2013

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2013
door Okko Dijstra
28-1-2013

 

Een vergadering met vragen van de ChristenUnie over het dranktoezicht en een korte agenda zonder debat over de verordening zaakbelasting 2013 en met uitvoerige behandeling en debat over de Zienswijze Gebiedsvisie Windenergie Drenthe.


Algemeen en Informatief

Wethouder Johan Hamster van De ChristenUnie deed een leuke mededeling over de traktatie van alcoholvrije cocktail om in het kader van het alcoholmatigingsbeleid dit product te promoten in verband met de afspraak, dat bij wie de telefoon afgaat in de raadszaal van hem of haar een traktatie wordt verwacht. Een originele traktatie  die goed in de smaak viel bij raad en publiek ook in verband met het alcoholmatigingsbeleid. Bij de lijst met openstaande toezeggingen wordt punt 9 over het voorstel over de brugbediening op zondag,  op de raadsvergadering 25 februari behandeld. Verder vertelt wethouder Bieze ,dat er nog een voorstel komt over extra budget voor schuldhulpverlening in maart. Het punt over de stand van zaken t.a.v. de liggelden komt in februari in de raad volgens wethouder Bieze.

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg vindt het  wel een beetje vreemd, dat het college haar besluit al kenbaar heeft gemaakt over de brugbediening, terwijl het nog niet is besproken in de raad. Ze weet wel dat dit de gang van zaken is ,maar wil dit punt toch eens in het midden leggen. Dit is inderdaad de normale gang van zaken  bij voorstellen. De burgemeester legt uit, dat het wel  duidelijk staat vermeld, dat de raad hier nog een besluit over moet nemen.

Bij punt punt 6 van de ingekomen stukken  over de brief van de provincie Groningen over de begroting 2013; repressief toezicht zegt raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie o.a.: ”We  zijn natuurlijk blij, dat we onder repressief begrotingstoezicht blijven van de provincie. Er staat echter wel een regeling in, dat we mogelijk gekort gaan worden op het gemeentefonds. De portefeuillehouder heeft ook al aangegeven, dat we opnieuw moeten gaan bezuinigen dit jaar. Ik had eigenlijk alleen de vraag. Worden we daarin meegenomen en op wat voor termijn denkt u, dat u al uitspraken daarover kunt doen. Moet ik dan denken aan de voorjaarsnota of verderop in het jaar”?

Wethouder van der Kolk kan over het laatste geen uitspraak doen op dit moment” Het krijgt een tijdpad wat dit jaar vorm gaat krijgen. U wordt in elk geval als raad betrokken. Er komt overleg met de griffier om een datum te prikken  voor een bijeenkomst en daar als raad over dit traject te spreken. Ook de inhoud wordt binnenkort duidelijk”

Bij inlichtingen van het college vertelt Wethouder Bessembinders over de spoorlijn Stadskanaal –Veendam. Het voorstel is behandeld in de commissie van de  Provinciale Staten. Er is ingestemd met planontwikkeling en er worden ook extra gelden gereserveerd voor de exploitatie en de aanleg van deze spoorlijn. Bij de starterslening wordt het bedrag wat staat verdubbeld door de landelijke overheid. De aanwijzing van de  locatie voor de RUD  in Veendam heeft ertoe geleid, dat het Oldambt alleen de basistaken naar het RUD doet en niet de WABO taken. Er is teleurstelling bij ons en het gaat in tegen de afspraken. We  hopen dat de RUD voldoende robuust blijft. Er bestaat wel een risico, wanneer er nog een grotere deelnemer afhaakt.

Bij punt rondvraag stelt raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie vragen over de nieuwe Drank en Horecawet, die per 1 januari van kracht is geworden. Hij zegt o.a.: “Sinds 1 januari 2013 zijn de gemeenten waaronder ook onze gemeente  ,door de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet, verantwoordelijk  voor het handhaven van deze wet.

Er zijn berichten dat gemeenten er niet klaar voor zijn om het dranktoezicht goed uit te voeren  en er zijn zelfs gemeenten, die aangeven dat men aan de handhaving geen invulling kan of wil geven. Ook zijn er gemeenten die stellen dat er geen geld en mankracht beschikbaar is.

De Voedsel – en Warenautoriteit, die tot 1 januari verantwoordelijk was, verwacht  geen grote problemen bij de overdracht, maar toch wil de ChristenUnie   weten hoe  de overdracht van  het toezicht  naar onze gemeente  verloopt en  of er nog knelpunten zijn ten aanzien van mankracht of de  financiën om deze nieuwe wet te handhaven.

Burgemeester Galama beantwoordt deze vraag uitvoerig en zegt o.a.: ”Honderd procent klaar zou een te groot woord zijn. U hebt vanavond al gesproken over de invoering van de regionale uitvoeringsdienst. Wij waren voornemens daar  ook het toezicht van deze drank en horecawetgeving  bij in te brengen, omdat je dan integraal kunt werken .Daar moet natuurlijk nog wel iets voor gebeuren voor mensen, die dat toezicht moeten uitoefenen. We maken ons op dit moment grote zorgen als wij de minimale variant uitoefenen t.o.v. dat wat de voedsel en warenautoriteit heeft gedaan Mee maken we ons geen zorgen, want zo vaak hebben we die niet gezien   Gelukkig hebben we in onze gemeente een goede gewoonte regelmatig een keer per kwartaal overleg te voeren met de horecaondernemingen waar we ook spreken over  de veiligheid, over  het alcoholmatigingsbeleid en de gehoorbeschadiging een vraag die er ook nog ligt. We zijn  dat in het aantal fte’s en het aantal uren aan het uitdokteren. We moeten realistisch genoeg zijn, dat we in het verleden blijkbaar wel gelden hebben gekregen in de uitkering van het gemeentefonds, die ook bedoeld waren om dit te ontwikkelen en op te zetten. Maar het betekent wel een extra beslag op formatie en middelen. Dat heeft alles te maken hoe we dat weg kunnen zetten bij de RUD en ondertussen heb ik gevraagd om een nota op te stellen waarin we ook gaan kijken welke activiteiten en welk beleid we willen voeren in het tevens ten aanzien van de commerciële activiteiten die plaatsvinden en hoe je daar mee om wilt  gaan. Dus volledig uitgedokterd nog niet maar wel volledig in bewerking” De ChristenUnie was blij met het uitvoerige antwoord van de burgemeester.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  Verordening onroerend-zaakbelastingen 2013 wordt zonder debat en inbreng vastgesteld.

Agendapunt13 Zienswijze Gebiedsvisie Windenergie Drenthe

Bijna alle partijen namen de moeite om over dit punt hun standpunt te vertolken.

Als het aan ons ligt worden de initiatiefnemers niet de winnaars van deze race  zegt de woordvoerder van De PvdA Hij  dient een amendement in waarin het gedeelte over, dat wij pleiten voor kleinschalige windparken met een capaciteit van 30 a 40 MW per locatie te verwijderen uit deze zienswijze. Zij willen alleen molens in de zee en niet in hun achtertuin. De GBS sluit zich aan bij de PvdA om  geen verwijzingen in de visie naar goedkeuring van dit plan er in te laten staan en zal het amendement steunen.

Namens de ChristenUnie vertolkt de fractievoorzitter Ingrid Sterenborg  het ChristenUniegeluid. Zij zegt o.a.” De ChristenUnie kan zich vinden in de zienswijze zoals die bij ons voorligt. Wel willen wij benadrukken dat wij het van belang vinden als er mensen of bedrijven zijn ,die nadelige gevolgen ondervinden van die windparken, dat ze gecompenseerd worden. Maar dit wordt ook in de zienswijze verwoord”

Het CDA  is het ook eens met de  gebiedsvisie en de zienswijze en wil ook niet dat de mensen er last van hebben. Ook de regionale economie krijgt nog de aandacht. In de discussie krijgen ook  de zonnepanelen nog de aandacht. Dit gaat wel weer ten koste van vruchtbare grond in dat gebied. Ook wordt er ook nog aandacht gevraagd voor nadelige effecten t.a.v. het Lofarproject door de windmolens die er niet te dicht bij mogen staan.

De wethouder ontraadt het amendement en memoreert, dat we eerder met veel grootschaliger plannen werden geconfronteerd. Deze  nieuwe plannen zijn veel kleinschaliger. We pleiten ook voor kleinschalige windparken van 10 tot 11 windmolens. De gemeenten in Drenthe en de provincie zijn blij met deze plannen, die toch kleinschalig zijn. Het college wil ook Lofar niet belemmeren door de molens er te dicht bij te plaatsen. Bij aanneming van dit amendement wordt de zienswijze ontkracht. We worden zo niet als serieuze partners beschouwd volgens de wethouder.

Bij de stemming over het amendement blijken het CDA, de ChristenUnie en D66(11) tegen het amendement te zijn. De andere partijen, die de meerderheid vormen(12) ondersteunen dit amendement zodat het college het amendement moet verwerken in deze zienswijze en het besluit dan wordt gewijzigd.

Top


25-2-2013Tijdens deze vergadering wordt de CDA/ChristenUnie motie voor behoud kleine scholen bijna raadsbreed aanvaard, is alleen de ChristenUnie tegen brug en sluisbediening op zondag en wordt de gewijzigde begroting van Wedeka vastgesteld.

Algemeen en Informatief.

Inspreker de heer Dun ,directeur van de jachthaven spreekt in over de brug en sluisbediening. Hij is blij met  de start van zondagsbediening van bruggen en sluizen, maar hij voorziet filevorming door het instellen van kolonnevaar en stagnatie in het hoogseizoen. De ondernemers in Musselkanaal  en Stadskanaal zijn er ook niet blij mee.

Bij ingekomen stukken over het  bestuursakkoord jeugd 2013-2016 gaat raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie in op het betrekken van de raad bij  de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente per 1 januari 2015.Okko Dijkstra: ”Het is  een voortzetting van de samenwerking en afstemming tussen de provincie en de gemeente op het gebied van de jeugdzorg. Ik lees  in het bestuursakkoord jeugd dat we in de loop van 2013 een raadsvoorstel kunnen verwachten over de voortgang van deze transitie. Kan ik hieruit concluderen, dat we als raad op weg naar het raadsvoorstel over dit decentralisatieproject niet worden meegenomen door u of gaan we als raad in een raadscommissie nog meespreken over deze transitie?

In het antwoord van wethouder Hamster van de ChristenUnie blijkt dat de timing voor deze vraag opmerkelijk is volgens de wethouder. Johan Hamster:” Morgen ligt het stuk in het college, dat we akkoord zijn met de afronding van de eerste twee stappen. Ik  neem contact op met de griffier om in de maand april op een maandagavond  de raad mee te nemen in de bespreking van  deze transitie. Dan hoor ik op die avond wel wat u belangrijk vindt van de decentralisatie van de jeugdzorg” Raadslid Dijkstra is natuurlijk  blij met deze toezegging.

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie reageert op de  brieven van  de CGK en de PKN over  de zondagsrust in verband met de nieuwe wetgeving daarover. “Wij delen de zorgen die de Protestantse kerk Stadskanaal en de Christelijk Gereformeerde Kerk het Lichtbaken hebben en we rekenen erop dat het college de APV handhaaft.”

Burgemeester Galama zegt, dat de huidige  winkeltijden nog van toepassing zijn zolang de nieuwe winkeltijdenwet nog niet is behandeld. Galama: ”Er is nog geen sprake van andere voorstellen”

Agendapunt 12 Rondvraag
Bij dit punt wordt o.a. de viering van Koninginnedag besproken.

Burgemeester Galama:”De traditie van koninginnenacht blijft gehandhaafd van 29 april t/m 30 april, vanwege de organisatie die daar al achter zit. Misschien komen er ook nog wel initiatieven voor een groot scherm op het Raadhuisplein. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er een bedrag van 33.000 euro beschikbaar gesteld voor goede ideeën om de troonswisseling te vieren binnen onze gemeente  en daar zal  vast veel variatie in zitten. Wel had het aan de raad moeten worden voorgelegd en daar hebben we onze excuses aangeboden”

Raadslid en fractievoorzitter Ingrid Sterenborg stelt, vanwege afwezigheid van raadslid Bert van Beek, de hoge werkloosheid in onze gemeente aan de orde en of de Eems Dollard Regio de zogenoemde E.D.R  iets voor ons kan betekenen. Ingrid Sterenborg:”Ook vorige week kwam de werkloosheid weer in het nieuws en niet positief, de werkloosheid is de laatste 30 jaar niet zo hoog geweest. Dit baart onze fractie zorgen. Volgens onze informatie zijn er in Duitsland wel  mogelijkheden om aan het werk te komen. Door aansluiting van de gemeente bij de Eems Dollard Regio zouden we met elkaar kunnen werken aan grensoverschrijdende werkgelegenheidsprojecten  waar iedereen van profiteert. In Emmen en Borger-Odoorn is men hier al mee bezig. Mijn vraag is wat doet  onze gemeente al ?”

Wethouder van der Kolk geeft aan dat er grensoverschrijdende projecten lopen samen met de EDR. Van der Kolk: ”Er is een gezamenlijke vacaturebank en een gezamenlijke website, waarin vacatures uitgewisseld worden. Mensen in onze gemeente kunnen daar een beroep  op doen. In die zin nemen we daar als gemeente min of meer aan deel. Hij geeft aan dat  de samenwerking in Oost-Groningen verder wordt  opgetuigd en ingevuld en worden de contacten met Duitsland verder versterkt. Dit thema willen we de komende maanden oppakken met elkaar. Wel zijn er nog belemmeringen ,maar ook mogelijkheden voor onze werklozen. Het is in elk geval wel een thema wat u aansnijdt, dat actueel is en dat we gezamenlijk gaan oppakken”

De fractievoorzitter van de ChristenUnie is blij, dat dit goed  is opgepakt in Stadskanaal.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  Brug en sluisbediening
Bijna alle partijen, behalve de ChristenUnie hebben geen bezwaar om ook op zondag de bruggen te laten bedienen. Ook het CDA heeft al in 2001 ingestemd en zal dat ook nu doen. Er wordt niet veel gedaan met de inbreng van de inspreker. De konvooivaart blijft gehandhaafd ondanks bezwaren van o.a.  de ondernemers. Wel wordt er toegezegd op vragen van sommige raadsleden uit Musselkanaal, dat het Spoordok nog wel bereikbaar moet zijn  en moet de informatievoorziening  voor de schippers nog worden aangepast.

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg  van de ChristenUnie verwoordde het zo:“ De ChristenUnie kan niet akkoord gaan met dit voorstel. We lezen dat het financieel en technisch niet haalbaar is om de bruggen automatisch te bedienen evenals zelfbediening. Laat het duidelijk zijn, de ChristenUnie vindt het niet wenselijk dat op de zondag mensen door de gemeente aan het werk gezet moeten worden om de bruggen te bedienen voor recreatieve doeleinden.

Ondanks dit heldere standpunt willen wij u als raad er op  wijzen, dat er ook  nog enkele andere aspecten zijn, die ons zijn opgevallen in het voorstel. We hebben uit de media vernomen dat onze buurgemeenten niet blij zijn met de door het college gevonden oplossing om 7 dagen per week konvooivaart in te voeren, dit om kosten te besparen. Hoe is de communicatie verlopen met de buurgemeenten? We zien namelijk ook ,dat er verschil is in zondagsopenstelling tussen Drenthe en Stadskanaal. In Drenthe zijn alleen in de maanden juni, juli en augustus de bruggen geopend en in Stadskanaal de hele periode.Liever zagen ook wij voor hetzelfde geld 6 dagen per week continuvaart. Wij willen benadrukken dat communicatie heel belangrijk is om misverstanden en irritaties te voorkomen. Dit wordt nog eens bevestigd door de inspreker.”

Wethouder Bieze is blij met de ondersteuning van de meerderheid van de fracties. Er zal een extra impuls worden gegeven aan de vaarbewegingen in onze regio. Zelfbediening is veel te duur in deze tijd van bezuinigingen. Het is nu budgettair neutraal uitgevoerd. De geleide vaart wordt in meer regio’s toegepast. Bij sterke groei komen we bij u terug. De informatievoorziening moet inderdaad verbeterd en ook de wijzigingen moeten worden doorgegeven. De wethouder respecteert het standpunt van de ChristenUnie. De heer Hamster nam een minderheidsstandpunt in binnen het college.

Tijdens de beantwoording is er nog een interruptie van mevr. Sterenborg over het schrappen van minder rendabele tijden .Bieze:”Er zit een gat van 8500 euro en daar willen we kijken of we enkele tientallen afvaarten te schrappen in het voor en naseizoen.” De ChristenUnie stemt tegen het voorstel.

Agendapunt13 Gewijzigde begroting 2013 Wedeka
Alle partijen spreken hun zorgen uit over financiële  positie van de werkvoorziening en de te verwachten bezuinigingen daarop. Ook is er hoop, dat de regering toch rekening houdt met de bijzondere positie in onze regio.

Door afwezigheid van raadslid van Beek voerde Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie het woord. Ingrid: “Hadden we in 2012 nog een verlies van 2,5 miljoen, door de beschreven oorzaken en ingrijpen van Wedeka  die in de stukken te lezen zijn  is e.e.a. teruggebracht tot een verlies van 1,2 miljoen.

Uit de stukken blijkt dat Wedeka er alles aan heeft gedaan om dit te realiseren. Dit is ons in januari ook gebleken tijdens de commissievergadering in het  TDC, waar wij ook onze dank voor hebben uitgesproken.

Dit neemt niet weg dat het er voor de mensen en financieel zorgelijk uitziet. De veranderingen die op Wedeka afkomen zullen ook de werknemers van Wedeka gaan treffen hoezeer ons dit ook spijt.  Het zal moeilijk gaan worden voor Wedeka en de deelnemende gemeenten.  Zeker doordat Wedeka vanaf 2014 onvoldoende weerstandsvermogen en reserve heeft om de verliezen op te vangen. Ook door de nog vele onduidelijkheden vanuit Den Haag en  financieel gezien de subsidiekorting van 850.000 euro in 2014 zal het verlies in 2014 hoger uitkomen dan het tekort in 2013.

Al met al een somber scenario zoals ook al bleek in september 2012. De daar geschatte tekorten in de meerjarenramingen van verliezen van 2,5 miljoen berusten helaas zoals nu lijkt op werkelijkheid. Wij als Stadskanaal dienen dan ook rekening te houden met een gemeentelijke bijdrage van 40 % oftewel 1 miljoen vanaf 2014 per jaar.

De portefeuillehouder verdient naar de mening van de CU een groot compliment voor zijn inspanningen en lobby in Den Haag m.b.t. de bijzondere positie van Wedeka/Synergon Stadskanaal. Zoals het nu lijkt is er voor de motie van PvdA CU CDA met steun van de VVD een meerderheid in de kamer, om rekening te houden met bijzondere positie van Oost Groningen.

Er dient naar onze mening voortvarend doorgegaan te worden op de ingeslagen weg m.b.t. hervormingen van Wedeka om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. Ik bedoel hiermee niet alleen de financiële kant maar zeer  zeker  ook de menselijke kant.

Wethouder Jan Willem van der Kolk bedankt  voor de gemaakte complimenten. De Lobby via de gemeenteraadsleden heeft geresulteerd in meer aandacht voor deze regio ,die op een meerderheid in de tweede kamer kan rekenen. Het is wel open geformuleerd. Wel moeten we zelf ook oplossingsgericht gaan werken. De ChristenUnie noemde al  de E D R in Duitsland. Kunnen we daar geen allianties mee aangaan? We zullen de komende weken moeten benutten om alles wat mogelijk is uit de kast te halen om zo ook oplossingsrichtingen aan Den Haag aan te bieden. We moeten de druk er op houden ook als raadsleden.

Agendapunt 14 gaat over de motie van GBS over de aardschokken  in de regio van het gasveld in Groningen.
Het is een soort solidariteitsmotie ten aanzien van  de aardbevingen in de regio van de gaswinning. De motie wordt met sympathie ontvangen .Het is een soort adhesiebetuiging  en inderdaad een stukje solidariteit  met  de betrokken gemeenten.

Wethouder Jan Bessembinders heeft moeite met het zinnetje over het advies  van het staatstoezicht over te nemen. Het GBS heeft er geen moeite mee  om dit zinnetje te schrappen. Alleen  Pals van D66 stemt tegen.

Agendapunt 15  over de CDA en CU motie wordt hierna behandeld. De motie, de bespreking, afhandeling en besluitvorming  staat vermeld in het verslag daarover op de website van de ChristenUnie.

Top


25-3-2013Tijdens deze vergadering stelt de CU het coffeeshopbeleid aan de orde, wordt het grondbeleid vastgesteld, mag het Noorderpoort investeren, wordt de oude brandweerkazerne verhuurd en evalueren we tenslotte het wijkgericht werken.

Algemeen en Informatief.

Ingrid Sterenborg fractievoorzitter van de ChristenUnie wil in  de besluitenlijst nog vermeld hebben, dat de ChristenUnie tegen de brugbediening op zondag heeft gestemd. Dit wordt alsnog goedgemaakt.

Bij de toezeggingen lijst mist raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie de toezegging van de vorige raadsvergadering, dat we in april over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente een raadscommissie plannen om te horen wat we als raad belangrijk vinden in die decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente. Wethouder Hamster van de ChristenUnie meldt, dat het inderdaad in april had gemoeten, maar dat het wordt doorgeschoven naar de maand mei, vanwege de volle agenda in april. Met die toezegging is het raadslid tevreden.

Ingekomen stuk 3,waarin het gaat over “De inspectie van het Onderwijs over kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang” In dit rapport ziet raadslid Okko Dijkstra Stadskanaal niet vermeld. Daarom vraagt  hij de wethouder hoe de kinderopvang er kwalitatief voor staat  in Stadskanaal. Gelukkig blijkt uit het antwoord van ChristenUnie wethouder Johan Hamster dat het goed zit in Stadskanaal. “We hebben de A status en dat is de hoogste status”

Bij ingekomen stuk 9 gaat raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie in op  een handhavingsplan per 1 mei   t.a.v. het coffeeshopbeleid in onze gemeente. Raadslid Van Beek van de ChristenUnie:” De ChristenUnie staat zoals u weet niet achter een beleid van gedogen m.b.t. coffeeshops maar zouden liever handhavend en strafrechtelijk optreden. Nog liever zouden we een nul  beleid zien in onze gemeente. De cannabisteelt en  de regulering dan wel de legalisering hiervandaan is in strijd met internationale verdragen van de VN/EU en de Opiumwet  We begrijpen dat gedogen m.b.t. coffeeshops landelijk is afgesproken maar betreuren dit wel. Mijn vraag aan u is of u ingevolge het stuk van minister Opstelten een handhavingsplan heeft opgemaakt dat nl. Voor 1 mei 2013 ingediend moet worden volgens het stuk van de minister. En heeft u overleg gehad m.b.t. dit  handhavingsplan met de lokale driehoek waarin e.e.a. is afgestemd.

Het antwoord van  de burgemeester was:” Dit is besproken  in samenspraak met de nieuw te vormen gemeente nl. Vlagtwedde Bellingwedde en Oldambt. In Winschoten zijn 2 coffeeshops en in onze gemeente 1.  Na de zomer zal hierover verder worden gesproken m.b.t. het handhavingsplan.” De portefeuillehouder respecteerde wel het geluid m.b.t. gedogen dan wel/strafrechtelijk handhaven. Vervolgens reageerde van Beek met zijn opmerking dat volgens het stuk het plan aangeleverd moest worden voor 1 mei. Het antwoord hierop was dat in het zuiden van het land m.b.t. ingezetene criteria waar het over gaat in het stuk een en ander niet haalbaar bleek zoals de minister wilde dus dat er geen haast was om dit voor 1 mei te doen. Vervolgens antwoordde het Van Beek ,dat het toch de bedoeling van de minister was dat voor 1 mei het handhavingsplan dan wel de stand van zaken zoals het nu was door te geven aan het ministerie en dat hij  verwachtte dat dit ook zou gebeuren.

 VVD er  Goedhart deelde mede dat het in onze gemeente toch goed geregeld was m.b.t. De coffeeshop waarop raadslid Bert Van Beek antwoordde dat het hier niet om ging en dat als hij e.e.a. goed gelezen had hij moest weten waar hij  het over had gesproken. Waarop Goedhart zei dat hij het niet eens was met e.e.a. Waarop Van Beek zei dat hij  de minister niet was die het stuk had geschreven met de vraag om een handhavingsplan.

 De portefeuillehouder deze keer reageerde nogal kribbig na de interrupties van het raadslid, die haar wees op een feit waar ze volgens het stuk aan moest voldoen in opdracht van Opstelten en waar ze nog niet aan had voldaan. De burgemeester zegde uiteindelijk wel toe  aan Van Beek de stand van zaken in Stadskanaal in het driehoeksoverleg te bespreken en aan de minister kenbaar te maken

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  Nota grondbeleid gemeente Stadskanaal 2013-2014
Drie fracties van deze raad reageren op dit stuk waar onder de ChristenUnie bij monde van raadslid Guurtje van der Heide. Zij gaat uitvoerig in op ontwikkelingen t.a.v. het grondbeleid in diverse wijken en plaatsen binnen de gemeente Stadskanaal. Ze legt een link met de recessie en de negatieve ontwikkelingen in de economie. Ze vraagt zich af of we de bouwkavels in Mussel niet kunnen verkleinen en toch dezelfde prijs per vierkante meter handhaven. Dit is goed voor de mensen met een kleine beurs. Wethouder Bessembinders heeft al eerder aangegeven, dat dat niet mogelijk is omdat er afspraken zijn gemaakt over dit project landschappelijk wonen. ”Het zou niet eerlijk zijn t.o.v. de huidige bewoners.

Raadslid Van der Heide zegt verder o.a.: “En ook in het centrum van Stadskanaal zien we veel leegstand in bedrijfsgebouwen. Het opvullen van het bedrijventerrein laat veel te wensen over.

De Drentse Horn is stopgezet. We nemen aan dat de mogelijkheden aan de Nieuwe Veenlanden blijven gehandhaafd en we mogen blij zijn dat er nog geen grote ontwikkelingen zijn gedaan. Echter de aankoop van woningen aan de van Sevenhovenstraat bleek te voorbarig. Hoe staat het nu met de verkoop?

Bij de blauwe kamer in Alteveer is alleen fase 1 in ontwikkeling genomen, dat lijkt ons goed, maar in het LTS park zijn 7 kavels komen te vervallen. Dat vinden we erg jammer.

In de nota wordt aangegeven dat het college bezig is met marktpartijen om mogelijkheden te creëren om locaties weer op te vullen of uit de markt te halen. Het is van belang dat de gemeente er verzorgd en netjes uitziet, zodat het aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken in onze gemeente en ook dat het karakter van onze omgeving blijft gehandhaafd. De ChristenUnie pleit er dan ook voor om daar waar mogelijk gronden te verkopen om zodoende de reserve grondexploitatie op te krikken. En ook de niet-strategische gronden evt. goedkoper van de hand te doen. De prijs van landbouwgrond ligt  hoog. Probeer die gronden van de hand te doen, zodat de economie weer een impuls krijgt.”

De wethouder ging uitvoerig in op de inbreng van de ChristenUnie. Bessembinders: ”Als het over Nieuwe Veenlanden gaat hebt u gelezen dat het inderdaad niet hard loopt. Er is maar 1 kavel verkocht vorig jaar. Het LTS-park is wel jammer zegt u, maar dat heeft ook te maken met de demografische ontwikkelingen. De kwaliteit  van dit park heeft er niet onder te leiden. Wat de verkoop van gronden betreft. Recent hebben wij 14 hectare kunnen verkopen. Verder hebben we geen grote projecten, maar alleen kleine projecten.

Agendapunt13 Aanvraag investeringsbudget omgeving nieuwbouw Noorderpoort
Het gaat hier om budget van ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwbouw, dat voor minimaal 550.000 euro door Noorderpoort en maximaal 500.000 via provinciale ISV-subsidie gedekt wordt. Doordat er vroegtijdig is overlegd met de provincie  is het aannemelijk, dat de maximale bijdrage wordt toegekend. Er zijn geen risico’s dat het Noorderpoort zijn verplichtingen niet nakomt indien de subsidie niet wordt verleend.

Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie” We kunnen ons hierin vinden. We lopen hier als gemeente geen financiële risico’s, de plannen kunnen kosten neutraal worden uitgevoerd. Er is draagvlak voor de plannen en het is goed dat er aan de wensen van de bewoners wordt tegemoetgekomen.”

Wethouder Hamster noemt het  een mooie kans die hier weer door het Noorderpoort geboden wordt om de openbare ruimte op een geweldige manier te ontwikkelen en dat zonder een financiële bijdrage van de gemeente. Deze financiële constructie is door de ambtenaren bedacht. Ik zou willen, dat ik het had bedacht, aldus Hamster.

 

Agendapunt 14 gaat over de verhuur van de brandweerkazerne
Fractievoorzitter Sterenborg van de ChristenUnie: “Vorig jaar hebben we uitvoerig gesproken over het verplaatsten van de brandweerkazerne, We nog steeds achter de toen genoemde argumenten. We constateren echter dat het ons economisch niet mee zit. We nemen als gemeente een behoorlijk risico. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de vrijwilligers goed uitgerust en goed gehuisvest worden om het werk goed te kunnen uitvoeren. Nu de regionalisering van de brandweer aanstaande is lijkt het ons wenselijk om de plannen te realiseren, om ook toekomstproof te zijn. We zijn ons bewust van de financiële risico’s die we nemen als we instemmen met dit voorstel”

In het antwoord van de burgemeester  spreekt ze haar teleurstelling uit ,dat we de afspraak van verkoop van het oude pand niet kunnen realiseren gezien de economische situatie. Wij kunnen er niet meer uithalen dan een driejarig huurcontract, aldus burgemeester Galama. “Het kan zijn dat het verlies wordt beperkt door verkoop na drie jaar. We kiezen wel voor een accommodatie die het waard is om in te investeren. Na een showschorsing aangevraagd door het CDA, wordt er toch wel in grote meerderheid voor het voorstel gestemd.

Agendapunt 15 Evaluatie wijkgericht werken
Eerst zouden we dit stuk met kennisgeving aannemen, maar op verzoek van de PvdA kunnen  de raadsfracties toch met elkaar debatteren.

Als kritiekpunt in de evaluatie benadrukt raadslid  Okko Dijkstra van de ChristenUnie dat de betekenis van “gemeentelijke regie” onvoldoende duidelijk is en dat de belangrijkste verbeterpunten  o.a. zijn; de tijdige communicatie over plannen en projecten en vorm en inhoud geven aan de regierol die wij in de wijken hebben.

Dijkstra: ”Bij het wijkgericht werken  en welzijn nieuwe stijl verwacht u dat inwoners beter voor elkaar gaan zorgen en meer zelfredzaam worden. ”Er op af” integraal werken en de eigen kracht van de burger  zijn ook de pijlers onder wijkgericht werken. Deze manier van werken  wordt nu in Musselkanaal beproefd.

Wij vragen ons af wanneer deze manier van werken zodanig is beproefd in deze Pilot in Musselkanaal, dat dit ook over de andere wijken kan worden uitgerold.”

Tenslotte geeft Dijkstra aan dat de reacties van de partners in de wijk zijn verwerkt in de notitie en dat de geplande  maatregelen ons goede hoop geven , dat het wijkgericht werken wordt verbeterd.

Wethouder Bessembinders:”wat de ChristenUnie aangaat. U brengt ineens het project gewoon doen in deze discussie. In dit verband hebben we dit niet mee geëvalueerd, maar het maakt wel onderdeel uit van het wijkgericht werken. Die pilot is van start gegaan in Musselkanaal zoals u daarover bent voorgelicht. Wanneer het een succes  dan gaan we dat inderdaad over de gemeente uitrollen.” Ook van der Kolk geeft nog aan dat de raad te zijner tijd over deze pilot wordt bijgepraat .

Agendapunt 15 Motie zorg WMO van de SP
Deze motie werd al in december door de SP gepresenteerd, alleen liep het toen erg rommelig. Onze fractie heeft vervolgens tekstwijzigingen voorgesteld die voor de raadsvergadering werden besproken met de PvdA en het CDA.

Na voorlezing van de motie zei  raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie:

“Na het overleg met PvdA ,CDA,SP en CU hadden we afgesproken om via de mail of telefonisch wellicht tot een breed gedragen motie te komen tegen de plannen van het kabinet.

 We waren blij met de  opmerkingen van de SP ,dat de motie wellicht met de wijzigingsvoorstellen van de CU zou kunnen worden aangepast. Er was eerst een constructieve houding ook naar de ander overlegpartners, maar nu we  de motie onder ogen krijgen zien we dat de voorgestelde wijzigingen van de ChristenUnie weer voor het grootste deel zijn ingetrokken.

De CU had in een wijzigingsvoorstel al aangegeven, dat  de motie alleen van toepassing is, wanneer de plannen van het kabinet doorgang vinden.

 De in het regeerakkoord  gemaakte plannen kunnen wel heel anders worden, omdat de regering bij elk voorstel meerderheden moet zoeken om tot beleid te komen.

 Het kabinet is op dit moment in de situatie dat het niet zoekt naar een meerderheid, maar naar een beleid voor een meerderheid .Het beleid van dit kabinet wordt daarom bijna van dag tot dag gemaakt. Daarom  is de dwingende werking  van het regeerakkoord  gelukkig weg en is deze motie ook nog te vroeg.

 We kunnen deze motie nu niet steunen omdat u de meeste  wijzigingsvoorstellen hebt geschrapt en omdat  deze motie nog te vroeg is  en niet uitgaat van definitieve voorstellen

Ook onze fractie deelt de zorgen van de SP over de plannen en beraadt zich opnieuw wanneer er definitieve  voorstellen zijn”

In de discussie over deze motie bleek duidelijk dat er geen steun was. Toch wilde de SP het in de notulen hebben, dat ze een motie over de zorg hadden ingediend,  die alleen door de SP werd ondersteund.

Top

22-4-2013Waarbij CU het overbodig vindt om de OPRON onder tijdsdruk te zetten, de sterkteverdeling binnen de politie in ons nadeel wordt verminderd, de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen wordt bevorderd en de Centrum ontwikkeling Musselkanaal met veel publieke belangstelling wordt vastgesteld.

Algemeen en Informatief.

Er zijn drie insprekers over de Centrumontwikkeling Musselkanaal.
Insprekers: Schomaker van Dorpsbelangen de heer Benus  namens de Centrumgroep en de heer Kugel namens de handelsvereniging.

Schomaker: “Onsamenhangend geheel qua winkels. Er heeft geen centrumontwikkeling plaatsgevonden. Ik ben bang voor geluidsoverlast in het gebouw van de Heggerank, wanneer ook het jongerencentrum daar komt. Winkelen in een compact centrum is het ideaal. Een krachtig winkelcentrum is belangrijk voor Musselkanaal.”

Benus namens de Centrumgroep sluit zich aan bij vorige spreker. “Plannen van de centrumgroep zijn niet meegenomen in de bespreking. Herschikking van winkelruimte is belangrijk. De beslispunten werken belemmerend voor de centrumontwikkeling van Musselkanaal.”

De heer Kugel  voorzitter van de handelsvereniging sluit zich aan bij de vorige sprekers.

Bij de toezeggingenlijst doet wethouder Hamster de toezegging aan raadslid  Okko Dijkstra van de ChristenUnie, dat 10 juni de informatie over de jeugdzorg tijdens een raadscommissie  wordt besproken. Bij het punt rondvraag werd volop  gebruik gemaakt van diverse raadsleden.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12  Centrumontwikkeling  Musselkanaal
Hierbij dient  de gemeenteraad in te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Musselkanaal en wordt ook  een aanvullend budget  van 650.000 euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie. De meeste partijen zijn kritisch over de communicatie tussen de wethouder en de  vertegenwoordigers van Musselkanaal. Ze  willen een goed centrum en vinden het in deze tijd  de gelden goed moeten worden besteed. Door de nieuwe ontwikkelingen is het logisch om voorzieningen  zoals Bibliotheek en de Kameleon en een Multifunctionele  Accommodatie in de vrijgekomen ruimte van de Heggerank te huisvesten.

D66,SP en de VVD zijn wel kritisch en  vinden de reacties van de insprekers nogal fors. Het advies is  om dit plan terug te nemen en met de ondernemers om de tafel te gaan zitten.

Ingrid Sterenborg fractievoorzitter van de ChristenUnie verwoordde het zo: “De afgelopen jaren is er heel veel nagedacht en gesproken over de invulling  van het centrum van   Musselkanaal. Ook dit dorp verdient een goede voorziening en een mooi functioneel centrum. Maar we hebben de insprekers gehoord, graag willen we daarop een reactie van de wethouder. Onder draagvlak staat dat er wel overleg is geweest met  organisaties ,maar dat zij hebben aangegeven of het wel zo verstandig is om ook de jeugd daar onder te brengen. Daar lezen we verder niets over in dit stuk en dat vinden wij eigenlijk wel heel jammer.”

Wethouder Bessembinders zegt dat door de economische ontwikkelingen de supermarkt is geschrapt. Uiteindelijk is in 2011  wel gekozen  voor een compact winkelcentrum, maar wel aan de voorkant bij het water. Heel wat partijen wilden de ruimte benutten om een centrum te worden voor heel Musselkanaal. Hij erkent dat er niet tijdig is gecommuniceerd en daar heeft hij ook zijn excuses voor  aangeboden. De Meander wil weten waar ze aan toe zijn. De jeugd in de Heggerank is een goede optie, maar wel op de begane grond. Ze mogen ook gebruik maken van de andere functies. De belanghebbenden worden ook betrokken bij de inrichting. De entree wordt wel naar voren getrokken.

In tweede termijn wordt door de fracties aangegeven om in gesprek te  blijven met de betrokkenen. Verder wordt aangegeven, dat het om een termijn van 10 jaar gaat. De plannen moeten wel binnen de kaders vallen. Alle partijen moeten het zien zitten

In tweede termijn zegt Ingrid Sterenborg o.a. ”:“De voorstellen vanuit Musselkanaal zijn om plannen  aan de achterzijde van de Marktstraat   winkels te maken. Deze plannen voldoen niet aan de kaders die we in maart 2011 hebben gesteld. Dan zou er een hele planwijziging moeten komen en dat is nu niet aan de orde. Het uitgangspunt  beslispunt 1 verandert  ten opzichte van maart 2011,omdat de Bieb en de Kameleon in het centrumplan naar de MFA zijn gegaan. Ik wil graag nog opmerken dat we met elkaar in gesprek moeten blijven en wees duidelijk naar elkaar toe. Kunt u uitleggen wat er wordt bedoeld met de financiële risico’s. Zijn er nog andere huurders dan de Bibliotheek en Welstad.”

De wethouder geeft geen krimp. Hij zegt toe in gesprek te blijven met de partijen en daar ook over te communiceren.” Over de entree wordt nog  nagedacht hoe dat het beste kan. Novo, Welstad en de Bieb zijn de huurders. Wij lopen risico’s, wanneer er door bezuinigingen wordt besloten om bepaalde instellingen terug te trekken binnen 10 jaar. Dan zijn er nog steeds die financiële verplichtingen en dat zijn de risico’s. Een lange investering van 40 jaar is meer risicovol. Er is nog ruimte binnen het huidige bestemmingsplan. Volgens de kaders is er geen winkelruimte aan de achterkant.” Ten slotte werd het voorstel tot verdriet van de publieke tribune en de drie oppositiepartijen door de coalitie ondersteund.

Agendapunt13 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013
Guurtje van der Heide zegt namens de ChristenUnie o.a.: ”De ChristenUnie vindt het van groot belang dat kinderen in deze maatschappij de mogelijkheid hebben om volledig te participeren en niet de dupe worden van het financieel beleid van hun ouders. Voorzieningen van sportieve en sociaal-culturele activiteiten dienen voor de schoolgaande kinderen toegankelijk te zijn, waarbij elk kind recht heeft op ontplooiing tot zelfredzame burgers. Zodoende wil  onze fractie het College de vrijheid geven om het Besluit Socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 door te voeren.”

Alleen de PvdA heeft nog inbreng op dit punt. Wethouder Bieze is blij met de ondersteuning.

Agendapunt 14  Sterkteverdeling binnen de Regionale politie-eenheid Noord-Nederland, aanvulling op het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014
Het gaat hier in dit beslispunt er om dat we geen wensen of bedenkingen hebben ten aanzien van de sterkteverdeling binnen de Regionale politie-eenheid Noord-Nederland en Ommelanden Oost in het bijzonder en dat bij herijking van de sterkteverdeling het RBT Ommelanden Oost geen fte’s wenst in te leveren.

Alleen het CDA en de ChristenUnie reageren op dit stuk.

Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie.” Ik kan mij in grote lijnen wel bij de heer Plieger aansluiten, met dien verstande, dat ik denk dat het gaat om 5,9% aan wijkagenten over het hele gebied , dat valt op zich wel mee. Het is maar net wat voor naam er aan die agent  gegeven wordt. Het enige wat ik mij afvraag of elke wijk een wijkagent houdt en of hij  nou wijkagent heet of hij zit in de auto en hij heeft andere taken buiten de noodhulp, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik wil wel opmerken, de laatste opmerking die u in uw stuk geeft waarbij eventuele herijking wordt gesproken en dat wij niet meer fte’s wensen in te leveren. Dat kunnen wij volledig onderschrijven.”

De portefeuillehouder burgemeester Galama : “Dat er relatieve teruggang  is, is een feit. De provincie Groningen heeft het meeste ingeleverd. We gaan wel in aantallen terug. Het vergt meer flexibele inzet. Er wordt meer probleemgestuurd gewerkt. De wijkagenten worden ook over de vier gemeenten verdeeld. Er zal meer wisseling zijn en we gaan terug van 111 naar 102 agenten op 1 januari 2015. Er moet wel een ondergrens zijn. Het was ingewikkeld, maar we kunnen de taken nog steeds goed uitvoeren”

Agendapunt 15  Scheidingbestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON
Hierbij moeten we instemmen met de gewijzigde statuten, de huidig bestuursleden benoemen tot lid van de Raad van Toezicht en het profiel van de Raad van Toezicht goedkeuren.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie mag deze keer beginnen met zijn inbreng.

“Dit voorstel is de consequentie van een voorgeschreven scheiding van bestuur en toezicht, zoals dat al in 2007 is afgesproken. Wij moeten eerst instemmen als raad, zodat daarna de statuten kunnen worden gewijzigd.

De interne toezichthouder van de Raad van Toezicht is voortaan belast met het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag. Deze beperkte bevoegdheden raken we kwijt. Wel  kunnen we zienswijzen op de begroting en jaarrekening in dienen, waaraan dan vervolgens door OPRON  aandacht moet  worden besteed. We verwachten, dat daar  op een serieuze  manier mee wordt omgegaan door OPRON.

De ChristenUnie vindt het  belangrijk, dat we als raad bij ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet kunnen ingrijpen en zo nodig de stichting kunnen ontbinden. Dit staat gelukkig ook duidelijk vermeld in dit stuk.

Het is een goede zaak, dat de gemeente vooraf mee het kader kan bepalen waaraan de toezichthouders moeten voldoen om  kwaliteit te waarborgen. Tevens vindt onze fractie het juist  voor de continuïteit dat  de overgang in bemensing van het bestuur naar de RvT geleidelijk gaat. Onze fractie  kan  instemmen met de beslispunten.”

Het CDA sluit zich aan bij de ChristenUnie, maar de VVD wil twee beslispunten aan dit voorstel toevoegen om de controlerende functie van de  raad  te verbeteren t.a.v.  OPRON en dient een amendement in.

Wethouder Hamster ontraadt dit amendementen omdat er goede afspraken zijn gemaakt met de andere gemeenten en met OPRON over de controle ,maar Borgesius haalt ook nog een VNG model uit de kast, waarin opneming van deze punten wordt geadviseerd. Na het indienen van het amendement  blijkt ,dat alleen de ChristenUniefractie het niet nodig vindt  deze beslispunten toe te voegen, zodat de wethouder weer opnieuw om de tafel moet het aangenomen amendement met de andere gemeenten  te bespreken. Deze keer was het  een lange vergaderavond.

Top


3-6-2013Op 3 juni werd de voorjaarsnota 2013 en daarna ook de perspectiefnota 2014-2017 met de noodzakelijke ombuigingen door de raad besproken en vastgesteld. Daarbij lieten de meeste partijen nog niet het achterste van hun tong zien t.a.v. de punten waarop zou moeten worden bezuinigd.


De voorjaarsnota 2013 is een tussentijdse rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting. Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren ( 2014-2016) die daar op volgen.

De Perspectiefnota 2014-2017 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2014 tot en met 2017. Ook legt het college de raad ons een voorstel voor over de hoogte van de ombuigingstaakstelling en voorstel over te hanteren kaders voor het uitwerken van ombuigingsmaatregelen.

Elke fractie  en ook het college had de algemene beschouwingen van alle partijen  tijdig ontvangen, zodat elke fractie en het college wisten welke punten zouden worden besproken.

Het college had deze keer besloten om tijdens de raadsvergadering pas  op de   vragen van de diverse fracties mondeling  antwoord geven.

Tijdens de raadsvergadering brachten alle fractievoorzitters  in ongeveer 10 minuten  hun belangrijkste punten naar voren.

Daarna kregen de wethouders nog  de  gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen.

 

Eerste termijn bijdragen fractievoorzitters

 

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie zei in het begin van haar toespraak:

“Zoals u heeft kunnen lezen heeft de ChristenUnie haar algemene beschouwingen deze  keer de titel ‘Fundament’ gegeven. Fundament heeft alles te maken met grondslag, met dát waarop iets steunt. Zonder fundament is alles wankel, onveilig en onzeker.

De ChristenUnie fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel.

De samenvatting door Jezus gegeven van de 10 geboden, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, daar zal niet alleen elk individu maar ook de samenleving wél bij varen. Dat is het fundament van waaruit de ChristenUnie politiek wil bedrijven. Zeker, met vallen en opstaan, met fouten en gebreken -helaas ja niets en niemand is volmaakt- maar wél vanuit een vastomlijnd en helder fundament.

Onze geschreven versie blijft leidend enkele zaken willen we nu onder de aandacht brengen.

Bij alle ontwikkelingen en uitbreidingen van taken staan er in de visie van de ChristenUnie-fractie een aantal uitgangspunten centraal:

 

o Behoud van Christelijke waarden en normen in het publieke domein

(liefde tot God en tot de naaste; veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid.

Wie geloof en politiek wil scheiden heeft van beiden niets begrepen)

o Handhaving van de basisvoorzieningen in de gemeente

o De kwetsbaren in de samenleving zo min mogelijk proberen te treffen door de bezuinigingen

o Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg

o Tekorten in de begroting worden primair opgelost door bezuinigingen.

 

Vrijwilligers, zijn voor de gemeenschap van onschatbare waarde. Wij vinden het een belangrijke taak van de gemeente om de vrijwilligers te blijven ondersteunen en stimuleren. Ons bereiken met regelmaat berichten dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen in deze tijd van individualisering. We nemen aan dat dit bij u bekend is, maar is er ook over nagedacht hier iets aan te doen? Wanneer de mensen het gevoel hebben mede verantwoordelijk te zijn voor hun buurt, ontstaat er een gevoel van trots en eigenaarschap. Een suggestie onzerzijds; neem een herhalende wervingsoproep op in de Kanaalstreek. Vraag vrijwilligers voor een bepaalde (kortlopende) klus, zodat ze weten voor welke tijd er op hun gerekend wordt en wat er van hen wordt verwacht. Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg dient te worden versterkt. Hier is het van belang dat wijkgericht gedacht wordt. Wij denken dat het zelfs beter is om buurtgericht of zelfs straatgericht met deze onderwerpen om te gaan. Breng vraag en aanbod in beeld in de buurt.

Wij subsidiëren jaarlijks de vrijwilligersavond. Dekking vindt plaats uit het subsidiebudget WMO. De ChristenUnie is van mening dat het bedrag wat hiervoor wordt uitgetrokken, nu €5000,- incidenteel, structureel gemaakt wordt. Wat vindt u hiervan?

 

Kleinschalige zorg De ChristenUnie vindt het van groot belang dat senioren en mensen met een handicap in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In de kernen Onstwedde, Alteveer en Mussel moeten mensen zodra ze meer zorg nodig hebben naar plaatsen verhuizen, waar ze niemand kennen, waardoor ze hun vertrouwde omgeving kwijtraken. Daarom is het van groot belang dat er kleinschalige woonzorgprojecten komen in de kernen, waar mensen met thuiszorgondersteuning hun dagelijkse bezigheden kunnen blijven doen.

Nu vanaf 2014 wonen en zorg meer en meer van elkaar gescheiden wordt, is dit een ideale oplossing. De ChristenUnie roept het college op goed na te denken over de invulling van kleinschalige woonzorgprojecten, zodat ouderen in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen.  (geen antwoord op vrijdag: dan vraag stellen!)

De wijkverpleegkundige

Per 1 januari 2015 gaat de overheid investeren in extra wijkverpleegkundigen, zodat de zorg dichtbij de mensen wordt geleverd.

Bij de vorige algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie, het college verzocht te bewerkstelligen dat de wijkverpleegkundige een plaats krijgt. In de rapportage, die we in januari jl. hebben ontvangen, over de zorggroep Meander m.b.t. de voortgang en de goede resultaten, wordt vermeldt dat in september dit jaar een voorstel voor 2014 zal worden gepresenteerd en dat we jaarlijks op de hoogte worden gehouden.

Wij dringen er bij het college sterk op aan dat ook samengewerkt wordt met andere zorgaanbieders, om de inzet van wijkverpleegkundigen in te bedden in gemeentelijk beleid.

 

FINANCIËN EN ECONOMIE

Zoals het voor huishoudens niet is vol te houden om meer geld uit te geven dan er binnenkomt, zo geldt hetzelfde voor overheden.

Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Dat neemt onze zorg voor dat deel van de samenleving waarvoor dat niet geldt, onze zorg voor echt kwetsbare mensen niet weg, zeker niet.

 

Het einddoel van een sluitende begroting staat vast, maar juist nu de gevolgen van (nieuw) regeringsbeleid nog heel onzeker zijn, is voorzichtigheid op weg daar naartoe vereist.

Heel veel wordt bezuinigd zonder dat het een direct merkbaar maatschappelijk effect heeft.

Daarnaast is wel duidelijk dat de beleidsarme mogelijkheden langzaam maar zeker uitgeput raken en dat we er niet aan ontkomen ook fundamentele keuzes te maken die onze inwoners echt gaan raken.

 

U stelt voor, rekening houdende met de risico’s, uit te gaan van een taakstelling van €3 miljoen.

De ChristenUnie is van mening dat uitgaande van de door u gepresenteerde gegevens een overschot van €450.000 te weinig is voor het opvangen van de op ons afkomende risico’s.

Zeker omdat de risico’s van de decentralisaties van een andere orde zijn als het risico van de participatiewet.

 

Er is nog veel onzekerheid rondom Wedeka. Als er niets verandert dan moeten wij in de toekomst  miljoenen gaan bijdragen!

Het blijft zorgelijk zoals u ook aangeeft. Wel zijn wij het met u eens dat u met de herstructurering van de SW-sector in samenwerking met de regio dient door te gaan, zodat mogelijk een gunstiger beeld zal ontstaan.

 

U geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden in onderdeel C van de Perspectiefnota 2014-2017. Wij als fractie zijn het eens met de door u geformuleerde kaders voor ombuigingen.

U geeft aan de raad een aantal onderzoeksopties per programma aan, die in aanmerking komen voor een onderzoek naar ombuigingsmogelijkheden.

 

Hierover het volgende:

Bekijk alle autonome taken of er bezuinigd kan worden,

zoals genoemd bij de programma’s 1 tot en met 6.

Met betrekking tot programma 7, en wel de autonome taken, kunt u van ons verwachten dat wij tegen een verdere verhoging van de onroerend zaakbelasting zijn.

Ondanks een verlaging van de medebewindstaken afval en riolering van programma 5.

De onroerend zaakbelasting is wat ons betreft deze raadsperiode meer dan genoeg gestegen.

 

Met betrekking tot de medebewindstaken:

•         Programma 2 onder m Kwaliteitsniveau onderhoud wegen etc. geven wij u mee

dat e.e.a. niet ten koste mag gaan van de veiligheid.

(het gaat om de onderuitputting, waar wel geld voor gereserveerd was, maar niet gebeurd is)

•         Programma 3 onder f. leerlingenvervoer: Bezuinigen mag niet ten koste gaan van keuzevrijheid.

•         Programma 4 onder g schuldhulpverlening. Hier dient gewaakt te worden dat er niet weer een wachtlijst ontstaat.

 

Voor alle niet door ons genoemde medebewindstaken kunt u wat ons betreft alles onderzoeken.

De ChristenUnie pleit wel voor behoud van goede (huidige) voorzieningen in de afzonderlijke kernen, waardoor de leefbaarheid op peil blijft.

 

De ChristenUnie stelt verder het volgende met betrekking tot de nieuwe ombuigingen/bezuiniging voor:

•         Kom in september 2013 met een voorstel met betrekking tot de ombuigingen tijdens een bijzondere bijeenkomst/raadscommissie.

•         U dient wat ons betreft niet te stoppen met voorstellen als u €3 miljoen gevonden heeft. Geeft u het maximale aan, ook al overschrijdt dit de €3 miljoen, zodat wij ook keuzes kunnen maken.

•         Om dit nu al te doen tijdens deze Algemene Beschouwingen is voor ons te vroeg.

Wij hebben immers niet het financiële overzicht en het zicht op de daaruit voortvloeiende consequenties van alle individuele onderdelen van elk programma.

Dit kunt u ons dan ook aangeven op deze door ons gevraagde avond.

•         Wat vindt u als college, en daarbij de vraag ook gericht aan de andere fracties, van dit voorstel?

 

 

De ChristenUnie wenst het college en ambtenaren Gods Zegen toe bij de uitwerking van de Voorjaarsnota, Perspectiefnota en de ombuigingen. Want het verwachten van Zijn Zegen is bouwen op het vaste Fundament.

 

Beantwoording van de fractievoorzitters door het college

 

Wethouder van der Kolk: We worden niet vrolijk van de extra bezuinigingen die het rijk ons oplegt in het najaar. Van Beek ChristenUnie: “Ik begrijp, dat u ook vindt net als de ChristenUnie, dat 3 miljard bezuinigen te weinig is” Van der Kolk: ”Het is wel heel duidelijk, dat het wel boven de drie miljoen kan komen.

Vanavond kunt u zich uitspreken over de kaders. Wij willen u handvaten geven, om zo in het najaar tot een afgewogen besluit te komen.”

Over de Wmo zegt hij, dat de Kanteling succes op levert. ”In september besluit u over een nieuw Wmo-beleidsplan, inclusief het vrijwilligerswerk. We willen de vraag naar individuele voorzieningen nog meer af laten nemen via “Gewoon doen”, zeker gezien komende decentralisaties. Rond de zomervakantie krijgt u een tussenrapportage over het project “Gewoon doen” Ook voor de mantelzorgers is 2014 een evaluatiejaar. In de tweede helft van het jaar zal de raad  via een raadsbijeenkomst worden geïnformeerd over andere decentralisaties zoals de AWBZ.”

 

Wethouder Bessembinders:”Lefier stopt met de ondersteuning van het opbouwwerk.

Lefier kan het niet langer voortzetten en dat betekent de halvering van het aantal uren. Het is lastig om voldoende vrijwilligers  te krijgen. Er zijn nu twee van de 10 voorzitters opgestapt. De gesprekspartners van diverse verenigingen in Musselkanaal hebben genoeg ideeën om het een en ander te bedenken voor het centrum. De spoorlijn vinden alle fracties belangrijk en ook de wethouder is er voor om net als de ChristenUnie deze door te trekken naar Emmen.

In het najaar komen we met een notitie over de spoorlijn en de plek van het station.

We zijn ook bezig met de problematiek van de bewinkeling en leegstand in Musselkanaal en Stadskanaal. In het najaar van 2013 komen we met een notitie.

Kleinschalig wonen is voorbij. Scheiden van wonen en zorg is aan de orde. Er is geen behoefte meer aan deze woonvorm.”

 

Wethouder Johan Hamster: ”De plannen voor het raadhuisplein betreft een klein budget. Begeleid wonen bestaat tot grote tevredenheid. De 9 uurs-begeleiding is wel een dure, waarbij twee jongeren worden begeleid. We willen toe naar een vorm flexibele vorm met prestatieafspraken. De uitvoerder afrekenen op succesvol uitgevoerde projecten en minder op het aantal aangeboden trajecten. De sportnota  kan de ChristenUnie binnenkort tegemoet zien en Het alcoholmatigingsbeleid wordt eind deze maand nog besproken.

 

Wethouder Bieze: Het niet doorgaan van het onderzoek naar  de verzelfstandiging van het Geert Teis is nu niet het goede moment. Er liggen economische omstandigheden aan ten grondslag. We zijn nog gebonden aan de  huidige beheerder. Dit contract loopt tot 1 juli 2015. De wachttijd bij de schuldhulpverlening staat op 4 weken. De instroom is teruggelopen en blijven we binnen het vastgestelde budget. In augustus komt er weer een evaluatie. Er is zorg over de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De rapportage over de stand van zaken komt voor het zomerreces. Bij onvoldoende budget melden we dit aan de gemeenteraad.

 

Burgemeester Galama: De kosten van de loonsom van de bedrijfsvoering zal  worden overschreden met 250.000 euro. Daarom stellen we u voor om de systematiek van budgetteren te veranderen en te baseren op de daadwerkelijke kosten van onze formatie. We hebben 10% bezuinigingen op de apparaatskosten gerealiseerd. We kunnen de kosten van de ambtelijke organisatie niet op nul zetten. De werkelijke kosten kunnen we niet meer opvangen, doordat er afspraken zijn gemaakt bij goed functioneren. We zullen in moeten leveren en realistisch moeten begroten. De beloning van ambtenaren wordt landelijk afgesproken. De stijgingen van de cao’s zijn niet meegenomen. Dat wordt nu wel gedaan in deze perspectiefnota. Over het nieuwe werken wordt wel nagedacht en is er een werkgroep geformeerd om dit te onderzoeken.

 

 Reactie fractievoorzitters in  de tweede termijn.

 

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie zegt o.a. :“Voorzitter, bedankt voor de gegeven antwoorden op de door ons genoemde vragen en inbreng. Toch zijn er nog wat vragen blijven liggen waar we nog informatie op willen hebben. Is er ook nagedacht om vrijwilligers te werven in deze tijd van individualisering en wat vindt u van het voorstel om een herhaalde  oproep in de kanaalstreek te plaatsen. Hoe denkt u over het voorstel om het bedrag van 5000 euro voor de vrijwilligersavond structureel te maken. Kunt u een bemiddelende rol spelen in het contact van de Bibliotheek met de scholen? We hebben vernomen ,dat dit contact min of meer verbroken is. Graag nog een reactie op het door ons voorgestelde stappenplan voor wat betreft de ombuigingen en de voorgestelde bezuinigingen. Welke mogelijkheden ziet u om nu te onderzoeken van het nu te ontwikkelen van het Sciencepark. We kunnen ons vinden in de voorstellen die gedaan zijn door de andere partijen om de MFA Maarstee/Maarswold  aan te passen of uit te stellen. Wat de dotatie van de fietsenstalling betreft gaan we akkoord.”

 

Beantwoording in tweede termijn van het College en besluitvorming

 

Wethouder Van der Kolk: ”Ten aanzien van het vrijwilligerswerk, waar de ChristenUnie naar heeft gevraagd. We zijn bezig met het Wmo-plan

 en ik verwacht, dat we daar heel spoedig een voorstel voor kunnen doen. Het is een voorbereiding op het nieuwe Wmobeleidsplan. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is het vrijwilligerswerk. In september spreekt u over de ambities die u wilt stellen aan dit plan en aan het vrijwilligerswerk in het bijzonder. Dan zullen we het ook hebben over de rol van de vrijwilligersavond daarin.

Over de procedure van de begrotingsbehandeling stelt de ChristenUnie nog een vraag. Hoe gaat het nu verder na vandaag en wat zijn de plannen van het college daarover. Na vandaag, gaan wij concreet werken aan een ombuigingsplan. Er is een tijdsdruk ook door de zomervakantie die er nog tussen zit. We willen het ombuigingspakket er analoog aan 2010 uit laten zien. Ergens in september zullen we het aanbieden Op dat plan zouden we ook een toelichting op willen geven met de ins en outs met de overwegingen, waar we nader op in zoomen. Dus wel een avond met ook de nodige  afwegingen en discussies, dus niet alleen een technische bespreking.”

 

Bessembinders:”Over de motie van de PvdA over de zienswijze van Drenthe over de windmolens is hij niet te spreken.

Op 30 januari al ingestemd met de aangepaste  zienswijze.

Unaniem waren het college en de raad akkoord. We wilden ook een actieve rol en die is gehonoreerd. Het zou jammer zijn  voor de geloofwaardigheid van onze gemeente en we zetten onszelf buitenspel. We ontraden deze motie met klem.”

Wethouder Bieze reageert op de ChristenUnie over de  frictie tussen de scholen en de Bibliotheek. Hij wil graag van de ChristenUnie weten welke scholen het betreft.

Mevrouw Sterenborg van de ChristenUnie geeft aan die informatie  door te zullen spelen aan de wethouder.

De burgemeester geeft nog antwoord op de vragen van de ChristenUnie over  het Sciencepark. Gezien de ontwikkelingen met het  Refajahziekenhuis en de fusieperikelen, die er spelen met Hoogeveen en Emmen is het niet verstandig daar  op dit moment  extra op in te spelen. We willen eerst dat  de afronding van de fusie en de verdeling van de specialismen op orde is.

Tot slot

De voorjaarsnota wordt vastgesteld met de voorgestelde  wijziging van de fietskluizen. De motie van de PvdA en de GBS wordt met 12  voor en 11 tegen aangenomen.

Het CDA ,de ChristenUnie en de D66 zijn tegen en de  andere partijen zijn  voor.

De perspectiefnota wordt aangenomen waarbij  de starterslening wordt gecontinueerd ook wanneer het geld op is voor het einde van het jaar.

Top


24-6-2013De laatste vergadering voor het zomerreces, waar tijdens een raad in vakantiestemming voortvarend de agenda werd afgewerkt over o.a. :de jaarrekening ,bruggen en sluizen, begroting OPRON, SOZOG, afvalstoffenheffing, Commissie Rechtsbescherming, gezondheidsbeleid en informatiebeheer.


Algemeen en Informatief.

De besluitenlijst werd  na een kleine wijziging goedgekeurd door de raad. Bij de lijst met openstaande toezeggingen stelt fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie voor om in september een informatieavond vergadering over de  bezuinigingen aan deze lijst toe te voegen, waar vervolgens aan wordt voldaan door wethouder van der Kolk. Dit is namelijk bij de behandeling van de Voorjaarsnota wel toegezegd.

Bij de behandeling van de ingekomen stukken voert raadslid Bert van Beek het woord over de brief van minister Opstelten. Van Beek: ”Wij zijn tevreden dat u toch naar aanleiding van onze opmerking in april m.b.t. de brief van minister  Opstelten heeft gereageerd. Wij kunnen instemmen met het feit dat in de loop van dit jaar het handhavingsplan met daarin het coffeeshopbeleid wordt geactualiseerd.  Uiteraard dient dit plaats te vinden volgens de voorgeschreven regels van de minister.

Waar wij niet tevreden mee zijn is het door u als portefeuillehouder ingenomen  en verwoordde standpunt aan de minister m.b.t. de cannabisteelt.  Dit had wat ons betreft niet verwoord hoeven te worden. Dit was ook niet de vraag van de minister.  Dat u  de pilot ondersteunt voegt volgens ons niets toe. En het mag  duidelijk zijn : dat wij als ChristenUnie  geen  plaatselijke legale weed teelt plantage willen .”

Burgemeester Galama: “ Het lijkt mij wijs na goed beraad in het college om deze pilot aan de grote steden over te laten en gewoon te kijken wat hun ervaringen zijn en wat de minister daarmee doet en op termijn te beoordelen waar dit toe lijdt of niet”

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie stelt vragen over de brandbrief van de Koninklijke Horeca Nederland waarin  wordt de gemeente gewezen op de verplichting om voor 1 januari  2014 een verordening paracommercie vast te stellen. Deze verordening dient regels te stellen voor dorpshuizen en sportkantines, waar het gaat om schenktijden, het houden van feesten en partijen voor leden en niet leden.

 Dijkstra: “Kunt u aangeven of er al  een verordening  paracommercie is of  in voorbereiding is, omdat deze verordening  voor 1 januari 2014  in orde moet zijn”

Wethouder Johan Hamster krijg in eerste instantie het woord en zegt:”Volgens mij is de raad goed op de hoogte van de activiteiten die wij ondernemen. De vermindering van het alcoholgebruik  en dan met name in sportkantines en omdat het gaat over handhaving daarom geef ik het woord graag weer aan u terug”

Burgemeester Galama: “De verordening is er nog niet. We kijken ook of het een zwaar opgetuigde verordening moet zijn of dat we het pragmatisch kunnen sturen via de APV. Als dat het geval nemen we dit op in de APV en dat heeft ook alles te maken met het toezicht op de drank en  horecawetgeving, waarvan wij van mening zijn dat we  die we moeten uitbesteden aan de RUD straks, zodat er  integraal toezicht is en gehandhaafd kan worden  samen met geluid en milieuvergunningen. En als die verordening onderdeel wordt van de APV, dan komt ie te zijner tijd ongetwijfeld bij u terug.

Bij het ingekomen stuk 9 concept jaarverslag en –rekening 2012 Wedeka sluit Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie aan bij de VVD ,die een compliment geeft aan Wedeka dat toch in staat is geweest in een roerig jaar met veel onduidelijkheid  toch 1,4 miljoen minder verlies te lijden zodat er voor het jaar  2013 en een gedeelte van 2014 verwachtte verliezen gedekt kunnen worden uit de door hen opgebouwde reserve.

Van Beek:” Een korte opmerking willen wij hierover maken. In september kunnen wij als raad onze gevoelens uiten over de begroting 2014 en de meerjarenraming van Wedeka. Wij zouden u willen meegeven in contact te treden met de provincie. Indien de verliezen van Wedeka zoals nu lijkt in de meerjarenraming ook in onze begroting/meerjarenraming dient te worden meegenomen, lopen wij het risico onder preventief toezicht gesteld te worden van de provincie. Dit is iets wat we niet moeten willen. Wij hebben dit probleem ook al aangekaart bij Arie Slob  bij zijn  bezoek 1 ½ week geleden  aan onze gemeente in het kader van de zorg.  Ook hebben wij dit aangekaart bij de portefeuillehouder van de provinciale ChristenUnie dhr. Rinze van der Born  die ook  aanwezig was bij dit bezoek. Deze zou het probleem ook kenbaar maken bij de provincie”

Wethouder JanWillem van der Kolk:” Eind september kunt u inderdaad uw gevoelen uiten ten aanzien van de begroting en de meerjarenraming en datgene wat u vraagt ,de heer van Beek daar zijn we ook druk mee doende. Op dit moment geeft het rijk aan, dat er op de FE’s per werknemer fors gekort gaat worden en is er nog veel onduidelijk rond de participatiewet. We zijn dus in overleg met de provincie voordat het dagelijks bestuur een besluit neemt over de begroting en de meerjarenraming en vervolgens aanbiedt via de raden om daar over contact te leggen  dan ook een standpunt in te gaan nemen.

Bij punt rondvraag wordt er door de VVD het  op zondag openstellen van twee supermarkten aan de orde gesteld. Burgemeester Galama:”Het is bekend dat beide kamers hebben ingestemd met de nieuwe regels ten aanzien van de zondagsopenstelling voor winkels dat de gemeenten nu de vrijheid hebben om dit vast te stellen. Er is nog geen actie ondernomen om dit op de agenda te zetten, omdat die vraag eerst vanuit de samenleving zou moeten komen. U vraagt mogen we daar een voorstel over verwachten en dat is het de vraag of daar brede steun voor is  in de raad. Moet het actiever, vast niet bij u meneer van Beek. Van Beek: ”Dat hebt u inderdaad goed ingeschat. U hoeft echt niet actief de winkeliers te benaderen en volgens mij hebben we nog gewoon een APV die nu nog geldig is en laten we ons daar gewoon lekker bij houden.” De burgemeester constateert dat de  verhoudingen in de raad  nog niet zijn gewijzigd .” Zal ik met u afspreken, dat ik na de zomer met de centrumwinkeliers en de handelsvereniging op de winkelsluitingswet op de agenda zet om eens te proeven hoe men er tegenover staat”?

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12:  Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2012
Bij dit agendapunt stelt de raad het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 vast en wordt er gevraagd het positieve saldo van  316.000,- euro toe te voegen aan de algemene reserve om ten slotte in te stemmen met het instellen van een paragraaf interbestuurlijk toezicht.

Bert van Beek namens de ChristenUnie zegt o.a.: “Voor ons ligt de jaarrekening 2012. U vraagt ons vanavond  het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012  vast te stellen. Het positieve saldo van €316.000 toe te voegen aan de Algemene reserve en in te stemmen met het instellen van een paragraaf interbestuurlijk toezicht

Voor wij dit doen een aantal opmerkingen van de fractie van de ChristenUnie:

 Ik wil beginnen om u en de organisatie  te complimenteren met de duidelijke en correcte wijze van de verantwoording. De accountant geeft een  goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Ondanks  dat er een fout met betrekking tot de Europese aanbesteding  (2Adienst) wordt geconstateerd door de accountant. Dit is dezelfde fout als vorig jaar en het is ons duidelijk dat dit zo blijft tot 2016.

Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen prima is.  Door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitaties  wat achtergebleven. Looptijden zijn verlengd/voorzieningen zijn getroffen /verliezen verwerkt in de jaarrekening . De reserve grondbedrijf die overblijft haalt de ingestelde norm niet meer. U heeft besloten net als vorig jaar geen toevoegingen aan de reserve grondbedrijf te doen gezien het verschil tussen de norm en werkelijkheid. Net als de accountant vinden wij dat per saldo op totaalniveau er niets aan de hand is . Het actualiseren van de grondexploitatie zoals afgelopen jaar gebeurd is  stemt ons tevreden.  De raad wordt zodoende eerder geïnformeerd hoe de vlag erbij hangt.

Wat ons verder opvalt in de jaarrekening is programma 2  Wonen en Voorzieningen en dan met name het onderdeel wat heeft het gekost. Zoals wij allemaal hebben kunnen lezen een voordelig verschil tussen rekening en begroting van 7 miljoen euro. Verschillende investeringen met een totaal van ruim 5 miljoen euro zijn in 2012 niet of niet geheel uitgevoerd. Zeker gezien de tijd van crisis bevreemd ons dit wel.  U geeft uitleg over het ontstaan van het bedrag, maar wij vinden wel dat er zoveel mogelijk volgens de begroting geïnvesteerd moet worden in het betreffende jaar. Zeker in deze tijd  is het belangrijk om bedrijven het werk te gunnen. Een ander punt is, een jaar inventariseren /plannen maken zoals m.b.t. beschoeiing van het Stadskanaal of een jaar zoals het mooi heet een groenomvormingsplan, trouwens  een prachtig woord voor scrabble. Die voorbereiding van een jaar lijkt me dan wat lang. Onze vraag is eigenlijk voorzitter. Gaat dat dit jaar ook allemaal zo gebeuren of wordt het in 2013 allemaal afgerond? Daar zouden we graag een antwoord willen hebben”

Wethouder van der Kolk geeft de complimenten door van de fracties. Van de Kolk ” De financiële situatie kan als goed worden beoordeeld. Voor het gemeentefonds zou er een extra korting van 2 miljoen aan middelen er aan zitten te komen voor Stadskanaal, wanneer het rijk 6 miljard extra moet bezuinigen. Misschien kan de heer Bessembinders nog even ingaan op de onderuitputting. Bessembinders er is inderdaad een fors bedrag aan onderuitputting en dat gaat het met name om groenomvormingsvoorzieningen en de beschoeiing van het Stadskanaal. Dat zijn inderdaad twee punten, die lokaal werk kunnen opleveren. Dat de voorbereiding erg lang duurt ben ik met u eens. Maar we werken er met vaart aan om dit jaar dit bedrag te kunnen wegzetten. We zullen er zo spoedig mogelijk werk van maken, dat het op de markt komt dit jaar”

Agendapunt 13: Bezwaarschrift bediening bruggen en sluizen.
Hier is een  partij, die hier over opmerkingen maakt. Het voorstel van het college, dat het bezwaarschriften niet ontvankelijk zijn wordt zonder tegenstem overgenomen

 

Agendapunt 14:  Begroting Scholengroep OPRON 2013
Okko Dijkstra ,raadslid voor de ChristenUnie zegt o.a.: ”Ik begrijp, dat de voorstellen met betrekking tot de scheiding  bestuur en toezicht en vooral het overleg daarover heeft gezorgd voor vertraging  in de gemeentelijke afwikkeling van deze  begroting.

Het is goed dat het bestuur en de algemene directie  de opmerkingen en bevindingen van de inspectie ter harte neemt over de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en dat  er een plan van aanpak wordt opgesteld om dit aan te scherpen.

Ook wij zijn net zoals het CDA benieuwd naar de uitkomsten( voor en nadelen) van een onderzoek naar samenwerking met het openbaar onderwijs in Slochteren.

Bij het kopje huisvesting ,worden uitgangspunten geformuleerd die rekening houden met  krimp in onze regio. Dit vinden we een goede zaak. Wel moet het laatste uitgangspunt: ”een toekomstplan opstellen voor scholen met structureel minder dan 60 leerlingen worden ”verandert tot scholen  met structureel minder dan 100 leerlingen, omdat volgens de plannen van de staatssecretaris de kleine scholentoeslag alleen wordt toegekend bij samenwerking van scholen  die minder dan 100 leerlingen hebben. Dat kan inderdaad betekenen, dat hierbij moet worden samengewerkt met het bijzonder onderwijs. Hier dient  wel zorgvuldig mee te worden omgegaan om  de keuzevrijheid en de diversiteit ,ondanks de samenwerking toch te blijven waarborgen,  ook in de toekomst. De herkenbaarheid van de verschillende scholen moet wel gewaarborgd blijven .

We rekenen er op, dat nu het kabinet per 1 januari 2015 het buitenonderhoud wil overhevelen naar de gemeente en naar schoolbesturen, dit  niet ten koste gaat van dit buitenonderhoud. Is de discussie over de verdeling van de onderhoudsmiddelen over de schoolbesturen al afgerond ?

We willen nog  een compliment geven voor de te verwachten sluitende begroting in 2015 en dat ondanks daling van het aantal  leerlingen en  stijging van personeelslasten en energiekosten.

 We kunnen verder  instemmen met de begroting 2013 van OPRON.

Wethouder Hamster van de ChristenUnie geeft aan , dat er een intentieverklaring  ligt van  de besturen van OPRON en OPOS om tot een fusie over te gaan. Hamster: ”Het was de bedoeling om per 1 augustus te fuseren. Nou op dit moment kunnen we vaststellen, dat dit niet gaat lukken. Voor ze willen fuseren zal dit eerst via de raden moeten om de statuten te wijzigen. De raad heeft daar absoluut nog inspraak in en wanneer dit gaat gebeuren. Sinds die intentieverklaring is het akelig rustig. Wij zijn ook benieuwd met  wat voor informatie het extern bureau over de fusie komt. Wat betreft de huisvesting een hele concrete vraag van de ChristenUnie. Ja inderdaad ,onderwijshuisvestingsmiddelen gaan naar alle waarschijnlijkheid anders verdeeld worden, gaan anders belegd worden. Dat voorstel is net naar de Kamer. Dus we hebben nog geen reden voorafgaand aan die bespreking in de Kamer, alvast te gaan onderhandelen  hoe we scholen over gaan dragen. We wachten eerst even af wat de Kamer er in al  haar wijsheid over zal besluiten.”

De begroting OPRON 2013 wordt hierna vastgesteld door de raad.

Agendapunt 15: Conceptbegroting 2014 van de SOZOG
Het beslispunt, geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting  2014 van SOZOG wordt zonder inbreng  vastgesteld. Het gaat hier over het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost en Zuid Oost Groningen.

Agendapunt 16:  Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal
Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt in dit beslispunt aangepast en de tarieventabel die staat in deze bovengenoemde verordening wordt daardoor ook  gewijzigd.

Alle partijen kennen instemmen met deze verordening

Ingrid Sterenborg, fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt over dit punt o.a.: “Het is goed dat wij als raad nu  egalisatiereserve inzetten en terug laten vloeien naar de burger zoals het destijds ook bedoeld is. De opgebouwde reserve is groot genoeg om eventuele tegenvallers op de afvalstoffenheffing op te kunnen vangen zonder dat dit direct in rekening hoeft te  worden  gebracht aan onze inwoners. Het is goed om het juist nu te doen omdat er veel burgers zijn ook in onze gemeente waarvoor het meer dan welkom is.”

Wethouder van der Kolk is blij met de ondersteuning. De ChristenUnie vindt het ook niet  nodig om een onderzoek naar de inzameling van kunststof  te doen en sluit aan bij de andere fracties. De signalen dat het een probleem is  zijn er niet volgens de wethouder. De fracties willen ook geen groot onderzoek. Wel wil de wethouder er in september nog even op terugkomen. Misschien is er nog een creatieve oplossing voor het stankprobleem van de kunststofzakken.

Agendapunt 17: Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming 2010-2012
Dit verslag wordt zonder inbreng van de fracties vastgesteld.

Agendapunt 18: Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016
Hierbij mag de raad instemmen met deze nota en stemmen we ook in voor de voortzetting van het project “Wees cool, blijf (bij) fris”  en in 2014 en 2015 12.000 euro beschikbaar te stellen. Ook stellen we dan 3900 euro beschikbaar voor de realisatie van zes-minuten hartveilige zones in Stadskanaal aan de Stichting Groningen Hartveilig.

De sprekers van het CDA en de PvdA zijn positief over deze nota.

Raadslid Guurtje van der Heide van de ChristenUnie: ”Allereerst onze complimenten over deze nota. Hierin wordt heel uitgebreid gesproken over het complete gezondheidsbeleid. Met daarin ook heel duidelijk het wijzen  op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Steeds meer vernemen we dat een gezonde levensstijl leidt tot minder ziektes en goede voorlichting van essentieel belang is. We hebben de kanteling van de WMO,  maar uiteindelijk hebben we ook een kanteling in het gezondheidsbeleid. Veel risico's ontstaan door overgewicht, drank- drugs- en rookverslaving, wat zijn weerslag ook kan vinden  in psychische aandoeningen. Deze aandoeningen kunnen op allerlei manieren ontstaan. Belangrijk is dat we als samenleving elkaar stimuleren gezond te leven. Dit heeft ook duidelijk te maken met normen en waarden. Je gedrag is heel belangrijk. Hoe ga je met je medemens om. Respect voor elkaar hebben en de ander liefhebben als jezelf.  Zo kunnen we er aan werken dat ook in de  zorg steeds minder hulpverlening nodig is. Met deze nota gaan we zeker de goede richting aangeven en daarbij is goede voorlichting op scholen van essentieel belang. Ook zijn we verheugd dat de AED zijn ingang vindt in de wijken en de opbouw van de zes-minutenhartveilige zones. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er geld beschikbaar gesteld wordt voor het project:” Wees cool, blijf bij fris” en aan de stichting Groningen hartveilig voor de realisatie van de zes-minuten hartveilige zones. Wij stemmen in met deze nota met nog even een opmerking dat er geluiden gaan dat er in de Noordstee nog geen AED aanwezig is.”

Wethouder van der Kolk geeft de complimenten door aan de schrijvers  van deze nota.

T.a.v. de AED ligt er nog een concreet punt van de ChristenUnie, dat er nog geen AED in de Noordstee is. Dat wordt onderzocht en daar wordt aan gewerkt.”

Agendapunt 19 over het gemeentelijk informatiebeheer wordt met hamerslag aanvaard.

Ten slotte neemt raadslid Paul Hekking ontslag wegens gezondheidsproblemen. Hij was dankbaar voor de samenwerking en de goede jaren en kreeg namens de  gemeente  bloemen en   een boek, waarna iedereen een prettige vakantie wordt toegewenst.

Top


23-9-2013Een vergadering waar het gaat over o.a.: veel ingekomen stukken, het raadslid Idema van de SP wordt geïnstalleerd en het verder gaat over het Wmo-beleidsplan, begroting Wedeka, politie-inzet 2014 en over de Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen.

Algemeen.
Het nieuwe raadslid Idema , wordt na de installatie gefeliciteerd door de raadsleden en door de gasten op de publieke tribune De heer Boen  is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA sinds vandaag, omdat de heer Kanter ermee stopt, terwijl de burgemeester  de traktatie verzorgt  vanwege telefoonlawaai  tijdens een vorige raadsvergadering .

Van de 27  ingekomen stukken wordt er erg  lang  gesproken over de stankoverlast van de biovergister.  Er wordt gewerkt aan een oplossing voor 1 december volgens de wethouder.

Bij  ingekomen stuk 12 ,gaat het over de wijze waarop gemeenten omgaan met de tegenprestatie wanneer iemand in de bijstand zit. Naar aanleiding van een korte discussie stelt fractievoorzitter Sterenborg van de ChristenUnie voor om deze brief  te betrekken  bij een vergadering ,die gaat over de werkgelegenheid. Wethouder van der Kolk stemt daarin toe. Hij zegt toe dit punt te bespreken met de raad op 14 oktober waar het gaat over de participatiewetgeving.

Ook de beantwoording bij  de schriftelijke beantwoording  van het college met vragen van raadslid Kanter over bijzondere bijstand wordt nogal lang  stilgestaan. Dit punt komt nog een keer terug bij  de vergadering over het minimabeleid.

Agendapunt 13  over het  vaststellen van het  Wmo-beleidplan  gemeente Stadskanaal 2013-2017 ”De kracht van verbinden“
De PvdA, het CDA  het GBS, de SP en de VVD hebben inbreng  op dit agendapunt.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zegt hierover o.a.

“Dank u wel voorzitter. In dit Wmo-beleidsplan 2013-2017 ligt het accent voornamelijk op de  eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en de komende veranderingen in het sociale domein. Er wordt door u  in dit beleidsplan  geanticipeerd  op de voornemens van het kabinet, waar het meer gaat om ondersteuning op maat, gericht op individuele wensen en behoeften, maar dan wel zelfredzaamheid en meedoen als uitgangspunt.

Het vierjarig beleidsplan is een verplichting, die we vanavond mogen vaststellen. De ChristenUnie  is tevreden over de tijdige inschakeling  van de participatieraad. Vooral  het constructief  meenemen van deze raad  en het  verwerken  van hun adviezen in het plan  heeft geresulteerd  in een goed Wmo-beleidsplan.

In de reactienota wordt gesproken over  het opstellen van een communicatieplan als onderdeel van de toekomstige decentralisaties, om zo  in  blijvend de dialoog  met de inwoners aan te gaan. Dit lijkt ons een voorwaarde om onduidelijkheden  te voorkomen in de informatievoorziening over de nieuwe manier van werken.

Goed om te horen  na een opmerking van de heer Plieger in het antwoord van de wethouder, dat er nog een rapportage over meetbare indicatoren met de raad zal worden gecommuniceerd ,zodat de implementatie van “De Kanteling” voortvarend kan worden uitgerold over de hele gemeente.

 Een  onderzoek  van TNS Nipo heeft  uitgewezen, dat  de bereidheid van mensen  om taken  over te nemen in   arme wijken waar de inwoners weinig onderling contact hebben minder is. In deze wijken zijn de inwoners , het minst bereid zijn zich in te zetten voor de buren en hun leefomgeving. Verder blijkt uit dit onderzoek, dat de helft van de “welgestelde passieven ” vaak relatief jong met goede banen” in alle drukte en ambitie zijn ze opvallend weinig bereid om iets te doen voor anderen” aldus de onderzoekers.

Betekent  dit dat de burgerkracht ook  in onze gemeente niet overal  gelijk is? Bij het uitrollen over de gemeente  in de diverse wijken en dorpen is het daarom belangrijk, dat er zoveel mogelijk mensen worden betrokken. Een wijkraad of dorpsraad moet breed worden  gedragen  door  actieve burgers in hun wijk of dorp. Op deze manier zal  er hopelijk een flinke kostenreductie bereikt kunnen worden bij de Wmo uitgaven in “de Kanteling”

We  zien met belangstelling het uitvoeringsprogramma  van het beleidsplan tegemoet en vinden het een goede zaak, dat het college jaarlijks verantwoording aflegt en dat ook de Wmo-benchmark en een klanttevredenheidsonderzoek   deel uitmaakt van die verantwoording, zodat we als raad betrokken blijven bij de uitvoering.

Verder wenst   de ChristenUnie de wethouder en het ambtelijk apparaat  veel  wijsheid, werkkracht, inzicht en moed  toe om  dit beleidsplan waarbij de burgers actiever worden binnen de eigen lokale gemeenschap, uit te voeren”

Wethouder van der Kolk is blij met de complimenten voor de ambtenaren en de inbreng van  de participatieraad. Communicatie vindt hij inderdaad belangrijk. Ook  met de wijkraden en de participatieraad  blijft goede communicatie belangrijk. U zult steeds goed worden geïnformeerd. De kanteling moet wel wat opleveren. De raad zal steeds worden bijgepraat .De raad krijgt de informatie over het uitvoeringsprogramma. Sociale cohesie in buurten en dorpen willen we versterken.

In de volgende termijn geeft  het raadslid Okko Dijkstra aan, dat hij nog geen antwoord heeft gehad over het TNS Nipo onderzoek over het verschil in de burgerkracht. Dijkstra: ”Kunt u daar iets over zeggen ook in verband met de kanteling. Die Pilot loopt nu en de bedoeling is dat het wordt uitgerold over de hele gemeente en dat staat of valt met die eigen kracht Kunt u daar nog iets over zeggen?

Van der Kolk: ”TNS NIPO heeft inderdaad onderzoek gedaan ook naar aanleiding van de troonrede waaruit blijkt dat  de burgerkracht  per wijk heel verschillend is. Dat betekent dat het spaarzame geld wat beschikbaar is op de goede plek terecht moet komen. Dat is met name van toepassing  in kwetsbare wijken waar mensen onvoldoende collectieve kracht kunnen ontwikkelen. En dat  op heel veel plekken in Nederland ,maar dat geldt ook in Stadskanaal. Ze zullen zich in die wijken onvoldoende ondersteund weten. En dat moet je ondersteunen vanuit  het principe, dat iedereen die zorg nodig heeft die zorg ook krijgt. Dat betekent ook ,dat je individuele voorzieningen moet verstrekken, daar waar dat nodig is. Maar dat betekent ook en dat is een vraag voor het rijk, dat het geld daar terecht komt waar de wijken kwetsbaarder zijn en waar de eigen kracht niet zomaar te mobiliseren valt. Ik herkende  me wel in de resultaten van het onderzoek. En t.a.v. de betrokkenheid van lokale organisaties CJGV, passend onderwijs , dat heeft daar alles mee te maken. Ook de banden met het onderwijs zullen heel erg sterk moeten worden ontwikkeld. Daar waar het gaat om kinderen, die in Multi probleemgezinnen opgroeien en wonen. In die zin moeten die lijnen, daarbij kijk ik ook wethouder Hamster aan, vanuit de jeugdzorg ook heel   goed geregeld  worden”

Agendapunt 13: conceptbegroting 2014 Wedeka
Bijna alle fracties doen deze keer een duit in het zakje. Vooral de onzekerheid over de plannen in de toekomst wordt door iedereen benadrukt. Ook de bijzondere omstandigheden van deze regio komen aan de orde. Over het exploitatietekort zijn zorgen vooral in de toekomst . We hebben er geen grip op. Ook het kenbaar maken van de zorgelijke situatie van onze regio aan onze afgevaardigden in de Kamer wordt door alle fracties benadrukt.

Raadslid van Beek van de ChristenUnie zegt over dit agendapunt o.a.:” Hoe langer of het duurt voor je aan de beurt bent hoe makkelijker of het wordt. Om maar gelijk even  met de deur in huis te vallen t.a.v.de heer Borgesius. Ik denk ,dat het juist goed is om inzichtelijk te maken dat je een   meerjarenraming hebt  zodat je weet waar je als gemeente aan toe bent, waaruit duidelijk blijkt hoeveel miljoen je  als gemeente moet bijdragen in de toekomst, ondanks alle onzekerheid. Dat ben ik best met u eens. Maar ik denk, dat het goed is wanneer je dat kenbaar maakt, dan komt het wat beter over dan. Het gaat allemaal wel goed dit jaar en laat het maar zo en dan zien we het wel. Ik denk, dat dat wat struisvogelpolitiek is. Dat gebeurt ook in Den Haag met deze regeringspartijen.

Even ten aanzien van de oproep van het CDA om aan de landelijke partijleidingen kenbaar te maken  hoe onze regionale situatie is. Zoals u weet hebben we in juni de heer Slob hier al op bezoek gehad bij de Wedeka.  Daar hebben we alles meegedeeld en de problemen onder de aandacht gebracht van onze regio. Daarbij was ook iemand aanwezig van de provincie van de ChristenUnie en daar is uit voortgekomen, dat er een overleg is geweest om een risicoparagraaf op te nemen.

Aan de andere kant begrijp ik niet zo goed, waar we allemaal over praten, want het is eigenlijk niets anders dan vorig jaar. Toen moesten we ook onze gevoelens kenbaar maken. We gaan door op de oude voet totdat alles duidelijk is en ik denk dat u niet anders kunt en dat de Wedeka niet anders kan dan zoals het nu voor ons ligt:”

In het antwoord van wethouder van der Kolk, komt naar voren dat het risico van de bezuinigingen reëel is. De werkgeverslasten zijn ook fors, waaronder het pensioenrisico en het  laatste risico is de nieuwe participatiewet, die nog op ons afkomt. We hopen op een speciale behandeling voor ons gebied. De reguliere arbeidsmarkt heeft onvoldoende absorptievermogen in onze regio. We hopen op een speciale behandeling. Er is overleg geweest met G. S.  en daar is een meerjarenraming verplicht.

Agendapunt 15:lokale prioriteiten politie inzet 2014.
De SP ,de ChristenUnie, de VVD en het CDA voeren hierover kort het woord en stemmen in met het voorstel.

De ChristenUnie, bij monde van  raadslid Bert van Beek zei hierover : ”Ja dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden, want we zijn al wat laat vanavond. Ik denk ,dat het goed is dat we weer een avond gehad hebben zoals we gehad hebben in juni in Bellingwedde. Wij vragen ook om een voortzetting om dit jaarlijks te blijven doen, waarin we de prioriteiten met z’n allen kunnen vaststellen, zodat het allemaal doorgang kan vinden. Wij gaan akkoord met de punten ,die genoemd zijn. Dank u wel”

De burgemeester Boukje  Galama  beaamt ,dat we een goede gezamenlijke avond hebben gehad in juni in Bellingwedde, waar inderdaad gesproken is over de lokale prioriteiten die ook aansluiten bij de landelijke prioriteiten. Galama:” Er is een lichte toename van het gebruik van drugs en we zijn van plan om daar een pilot voor op te zetten om het  preventief zo mogelijk terug te dringen. We willen inzicht krijgen waardoor het  gebruik stijgt, wat daarvan de oorzaak is en of het te maken heeft met de meer complexe situatie in een gezin of in de omgeving.

Van Beek raadslid ChristenUnie :”Ik  had nog gevraagd of we weer zo’n avond krijgen met de politie zoals in Juni. Galama :”We zijn het al gewend en ik zou het u niet durven ontnemen.”

Agendapunt 16 :Jaarverslag en jaarrekening 2012,actualisatie begroting 2013 en beleidsbegroting 2014 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen(V&GR)
De ChristenUnie, de VVD en het CDA hebben hierover hun inbreng

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg  zegt: ”Ik kan wel  instemmen met de beslispunten. We hebben ook de onderliggende stukken bekeken en daar viel ons op bij de memo regionalisering van de brandweer, dat de Veiligheidsregio  nog 40 vacatures heeft te vervullen. Heeft het ook gevolgen wanneer deze niet ingevuld worden voor het functioneren en wat betekent dit voor Stadskanaal. Mag die dan 1,67 fte invullen en wat voor consequenties heeft dat op het ambtelijk apparaat?”

Burgemeester Galama  geeft aan, dat  het een dossier is wel dat de nodige impact heeft gehad. “We verwachten mevrouw Sterenborg, dat deze 40 vacatures worden opgevuld uit de 23 gemeenten, daar waar het kan, waardoor wij voorkomen, dat ze niet extern moeten worden ingevuld waardoor de frictiekosten voor gemeenten alleen maar hoger zouden worden. Onze 1,67 fte zouden we in kunnen brengen, dat zou betekenen dat we mensen uit onze eigen organisatie daar naar toe zouden kunnen bewegen en dat daarmee eventuele frictiekosten zouden kunnen afnemen. Zou je meer inbrengen, dan die 1,67,dan moet je een bijdrage leveren in het vereveningsfonds en breng je helemaal niet in dan zou je mogelijkerwijs een bijdrage vanuit het vereveningsfonds kunnen krijgen. Hoe die 40 vacatures zich ontwikkelen daar  kan ik op dit moment nog niets over zeggen. De plaatsing van teamleiders  en commandanten heeft net plaatsgevonden. Dit proces  van invulling van stafleden e.d. vindt nog plaats. Maar het is voor ons wel een punt bij de liquidatie van de RBZG rekening mee te houden.”

Agendapunt 17 over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen wordt zonder discussie met hamerslag vastgesteld. Agendapunt 18 :delegatiebesluit grondexploitatieplan  wordt  na korte discussie aanvaard en het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Kopstukken “ wordt ook vastgesteld zonder discussie, zodat we om  ongeveer 11 uur huiswaarts kunnen gaan.

Top


28-9-2013De start van de bespreking van de agendapunten was pas tegen tienen, waarbij raadslid Guurtje van der Heide van de CU over energie en energiebesparing sprak, raadslid Okko Dijkstra van de CU inbreng had over de jaarrekening 2012 OPRON en de visie 2025 Maarswold t.a.v. het wijkgericht werken.

We begonnen zo laat omdat voor de behandeling van deze punten tijdens het ingekomen stuk 9 nogal lang werd gesproken over het minimabeleid. Ook het vragenuur kostte veel tijd door discussie over de stopzetting van de intrekking van de subsidie van" Verrassend Stadskanaal"

Algemeen
Zorgen over de aanvullende verzekering voor bijstandsgerechtigden werden pas na lang praten weggenomen door de toezegging van het college om de hardheidsclausule toe te passen. De ChristenUnie bij monde van Bert van Beek vindt het antwoord meer dan voldoende en sluit zich aan bij het CDA ,de GBS en de VVD.

Hierna werd er gesproken over de intrekking van de 20000 euro subsidie voor verrassend Stadskanaal. Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie legt uit hoe het besluit van het college tot stand is gekomen. Het heeft vooral te maken met de bezuinigingsoperatie, die op stapel staat. De organisaties en sponsoren worden geprezen voor hun inzet en bijdragen. Na inbreng van andere fracties en na een schorsing komt de coalitie met het voorstel om eenmalig 10.000 euro incidenteel te voteren aan "Verrassend Stadskanaal", zodat er toch nog 10.000 euro sponsorgelden nodig zijn.

Agendapunt nr. 12: vaststellen herziene nota duurzame energie en energiebesparing.
Het CDA, PvdA, GBS en D66 hebben hun inbreng bij deze nota. Het CDA was nogal uitgebreid. Raadslid Guurtje van der Heide van de ChristenUnie stemt in met deze nota en zei o.a.:" De ChristenUnie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit heeft alles te maken hoe wij omgaan met Gods schepping. De gemeente Stadskanaal zet koers naar een duurzame en innovatieve economie. Een economie die ruimte geeft aan ondernemers en tegelijkertijd oog heeft voor het belang van de samenleving op langere termijn.

We zijn op de goede weg. We kunnen steeds meer met de energie die we zo voor het oprapen hebben, zoals wind, zon, bodem, waterkracht en biomassa. De burger moet geprikkeld blijven om energiezuinig te leven en te werken. Wij zijn verheugd dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen stimuleert richting de burgers en de bedrijven om efficiënt met energie om te gaan en om energie op te wekken waarbij de CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Dit vinden we terug in de nieuwe projecten die worden genoemd. We vinden het zeer goed dat de CO2 uitstoot ook gedaald is. De ontwikkelingen staan niet stil. Blijf dynamisch omgaan met de innovatieve ontwikkelingen, zodat we als gemeente daar onmiddellijk op kunnen reageren met het resterende budget. Mocht het zich voordoen dat door nieuwe ontwikkelingen ook arbeidsplaatsen vrij komen, dan zou dat zeer welkom zijn.
Onze fractie wenst u daar veel wijsheid in "

In de beantwoording door wethouder Bessembinders zegt hij o.a.: "De ChristenUnie noemde het wat betreft werkgelegenheid om bepaalde maatregelen als het gaat om energiebesparing ook te combineren met onderhoud en andere zaken, waardoor je ook de werkgelegenheid een plus geeft."

Agendapunt nr. 13: jaarverslag en jaarrekening 2012 Scholengroep OPRON.
Het CDA,D66 en de ChristenUnie geven deze keer hun mening.

De ChristenUnie bij monde van raadslid Okko Dijkstra sluit aan bij het de inbreng van het CDA over de tevredenheid over het positieve beeld van de ontwikkeling( financieel en kwalitatief) van de Scholengroep OPRON en bij de opmerkingen over de stijgende lijn in de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs en de oplopende schoolscores. Raadslid Okko Dijkstra:" Vooral het oppakken en verwerken van adviezen na een onderzoek door de onderwijsinspectie door het bestuur in een plan van aanpak voor de periode2013- 2015 vindt het raadslid een goede zaak. Ook financieel ziet het er in de komende termijn goed uit, ondanks afnemende leerlingaantallen en het vormen van een bestemmingsreserve om medewerkers financieel te ondersteunen bij vrijwillig ontslag en bij het verminderen van de betrekkingsomvang .

Wel is er onzekerheid over hoe het in de toekomst zal gaan met de kleine scholen van OPRON in Stadskanaal. Er zitten van de 8 basisscholen in onze gemeente , 5 scholen onder de grens van 65 leerlingen, terwijl er van die 5 scholen er 4 scholen onder de 50 leerlingengrens zitten. Hoopvol is wel dat er bij de kleine scholen (landelijk) een financiële impuls van 20 miljoen komt in 2015-2016 door het gesloten herfstakkoord. Het zal voor de gemeente Stadskanaal niet direct om grote bedragen gaan, maar het is toch weer meegenomen. Onzeker is dat met ingang van augustus 2016 de gelden zullen moeten worden ingezet om fusies en samenwerkingen van kleine scholen te stimuleren .

Verder we zijn benieuwd naar de bespreking van de consequenties van de bestuurlijke fusie met de Stichting OPOS(Slochteren),die binnenkort in de raad zal worden gepresenteerd.

Ten slotte: We hebben kennis genomen van het jaarverslag en we stemmen in met de jaarrekening van de Scholengroep OPRON "

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie is evenals de raadsleden blij met de positieve ontwikkelingen bij OPRON, Hamster: "De onzekerheid over de kleine scholen wordt nog even opgemerkt door de heer Dijkstra. Misschien is het goed om nog even aan u te melden ,dat we binnen het leefbaarheidsplan samen werken met de 6 gemeenten in Oost Groningen. Binnen die regio hebben de vier grote schoolbesturen, dat zijn twee christelijke en twee openbare basisschoolbesturen ,elkaar opgezocht om te kijken of ze gezamenlijk tot structuren kunnen komen om daar stappen in te gaan zetten. De bal ligt nu bij de schoolbesturen zelf en ik denk dat het ook wijs is om hen zelf stappen te laten zetten in het elkaar vinden en mochten daar voor de lokale situatie stappen uit vloeien, dan worden wij daar bij betrokken en wordt u geïnformeerd".

Agendapunt 14:wijkgericht werken: visie Maarswold 2025 "Ruimte voor iedereen"
De PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de GBS de SP en D66 doen mee aan de bespreking.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zegt over dit onderwerp o.a.: "De ChristenUnie vindt ,dat de visie op Maarswold 2025 rond de thema’s wonen& voorzieningen, openbare ruimte en woningen er goed uit ziet. Ook de ambitie "verbinden, versterken en verbeteren " heeft onze instemming. Met zoveel partners een dergelijke visie formuleren met zoveel draagvlak is een compliment waard.

Het grootste zorgpunt van de ChristenUnie is ,dat door voortdurende prijsdaling van koop- en huurwoningen door de instroom van bewoners met erg lage inkomens de sociale problematiek zou kunnen toenemen. Deze toename dient dan te worden voorkomen. De ChristenUnie verwacht dan ook dat dit punt wordt meegenomen, wanneer er met de uitwerking wordt gestart in september. Aan welke maatregelen denkt het college om de eventuele neergaande spiraal in de sociale structuur in deze wijk tegen te gaan. Ten slotte hopen wij dat de betrokkenheid van de inwoners en een actieve wijkraad, die de bewoners stimuleert om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woonomgeving ook in de toekomst zal zorgen voor een gezonde woon en leefomgeving in de wijk Maarswold."

Bessembinders: "De heer Dijkstra gaf aan dat er veel partners zijn betrokken bij deze wijkvisie in het hele proces. Ik denk in die zin dat we kunnen terugkijken op een goed proces, waarbij we samen met de partners, de wijkraad en de corporaties het hele proces hebben doorlopen. Onze ervaring is dat de bewoners toch wel erg tevreden zijn met de wijk en met de voorzieningen, die er zijn.

In tweede termijn geeft Dijkstra aan, dat de wethouder nog geen antwoord heeft gegeven over de verzwakking van de sociale structuur door de prijsdaling van koop en huurwoningen.

Bessembinders:""Ik ben het helemaal met u eens als het gaat over de woningvoorraad. Hoe zit het met de verdeling in de wijken. Er zijn grote verschillen. Maar het gaat erom, dat wij de woonlasten kunnen beheersen, dat we wijken houden, waar toch ook een goedkopere woning beschikbaar is. Het steekt nou bij de woningtoewijzing en bij vroegsignalering om het te reguleren en dat zijn de punten die uiteraard uit dit programma voortvloeien in de projectenagenda en waar wij heldere afspraken met de corporatie zullen moeten maken. Dijkstra: "Ik ben blij dat er aandacht voor is en dat u er mee bezig bent"

Top


4-11-2013De vergadering gaat deze keer over de voorjaarsnota, waar raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie het woord over voert, terwijl fractievoorzitter Ingrid Sterenborg de Programmabegroting 2014 en het Ombuigingsplan voor haar rekening neemt.

ALGEMEEN
De heer Middelveld van Biblionet is woordvoerder over  de bezuinigingsopgave voor de Bibliotheken van de gemeente Stadskanaal. Het bibliotheekwerk moet worden uitgevoerd met minder geld, terwijl we net een bezuinigingsoperatie achter de rug hebben. Hij ziet het niet zitten om nog meer te bezuinigingen.

De lijst met toezeggingen  en de ingekomen stukken worden  snel afgehandeld.

Wethouder Hamster van de ChristenUnie doet  nog enkele mededelingen over” Verassend Stadskanaal”. Hij geeft aan, dat het sportieve gebeuren wel doorgaat en  dat ze zullen proberen een evenement te organiseren in 2014. Zowel van Verrassend Stadskanaal als van Go Sports.  Een definitief besluit denken ze eind dit jaar te kunnen nemen.

Een vlot algemeen gedeelte waar zelfs bij punt rondvraag niemand iets te berde bracht.

Agendapunt 12: Najaarsnota 2013.
Het CDA, de VVD, de ChristenUnie, de PvdA en de SP voeren  bij dit agendapunt het woord.

Van Beek, raadslid van de ChristenUnie, is woordvoerder bij dit agendapunt. Van Beek: “Even aansluitend bij de vorige spreker, dat het weerstandsvermogen wat laag is. U geeft daarin zelf aan dat het nauwlettend in de gaten gehouden moet worden en dat vinden wij eigenlijk ook en er moet eigenlijk wat aan gebeuren om het weerstandsvermogen zo mogelijk wat omhoog te brengen. In aansluiting op wat de heer Plieger zegt. De prijs van de gronden. We hebben, daar in de voorjaarsnota ook al eens opmerkingen over gemaakt. We zijn zeer benieuwd of we nu een ander antwoord krijgen. Met betrekking tot de investeringen voor  de riolering. We hebben eigenlijk een beetje het idee, dat we van calamiteit naar calamiteit springen met dit gebeuren en we vragen ons eigenlijk af of we het gemeentelijk rioleringsplan niet moeten herzien omdat hij een looptijd heeft tot 2015.

Wethouder Bessembinders: ”Als het gaat om de verkoop van kavels hebt u gelezen , dat wij daar niet in uitblinken. De wethouder zegt wel te kijken naar de marktconforme prijzen van kavels. Als je de kavelprijzen aanpast heeft, dat wel consequenties voor de exploitatie en de boekwaarde. Dat wordt nog bekeken. Wel zou het ten koste kunnen gaan van de algemene reserve. De heer van Beek zegt, dat hij benieuwd is wat de wethouder antwoordt, maar de wethouder heeft het nu over prijzen en niet over de omvang van kavels zoals hij zal hebben begrepen.

 Als het gaat om investeringen in riolering, dan hebt u ook kunnen lezen in de toelichting, dat wij het rioleringsplan uitvoeren, maar dat gemiddeld per jaar toch zo’n 6 ton aan investeringen voor de kiezen krijgen als gevolg van calamiteiten van zaken die in de loop van het jaar naar voren komen. Dit jaar ligt dat bedrag op 7 ton en dat is iets  boven het gemiddelde, maar  volgend jaar zal dit op ongeveer 5 ton uitkomen.

In tweede termijn zegt raadslid Van Beek: ”Even ten aanzien van de Heer Bessembinders, die gaat over de portefeuille van de grondzaken. De prijs ,dat die bekeken gaat worden door u, dat is mooi, maar ik had gedacht ,dat u dat dan ook mee zou nemen ,de omvang van de percelen. Ik heb mij laten vertellen door een plaatselijke aannemer, dat wanneer de percelen wat kleiner zijn,  het toch een stuk gemakkelijker zou zijn om ze te verkopen. Misschien dat u dat mee kunt nemen. U mag mij daarover ook achteraf nog wel nader inlichten.”

Bessembinders: ”Ik denk, dat de heer van Beek  praat over het plan Klamer in Mussel. Ik denk, dat dat een plan is, wat echt in zijn totaliteit moet worden bekeken, waar we wel serieus willen kijken naar prijzen om wat te differentiëren, maar we daar  niets aan kunnen doen. Het is landschappelijk wonen. Zo is het ook gepresenteerd. Zo zijn we het ook met elkaar overeengekomen  met het Plaatselijk Belang Mussel. Als we meer kavels toestaan komen we in de problemen met ons eigen beleid als het gaat om het toevoegen van woningen. Dus we houden echt vast aan dit plan voor maatschappelijk wonen. Er zijn in Mussel  5 percelen  van de 15 verkocht, dus geen paniek. Er zit voldoende geld.”

Van Beek: “Ik had nog een vraag over het gemeentelijk rioleringsplan en daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.”

Bessembinders:” Wij constateren, dat er gemiddeld 6 ton nodig is voor dit soort problematiek. Het  rioleringsplan wordt om de vijf jaar vastgesteld”

Agendapunt 13:Programmabegroting 2014 en Ombuigingsplan 2014-2017.
Alle partijen mogen 5 minuten hun bijdrage leveren aan hun visie op dit punt. Alle partijen doen  er aan mee, maar de PvdA en de SP hebben meer tijd nodig.  Onderwerpen die  veel worden genoemd zijn o.a.: de plaats van het nieuwe station, de herindeling de bibliotheek, de muziekschool, het minimabeleid, de kaders van het plan en dat er te weinig is te kiezen. Ook zijn alle fracties er wel voor dat het college de raad meeneemt bij  het invullen van de bezuinigingen.

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie is woordvoerder bij dit agendapunt Sterenborg: “Het Herfstakkoord is onlangs gesloten, de precieze uitwerking daarvan is nog niet in te schatten. Wat wel duidelijk is dat we de ombuigingen die genoemd zijn in het ombuigingsplan voortvarend ter hand moeten nemen om uit de rode cijfers te blijven.

De 3 miljoen is een goede schatting geweest maar gezien de risico’s die op ons afkomen met de decentralisaties waarschijnlijk nog aan de lage kant, zoals wij ook hebben aangegeven in de algemene beschouwingen in mei.
De sluitende begroting van 2014 die u ons voorlegt is rooskleuriger dan het daadwerkelijk is, want als de septembercirculaire verwerkt is blijft er slechts een voordelig saldo over van 86.000 euro.
Ondanks dat de meerjarenraming een tekort geeft blijven we onder repressief toezicht van de Provincie.

In het Ombuigingsplan worden diverse notities beloofd waarin de uitwerking duidelijk wordt. We zien deze notities dan ook met belangstelling tegemoet, waarin de uitwerking van de bezuinigingen duidelijk worden. O.a. de nieuwe nota openbare ruimte, de sportnota en de nieuwe welstandsnota.
We kunnen ons vinden in de kaders die u hebt benoemd in het Ombuigingsplan, deze hebben wij als raad ook aangegeven. Ook de presentatie die wij onlangs hierover hebben gehad, hebben wij als zinvol ervaren, daarvoor dank.

Wij verwachten van de portefeuillehouders dat er goed overleg is met de betrokken partijen waar bezuinigingen plaats vinden. Dit dient met een constructieve houding te gebeuren. Communicatie is zeer belangrijk in dit soort drastische bezuinigingen.

De taakstelling van 150.000 euro op de bibliotheek ligt er. We verwachten creativiteit van Biblionet om de bezuinigingen te realiseren.

U geeft zelf aan dat u het bedrijfsleven en eigen ondernemerschap koestert, dit is ook noodzakelijk.
De ChristenUnie hecht veel waarde aan het behoud van werkgelegenheid in onze gemeente.
Tijdens de voorlichtingsavond die we onlangs gehad hebben, waarvoor onze dank, zijn we ons er nog meer bewust van geworden dat het van essentieel belang is om werk te creëren met name voor de laaggeschoolden. Onlangs is onze gemeente uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van het Noorden, dat  is een felicitatie waard! Dit biedt mogelijkheden, laten wij ons voordeel daarmee doen.
Ziet u nog mogelijkheden om bedrijven te interesseren om zich te vestigen in onze gemeente?

Wij verwachten met de komende decentralisaties en transitie als raad te worden betrokken.
We willen middels expertmeetings en inspraakavonden gekend worden in het proces, in lijn met de Sportnota. Belanghebbende organisaties dienen actief te worden betrokken. 

Op voorhand stemt de ChristenUnie niet in met de  verhoging van de OZB met 1% boven trendmatig. We mogen niet uit het oog verliezen dat door  stapeling van lasten  de kosten voor de burger te hoog oplopen. Op dit onderwerp willen we een  amendement indienen (klik hier voor het amendement)

We lezen, dat er veel bezuinigd moet worden op onderhoud en op de groenvoorziening. Bij de ChristenUnie staat de veiligheid voorop. Dit geldt zeker ook voor de speelplaatsen. Om op voorhand al te stellen ,dat er een of meerdere zwembaden moeten worden gesloten gaat ons te ver. We vragen daarom om creatieve oplossingen om dit te voorkomen. Voorzieningen in dorpskernen blijven belangrijk. In januari 2009 hebben we een raadsbesluit genomen voor de bouw van de MFA Maarstee. We begrijpen  dat u het budget wil doorschuiven. We gaan er vanuit, dat de bouw binnen de afgesproken periode plaatsvindt. Verder wensen we het college en de ambtenaren veel wijsheid en Gods zegen toe om ook de te realiseren plannen uit te werken. Dank u wel.”

Beantwoording  door  de wethouders
In de beantwoording  door wethouder van der Kolk  geeft hij aan, dat Stadkanaal zorgt voor een sluitende begroting. De lijn van de voorjaarsnota wordt voortgezet. De decentralisaties gaan door. De problemen worden niet op het bordje van de nieuwe raad geschoven. Aan de batenkant kiezen we ervoor om in te zoomen op de OZB. Hij geeft aan dat het afvalstoffentarief op hetzelfde peil blijft  en dat er geen parkeerheffing wordt ingevoerd. Een verhoging tot 3 % per jaar vinden we zeer aanvaardbaar. Van der Kolk ”Het is aan de nieuwe raad om met minder middelen bij de participatiewet  dezelfde doelgroep te bedienen. Het kabinet moet wel  rekening houden met de regionale verschillen. Hij bedankt ten slotte de raad voor de positieve inbreng.”

Wethouder Hamster van de ChristenUnie gaat in op de zwembaden :”Zoals u in het plan kunt lezen staat er p m en dat is niet voor niets. Zoals u weet hebben we nog een contract voor een aantal jaren en het lijkt ons wijs als college dat we de discussie, die wij gaan voeren na het contract  in 2014-2015 Op dat moment kunnen wij dat doen op basis van ons dan bekende informatie bijvoorbeeld in  het ICS onderzoek waarover u binnenkort een presentatie krijgt. Als u wilt bezuinigen dan zal er een bad dicht moeten. Als u zegt we willen geen baden sluiten, dan zult u niet bezuinigen, dan gaan wij te maken krijgen met incidentele kosten ,die nu nog niet ingeboekt staan.

De vraag van de ChristenUnie is  of er iets van het raadsbesluit van 2009 over  de MFA Maarswold  is afgedaan . Wat ons betreft niet. Realisatie zal nog steeds plaatsvinden tussen 2015 en 2020. Er zal verderop in de tijd dan een realisatievoorstel  in uw richting komen.

En ik wil ook nog reageren op de vraag  van de ChristenUnie om betrokken te worden bij de decentralisaties in de lijn van  de sportnota. Zoals u weet proberen we  u op de hoogte te houden over de inhoud van de decentralisaties en op welke momenten dat kan,  proberen we u ook te betrekken. Dan praat ik over de decentralisatie waar ikzelf verantwoordelijk voor ben, die van de jeugdzorg  Daar hebben we u een uitnodiging laten toekomen voor  28 november. Daar krijgt u ook te maken met een aantal professionals uit de jeugdzorg, die  op verschillende terreinen laten zien waar ze mee te maken krijgen en de vragen die we nog hebben zullen kunnen bespreken.”

Burgemeester Galama in  de beantwoording naar de ChristenUnie :”Een opmerking van de ChristenUnie. Zien wij nog mogelijkheden om bedrijven naar ons toe te trekken. Ik denk wel, dat we in de prioritering op dit moment eerlijk aan moeten geven, dat onze eerste zorg is, behoud van de bestaande bedrijvigheid en daarna de uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid binnen onze gemeente. Relatief gezien ten opzichte van onze omliggende gemeenten doen we het redelijk goed met de verkoop van  het  aantal bedrijventerreinen. We zoeken inderdaad naar  uitbreiding van  de bedrijvigheid in onze gemeente.”

Tweede termijn.
De ChristenUnie vroeg hierbij om een korte schorsing en geeft het woord aan de fractievoorzitter mevrouw Sterenborg. “Allereerst bedankt voor de beantwoording vanuit het college Er was nog een opmerking vanaf mijn kant, zoals ik in de eerste termijn ook al had gezegd willen we niet  de OZB verhogen. We hebben nog een paar p m posten en we willen deze eerst uitgewerkt zien om hier nu al mee in te stemmen. We vinden het te vroeg om dat besluit al in deze raadsperiode te nemen Het gaat ook pas in, in 2015,vandaar dat wij ons amendement hebben ingediend.” Raadslid SterenBorg: ”Wat betreft het amendement van D66 kan ik mij helemaal aansluiten bij het CDA”

Het CDA bij monde van de heer Plieger verwoordt dat zij om  OZB met 2 in plaats van met 3% te verhogen niet steunen. We zien de woonlasten marginaal stijgen.

De VVD :”mevrouw Sterenborg wat betreft het amendement. Ten principale zouden we dit als VVD toejuichen maar ik heb ook gezegd richting u, dat het gat wat in de b zal ons amendement niet steunen”

In de beantwoording over het amendement van de ChristenUnie geeft wethouder van der Kolk aan de lijn van het ombuigingsplan te volgen. We vinden 3 % zeer aanvaardbaar, omdat we geen nieuwe belastingen invoeren. Ook de stabiele afvalstoffenheffing wordt weer door hem genoemd. Hij ontraadt het amendement. “Het invullingsplan willen we net zo doen als in de geest van 2010. Dat heeft gewerkt. Bij de perspectiefnota wordt de eerste stand van zaken weergegeven. Ook de dingen die in 2015 zullen gaan lopen en eventueel de zaken die later zullen gaan lopen, de bezuinigingen in 2016 en 2017.”

De VVD geeft daarbij een stemverklaring af Borgesius: ”Hoe sympathiek het voorstel ook klinkt en dat zal de CU misschien ook verwachten van de VVD, maar in het kader van de bezuinigingen, die voor ons liggen vinden wij de 1% extra opbrengst, die het college hier voorstelt in dit geval acceptabel. Dus wij zullen tegen dit amendement stemmen.

Het amendement van de ChristenUnie om het stijgingspercentage van 3% naar 2% te verlagen in 2015 wordt met 19 stemmen tegen verworpen.

Bij de besluitvorming komt de ChristenUnie nog met een stemverklaring Sterenborg:” Wij kunnen instemmen met de beslispunten behalve met de boven trendmatige verhoging van de OZB”

Top


25-11-2013Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie voert deze keer het woord over o.a.: het bedrijvenpark, modelverordening paracommercie, de jaarrekening 2012 van de brandweer, de opheffing van de gemeenschappelijke brandweer en de herindeling.

ALGEMEEN
Het ingekomen stuk nummer 6,over de reactivering spoorlijn Veendam –Stadskanaal wordt door alle  fracties van commentaar voorzien. De  stationslocatie  levert de nodige discussie op in de raad. De PvdA refereert  nog aan  de door het college overgenomen motie  van de ChristenUnie over de spoorlijn in mei 2012.Het CU raadslid Sterenborg complimenteert het college met  voortvarendheid waarmee het allemaal wordt opgepakt .Over de stationslocatie zegt ze: ”Als we kiezen voor het Philips terrein is het van groot belang dat we voor  het personenvervoer van het station  naar de scholen moeten zorgen. Verder lijkt ons de locatie van het Philipsterrein de voor de hand liggende locatie  gezien de ruimte voor parkeergelegenheid en de goede infrastructuur voor een busstation in de toekomst.

Ten tweede vragen we het college ook te lobbyen en dan met name richting de Provincie Drenthe zodat beide provincies zowel  Groningen  als  Drenthe meewerken aan het tot stand komen van de spoorverbinding. Hierbij willen we benadrukken, dat de verbinding een stuk meerwaarde heeft voor onze regio.

Wethouder Bessembinders wijst de  stationslocatie aan de Stationslaan toch min of meer af vanwege de ruimte die daar is. Het Philipsterrein geniet de voorkeur, waarbij de verbinding met het centrum natuurlijk buiten kijf is. Ook met het oog op de leerlingen die naar de scholen gaan. Hij wil de Starlocatie nog wel meenemen in het onderzoek De provincie onderzoekt de kosten en baten van dit tracé. De ChristenUnie zegt: ”Blijf wel pleiten voor  de doortrekking naar Emmen. “Bessembinders:”Uiteraard gaan wij dit doen. We hebben daar ook overleg over met de G.S. Groningen en zo proberen we  dat warm te houden.”


Agendapunt 12: Beheers verordening “Bedrijvenpark  Stadskanaal”

ChristenUnie fractievoorzitter mevrouw Ingrid Sterenborg  sluit zich aan bij het uitgebreide betoog van de heer Maarsing. Sterenborg : ”Uit de reactie van de Gas Unie maken we op dat er volgens hun onvoldoende rekening is gehouden met de aardgastransportleidingen. Maar dit wordt toch geregeld via het bestemmingsplan in 2016?

Bessembinders:” Als het gaat om de zienswijze van de Gas Unie heeft u een punt. Dat zit niet in deze beheers verordening, maar dat wordt bij de  eerstkomende herziening van het bestemmingsplan verwerkt.


Agendapunt 13:Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008.

Er wordt niet lang  over gedebateerd. Alleen over de handhaving wordt nog  even doorgesproken. De omgevingsdienst Groningen  gaat mensen inzetten om te handhaven. De regels zijn duidelijk. De lokale middenstand mag niet de nek worden omgedraaid, aldus burgemeester Galama.


Agendapunt 14:Jaarrekening 2012 van de Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen.

Iedereen gaat akkoord.

Agendapunt 15:Opheffing gemeenschappelijke regeling brandweer.
De ChristenUnie sluit  zich aan bij de vorige spreker t.a.v.de complimenten voor de vrijwilligers. “Raadslid Ingrid Sterenborg: “Nog een paar opmerkingen. De brandweercommandant wordt gemachtigd tot het doen van rechtshandelingen voor de liquidatie, is dit nadat het bestuur daarvoor toestemming geeft? Hoe moeten we dat zien?”

Burgemeester Galama: ”Ik ben blij met de dank voor de vrijwilligers en ik zal het overbrengen op het afscheidsfeest. Wij machtigen de commandant en dat betekent niet, dat hij een machtiging krijgt en eerst  vooraf moet overleggen en dat wij daarna instemmen  om daarna de zaken mag doen. Het heeft alles te maken met het feit, dat er heel weinig zaken zijn die echt opgezegd moeten worden. Dan moet u denken aan verzekeringspolissen en onderhoudssituaties. Daarvoor  heeft hij niet iedere keer een bestuursbesluit nodig .Zoals u kunt zien moet hij wel verantwoording afleggen aan het bestuur en ook aan het bestuur terwijl we nog in liquidatie zijn. Want voor we het afgerond hebben met de jaarrekening van 2013 en ook het juiste inzicht hebben in de verdeling van middelen conform de verdeelsleutel zijn we toch echt wel een paar manden verder. Maar het zijn geen grote machtigingen in die zin”

Agendapunt 15a:Principebesluit gemeentelijke herindeling.
Het gaat bij dit agendapunt om de beslispunten of we kunnen instemmen met een herindeling van de Gemeenten Stadkanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela, die we per 1 januari 2018 willen realiseren. We gaan overleg organiseren over een herindelingsontwerp met gelijkluidende principebesluiten en we stellen de G S van Groningen hiervan op de hoogte.

Alle partijen spreken in hun inbreng  hun voorkeur uit voor de herindeling van bovengenoemde gemeenten. Zij spreken  de wens uit ,dat de andere gemeenten ook een positief besluit zullen nemen. Het gaat ook om het elkaar iets gunnen en vertrouwen hebben in elkaar.

Raadslid Ingrid Sterenborg :”Ook de ChristenUnie kan zich vinden in dit voorstel. Al moeten we wel iets beters bedenken voor de naam “Zuidoost Groningen Je zou kunnen denken aan de naam “ Westerveen” zoals ons onlangs werd aangereikt.” Vol inzetten op de horizontale variant, omdat volgens ons dit gebied het meest in evenwicht is. Veendam en Stadskanaal zijn volgens ons geen concurrenten van elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken en zo houd je ook de optie open voor de toekomst richting Drenthe. Wel willen we benadrukken als om wat voor reden dan ook de genoemde gemeenten Veendam, Pekela, Bellingwedde Vlagtwedde en Stadskanaal het niet eens kunnen worden over de herindeling, het college eerst terug komt bij de raad en dat er niet klakkeloos wordt gekozen voor de verticale variant Kunt u aangeven wat we kunnen verwachten als de genoemde gemeenten niet op een lijn zitten? Komt de provincie dan met een voorstel of zijn de raden dan weer aanzet?”

Namens het college reageert de burgemeester Galama op de fracties. Zij is blij met de gemeente Stadskanaal omdat er een consistent optreden was van de fracties. De economische situatie is ook voor onze gemeente wel problematisch, gezien de zwakke sociale structuur. Alle fracties kijken wat het beste is voor dit gebied. Daarom de complimenten voor deze raad. We moeten stappen maken, waarbij we toekomstbestendig zijn. Over Drenthe zegt ze, dat er in de toekomst misschien nog grenscorrecties komen, wanneer er in Drenthe ook nog eens zo’n stap wordt gezet. Ook Stadskanaal  zag het  wel aankomen, dat we het niet meer alleen kunnen redden met alle zaken die er op ons af komen. Galama :”Ik sta open voor elke goede nieuwe naam ,die er te zijner tijd bedacht kan worden. Ik weet ook niet of Westerveen de beste naam is en of we daar nu al een discussie over moeten voeren. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn ook onlosmakelijk verbonden met ons. BSV met Veendam en Pekela is volgens ons de beste oplossing. Komen we er niet uit en mevrouw Sterenborg van de ChristenUnie vroeg dat. Hoe zit het dan als er geen overeenstemming wordt gevonden. Moet de provincie dan een keus maken of moeten de Staten dat doen? Het is niet vreemd om je dat toch als alternatief voor te stellen. Het is immers een hele opgave om er alsnog uit te komen. We moeten ook respect hebben voor gemeenten die een andere voorkeur hebben. Maar ik hoop dat we op 20 december het eindplaatje kunnen vaststellen en voor kunnen dragen aan de provincie, met draagvlak van al deze 9 gemeenten. Als het lukt hoop ik niet dat we terugvallen op het rapport van de commissie Jansen. Dan zijn we weer terug bij het begin.”

Het besluit wordt met een applaus begroet, omdat het een historisch moment is.

Top


16-12-2013Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg dient namens de ChristenUnie een motie in over de stichting “Leergeld”. Het gaat deze avond ook nog over o.a.: Herinrichting, Musselkanaal, Wijkvisie “Parkwijk” 2015,leefbaarheid Oost- Groningen, Transitie Jeugdzorg, verbreding Noorderkanaalweg, huisvesting Onderwijs 2014,belastingen 2014 en over de decemberwijziging

ALGEMEEN
Raadslid Okko Dijkstra van  de ChristenUnie reageert op Ingekomen stuk 4 “College over klanttevredenheidsonderzoek” Dijkstra :”In het klanttevredenheidonderzoek legt u verantwoording af richting burgers, gemeenteraad, participatieraad en burgers. De ChristenUnie is tevreden met de iets hogere score  van onze gemeente  ten opzichte van de andere gemeenten. Het is een goede zaak ,dat bij de lage score van het aantal actieve burgers ,dat u  gelet op het beroep dat straks op de samenleving wordt gedaan, dit punt door u wordt opgepakt bij de verdere ontwikkeling van de Wmo in relatie tot het wijkgericht werken. Hoopvol is wel, dat we bij de vrijwilligersthermometer hoger scoren, zodat er een goede basis ligt voor het toenemend beroep op  vrijwilligers voor ondersteuning van medeburgers. Goed dat u aangeeft , dat u blijft streven naar het uitgangspunt: de uitgaven gelijk te laten lopen met de rijksbijdragen en dat er een verbeterslag te behalen is met inzet van voorliggende en collectieve voorzieningen. Succes gewenst bij deze verbeterslag! We willen dat we als raad weer worden betrokken bij de  evaluatie van de WMO en dat  ook de doorontwikkeling van de  Kanteling en het Wmo-uitvoeringsplan wordt besproken”

De PvdA  sluit zich aan bij de ChristenUnie en  voegt er weinig aan toe. Ook D66 heeft nog  een aanvulling over de kosten. Wethouder Kolk sluit zich aan bij de opmerkingen over de cijfers. Hij is niet ontevreden. Ook de kanteling heeft daaraan bijgedragen. Van der Kolk:” Het aantal actieve burgers moet beter. Er is een besluit genomen over het uitvoeringsplan van de Wmo. Daarin staat vermeld, dat we meer inzetten op  de combinatie Wmo en wijkgericht werken, maar ook op het gebruik maken van collectieve voorzieningen.

Het ingekomen stuk van de rekenkamercommissie over onderzoek ”Verantwoord Inkopen” wordt niet op de agenda gezet omdat daar geen meerderheid voor is. Fractievoorzitter Sterenborg: “Het rapport is zoals genoemd inderdaad achterhaald. De reactie van het college is ook  bekend. Een aantal adviezen is al opgevolgd en we verwachten dat de andere aanbevelingen ook voortvarend ter hand worden genomen. Wat betreft de rekenkamercommissie zelf, we  hebben nu een slapende rekenkamer. Het is verplicht om als raad een rekenkamerfunctie te hebben. We hebben nu geen leden meer en  ons leek het goed om de rekeningcommissie te vragen ons om hierover een advies te geven.”

Burgemeester Galama stelt voor om dit na de raadsverkiezingen te bespreken. Op het moment dat de raad een onderzoek wil en er moeten leden bij worden gezocht ,dan kan er in het fractievoorzittersoverleg snel een bespreking  en in werking  worden gezet.

Agendapunt 12: Herinrichting openbare ruimte Musselkanaal.
Alle partijen  zijn positief over dit plan, die reacties  gaan  gepaard met de  nodige loftuitingen.

Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie zei ver dit agendapunt o.a : “Tweeëntwintig  april dit jaar stond  centrumontwikkeling Musselkanaal op de raadsagenda, en niet op 5 april zoals in het raadvoorstel staat vermeld. We hebben het college toen meegegeven om in gesprek te blijven met  de betrokkenen. De plannen moeten wel binnen de kaders vallen, en alle partijen moeten het zien zitten. Uit de reacties blijkt dit het geval te zijn. Er ligt een mooi plan, dit zal het aanzien van het centrum van Musselkanaal  doen verbeteren. We hebben vorige week voorlichting gehad over dit plan daarvoor onze dank. Wel moet er op toegezien worden dat het een praktische invulling krijgt hierbij denken we met name aan bijvoorbeeld de tijdens de voorlichting genoemde volkstuintjes e.d. Hierover wordt in het stuk verder niet gesproken. Het zou jammer zijn als door slecht onderhoud of vandalisme het zou verrommelen. Alle betrokkenen staan achter dit plan en ook onze fractie kan instemmen met dit voorstel.” Wethouder Bessembinders is blij met de complimenten. Er is een groot draagvlak voor dit plan. De subsidie van 3 ton komt er. Er wordt gekeken of de zonnepanelen kunnen worden benut. Er is overeenstemming met de kermis en de andere exploitanten over de invulling  van het plan.

Agendapunt 13:wijkvisie”Parkwijk in 2025:groen en gezond!”
De PvdA, het CDA en D66 zijn positief over de wijkvisie van Parkwijk.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie Ingrid Sterenborg geeft aan dat de visie tot stand gekomen is in samenspraak met de wijkraad en de diverse organisaties in de wijk. Sterenborg:”De sterkten/zwakten, kansen en bedreigingen worden benoemd. Zo worden ook de mogelijkheden en onmogelijkheden helder. Het is belangrijk dat de sociale problematiek in kaart gebracht wordt, zodat hier aan gewerkt kan worden. Er wordt o.a. genoemd,  Groen en Grijs versterken en de “interessante” ontwikkeling van de spoorlijn”. Wat wilt u hier precies mee zeggen? De projectenagenda voor wijkvisie zal in 2014 vorm gegeven worden, waarbij  ook de financiële bijdrage duidelijk wordt en we dan pas definitief een besluit kunnen nemen.  We wensen u veel enthousiasme om ook de plannen uit te voeren zodat deze mooie wijk een nog mooiere wijk wordt met al z’n facetten. Waar het prettig wonen is.” Wethouder Bessembinders  vindt dat bij  de visie de wijk goed betrokken is en het draagvlak dus groot is. De plek van de stationslocatie wordt pas vastgesteld wanneer dit aan de orde is. We gaan de wijkvisie uitwerken in een projectenagenda. Ook het bevorderen van de sociale samenhang komt hierin aan bod. Over het toevoegen van een halte  is de heer Bessembinders niet positief

Agendapunt 14:Regionaal Woon-Leefbaarheidsplan Oost-Groningen.
D66 en CDA en de GBS zijn de enige partijen die hierover het woord voeren. Alle partijen gaan akkoord met dit plan.

Agendapunt 15:Regionaal Transitie Arrangement in het kader van decentralisatie Jeugdzorg.
We beslissen over het “Regionaal Transitie Arrangement in het kader van decentralisatie jeugdzorg” en moeten instemmen met het Groninger Model. De PvdA  weet niet hoe de PGB’ s worden besteed. Er zijn nog wel veel dingen onzeker. Ook over het tijdpad maken ze zich zorgen. Het CDA  is  ook van mening dat er nog veel dingen onzeker zijn, maar vindt het een mooi plan en stemt in  met de beslispunten.D66 vraagt waar de lokale elementen zijn in dit plan en wil een commissie vormen. De VVD kan instemmen met de beslispunten. Klik hier voor de bijdrage van Dijkstra

Wethouder Hamster van de ChristenUnie is blij, dat de fracties  zich er goed in hebben verdiept en met vragen komen. Hamster: ” Het doel is continuïteit in de jeugdzorg. We krijgen  de organisatie van de transitie is nog een hele klus. Het is ook een cultuur omslag naar de Civil   Society te realiseren. Uiterlijk 1 november volgend jaar moet er een beleidsplan klaarliggen in de raad. Over het budget zijn de meeste zorgen door de fracties verwoord. We hebben het transitiearrangement geschreven. Kunnen we daar mee wegkomen? Misschien kan ik uw zorg deels wegnemen met  de woorden van de heer Dijkstra van de ChristenUnie, die het had over een sinterklaascadeautje. Op 5 december is er een brief vanuit het ministerie gekomen met een vernieuwd budget. Landelijk is er 5 % bijgekomen. Stadskanaal krijgt 14 % meer volgens de begroting van 5 december en provinciaal komen wij 15 miljoen hoger uit dan  de meicirculaire. Dit moet nog definitief worden in de meicirculaire van 2014.Onze zorgen zijn nog niet volledig weg want na de meicirculaire van 2014 weten we pas echt of we die 159 miljoen krijgen. De tekenen zijn gunstig. In 2014 worden de PGB ’s onderzocht. Ook de zorg naar geloofsrichting zal gewaarborgd worden om de heer Dijkstra gerust te stellen. De PGB ’s zullen niet verdwijnen. De participatieraad is geïnformeerd en met hen besproken en ook het komende jaar zullen ze worden betrokken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de frictiekosten. Het is hun plan, daarom zijn de kosten ook voor hen. Op een november 2014 moet u een besluit genomen hebben over het beleidsplan. Ik wil u voorstellen om u bij te praten over de nieuwe stappen. Hamster dankt voor de ondersteuning en dat hij de raad blijft informeren in de raadscommissie.”

Agendapunt 16: Verbreding Noorderkanaalweg
Het gaat hier  om de verbreding te combineren met het plan van probleembermen in de hele gemeente, door middel van graskeien.

Het CDA is positief  en D66 en VVD zijn ook positief en denken dat de investeerders van het Hyppisch centrum hebben afgehaakt. De PvdA kan hier mee instemmen. Wel  worden de ombuigingen verlaagd. De SP is hier voorstander van.

Fractievoorzitter Ingrid Sterenborg  van de ChristenUnie zegt, dat ze al meerdere keren heeft aangegeven, dat de situatie van de Noorderkanaalweg verre van ideaal is voor het verkeer, dat hier gebruik van maakt. Sterenborg: ”Hoe deze situatie is ontstaan is ons allen bekend. Het is dus ook vrij logisch dat deze weg meer wordt gebruikt dan gezien de staat van de weg wenselijk is. Ook heeft onze fractie het bermonderhoud op diverse wegen in onze gemeente vaak onder de aandacht gebracht waarbij de wens is uitgesproken om deze te verharden met bijvoorbeeld grasklinkers. En ook heeft de ChristenUnie erop gewezen dat veiligheid voorop staat. Een  en een  is twee dus een goed voorstel zou je in eerste instantie denken. U hoort het al. er zit een ondertoon in, waarom? Wij waren uitgegaan van het écht opwaarderen van de Noorderkanaalweg. We zijn ons ervan bewust dat dit financieel op dit moment niet haalbaar is, zeker niet als we onze andere wegbermen ook willen aanpakken. We willen dan ook dat de plannen voor de Noorderkanaalweg voor de toekomst gehandhaafd blijven. We hebben echter wel vragen over de reflecterende graskeien. Wat is de meerwaarde van de reflecterendheid na enkele maanden? Wij denken nl. dat dan de reflecterende werking behoorlijk is afgenomen. Wat is de meerprijs van reflecterende grasklinkers t.o.v. gewone grasklinkers? Ook willen we u nog wijzen op een nieuw type grasbetonblokken waarbij het geluid bij een snelheid van 50 tot 80 km per uur met zo’n 13dB wordt gereduceerd t.o.v. standaard graskeien, terwijl de signaalfunctie behouden blijft dit kan voor omwonenden zeer welkom zijn.

Wethouder Bessembinders: ” Investeerders hebben inderdaad afgehaakt. Investeren ze wel, dan wordt de weg verbreed door de investeerder. De dekking is inderdaad bijzonder. De bezuiniging op de wegen wordt gerealiseerd en het vrijkomende geld wordt besteed aan dit project. Mevrouw Sterenborg zegt, wat doe je met die reflecterende klinkers. Hoe wordt dat na veertien dagen. Sterenborg:”Ik  zei na enkele maanden” Ik ben geen deskundige maar er wordt gezegd. Als je met die graskeien gaat werken ,doe dat dan in een reflecterende vorm. Dat is een betere oplossingen u moet er vanuitgaan, dat wanneer ze er liggen er ook minder modder op de keien komt. Dan hebt u het over decibels, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Als er een klinker is die minder lawaai maakt lijkt mij dat een hele goede oplossing. U wilt weten hoeveel dat die klinkers duurder zijn. Ik schat 10 %,maar dat  zeg ik nu zomaar. Als het anders is dan hoort u dat van mij.”

Na een vraag van raadslid Sterenborg over de 10 %  hogere  kosten van het nieuw type grasbetonblokken zegt de wethouder toe, dat  het vanwege de omvang van het  project 0% is, zodat deze door de ChristenUnie voorgestelde nieuwe  grasbetonblokken kunnen worden neergelegd. Een leuke opsteker voor de ChristenUnie.

Agendapunt 17; programma en overzicht voorzieningen huisvestingen huisvesting onderwijs
De GBS en het CDA hebben hier alleen inbreng .

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie zegt over dit  agendapunt o.a.: ”Het totale bedrag van 17 aanvragen is 1 miljoen 698.762  euro, terwijl  een bedrag van 632.786 euro beschikbaar wordt gesteld, dat gebruikt zal worden om de gebouwen op een adequaat onderhoudsniveau te brengen.

Op de Zandtange  in Mussel had de renovatie al enkele keren  renovatie  aangevraagd. Fijn dat  het  nu toch wordt  aangepakt. Voor de Piet Prins school zal er in2014 een oplossing  worden uitgewerkt voor de onderhoudsproblemen en zal 2014 worden  gebruikt  om alternatieven uit te werken en een keuze te maken voor een duurzame  oplossing. We zien het voorstel te zijner tijd wel weer op de agenda verschijnen. Ondanks bezwaren  van schoolbesturen over  enkele afwijzingen, omdat het onderhoud kan worden uitgesteld of dat de rekening van het schoolbestuur zelf is, is er in na goed overleg draagvlak voor de plannen. Wel maakt de  ChristenUnie  zich  zorgen over de verlaging van het gemeentefonds per 1 januari 2015 van 256 miljoen euro ,die tegelijk met de overheveling  van de budgetten voor onderhoud en aanpassing voor het Primair Onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen gepaard gaat. De Algemene Rekenkamer betwijfelt of schoolbesturen die er nu al slecht voor staan, na overheveling van deze onderhoudstaak hun gebouwen wel gaan onderhouden. In krimpsituaties is het risico van uit- of afstel van onderhoud nog sterker. Ook dalen dan de inkomsten als gevolg van de afname van het aantal leerlingen sneller dan de min of meer gelijkblijvende kosten voor onderhoud. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over. Hoe is de situatie in onze gemeente t.a.v. dit punt? Ten slotte wensen we de wethouder succes met het opstellen van een nieuw IHP voor de periode 2015-2018.”

Wethouder Hamster van de ChristenUnie geeft aan ,dat de  verwachting is dat er een christelijke school in Mussel kan blijven. Het onderhoud kan niet opnieuw worden uitgesteld .Het moet een goede school zijn. Hamster:” Er worden de nodige opmerkingen gemaakt over de overheveling van enerzijds 256 miljoen uit het gemeentefonds en aan de andere kant de verantwoordelijkheden. Via het VNG is er allerlei bezwaar aangetekend over deze uitname uit het gemeentefonds. Als kleine gemeente hebben we dit maar te accepteren en moeten we het gewoon doen met het geld dat we hebben. Volgend jaar zullen we met een plan komen hoe wij met de nieuwe verantwoordelijkheidsverhoudingen en met een nieuw budget om de onderwijshuisvesting denken vorm te gaan geven.”

Agendapunt 18:Verordeningen gemeentelijke belastingen 2014
Hier wordt  de belastingverordening  van de gemeente vastgesteld. Alleen de ChristenUnie maakt hier een opmerking, Ingrid Sterenborg raadslid  van de ChristenUnie  heeft  nog een opmerking over de bezwaren die de ChristenUnie heeft tegen de OZB verhoging en de kostendekkendheid van de begrafenisrechten.

Agendapunt 19:Verordening op de elektronische bekendmaking 2014

Deze moet worden vastgesteld en daar hebben  een paar partijen inbreng. Raadslid mevr. Sterenborg  zegt dat we ook kunnen aansluiten bij de sociale media om dingen aan de orde te kunnen stellen en inzichtelijk te maken voor de burgers en het kan uiteraard ook via de lokale sites van de verschillende dorpen  binnen onze gemeente. Burgemeester Galama: ”Er is geen zicht hoeveel mensen  de informatie van de website halen of uit de krant lezen. In de Kanaalstreek komt alleen te staan wat  wettelijk verplicht is. We willen een keer in de veertien dagen in de Kanaalstreek bekend maken op welke wijze men de informatie terug kan vinden. We gaan de stap maken en we gaan het testen het komende jaar.”

Agendapunt 20:De Decemberwijziging
CDA en de PvdA hebben alleen  inbreng op dit punt. Er is geen discussie en deze Decemberwijziging wordt  aldus vastgesteld

Agendapunt 20a:Motie vreemd aan de orde van de dag van de ChristenUnie
Fractievoorzitter  Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”De indieners van de motie verzoeken het college extra geld voor de stichting Leergeld ter beschikking te stellen, dit naar aanleiding van het recente bericht dat de pot  van de stichting leeg is. Leergeld  richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Door deze kinderen weer  mee te laten doen aan binnen en buitenschoolse activiteiten. Vorig jaar wisten we al dat er structureel 15.000 euro, waarmee minimaal 60 kinderen geholpen kunnen worden niet genoeg is en werd voor het jaar 2013 extra beschikbaar gesteld. Nu blijkt het bedrag zelfs met het incidenteel beschikbare geld te weinig te zijn. We pleiten dus voor jaarlijks meer geld voor de stichting en een bijdrage voor de 30 kinderen, die dit jaar anders niet meer geholpen kunnen worden.” En vervolgens leest ze de motie over de stichting Leergeld voor. Klik hier voor de motie

Deze motie is ondertekend door  bijna alle partijen behalve de VVD. Wethouder Bieze  vraagt eerst  of het blijft bij die  30 gehonoreerde  aanvragen en om hoeveel geld het hier gaat.

Sterenborg: ” Er zijn dus 30 aanvragen waar geen geld voor beschikbaar was en daar maken wij ons hard voor. Het gaat om ongeveer 250 euro per kind. Het kan ook iets meer of iets minder zijn”

Wethouder Bieze zegt dat er geen aanvragen zijn binnengekomen en hij heeft zelfs gesproken met het bestuur na het krantenartikel . Bieze: “Ze zeiden wel ,dat 2013 een moeilijk jaar was en 2014 een nog moeilijker jaar zou worden. Ik stel voor om in contact te treden met de stichting  om zo tot een oplossing  te komen. Op korte termijn zullen de 30 kinderen worden geholpen en op de lange termijn zullen we op 3 februari  in de raadscommissie met een voorstel  komen ,dat we dan in het kader van de evaluatie van het armoedebeleid gaan bespreken.”

Sterenborg:  “Het is goed dat u de raad hierbij betrekt, dat lijkt ons een goed voorstel”
Ook de VVD sluit zich aan bij deze motie van de ChristenUnie en zal hier ook mee instemmen. De motie wordt  door het college overgenomen en uitgevoerd. Een mooi resultaat van de ChristenUnie, dat de motie zelfs RAAD breed is ondersteund en wordt uitgevoerd.