2014

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2014
door Okko Dijstra
17-02-2014Op de een na laatste raadsvergadering in deze samenstelling waar o.a. een uitvoerige bespreking van het ingekomen stuk over het WMO-uitvoeringsplan plaatsvond door het ChristenUnieraadslid Okko Dijkstra e.a. met een positieve toezegging over het toekomstige vrijwilligerswerk van jongeren van het college.

Algemeen en Informatief

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie reageert op het ingekomen stuk over het WMO-uitvoeringsplan 2013-2017. Dijkstra: “Onze fractie wil  dit uitvoeringsplan van het WMO-beleidsplan 2013-2017”De kracht van verbinden” niet zo maar voor kennisgeving aannemen en wel reageren op dit ingekomen stuk. Wij vinden het goed, dat u de uitkomsten uit het Benchmarkonderzoek verwerkt in dit uitvoeringsplan om het uitgangspunt om de WMO uitgaven binnen de Rijksuitkering op te vangen en de kosten meer naar het niveau van vergelijkbare benchmarkgemeenten terug te brengen.

Uw inzet is, om  het verhogen van de eigen kracht van wijk- en dorpsbewoners verder te ontwikkelen, zodat het percentage vrijwilligers van 14 % nu wellicht naar het referentiekader van vergelijkbare gemeenten van 25 % kunt brengen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om bij  het project  “Gewoon doen” door een tussenevaluatie rekening te houden met de dingen die  we al hebben geleerd en te  gebruiken om de kanteling  goed  uit te rollen naar andere wijken en dorpen. Vooral ook omdat er  resterende opgaven zijn, betreffende het  verhogen van het aantal vrijwilligers en de opdracht  om  40% te bezuinigen  op de huishoudelijke verzorging.

Wanneer wordt de eindevaluatie  van “Gewoon doen” uitgevoerd en hoe  worden we geïnformeerd over de verdere  voortgang  van de uitrol over de andere wijken en dorpen?

We hopen  en verwachten  ook, dat het goede streven om de voorzieningen zoals : boodschappendienst, was- en strijkservice, huishoudelijke Hulp, vervoer en scootmobiel / rolstoelpool in de eerste helft van 2014  te realiseren ,ook inderdaad wordt gerealiseerd, om tijdig de bezuinigingen per 1-1-2015 te kunnen opvangen. Bij deze werkzaamheden bij deze  voorzieningen willen we ,dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Verder vraag ik mij af of u op schema ligt bij de realisering van dit alles.

Een zorgvuldige communicatie is erg belangrijk bij het afbouwen van individuele voorzieningen en het aangeven van de mogelijkheid van een algemene voorziening. Dat is de basis voor het creëren van draagvlak bij de burgers.

We zijn blij met de  invoering van de door de ChristenUnie voorgestelde mantelzorgscan waardoor zorgvuldig in kaart wordt gebracht wat de kracht en risico’s zijn van de (mantelzorg) netwerken van hulpvragers.

De maatschappelijke stage is afgeschaft, ondanks het enthousiasme van de scholen, juist nu we ook jongeren nodig hebben om de veelgenoemde participatiesamenleving  mede door hun inzet te verbeteren . Gelukkig zijn scholen  vrij om daarmee door te gaan en blijft het een  volwaardig en erkend programmaonderdeel in het voortgezet onderwijs. Omdat door  de participatiesamenleving juist meer vraag is naar vrijwillige inzet ook van jongeren, lijkt ons het punt van het stimuleren ,waarderen  en faciliteren van de vrijwillige inzet ook door jongeren iets wat we vast moeten houden. Wij vragen u daarom ook om de contacten ,die er zijn met het voortgezet onderwijs door  de verplichte maatschappelijke stage te onderhouden en  te onderzoeken hoe het college  in de contacten met  het onderwijs, de bedrijven  en zorginstellingen daarin  een stimulerende rol  kan  vervullen om ook  de jongeren  te behouden voor het vrijwilligerswerk in Stadskanaal.

Het CDA en de PvdA reageerden kort vanwege de lange bijdrage van de ChristenUnie. Ook  de SP  geeft nog een reactie op dit ingekomen stuk en heeft enkele vragen.

De burgemeester geeft nog even aan, dat het een uitvoeringsprogramma ,naar aanleiding van een beleidsnota die is  vastgesteld.

Jan Willem van der Kolk: ”Daar waar het gaat om “Gewoon doen” hebt u een tussentijdse evaluatie ontvangen, We zijn bezig om het verder vorm te geven en we zijn bezig om het inderdaad uit te rollen over de hele gemeente. We praten over een pilot en als het afgerond is na twee jaar, zal de eindevaluatie plaatsvinden. Het spreekt vanzelf dat we de nieuwe raad ook snel zullen bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen. ”Over de vraag van de ChristenUnie of we op schema liggen doet de wethouder de toezegging  om het goed te monitoren. Daarin is volgens de wethouder de praktijk lastiger dan de theorie. Wel wordt u binnen de Planning en Control  Cyclus op de hoogte gehouden van zaken die zijn afgesproken , aldus de wethouder.

Raadslid  Okko  Dijkstra van de ChristenUnie wil  nog een antwoord over de maatschappelijke stage, Dijkstra: ”Ik ben blij  met de beantwoording van mijn collega raadslid Idema over de verdringing van arbeid. U hebt nog niets gezegd over mijn opmerking over  de afschaffing van de maatschappelijke stage. Dat is nu niet meer aan de orde, maar er is een afspraak gekomen dat binnen het voortgezet onderwijs  de maatschappelijke stage nog steeds kan worden  toegepast ”Hij vraagt vervolgens refererend aan de  het lage percentage vrijwilligers in Stadskanaal  om het vrijwilligerswerk van jongeren  te stimuleren  door te onderzoeken en  contact op nemen met de scholen ,zorginstellingen en het bedrijfsleven om zo de jongeren  te kunnen behouden voor het vrijwilligerswerk.

Wethouder  Van der Kolk: ”Ten aanzien van de ChristenUnie kan ik gewoon de toezegging doen. Een van de speerpunten is   de  opdracht, die we aan het VIP hebben meegegeven  is met name de doelgroep jongeren te bedienen  vanwege de ontwikkelingen  rond de maatschappelijke stages. Ik weet dat het  in Den Haag ook een behoorlijk discussiepunt is. Op het moment, dat zich  daar weer meer mogelijkheden  gaan voordoen bijvoorbeeld bij scholen, dan zullen we die ook gezamenlijk gaan aangrijpen, zodat de inzet van jongeren binnen het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk gaande blijft in onze gemeente.”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  :Bestemmingsplan ”Landelijk Gebied, Aviaweg 2”
Wordt na een korte bespreking vastgesteld.

Agendapunt 13 : Grondexploitatie
De  PvdA, het CDA, de VVD, GBS en D66 reageren hierop en gaan akkoord.

Raadslid  Guurtje van der Heide van de ChristenUnie:” De ChristenUnie heeft in het verleden wel meerdere keren aangegeven de grondprijs te verlagen om zodoende de verkoop van de bouwkavels aantrekkelijker te maken. Eigenlijk is er al veel gezegd door de vorige sprekers. De ChristenUnie hoopt voor de toekomst dat de verlaging van de prijzen van de bouwkavels mag bijdragen aan het herstel van de grondexploitatie. Als er zich een koper aandient zou ik mij niet zo strak vasthouden aan de richtprijzen van de kavels. Ga er flexibel mee om. In tijden van crisis is elk aanbod het overdenken waard. “

Wethouder Bessembinders: “Er is eenstemmigheid over de beslispunten. De ChristenUnie doet een voorstel, waarvan ik denk, dat we borden kunnen plaatsen ”tegen elk aannemelijk bod”, maar ik neem aan dat dat niet helemaal de bedoeling is, maar we willen in ons achterhoofd houden, dat flexibiliteit af en toe kan.

Agendapunt 14 : Integraal Veiligheidsplan 2014
De GBS, het CDA en de SP reageren  op dit plan. De raad stemt in met het geactualiseerde Veiligheidsplan 2014.

Agendapunt 14a:Legesverordening Stadskanaal
Deze verordening wordt zonder discussie  vastgesteld.

Raadslid  Okko Dijkstra

Top02-06-2014
Op 2 juni werd de voorjaarsnota 2014 en daarna ook de perspectiefnota 2015-2018 met de noodzakelijke ombuigingen door de raad besproken en vastgesteld De motie van de ChristenUnie om het signaleren van ouderlijke conflicten en relatieondersteuning tot onderdeel van de kerntaak van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid te maken werd breed ondersteund en overgenomen door het college.

De voorjaarsnota 2014 is een tussentijdse rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting. Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren ( 2015-2017) die daarop volgen.

De Perspectiefnota 2015-2018 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2015 tot en met 2018. Ook legt het college de raad ons een voorstel voor over de hoogte van de ombuigingstaakstelling en voorstel over te hanteren kaders voor het uitwerken van ombuigingsmaatregelen.

Elke fractie  en ook het college had de algemene beschouwingen van bijna alle partijen  tijdig ontvangen, zodat elke fractie en het college wisten welke punten zouden worden besproken. 
Het college had deze keer besloten om tijdens de raadsvergadering pas op de vragen van de diverse fracties mondeling  antwoord geven. Tijdens de raadsvergadering brachten alle fractievoorzitters  in ongeveer 10 minuten  hun belangrijkste punten naar voren. Daarna kregen de wethouders nog  de  gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen.

Bij de lijst met ingekomen stukken maakte raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie nog enkele opmerkingen over een motie van Oostzaan, die ging over bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten, waarbij we een standpunt in moesten nemen. Okko Dijkstra zei o.a.:” In de Tweede Kamer is “de financiële regeling bezuiniging chronische zieken en gehandicapten” al aangenomen  en het debat in de Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag 27 mei reeds plaatsgevonden. Morgen zal de Eerste Kamer daarover gaan stemmen. Deze motie is dus duidelijk wat aan de late kant.

De ChristenUnie is ook positief over de tegemoetkomingsregelingen en het overhevelen naar gemeenten en gaat akkoord omdat dankzij het herfstakkoord de fiscale regeling voor zorgkosten in stand blijft, waardoor  een voldoende tegemoetkoming voor de meest kwetsbare groep wordt gewaarborgd. Wij ondersteunen  deze motie  niet om de bovengenoemde redenen.”

Eerste termijn bijdragen fractievoorzitters.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie begon met de vragen: 
Wat zal ons de komende periode brengen en wat staat ons te wachten? 
Loopt de crisis al op een eind? 
Wat brengen de bezuinigingen van het  rijk nog voor de gemeente Stadskanaal?

Van Beek:”. In de Bergrede zegt de Heere Jezus:  "wees niet bezorgd". Dat is geen oproep tot een zorgeloze, onverantwoorde  levensstijl. De Bijbel roept ook op tot zorg dragen voor de naaste en de schepping, tot het nemen van verantwoording op de plaats waar we gesteld zijn. Daarna volgen de woorden:  "want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft". En dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Verkiezingen hebben plaatsgevonden. De uitslag mag verrassend genoemd worden. Coalitieonderhandelingen zijn geweest een nieuw coalitieakkoord is aangeboden. Nieuwe wethouders en een nieuwe raad zijn inmiddels aangetreden. Afscheid is er genomen van raadsleden en wethouders.  Al met al een roerige periode die achter ons ligt. Als vanzelf dient onze blik dus weer naar de toekomst gericht te worden.  De ChristenUnie zal zich de komende periode weer inzetten voor u als inwoner van Stadskanaal.

Voorzitter, deze mondelinge  toelichting is een beknopte weergave van onze schriftelijke  Algemene Beschouwingen, die uiteraard leidend blijft.

Nieuw beleid
We zijn geschrokken van wat in het Dagblad van het Noorden van donderdag 22 mei 2014 stond met betrekking tot het intrekken van subsidies door de Provincie. Hierbij werd het doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal ook genoemd. De Provincie spreekt van het trekken aan een dood paard. Er wordt gesproken over andere overheden, bedrijven en financiering. Wordt er in deze iets van ons of anderen verwacht? Wij verzoeken het college zich hard te maken voor de komst van de spoorlijn

De laatste jaren hebben we herhaaldelijk gesproken over de taken  die van de overheid naar de gemeente toekomen. In het bijzonder de decentralisaties jeugdzorg, Participatiewet en de WMO/AWBZ. Wij verzoeken echter het college e.e.a. uit te voeren binnen de beschikbaar gestelde budgetten van het Rijk. Wij vragen van het college alert te zijn op de komende ontwikkelingen en ons als raad op de hoogte te houden.

Wel is de ChristenUnie van mening dat het belang van een zorgvuldige overgang niet vaak genoeg kan worden benoemd. Immers met recht kunnen we hier spreken over kerntaken, omdat deze taken zich richten op de meest kwetsbare personen in de samenleving. Juist die groep waarvoor een overheid er als vangnet dient te zijn.

Sociaal Domein
De visie van de ChristenUnie op het sociale domein is één gezin, één plan en één regisseur. Deze visie willen wij terug zien in de nieuwe beleidsnota’s op het terrein van de Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO en decentralisatie van taken uit de AWBZ), participatie en de contracten met de (welzijns)instellingen.  Ruimte dient er te zijn en te blijven voor keuzevrijheid van zorg of ondersteuning die past bij de situatie of levensovertuiging van de zorgvrager of de ouders van de zorgvrager.

We zullen het de komende tijd nog vaak gaan hebben over de Jeugdzorg. De ChristenUnie hecht aan het in stand houden van identiteitsgebonden zorg ook binnen de jeugdzorg. Het college dient hier zorg voor te dragen. Ook vinden wij het van belang dat naast het goed regelen van zware zorg er ook plek moet blijven voor kleine zorgen en hulpvragen.

Speciaal vragen wij aandacht voor relatieproblematiek en de wijze waarop kinderen daarvan de dupe kunnen worden. Hiervoor hebben wij een motie voorbereid.

Vrijwilligers
Voor vrijwilligers willen we dit jaar nadrukkelijk aandacht vragen. Ons voorstel  is om het onderwerp vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bovenaan de politieke agenda te zetten. We verzoeken het college om in beeld te brengen wat er in de komende jaren extra of anders nodig is aan vrijwilligers. We willen graag weten welke steun er nodig is en welke kosten in de komende jaren gemaakt moeten worden om de vrijwillige inzet te scholen, te ondersteunen en te faciliteren.

Woonplan
In onze geschreven versie vragen wij van het college een woonplan op te stellen met daarin opgenomen een aantal zaken. Bent u dit met ons eens.

SW/Wedeka
Er dient een sterke lobby te blijven in verband met de verdeling van gelden in het kader van de SW voorziening bij de VNG. Dit omdat Den Haag de verdeling van gelden hier neergelegd heeft. Het college dient ervoor te gaan dat wij gecompenseerd worden voor het hoge aantal SW-ers. Tevens dient voortgegaan te worden met de ombouw van Wedeka. Dit lijkt namelijk de beste optie op dit moment.

Duitse Taal
In het kader van grensoverschrijdende arbeid en onze ligging aan de grens met Duitsland vragen wij het college in overleg te gaan met het voortgezet onderwijs en het MBO in verband met het lesgeven in de Duitse taal. Mogelijk kan dit uitgebreid/verbeterd dan wel aangeprezen worden. Wij lazen in het DVHN hier al iets over in Winschoten. Ook Maxima onze Koningin sprak hier al over bij een werkbezoek vorige week in Duitsland. Wat vind u hiervan.

Herindeling
Wij hebben ons als raad en college uitgesproken voor een herindeling per 1-1-2018. Om ons heen zien en horen wij dat het allemaal niet zo soepeltjes loopt als wij graag zouden zien. Wij vragen van het college of ze zich blijven inzetten voor een herindeling zoals afgesproken. Indien er aanleiding is om onze visie met betrekking tot de beoogde herindeling te wijzigen horen wij dit graag van u.

Financiën
Voor wat betreft de ombuigingen stelt de ChristenUnie voor door te gaan op de ingeslagen weg. De resterende 0,9 miljoen euro aan taakstellingen tot en met 2017 moet gerealiseerd worden.

Zoals reeds eerder verwoord mogen we – ondanks wellicht zorgelijke omstandigheden – vertrouwen hebben in de toekomst. Nadat de Heere Jezus ons oproept niet bezorgd te zijn, geeft Hij daarna echter ook de opdracht wat wel te doen, namelijk: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid”. Dat te zoeken wensen wij een ieder van harte toe. We willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om College en ambtenaren Gods Zegen toe te wensen bij de uitwerking en uitvoering van de voorjaarsnota en perspectiefnota.
We wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen waar nodig in de tweede termijn nog reageren” 

Beantwoording van de fractievoorzitters door het college
Wethouder Roelof Plieger: “De uitgezette financiële lijn wordt door de meerderheid ondersteund Het onderhoud van fietspaden moet zodanig zijn, dat het veilig blijft. Het college was verrast over het artikel in het Dagblad van het Noorden over de spoorlijn. Zestig miljoen voor de realisatie ligt klaar. Maar  nu moet er worden onderzocht hoe de exploitatie van deze lijn moet worden uitgevoerd. Na de zomervakantie worden we op de  hoogte gesteld. Pas op het eind van dit jaar weten we of de definitieve realisatie van deze lijn tot stand komt. Er is voldoende budget om 13,5 kilometer walbeschoeiing te herstellen. Van Beek:” Ik meen mij te herinneren dat ik vorig jaar juni tijdens de behandeling van de jaarrekening al gevraagd had hoe het zat met die beschoeiingen. Toen hebben wij gesproken over een jaar bezig zijn met plannen maken en inventariseren en dat de gelden onmiddellijk besteed moeten worden. Toen kregen wij al de toezegging van de portefeuillehouder ,dat hij het dit jaar zou doen. Als ik nu beluister horen we in het najaar weer, dat we nog niet verder zijn gekomen met de beschoeiing en dat het maken van plannen onderhand 2 jaar heeft geduurd,” De wethouder geeft aan dat er zorgvuldig wordt geïnventariseerd en dat het op  de beste manier wordt uitgevoerd. Bert  Van Beek is niet echt blij met het antwoord.

Wethouder Hamster:” Wij willen u zoveel mogelijk betrekken bij de drie decentralisaties. Minder indicering doordat  mensen van NOVO en Philadelphia klusjes doen. De wijkverpleegkundige zal een verbinding kunnen leggen met het sociale domein en het medische domein” Op de vraag van de ChristenUnie geeft de wethouder aan dat één gezin, één plan en één regisseur is geborgd. Terechte aanvragen van zorg zullen wij honoreren en dat staat in ons bestuursakkoord. Wel proberen ze kosten te besparen door het anders aan te pakken. 

Hamster: “Er is een bijna raad breed ingediende motie van de ChristenUnie. Mijn vraag daarbij is; er zitten financiële consequenties aan. Die neemt u voor lief begrijp ik. Wij zullen in de verdere uitwerking deze motie ter harte moeten nemen, vrees ik. Wij zitten als college wel heel erg op de lijn, dat we de nulde lijn willen versterken binnen het gezin en niet meteen een aanbod willen doen op het moment, dat er maar een klein signaal is. De signaalfunctie is ook nog niet geheel helder. Wellicht, dat u dat aan ons kunt verhelderen zo meteen. De identiteitsgebonden jeugdzorg wil ik nog even voor mij uitschuiven. De ChristenUnie heeft een signaal afgegeven en dat nemen wij voor lief. Als college hebben we daar nog geen standpunt over ingenomen op welke wijze we dit vorm zullen geven”

onderwijs 
Interruptie van Bert van Beek na een vraag van raadslid Hofstra over het antwoord van de wethouder over de peuterspeelzaal in Ceresdorp hoe de andere partijen er over denken: ”Wij sluiten ons aan bij  het open houden van deze peuterspeelzaal. Het is mooi, dat je daar een voorziening in stand houdt en niet een voorziening gaat opheffen. Dat komt de leefbaarheid ook ten goed in deze wijk” De wethouder vindt het niet het meest wijze besluit.” Er zijn voorzieningen in de buurt waar deze kinderen heen kunnen” De SP steunt ook het verzoek van de PvdA.

Hamster: over die Deutsche Sprache van de ChristenUnie: ”Wij zijn hier in Stadskanaal gewend om de inhoud van het onderwijs zoveel mogelijk bij het onderwijs te laten. Ik hou ervan om de verantwoordelijkheden van iedere organisatie gewoon scherp aan te spreken. De inhoud van het onderwijs ligt over het algemeen bij de rijksoverheid. Uiteraard hebben we een goed gesprek met het onderwijs en ik wil u best toezeggen ik dit in het reguliere overleg met hen aan de orde wil stellen en of ze genegen zijn hier wat mee te doen een keus van het onderwijs zelf om hier mee aan de gang te gaan Het gaat daarbij wel om leerlingen zo goed mogelijk af te leveren voor de maatschappij. Daar zullen ze zeker gevoelig voor zijn bij het onderwijs.”

Wethouder Francis Boen: We waarderen het dat er vanuit de raad zorg is voor de toekomstige rol van vrijwilligers en mantelzorgers, want die worden ook vaak genoemd bij de uitvoering van de drie decentralisaties. Van Beek van de ChristenUnie: We hebben inderdaad net genoemd inzet, scholing, ondersteuning, facilitering e. d, waarbij twee regels daarvoor zei, dat we dat in beeld zouden moeten kunnen brengen en dat is wat wij van u vragen. Wij horen het. Boen is het daar mee eens, dat dat in de komende tijd helder moet worden.

Wethouder Peter Gelling heeft geen vragen gekregen van de ChristenUnie, die hij moest beantwoorden

Nadat raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie de voorzittershamer heeft overgenomen is de burgemeester aan de beurt om het woord te voeren.

Burgemeester Baukje Galama: ” We kunnen geen extra mensen missen binnen onze organisatie. De rekenkamercommissie kan worden ingeschakeld wanneer de raad iets wil onderzoeken.Het college blijft zich inzetten voor de herindeling.

Reactie fractievoorzitters in  de tweede termijn
Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie wil nog  een reactie op vragen o.a. over het  sciencepark, klantencontactcentrum(KCC) en  het woonplan.

Beantwoording in tweede termijn van het College en besluitvorming.
Wethouder Plieger: “De ChristenUnie heeft iets gevraagd over het woonplan. In het kader van het regionaal woon en leefbaarheidsplan is de afspraak gemaakt, dat de gemeente dit jaar een woonvisie gaat opstellen. Daar wordt hard aan gewerkt en er zijn allerlei bijeenkomsten niet alleen hier maar met de woningbouwverenigingen, met de sociale partners. Het komt bij elkaar en wij verwachten aan het eind van het jaar u een woonvisie te kunnen aanbieden. De aspecten, die u noemt zullen dan ook aan de orde komen.”

Amendement Peuterspeelzaal Ceresdorp waar de ChristenUnie achter staat
Wethouder Hamster van de ChristenUnie: ”Voor de peuterspeelzaal in Ceresdorp is misschien een tussenoplossing denkbaar en dan denk ik even aan wat wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken, dat wij willen gaan kijken naar de voorzieningen in Ceresdorp en wat er aan voorzieningen nodig is aan onderwijs, welzijnsvoorzieningen en eventueel sportvoorzieningen. Die discussie denken we binnen een jaar  anderhalf te kunnen afronden. Dit betekent, dat we tot de tijd de peuterspeelzaal in stand zullen houden en dat wij op dat moment wanneer we  alle voorzieningen in ogenschouw nemen ook een beslissing nemen over de peuterspeelzaal”

Motie ChristenUnie

Hamster: ”Dan wil ik nu toe naar de motie van de ChristenUnie over vroeg-signalering. Het college staat achter die gedachte die u naar voren brengt. Inderdaad het op tijd signaleren van problemen in gezinnen zou eventuele schade voor kinderen in de toekomst  kunnen voorkomen. Maar waar we wel tegen aanlopen, dat het erg aanbodgericht is. Op dit moment zouden dergelijke signalen ook binnen moeten kunnen komen bij ons CJGV. Wat ons betreft willen we nu in gesprek gaan met onze ketenpartners om te kijken  welke expertise er op dit moment is en het in de uitwerking van ons jeugdbeleid meenemen om te kijken of er aanvullingen nodig zouden zijn .Maar om nu een aanbod in het leven e roepen zonder dat we daarvan de financiële consequenties kunnen overzien, dat gaat ons nog te ver.”

Identiteitsgebonden zorg
Hamster
 :Dan kom ik ook terug op  de beantwoording in de  eerste termijn. In ons bestuursakkoord hebben wij  dat keuzevrijheid een belangrijk principe is binnen de zorg die wij vorm willen gaan geven. Ook in de Eerste en Tweede Kamer zijn moties aangenomen over hoe om te gaan met identiteitsgebonden zorg. Vraag wanneer wij dit in dit gremium met u gaan bespreken. Uiterlijk moet het in het beleidsplan in oktober vastgesteld zijn. Verder wil ik afsluiten met u te vertellen, dat we de komende maanden met u in gesprek gaan en er informatiesessies in het leven worden geroepen om onderwerpen te kunnen gaan spiegelen om een zo breed mogelijk gedragen beleidsplan te hebben op het moment dat er finale besluitvorming moet gaan plaatsvinden.”

Motie ChristenUnie
Van Beek
 ChristenUnie reageert met : ”Wij komen natuurlijk nog even terug op de motie die wij hebben ingediend. Ik krijg van u een antwoord dat alleen om financiële redenen, dat u zegt we willen die motie niet overnemen. Dat is mij niet  zwaarwichtig genoeg.”

Hamster: ”Dat gaat niet alleen om financiële redenen voorzitter. Waar ik ook de nadruk op wil leggen, dat er we een heel groot aanbodgericht pakket aan het organiseren zijn. Zoveel mogelijk zorg willen hebben, dan moeten die problemen in de nulde lijn opgelost worden en mochten er problemen zijn dan moet er ingegrepen worden en dan moet er expertise worden ingezet en moet er een doorverwijzing plaats kunnen vinden. Een aanbod in het leven te roepen zonder dat we weten wat de vraag zo zijn vinden we de verkeerde volgorde”

Van Beek: ”Maar die vraag is ons wel duidelijk Het gaat ons namelijk om  het welzijn van het kind Daar willen wij iets voor in het leve roepen en als u zegt, dat is allemaal nog niet duidelijk en wij zijn nog zoekende dan hadden wij graag dat u de motie uitvoert zoals wij hem hebben ingediend”

Hamster: “Volgens mij heb ik u toegezegd dat wij dit in de uitwerking van ons beleidsplan het mee willen nemen en voorzichtig willen inventariseren welke expertise aanwezig is en vervolgens te kijken wat bij de ketenpartners als aanvulling nodig is en dat hebben we het daar uiterlijk oktober weer over.”

Van Beek:” Dan beschouw ik dit ook maar gewoon als een ja op de uitvoering van  deze motie.

Burgemeester Galama:“Nee, dat is tie niet. De wethouder heeft de vraag gehoord en heeft een toelichting gegeven wat hij wil gaan doen.”

Burgemeester Baukje Galama : “ Twee vragen nog van de ChristenUnie in het kader van het KCC en de visie daarop i.v.m. hoe de mate van dienstverlening wordt beoordeeld en of in de mate onze inwoners daar een rol in krijgen. Het antwoord is Ja. Natuurlijk is het zo, dat wanneer wij goede dienstverlening kunnen bieden door het KCC, dat er dan ook gemeten moet worden of de inwoners het met ons eens zijn. Het business en Sciencepark, wat ooit genoemd is als een mogelijkheid bij het Refajahziekenhuis,daar ben ik wat afwachtender in ,omdat het in het kader van de fusie tussen de drie ziekenhuizen op dit moment in die zin niet  echt aan de orde is. Het eerste belang is, dat we een volwaardig ziekenhuis in stand houden en  dan te kijken of er  een sciencepark toegevoegd zou kunnen worden. Ook dat het  in het economisch actieprogramma wordt opgenomen en in het najaar aan u kunnen voorleggen, dat betwijfel ik“

Van Beek: ”Wij vinden het prima dat u zegt. De contacten zijn goed. maar de vinger moet u steeds aan de pols blijven. Het zou natuurlijk een geweldig iets zijn voor Stadskanaal, Het moet dit vergeten worden.”

Afronding vergadering
Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Dank u wel voorzitter. We hebben overleg gehad met onze mede indieners en we zijn de mening toegedaan, dat we deze motie toch indienen. Het preventieve is voor ons echt heel belangrijk en u er  ook financieel voordeel mee kunt behalen, wanneer u het goed inricht.”

De motie van de ChristenUnie wordt met alleen de tegenstem van de VVD aanvaard.

De voorjaarsnota en de Perspectiefnota wordt vastgesteld in deze vergadering.

Top


23-06-2014

Het is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Er wordt op verzoek van o.a. de CU toegezegd om een raadscommissie openbaar vervoer te houden. De motie van Heerlen over het kinderpardon wordt raad breed ondersteund. Op de toezeggingenlijst komt een gesprek met het onderwijs over het stimuleren van de Duitse taal. Ook de kerken horen op verzoek van de CU bij de nulde lijn. Keuzevrijheid in de zorg en ook zorg boven de 100 wordt gewaarborgd.

Algemeen en Informatief.
Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie  maakt een opmerking over  een aanvulling op de toezeggingenlijst ”Het gaat over een toezegging  gedaan tijdens de laatste Algemene beschouwingen, een gesprek met de scholen over het stimuleren de Duitse les. Die vind ik niet terug op de lijst”

Wethouder Hamster: “Dat was een toezegging aan u, dat ik met het onderwijs in overleg zou gaan, als ik mij goed herinner, dat ik het in het overleg met het onderwijs aan de orde zou stellen. Wij vinden dit wel belangrijk. ”burgemeester Galama:”Wij voegen deze toezegging toe, zodat u te zijner tijd hoort wat de uitkomst is van dit gesprek”

Ingekomen stukken

2.College van b. en w. over aanbesteding openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe,2017-2027.
ChristenUnie raadslid Frits van der Heide: ” In de "Visie bereikbaarheid" wordt gesteld dat de kostendekkingsgraad op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer het hoogst is (70%) en het laagst (13% ) bij het kleinschalig vervoer. En vervolgens wordt de conclusie getrokken dat bezuiniging het meest effectief is op deze laatste groep. Dit lijkt logisch maar hoe is de verdeling in absolute kosten van deze twee groepen? Het kan namelijk zo zijn dat de bezuinigingen in de overige 30% van het  hoogwaardig openbaar vervoer  sneller te bereiken is dan in de 87% van het kleinschalig vervoer.  Daarbij wordt in de Visie opgemerkt dat bezuinigingen op kleinschalig vervoer als nadelige consequentie heeft dat het platteland minder goed bereikbaar wordt. Dit zou geen goede ontwikkeling zijn.”

Toezegging van het college bij monde van wethouder Plieger: “Gezien de vele vragen omtrent dit onderwerp willen we het op de agenda zetten van de raadscommissie. De partijen stemmen hier mee in.

Ingekomen stukken 5 t/m  8 over het kinderpardon.
De PvdA wil deze moties ondersteunen, omdat er nog steeds schrijnende gevallen zijn, maar de burgemeester vindt het wel een beetje overbodig. Galama:  ”U hebt meestal de gewoonte om dit soort moties voor kennisgeving aan te nemen. Het is al door mij onderschreven. De procedure is eigenlijk al afgerond ”raadslid Okko Dijkstra  van de ChristenUnie is het met de PvdA eens, dat we toch deze moties willen ondersteunen. Galama: ”De enige motie, die vraagt om iets meer te doen is de motie van Heerlen. Die vraagt namelijk om niet alleen te reageren en het standpunt van Heerlen te onderschrijven, maar ook om het kenbaar te maken  aan de staatssecretaris. Raadslid Okko Dijkstra :”Wij willen, dan toch de motie van Heerlen ondersteunen. Het is niet alleen een signaalfunctie, maar dan heb je namens Stadskanaal iets waar we bij aan kunnen sluiten.” De andere partijen sluiten zich  aan bij dit standpunt. Burgemeester Galama: ”Dan concludeer ik, dat we de moties van Appingedam, Delfzijl en Loppersum voor kennisgeving aannemen, en dat de raad van Stadskanaal de motie van de gemeente Heerlen ondersteunt en mede ten uitvoer brengt richting de staatssecretaris”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 Jaarrekening 2013
Vanwege afwezigheid  van de fractievoorzitter Bert Van Beek van de ChristenUnie, vertolkte de vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg  deze keer zijn inbreng.

“Voor ons ligt de jaarrekening 2013.U vraagt ons vanavond  het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013  vast te stellen. Het negatieve resultaat van €18.000 te onttrekken aan de Algemene reserve. Voor wij dit doen een aantal opmerkingen van de fractie van de ChristenUnie

 Ik wil beginnen om u en de organisatie  te complimenteren met de duidelijke en correcte wijze van de verantwoording. De accountant geeft een  goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en een beperking voor de rechtmatigheid. De rechtmatigheidsfout voor 2013 komt afgerond op 1,4 miljoen. Dit ligt boven de tolerantiegrens van onze jaarrekening van afgrond 1 miljoen voor een goedkeurende verklaring.  Met 7 dossiers is de aanbesteding niet goed gegaan. Voor 2 dossiers is het dezelfde fout als vorig jaar en het is ons duidelijk dat dit zo blijft tot 2016.  Uit uw verslag van bevindingen en de mondelinge toelichting bij de Rekeningcommissie is ons verder duidelijk geworden om wat voor  fouten het gaat. De begrotingsrechtmatigheid gaat gewoon goed. Onze financiële positie is goed. Dit blijkt ook uit een analyse van de financiële gezondheid van de gemeente zoals Deloitte die voor alle gemeenten in maart 2014 heeft gepubliceerd  in het weekblad Elsevier We moeten ons wel realiseren dat onze schuldpositie gestegen is. Hier moeten we wel de vinger aan de pols houden.

Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen prima is (2,14).   Door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitaties de laatste jaren achtergebleven.  Looptijden zijn de afgelopen jaren verlengd/voorzieningen zijn getroffen /verliezen verwerkt in de jaarrekening.  Dit jaar heeft een afboeking plaatsgevonden (1,78 miljoen). Een reserve grondbedrijf hebben wij niet meer, maar gezien het algemeen weerstandsvermogen is dit ook niet nodig. De waardering van de gronden is prima ook voor wat betreft de niet in exploitatiegenomen gronden (€7,40 per vierkante meter). U geeft aan het advies van de accountant op te volgen voor wat betreft de waarde jaarlijks te toetsen.

 Wij stellen het op prijs dat het college aangeeft de aanbevelingen van de accountant te willen opvolgen.  Onder andere is het interne inkoopbeleid  opnieuw door u vastgesteld en u heeft besloten tot invoering van een centrale inkooporganisatie. De inkooporganisatie zal  dus gereorganiseerd worden. Door de accountant is aangegeven dat de interne beheersing op orde is en dat wij controle bewust zijn. Dit is goed om te horen. Dank u wel.” Wethouder Plieger geeft de complimenten door aan de ambtenaren. Aan een goede rechtmatigheid zal bij de volgende  jaarrekening  worden voldaan.

Agendapunt 13 Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horeca
Het CDA, PvdA en  D66 zijn de enige fracties die reageren  op dit plan.

ChristenUnieraadslid Okko  Dijkstra :“De ChristenUnie is tevreden  over  het gevoerde beleid t.a.v. het terugdringen van het alcoholgebruik onder met name jongeren en over het draagvlak voor dit beleid. Dit plan bouwt  namelijk verder op maatregelen, afspraken en samenwerkingsrelaties die al een poos relatief goed functioneren.

De samenwerking  met de Groninger gemeenten en andere instanties bij dit plan en dat  de maatregelen op maat zijn gemaakt voor onze gemeente  Stadskanaal, passend bij de eigen ambities, plannen en kenmerken, is positief. Bij de uitvoering verwachten we veel van de afstemming, die er plaats vindt met betrokken partijen, zodat bij het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren bij de volgende peiling in 2016 een verdere daling van de vier genoemde doelstellingen zal worden verwezenlijkt.

Verder willen we nog vragen hoe het met de controle staat  bij verkooppunten en de horeca. Graag een reactie van de wethouder.

We wensen u tenslotte succes bij de  uitvoering van  de geplande activiteiten.

Burgemeester Galama dankt de sprekers voor de complimenten voor dit plan. Galama :”Het is niet het meest gemakkelijk plan om te handhaven. De praktijk bij festivals is het moeilijker om te handhaven. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid ,maar ook van de ouders en van de ketenpartners. Voor handhaving zijn meer middelen nodig. Dan moet de gemeenteraad, die verschaffen. Dit jaar is er  een nulmeting. Er wordt ingezet op plekken, waar bewust slordig wordt omgegaan met de regels. Er is een forse teruggang bij het  Bing drinken. “

Agendapunt 16 Integraal  Huisvestingsplan onderwijs 2015-2018
Het CDA en de PvdA reageren ook op  dit agendapunt en  stemmen in met  dit plan

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie vindt, dat dit plan de leefbaarheid van dorpen  en wijken versterkt, maar is verontrust over   een procentuele daling van  het leerlingenaantal van 27 % in de komende periode tot 2030,Dijkstra: “Het is goed ,dat de gemeente Stadskanaal een rol blijft spelen bij dat de gemeentenieuwbouw van schoolgebouwen ook in deze krimpsituatie. U streeft ernaar om de keuze voor nieuwbouw en renovatie een gezamenlijke keuze te laten zijn. Dit is een goed uitgangspunt.

De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat  de eigen  identiteit wordt gewaarborgd, wanneer er in regionaal verband gesprekken plaatsvinden tussen de openbare en christelijke school besturen over mogelijke samenwerkingsvormen in het kader van de krimp, bij het in standhouden van basisvoorzieningen. De unanieme instemming van de schoolbesturen laat zien dat de gemeente constructief heeft samengewerkt en dat er voldoende draagvlak is. We stemmen  in met het Integraal Huisvestingsplan 2015-2018.”

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie  is blij met de  complimenten, die hij zal doorgeven aan de mensen in dit huis. Hamster: ”De ChristenUnie maakt een opmerking over identiteit. Er zijn inderdaad gesprekken tussen openbaar en christelijk onderwijs tussen verschillende besturen, met als voornaamste doel om gewoon kwalitatief goed onderwijs te behouden in de verschillende dorpen en wijken. Ik denk, dat een goed uitgangspunt is. En op welke wijze ze in overleg met ons  de  oplossingen verzinnen, dat zal de toekomst uitwijzen. Het is goed dat we op het punt gekomen zijn als regio ,dat er wat moet gebeuren, dat we zoveel minder kinderen zullen hebben in de toekomst. Dat we die gesprekken aangaan, voordat de scholen omvallen. De gemeente wordt er goed bij betrokken zodat wij daar ook onze visie over kunnen geven”

Agendapunt 17 Integraal beleidskader Sociaal domein
Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie mag deze keer een start maken met  zijn inbreng. Dijkstra :“In de inleiding wordt gesproken over een gecombineerde opgave om met onze ketenpartners maatwerk te leveren  aan onze inwoners, gericht op het versterken  van de zelfredzaamheid en participatie en  te bezuinigen   op de uitvoeringskosten.

Directeur Kim Putters:
Het CBS  zegt hierover :” Het bewustzijn dat de mensen zorg zelf moeten gaan regelen komt langzaam” en “Die participatiesamenleving is niet binnen een paar jaar gerealiseerd “
De ChristenUnie heeft  over de uitvoering  wel  zorgen  maar blijft  optimistisch, dat  door deze  notitie een verbindend  kader wordt gegeven voor  het sociale domein. Wel missen wij in bijlage 2 de kerken bij het Klantencontact centrum, die toch ook  door middel van vrijwilligerswerk  en  diaconale  hulp present zijn in de gemeente . Graag een reactie daarop.

Wanneer ik zie hoe Tinten / Welstad met hun team en partners en vele vrijwilligers  en ambtenaren zich inzetten om met deze nieuwe manier van werken, waarbij de betrokkenheid van de burgers in de wijken en dorpen op elkaar wordt  verbeterd door de “Kanteling “over de hele gemeente uit te rollen blijf ik hoop houden.

Het draagvlak is goed, want  de participatieraad kan zich er in vinden en wordt meegenomen en betrokken  bij de verdere uitvoering van dit transformatieproces.

In de bijlage ”Stadskanaal: Samen met de burger” wordt  op pagina 6,bij het schema ”Voorbeelden en rollen van de gemeente” bij WMO/AWBZ , bij de nulde,0-100 jaar  genoemd  als doelgroep .Wij gaan er vanuit, dat de zorg niet stopt als je wel ouder wordt dan 100.” Deze laatste opmerking veroorzaakt veel hilariteit.

Hierna heeft de PvdA het woord. Het  CDA sluit zich aan bij de vorige sprekers. SP heeft een schorsing nodig om na te denken   over hun inbreng. Zij hebben veel vraagtekens en meer niet.

Wethouder Hamster van de ChristenUnie  vindt het een bijzonder moment. Het gaat over de drie decentralisaties in het sociale domein.
Integraal willen we gaan werken voor een Stadskanaal naar de toekomst. Hamster;” Er werd  net naar de heer Putters verwezen die op het VNG-congres terug keek vanaf 2040 hoe het de opdracht uitgevoerd zou kunnen zijn. En als we kijken hoe we er nu voor staan denk ik, dat we hier in Stadskanaal  er goed voor staan om dit beleidskader vast te stellen. De Heer Dijkstra heeft een terecht punt, als hij zegt dat de kerken in ons ballonnetje moet staan van de nulde lijn. Het is inderdaad, zeker in Stadskanaal een belangrijk onderdeel van de nulde lijn van het preventieve veld. Heb net op A1 formaat de driehoek gekregen, maar hij moet worden aangepast, want de kerken horen er wel bij in dit schema in Stadskanaal De zorg houdt niet op bij 100,maar is ook daarboven gewaarborgd. Dat moet duidelijk zijn. Zolang wij zorg nodig hebben zullen daarvoor arrangementen  nodig zijn.”

Agendapunt  18   Continuïteitsarrangement AWBZ
GBS,D66,PvdA en het CDA geven ook hun mening en hebben de nodige vragen. Ook de SP heeft hierna nog een vraag

ChristenUnieraadslid Okko Dijkstra vindt het jammer  dat door de  landelijke discussie, die nog gaande is de nadere invulling van de  continuïteit voor het PGB nog moeilijk is te bepalen, waarbij het gaat om de hoogte van de PGB-tarieven en het al of niet doorvoeren van korting op het budget. Dijkstra: “Ik begrijp uit het gedeelte  over “Marktconsulatie” dat er van de 150 zorgaanbieders  in onze provincie in eerste instantie met 24 aanbieders individueel is gesproken en dat deze aanbieders zijn geselecteerd op basis van volume(aantal  cliënten),( omzet AWBZ),doelgroep spreiding en provinciale dekking. U hebt ook gekeken naar de doelgroep spreiding.

Hoe is die tot stand gekomen? Heeft u naast de selectiecriteria van volume, omzet, provinciale dekking en  ook gekeken naar de verschillen in identiteit, zodat ook de verschillende identiteiten worden bediend “?

Volgens de wethouder Hamster, dat we in een bijzondere tijd leven, waarbij we budgeten  indicatief beschikbaar stellen, omdat wetgeving in de Eerste Kamer nog moet worden besproken.

Wethouder Hamster: ”Op dit moment lijkt het minder geld te worden, dan wat hier staat. Ook de instellingen zitten te wachten op duidelijkheid om hun personeelsvoering op orde te kunnen houden. Sommige vragen zijn dus nog niet te beantwoorden op dit moment. De instellingen zeggen de korting op te kunnen vangen. Er zijn de nodige vragen gesteld over de zorgaanbieders. Voor de marktconsultatie is een algemeen schrijven uitgegaan. Dus iedereen die wilde heeft de kans gehad om bij verschillende bijeenkomsten zich te laten horen. Wat betreft de 24 zorgaanbieders die geselecteerd werden op de kenmerken die Dijkstra  noemde. Daar was identiteit niet een specifieke grond waarop werd geselecteerd Om uw vervolg vraag meteen voor te zijn. U weet dat wij in het coalitieakkoord hebben vastgelegd,  dat keuzevrijheid geborgd dient te zijn .Dat vraagt de wetgever ook van ons. Dus dat mag geen verschil uitmaken voor de zorg die geleverd  wordt. De overige vragen moeten in de toekomst worden beantwoord.”

Burgemeester Galama wenst ons, na deze lange vergadering, tenslotte  nog een goed zomerreces en vakantie toe.

Top22-09-2014
Deze raadsvergadering was pas om 10 voor twee afgelopen, omdat o.a. het vragenuur over basisschool het Zonnedal in Alteveer nogal lang duurde en we pas tegen elven met de bespreking begonnen van de conceptbegroting 2015 van Wedeka, terwijl de andere agendapunten ook nog moesten worden besproken.

Algemeen en Informatief
De zieke raadsleden van Beek  en Meertens   krijgen een bloemetje van de raad. Aan de agenda worden  twee ingekomen stukken toegevoegd. De inspreker de heer de Haan vraagt aandacht voor kades voor  kanovaarders   bij agendapunt 12 over de steigeruitbreiding. De heer Lieberom spreekt een goed woordje voor Wedeka, vooral over de mensen, waarvan hun contract niet wordt verlengd. De medewerkers zijn aangewezen op beschermd werken. Hij pleit voor behoud van werkgelegenheid voor deze groep.

Over het ingekomen stuk van het COA over de opvang van asielzoekers per 22 september is alleen de VVD kritisch, zoals verwacht. Het tijdstip van aankondigen had eerder gemoeten volgens de meeste  fracties. De wethouder is blij  met de ondersteuning en legt uit dat  het gaat over mensen die wachten op andere huisvesting en hier dus tijdelijk zijn. Zij worden beschouwd als nieuwe Nederlanders. Het was niet mogelijk om het eerder aan te kondigen. Het gaat om een tijdelijke voorziening in afwachting van een vaste bewoning. De omwonenden worden woensdag geïnformeerd.

Op het ingekomen stuk over de beantwoording van de schriftelijke vragen over het chemisch afval op het voormalige Philips terrein wordt nog door diverse fracties  gereageerd. Burgemeester Galama:”Er is al vanaf 2000 contact met Philips. TCN heeft als laatste partij  een deal gesloten. De afspraken over de bodemsanering zijn toen ook gemaakt. Wij zijn geen eigenaar van de grond. De projectontwikkelaar is failliet gegaan. De curatoren hebben ook geen geld. Samen met de toezichthouder zou de grond gereinigd kunnen worden. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor deze sanering bij de provincie en bij de gemeente. Er is veel verpaupering ontstaan. En er zijn zelfs krakers gekomen, maar  deze  zullen na een vonnis van de rechtbank worden verwijderd. Er wordt nu geïnventariseerd wat er moet gebeuren. Het moet weer veilig worden; een bedrijvenpark, waar bedrijven zich kunnen vestigen.”

Bij het vragenuurtje gaat het  over de vragen van de PvdA over de sluiting van de  openbare Daltonschool het Zonnedalschool  in Alteveer per 1 augustus 2015.

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie geeft antwoord op deze vragen. Hamster:” Het gaat over de datum van 1 oktober2014, de Tel datum. Binnen 10 km moet een openbare school zijn. De school in Wedde zou dan het alternatief zijn. OPRON zal formeel het verzoek doen om twee scholen te laten fuseren, waardoor de bekostiging nog een jaar door gaat. Het duurt uiterlijk drie jaar  voordat het helemaal rond is. Er zijn uitzonderingen mogelijk, wanneer het leerlingenaantal later weer zal groeien. Verder is er ook nog het predikaat zeer zwak.

Geven wij ontheffing, dan moeten we het zelf betalen en wordt het doorvertaald naar het bijzonder basisonderwijs. Er zijn al 5 scholen gesloten  de afgelopen periode.

We nemen verder geen specifieke stappen. Wij gaan niet over bestuurlijke keuzes en identiteit. Perspectief in Alteveer  ziet het niet zitten om een samenwerkingsschool op te richten.

Nu onderzoekt OPRON een holdingconstructie. Dit kan niet op korte termijn  worden gerealiseerd en het is te laat voor het Zonnedal.”

De PvdA worstelt verschrikkelijk  met het antwoord. Ook het raadslid Sanders begrijpt niet dat perspectief niet gedwongen  kan worden. De  VVD vindt de opstelling van het Christelijk bestuur halsstarrig.

Hamster: “Wij kunnen besturen niet dwingen. Zelfs niet meer bij het openbaar onderwijs omdat ze zijn verzelfstandigd”

De PvdA dient zelfs een motie in om  alle mogelijkheden te onderzoeken om de school open te houden. Wethouder Hamster: “Wij ontraden deze motie sterk. We hebben een realistisch beeld geschetst. Een school in Alteveer is het resultaat. Het is niet eerlijk om te zeggen, dat we nog stappen gaan zetten. Het is niet realistisch”

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie : ”Mag ik u een vraag stellen. Er zitten nu 16 kinderen op het Zonnedal. U bent het vast met mij eens dat een school dan niet levensvatbaar is. Had de bevolking van Alteveer dan niet eerder een keus moeten maken.”? De PvdA geeft toe, dat de Alteveersters anders hadden moeten kiezen.

Hamster: ”De oproep tot een gesprek heeft geen zin". "We beginnen niet bij nul, er is al veel overlegd". Sterenborg: Ik denk dat het de realiteit is zoals de wethouder heeft geschetst. We moeten geen valse hoop wekken en dat de inwoners van Alteveer gekozen hebben in het verleden en dit is het resultaat” Het CDA verandert van mening en is het eens met de ChristenUnie, dat er al genoeg is gedaan  door het college. Ondanks alle redelijke argumenten  van het college blijven de VVD, het GBS, de PvdA en de SP maar doorzeuren over de motie waarin  het college wordt gevraagd  weer in gesprek te gaan met de schoolbesturen om een vorm van samenwerking  aan te gaan.

Wethouder Hamster reageert na het indienen van de  gewijzigde motie. Hamster: ”Na deze schorsing moeten wij toch als college opmerken, dat  we eigenlijk deze motie niet kunnen steunen. Dat we die ontraden. Wat ik u wel kan toezeggen is dat ik betreffende gevoelens die ik hier in de raad heb vernomen vanavond, dat we daar treurnis over hebben over het einde van het openbaar onderwijs en dat we deze gevoelens overbrengen aan de besturen. Dat ik daarmee tegemoet kan komen aan alles wat vanavond is ingebracht en deze discussie toch op een goede manier kunnen afsluiten.” Hierna wordt het stil in de raadszaal over het openbaar onderwijs in Alteveer en kan iedereen instemmen met de laatste woorden van wethouder Hamster.

Vanwege het late uur en de bezetting van de publieke tribune wordt nu verder gegaan met  de conceptbegroting van Wedeka.

Besluitvormend met debat Agendapunt 15 : Conceptbegroting 2015 Wedeka
Raadslid Ingrid  Sterenborg van de ChristenUnie mag als eerste het woord voeren.Sterenborg:”Wij kunnen ons vinden in de zienswijze zoals door ons college is neergeschreven en we vinden het verstandig dat het college zich in de eerste instantie richt op Wedeka. Helaas ziet het er allemaal niet zo rooskleurig uit. Tot onze spijt kunnen de tijdelijke contracten niet worden omgezet in vaste contracten. Het is goed dat we in de meerjarenraming al rekening hebben gehouden met een tekort van ruim negen ton Het is duidelijk, dat er ook de komende jaren rekening moet worden gehouden met forse tekorten. Het is dan ook van groot belang, dat we initiatieven ontwikkelen om deze problematiek het hoofd te bieden Wellicht met steun uit Den Haag”

Alle partijen reageren op dit stuk. De PvdA dient na hun bijdrage een motie in namens alle partijen uitgezonderd D66 , waarin wordt gevraagd  over het meewegen van het absorptievermogen van de regio, bij het vaststellen van het verdeelmodel.in de motie wordt de staatssecretaris  van sociale zaken en werkgelegenheid verzocht aandacht te hebben voor  de frictiekosten, die ontstaan bij het afbouwen van de sociale werkvoorziening door het herzien van de afname van de loonkostensubsidie per SE. 

Wethouder Boen:” Tot op het laatste moment waren er nog veel onzekerheden. Het besluit van nu is het beste besluit wat we nu kunnen nemen. De Gemeente is ook werkgever en zal die rol op zich nemen.  Discussie wordt op 17 november voortgezet over de participatienota. We proberen de transformatie zo snel mogelijk te realiseren. Va de cyclus van Planning en Control  wordt de raad op de hoogte gehouden in de toekomst. Als de inkomsten niet bekend zijn is het lastig om een goede meerjarenraming op te nemen. Het is continuering van het tot nu toe gevoerde beleid. De wethouder neemt de motie over”

De SP en de VVD gaan niet akkoord met de beslispunten bij dit agendapunt.

Agendapunt 14 : Beleidsnota 0e lijn
De ChristenUnie  bij monde van  raadslid Okko Dijkstra  is  woordvoerder op dit dossier. Dijkstra: ”Deze nota  heeft als doel om  een realistisch sociaal beleid neer te zetten, waarbij de inwoners zoveel als mogelijk is in hun eigen kracht worden gezet en er een vangnet geboden wordt voor hen  die het echt nodig hebben. Het doel is ook  om de leefbaarheid van onze dorpen te behouden en het wijkgericht werken  verder uit te werken.

Het betekent, dat er  binnen de nulde lijn ,met behulp van de omgeving en in je netwerk   naar een oplossing kunt zoeken en vinden. Bij deze manier van werken hoort natuurlijk het samen met anderen ,toerusten van  burgers en hun woon-werk-en leefomgeving. Dat zal nog een hele klus worden, want het is zeer de vraag hoeveel mensen nog de vaardigheden bezitten om samen te werken en in sociale verbanden op te trekken. We hopen en verwachten  dan ook dat het verhogen van de eigen kracht van wijk- en dorpsbewoners  met veel inzet verder wordt ontwikkeld binnen de hele gemeente, zoals dat ook  in de Pilot ”Welzijn Nieuwe Stijl” in Musselkanaal  wordt  uitgevoerd.

Dat “gekantelde” welzijnsbeleid zoals het in deze nota is uitgewerkt  kan alleen  tot afname van hoge kosten, doorgeschoten specialismen en het afnemen van professionele  zorg leiden en  succesvol  worden, wanneer  “Welzijn nieuwe Stijl” wordt uitgerold over de hele gemeente  Stadskanaal. Onze fractie  wil de komende tijd regelmatig worden   bijgepraat over de voortgang van het “gekantelde” welzijnsbeleid  over heel  de gemeente. U wilt  ook een vangnet realiseren  waar het nodig is  voor  mensen, die met bijzondere of met allerlei problemen tegelijkertijd te maken hebben.

 Bij de  ChristenUnie  heeft  dit  vangnet prioriteit voor de kwetsbare hulpvragers. Ten slotte: ”Goed dat u   de adviezen van de Participatieraad hebt meegenomen  bij de realisatie van  deze notitie, zodat ook zij er mee in kunnen stemmen en er voldoende draagvlak is voor deze beleidsnotitie.”

De SP kan niet met deze beleidsnota instemmen. Het CDA  sluit aan bij de opmerkingen  over het vangnet van de ChristenUnie en het bijpraten door het college  en is positief. D66 is  ook positief en heeft het vooral over de beleidskaders. De PvdA  is eveneens positief over deze beleidsnota.

Hamster:” Er wordt gesproken over een vangnet. Dat vinden we absoluut belangrijk. We hebben in het beleidskader sociaal domein een onderscheid gemaakt tussen nulde lijn eerste lijn en tweede lijn  en hoe die met elkaar kunnen communiceren. Die overgang naar dat vangnet vindt heel geleidelijk plaats. Er is een eerste lijn, waarbij we producten inkopen om  die mensen ondersteunen.

 Er gebeurt al heel veel in die nulde lijn. We zitten al in allerlei netwerken. We gaan al naar het werk, we hebben een buurtvereniging.Er zijn sportverenigingen en  er gaan veel mensen naar de kerk in Stadskanaal. Op die manier zijn er al heel veel sociale netwerken. Het is ook belangrijk, dat we die versterken en dat we elkaar ondersteunen waar dat kan. Het betekent ook, dat we veel vragen van mantelzorgers. We hebben pas een mantelzorgnota vastgesteld en inderdaad. Dit project kan alleen slagen als we mantelzorgers maximaal ondersteunen en faciliteren om hun werk zo goed mogelijk  blijven doen. Wijkteams zijn daarbij erg belangrijk en worden getraind. Hoe worden we betrokken als raad .

Hoe kunnen we bijsturen. We hebben hier een visienota met de nodige praktijkuitwerkingen neergelegd die in de PC cyclus weer aan de orde gaan stellen.” Op een vraag van raadslid  Okko Dijkstra over het bijpraten over  de invoering van  de Kanteling over de hele gemeente verwacht Hamster  geen problemen  en zal de raad via  de P C Cyclus  worden ingelicht over de voortgang.

Agendapunt 13 :Bestemmingsplan ”Musselkanaal, Kruisstraat
Het CDA is complimenteus en de PvdA stemt in met  de beslispunten.

Raadslid  Ingrid Sterenborg van de Christenunie kan instemmen met de beslispunten. Sterenborg:”Wel heeft het ons verbaasd, dat deze zienswijzen niet zijn  behandeld door de hoorcommissie. Kunt u aangeven wat daar de reden van is.”

Wethouder Plieger geeft op de vraag van mevr. Sterenborg aan dat er twee zienswijzen waren, maar omdat de partijen het eens werden hoefde de hoorcommissie daar niet meer over te vergaderen.

Agendapunt 12  :Uitbreiding steigercapaciteit centrum Stadskanaal”
Het CDA vindt het aardig duur en reageert kritisch. Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie: ”We kunnen een eind meegaan met de heer Boels. We zijn ook  blij, dat het SROI project  hier onderdeel van uit maakt. We hadden nog wel een vraag. Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een passantenhaven, maar eerder  in dit stuk is te lezen, dat een van de concrete projecten is, dat de realisatie van de passantenhaven een werkleerproject is. Dus komt er nu een onderzoek of wordt het uitgevoerd? Begrijpen we het goed, dat de 400 meter uitbreiding ook inhoudt, dat er zo wie zo ook vervanging van beschoeiing noodzakelijk is? Dat waren onze vragen”

Het GBS is positief over het voorstel.D66 vindt het een niet goed onderbouwd stuk en is bang voor de vergrijzing. De VVD is kritisch over de uitbreiding en stelt veel  kritische vragen. De PvdA is positief over het voorstel en de financiering daarvan. De SP vindt het niet verantwoord in deze tijd van bezuinigingen.

Wethouder Gelling  wil inspelen op de toegenomen vaarrecreatie en wil ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen  bij dit project. Er is nog geen krimp bij de vaarrecreatie in onze regio. De insteek over de passantenhaven is om daar onderzoek naar te doen Wie moet dat gaan doen? Vooralsnog moet u daar uw goedkeuring aan geven en dat is ook opgenomen in dit voorstel. Er zal dan ook een goed onderzoek plaatsvinden. De wethouder is niet bang voor afname van de vaarrecreatie.

Met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen

Agendapunt 16. Conceptbegroting 20915 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oosten Zuidoost Groningen(Wordt   zonder debat goedgekeurd)

Rondvraag
In de rondvraag wordt  door D66 en de ChristenUnie het college geattendeerd op de binnengesleepte gelden voor de thuiszorg door de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

Pals: ”In de tweede Kamer heeft de ChristenUnie 40 miljoen extra eruit gesleept voor de thuiszorgen wij vragen ons af of die aanvraag voor de thuiszorg al e deur uit is” Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie sluit aan bij Klaas Pals van D66 en vraagt of het college al wat gedaan heeft met het aanvragen van deze door de Tweede Kamer beschikbaar gestelde gelden.

Wethouder Hamster van de ChristenUnie: ”Er is inderdaad 40 miljoen tijdens de algemene beschouwingen binnengesleept bovenop 65 miljoen, die al beschikbaar was. Voorwaarde daarbij is dat het samen mrt de thuishulporganisaties plannen voor ingeleverd worden op zeer korte termijn. Morgen bespreken we het in het college. Donderdag hoop ik de thuishulporganisaties hier over te spreken. Dus we gaan ons best doen”

Een lange vergadering, die  pas om 10 voor 2 werd gesloten, zodat iedereen  eindelijk naar huis kon gaan. Burgemeester Baukje Galama:”We gaan hier geen gewoonte van maken”

Top20-10-2014
Bij deze vergadering wordt er vooral veel tijd besteed aan de vaststelling van het beleidsplan en de verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015-2018.Ook de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie over opslag kernafval worden besproken. Het bedrijvenpark, de lokale prioriteiten politie-inzet en het beleidsplan t/m 2018 worden ook na de noodzakelijke inbreng vastgesteld.

Algemeen en Informatief

Mevrouw Teja van Geenen van Groenlinks spreekt  in over  het beleidsplan jeugdhulp 2015-2018.Haar grootste zorg is dat er kinderen tussen de wal en het schip komen. Over de toezeggingenlijst maakt raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie een opmerking over de uitvoering van de aangenomen motie over ouderlijke conflicten en relatieondersteuning.De burgemeester wil voorstellen om dit punt af te voeren, omdat het wordt besproken bij het jeugdhulpplan. Dijkstra: ”Even afwachten wat het antwoord is straks  voorzitter” burgemeester Galama : ”U kennende komt dit vast goed” Over de perikelen korfbalvereniging wordt nog het een ander opgemerkt. Raadslid Frits van der Heide: ”Ik was daar ook en kan mij ook vinden in de reactie van de heer Ploeger en ik ben ook benieuwd wat er mogelijk is voor het oefenveldje. Wethouder Gelling: Er wordt tegemoet gekomen aan het gevoel van onveiligheid. Overbodig groen zal worden weggehaald en het pad zal worden voorzien van verlichting. Het veldje is niet geschikt als oefenveld vanwege vervuiling. Daar wordt nog even door gesproken, waarna Hamster de verontrusting dempt over de vervuiling. Wethouder  Peter Gelling antwoordt naar tevredenheid.

Bij de ingekomen stukken wordt nog gereageerd op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de opslag van kernafval. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:” Allereerst hartelijk dank voor de beantwoording van de door de ChristenUnie gestelde vragen over ondergrondse opslag van kernafval in onze gemeente. We lezen dat opslag van kernafval op dit moment nog niet aan de orde is. Ook geeft u aan dat er geen locatie specifiek onderzoek wordt verricht. We lezen dat het college ook aansluit bij de activiteiten en standpunten van de provincie. Daar kunnen wij ons in vinden. Wij vinden het belangrijk dat; mocht er aanleiding toe zijn tijdens de terinzagelegging van het Nationaal programma de gemeente Stadskanaal haar standpunt duidelijk kenbaar maakt, en dat wij middels het VNG onze invloed uitoefenen. Wellicht kunnen wij een passage opnemen in de structuurvisie dat de diepe ondergrondse zoutkoepels niet gebruikt mogen worden voor opslag van kernafval.”

Ook de PvdA  sluit zich hierbij aan.D66 is bezorgd over de antennes van de ChristenUnie en de PvdA. D66 vindt  de vragen voorbarig . Ingrid Sterenborg: ” Misschien hebt u in de aanhef van deze brief gelezen waarom wij deze vragen hebben gesteld. Naar aan leiding van de publicatie van 28 augustus jongstleden en daarbij was er ook onrust in onze provincie omdat ook Onstwedde, Pieterburen en Ter Naard genoemd worden. Die onrust moet je wegnemen. Nu blijkt dat het op lange termijn is en we zijn ook blij dat het op dit moment niet aan de orde is. In 1970 heeft de discussie ook al plaatsgevonden en toen was er ook onrust en dat willen we niet weer”

Bij rondvraag is er nog een vraag over de brief die is uitgegaan over de huishoudelijke hulp. Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie: ”Het klopt en daarin hebben we de procedure geschetst. Daarin staat vermeld dat we op 3 november nog een besluit zullen nemen en dat de definitieve keuze dan wordt gemaakt. We wisten, dat deze brief impact zou hebben, want is  geen besluit, die nergens over gaat. We hebben het besluit ook niet over een nacht ijs genomen. Toch denken we dat dit het enige juiste besluit is wat wij gaan nemen; daarover gaan we op drie november in debat.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 : Instemmen met beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2015-2018
Het CDA, de GBS,D66,PvdAen SP reageren  uitgebreid op dit jeugdhulpplan en de VVD wordt ook nog uitgedaagd om te reageren op dit plan, maar de handschoen wordt niet opgepakt

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie mag als laatste reageren omdat hij in eerste instantie over het hoofd werd gezien.. Van der Heide:”De participatieraad heeft middels een werkgroep jeugd in een drietal sessies zich gebogen over het Beleidsplan, hierbij ondersteunt door de gemeente. Een goede zaak!
De conclusie is even zo goed:  “Een uitgebreid plan dat ‘helder, gemakkelijk en begrijpelijk is”, dit willen wij onderschrijven.
De ChristenUnie hecht aan keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. 
Het is goed dat er nu beleidskaders zijn die deze keuzemogelijkheden mogelijk maken
Wij lezen dat er goede samenwerking is met Groningse gemeenten. Is er wel goed over nagedacht dat er uit de Drentse grensgemeenten ook veel jeugd op de scholen zitten in Stadskanaal?
We horen het graag. Ook was er een toezegging gedaan  van de portefeuillehouder bij de toezeggingenlijst over de aangenomen motie ”Ouderlijke conflicten en relatieondersteuning ” Dit heeft te maken met het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid. Daar horen we graag ook nog het antwoord op. Dan nog een opmerking over pagina 13 van het beleidsplan over het toegangsmodel. Het is goed om te lezen dat er bij het toegangsmodel vele verenigingen worden genoemd zoals sportverenigingen, de kerk en allerlei instanties die in het midden staan van de hulpverleners. We onderschrijven dat”

Wethouder Hamster van de ChristenUnie reageert op de aangeboden traktatie van raadslid Okko Dijkstra naar aanleiding van zijn uitleg daarover: “Dat maakt jeugdzorg wel heel dichtbij en heel toegankelijk en we wensen opa, kleinzoon en ouders alle goeds vanaf deze plaats en dit is een  naadloze overgang naar de jeugdzorg. Niet ieder kind heeft het geluk op te groeien in een stabiele omgeving. Bedankt voor  uw waardering maar ook voor de inzet van de participatieraad, die hun advies  weer op tijd hebben gegeven. Versterking van het voorliggend veld is belangrijk. Een plan, een regisseur is hier van belang. Er is ook specialistische hulp nodig. Er zijn ook veel aanbieders gecontracteerd. Sociale teams zijn al werkzaam. Regie is belangrijk. Wij weten het beste wat de beste zorg is voor onze inwoners. Er zijn meerdere toegangen tot zorg. Huisartsen zijn verwijzers, maar ook de specialisten. Binnen ons CJGV is ook een arts die hier een rol in speelt. We zullen gaan transformeren. In januari gaan we verder hiermee. Over de  nodige veranderingen  zult u geïnformeerd worden .Er wordt ook gewerkt aan een nieuw contract met Welstad vooral in de nulde lijn.Uitgangspunt is dat de indicatiestelling door onze consulenten gegeven mogen worden.

Bij specialistische zorg is  er provinciale deskundigheid beschikbaar. Er is een budget waar we de zorg voor moeten organiseren. Wij zijn al lange tijd goed in het signaleren van zorg Hoe gaan we de juiste verbinding geven met de expertise De motie van de ChristenUnie. Dat willen wij als aandachtspunt meenemen in ons uitwerkingsplan hoe wij daarmee zullen omgaan in ons uitvoeringsplan.

In tweede termijn geeft de  SP aan tegen te stemmen, ondanks dat er geen amendementen worden ingediend door hen.D66 wil de samenleving meer betrekken bij het geven van informatie. Meer raadscommissies en betrekken van de samenleving wordt ook door de ChristenUnie ondersteund. Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie:”De wethouder ging er op in ,dat het niet alleen een taak is van de gemeente en dat er moeilijkheden zijn dat zien wij ook, maar je moet ook denken in kansen De wethouder ging ook in op de rol van  huisartsen bij dit werk. Zorg dat moet het doel zijn en er zijn zeker kansen. Dat vinden we goed om te horen en dat we daarmee Pals ondersteunen en de organisaties mee willen laten denken de komende jaren. Zelf avonden organiseren .Het moet nog in de juiste vorm worden gegoten.. De wijkraden worden ook nog bijgepraat aldus wethouder Hamster.

De SP is tegen dit voorstel

Agendapunt 13 : Verordening  Jeugdhulp 2015 en wijziging van Verordening Participatieraad.
De VVD,D66,CDA en de SP voerden hierover het woord.

ChristenUnie raadslid Frits van der Heide :”Het is goed  te lezen dat de participatieraad de in de verordening opgenomen uitwerking van de jeugdwet ondersteund. Het is goed dat er in het overgangsjaar 2015 nog steeds een beroep kan worden gedaan op de bepalingen in de verordening  voor de jongeren ouder dan 18 jaar, al gaat dat veranderen. Het verzoek van de participatieraad is betrokken te blijven bij de nadere uitwerking ook met betrekking tot de uitwerking van het PGB-beleid. Dat zegt u ook toe in dit stuk. Actief informeren is daarbij belangrijk. Dan hebben we nog een vraag, die betrekking heeft op het beleidsplan. Daar lezen we het familiegroepsplan niet terug, maar wel het familieplan. Nu zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer door de CU en PvdA over de implementatie van het familiegroepsplan. Het is een wettelijke verplichting. Daar lezen we in de verordening niets over terug. Kan de wethouder daar iets over vertellen.”

ChristenUnie wethouder Johan Hamster: ”Voor de informatie van de inwoners komt er een participatiekrant, wat het voor de inwoners van Stadskanaal zal betekenen. Grootschalige evaluatie doen we als we weten waar we mee bezig zijn. Twee jaar is een redelijke termijn, omdat 2015 een overgangsjaar is. De laatste vraag over het familieplan en het familiegroepsplan van de ChristenUnie. Volgens mij kunt u in familieplan, familiegroepsplan lezen”

Alleen de SP stemt tegen.

Agendapunt 14: Bedrijvenpark Stadskanaal.
Het CDA,D66,VVD en PvdA voerden het woord en waren positief over dit voorstel. De SP was minder te spreken. ChristenUnie Raadslid Ingrid Sterenborg : ”Wij willen het bedrijvenpark graag representatief houden. De wegen zullen een normale status moeten krijgen, het is al te lang niet in goede staat. In 2000 werd de constructie gezien als de beste met weinig risico. Nu blijkt het toch anders te zijn. Graag hadden we gezien waar de afkorting PPP voorstaat, wij hebben er pijnlijke, plaatselijke proef van gemaakt”

Burgemeester Galama betreurt het dat het ons niet zo goed is bekomen door een faillissement van de aandeelhouder. Mooi dat we er met lokale ondernemers uit zijn gekomen. In een keer afschrijven is de goedkoopste oplossing. We worden  minder belast de komende jaren doordat we geen rentelasten meer hebben over dit bedrag. Alle partijen  gaan hiermee akkoord

Agendapunt  15:Aanwijzen  activiteiten van  algemeen belang in het kader van Wet Markt en Overheid.
In dit stuk gaat het vooral over verhuur en exploitatie van bijvoorbeeld binnen- en buitensportaccomodaties radio en speelgoedmuseum enz.

De PvdA,D66, SP, CDA  en de ChristenUnie hebben hier nog iets over gezegd. Over de tarieven werd nog even doorgepraat.

Agendapunt 16 en Lokale prioriteiten politie-inzet.
De PvdA, de VVD, de GBS en het CDA  leveren  inbreng op dit agendapunt. De toevoeging van de ondermijnende criminaliteit aan het prioriteitenlijstje wordt  alom ondersteund. Bij dit punt voert raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie het woord, omdat raadslid Frits van der Heide de zaal verlaat om belangenverstrengeling te voorkomen vanwege zijn baan als politieagent.

Mevrouw Sterenborg:”Na onze gezamenlijk raadsbijeenkomst op 2 september met de raden van Bellingwedde, Vlagtwedde en Oldambt werden wij ook afzonderlijk door de politie van Stadskanaal bijgepraat  over de cijfers en statistieken van het voorgaande jaar. Hierbij werd niet alleen teruggeblikt maar er kwamen ook onderwerpen voorbij waarop extra politie-inzet geadviseerd werd. Een van de prioriteiten die wij verlengen als speerpunt voor de komende tijd is de preventieve en repressieve integrale aanpak van woninginbraken. Zoals ook blijkt uit de analyse van uw tweewekelijks overleg met de Politie, is dit een misdrijf dat veel impact heeft op de bewoners, de slachtoffers.
Er is gelukkig sprake van een stevig dalende lijn. Dit is een goede zaak en wij zijn met u van mening dat de aanpak dus voortgezet moet worden. 
Om dit te onderschrijven en de samenwerking met de politie te verstevigen stellen wij voor om, in navolging van diversen gemeenten als Amersfoort, Harlingen, Hillegom en Rotterdam, 
gebruik te gaan maken van het alarmsysteem ‘Mobeye’. Dit is een kleine intelligente camera die in directe verbinding met de politie staat. Het slimme apparaat stuurt een sms’je/ e-mail en foto van de inbrekers en stuurt zodoende de noodhulpeenheid naar de locatie van de inbraak.
Bij de inzet van de mobeye gaat het om een samenwerking als gemeente, met politie/justitie en waar nodig de woningcorporatie. Wij stellen dus voor dat de gemeente dit apparaat ter beschikking stelt, uiteraard na overleg met de politie.
Naast deze verhoging van de pakkans blijft het natuurlijk raadzaam om de burgers te blijven attenderen op wat zij zelf kunnen doen tegen woninginbraken. Zoals de Politie ook heeft bewezen tijdens de het ‘Donkere-dagen-offensief’ met de ‘Witte-voetjes-actie’.
Bij de eerste prioriteit, alcoholgebruik en overlast die dit veroorzaakt in relatie tot jongeren, is het goed dat er het afgelopen jaar een integraal plan van aanpak is opgesteld en uitgevoerd.
Ook de controle op de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol is hier wat ons betreft onderdeel van.
Wij stemmen ook met de overige prioriteiten. Tot zover.

Burgemeester Galama portefeuillehouder :”Ik hoor een algemene ondersteuning van de gekozen prioriteiten. Dit kan ook niet anders, want dit hebben we op 2 september ook zo besproken in het overleg met de politie. Ze stemmen ook overeen met de landelijke prioriteiten. Bij agressief rijden hebben we soms last van rondscheurende jeugd met soms de muziek te hard aan en te weinig aandacht voor de weg. Dit heeft onze aandacht. We verdelen de inzet over de aandachtsvelden. De aandacht voor de jeugdgroepen heeft gezorgd voor, dat  we al twee jaar geen overlast gevende jeugdgroepen meer hoeven te classificeren. Ook de woninginbraken zijn afgenomen. Behalve de Mobeye waar mevrouw Sterenborg over sprak, een mobiel cameraatje neem ik aan. Een cameraatje waar wel vaker over wordt gesproken in plaats van wat wij nu hebben zoals vaste camera’s  ,die in verschillende gemeenten worden gebruikt. Die worden ook in de weekenden uitgelezen. Dat is niet zomaar iets wat je neerzet en wat niets kost. Dus ik zou me voordat wij ons daarvan gaan bedienen even meer inzicht willen hebben, waar we die camera moeten plaatsen. Wanneer moeten we hem plaatsen. Bij woninginbraken? Is tie dan handzaam? Wanneer doe je dat? Ik zit even te zoeken wat het voorstel van mevrouw Sterenborg inhoudt”Sterenborg;”Het is een apparaatje, dat je in huis hebt wanneer je voor langere tijd weg bent, die is gelinkt met de meldkamer. Waarschijnlijk weten de politiemensen hier er wel meer van. De kosten bedragen drie  tot 500 euro. Sommige gemeenten hebben 2 of 3 van die camera’s, die uitgeleend kunnen worden” Burgemeester Galama: ”Een goed idee mevrouw Sterenborg en laten huiseigenaren dat vooral doen.”Sterenborg :”Ja maar het moet wel gelinkt worden met de meldkamer. De politie moet er wel achter staan, want anders heb je er niets aan”Galama:”We kennen al heel veel alarmeringen in huizen waarin mensen zelf in hebben geïnvesteerd, waar ook op wordt gereageerd net zoals bij bedrijven. Dus die link is misschien wel te maken, maar wat wij doen in de voorlichtende zin, preventieve maatregelen, die getroffen kunnen worden door woningbezitters of woninghuurders zelf. Daar ligt wel de eerste verantwoordelijkheid, want het klinkt heel makkelijk, dat we die beschikbaar moeten stellen, maar ik ben wel terughoudend, want de verantwoording ligt bij de mensen zelf en hun omgeving. Als het kan helpen in wijken, die ineens een hoost zien van inbraken. In goed overleg kunnen we daar even bij inschakelen is het misschien goed. Maar als het tussen drie en 500 euro is. Iedereen gaat toch bijna op vakantie? “Sterenborg: ”Misschien is overleg met de politie een optie?” De burgemeester  denkt dat het te duur wordt en dat de politie daar ook geen geld voor heeft, omdat er wellicht veel naar wordt gevraagd. We moeten ook niet de verantwoordelijkheden  overnemen van de burger, aldus Galama. De burgemeester wil het wel meenemen in het overleg en dan meer in de voorlichtende zin naar de burger.

Agendapunt 17: Concept regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2015-2018 en Agendapunt 17.1: Bijlage- Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2015-2018.Het CDA is de enige partij die positief reageert. De rest van de partijen geloven het wel  en  hebben geen inbreng. Agendapunt 18: Vaststellen vergaderschema 2015 en 

Agendapunt 18.1: Vergaderschema raad 2015

Na een voorstel van raadslid Sterenborg wordt er een  bij de maand november nog een begrotingsvergadering toegevoegd.

Top03-11-2014
Deze vergadering werd over twee avonden verdeeld, omdat de Hulp bij het huishouden 2015 nogal veel tijd vergde door de vele interrupties. Er was veel verontrusting over de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en de werkvoorziening .Dit bleek wel uit de lawaaidemonstratie tegen die bezuinigingen.

Algemeen en Informatief
Burgemeester  Baukje Galama is tevreden over de manier waarop het lawaaiprotest heeft plaatsgevonden voor het gemeentehuis. De aangeboden petities  van de huishoudelijke hulp en van de werknemers van Wedeka kunnen worden betrokken bij de bespreking  van de onderwerpen. Er wordt bij voorbaat al op de mogelijkheid gewezen om de vergadering de volgende dag voort te zetten wanneer het te laat wordt.

Er zijn 7 insprekers: Mevrouw Sanders van Reumactief, heeft zorgen en vraagt dringend rekening te houden met deze doelgroep, die zoveel lichamelijke beperkingen hebben. Mevrouw van Genen  van Groen Links heeft ook veel kritiek vooral op de wasbrief, die te vroeg is verzonden en  komt met  insinuaties over het college en de raad. Mevrouw Oldenziel van TSN heeft een kritisch, maar evenwichtig verhaal. Zij wil de signalerende functie van medewerkers beter benutten. Zij wil bij alle cliënten een nieuwe indicatie stellen en herindicering met hulp van de medewerkers. Mevrouw Smit namens Zorgaanbieders Stadskanaal is een ervaringsdeskundige. Zij is niet tevreden over de indicatiestelling en schetst een situatie, waarin de zorg nodig is. Meneer Steinhouwer en is cliënt bij buurtdiensten en is positief over de zaken, die ze voor hem regelen, maar maakt zich wel zorgen. Mevrouw Cup namens de buurtdiensten in Musselkanaal, Cup: ”Er zijn veel waaroms ook bij haar, vooral over het geld. Mantelzorgers zijn overbelast.” Ook zij noemt goede indicatie belangrijk om goede zorg te leveren. Meneer Hulshof ,een cliënt, heeft veel punten en vertelt zijn levensverhaal en is vooral bang, dat hij geen zorg meer krijgt.

Wethouder Johan Hamster reageert bij mededelingen van het college op  een toezegging aan de ChristenUnie om  de Duitse taal  te promoten  in het onderwijs. Hamster: ”Ik heb in uw raad toegezegd in overleg te gaan met het onderwijs om de mogelijkheid te onderzoeken om de ook in het basisonderwijs Duitse taal vorm te laten geven. Dat heb ik gedaan. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hebben er mee ingestemd een project te starten en een projectgroep samen te stellen  om mensen met affectie tot dit onderwerp daarin te plaatsen en zo te kijken of we tot zo’n project kunnen komen in onze gemeente. De motie van de ChristenUnie over de ouderlijke conflicten, burgemeester  Galama: ”Daarvan heeft de wethouder vorige keer in de raadsvergadering toegezegd, dat het meegenomen wordt in het jaarwerkplan en ik stel dus nu voor die af te voeren.”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 : Hulp bij het huishouden 2015.
Het CDA staat achter het voorstel  van het college en gaat uit van de eigen kracht van de burger en dient namens de coalitiepartijen een motie in om het proces  naar de bezuiniging op de huishoudelijke hulp goed te laten verlopen. De SP  wil de huishoudelijke hulp niet  afschaffen  voor de HH1 en heeft veel kritiek op de procedure. De SP maakt geen keuzes uit de 4 scenario’s en denkt dat er veel geld te halen valt bij de bobo’s.

Okko Dijkstra, raadslid voor de ChristenUnie: klik hier

De VVD  vraagt  nog  naar de motie van het CDA en de andere coalitiepartijen  en de link met  Dijkstra zijn verhaal.  D66 vindt te veel open einden in Dijkstra’s verhaal. Ook de SP interrumpeerde over onder andere het vrijwilligerswerk. Dijkstra: ”Bij de behandeling van de WMO-beleidsnota  kom ik  terug op de mantelzorg en de vrijwilligers. De PvdA  ondersteunt het voorstel ook van het college. Vooral de oppositiepartijen VVD,D66 en SP doen hun best  om kritische vragen te stellen. Vooral over de vangnetregeling wordt veel gediscussieerd. Het zal allemaal nog moeten worden uitgewerkt. De GBS  staat ook ondanks kritische vragen  achter het voorstel van het college. De VVD  kiest voor scenario drie en is het niet eens met het college.D66 vindt het  een slechte start en is bang voor beroepsprocedures en kiest ook voor  scenario drie. Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie interrumpeert:  “D66 en de VVD kiezen voor scenario drie. Bij dit scenario  ligt de regie toch meer  bij de aanbieder dan  bij de cliënt en het  sluit  ook minder aan bij de visie, waarbij de regie bij de inwoner zelf komt te liggen en dat  is wel iets wat we samen afgesproken hebben. Verder is er geen duidelijke prikkel ingebouwd voor de aanbieder om met zo weinig mogelijk budget de hulp zo optimaal mogelijk te organiseren Dus hierbij worden de problemen verschoven naar de toekomst”.

De uitgebreide  beantwoording van wethouder Hamster van de ChristenUnie klik hier

Samengevat voorzitter, Johan Hamster: ”Vier wegen voorzitter. Een collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten, een overloop van HH1 naar HH2, een specifieke vangnetregeling en twee jaar tegemoetkoming van de huidige doelgroep bij een van de huidige aanbieders. De middelste twee hopen we te vergoeden uit  het miljoen wat u ter beschikking stelt. De andere twee zijn rijksmiddelen, die we daarvoor krijgen. We vermoeden, dat we daarmee de groep redelijk hebben gedekt. We weten, dat een derde van de populatie 35% de zorg zelf zal moeten kunnen betalen. Dat lijkt mij niet meer dan normaal, dat we dit van hen vragen. De twee  derde is de groep waarvan we hopen, dat ze het zelf organiseren, in het netwerk gaan kijken, dat ze zelf een voorziening kunnen treffen en wellicht zitten daar ook een aantal mensen bij, die het of zelf gaan doen of zegt van; eigenlijk hoef ik misschien wel helemaal geen hulp meer. Dat is een klein percentage hoor. En de derde doelgroep hopen we  op te vangen middels dat  vangnet. Dus dan hebben we de hele groep, dat is 100% van de 1300 mensen. Dat alles overziend hebben ,denk ik dat we precies volgens ons bestuursakkoord aan het handelen zijn. Zorg bieden aan hen die dat nodig hebben, een vangnet bieden voor de meest kwetsbaren, en dat alles binnen de rijksmiddelen, die we daarvoor krijgen.”

Tweede termijn. Tijdens een schorsing van 10 minuten hebben de coalitie partijen nog even gesproken over, wat het nu precies inhoudt. Het CDA namens de ondertekenaars mevrouw Brongers:” Als we het hebben over actief te  onderzoeken welke voorzieningen, maatregelen of ondersteuning zij gebruik kunnen maken en daarover te informeren. Wij bedoelen daarmee voorzitter dat dit een eenmalige actie betreft. Dat het voor ons duidelijk moet worden waar die 1300 mensen in de toekomst komen te staan. Ondanks het ontraden van de motie blijft  onze  motie gehandhaafd.” De SP dient nog een motie in samen met  D66, om de plannen  van het college te heroverwegen en meer tijd te nemen voor een  nieuw plan, dat in 2016 moet ingaan. Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie: ”Wij zijn blij met de excuses  die zijn aangeboden  en verder ben ik tevreden met de beantwoording ,die u hebt gegeven. Ik heb nog een vraag. Hoe is het met de zorg voor de lichamelijk gehandicapten geregeld, die wel alle zorg kunnen regelen, maar niet in staat zijn die te kunnen uitvoeren.” Er wordt ook in tweede termijn nog onderling gedebatteerd over het plan van de SP, waardoor ook banen verloren zullen gaan. Ook wordt er nog kritisch gereageerd door de oppositiepartijen op deze motie. Het gaat ons om, binnen welke regeling vallen de 1300 mensen en welke regeling hebben wij te bieden, aldus de woordvoerder van de coalitiepartijen.

Beantwoording na de tweede termijn door Wethouder Hamster:” De motie van de coalitie ingediend door mevrouw Brongers. Ik lees dat u van een actief onderzoek spreekt en ik constateer, dat er niet staat keukentafelgesprek. Desondanks baart het mij zorgen om meerdere redenen. Het is een actie waar wij  de ambtelijke inzet berekend hebben. Dat kost zeker geld. Tevens neemt u het risico, dat er meer hulp uit zal vloeien. Als we meer mensen spreken kan het niet anders zijn, dat we ook meer zullen constateren. En het derde, u maakt wel erg weinig gebruik van de eigen kracht van deze mensen .U benadert ze weer collectief. Zoals het hier staat moet ik de motie ontraden. U stelt een  tweede vraag is ,via de voorjaarsnota inlichten hoe deze mensen terecht komen. Dan kan ik u op twee manieren tegemoet komen. Ik kan natuurlijk rapporteren hoe de nieuwe instroom  zich gevoegd heeft en wat de oplossingen zijn. Met de mensen waar al mee gesproken is kan ik informatie geven over waar ze geland zijn. Over  het bestemmen van de overschotten  voor de doelgroep kan ik mee instemmen.

Bij de stemming   over het voorstel van het college stemmen alleen de SP,VVD  en D66 tegen. De motie van de SP en D66 wordt alleen gesteund deze partijen en  de motie van de  coalitiepartijen wordt alleen ondersteund door het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en de GBS. Voor de motie van de coalitiepartijenklik hier

Agendapunt 14a : Benoeming waarnemend raadsgriffier.
Mevrouw Marjan Sijperda wordt  benoemd als waarnemend griffier, vanwege de ziekte van onze griffier Koen Willems. Mevrouw Brongers  van het CDA: “Namens de werkgeverscommissie en namens de raad  heet ik mevrouw Sijperda welkom  en hopen we op een goede samenwerking.”

Hierna wordt de vergadering geschorst en zien we elkaar  morgenavond terug

Top04-11-2014
Op de tweede avond werden de Najaarsnota 2014 en de Programmabegroting 2015 zonder media en met veel minder publiek en debat, besproken en vastgesteld.

Besluitvormend met debat
De heer Nijenbanning van de VVD en van Beek  worden geëxcuseerd door burgemeester Galama, omdat ze de vergadering niet kunnen bezoeken. De  media laat het vanavond afweten, terwijl ook de publieke tribune erg weinig bezoekers telt.

Agendapunt 13: Najaarsnota 2014.
De PvdA  heeft het over het overschot van 2 miljoen, wat toch wel incidenteel is. De SP vindt dat er verkeerde beleidskeuzes worden gemaakt en is tegen de bezuinigingen bij de decentralisaties.D66 stelt veel vragen over veel onderwerpen, die de wethouder mag beantwoorden. Het CDA en de GBS hebben  ook een paar opmerkingen en enkele vragen.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “Voor ons ligt de najaarsnota. Allereerste indruk? Mooi! Zoals het nu lijkt blijft er een aanzienlijk bedrag over. Maar is er dan wel goed begroot? Als dit bedrag een tekort zou zijn geweest zouden wij als raad erg kritisch zijn. Nu is het een voordeel. Er zijn een aantal factoren waar wij geen invloed op hebben waardoor er een positief resultaat uitrolt. Maar er is er ook een in programma 2 nl. de onderuitputting! En dit baart ons zorgen... Programma 1.We lezen dat er achterstallig onderhoud is op de begraafplaatsen, wij hechten er waarde aan dat de begraafplaatsen er netjes en verzorgd uitzien. Programma 2.Goed dat er accuraat is gehandeld door de Dug-outs in onze gemeente n.a.v. het tragische ongeval in Twijzel te vervangen. Bij de onderhoudsbudgetten lezen we dat er bijna een half miljoen niet wordt besteed dit is voor ons niet acceptabel, als er geen goed onderhoud wordt gepleegd kom je jezelf t.z.t. tegen. We vragen dan ook aan de portefeuillehouder om hier een hoge prioriteit aan te geven. Dat op het budget voor gladheidsbestrijding een meevaller wordt geboekt ligt zoals de agrariërs onder ons zeggen aan het weer. Het centrum van Musselkanaal heeft een complete metamorfose ondergaan, we horen veel positieve reacties, het ziet er mooi uit! Er heeft op dit budget een overschrijding van 10 % plaatsgevonden, was dit niet te voorzien door vooraf zorgvuldiger te kijken naar de situatie?

Mooi dat in Musselkanaal hybride masten zijn geplaatst die geen CO2 uitstoot hebben hieruit blijkt dat ook het duurzaamheidsaspect is meegenomen.

Programma 5

Vorige maand zijn de fractievoorzitters bijgepraat over de manier hoe het draagvlakonderzoek plaatsvindt  ten aanzien van de geplande windmolens op Drents grondgebied. Kan de portefeuille houder aangeven wat de kosten hiervan zijn? Hier wordt gesteld dat het 15000 euro per gemeente is. Dit wijkt af van hetgeen in de vergadering van de algemene raadscommissie 07-04-2014 is gezegd. Graag duidelijkheid.

Wethouder Plieger:” Het overschot  van 2 miljoen is inderdaad incidenteel. Het gaat om onderhoud wat opgeschoven is in de tijd. De veiligheid is niet in geding. Er is een meevaller ten aanzien van het zout. De boeren zoals mevrouw Sterenborg aangeeft, die weten waar dat aan ligt en dat zullen de mensen ,die geen boer zijn ook wel begrijpen. Het onderhoud wordt voortgezet. Het heeft onze prioriteit.

Wethouder Boen:” Het aantal intakes bij de schuldhulpverlening is gedaald. De instroom zal iets hoger worden.”

Wethouder Gelling:” De Duck Outs worden jaarlijks  gecontroleerd. De ChristenUnie heeft een vraag gesteld over de kosten van het draagvlakonderzoek. Daar is mogelijk verwarring over ontstaan Het betreft een bedrag van 15.000 euro  per gemeente. Een totaalbedrag van 45.000 euro.

Burgemeester Galama had  nog een uitgebreide  reactie op vragen van raadsleden o.a. over de leegstand van de winkels.

2e termijn.

Ingrid Sterenborg:” Wij kunnen instemmen met de beslispunten zoals genoemd in het raadsvoorstel.”
Ook de andere fracties stemmen unaniem in met de beslispunten genoemd in de Najaarsnota 2014.

Agendapunt  14: Programmabegroting 2015.
Het CDA  bij monde van mevr. Brongers erkent dat er weinig ruimte is voor nieuw beleid .De heer Idema, woordvoerder  van de SP vindt dat het socialer kan, maar dat er ook positieve ontwikkelingen zijn. Ze dienen een motie in over topsalarissen, over de organisatie “Veur Noppes” en over het heffen van  liggelden  in Stadskanaal. Hofstra van de PvdA  is onder de indruk van de grote bedragen, die bij de decentralisaties  naar de gemeente  gaan. Ploeger van Gemeentebelangen. Vindt dat we op koers liggen. De risico’s in het sociale domein zijn groot.D66 bij monde van Pals is nieuwsgierig naar de taakstelling van de bezuinigingen bij de bibliotheken. Hij  valt de ChristenUnie bij  t.a.v. de mogelijkheden, die er zijn  voor het werken in Duitsland. Hij wil het net als de ChristenUnie in het werkgelegenheidsplan hebben.

Raadslid en vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:” Dank u voorzitter; wat zal ons de komende periode brengen? Wat staat ons te wachten? Loopt de crisis al op een eind? Wat brengen de bezuinigingen van het  rijk nog voor de gemeente Stadskanaal? Dit zijn de woorden waar mijn collega van Beek de fractievoorzitter van de ChristenUnie de algemene beschouwingen mee begon. Hij gaf de algemene beschouwingen de titel vertrouwen mee en refereerde naar de Bergrede waar Jezus zegt: "wees niet bezorgd". Ook nu worden we opgeroepen om vertrouwen voor de toekomst te hebben want onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben.

De ChristenUnie heeft tijdens de algemene beschouwingen o.a. aandacht gevraagd  voor het doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal, de decentralisaties, vrijwilligers, Wedeka en de herindeling. Nog deze maand zullen we in deze zaal spreken over de participatiewet, en bij een vorig agendapunt vanavond hebben we uitgebreid gesproken over de huishoudelijke hulp. We kunnen constateren dat u onze opmerkingen ter harte hebt genomen, dat u door ons ingediende motie over relatietherapie hebt overgenomen, daarvoor dank.

Programmabegroting 2015
O
ver de programmabegroting 2015 hebben we nog een aantal opmerkingen .

We lezen dat beheer en onderhoud van de openbare verlichting plaatsvindt op basis van een geïntegreerd contract. Zou u ons willen informeren hoe zo’n contract is opgesteld?

De bezuiniging op het  onderhoud van wegen wordt als een voordeel gezien. Wij hebben als fractie nog steeds grote zorgen over de mate van onderhoud van onze wegen, en willen u erop wijzen dat wanneer reparatie nodig zal zijn, dat per saldo duurder uit kan vallen dan goed onderhoud plegen. Daarnaast mag natuurlijk de veiligheid niet in het geding komen.

Op dit moment vindt er een beweging plaats dat steeds meer productiewerk terug komt naar Europa. Wellicht heeft dit een positief effect op de arbeidsmarkt. Goede aansluiting op de arbeidsmarkt is van groot belang met name voor onze jongeren. Daarom is het goed dat er korte lijnen zijn tussen lokale ondernemers en de onderwijsinstellingen zodat er goede afstemming plaats kan vinden.  In de 2e Kamer is een motie aangenomen waarin staat dat er een economische agenda voor de grensregio’s opgesteld moet worden, hierin zou je veel praktische zaken kunnen aanpakken zoals erkenning van diploma’s, stages en banen evenals infrastructuur. We zullen ons ook moeten richten op Duitse les om kansen te creëren in EDR verband, dit missen we in het rijtje op blz. 30 bij werkgelegenheid.

Op dit moment vinden onderzoeken plaats om de Sociale Diensten en SW bedrijven om te vormen tot ontwikkelbedrijven. U stelt dat dit onderzoek eind 2015 moet zijn afgerond, er in 2016 besluitvorming plaatsvindt en in 2017 wordt geïmplementeerd. Wij willen u wat dit onderwerp betreft manen tot spoed i.v.m. de oplopende lasten. Kunt u een verklaring geven waarom hier zoveel tijd voor wordt uitgetrokken?

Bij voorzieningen voor de minima wordt genoemd  “- vervangen van de categoriale bijstand in de vorm van de langdurigheidstoeslag door een individuele inkomenstoeslag als positieve prikkel om te participeren in de samenleving”. Deze positieve benadering spreekt ons aan.

Wij kunnen het waarderen dat bij de schuldhulpverlening sterk ingezet wordt op preventie.

Nog enkele opmerkingen n.a.v. het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Ondanks dat er om de decentralisaties uit te voeren een hogere uitkering uit het gemeentefonds komt, kleven er nog wel financiële risico’s aan.

We hebben kennis kunnen nemen van het feit dat er door mutaties bijna 3.5miljoen euro minder binnenkomt uit het gemeentefonds, dit is een enorm bedrag, wij vinden dit ronduit teleurstellend. Een van die mutaties is het 1e tranche onderhoud gemeentefonds+verdeelsystematiek van bijna 600.000 euro. We weten dat er ook nog een 2e en 3e tranche komt;dat zien wij als een risico.

Dan nog enkele opmerkingen over de paragrafen.

Wat de ChristenUnie betreft hoeven de begrafenisrechten niet kostendekkend te zijn. We lezen dat de gemeente 64ha grond bezit waarvan niet wordt verwacht dat deze  in de toekomst wordt bebouwd. Onder 29ha ligt geen pachtcontract, een suggestie hierbij is om deze grond te verkopen nu de prijzen hoog zijn, of kan er wellicht op een andere manier winst gemaakt worden?

Bij de paragraaf sociaal domein onderschrijven we dat er grote risico’s zijn en we kijken uit naar uitwerking van de participatienota.

De bezuinigingen die zijn vastgesteld tijdens de behandeling van de perspectiefnota en nog niet zijn doorgevoerd kan een financieel risico vormen. Evenals het feit dat wij een krimpgebied zijn. Het is nog maar de vraag wat de financiële gevolgen hiervan zijn.

Er is veel goed werk verricht door onze medewerkers daarvoor dank en willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om College en ambtenaren Gods Zegen toe te wensen bij de uitwerking en uitvoering van de begroting 2015.Voorzitter, we wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen waar nodig in de tweede termijn nog reageren.” 

1e termijn beantwoording door wethouders
Wethouder Plieger van financiën beantwoordt vervolgens de vragen. Hij benadrukt, dat de kosten van de decentralisaties worden bekostigd uit de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Plieger: “Een begroting met een tekort van anderhalf miljoen. Er zijn risico’s bij de AWBZ en de Jeugdzorg, waarbij risico’s zijn bij o.a.de  PGB’s. Stadskanaal hoort bij de gemeente met de laagste lasten voor de burger in onze provincie. Wij hebben een sluitende meerjarenraming. Er dreigde op termijn een grote overschrijding van onze begroting. We hebben ons beleid omgebogen omdat we een negatieve toekomst zagen. “Als het gaat om de ChristenUnie, die spreekt over het verkopen van de pachtgronden. Plieger: ”Wij pakken dit signaal op en komen er te zijner tijd op terug.” raadslid Sterenborg : ”Wij hebben gevraagd naar de openbare verlichting hoe dat contract is opgesteld” Plieger:” De openbare verlichting wordt opnieuw aanbesteed, wat betreft de kabels, armaturen en lantaarnpalen. We verwachten, dat er het komend jaar een beter resultaat uitkomt .Dat was ook de reden waarom we de contracten hebben opgezegd. ”Hij is nog een antwoord schuldig aan de ChristenUnie wat we ons moeten voorstellen bij een geïntegreerd contract.

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie beantwoordt de overgebleven vragen. Hamster:” De  motie over de topsalarissen: ”Er is beroering over de topsalarissen  van bestuurders in de zorg. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de organisaties zelf om daar wat aan te doen via de toezichthoudende organen, die ook rekening moeten houden met de codes die zijn afgesproken. En daar proberen  we wel wat op te sturen. Als  gemeente kunnen we richting aan geven, maar met 22 gemeenten heb je weinig invloed. Het moet ook op basis van vrijwilligheid gebeuren. Maar in de toekomst gaan we wel steeds meer die kant op. Ik  ontraad de motie”

Wethouder Boen beantwoordt de vragen over de voortgang van het SW-bedrijf Er ontstaat hierna wat discussie over de commissie van Zijl, die voor ons hopelijk met goede voorstellen komt om mee verder te gaan. Boen: ”Als het gaat om het werken in Duitsland waar de ChristenUnie en D66 naar hebben gevraagd, moeten er een aantal zaken worden geregeld en dat het niet zo mag zijn, dat het werken in Duitsland lijdt tot allerlei nog niet opgeloste neveneffecten. De EDR garandeert nog niet een gemakkelijk verkeer van werknemers naar Duitsland. De motie over de subsidie voor de huur van “Veur Noppes” wordt ingetrokken, omdat er nog een gesprek  met hen zal worden gearrangeerd met  de wethouder.

Wethouder Peter Gelling  beantwoordt de vragen van de diverse fracties. Hij adviseert negatief over de motie om liggelden te genereren  in Stadskanaal voor het aanleggen in Stadskanaal. De wethouder wil later een voorstel maken, waarin hij ook de passantenhaven betrekt.

Burgemeester Galama beantwoordt de fracties. Met de sociale media wordt voorzichtig omgegaan. Vooral ter verduidelijking van bepaalde standpunten wordt het ingezet. Het gebeurt op een verantwoorde manier.

Tweede Termijn
Ingrid Sterenborg:”Allereerst bedankt voor de beantwoording .De heer Boen en  de heer Pals hebben  al een discussie gevoerd over E.D.R ., Duitse taal en alles wat ermee samenhangt. Vorige week is er brede ondersteuning geweest in de Tweede Kamer over de motie ”Economische agenda voor de grensregio ”Wellicht kunnen we hierop meeliften en er  ook de vruchten van plukken. Ik blijf het wel jammer vinden, dat het niet genoemd is op blz.30 bij het kopje werkgelegenheid. Dan wat betreft de motie over de topinkomens. We vinden het een sympathieke motie. We weten inmiddels, dat er via andere wegen ook aandacht voor is en nadat we de wethouder gehoord hebben steunen we deze motie niet. Dan de motie liggelden; ook hier hebben we het  antwoord van het college  gehoord. We denken, dat het wijs is om dit in een later stadium mee te nemen wanneer er meer duidelijkheid is over de passantenhaven en  daarom steunen we deze motie ook niet .

De motie over het liggeld wordt  ondersteund door het CDA, de SP, de PvdA en D66.  De motie beperking  topinkomens wordt alleen  door de SP en de  PvdA gesteund na enkele kleine wijzigingen. De burgemeester  attendeert nog  op  de realiteit, dat ook bij wijziging van de motie, deze  niet wordt aanvaard. Desondanks willen deze twee partijen een statement maken over dit onderwerp.

De programma begroting 2015  wordt vastgesteld, terwijl  D66 en de SP een voorbehoud maken op bepaalde onderdelen.

Top17-11-2014
Deze een na laatste vergadering van 2014, werd goed bezocht vanwege de bespreking van de participatiewet 2015 en de verordening die daar bij hoort. Deze keer was het 1 minuut voor twaalf, dat de vergadering werd gesloten.

Algemeen en Informatief.

Mevrouw van Genen van Groen Links en mevrouw Flap  namens het FNV spreken in over de participatiewet. Ze maken zich zorgen over verdringing van de arbeidsmarkt. Bij de toezeggingenlijst wordt op verzoek van raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie o.a.: “Te onderzoeken of de pachtgronden kunnen worden verkocht, aan de toezeggingenlijst toegevoegd.” Wethouder Peter Gelling doet enkele mededelingen over de Biovergister. De SP heeft nog enkele vragen over de verzonden brief  over het wasbedrijf. Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie is ook niet gelukkig met de brief en herhaalt  zijn excuses. Hamster: ”De inhoud van de brief , de wijze van verzending en de timing van de brief waren beroerd.” Hij zegt dat we als gemeente niet samen werken met het wasbedrijf , maar dat het een van de voorliggende voorzieningen is voor onze cliënten. We blijven ons breed oriënteren op de markt. Hamster:” We doen het als service van de gemeente. Het was niet wijs om van maar 1 bedrijf informatie  te sturen.”

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12 : Invoering Participatiewet 2015.

D66 heeft veel vragen en wil het proces monitoren.De VVD  is blij met de uitgangspunten en wil ook over de grens kijken.GBS is positief over de samenwerking met de 7 andere gemeenten.Toch zijn er  zorgen over de zware opdracht.De PvdA  is tevreden over de brede aanpak.Onzekerheden en onduidelijkheden zijn ook bij dit onderwerp aan de orde.De SP sluit aan bij het FNV en GroenLinks.Ze zijn erg kritisch en zien veel werkverdringing optreden.Er wordt kritisch gereageerd door de andere  fracties op de opmerking van de SP “worden tewerkgesteld.”Het CDA  wil maatschappelijke problemen voorkomen.Tijdig informeren is daarom belangrijk.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie heeft ook kennis genomen van de nota invoering participatiwet in Oost Groningen.Sterenborg:”Participatie staat voor actieve deelname, meedoen aan het maatschappelijk leven.Ons ideaal is een samenleving waarin plek is voor iedereen, ook op de werkvloer. Het is belangrijk om per individu te bekijken wat daarvoor nodig is.

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen

levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. De gemeente kan en moet daarom vooral stimulerend optreden en voorwaarden scheppen om werkgelegenheid te behouden of te creëren. Zij moet daarbij letten op een goede onderlinge afstemming van vraag en aanbod bij het aantrekken van werkgelegenheid. Ook moet zij aandacht hebben voor zaken als bijscholing en zorgverlof.

De gemeente moet zich inspannen voor de moeilijk te bemiddelen werkzoekenden. Zij kunnen eventueel ingeschakeld worden in vrijwilligerstrajecten, leerwerktrajecten of door laaggeschoolde arbeid aan te bieden. Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente mag een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Zij kan activiteiten bieden als leer- en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen. Het moeten aanvullende taken zijn. Voor ons is niet willen geen optie. Bij niet kunnen moeten we samen een passende oplossing zoeken.

De Participatiewet zal een grote verandering betekenen voor mensen met een arbeidsbeperking en ook voor de gemeenten. Een verandering die een succes kan worden als niet alleen de overheden, maar juist de hele samenleving erkent dat ieder mens talenten heeft. Dat vraagt wat van ons allemaal.

Even terug naar de nota.

Wij willen de insprekers en ook  de participatieraad bedanken voor hun constructieve inbreng; wij vinden dit zeer waardevol. Ook hebben we de beantwoording van het college gelezen. De ChristenUnie vindt het positief ,dat er wordt samengewerkt met de omliggende gemeenten. We hebben immers allemaal dezelfde problemen. Zo worden de krachten gebundeld i.p.v. dat we elkaar beconcurreren, waarbij we opmerken dat de problematiek van de T.D.C. ’s in Stadskanaal wel het grootst is. We moeten ervoor waken dat  we door de andere partners de snelheid verliezen want er is wel een hoge urgentie. We lezen dat de gemeente aandacht blijft vragen voor onze specifieke regionale problematiek hier in Oost Groningen in de Tweede Kamer; dit stellen wij op prijs. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voor bepaalde doelgroepen een mogelijkheid blijft voor een vorm van beschut werk. Twee weken geleden heb ik het hier ook benoemd dat wij de Duitse lessen  in het onderwijs en werkgelegenheid in het grensgebied van Duitsland zo belangrijk vinden. Gelukkig wordt de samenwerking in EDR verband hier wel genoemd. We moeten investeren in goede scholing voor zowel onze jongeren als het eventueel omscholen van mensen zonder werk, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. We hebben begin deze maand al geconstateerd dat er wat de participatiewet betreft behoorlijke financiële risico’s zijn. We beseffen dat er een grote opgave ligt om een goed en degelijk economisch programma op te stellen, we hebben er vertrouwen in dat deze zorgvuldig wordt opgesteld waarbij ook of betergezegd juist de lokale ondernemers worden betrokken en de T.D.C. ’s van groot belang zijn. Het is een forse klus waarbij in 2015 meer duidelijkheid komt, we verwachten dan ook dat we t.z.t. door het college hierover worden bijgepraat. We wensen daarbij alle betrokken partijen veel wijsheid toe.

Beantwoording door het college. Wethouder Boen: ”De nota is een product van 7 gemeenten. Het was veel werk ook voor de ambtenaren. De garantiebanen moeten er komen voor mensen met afstand tot het werk. Er zijn verschillen over het invullen van de tegenprestatie bij de verschillende gemeenten. Daar moet ook ruimte voor zijn. De samenwerking met de gezamenlijke Oost- Groninger zou nog beter kunnen. Het moet wel leiden tot een verantwoorde uitvoering van de Participatiewet. Tegenprestatie is voor de mensen, die op de trede 2 van de participatiewet staan. De communicatie moet helder zijn.

Over Duitsland is ook nog iets gezegd. Er is in Oldambt iemand aan de slag voor de regio Oost-Groningen. Er is op dit moment een aantal van 65 mensen in Duitsland aan de slag bij een volkswagenfabriek in Noord-Duitsland. Deze mensen komen uit onze regio. Er zijn wel obstakels bij het werken in Duitsland. Boen sluit zich aan bij de opmerkingen van de ChristenUnie over de herindeling en de samenwerking met de omliggende gemeenten.Het T.D.C krijgt de functie van werkbedrijf met begeleiding naar werk.

2e termijn

Raadslid Ingrid Sterenborg:”Wij kunnen ons vinden in de besluitpunten zoals benoemd op blz 29 van de notitie. Ook kunnen wij ons vinden in de stelling dat mensen iets moeten doen als zij een uitkering ontvangen zoals omschreven wordt in het raadsvoorstel onder 2.4”

Alle partijen met uitzondering van de SP  stemmen in met de beantwoording van de wethouder.De SP wil een onderzoek en een motie indienen over de financiering  ,maar de wethouder en de andere fracties zien  de noodzaak er niet van in,omdat alle cijfers in het voorstel staan.De SP ziet vanwege te weing steun af van het indienen van de motie.

Bij de stemming stemt de SP niet in met dit besluit.

Agendapunt 13:Verordeningen Participatiewet 2015.

Het CDA heeft nog wat opmerkingen en D66 heeft tenslotte nog een vraag over deze verordening. De SP vindt het een schande deze regels. De SP dient ook nog een heel stel amendementen in om de verordening te veranderen. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie geeft aan het niet goed te kunnen volgen. De amendementen  komen later op de Ipad en kunnen worden bestudeerd door de andere fracties.

Wethouder Boen geeft namens het college  in zijn beantwoording aan dat hij de amendementen ontraadt, omdat het over bestaand beleid gaat en dat dit in samenwerking met andere gemeenten is opgesteld. Verder  heeft de participatieraad deze verordening ook ondersteund.

Mevrouw Sterenborg vindt het jammer, dat de amendementen niet eerder op tafel liggen, zodat  er meer recht gedaan wordt aan de amendementen. De PvdA steunt deze opmerking van raadslid Sterenborg. Alle amendementen worden verworpen

Agendapunt 13a Motie vad Drentse Monden Oostermoer .

Egbert Hofstra van de PvdA spreekt namens de andere fracties zijn ontevredenheid over  de gang van zaken met het Windmolenpark. Het plan is nu ook veel groter en de inwoners van Stadskanaal hebben er veel meer last van. In de motie wordt het windmolenpark afgewezen. Ook spreekt uit de motieongerustheid. 

Raadslid Sterenborg van de ChristenUnie is niet tegen windenergie”. Sterenborg:”Zoals de plannen nu voorliggen is dat een stap te ver gezien de vorm en de locatie. De uitslag van het draagvlakonderzoek moet nog worden afgerond, daarom kunnen wij ons vinden in deze motie en hebben we deze motie ook ondertekend. Het CDA en de andere partijen ondersteunen deze motie bij  de stemming, behalve D66.

Agendapunt 14  Aanwijzingaccountant. Agendapunt 15 Intrekken regelingen

Zonder debat en met hamerslag worden deze  laatste agendapunten precies 1 minuut voor twaalf afgehandeld op de een na laatste raadsvergadering in 2014.

15-12-2014

Op deze laatste vergadering is er een nieuw raadslid geïnstalleerd bij de SP. De tijdelijke contracten bij Wedeka worden vaste contracten De respijtzorg voor mantelzorgers is goed en wordt goed geregeld. De keuzevrijheid in de zorg is gewaarborgd en de initiatieven van verenigingen, die de Civil Society versterken worden ondersteund.

Algemeen en Informatief.
Bert van Beek raadslid van de ChristenUnie liet zijn gezicht   weer even  zien na een aantal maanden plat gelegen te hebben en na een geslaagde rugoperatie. Hij bedankte iedereen voor de beterschapswensen en attenties op zijn eigen  humoristische wijze Hij wil in het nieuwe jaar de ChristenUniefractie  weer op volle sterkte brengen. Ook wordt er afscheid genomen van Wim Orsel van de SP en wordt  de heer Gerrie Kremer geïnstalleerd als zijn  vervanger.

Als inspreker voert mevrouw Anneke Dol, voorzitter van de ondernemingsraad van Wedeka  het woord. Zij is blij dat 143 medewerkers een vast contract krijgen. Het getuigt van moed om een eerder besluit terug te draaien. Zij bedankt op emotionele wijze de raad en de wethouder voor dit te nemen besluit. De beweging naar buiten blijft urgent volgens mevrouw Dol.

Raadslid Sterenborg van de ChristenUnie wil, dat in  de besluitenlijst op blz. 6 duidelijker wordt omschreven wat er  nu is aangenomen. Dit wordt toegezegd.

Op het  ingekomen stuk over de brief van de heer Nijboer over  de geschiedenis van industrieel Stadskanaal  reageert raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie:” Ik heb de brief van dhr. Nijboer met belangstelling gelezen.

Temeer omdat deze leerkracht in het basisonderwijs zich in deze materie verdiept heeft en dit geweldig aansluit bij het omgevingsonderwijs, zoals hij het zelf ook noemt.

Wij zouden dus ook graag zien dat het educatieve belang en de kennis van onze geschiedenis van industrieel Stadskanaal niet verloren gaat.

Ook  zouden  graag zien dat het college dit in haar overwegingen  meeneemt. We horen graag hoe u naar deze brief hebt gekeken” Ook de PvdA sluit daarbij aan en wil iets tastbaars voor later  behouden van Philips.

Burgemeester Galama:  ”Het is een dossier waar wij intensief mee bezig zijn, waarover ik over niet al te lange termijn bij u kom als raad. Ik weet niet of deze wens hard is te maken en hoe dat vertaald zou kunnen worden. Als dit onderwerp aan de orde is dan komen we hier zeker op terug.

Over de beantwoording van het college  over  de Mobeye  reageerde raadslid Ingrid Sterenborg:”Ik wilde u bedanken voor deze brief waardoor u de Mobeye weer onder de aandacht brengt. We hebben  vernomen, dat de pilot in Harlingen breder wordt uitgerold en ik begrijp uit de beantwoording, dat mocht er aanleiding voor  zijn, dat de Mobeye opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.

Bij inlichtingen van het college reageert wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie op een rechtszaak over de afschaffing van de huishoudelijke hulp bij de gemeente Dantumadeel, die voor  Stadskanaal  consequenties zou kunnen hebben in onze procesgang. Hamster: ”We hebben al wel besloten, dat onze cliënten dit jaar niet meer geïndiceerd worden of een beschikking krijgen. Dat zullen we ze ook meedelen in een brief deze week, waarin dit wordt meegedeeld. Daarin staan de eventuele consequenties voor zover we daar als college morgen een besluit over kunnen nemen. ”Na  een enkele vraag geeft Hamster aan, dat het  wel  wijs is om de cliënten eerst deze week te informeren en er hebben nog  niet onomkeerbare zaken plaatsgevonden.

Besluitvormend met debat

17a.Omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers Wedeka.
Wethouder Boen geeft een toelichting op dit stuk, vanwege de late aanlevering van deze stukken. Op 2 december ontstond er definitief duidelijkheid over de cijfers. Vandaar dat de stukken zo laat werden aangeboden. Ook bij de andere gemeenten worden de voorstellen deels overgenomen. We moeten voorkomen, dat er zoveel mensen thuis komen te zitten.

Het CDA is positief over dit voorstel en ook de  SP is blij, dat het ontslag weer is teruggedraaid. De PvdA kan niet achterblijven en ondersteunt volmondig het raadsbesluit. Het GBS  gaat ook akkoord, maar is bezorgd over de lange termijn.D66  had nogal een lang betoog, was erg kritisch over dit voorstel  en  werd nogal vaak geïnterrumpeerd  door  andere partijen.

Raadslid Ingrid Sterenborg  van de ChristenUnie :“Twee maanden geleden lazen we in de krant: Bijna 300 personeelsleden van Wedeka weten waar ze aan toe zijn. Hun tijdelijke contracten worden niet omgezet in vaste. Dat heeft het algemeen bestuur van het werkvoorzieningsschap besloten. Dit was voor ons een zeer verontrustend bericht, dit is iets wat wij als ChristenUnie niet willen. Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. We hadden vorige maand dan ook geen andere keuze . We vonden het financieel niet verantwoord. We voelden ons met de rug tegen de muur staan. Nu ligt er een heel ander voorstel. Er wordt van ons gevraagd of we ermee kunnen instemmen dat de tijdelijke contracten worden omgezet in een vast contract, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten we ons best blijven doen om deze mensen te helpen om een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Hoe moeilijk dat ook is. Hieraan willen we graag meewerken. We zijn dan ook blij dat het bestuur en de directie van Wedeka dit resultaat heeft kunnen bereiken. Het lobbyen richting den Haag heeft effect gehad. De overleggen hebben duidelijkheid gegeven, zodat nu dit raadsvoorstel er ligt. Er wordt nu een andere rekenmethode toegepast en er zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld .Dit alles is zorgvuldig doorgerekend door de ambtenaren zodat we weten wat de financiële consequenties zijn. De ChristenUnie gaat akkoord met de genoemde bedragen.

Iedere gemeente maakt z’n eigen keuze maar wij hopen van harte dat alle Wedeka gemeenten dezelfde keuze maken. Voor ons voelt het wel wat dubbel. Het is mooi, dat deze groep mensen hun baan kunnen behouden. Anderzijds blijft het zorgelijk, dat er geen nieuwe instroom mogelijk is. Er zal toch een bepaalde vorm van beschut werken moeten blijven. We weten, dat de betrokken Wedeka medewerkers lang in onzekerheid hebben gezeten en zijn blij, dat dat nu voorbij is en dat ze toch nog vlak voor de kerst zekerheid hebben, dat ze een vast contract hebben.”

Wethouder Francis Boen is blij met de meeste reacties van de partijen. Boen:” Er moet wel gekeken worden gezocht naar een baan  bij reguliere bedrijven, ondanks het vaste dienstverband. Ten aanzien van het beschut werken zoals in combinatie met dagbesteding, moet worden onderzocht en dat gaat ook gebeuren. We willen wel proberen het werk hier te houden. Straks hebben we een SW bedrijf waar voldoende werk is, expertise aanwezig is en faciliteiten aanwezig zijn, die we de komende tijd hard nodig zullen hebben. Schoolverlaters zullen bij het werkbedrijf ook  gebruik kunnen maken van werkervaringsplaatsen. Er zal moeten gewerkt worden aan garantiebanen. Werk en meedoen en laten merken aan mensen, dat zij ertoe doen, dat is een  belangrijk aspect. Het is een bedrijf zoals, die moet zijn.”

 Na een korte  schorsing wordt het besluit door alle raadsleden ondersteund zonder tegenstemmen.

Agendapunt 12 : Overgangsnota ”Van AWBZ naar WMO”.
De PvdA is positief over deze nota en heeft nog een aantal vragen. GBS ondersteunt deze nota ook.D66 is tevreden en minder kritisch. De SP is erg kritisch en bezorgd en begint weer over de huishoudelijke hulp, terwijl  wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie bij mededelingen van het college, dit al uitvoerig had uitgelegd. Het CDA is als laatste spreker kort, maar constructief.

De ChristenUnie bij monde van raadslid Okko Dijkstra ,spreekt zijn waardering uit voor deze nota en  is zich ervan bewust dat  er grote veranderingen  in de zorg en in de langdurige zorg op stapel staan. Raadslid Okko Dijkstra: ”Het is een proces dat vraagt om zorgvuldigheid, aandacht voor mensen, vertrouwen en deskundigheid. Ook na 1 januari  is er zorg voor mensen, die dat nodig hebben, maar dan anders georganiseerd. In onze gemeente is hard gewerkt en wordt hard gewerkt om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. De overgangsnota “van AWBZ naar Wmo”  is daar het resultaat van.

In deze overgangsnota wordt het beleid voor de nieuwe taken beschreven als aanvulling op het bestaande beleidsplan” De kracht van verbinden 2013-2017” U stelt voor om deze overgangsnota voor twee jaar vast te stellen  vanwege de onzekerheden en ontwikkelingen, die van invloed zijn op de uitwerking van de transformatie. Na ervaring te hebben opgedaan  wilt u starten met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor 2017. De ChristenUnie vindt dit een goede aanpak.

De ChristenUnie wil op een aantal punten  van deze nota de aandacht vestigen.

Bij 3.1.3Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers  hebt  u als actiepunt: aanvullend beleid ontwikkelen voor ondersteuning van  mantelzorgers in verband met het wegvallen van het mantelzorgcompliment. Kan ik hieruit concluderen ,dat u ook de respijtzorg  nader ontwikkelt?                                                                                                                                  

Bij 3.3.2Persoonsgebonden budget vindt de ChristenUnie de keuzevrijheid in de zorg belangrijk. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of aangewezen bent op een instelling. Wie je ook bent en waar je ook woont; het is belangrijk dat je zelf mag kiezen voor de zorg die bij je past, bij je identiteit en levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat zorg-gebonden-aan identiteit beschikbaar blijft, voor dezelfde kwaliteitseisen en voor dezelfde kosten. Het PGB hoort hierbij. Wordt bij het actiepunt: vaststellen nadere voorwaarden en regels in de verordening en in uitvoeringsregels bij de PGB, de keuzevrijheid  meegenomen?

Bij 4.3 wijkgericht werken  wordt  als actiepunt o.a. ook het versterken van de sociale samenhang en veerkracht  genoemd.  Dat ondersteunen wij van harte.

 In de Tweede Kamer is vastgelegd, dat de gemeente private initiatieven van bijvoorbeeld vrijwilligers, kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, welzijnsstichtingen  en belangenorganisaties, bevordert. Graag  vernemen we wij van de wethouder of de gemeente bereid is om initiatieven een steun in de rug te geven, bijvoorbeeld d.m.v. cofinanciering.

 Het advies van de Participatieraad Stadskanaal is meegenomen in de voorbereiding van deze nota. De ChristenUnie spreekt haar waardering uit voor de  adviezen van de PRS  en  voor de beantwoording door het college, waarin adviezen worden meegenomen in de uitvoering en de vormgeving  van het beleid.

De ChristenUnie verwacht betrokken te worden in de uitwerking van deze overgangsnota de komende tijd .Hoe gaat u dat doen de komende periode?

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie bedankt voor de uitgesproken waardering. Hamster:” Het gaat om de zorg voor hen die het nodig hebben, binnen de financiële kaders. We hebben te maken met de bezuinigingen. Er hebben mensen zorgen en dat begrijpen wij. Wat we weten proberen we te communiceren. Voor zover we bezorgdheid weg kunnen nemen dan willen we dat doen. We hebben een breed communicatieplan vastgesteld. Zie ook de communicatiekrant, die in de gemeente  is verspreid. Waar we de wijken mee ingaan en ook naar onze maatschappelijke organisaties gaan, meneer Dijkstra, die we inderdaad proberen te betrekken bij hetgeen we willen doen. Een van onze kernwaarden  van deze notitie is keuzevrijheid. Dat vinden we belangrijk, dat mensen eventueel zelf hun zorg kunnen kiezen, maar wel aan kaders gebonden. Het hoeft niet meer te kosten dan de zorg, die we via de gemeente hebben ingekocht. Een van de middelen daartoe is het PGB. Het biedt mensen de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Hoe monitoren wij de zorg  nu en hoe vaak doen we dat? Wij hebben ons Centrum voor Jeugd en gezin. U heeft van ons het basisplan gekregen, dat eigenlijk het kloppend hart is van het sociale domein gaat worden. Op die plek worden heel veel gegevens verzameld, worden keuzes gemaakt  en waar de regie ligt over wat er in die gezinnen plaats gaat vinden. Daar zitten de regisseurs. Daar zullen als het goed is de signalen binnenkomen van de werkers in de nulde, de eerste en de tweede lijn. Het verslag daarvan zal een belangrijk middel zijn om te monitoren. Hoe bereikt u dat nou? Via de logische P en C cyclus en bij de uitwerking van actiepunten, dat we waar nodig u daar ook instemmingsrecht geven als het u aangaat en als het over uitvoeringszaken gaat, dat we u daarover informeren.

 De ChristenUnie stelt een vraag over respijtzorg. Daar hebben we  zaken voor ingekocht. Het is een bestaand fenomeen, dat de cliënt zelf, of de mantelzorger een time out krijgen of naar een logeerhuis of inderdaad of de mantelzorger even eruit kan om op adem te komen. Het is een belangrijk deel van ons beleid.                      

 En hoe gaan we om met initiatieven. U weet we hebben binnen het geheel van het sociale domein met de jeugd en met de AWBZ een budget gereserveerd voor het versterken van het voorliggend veld. Een deel daarvan hebben we daar al doelen voor en een deel van het budget is juist voor dat doel bestemd. Als er goede initiatieven van onderaf komen die inderdaad de pedagogische Civil  Society versterken. Dan moeten daar  inderdaad mogelijkheden voor zijn.

In tweede termijn bedankt Dijkstra voor de beantwoording van de wethouder van de door de ChristenUnie genoemde punten. Alleen de SP stemt tegen

Agendapunt 13:Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015.
Okko Dijkstra raadslid ChristenUnie:”In deze verordening maatschappelijke ondersteuning die gebaseerd is op de modelverordening stellen we als raad kaders vast en delegeren de uitwerking  daarvan aan het college. We begrijpen , dat bepaalde zaken nog niet zijn uitgekristalliseerd.

We waarderen de inzet van de Participatieraad Stadskanaal .We verwachten  dat  u hen  ook zult betrekken bij de opstelling van  de nadere regels maatschappelijke ondersteuning en voor het PGB beleid. Worden wij als raad hier ook bij betrokken?

De ChristenUnie mist het woord  respijtzorg in de verordening. Hebt u daar aan gedacht of wordt dat nog uitgewerkt bij de nadere regels?

Wethouder Johan Hamster na een schorsing:” De  respijtzorg staat niet in de verordening benoemd. Het is wel begrepen in het begrip, dat wij in de verordening hebben opgenomen ,dat ook mantelzorgers ondersteund mogen worden. Dat is een en ten  tweede  zullen wij in de nadere regels een artikel wijden aan het kortdurend verblijf. Een benaming waar ook het logeren onder valt en waar inderdaad de cliënt zelf een tijdje er tussen uit mag om zo de  mantelzorger rust te geven. Dus beide aspecten van de respijtzorg hebben we daarbij voldoende gedekt.”

Ook hier stemt de SP  tegen.

Agendapunt 14: Verordening gemeentelijke belastingen 2015 ,agendapunt 15: Financiële  verordening gemeentelijke Stadskanaal 2014 , Agendapunt 16:Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal 2015 worden unaniem vastgesteld.

Agendapunt 17.Decemberwijziging 2014
De PvdA ,het CDA en de SP reageren  op dit agendapunt.

De Christen Unie  bij monde van raadslid Sterenborg spreekt over de overheveling van budgetten, Sterenborg:”Volgens ons zou het beter zijn om dit niet te doen en de budgetten te benutten in het jaar waarvoor zij zijn begroot. Dit zou ook de werkgelegenheid ten goede komen.”

Plieger:” We doen ons  best de budgetten inderdaad in dat jaar te realiseren, maar dat lukt niet altijd en we zijn ook blij, dat we die budgetten wel over kunnen hevelen.”

17B Motie van de SP over de huishoudelijke hulp
Deze motie wordt ondanks de uitleg van het college toch ingediend en in stemming gebracht.