medemens. Medemenselijkheid is een belangrijk gegeven, zeker op dit moment en ook in het kader van dit verhaal is het denk ik heel nadrukkelijk zo, dat wij doordrongen zijn van het feit, dat  de communicatie met de mensen van het SW bedrijf, zowel degenen, die daar ambtelijk en zij die daar met een indicatie aan het werk zijn, dat die van het grootste belang is. De communicatie en de intensiteit daarvan wordt natuurlijk wel bepaald, door datgene , wat wij met elkaar besluiten. Een besluit met veel haken en ogen  betekent dat dat  zwaardere eisen stelt aan de communicatie, dan wanneer het verhaal er wat lichter uit ziet. Ik denk dat de communicatie en de manier waarop die wordt uitgevoerd ,afhankelijk is van de  besluiten die genomen worden over bijvoorbeeld  het bedrijfsplan   e.d. gaat. Dat dat aan de orde komt lijkt mij inderdaad een  goede  zaak, dat wij gebruik kunnen maken van de expertise, die binnen dit huis, maar ook binnen de organisaties aanwezig is, dat is een aantal malen aangegeven. Dat staat ook zo in het akkoord vermeld. Dus daar aan refererend kunnen we gewoon zeggen. We gebruiken de kennis, de vaardigheden de capaciteit, die er binnen de nu bestaande infrastructuur aanwezig is en we gebruiken  de infrastructuur zelf natuurlijk ook. Het is niet zo dat er over drie jaar geen enkele voorziening meer is om de mensen, die op dat moment niet gedetacheerd zijn om die nuttig werk te kunnen laten doen zoals ze op dit moment ook doen.
Het plan van aanpak is geschreven voor met name de gemeenteraden, die daarin geïnformeerd worden over de stappen, die gezet gaan worden. De roep om concrete voorbeelden, hoe we dingen nu gaan invullen, dan hebben we het over het bedrijfsplan, dat  straks aan de orde zal komen. Het plan geeft een beeld van hoe we het proces gaan organiseren om uitvoering te geven  aan het akkoord. Dat is wat er in het plan van aanpak wordt aangegeven. Daar worden nog geen concrete keuzes in gemaakt, daar worden nog geen Business  Cases  uitgelegd. De nieuwsgierigheid om te weten hoe het allemaal gaat is er bij ons ook. Daar gaan we invulling en vorm  aan geven .Wat betreft de voorwaarden van het ministerie. Wat er in het akkoord staat, daar zullen we het mee moeten doen. Waar is het nu allemaal om te doen? We willen met dit plan een aantal financiële problemen kleiner   maken. Structurele tekorten kunnen met dit plan niet worden bekostigd. Detachering kan  een bijdrage daaraan leveren. De vergoeding die uit het ministerie komt is lager dan de afspraken ,die er met het ministerie zijn gemaakt met betrekking tot de  salariëring van de medewerkers in het SW-bedrijf. Daar zit een gat tussen en er is in principe gewoon gezegd dat  dat  gat de betrokken gemeenten zelf moeten zien te dichten of daar voorzieningen voor treffen .Wat we samen willen bereiken, dat is dat we t.a.v. de uitvoering  van de participatiewet, want de participatie wet is meer dan allen maar de sociale werkvoorziening. Dat we proberen, daar de zaken zo efficiënt mogelijk te  organiseren  en dat doen binnen onze sub regio  en om daar met elkaar in die efficiency een financiële slag te maken. Voorzitter Ingrid Sterenborg:”Er is gevraagd naar het  communicatieplan  door diverse partijen .” Wethouder Boen: ”Ik dacht dat ik daar al iets over gezegd had in het begin. We zullen natuurlijk op een goede manier gaan communiceren. Er is ook ruimte voor gemaakt in het plan. Datgene wat er gecommuniceerd gaat worden dat heeft natuurlijk te maken met hoe we inhoudelijk straks gaan bepalen hoe het bedrijfsplan er uit gaat zien. Ik heb proberen uit te leggen wanneer je bij een ingewikkelde situatie te maken hebt dat je het plan van aanpak geldt voor nu dat de dingen in het juiste kader worden geplaatst en dat we ook precies weten maar dat is dan ook een kwestie van onze kant communiceren richting de raad, waar de verschillende onderdelen, die op een bepaald moment voorbij komen, die hun plek hebben in het totale traject.

”Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Misschien kan mevrouw van der Zwan nog iets zeggen over dat communicatieplan.Wellicht kan ze die zo uit de la halen. Ook willen we van de heer Boen  wanneer u gaat communiceren, dat we precies weten wat er wordt gecommuniceerd.”

Boen :” Ik begrijp dat die wens er is om wat concreets in handen te hebben. Ik  denk dat u toch ons moet vertrouwen in de zin van. Het uitgangspunt is om alle partijen zo goed mogelijk te informeren over datgene wat er gebeurt en de manier waarop we dat doen en wat er verteld wordt, dat heeft te maken met wat voor besluiten er genomen worden en wat de inhoud is van de plannen die er liggen. Ik weet niet of er op dit moment concrete voorbeelden zijn van  communicatieplannen, die we zouden kunnen gebruiken. Ik denk dat u zich moet realiseren, dat  wij hier in een unieke situatie zitten en dat betreft ook de communicatie. Over de communicatie met de SW medewerkers bijvoorbeeld. Daar is het natuurlijk wel van belang, dat er iets is wat vanuit bestuurlijk of gemeentelijk kader plaatsvindt, maar daar heeft natuurlijk ook de interne structuur van  het bedrijf ook een bepaalde rol in. En daar zullen we het met elkaar ook over moeten hebben.”

Van Beek: We staan niet tegenover u, maar wij moeten het samen doen als college en als raad om het beste te doen voor onze SW-bedrijf”

Wethouder Boen vindt het een geslaagde bijeenkomst, zodat  de voorzitter Ingrid Sterenborg  de vergadering kan sluiten.

Raadslid Okko  Dijkstra

Top

21 september 2015

De voorzetting van de starterslening wordt breed ondersteund. Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie wil dat er tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan starterswoningen in kleine kernen. Met de zienswijze conceptbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 Wedeka wordt ingestemd.

Algemeen en Informatief.

Een aantal toezeggingen worden afgevoerd van de lijst zodat de lijst flink wordt opgeschoond. Sommige van de  8 ingekomen stukken  worden kort besproken. De onderwerpen tijdens de rondvraag gingen vooral over het verkeer en het vervoer, maar ook over Wedeka, het COA en de gemeentegrenzen. Na de uitleg van de burgemeester over de gemeentegrenzen wordt duidelijk, dat er vast wordt gehouden aan de grote lijnen.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 :Voortzetting Starterslening.

Het CDA  is positief over het vliegwieleffect van de starterslening. Het heeft een positief effect  voor onze regio. Zij gaan akkoord met dit voorstel. De SP  wil weten wanneer het fonds zich zelf kan bedruipen. Verder is de SP erg kritisch over deze lening en is bang dat er mensen toch in de problemen komen, door te hoge lasten.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie geeft aan dat de starterslening wordt versoberd. Sterenborg:” In principe wordt de starterslening alleen nog verstrekt voor bestaande bouw, maar het college houdt zich het recht voor om uitzonderingen te maken voor nieuwbouw in bepaalde projecten voor starters. Wij weten dat in onze gemeente hier vraag naar is. Heeft het college hiervoor ook plannen?

Het is veel geld wat wij als gemeente voor de starterslening reserveren, geld wat lang onderweg is. We betreuren het dat het rijk niet langer aan deze regeling bijdraagt, dit in tegenstelling tot eerdere uitspraken. We hebben kennis genomen van de voor en nadelen van het in stand houden van de starterslening. We denken dat deze regeling ook een aanzuigende werking kan hebben en zo krimp kan tegengaan.”

De PvdA vindt het een gedegen stuk en een effectief instrument en is positief over dit voorstel. De GBS gaat akkoord met het voorstel wat op tafel licht. De VVD vindt dat mensen te hoge verplichtingen aangaan door deze lening. Hier wordt niet gelijk over gedacht.

Wethouder Gelling zegt, dat  deze lening bedoeld is om starters op de particuliere woningmarkt de gelegenheid te geven een start te maken als woning eigenaar. Gelling: ”Dat heeft effect op de woningmarkt en dus ook op de huurmarkt. We willen de beweging op de woningmarkt bespoedigen. Juist omdat banken nu strenger zijn en bij de eerste hypotheek ok een eigen bijdrage vragen. Ook bij verbeterkosten blijft het onder de 175.000 euro. De volledige ruimte hoeft niet benut te worden. De mensen hoeven niet economisch gebonden te zijn.”

Raadslid Sterenborg :”Jammer dat er nog geen concrete plannen zijn voor nieuwe projecten, want er is wel behoefte aan starterswoningen in bepaalde kernen. Daar zijn praktisch geen woningen te koop beneden de 175.000 euro.”

Wethouder Gelling: ”Ik kan mij voorstellen wat u zegt; alleen het dilemma wat twee weken geleden ook geschetst is . We zitten op dit moment  nu al met een overschot aan woningen. Er zijn concrete plannen in verschillende kernen. Vanuit de kernen hebben we ook het verzoek gekregen. Ik ben onlangs in Mussel geweest, waar ons ook de vraag is voorgelegd. Zou er niet wat kunnen en hebben daarvoor zelf ook een opzet daarvoor  gegeven. Ik heb hen ook verteld en  zo zullen we ook met vragen omgaan om te kijken in hoeverre dat binnen het  totaal aan de orde zou kunnen zijn. Dus dat wil ook niet zeggen, dat er niet gebouwd zou kunnen worden. Feit is alleen wel, wat we geconstateerd hebben ook in de woonvisie; dan  er dan uit de voorraad teruggenomen moet worden. Maar per definitie alle plannen afwijzen  is niet zo. Dat is wat anders dan dar er heel concrete plannen zijn.”
Sterenborg: ”Die overcapaciteit waar u het over hebt, dat is natuurlijk niet echt in die kleine kernen. Ik weet ok wel dat we niet zomaar woningen van de ene plaats naar de andere plaats kunnen doen, maar het is we iets omrekening mee te houden. “Gelling: ”Ik neem uw opmerking mee”

De SP vindt de bedragen te hoog en wil een kortere termijn. De wethouder wil duidelijkheid bieden voor de langdurige termijn. De risico’s zijn beperkt door de hypotheekgarantie.

Het CDA, de ChristenUnie, het GBS,D66 en fractie Mellies  zijn voor dit voorstel en de SP stemt tegen.

Agendapunt 13: Zienswijze conceptbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Wedeka.

D66 maakt nog wat opmerkingen en heeft ook nog enkele vragen. Volgens de VVD  lukt de uitstroom niet volgens de werkelijkheid. GBS stemt in met de zienswijze. De PvdA houdt het kort en stemt ook  in met deze zienswijze. De SP  begint over de gedwongen tewerkgestelden en heeft ook nog commentaar op het hoge salaris van de directeur van Wedeka. Er worden verhelderende vragen gesteld door D66 en de PvdA. Het CDA vind de begroting realistisch en steunt de zienswijze.
Raadslid Ingrid Sterenborg: ”Wij kunnen ons vinden in de zienswijze van het college. Hoewel er wel een risico is ten aanzien van de hoogte van de rijkssubsidie. Er is in de begroting geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting omdat Wedeka forse tekorten heeft. Ook hierin zit nog een mogelijk  risico zoals u zelf ook aangeeft als de werksoorten worden gesplitst. Wedeka heeft goed gepresteerd. We kunnen ermee instemmen, dat de reserves bij Wedeka blijven, zodat we de komende jaren minder hoeven bij te dragen blijven. Dank u wel”

Wethouder Boen: ”We moeten ons goed realiseren dat deze begroting beleidsarm is. Er is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van  de uitvoering van het akkoord van Westerlee.. Dat we alleen ,maar zijn uitgegaan van het natuurlijk verloop. De zaken, die te maken hebben met liquidatie komen hier niet aan de orde. Dat is ook afgesproken met de provincie over wat er in de meerjarenbegroting terecht moet komen. Er wordt nu bij de taakstelling gekeken nar landelijke ontwikkelingen. Er wordt gekeken hoeveel mensen er uitstromen en over de specifieke situatie van de regio. De GBS en ook  de ChristenUnie geven  aan, dat  er goed gewerkt is en er goed gepresteerd is, waarvan akte en we zullen dat ongetwijfeld doorgeven aan de betrokkenen. Over de topinkomens. We nemen de normering topinkomens serieus. Bij overschrijding zullen er maatregelen komen. Ik wijs de opmerkingen af van de SP over gedwongen te werkstelling. Dit is absoluut niet aan de orde.”
Het  CDA en ook de andere partijen ondersteunen deze reactie van de wethouder. Sterenborg: ”We hebben het hier al vaker over gehad en we hebben afgesproken, dat we hier niet meer zo over zouden spreken .”De SP ontkent, dat dit is afgesproken.

Boen: ”Het gaat over het weer kunnen re-integreren  om arbeidsfit  te worden. Daar moeten inspanningen voor worden verricht. Het beleid wat is afgesproken wordt uitgevoerd.

De SP en de VVD zijn tegen deze zienswijze. Verder kan iedereen instemmen met deze zienswijze.

Besluitvorming zonder debat.

Agendapunt 14: Voordracht leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON.
(Zie het voorstel van b. en w. d.d. 4 september 2015,nr 7110)

Agendapunt 15: Vaststellen instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal.
(Zie het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 4 september 2015.nr R 7115)

Agendapunt 16: Vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie.
(Zie het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 4 september 2015,nr. 7116)

Bovengenoemde agendapunten worden met hamerslag vastgesteld, waarna de raadsvergadering voor tienen wordt gesloten

Top

12 oktober 2015

Vanavond wordt  de reactie op het voorontwerp van het rijksinpassingsplan vastgesteld. Deze  zienswijze wordt  na inbreng van alle fracties en de nodige discussie en na beantwoording door wethouder Peter Gelling, ondersteund door 20 van de 21 raadsleden


Besluitvormend met debat
.

Agendapunt 5 :Voorontwerp inpassingsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
Vanavond wordt  de reactie op het voorontwerp van het rijksinpassingsplan vastgesteld. Voor 23 oktober moet die reactie binnen zijn. Ook worden we geïnformeerd over de acties, die het college heeft ondernomen om de komst van het windpark tegen te gaan, om de nadelige consequenties zoveel mogelijk te beperken.

Beoogd effect
Alle mogelijkheden  benutten en acties ondernemen om het windpark, in de huidige omvang en massaliteit, tegen te houden.

Inbreng raadsfracties
Het CDA gaat ook voor  duurzaamheid en memoreert  de motie die  raadsbreed is aangenomen. Het  CDAvindt de massaliteit ongepast. De SP vindt dat het wel wat scherper mag worden gesteld in deze brief. Het zonnepark had best genoemd mogen worden in de brief van het college. Er worden ook fouten genoemd  die in het  stuk staan  van degenen, die het plan  hebben opgesteld.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”De  ChristenUnie gaat uit van de Bijbelse opdracht. God houdt de mensen als rentmeesters, verantwoordelijk voor wat zij  met Zijn schepping doen, omdat de mens is geschapen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Duurzaam omgaan met energie dient tot een  eigenheid te worden in ons handelen. Wij zouden graag zien dat de burgers zich bewust zijn en blijven van de gevolgen van eigen handelen voor  het milieu. Daar varen we allemaal wel  bij, net als de  toekomstige generaties. De ChristenUnie is voorstander van alternatieve energie en dus ook niet tegen windenergie. Maar zoals de plannen er nu liggen voor een windpark in de Drentse monden, Oostermoer in deze omvang op deze locatie vinden wij te massaal en heeft volgens ons te veel nadelige gevolgen voor onze inwoners. Tot nu toe is er ook geen sprake geweest dat omwonenden hebben kunnen participeren in de opbrengsten. Dit is volgens de ChristenUnie een voorwaarde. We willen onze waardering uitspreken voor de ondernemers uit Stadskanaal en Buinermond. Zij zijn oplossingsgericht bezig en hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of het haalbaar is in dit gebied een solarpark te ontwikkelen. Hierbij kunnen wij ons aansluiten. Het zou wat ons betreft een en en  park kunnen worden, en zonnepanelen en windturbines. Zoals  de zienswijze er nu ligt kunnen wij ons er in vinden . Het blijft ons bevreemden dat we niet eerder in dit proces zijn gekend/betrokken. Mede daardoor voelt het alsof het ons wordt opgelegd. “

De PvdA geeft een korte terugblik. Al vanaf het begin liep het al niet goed. Bewoners hebben zich overvallen gevoeld. De PvdA stemt in met deze zienswijze. De GBS is ook tegenstander van dit megapark en vindt de aanleg van dit park een versterking van de krimp. 82 % van de Stadskanaalsters zijn  tegen dit park. De zienswijze ondersteunen ze. De VVD wil meer aandacht voor het gebrek aan draagvlak. En spreekt uit, dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.D66 wil weten hoe sterk we in dit dossier staan. Hebben we nog invloed op dit proces, vraagt hij zich af.D66 vindt de brief ook te zwakjes. Fractie Mellies ondersteunt deze zienswijze. Hij geeft wel aan dat het “vechten tegen windmolens” is. Met andere woorden hij verwacht er niet veel van.

Beantwoording  wethouder Gelling

Wethouder  Peter Gelling:”. Ik heb veel waardevolle tips gehoord. Deze opmerkingen zijn genoteerd en die nemen wij mee in de beoordeling van de MER We maken gebruik van de kennis van de omgevingsdienst voor advies. Er is een idee gekomen van een aantal ondernemers om een  solarpark in plaats van windmolens  te kunnen realiseren  om wel te komen aan de taakstelling voor duurzame energie. Dat idee hebben wij ondersteund. Het is niet een concreet plan. Daar zijn investeerders voor nodig. Zo gauw die er zijn, zijn wij aan zet. Op het moment dat iemand zich meldt kan ik u zeggen zullen we dat wederom direct oppakken, daar waar het kan faciliteren en ondersteunen we dat. We zijn het er helemaal mee eens dat de transitie van het winnen van fossiele energie naar duurzame energie, dat die zijn doorgang zou moeten hebben. Ten slotte en dan haak  ik aan bij mevrouw Sterenborg van de ChristenUnie, dienen we het ook door te geven aan onze kinderen en laten we dat dan zo goed mogelijk doen. We dragen dit ook uit  richting Den Haag. Er zijn ook contacten met kamerleden, die ook moties indienen en kritisch zijn op dit plan. De brief sluit aan bij de eerdere geschreven brieven. Het betreft wel windparken. Ik wil kijken of we de brief nog wat steviger  kunnen aanzetten. Het kabel tracé is nog niet duidelijk, Het heeft geen consequenties voor het Mercuriuspark.”

In eerste termijn wordt nog gereageerd door de SP over toekomstige schade. De GBS  en D66 misten nog  enkele antwoorden van de wethouder.

Eindconclusie: burgemeester Galama: “Het park wordt opgedeeld in parken; de toonzetting wordt iets peperachtige, iets stelliger. Daarvoor geven we mandaat aan het college. Er komt een opmerking , die in algemene zin verwoordt, dat de schade  mocht er aanleiding toe zijn, vergoedt wordt.

De heer Maarsing  is het niet eens met deze zienswijze en legt een stemverklaring af daarover.

De zienswijze wordt met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Top26 oktober 2015

Deze vergadering  is kort en wordt binnen het uur al gesloten door de voorzitter burgemeester Galama. Het gaat over politieprioriteiten 2016,de verordening BIZ centrum Stadskanaal en twee bestemmingsplannen

Algemeen

Bij mededelingen  wordt een  traktatie bij de koffie aangekondigd omdat Ayke  Maarsing en zijn vrouw 50 jaar zijn getrouwd. Hiermee wor5dt hij natuurlijk gefeliciteerd. Bij de lijst met toezeggingen  wordt toegezegd dat er in januari een avond over het sociale domein  zal plaatsvinden. De bijeenkomst over het armoede beleid  zal  in januari 2016 worden gehouden.
Bij  ingekomen stukken   reageert raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie op de brief van Dutch Child Center  die gaat over ,meer keuze voor ouders en gemeente in de jeugdzorg. Dijkstra: ”Dank u wel voorzitter, het   gaat over ingekomen stuk nummer  6. Ik heb daar een vraag over. Zijn bij de zorgcontracten  voor 2016, de zelfstandig werkenden  en de identiteitsgebonden zorg meegenomen?”
Wethouder Johan Hamster  van de ChristenUnie: ”Wij hebben onze WMO-inkoop zo ingericht, dat er een vrije inschrijving is, los van enige godsdienstige inkleuring. Maar via het PGB  staat het iedere inwoner van ons vrij om een hulpverlener naar  keuze in te huren, zoals u dat ook in de verordening hebt vastgelegd “ Dijkstra is tevreden met dit antwoord.

Bij inlichtingen van het college wil wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie nog iets mededelen over de huishoudelijke hulp. Hamster:”  Er is recent een uitspraak gedaan door de rechtbank  Noord-Nederland, waarbij een voorziening is getroffen voor een  inwoner in onze gemeente op het gebied van de huishoudelijke hulp. Op dit moment onderzoeken we de inhoud en de mogelijke consequenties van die voorziening en daar komen we wellicht op een later moment bij u op terug” De wethouder zegt toe dat we uiterlijk in december in dit jaar er op terugkomen. 

Bij rondvraag wordt gesproken over het bericht over  het bestuur van Plaatselijk belang in Alteveer, waarin ze  aangeven zich terug te trekken wegens mis communicatie. Wethouder Gelling geeft aan contact op te nemen met dit bestuur en stelt voor tevens een avond te willen beleggen met de wijkraden  en dit te  koppelen aan  een evaluatie van de wijkraden.

Besluitvormend  met  debat.

Agendapunt 12 :Beleidsprioriteiten politie-inzet 2016.

Mevrouw Sterenborg is nu voorzitter, omdat dit de portefeuille van burgemeester Baukje Galama is. Bij dit agendapunt worden de zelfde beleidsprioriteiten als in 2015 vastgesteld.

Inbreng raadsfracties

Het CDA is tevreden en vraagt of de politie op sterkte is. De SP is ook tevreden, maar  geeft aan dat er wel eens overlast  is en dat de politie  dan zegt. Zou u  wel een aangifte doen, omdat u er wel eens meer last van kunt krijgen, dan dat u er voordeel van hebt.
Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Ik sluit mij aan bij de vorige sprekers en wil ik u danken voor het beleggen van de avond, waarbij we hebben gesproken over de prioritering. Het lijkt me goed, dat de raad op zo’n avond zijn mening kan geven en dat we mochten spreken met de politie en de andere gemeentes, die deel uit maken van onze regio. Ik denk, dat dit ook zo moet blijven.” De PvdA bedankt ook voor het werk van de politie. Zij wil extra aandacht voor  extremisten van rechts, maar ook van de mensen van de Islamitische staat.

Beantwoording burgemeester Galama

Burgemeester Baukje Galama:”Ik ben  blij met  de dank voor de werkwijze en waardering  voor de avond, waarbij de lokale prioriteiten worden vastgesteld. Ook kunnen er dan vragen worden gesteld en een extra toelichting worden gegeven door de politiefunctionarissen. We zijn zo in het kader van openbare  orde en veiligheid best  goed bezig. Er zijn ook voldoende politiefunctionarissen in de regio. Wel moet er nog wat geschoven hier en daar. Zij vraagt de SP  om  het hele verhaal te vertellen. Dat wordt toegezegd. Daar waar intimidatie plaatsvindt moet er te allen tijde aangifte  worden gedaan.”

Agendapunt 13 :Verordening BIZ Centrum Stadskanaal.

Het gaat hier over het vaststellen van  de verordening bedrijfsinvesteringszone Centrum Stadskanaal 2016

Inbreng raadsfracties

Het CDA vindt het een goed initiatief.Het is goed gegaan  en we willen ermee  doorgaan. De SP  gaat ook akkoord,omdat er draagvlak voor is.
Ingrid Sterenborg  raadslid van de ChristenUnie: ”Eind 2011 is de BIZ in werking getreden. De ChristenUnie kan instemmen met  de verordening. Onder aanpak/uitvoering/voortgang wordt gesproken over een evaluatie. De vraag daarbij is. Heeft er afgelopen vijf jaar ook een evaluatie plaatsgevonden?” De PvdA stemt ook in, omdat er voldoende draagvlak is.D66 vindt het een mooie vorm van samenwerking om ook bezoekers te trekken en vraagt ook naar de evaluatie. fractie  Mellies stemt ook in.

Wethouder Peter Gelling

Hij dankt voor de positieve reacties. Ten aanzien van de respons. Wethouder Gelling: ”Er moet een respons zijn van minimaal 50% en indien 2/3 daarvan positief is  zal er sprake zijn van continuering. Bij twijfel kan worden overwogen om nogmaals tot vraagstelling over te  gaan om meer zekerheid te krijgen. Wat betreft de evaluatie. De vorige verordening is vastgesteld in 2010. De invoering daarvan heeft plaatsgevonden in 2011. Dat heeft even tijd gevraagd.  En dat ziet u ook in het voorstel staan. Dat heeft gemaakt voor wat betreft de einddatum er bij de winkeliers wat onduidelijkheid was, waardoor zij zich vergist hebben in de einddatum en eigenlijk daartoe niet zijn gekomen tot en hele concrete evaluatie.”

Agendapunt 14 :Bestemmingsplan “Musselkanaal, Sluisstraat 72”.

Inbreng raadsfracties

De SP en de PvdA zijn  tevreden en vinden het een goed voorstel. Raadslid  Ingrid Sterenborg  heeft daar niets aan toe te voegen. Het CDA wijdt er wat meer woorden aan, maar is ook akkoord. Ook  wethouder  Peter Gelling  is hier natuurlijk blij mee.

Agendapunt 15 : Bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Landlaan Jabbingelaan ”

Inbreng raadsfracties

Sterenborg raadslid ChristenUnie: ”Ook bij dit agendapunt kunnen wij akkoord gaan met de wijzigingen in het bestemmingsplan, zodat er een mooie zorgvoorziening mogelijk wordt gemaakt” Het CDA is ook complimenteus en zegt, dat er veel draagvlak voor is en gaat eveneens akkoord.  De PvdA is blij met de goed opkomst op de vergadering daarover. Wethouder Gelling  sluit zich daar volmondig bij aan.

Besluitvormend  zonder  debat.

Agendapunt  16 Vaststellen vergaderschema 2016.

Dit agendapunt wordt zonder enig commentaar en met hamerslag vastgesteld zodat we na ruim 50  minuten huiswaarts kunnen keren.

Top

Nabeschouwingen van de Najaarsnota 2015 en Programmabegroting 2016 tijdens raadsvergadering Stadskanaal

Vanavond wordt de Najaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016 behandeld met 21 raadsleden. We hebben een goede reservepositie. We moeten willen blijven streven naar structureel sluitende begrotingen. We zien nu dat we nauwelijks extra ruimte hebben. Wij willen op termijn voldoen aan de vangdoelstellingen van afval naar grondstof. Een scheiding van 75 % van het huishoudelijk afval in 2020 is onze opdracht

ALGEMEEN EN INFORMATIEF

Bij de vaststelling van de agenda wordt afgesproken om  alle drie agendapunten in een keer te behandelen.

Besluitvormend met debat
.

Agendapunt 12 : Najaarsnota 2015 en Agendapunt 13: Programmabegroting 2016 Agendapunt 13a: Ombuigingsmaatregel begroting 2016.

Klik hier voor de bijdrage van Bert van Beek van de ChristenUnie

Het  CDA geeft complimenten voor de geleverde stukken. Er zijn wel  risico’s, maar het CDA stemt wel in met de voorstellen. Het internet is nu nog matig in de buitengebieden. Over Westerlee is het CDA bezorgd .De zwaksten wil het CDA ook ontzien zegt Boels van het CDA.
De SP  wil niet meer bezuinigen op de zorg en zegt dat het helemaal is afgeschaft. Daar is lang niet iedereen het mee eens.
De SP wil niet meer ombuigen. De SP heeft grote twijfels over de sociale werkvoorziening.  Over Westerlee is de SP ook bezorgd.
Bert Van Beek van de ChristenUnie: ”Ik hoor u een heleboel zeggen meneer Idema. Heel veel zaken waar u op tegen bent en een aantal zakenwaar u voor bent. Ik hoor u bijvoorbeeld zeggen; de drie zwembaden moeten blijven, huishoudelijke hulp  zoals het nu geregeld is zijn we op tegen. Ik vraag mij ook af. Hebt u ook plannen voor bezuinigingen, want ik weet niet waar u dat van wilt betalen” De SP  blijft bij zijn standpunt en zegt” Ik weet ook niet hoe we het moeten betalen. Ik geef het op zegt van Beek, tenslotte.

De PvdA zegt dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Toch valt het steeds weer tegen, omdat het rijksbeleid wispelturig is. De PvdA stemt ook in met het voorstel van de ChristenUnie om in 2016 een opiniërende  vergadering te beleggen. De discussie over de zwembaden wordt pas op 30 november gehouden. Ook de PvdA wil bij het afvalbeleid  kijken of het beter kan.

GBS vindt dat het financiële perspectief nog niet goed is. Zij maken zich  zorgen over te  treffen maatregelen. Ze zijn tegen lastenverzwaring van de burgers. De GBS wil ook een speciale avond in 2016.De GBS geeft  aan dat er onduidelijkheid is over de inkomsten van de  landelijke overheid. Ze zijn het eens met de ChristenUnie dat er te weinig plannen zijn uitgevoerd en er te veel geld op de plank is blijven liggen.

De VVD ziet dat er grote taakstellingen op ons wachten in de komende jaren. Zij hebben veel vragen over Westerlee en veel andere kwesties, zoals de kosten van het innen van belastingen.  De VVD sluit zich aan bij het voorstel van de ChristenUnie voor een financiële vergadering.

D66 vindt dat de kosten van de BMW kamer te hoog. Van Beek:” Volgens mij wordt die voor meerdere doeleinden gebruikt en dan is het een prima optie” D66 vindt het een goed verhaal, ook financieel maar vindt het moeilijk te lezen en zegt, dat we wat de leesbaarheid betreft een voorbeeld kunnen nemen aan Staphorst. Van Beek: ”Ik vond het wel verrassend, dat de heer Pals hiermee kwam. Ik heb volgens mij in mijn bijdrage gezegd, dat het een goed en duidelijk stuk was. Ik heb even gekeken, want u stuurde een mailtje rond met wat bijlagen en u wijst daarbij inderdaad op Staphorst. Geweldige gemeente trouwens. Waar ik mij in kan vinden is het eerste gedeelte wat je aan kunt klikken met wat getallen. Daar zit wel wat in. Onze begroting ziet er keurig uit. Volgens mij hebben we ook een rekeningcommissie die ons ook het een en ander uit kunnen leggen. Ik zie niet in waarom het nu onduidelijk is.” In de communicatie naar de inwoners is dat eerste stuk wel prima volgens Bert van Beek. D66 is daar ook blij mee dat het zo wordt opgepakt.D66 stemt tegen de begroting en vindt het niet erg als we onder repressief toezicht komen te staan.

Fractie Mellies wordt niet vrolijk van de Najaarsnota. Er liggen volgens Mellies nog te veel risico’s op de loer. Er zouden best wel eens nog meer tegenvallers kunnen komen.

Beantwoording  College

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie

We zijn altijd stevig en solide geweest als gemeente Stadskanaal. En uiteraard willen we dat blijven. We hebben een goede reservepositie. We moeten willen blijven streven naar structureel sluitende begrotingen.

We zien nu dat we nauwelijks extra ruimte hebben. We presenteren u een begroting met een meerjarig overschot van 0.1 %  van onze begroting. De jaren daar naar toe kennen allemaal tekorten. Dat was ons als college de aanleiding en ik hoorde daar ondersteuning voor in de raad, dat we naar meer zekerheid toe willen. Ik heb heel wat onzekerheden gehoord van u over posten die risico’s zijn. Een voorbeeld is de bezuinigingen op het sociaal domein, die neutraal wordt ingeboekt, maar het moet nog wel gerealiseerd worden. Dat moeten we doen door de transformatie in te zetten. Wij willen voorkomen, dat we onder preventief toezicht komen, dat beperkt ons zo bij het nemen van besluiten en bij het aangaan van nieuwe investeringen, dat we ten allen tijde  dit willen voorkomen. Vandaar de bezuinigingsmaatregelen, die we u hebben doen toekomen. We willen ook niet afhankelijk worden van andere Wedeka-gemeenten om een goede onderbouwing te geven van de taakstelling van ons. Niets doen is niet aan de orde. Binnen een half jaar zullen we met nieuwe bezuinigingsvoorstellen moeten komen, waarbij de raad betrokken zal worden ook op verzoek van alle fracties. Het is een toezegging. Over de vorm van de begroting begrijp ik dat er vereenstemming is over het boekwerk voor u , maar dat u vooral in de communicatie met de inwoners iets wilt veranderen. Het moet helderder en simpeler. Deze ambitie deel ik. We willen het inzichtelijk maken naar de inwoners. Het is niet nodig om daar een werkgroep voor in het leven te roepen. De rekeningcommissie kan deze signalen afgeven, zodat het college dan met een goed stuk kan komen ,wat ook te begrijpen is voor de inwoner.

Over de Najaarsnota. We hebben geprobeerd u een resultaat te presenteren voor dit jaar. Het lijkt nogal mee te vallen voor 2015,zodat we wellicht dit jaar nog zwarte cijfers gaan schrijven. In de decemberwijziging zullen we dit vermelden. Ook iets bijzonders in deze Najaarsnota , de heer van Beek legt het wat te negatief uit. De onder uitputting ; we presenteren het niet zoals  bij de jaarrekening, kijk eens  beste raad  we hebben ,dit nog niet gedaan? We proberen nu al te melden, wij gaan dit jaar hetgeen we  kunnen doen ,wat we gepland hadden een gedeelte niet. We gaan naar een nieuwe systematiek toe. Dat is juist een teken, dat we in control proberen te komen om de problematiek die u aangeeft. Al die jaren onder uitputting, hoe kan dat nou, juist er naar toe zodat we aan de voorkant weten wat we doen, zodat we u op tijd kunnen informeren, zodat u er ook op kunt sturen. Bert van Beek fractievoorzitter ChristenUnie: ”Laat ik er mee beginnen om te zeggen, dat ik het niet negatief bedoeld heb, maar ik heb het wel bedoeld, dat wij al twee jaar lang gezegd hebben en al twee jaar lang hebben wij een toezegging gekregen. U hebt gelijk ChristenUnie, u ziet het goed, wij moeten meer investeren, wij gaan meer investeren  en vervolgens gebeurt het niet en ik heb ook gezegd, dat ik het een prima plan vindt, alleen het is twee jaar lang niet gebeurd niet gerealiseerd.” Hamster: Dan vat ik het nu op dat u ons steunt in de nieuwe opzet in de hoop meer in control te komen.” Van Beek: “Maar ik heb ook niet beweerd, dat we niet in control willen komen. We hebben alleen te kennen gegeven, dat we eigenlijk een groot gedeelte al gerealiseerd zouden hebben. Dat waren de toezeggingen van de vorige wethouders, waaronder de heer Bessembinders. Ik ga naar de WMO. Zorg continuïteit staat op de eerste plaats. Huishoudelijke hulp.  We gaan het er over hebben. Voor 14 december hoort u het van mij.”   

Wethouder Gosina Brongers

Onder uitputting lijkt een terugkerend fenomeen te zijn. Daar moeten wij vanaf volgens de meeste fracties. Als college willen wij nu het restant krediet van bijna  3 en een half miljoen  laten vervallen. De afgelopen maanden heeft u kunnen lezen, zijn alle civiele kunstwerken, bruggen enz. en beschoeiingen geïnventariseerd. Het gemeten  beheerssysteem is nu nagenoeg gevuld en dat wij inzicht hebben in ons meerjarig onderhoud. Op basis daarvan kunnen wij u een meerjarig onderhoudsplan  voorleggen en daar ook uitvoering aan geven. Wij kunnen gerichter werken, prioriteiten stellen als het gaat om beschoeiingen, kunnen wij onze kosten beheersen. De reserves zijn daarvoor gelabeld. In onderhoudssituaties mag er geen sprake zijn van onveilige situaties, ook niet waar het een dichte en hoge begroeiing betreft. Wanneer zulke signalen ons bereiken nemen wij zo spoedig mogelijk maatregelen om de situatie te verbeteren. Medio 20 16 weten we meer over de spoorlijn naar Stadskanaal. Het geld van 60 miljoen is vastgelegd.

 Van Beek: ”Ik hoor u net wat zeggen over het afval, dat u dat samen met andere gemeenten doet? Ik hoor u eigenlijk niets zeggen over de punten ,die wij genoemd hebben ,minder ledigingen, een extra container, een aparte container voor plastic. Wordt dat allemaal meegenomen in dat plan waar  u het over hebt of moeten wij ons daarover beraden of moeten we ons beraden over een motie waarin wij dit verzoeken. Het afvalwaterplan heb ik ook een opmerking over gemaakt, over de riolering te klein is, laat ik het maar zo zeggen en dat er explicieter benoemd moet worden ,dat bij stortbuien, de riolering vergroot moet worden. ”Wethouder Brongers: ”Die wateroverlast in Musselkanaal nemen we mee in ons plan. De inzameling  van ons afval hebben wij hoog op onze agenda staan en de opmerkingen van een aantal fracties gehoord hebbende over het inzamelen van het plastic afval en de drankenkartons. Wij willen op termijn voldoen aan de vangdoelstellingen van afval naar grondstof. Een scheiding van 75 % van het huishoudelijk afval in 2020 is onze opdracht. Om dat te bereiken zijn we bezig met het opstellen van het beleid en de haalbaarheid en dat zijn dan de vragen die gesteld zijn, van het aanbieden van een extra container en of het vaker of het minder vaak aanbieden. Wethouder Brongers:” De kosten en hoe om te gaan met het GFT afval zullen deel uit maken van beleid. Het streven is om dat in april aan u aan te bieden. Dan over de afvalstoffenheffing; door het aantal ledigingen groen/ grijs ongeveer 20.000 stuks is er een dekkingstekort ontstaan. Dat betekent ook, dat wij en onze burgers goede resultaten hebben behaald wanneer we gescheiden inzamelen. Daarnaast is het zo dat er uit gebleken is, dat wij niet meer kostendekkend kunnen werken. Daarom is het voorstel om het vaste deel met 13 euro te verhogen.

Wethouder Boen

Boen: “Een opmerking naar de SP, Ik blijf bij het standpunt, dat ik eerder  verkondigd heb, dat ik de uitdrukking ”tewerkstelling” afwijs. Het TDC belooft een baan. Nou TDC belooft niets. Het TDC wil mensen begeleiden naar werk en als gaat over opdoen van ervaring in dat werk, als het gaat om het arbeidsfit worden gemaakt voor het werk, dan betekent dat het TDC in samenwerking met het SW bedrijf een rol in heeft. Zo zijn de afspraken daarover gemaakt.

Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om afspraakbanen te realiseren, ook met het feit, dat het daarbij moet gaan over nieuwe werkgelegenheid. Dus het betekent niet, dat wanneer je een aantal mensen bijvoorbeeld vanuit het SW bedrijf gaat detacheren, dat daarbij  afspraakbanen worden gerealiseerd. We hebben het dan ook dan niet over de directe doelgroep mensen, die al in het SW bedrijf zitten, maar het gaat dan met name om de nieuwe doelgroepen. Daarvoor is het uiterst lastig op dit moment om die afspraakbanen te realiseren. Vanuit de arbeidsmarkt regio worden acties om te komen tot afspraakbanen, zowel van de overheid  alsook voor het bedrijfsleven worden die op dit moment extra gecoördineerd. Wat we op dit moment aan het doen zijn is om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om menen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het hele verhaal van loonwaarde bepalen en loonkostensubsidie om die op een fatsoenlijke manier in een baan geplaatst te krijgen. We rapporteren daar zeker over, wanneer het zover is.” Van Beek: “Ik  had de portefeuillehouder nog iets gevraagd over de commissie van Zijl, daar heb ik hem nog niet over gehoord.” Wethouder Boen: ”Dat klopt ,u had gevraagd naar het moment waarop het rapport deel 2 van de commissie wordt opgeleverd. Het schijnt dat ik gezegd heb eind oktober. Ik geloof dat u dat zegt. Ik denk dat dat over een week of vier zal plaats gaan vinden. Voor de Kerstvakantie in elk geval.”

Wethouder Gelling

De wethouder geeft aan dat alle partijen inclusief de raad worden betrokken bij de centrumontwikkeling. Voor de zomer komt het voorstel met de visie daarover  in de raad. Ook komt de wethouder nog met een zienswijze over het FOC in Assen. Wethouder Gelling: ”De Heer van Beek heeft een vraag gesteld met betrekking tot krimp en bouwen. Met betrekking tot  het meer bouwen. U refereerde aan de  avond, die we als college  hebben gehad met de inwoners aldaar in Mussel. Ik heb ondertussen afspraak staan met de jeugdige starters in Mussel om met hen in gesprek te gaan.

Voor wat betreft sloop. In  Musselkanaal zijn er concrete plannen. We gaan niet rucksichtslos slopen. We zijn voor de statushouders op zoek naar huisvesting zonder te gaan bouwen.”

Burgemeester Galama

Burgemeester Galama:” We zitten op schema met het Mercuriuspark. We werken aan een bedrijventerrein voor de toekomstige ontwikkelingen  ook ten voordele van de duurzaamheid voor de toekomst. De heer  van Beek had het over de gronden van het Zuidoost Groningen in Ter Apelkanaal. Nee wij verkopen geen gronden aan Havestag, het bedrijf wat voornemens  is om zich daar te vestigen. Het vindt binnen het geheel zelf grond van een externe partner, maar ik vind het ook niet belangrijk in die zin.  Wij hebben ook in het kader van Mercuriuspark eigenlijk afgesproken om de bedrijvenbestemming daarvan af te halen. Maar het belangrijkste is, dat er nieuwe ontwikkelingen zijn  en er werkgelegenheid gecreëerd wordt. Dat u ons daar een compliment voor geeft daar dank ik u voor en dat zal ik zeker doorgeven.” Ten slotte wordt er nog even gesproken over de kosten van de vernieuwing van de B en W kamer en waar die voor wordt gebruikt en over de verkoop van de oude brandweerkazerne.

De Tweede termijn

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Nog even  naar de portefeuillehouder afval mevrouw Brongers. Kunt  u mij nog eens precies zeggen wat u meeneemt in het plan voor de afvalverwerking. Brongers:” Bij het nieuwe vangbeleid gaan wij de bronscheiding, het inzamelen en de na scheiding opnieuw bekijken voor onze gemeente. Dan hebben we het over soorten containers, soorten plastic zakken ,het aantal ledigingen, de kosten die daar allemaal  bij horen,  inzamelen  van het GFT, het hele pakket van afvalinzameling en scheiding.” Van Beek:” En ook het aantal frequenties van inzamelen ”Dat nemen we ook mee in de verdere ontwikkeling van het beleid kunnen wij daar invloed op uitoefenen en moeten wij daar invloed op uitoefenen, als het gaat om het percentage restafval. ”Van Beek: ”Wij wachten de uitwerking af”

De Najaarsnota wordt tenslotte zonder tegenstem aanvaard.

De Begroting 2016 wordt vastgesteld. De SP stemt tegen de programmabegroting 2016.Met 17 voor en 4 tegen wordt aangenomen. De ombuigingsmaatregelen 13a worden ook door de D66 niet ondersteund, zodat deze met 5 tegenstemmen worden aanvaard.

Top23 november 2015

De brief van het college over huishoudelijke hulp wordt besproken en de gezamenlijke motie om te zorgen, dat tot 1 mei 2016 de periode verlengd kan worden, dat er voor HHT niet meer betaald hoeft te worden dan 5 euro per keer voor huishoudelijke hulp. Deze werd raad breed ondersteund. De motie vreemd aan de orde van de dag over de Transatlantic Trade& Investment Partnership(TTIP)wordt niet ondersteund door D66,de VVD en Mellies. Van Beek ChristenUnie: ”Dit is een signaal naar de Tweede Kamer”

Algemeen en Informatief

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie is deze keer voorzitter, wegens ziekte van burgemeester Galama.  Verder zijn de raadsleden  Hofstra en Kremer afwezig.
Bij het vaststellen van de agenda doet fractievoorzitter Gertjan Boels raadsbreed het verzoek om agendapunt 12 “Overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal”, deze avond van de agenda te halen en dit voorstel 14 december te behandelen.
GBS wil agendapunt 13.”Verordening rechtspositie, wethouders, raadsleden en commissieleden “met debat of een verklaring afleggen.
De PvdA wil graag een motie indienen vreemd aan de orde van de dag. Deze wordt aan de agenda toegevoegd. Het CDA vraagt of we agendapunt 13 met debat krijgen of dat er een verklaring komt. GBS wil graag met debat, maar als dat niet mogelijk is, dan wil GBS  graag een verklaring afleggen.
Bert  Van Beek fractievoorzitter van de ChristenUnie: ”Als ik het nu goed begrijp; als wij die hier aan tafel zitten met uitzondering van Gemeentebelangen nu zeggen, we hoeven geen debat, dan blijft er dus alleen een verklaring over.” Mevrouw Meertens:” Ik vind dat prima, ik wil er graag iets over zeggen”  Van Beek:” Dan is het voor mij akkoord en hoeven wij geen debat” De voorzitter, mevrouw Sterenborg neemt dit over, zodat de agenda is vastgesteld.  

Hierna wordt over de ingekomen stukken gesproken. Gemeentebelangen :” De directeur van de Veiligheidszorg Noord heeft de BOA   ACP mondeling ingelicht over het voorgenomen besluit van de Gemeente Groningen om per 1 maart 2016 het contract op te zeggen met de VZN. In de bijgaande  brief vraagt BOA duidelijkheid  van alle gemeenten en ik vraag mij af of de portefeuillehouder dan kan aangeven wat Stadskanaal heeft besloten”
Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie sluit zich bij de vorige spreker aan, omdat hij dezelfde vraag had.

Beantwoording wethouder Brongers

Op dit moment zijn we als gemeente Stadskanaal in gesprek over hoe we hier verder vorm aan moeten geven. Voor ons is het uitgangspunt, dat wij gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven houden en ook invulling willen geven aan  de zorgplicht die wij verplicht zijn en dan gaat het om de overname van de BOA ’s in dit geval. Het definitieve besluit is nog niet genomen, maar gesprekken vinden dus plaats.

Brief 6 (beantwoording vragen)  en 7 ( brief college) gaan over de huishoudelijke hulp

 De SP is blij met de uitspraak van de rechter over de herindicaties. Ze missen maatwerk onder de noemer HH1 die goedkoper is. Door de herindicatie is het wel extra duur geworden.
De PvdA  wil nu al een motie indienen om zekerheid te creëren voor die groep mensen, die gebruik maken van de huishoudelijke hulp, de HHT. De PvdA dient  een motie in gezamenlijk met de ChristenUnie, het CDA,de SP, Gemeentebelangen en fractie Mellies, om te zorgen, dat tot 1 mei 2016 de periode verlengd kan worden, dat er voor HHT niet meer betaald hoeft te worden dan 5 euro per keer voor huishoudelijke hulp.
Gemeentebelangen  geeft aan ,dat het toch anders blijkt te liggen door gerechtelijke uitspraken en door voortschrijdend inzicht. Ook is er veel onrust. Gemeentebelangen is nog steeds bezorgd ondanks de brief. Ook is er nog veel onduidelijk.

Raadslid Okko Dijkstra van de  ChristenUnie: ”Deze keer  ingekomen stuk van het college ,een brief over de huishoudelijke hulp, waar we als raad op mogen reageren. Een jaar geleden op 3 november  hebben we als raad een  besluit genomen  over de  Hulp bij het huishouden, waarbij  het uitgangspunt was, dat in de nieuwe Wmo  het regelen van schoonmaakwerkzaamheden geen wettelijke taak meer is.
In Den Haag  is de uitleg over dit uitgangspunt ondertussen  zodanig veranderd, gehoord de uitleg van staatssecretaris van Rijn, dat het inderdaad niet meer overeenstemt met het beleidskader wat we vorig jaar hebben vastgesteld.
Ook  geeft u in  uw brief aan  dat de voorzieningenrechter en de Commissie rechtsbescherming hebben gezegd dat schoonmaakwerk wel tot reguliere WMO-taak hoort en Huishoudelijke hulp als zodanig te beschouwen.

Het is duidelijk, dat het beleidskader daarom moet worden  gewijzigd, wat ons als gemeente weer veel werk bezorgt.
De ChristenUnie   is ook van mening dat we bij de doorontwikkeling van het beleid, een gedragen beleid dat duurzaam, financieel houdbaar is, het doel moet zijn.

 Het is goed, dat u aangeeft de ingediende bezwaarschriften zorgvuldig te willen  beoordelen en we verwachten dat  er ook zorgvuldig   wordt gecommuniceerd met de  doelgroep  en  ook met de bezwaarindieners over de procedures, zodat er geen  onzekerheid en onrust ontstaat. Ik sluit hierbij aan bij Gemeentebelangen, die het heeft over het betrekken van de Participatieraad, maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend.

Over deze brief  willen we u een aantal vragen stellen.
Wat betekent dit nu voor Stadskanaal t.a.v.de huishoudelijke hulp in de toekomst?
Kunt u inzage geven in welke richting u het beleid denkt aan te passen en te herformuleren.
Hoe moeten we ons de dialoog-gestuurde aanbesteding, waarbij u de zorgaanbieders betrekt bij de doorontwikkeling van het beleid voorstellen?
Kunt u al ongeveer aangeven wat de consequenties zijn van dit  doorontwikkelde beleid?
Is de implementatiedatum  van 1 mei 2016 te realiseren? Tenslotte de motie die mevrouw Kroom heeft ingediend is zoals u hebt gehoord ook mede door ons ingediend.”

Raadslid Luiken van de SP: ”U geeft aan, dat de regering ondertussen al veel veranderd heeft, maar er is alleen maar geld bijgekomen vanuit de regering, waardoor we de HHT hebben kunnen realiseren en voor  de rest was het altijd aan de gemeente om het in te kleden  zoals we het gedaan hebben. Daar hebben jullie zelf voor gekozen. Dat had niet zo gehoeven. Er zijn ook gemeentes geweest, die dat niet gedaan hebben ”
Raadslid Okko Dijkstra ChristenUnie: ”Het is zo dat meneer van Rijn eerst aangaf, dat de huishoudelijke hulp niet meer in de WMO paste, maar dat uit  de laatste ontwikkelingen toch wel blijkt, dat hij daar minder stellig in staat en juist nu weer aangeeft, dat het toch wel anders is dan de minister  in het begin heeft aangegeven. De regering is daarin onduidelijk geweest en dat het daardoor voor het college ook lastig is natuurlijk, maar wel goed dat het college dit beleid gaat aanpassen.”

Klik hier voor de motie huishoudelijke hulp.


Beantwoording  wethouder Johan Hamster

Johan Hamster van de ChristenUnie: ”Er zijn  veel opmerkingen gemaakt en vragen gesteld en ook de constatering kan ik hier maken dat de raad de brief zoals wij die  hebben gemaakt. De brief waarin wij zeggen, dat wij als college hebben geconstateerd,dat het beleid zoals u en wij dat eind vorig jaar hebben vastgesteld, dat dat verandering, doorontwikkeling behoeft. Dat u die constatering deelt. Nu zijn er nog een aantal vragen over .Wat betekent dat nu in deze overgangsperiode nu wij  door gaan ontwikkelen  naar nieuw beleid 2016.We moeten een aantal groepen onderscheiden. Allereerst de groep ,die vanuit het oude beleid ,laten we het oude beleid 2014 noemen, nog rechten heeft. Dat zijn de mensen, die bezwaar hebben gemaakt tegen de nieuwe indicatie en die bezwaren nog niet afgehandeld zijn. Dat is op dit moment nog een groep van zo’n 170 of 180 mensen. Die hebben wij het aanbod gedaan, zoals mevrouw Luiken van de SP ook correct verwoordde. U zou gedurende uw bezwaartermijn ,zolang wij als college daar nog geen besluit op hebben genomen  terug kunnen gaan  naar de indicatie onder  huishoudelijke hulp 2014.Ze zouden er ook voor kunnen kiezen dat niet te doen. Dan blijft de situatie onder de HH2015 een feit. Dat is aan de cliënten. We proberen zo snel als mogelijk een antwoord te formuleren op die bezwaren. In onze beleving kan dat niet zonder ook in gedachte te houden welke kant we in 2016 wellicht opgaan, zodat mogelijkerwijs op een goede manier overloopt ,mocht er inderdaad  in 2016 voor die mensen wel weer hulp beschikbaar komen.

Voor de mensen die geen bezwaar hebben ingediend of van wie dat inmiddels verwerkt is geldt  de situatie van nu. D.w.z. het beleid van 2015. Als mensen er achter komen, maar ik wil graag hulp, zullen we dat zo lang we nog geen nieuw beleid hebben moeten beoordelen onder het huidige beleid. Dus inderdaad in principe vragen wij van mensen dezelfde regie en als dat niet  mogelijk is.    Is   er de mogelijkheid van OZOH en voor iedereen geldt, dat de tegemoetkoming van de HHT er is. Dus dat is wat wij de mensen kunnen bieden . Dat geldt zolang wij  nog geen nieuw beleid hebben vastgesteld. Naar het nieuwe beleid toe. Hoe komen we daar. U heeft  een aantal opmerkingen gemaakt hoe u dat graag zou willen zien. Zoals we dat ook in de brief hebben gezegd.

 Een gedragen, duurzame, financieel houdbaar en  juridisch houdbaar. Dat moet het doel zijn. Daar kunnen wij komen door met name de dialoog aan te gaan met de mensen, die het uit moeten voeren, met de cliënten  via de participatieraad. Die hebben we al verzocht  aan te schuiven ,mee te praten, mee te denken. Ze hebben ons het afgelopen jaar al veel  geadviseerd op dit onderdeel. En ze kunnen ons nu ook meehelpen met het opnieuw  formuleren. Is die termijn van 1 mei dan haalbaar? In onze beleving moet dat zo zijn inclusief alle  procedures, die we nu snel zullen moeten doorlopen. Uiteraard over de inhoud, gaan we via besluitvorming  naar nieuwe indicaties  en dan zal 1 mei  het  nieuwe beleid in moeten kunnen gaan. Ik heb een motie horen voorbijkomen . Ik heb u toegezegd, dat wij voor 14 december  als college een besluit zouden willen nemen. Op zich sta ik niet onwelwillend  tegenover de inhoud . Volgens mij maakt het ook niet veel meer uit als ik hoor dat een grote meerderheid deze motie heeft ondertekend. We zullen u zo snel mogelijk laten weten, hoe wij met uw motie meegaan en  dat we de motie uitvoeren. De PvdA vraagt of we deze motie nog in stemming moeten brengen. Van Beek: “Ik hoor   de portefeuillehouder zeggen; wij gaan als college kijken hoe we  met deze motie om gaan. Maar als ik zo eens beluister, wie  degenen zijn die deze motie indienen, die wordt gesteund door een ruime meerderheid ,dan denk ik dat u die motie gewoon moet uitvoeren. Dus wij dienen hem wat mij betreft gewoon in ””Wethouder Hamster: ”dient u de motie maar gewoon in en brengt u hem in stemming” Na stemming blijkt dat deze motie unaniem met 21 stemmen is aangenomen.

Bij rondvraag vraagt raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie  wat de stand van zaken. t.a.v. de pijnpoli in het Refaja ziekenhuis. Wat zijn de ontwikkelingen, vraagt hij ten slotte. De verlichting komt ook weer aan de orde. Er wordt gevraagd om de planning van de controle van de verlichting, welke straten er aan de beurt zijn, op de website te zetten. Ook de perikelen Westerlee  en de toegankelijkheid van een bushalte  komen ter sprake.   

Wethouder Boen t.a.v. de pijnpoli:” Vanuit de ChristenUnie kwam de vraag  hoe de stand van zaken is rond de pijnpoli van het Refaja ziekenhuis. Daar kan ik op dit moment  geen antwoord op geven. Ik denk dat het wijs is om bij de Treant zorggroep te informeren, wat er op dit moment speelt bij dit onderwerp. Ik heb er de laatste tijd van hun kant niets over vernomen”

Agendapunt 12b   Over de motie vreemd aan de orde van de dag over de Transatlantic Trade& Investment Partnership(TTIP)

Mevrouw Schipper van de PvdA voert het woord namens de SP, de ChristenUnie, Het CDA en Gemeentebelangen .Deze partijen zijn ook de indieners van deze motie. Mevrouw Schipper: ”TTIP is Transatlantic  Trade&Investment Partnership, vrij vertaald een handels en investeringsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten. Voorstanders zeggen, dat er meer banen zouden kunnen komen en dat het allemaal veel gemakkelijker zal gaan. ”Zij geeft aan dat dat niet is bewezen, maar dat er zeker banen verdwijnen in bepaalde sectoren. Schipper:” Bijvoorbeeld bakkers  en kaasboeren; vooralvaklieden en  ZZPers worden   afgestompt in hun creativiteit ,door de lawine van patenten  uit Amerika.  Ja importtarieven zullen verdwijnen ;is dit een voordeel?”  Ze noemt nog meer nadelen op ,zoals controle op Europese regelgeving, zoals milieu, dierenwelzijn, gezondheid en consumentenbelangen. Schipper:” De V.S. hebben  een totaal andere regelgeving t.a.v. voedsel. Ook het minimumloon is niet veilig. Het zal meer handel geven, maar veel minder handel onderling. Wereldwijde samenwerking is nodig, maar niet op de manier van TTIP”
Hierna leest zij deze motie voor.

Het CDA   is positief over de  motie maar geeft wel aan dat   het  in  de Tweede Kamer en in het Europees  parlement  hoort.D66 stoort zich aan de motie en aan de opstelling van de PvdA. Fractievoorzitter  Bert Van Beek van de ChristenUnie: “ U zegt meneer Pals, het lijkt wel alsof dat u Stadskanaal als TTIP vrije zone wilt gaan behandelen. Dat staat in de hele motie niet genoemd. Het enige wat wij doen is een signaal  naar de Tweede Kamer, ministerraad, zodat het uiteindelijk bij de Europese Unie terecht komt ,die de onderhandelingen doen. Niet meer en niet minder . En u moet er niet meer dingen van maken, die er niet staan.”   De VVD is eveneens tegen deze motie en bestrijdt de genoemde argumentatie. Mevrouw Schipper   zegt, dat niemand problemen heeft met een handelsmissie met de Amerikanen, maar we hebben wel grote problemen met het ISDS, zodat we  alles moeten doen ,wat de Amerikaanse multinationals willen. Gemeentebelangen ondersteunt het betoog van de PvdA. Het CDA is ook bezorgd en zegt ook dat het gewoon een signaal is naar de regering.

Beantwoording  wethouder Boen namens de portefeuillehouder.

Wethouder Boen: ”Fijn dat u mij het woord geeft, maar ik vraag mij af of er van ons college een reactie gevraagd wordt. Als ik de motie goed lees, dan besluit de gemeenteraad, wanneer deze wordt aangenomen het standpunt wat in de motie wordt verwoord actief uit te dragen. Daar hebben wij verder geen rol in. Dat is een zaak van de griffie om dat richting de minister van buitenlandse handel

Bij de stemming  blijkt ,dat de fracties van VVD.D66 en Mellies tegen deze motie zijn.

Besluitvormend  zonder  debat.

Agendapunt 13 :Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden

Inbreng raadsfracties

Gemeentebelangen legt een stemverklaring af. Zij kan niet instemmen met het gedeelte, wat gaat over  de fractieondersteuners. Het mag volgens de Gemeentebelangen niet aan deze verordening worden gekoppeld. In de wet wordt ,volgens Gemeentebelangen, niet gesproken over fractieondersteuner, omdat ze geen lid van de raad zijn. Voor de fractieondersteuner gelden gewone arbeidsvoorwaarden volgens GBS.

Na stemming is duidelijk dat alleen Gemeentebelangen tegen deze verordening is en kan deze korte vergadering worden gesloten.

Raadslid  Okko Dijkstra

Top

14 december 2015

Deze laatste raadsvergadering van 2015 gaat het vooral over het vaststellen van regelingen en verordeningen. Als laatste punt wordt de Decemberwijziging 2015 vastgesteld. Het is deze keer een korte vergadering.

Algemeen en informatief

Naar aanleiding van de besluitenlijst geeft raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie aan, dat wethouder Boen nog zou Informeren naar de stand van zaken van de pijnpoli in het Refajah van de Treantgroep.
Wethouder Boen: ”Daar heb ik inderdaad met de heer Bruins van de Treantgroep over gesproken. Het verhaal op dit moment is, dat de optie van een pijnpoli in Stadskanaal nog niet volledig is uitgesloten, maar het is nog te vroeg om daar concrete opmerkingen over te maken. Men is er mee bezig”
De verlichting komt ook op deze raadsvergadering ter sprake. De lijst met openstaande toezeggingen wordt opgeschoond.
Bij de ingekomen stukken komt de rol van het college bij de fusie van het voortgezet onderwijs Noorderpoort en Ubbo Emmius en de identiteit ter sprake.

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie: ”Wij hebben een adviesrecht om onze visie te geven op de mogelijke effecten van een dergelijke fusie, waarbij het ministerie van Onderwijs het advies meeneemt in haar overwegingen om de fusie al dan niet toe te staan. Daar begint het mee en daar houdt het mee op. Het zijn zelfstandige besturen, die daar een keuze in maken. De identiteit is ook heel duidelijk een keuze van de besturen om de identiteit vorm te geven. Ik kan u wel vertellen, dat ik bij het bestuur van Het Ubbo Emmius er op heb aangedrongen om zorgvuldig om te gaan met die kinderen, die door deze fusie op een school terecht komen, waar zij oorspronkelijk niet voor gekozen hebben. Dat we die doelgroep met name gaan bewaken. Het is volledig aan de school om dit zorgvuldig af te handelen.”

Wethouder Boen van de PvdA deelt bij mededelingen van het college nog zijn blijdschap over de start van het te bouwen OK complex bij het Refajaziekenhuis. Hij is blij, dat de onderhandelingen tussen Zilveren Kruis zijn opgepakt om er voor te zorgen dat er een contract komt. Boen:” Het is wel erg kort dag voor verzekerden, mocht het resultaat van die onderhandelingen hun niet bevallen, nog over te stappen naar een andere verzekeraar. We hebben aangedrongen op snelle besluitvorming”

 Wethouder Brongers van het CDA geeft aan dat er nog steeds via deze App meldingen gedaan kunnen worden en dat er een nieuweapp is aangeschaft, die meer functionaliteit heeft. Deze beter buiten App wordt in april 2016 geïmplementeerd, aldus mevrouw Brongers.
Burgemeester Galama: ”Dan nog een mededeling van mijn kant Die heeft te maken met het afscheid van onze clustercommandant van de brandweer Wout Petersen. De heer Dirk Bakker wordt de opvolger ,van oorsprong een Stadsknoalster. Iemand die behoorlijk op de hoogte is van het wel en wee in onze streek ,de regio en de cultuur”

Bij punt rondvraag reageert Wethouder Johan Hamster nog op vragen over TSN en de sluiting van De Regenboog. Hamster: ”Op dit moment is surseance van betaling actueel. Er zijn bewindvoerders aangesteld die de zaak op dit moment waarnemen. Er is veel contact met deze bewindvoerders o.a. over wat te doen met de indicaties die wij willen herstellen. TSN zal inderdaad geen nieuwe contracten aangaan gedurende deze surseance van betalingsperiode. Ze hebben ons nog gevraagd of we met een bizar hoog tarief konden instemmen. Waar wij hebben gezegd; dan kijken we eerst even verder. Die gesprekken lopen. Wij hopen heel snel de beschikkingen te herstellen. Tot dat moment, dat dat gebeurd is geldt voor deze mensen, als ze dat hebben, gewoon een HHT indicatie of een indicatie die ze hadden lopen

 Die signalen van de Regenboog heb ik ook gehoord uit redelijk betrouwbare bron Het zou een gevolg kunnen zijn van het feit, dat de Wmo inkoop 2016-2017 heeft plaatsgevonden. Dan heb je het over individuele begeleiding en groepsbegeleding . Lentis heeft die niet gegund gekregen en is vervolgens redelijk snel aan het communiceren gegaan met cliënten en medewerkers. Dat zij niet gegund hebben gekregen en daarbij ook een aantal dingen gecommuniceerd, waarvan ik denk; in mijn beleving bent u wat te vroeg . Dus ja ,we zijn zowel vanuit het Ommelander samenwerkingsmodel het gesprek aangegaan met Lentis. Even in de rust. We hebben ook gezegd, dat we een half jaar overgangstermijn hadden om cliënten over te dragen aan partijen, die het wel gegund zijn of andere oplossingen te bedenken. Verder zijn we aan het kijken of de functies, die in de regenboog zitten op een andere manier ondergebracht moeten worden, want daar vindt niet alleen dagbesteding plaats ,daar vindt ook onze inloop GGZ plaats. Daar hebben we het later nog over bij onze agenda. De sluiting is nog geen uitgemaakte zaak, maar het is wel aan de zorgverleners om daar een oplossing voor te verzinnen. Dat zullen wij volgen en proberen te regisseren”

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 :Verordeningen gemeentelijke belastingen 2016

Inbreng raadsfracties

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Wij hebben bij de behandeling van de Najaarsnota en de Begroting reeds aangegeven ,dat wat ons betreft de begrafeniskosten niet kostendekkend behoeven te zijn. Met dat punt gaan wij niet akkoord in deze verordening”
De SP ,de PvdA en Mellies reageren ook kort op deze verordening. De PvdA heeft nog wat vragen over het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing. De PvdA geeft aan, dat er nu wordt gesproken om het aantal kwijtscheldingen te beperken. Zij stellen voor om dit niet te doen en om het in het voorjaar mee te nemen bij de herziening va het hele afvalbeleid.

 Beantwoording wethouders

 Wethouder Hamster van de ChristenUnie:”De ChristenUnie heeft inderdaad eerder aangegeven,op het standpunt te staan, dat begrafenisrechten niet kostendekkend hoeft te zijn .We voeren dit beleid al een jaar of tien, waarbij de ChristenUnie heel consequent is met het geven van deze visie, waarbij het college het blijft voorstellen”

Wethouder Gosina Brongers van het CDA: ”De vraag over de kwijtschelding ,om dat eventueel op een later moment te doen, dat zou mijn voorstel niet zijn. Ons beleid is uitgaan van gemiddelden als maximum voor de kwijtschelding. Dat hebben we eerdere jaren ook gedaan en ik denk dat het naar beneden bijstellen van de cijfers in principe een pluspunt is doordat iedere inwoner van onze gemeente heel bewust is met het gescheiden van afval inzamelen dan wel aanbieden. En in die zin willen we dat graag blijven stimuleren en dan vinden we dit voorstel, zoals het er nu ligt verantwoord en reëel en willen we ons daar graag aan houden.”

Van Beek ChristenUnie: ”Ik begrijp wat u zegt portefeuillehouder, maar we hebben toch ook afgesproken bij de behandeling van de Najaarsnota, dat alles opnieuw bekeken zou gaan worden; ook het aantal ledigingen en dergelijke. En dan denk ik, dat dat mogelijk op dat moment ook wel aangepast zou kunnen worden of dat het meegenomen kan worden en dat we dan tot zolang wachten. Ik denk dat het helemaal zo’n gek idee is hoor om voor drie maanden alles op stapel te zetten is mij ook wat te gek.”
Wethouder Brongers: ”Als het gaat om de vangdoelstellingen en het vangbeleid, want dat is waar u op doelt, dan wordt het aantal ledigingen in elk geval hoe wij dan ons afval in gaan zamelen weer onder de loep genomen. Dat zou dan eventueel na een termijn ,misschien over een jaar na dato, nadat het beleid is vastgesteld kunnen leiden tot wat aanpassingen, maar daar wil ik op dit moment niet op vooruit lopen. En wij moeten nu onze verordeningen vaststellen zoals voorligt. Inhoudelijk ben ik het met u eens. Wij gaan dan alles wel opnieuw bekijken en nieuwe beleidsafspraken maken.”

Wethouder Brongers neemt de zorgen bijna weg over het kwijtscheldingsbeleid, die er leven bij de PvdA. Wethouder Hamster vult aan: ”Misschien is het slim om even te kijken naar ons kwijtscheldingsbeleid. Wij kijken inderdaad naar draagkracht van onze inwoners, vermogen en inkomen. Daardoor wordt bepaald wat ze bij kunnen dragen aan de gemeentelijke onkosten( belastingen en afvalstoffenheffing)Wat hier nu voorgesteld wordt is om net als voor onze inwoners die geen gebruik hoeven te maken van kwijtschelding ook deze inwoners de prikkel te geven om zuinig met afvalverwerking om te gaan. Daarbij komt, dat we voor de kwetsbare doelgroepen, die van incontinentiemateriaal gebruik maken ook al aparte regelingen hebben om juist die doelgroepen te ontzien en niet op hogere kosten te jagen. We hebben in onze begroting meegenomen wat wij verwachten binnen te halen en op basis daarvan de verdeling gemaakt wat de tarieven zouden moeten worden. Tot slot; als wij nu de tarieven vaststellen dan moet dat gelden voor het hele jaar. Het is niet zo dat wij dat in april weer bij kunnen stellen, want dan zadelen wij het hefpunt met zoveel werk op voor die ene extra lediging ;dat zou ik ten zeerste af willen raden. Dan moeten wij vanaf volgend jaar weer gewoon een nieuwe verordening gaan vaststellen.”

Agendapunt 13. Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Wedeka-bedrijven.

Inbreng raadsfracties

Alleen D66 en de PvdA reageren kort op deze aanpassing.

Agendapunt 14: Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen.

Inbreng raadsfracties

Het CDA, de PvdA en de SP hebben nog enkele opmerkingen en vragen.

Wethouder Hamster ChristenUnie:” De colleges worden keurig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en zo nodig zullen we u bijpraten bij de P C cyclus. De Participatieraad heeft er aan deelgenomen en praat ook mee. Zij geven in de eerste plaats advies aan het college.
Over de Regenboog; de GGZ inloop wordt inderdaad door Lentis uitgevoerd. Lentis heeft in de Regenboog een aantal taken die zij op verschillende manieren uit bekostigd hebben. Soms WLZ, soms Wmo, ook een stukje maatschappelijke opvang en GGZ-inloop gebundeld in een locatie. Dat kan hele mooie kruisbestuivingen opleveren . Het deel Wmo inkoop 2015 hebben zij niet gegund gekregen op de gedeelten begeleiding, individuele begeleiding groep ,dus daar zal wat anders voor georganiseerd moeten worden. Hoe Lentis daar haar keuzes in maakt ,daar gaan wij niet over. Ook niet welke cliënten zij wel of niet overdraagt. Wat we wel proberen is natuurlijk zo’n algemene voorziening wat een beter werkt een laagdrempelig punt, waar veel mensen met psychiatrische problematiek simpel in konden lopen ,waar ze laagdrempelige hulp konden krijgen ,dat die voor Stadskanaal behouden blijft, op welke manier en met welke deelnemers dan ook.”

Agendapunt 15: Concept Beleidsplan en concept Regionaal Risicoprofiel 2016

Inbreng raadsfracties

Het CDA en de PvdA reageren kort op dit stuk. Burgemeester Galama dankt voor de instemming en de ondersteuning

Decemberwijziging 2015

Inbreng raadsfracties en beantwoording

Het CDA en de PvdA en de SP hebben nog enkele vragen.

Wethouder Hamster van de ChristenUnie :”De voornaamste reden dat de Decemberwijziging hier ligt is dat er in het laatst van het jaar zaken, die wij nog voort willen zetten in het volgende jaar, waar we budgetten voor over hebben mee te nemen naar het volgende jaar en niet in de algemene middelen te laten vervallen. Dit document bestaat bij de gratie van overheveling van budgetten.”

Burgemeester bedankt de heer Fransen voor de ondersteuning en de verzorging van het geluid en wenst iedereen ten slotte hele fijne kerstdagen toe en een veilig en plezierig Oud en Nieuw en wenst iedereen een ingang in 2016 met een goede gezondheid.

Top