2016

Nabeschouwingen raadsvergaderingen 2016
door Okko Dijstra


22 januari 2016

Deze eerste vergadering van 2016 gaat over o.a.: Sta en liggelden, verordening onroerend zaakbelasting, scholengroep OPRON, plaatsvervangend raadsgriffier en onderzoek geloofsbrieven de beëdiging fractieassistenten, waaronder Erik Schaap de fractiesecretaris van de ChristenUnie.

Algemeen en Informatief.

Deze keer zijn raadslid Frits van der Heide en raadslid Machteld Luyken van de SP wegens ziekte afwezig. Bij de insprekers spreekt de voorzitter Ben Schomaker van de Dorpsbelangen Musselkanaal in over agendapunt 12, sta en liggelden. Hij wil een gereduceerd tarief voor gebruikers, die een eigen stroomvoorziening hebben. Ook wil hij dat de verwijzing naar de passantenhaven duidelijker wordt aangegeven.

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie over het organiseren van een avond over de ombuigingen(punt 95 van de lijst met toezeggingen). Hamster :”Dit gaat over het proces naar de ombuigingen toe, die eindigt met een voorstel in de perspectiefnota. Voordien zijn er twee sessies gepland, waarin met u als raad gesproken wordt over de mogelijke invulling daarvan. Op dit moment staat die van 7 maart als besloten en ik heb begrepen, dat de agendacommissie ook de vergadering van 8 februari, graag in beslotenheid wil laten plaatsvinden. Wellicht, dat u dat meer ruimte en vrijheid geeft om zelf met opties te komen. Dat vroeg ik u al in november, maar ook na die vergadering is daar ook mogelijkheid toe.

Er zijn drie ingekomen stukken waar op kan worden gereageerd. De brief van de gemeente Stadskanaal over de zorgen over het te plannen outletcentrum in Assen wordt met kennisgeving aangenomen. De discussie over de procedure van het plaatsen van ingekomen stukken op de lijst met ingekomen stukken wordt door fractie Mellies weer aangezwengeld. Burgemeester Baukje Galama :”Er is een procedure afgesproken, dat de ingekomen stukken elke week met de wekelijkse mail naar u worden gestuurd. De fracties kunnen tot aan de vergadering van de agendacommissie aangeven welke stukken ze graag op de lijst met ingekomen stukken willen hebben ,met de motivering waarom. De agendacommissie heeft de vrijheid om daarnaast stukken waarvan zij denken, dat zou politiek gezien toch interessant zijn hier op de lijst te zetten en toe te voegen.” Hierna reageert Mellies kritisch op deze procedure.

Fractievoorzitter Van Beek van de ChristenUnie: ”Ik denk dat u nou op een punt begaat meneer Mellies, dat iets te ver gaat. Het is niet zo, dat als een afvaardiging toevallig mevrouw Sterenborg van onze partij in de agendacommissie zit, dat die klakkeloos alles opvoert wat onze fractie precies zou zeggen. Ik denk dat mevrouw de burgemeester het proces heel juist heeft uitgelegd . Als u had gevonden, dat u deze brief op de lijst had willen hebben met redenen omkleed naar de agendacommissie moeten zeggen. Ik wil hem graag op de agenda hebben en wel hierom en daarom en niet anders. Het evalueren doen we pas voor de zomervakantie en niet eerder zoals u graag wilt” Er wordt nog wat na gemopperd en de burgemeester moet even streng zijn, omdat de fractie Mellies niet van ophouden weet deze keer. De brief over de windmolenplannen wordt door de raad in meerderheid met kennisgeving aangenomen. Bij punt rondvraag worden een paar vragen gesteld, die vlot en naar tevredenheid worden beantwoord.

Besluitvormend met debat
Agendapunt 12.: Sta en liggelden.

Het CDA vindt het een goed stuk. Ook in Stadskanaal moet een reëel bedrag worden betaald. We willen allemaal de recreatie en het toerisme bevorderen. Het zorgt ook voor meer inkomsten voor de middenstand. Hij noemt ook nog het onderzoek en vraagt om dit terug te laten komen. Burgemeester Galama geeft nog aan ,dat de stukken die de raadsleden hebben ontvangen in het kader van een bezwaarschrift, wat nog in procedure is, geen onderdeel kan zijn van de discussie die nu plaatsvindt. De SP vinden het een gekleurd stuk en wil geld vragen voor overnachtingen. De SP richt zich op onderzoek naar goede automaten. Ook vraagt hij met een evaluatie te komen.

Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie: ”Dank u wel voorzitter. Wij hebben over dit stuk natuurlijk al vaker gesproken. We hebben het al op de agenda gehad. We hebben het in een commissievergadering gehad. Even naar meneer Idema toe. U komt eigenlijk met hetzelfde argument wat u zegt over de betaalautomaten. Volgens mij was eigenlijk het grootste gedeelte van deze aanwezige raad ,die mening niet toegedaan; ook op die commissievergadering niet. Ik zie toch eigenlijk in dit stuk terug, wat eigenlijk de meerderheid van deze raad toch heeft gevraagd aan u als college. Ik zie de tarieven terug, de verhoging is terug, het gebruik van de voorzieningen in Stadskanaal e.d. Ik denk, dat dat een goede zaak is ,dat u die hebt overgenomen. Met betrekking tot het ontwijkgedrag denk ik dat u dat toch op een juiste wijze heeft verwoord in het stuk. Verder sluit ik mij aan bij de heer Boels, dat wij graag een toezegging daarover willen hebben met betrekking tot de termijn van het stuk. Ik zou wel graag over een jaar met elkaar nog eens evalueren hoe het gaat met de inkomsten en de uitgaven en waar we precies staan. Daar wil ik het in eerste instantie even bij laten”

De PvdA vindt dat er tegemoet wordt gekomen aan hun wensen. De PvdA vindt dat de voorzieningen niet met elkaar zijn te vergelijken. Het Spoordok moet wel meer op de kaart worden gezet. Er moeten meer evenementen komen. Gemeentebelangen  vindt ook de beide voorzieningen niet gelijkwaardig. Met dit voorstel worden de opbrengsten verhoogd van de bestaande voorzieningen. Ook de verbetering van de verwijzing naar de passantenhaven wordt nog door hen genoemd.
De VVD vindt het een financieel goed onderbouwd voorstel. Zij vraagt waarom niet alle kosten worden toegerekend. De VVD ziet ongelijkheid tussen de twee dorpen.D66 benadert het kritisch. Zij vinden, dat de kosten wel moeten worden doorberekend. Hogere prijzen dus en wil daar mee experimenteren.D66 denkt net als de VVD ,dat de beide dorpen ongelijk worden behandeld. Fractie Mellies vindt het rechtvaardiger, wanneer dezelfde tarieven worden toegepast. Hij heeft vragen over het innen van het liggeld in Stadskanaal.

Beantwoording wethouder Brongers.
Ze geeft eerst een korte terugblik en zegt dat dit stuk is gebaseerd op de uitkomsten en bevindingen van de raadscommissie.  Het is gebaseerd op de visie op recreatie en toerisme. Zij ziet het aantal toeristen graag toenemen door het laagdrempelig te houden in beide plaatsen. Zij legt de verschillen tussen de beide accommodaties uit.  Er is een balans gevonden en er is ook draagvlak bij de organisaties van de watersport. Ze wil ook deze locaties promoten via informatie in de folders. De kostendekkendheid is niet mogelijk en daardoor zullen er meer mensen komen. Brongers: ”In maart kunt u het voorstel tegemoet zien over het advies van de commissie rechtsbescherming.” Op de analyse van de kosten wordt nog kritisch gereageerd door de SP ,fractie Mellies en D66.

Van Beek ChristenUnie:” Voorzitter, ik denk dat de oppositie inderdaad langs elkaar heen praat. De portefeuillehouder legt het op een juiste manier uit; het ook goed uitgelegd heeft op de opiniërende commissievergadering.Julllie zaaien een heleboel verwarring . We moeten ook kijken naar het verschil van Musselkanaal en Stadskanaal qua voorzieningen en dergelijke.” Boels wil een evaluatie over een jaar en dat hebben meer fracties aangegeven. De burgemeester legt het nog even uit. Iedereen wil graag een evaluatie. Ook de verwijsborden worden verbeterd. Op de toezeggingenlijst komt te staan dat er na de zomer van 2016 een evaluatie komt.
Het voorstel wordt aangenomen met de tegenstemmen van de SP,D66 en fractie Mellies

Agendapunt 13 : Verordening onroerend zaakbelasting

Dit agendapunt wordt zonder discussie en inbreng aangenomen.

Besluitvorming zonder debat

Agendapunt 14:Voordracht leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON.

Agendapunt 15:Plaatsvervangend raadsgriffier

Bovengenoemde agendapunten worden aangenomen zonder tegenstemmen.  

Agendapunt 16:Onderzoek geloofsbrieven + beëdiging fractieassistenten

Na onderzoek van de geloofsbrieven van de heren J.H.Schuil en K. Remmers als commissieleden( eerste opvolgers) en mevrouw M.Kost, de heer W..E. Niemeier, mevrouw J.Wesseling-Meems, en de heer. E.Schaap( ChristenUnie fractiesecretaris) als fractie ondersteuners worden deze kandidaten en beëdigd en toegelaten tot de diverse fracties. Na afloop van de vergadering, die bijna anderhalf uur heeft geduurd, worden deze gelukgewenst door de burgemeester, wethouders, raad, familie en andere gasten.

Top

22 februari 2016

Op deze vergadering gaat o.a.: de Christenunie niet akkoord met gecertificeerde wietteelt in navolging van wethouder Johan Hamster, stemt de hele raad voor de strategische agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam, wordt de herijkte armoede nota en het Afvalwaterplan Oost breed ondersteund. Tevens wordt de Verklaring van geen bedenkingen-omgevingsvergunning “Stadskanaal-Noord, Drouwenerkade 1 en de motie over Wedeka met 11 tegen 7 stemmen aangenomen.

Algemeen en Informatief.

We zijn tijdens deze met 19 raadsleden, vanwege de afwezigheid wegens ziekte over door omstandigheden van 4 raadsleden o.a. van de : (SP,GBS ,CDA en ChristenUnie waaronder Bert van Beek de fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Bij het ingekomen stuk van Stichting Wiz-Art gaat het over het lokaal coffeeshopbeleid, waarin het college in meerderheid bereid is een positief standpunt in te nemen ten aanzien van de ondertekening door de burgemeester van het Landelijk Manifest Joint Regulation. Het behelst dat de landelijke invoering van gecertificeerde wietteelt de oplossing is om problemen met betrekking tot de gezondheid van gebruikers, de veiligheid in wijken en de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit effectief aan te pakken. Ook is het college( behalve wethouder Johan Hamster) bereid ontheffing voor het legaal telen van cannabis uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden te ondersteunen.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “Voorzitter, U weet hoe de ChristenUnie Stadskanaal denkt over het gebruik van verdovende middelen. Wij kunnen ons niet vinden in het feit dat u aangeeft in uw brief aan Wiz-art niet onwelwillend tegenover ondertekening te staan van het Manifest Joint Regulation. (Zie vraag en antwoord 1) wij willen er verder maar niet te veel over zeggen. Wij staan in dit geval achter de ChristenUnie Wethouder dhr. Hamster en stemmen dus niet in met de door u geschreven brief en nemen er afstand van.” Ook het CDA kan niet met deze brief instemmen, terwijl de wethouder van het CDA geen bedenkingen had.

De PvdA , D66,Mellies,GBS en de SP staan wel achter deze brief.

Beantwoording van de burgemeester Baukje Galama: ” Ik ben absoluut niet verbaasd, dat de fractie van de ChristenUnie deze lijn niet kan ondersteunen,. Ik denk, dat daarmee ook een principe geraakt wordt, waar de fractie van de ChristenUnie een uitgesproken mening over geeft. Het vertaalt zich ook in het standpunt, wat de wethouder heeft ingenomen. En dat mag gelukkig in een democratisch bestel. Daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen. Daarover kunnen we van mening verschillen. Welke partijen voorstemmen verbaast me niet. Toch is er landelijk geen vaart in deze ontwikkeling, maar wij scharen ons we achter het rapport, dat door het VNG naar voren is gebracht. Ik ben bij met de onderschrijving van de lijn.

Het vragenuurtje gaat over de reactie van het college op de brief van de Participatieraad over de Clientondersteuning.D66 vraagt naar de onafhankelijkheid van de Clientondersteuning en het afscheid van Mee en is bang voor belangenverstrengeling.

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie bedankt voor de vraag: “U zegt, Al jaar en dag neemt u die diensten af bij de stichting Mee. Daar begint het al mee Wij hebben in 2015 deze taak gekregen Clientondersteuning voor de doelgroep, mensen met een beperking . Die kwam over uit de AWBZ. De Kamer heeft op het laatste moment bedongen, dat er een transitiearrangement bij moest worden bijgeleverd speciaal voor deze stichting Mee. Daar zijn wij in meegegaan en daar hebt u ook mee ingestemd. Maar wel meteen met de opdracht erbij en die hebben wij volgens mij al in 2014 doorgesproken, dat wij die taak zouden door ontwikkelen. Die zouden wij lokaal willen beleggen en die zouden wij integraal vorm willen gaan geven. Dus niet meer alleen voor mensen met specifieke beperkingen, maar ook de doelgroep participatie ,de doelgroep jeugd en de doelgroep Wmo breed. Door dat bij Welstad neer te leggen denken we de integraliteit goed te kunnen borgen en te kunnen realiseren. Dat is 1.

De tweede reden om het daar neer te leggen is dat wij denken door het bij de Tintengroep, zo moet ik dat vertellen, want niet alleen voor Stadskanaal wordt die taak uitgevoerd, maar ook voor Pekela, Veendam en Vlagtwedde is een Welzijnsorganisatie voor neer gelegd. We hebben als vier gemeenten gezegd, gezamenlijk denken wij die expertise te kunnen borgen ook voor die hele specifieke doelgroepen. Dus als er inderdaad gevraagd wordt door een cliënt, wat overigens nog niet is voorgekomen . Ik heb liever een andere cliënt ondersteuner, dan kan dat ook uit die pool gehaald worden. Vanuit Tinten, maar dan wel met een collega, die in een ander deelgebied actief was. En uiteraard staat het iedere cliënt vrij, zoals altijd om zich te laten ondersteunen door een persoon, die hij of zij wenst. Wij hebben als gemeente een aantal zaken te organiseren. Dat doen we Als mevrouw Jansen zegt ,ik wil liever mijn buurvrouw mee hebben, dan is zij daar volledig vrij in. Een derde reden waarom wij het zo georganiseerd hebben is de versterking va ons voorliggend veld. We hebben onze taken zo proberen neer te leggen, dat wij denk vanuit het lokale veld ,daar een integrale benadering op te kunnen voeren, maar ook de partijen met elkaar te verbinden een netwerk te creëren. En de vierde reden ,het kon goedkoper . We hebben de huidige taak tegen de middelen, die we daarvoor van het rijk beschikbaar hebben weg kunnen zetten. En de Participatieraad, en dan kom ik bij uw eerste vraag ,gaat met name in op de onafhankelijkheid .Mede door de inbreng van de Participatieraad hebben we op hun advies daar nog meer en expliciet aandacht voor gevraagd .Hoe dan ook zullen wij deze taak neer leggen bij een organisatie met wie wij een subsidierelatie hebben. Zoals wij het georganiseerd hebben met Welstad is de onafhankelijkheid voldoende geborgd. Ook Mee kon deze aanpak ondersteunen.” De wethouder geeft nog weer aan dat de onafhankelijkheid is gewaarborgd. De mensen van Welstad zijn dezelfde mensen, dan van Mee. Als de cliënt twijfelt, mogen ze kiezen uit een pool van mensen.D66 wordt kritisch bevraagd of er daadwerkelijk klachten zijn over de cliënt ondersteuning. De wethouder benadrukt als laatste nog ,dat het nog steeds om dezelfde mensen gaat.

Bij rondvraag wordt er nog gesproken over o.a. : snel internet in Vledderveen en in het buitengebied, de voorzieningen voor de statushouders, de presentatie van de uitwerking van de centrumvisie op een avond, het aantal stembussen bij het referendum over het associatieverdrag, de politiepost, de extra inzet in Ter Apel, de niet werkende verlichting in sommige straten van onze gemeente, over de huishoudelijke hulp en over de situatie met TSN.


Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.: Strategische Agenda, Pekela, Stadskanaal en Veendam.

Het CDA vindt het goed, dat er met de organisaties wordt gesproken en is positief over deze Strategische agenda, maar geeft wel aan dat er geen woorden maar daden moeten komen. De SP is erg kritisch over deze SA3 en wil geen verder geld in stoppen. De SP wil eerst meer overleg met de raadsfracties van de andere gemeenten. De PvdA en het CDA reageren kritisch over de blokkade van de SP.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie spreekt deze keer namens fractievoorzitter Bert van Beek. Sterenborg:”Veel is er al over gesproken. De Stadskanaalster raad en dus ook de ChristenUnie heeft nooit onder stoelen of banken gestoken te willen herindelen gezien de taken die op ons af komen en waar wij inmiddels mee geconfronteerd worden. Eerst was er de optie SA5. Hier konden we ons allen in vinden. De consequenties weten we Vlagtwedde en Bellingwedde gaan samen verder. Nu de SA3. In november 2015 hebben we er al over gesproken. Nu ligt het huidige stuk voor ons met de vervolgstappen naar een eventuele herindeling met Veendam en Pekela. Wij hebben onder andere gesproken in november 2015 in de opiniërende vergadering over het feit dat wij beide andere raden niet kennen. Een nadere kennismaking werd door ons verzocht. Ook de inwoners dienen wat ons betreft nadrukkelijk betrokken te worden, alsmede de diverse ondernemers en maatschappelijk organisaties. Goed te zien dat dit meegenomen wordt. Het mag duidelijk zijn dat draagvlak voor een herindeling heel belangrijk is.

Het vervolgonderzoek op het gebied van economisch perspectief, de samenwerkingsverbanden en de financiële effecten zien wij als zeer nuttig. Wij zien uit naar de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Het geeft een beter beeld als alles in kaart wordt gebracht. Dan kan er ook een goede keuze worden gemaakt , de voor en tegens kunnen goed afgewogen worden , om vervolgens wel of niet te gaan herindelen. We willen als ChristenUnie en ik denk ook als raad nauw betrokken zijn en worden bij de vervolgstappen tot een eventuele herindeling. Jammer vinden wij het wel dat Veendam en Pekela zich nu nog niet voluit uitspreken samen te willen met Stadskanaal. Maar dit kan natuurlijk veranderen na een nadere kennismaking en de vervolgstappen bij herindeling.

Voorzitter ten slotte. Wij stemmen in met het vervolgonderzoek en stellen het benodigde budget voor dit vervolgonderzoek ter beschikking.”

De PvdA ziet dit raadsvoorstel als een logisch vervolg in het proces van de herindeling van Stadskanaal, Veendam en Pekela. GBS stemt in met deze strategische agenda en is bang, dat we het geld kwijt zijn, wanneer het niet door gaat. Het contact met de andere raden moet zo snel mogelijk worden gestart. De VVD stemt ook in met deze strategische agenda, maar wil eerst met de raden praten. Hij wil een regiegroep van fractievoorzitters. D66 is deze keer kort van stof en vindt het prima, maar wil wel weten hoeveel het ons oplevert en wil dat de raden in positie worden gebracht. Fractie Mellies is een fervent voorstander van deze herindeling en wil ook zo snel mogelijk met de andere raden om de tafel en stemt in met alle beslispunten.

Beantwoording door de burgemeester Baukje Galama.

Zij concludeert, dat de meerderheid instemt met dit proces en dat er zelfs wordt gemaand tot spoed. We zijn zorgvuldig in dit proces en willen niet te snel. We doen het met de drie gemeenten. Het voorstel is goed voorbereid en kan een vervolg krijgen, wanneer alle drie gemeenten met dit voorstel instemmen. De voortgangsreportage kan pas plaatsvinden wanneer alle raden er mee te maken hebben. Op 8 maart wordt dit besproken in Pekela. Zij geeft aan dat we ons moeten houden aan de afspraken. Galama:” Als we niet als raden deze strategische agenda aannemen, dan doen we een stap terug. We moeten het proces niet omdraaien, want dan komt er niets van.” Ze benadrukt dat deze strategische agenda noodzakelijk is om verder te gaan met het proces. De raden worden pas in positie gebracht door dit vast te stellen als raden. Het principe moet worden vastgesteld samen volgens de burgemeester. Galama:”De vervolgopdrachten kunnen daarna ook pas worden uitgezet. Reorganiseren zorgt ook voor frictiekosten . Het gaat wel om kwaliteit van dienstverlening. In een grotere organisatie krijgen we meer deskundigheid.”

Na schorsing van de vergadering blijkt dat ook de SP toch akkoord gaat, zodat de hele raad achter dit voorstel staat over herindeling.

Agendapunt 13 : Herijking Armoedenota ”Perspectief zien en benutten”

Fractie Mellies vindt het een goed vervolg van het minimabeleid en D66 vindt het een gedegen stuk en er is een goede inbreng geweest van de partijen. Hij heeft nog wel wat vragen aan de portefeuillehouder o.a. over de sociale raadsleden. Het GBS vindt dat er een goede aanpak is geweest. Ze wil wel op de hoogte worden gehouden in het vervolg en wil ook de informatie van de participatieraad eerder in kunnen zien bij dit beleid. De PvdA is tevreden met de aanpak. Ook de betrokkenheid van de deelnemers is goed en moet een vervolg krijgen. Het kind pakket wil ze eerder geregeld zien. Zij wil ervaringsdeskundigen inschakelen bij dit beleid

Klik hier voor de Herijking Armoedebeleid bijdrage van raadslid Frits van der Heide van de Christenunie

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie:

De SP hoopt dat er meer inwoners boven de armoedegrens uitkomen. Zij zijn blij met deze mooie nota. De schuldhulpverlening moet goed geregeld zijn. Wij missen onderzoek naar initiatieven. Het CDA vindt dit een juiste nota. Maatwerk moet de hoogste prioriteit hebben. De aanbevelingen zien we met belangstelling tegemoet.

Beantwoording door wethouder Boen

Hij is blij met de positieve opmerkingen over de nota. Er worden goede suggesties gedaan en die kunnen een plek hebben in het plan van aanpak. Het aanstellen van sociale raadslieden is niet noodzakelijk. De bezwaarprocedure is duidelijk en kan indien nodig worden toegepast. Wethouder Boen: ”De betrokkenheid bij deze nota is wat bijzonder geweest, de participatieraad heeft deelgenomen aan de rondetafelgesprekken, maar is ook verder nadrukkelijk en inhoudelijk betrokken geweest. Bij het opstellen van de nota. Zij hebben er ook een mening over gegeven. Ze hebben daarmee niet het hele formele traject gevolgd ,maar toch zijn ze voldoende betrokken geweest . Boen: ”Ik denk dat vanuit de ChristenUnie een solide verhaal is neergezet. We hebben daarin kennis kunnen maken met de drie p’s; preventie, participatie en perspectief. Een goede vondst moet ik zeggen . Dat zijn ook zaken die heel nadrukkelijk in de nota doorschijnen en daar zullen we ons zeker mee bezig houden” Boen vindt dat de overerving van armoede speciale aandacht moet hebben. Het inzetten van ervaringsdeskundigen van Humanitas wordt geëvalueerd. De laaggeletterdheid blijft de aandacht hebben en het zal ook deel blijven uitmaken van het plan van aanpak.

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie: ”Ik heb toch nog van een paar vragen geen beantwoording gehoord. Het is goed dat er geëvalueerd wordt bij de hulpverlening van Humanitas.Maar mijn vraag was in het kader van regeren is vooruit zien. Er worden nu twee opgeleid of zijn al opgeleid voor de opleiding samen sterk. Bijstandsgerechtigden met veel ervaringskennis. Mijn vraag was, wat is de vervolgstap, komen er nog meer. Schuldhulhulpmaatje ben ik nog niet tegen gekomen en de vraag van de motie, die raads breed is aangenomen over het signaleren van ouderlijke conflicten en relatieondersteuning in het kader van scheidingen en armoede.

Wethouder Boen: ”Het verhaal van de mensen, die opgeleid worden. We gaan dat traject evalueren . We gaan kijken in hoeverre, dat succesvol is geweest. Als dat zo is zullen we dat zeker voortzetten en het betekent ook, dat we in opzet wat wel genoemd wordt, ”train de trainer” dat we dan de expertise in huis hebben. Het verhaal van het schuldhulpmaatje ,daar geldt voor dat we zoals ik zei bij Humanitas we een aantal mensen hebben , die zich met die problematiek bezig houden. Een 15 tal mensen ,die houden zich op dit moment bezig poer persoon 1o anderen, die in een soortgelijk traject zitten. Voor de motie moet ik toch wethouder Hamster inschakelen.

Wethouder Hamster: ”Die taak van het signaleren van ouderlijke conflicten en relatieondersteuning is bij een aantal partners neergelegd zodat we er bij de inkoop van de jeugdhulp er rekening mee houden.

Met algemene stemmen wordt deze armoedenota aangenomen.


Agendapunt 14:Vaststellen Afvalwaterplan Groningen Oost 2016 t/m 2020 en specificaties Stadskanaal 2016 t/m 2020.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Vorige maand hebben wij als raad een presentatie gehad over het Afvalwaterplan Groningen-Oost, daarvoor dank. Het is een helder stuk wat samen met de andere betrokkenen m.b.t. de waterketen is opgesteld.

We zijn benieuwd naar de uitwerking van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en de financiële gevolgen ervan. Omdat wij in onze gemeente relatief meer meters riolering hebben dan het landelijk gemiddelde hebben is de kostenbesparing ook lager. Wel moeten we opmerken dat we in het verleden ook al subsidie gelden hebben ontvangen). Er wordt expliciet genoemd dat we maatregelen moeten nemen om overlast te voorkomen bij extreme regenval. Volgens ons hoort ligt hier ook een taak voor onze inwoners, door veel bestrating in de tuinen wordt infiltratie van regenwater bemoeilijkt.”

De PvdA is content met dit plan. Het CDA vindt het een belangrijke zaak, dat dit goed wordt geregeld en dat er ook wordt bezuinigd, maar is wel vol lof over dit plan. De SP vindt het een goed stuk, maar wil wel de bewoners meer betrekken

Beantwoording wethouder Gelling

Hij dankt voor de positieve reacties en beantwoordt de vragen van de raadsleden. Over het variabel maken van de hoogte van de waterstand wordt nagedacht. Voor waterberging worden meerdere locaties onderzocht. De wethouder wil ook in overleg met de bewoners over de verharding van de erven en het verband met wateroverlast.

Agendapunt 15:Verklaring van geen bedenkingen-omgevingsvergunning “Stadskanaal-Noord, Drouwenerkade 1

Het CDA wil werken aan een groter Stadskanaal ,heeft nog enkele vragen, maar kan toch instemmen. De SP heeft nog wel wat vragen en wil deze woning in Waterland. De ChristenUnie bij monde van raadslid Ingrid Sterenborg gaat akkoord met het beslispunt en geeft aan dat het een uitvoeringszaak zaak is. De PvdA vindt het wel een lastige afweging, maar vaart op de welstandscommissie. We gaan nu flexibeler om met de aanvragen. GBS vindt het een lastig punt. Ze vindt dat er wordt afgeweken van het bestemmingsplan . De VVD is erg kritisch en heeft nog wel vragen. D66 vindt reactie van de omwonenden wel degelijk. Hij is ook benieuwd naar de afwegingen van het college. Fractie Mellies is erg kritisch op dit voorstel en stemt er tegen.

Beantwoording wethouder Gelling

 

Wethouder Gelling:” Het gaat hier om; de aanvrager heeft een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning en deze aanvraag is ter toetsing voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze heeft ondanks afwijking van het huidige bestemmingsplan positief geadviseerd en zag geen bezwaren in de plannen van de aanvrager. Vooruitlopend op de actualisatie van het bestemmingsplan is daarom bij de aanvraag ook gekeken naar de regels van het meest actuele bestemmingsplan in dit geval Cereswijk en Dideldom.” Gelling geeft aan, dat dit is te vergelijken met de kanaalbebouwing in Dideldom en dat er is gesproken met de aanvrager en met de bewoners. Gelling: ” Wij verlaten ons op de adviezen van de Welstandscommissie en de omgevingsdienst.”

In de tweede termijn wordt er nog wel kritisch gereageerd door de SP, de VVD en D66.

Uiteindelijk stemmen drie raadsleden van de SP, een D66-er,1 VVD-er en 1 raadslid van Gemeentebelangen en fractie Mellies tegen dit voorstel. Dus 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen

De VVD dient samen met de SP, D66 en Fractie Mellies een motie in over hoe er moet worden omgegaan met een positief resultaat van de begroting van Wedeka.

Reactie van de wethouder Boen op de ingediende motie:” Datgene wat van ons gevraagd wordt om de raad elk kwartaal te voorzien van een prognose van het financieel resultaat van Wedeka ,dat is wat in een eerder stadium al eens aan de orde is geweest .Ik heb toen in negatieve zin geantwoord en heb toen gezegd. We hebben een planning en control cyclus ,waarin we u mededeling doen over het reilen en zeilen van o.a. als dat aan de orde is ,onze gemeenschappelijke regeling van Wedeka. Dat zelfde antwoord geef ik nu weer. De overwegingen zijn niet helemaal correct, want de sluitende meerjarenbegroting en onttrekking aan de reserves lijkt me niet helemaal te kloppen en datgene wat inzake van het aandeel van het werkvoorzieningsschap in de totale begroting. We zeggen dat er voldoende mate van rapportage is . Ik voeg er nog aan toe, dat het niet alleen de gemeente Stadskanaal iets te melden heeft als het gaat om de voortgang bij de gemeenschappelijke regeling; er zijn ook nog andere gemeenten bij betrokken en is het normaal, dat de DB iets aangeeft en dan kan daar een besluit over worden genomen. We ontraden dus deze motie.

Conclusie: Als er noemenswaardige ontwikkelingen zijn wordt het meegenomen in de planning en control cyclus. Met 11 tegen 7 stemmen( ook 1 tegenstem van de GBS) wordt de motie verworpen

Raadslid Okko Dijkstra

Top

21 maart 2016

Op deze vergadering wordt de “Doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp ” na een goede inhoudelijke discussie unaniem ondersteund. Ook de andere drie agendapunten, waaronder de klachtenregeling worden na een korte bespreking zonder tegenstem vastgesteld.

Algemeen en Informatief.

Bij rondvraag wordt gevraagd naar de gevolgen van het faillissement van TSN, de plannen tot sluiting van de P.I. in Ter Apel en de verlichting van de Aziëlaan. Wethouder Brongers zegt bij de verlichting dat we hebben te maken met een oud ondergronds netwerk; er wordt aan de verlichting gewerkt en bij gevaar wordt er onmiddellijk actie ondernomen. Wethouder Hamster van de ChristenUnie reageert op het faillissement. Hamster :” De diensten worden voortgezet door de nieuwe stichting. We hebben niet ingestemd met de transitievergoeding ,die zij vroegen. Vanaf 1 mei zullen we naar een nieuw contract gaan wat betreft huishoudelijke hulp en daaraan koppelen we nu een innovatievergoeding voor alle partijen, die gegund worden. Dan kunnen we ook onze voorwaarden stellen om het beleid door te ontwikkelen en als inderdaad “Familiehulp” een van de partijen wordt, dan zullen zij ook aanspraak mogen maken op die innovatievergoeding. Het betekent dus dat de mensen ,die hulp krijgen, als ”Familiehulp” het goed regelt, dat ze hun hulp kunnen behouden.” De wethouder denkt dat de beste oplossing wordt georganiseerd op dat moment . Hamster: “Begeleiding staat ook onder surseance van betaling, dat gaat om 10 cliënten en we zijn er klaar voor, wanneer ze worden overgedragen.” Burgemeester Galama antwoordt op de geplande sluiting van de P.I. “We gaan de procedure op dezelfde manier voeren als de vorige keer, waarin wij kenbaar hebben gemaakt aan onze buurgemeente ;wat is jullie proces en om protest in te dienen en bezwaar te maken onder de aandacht te brengen, dat we hier op allerlei terreinen best wel een kwetsbare arbeidsmarkt hebben . Dus ik kan mij heel goed voorstellen, dat we de gemeente Vlagtwedde ondersteunen, daar waar het kan over de werkgelegenheid in onze regio .Dat maken wij kenbaar aan onze buurgemeente”

 

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.: Doorontwikkeling huishoudelijke hulp.

Het CDA ziet dat het college heeft doorgepakt en vindt communicatie belangrijk. De Participatieraad krijgt complimenten voor haar degelijke werk. De fractie ondersteunt deze doorontwikkeling. De SP vindt dat we de goede kant op gaan. De bezwaarschriften hebben onnodig geld gekost. Er is te veel bezuinigd ,maar ze kunnen deze keer wel instemmen met dit raadsstuk. De Christen Unie bij monde van raadslid Okko Dijkstra zegt dat we ook de financiële consequenties verwerken in de meerjarenraming van de begroting 2016. Dijkstra: ”Op 8 februari 2016 hebben we deze notitie al besproken in de raadscommissie. Het is een goede zaak dat u nu met dit voorstel komt, om het beleid door te ontwikkelen en dat u het op zo’n wijze doet, dat u de mogelijkheid houdt om tot beleidsbijstelling te komen ,als jurisprudentie en/of de rijksbudgetten daar aanleiding toe geven.

Toch is het een complex verhaal. We begrijpen de dilemma’s en de spagaat waar het college mee te maken heeft gehad en hoe u dit verwoord. Mooi dat in 2016 de €5,- gehandhaafd kan blijven. Ook goed dat het college de maatwerkvoorziening weer in het leven heeft geroepen, we snappen dat het college deze stap zet zodat er meer dan 2 uur geleverd kan worden.

Bij uitgangspunten voor het door ontwikkelen van het beleid geeft u aan zorgvuldig om te gaan met de redelijkheid van de bezwaren en de in 2015 ontwikkelde jurisprudentie als uitgangspunt te nemen. Belangrijk is ook dat u denkt aan de mogelijkheid om een beroep te doen op ouderenadviseurs en onafhankelijke cliëntondersteuners om voor mensen die een drempel ervaren. Goed dat u zich op advies van de PRS wil beraden op een vorm van mediation.

De communicatie met de doelgroep met informatie die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is vinden wij erg belangrijk. Goed dat u in uw reactie aangeeft daar aandacht aan te besteden door een folder , informatie op de website en intermediairs om de doelgroep te informeren.

Het is correct, dat de notitie is besproken met de Stadskanaalster Participatieraad. In de Reactienota zien we, dat u gebruik maakt van hun adviezen en dat u dat ook in de toekomst blijft doen, ook als het gaat om de uitwerking van de nieuwe financiële compensatieregeling en de actualisatie van “De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015”

 De ChristenUnie waardeert de inzet van de PRS voor het meedenken over deze notitie.

De voorgestelde innovatie bij de algemene voorziening om flexibel om te gaan met vakantie, ziekte en feestdagen ,waardoor alle taken niet wekelijks worden uitgevoerd is een goede zaak.

Ten aanzien van het idee “niet voor niets”: stellen wij voor om met ingang van 2017 ook aan de minima een bijdrage voor de HH te vragen van eventueel €1 per uur.

De ChristenUnie vindt dat er komend jaar best een kleine bijdrage gevraagd mag worden van de minima, zodat zij het ook beter waarderen, dat ze geholpen worden. Het hoeft niet veel te zijn, maar niets gebeurt voor niets.”

De PvdA, vindt de opmerking van de ChristenUnie symboolpolitiek. Het CDA begrijpt het ook niet. De SP vindt dat het niet moet kunnen.

Raadslid Dijkstra:” Soms is het te gemakkelijk om alle lasten van de minima over te nemen. Ook zij hebben hun verantwoordelijkheid in onze maatschappij. Ter geruststelling hopen we in elk geval dat de eigen bijdrage niet zo hoog wordt dat er zorg gemeden gaat worden.

Tenslotte wensen u succes met het inrichten van de nieuwe structuur in 2016. Samengevat: Met beslispunt 1 en 2 gaan we akkoord”

De PvdA vindt het mooi dat de uitgaven binnen de begroting blijven. Er mogen geen mensen tussen de wal en het schip raken. De PvdA is positief over dit voorstel. GBS heeft nog wel zorgen over de toekomst, vooral de landelijke maatregelen zorgen daar voor. Wanneer komt er duidelijkheid, want er is nog te veel onzekerheid. Ze zijn positief over deze notitie. D66 vindt het een lastig onderwerp. In 2017 weten we nog niet hoe het zal worden. Hij complimenteert de Participatieraad die kwaliteit levert. Ondanks de kritiek steunt hij toch deze doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Fractie Mellies kan zich vinden in de beslispunten van het voorstel.

Beantwoording Wethouder Hamster

Hamster: ”De visie over het sociaal domein staat recht overeind. We wachten op de uitspraak van het hoogste orgaan, de centrale raad van beroep. We moeten ook wachten op de precieze hoogte van budgetten naar de toekomst toe” Hij vindt het vervelend voor ons ,maar nog meer voor de cliënten en hulpverleners. Het beleid moet houdbaar zijn en blijven, aldus Hamster. Wethouder Hamster:” Of er een euro voor de minima inzit, dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen. We hebben daar tijdens de raadscommissievergadering over gehad. Het is een drempel, die zelfs door hulpverleners gevraagd wordt. Laat alstublieft een drempel bestaan, zodat het niet geheel vrij toegankelijk wordt. Ik heb uw raad echter gehoord en wij zullen onze overweging maken. We doen u eind 2016 een voorstel toekomen. Ook dat we het dan gaan hebben over de 120-130% grens. Dat zullen in de toekomst in de gaten houden. De grens van 120% is tot stand gekomen toen wij spraken over het minimabeleid. Er zijn nog 125 bezwaarmakers over. We proberen het voor 1 mei af te handelen.” De communicatie vindt Hamster erg belangrijk, daarom laat hij de brieven checken, zodat de mensen worden bereikt. Hij noemt ook de website, de folder en vooral de individuele benadering als punt. Ook de participatieraad kijkt of de communicatie beter kan. Hamster :”Ook met mediation gaan we aan de slag. Alleen is mediation nog niet zo ver gevorderd ,als optie binnen de Wmo. We hebben een zorgvuldig advies gekregen van de Participatieraad, waar we goed mee omgaan. Hij proeft ondersteuning van de raad, zelfs van de SP. Nog even over de bijdrage van de minima, Hamster: ”De redenatie dat het kostenbesparend zou werken, een eigen bijdrage voor minima ,die wellicht aan de overige groepen besteed zou worden ,die had ik nog niet gehoord. Het is echt wel een principieel punt, mensen zien dat het niet om niets is, dat het niet gratis is. Om de kosten de besparing hoeven we het niet te doen, het gaat om een bedrag van 25.000 euro op het geheel valt dat weg. Wij zullen een juiste overweging proberen te maken, gehoord wat u vanavond heeft gezegd en eind dit jaar met een voorstel naar u toekomen.”

Uiteindelijk stemt de hele raad in met dit raadsstuk van de “Doorontwikkeling huishoudelijke hulp”

 Agendapunt 13 : Verklaring van geen bedenkingen-omgevingsvergunning ”Landelijk gebied, Horsten 59”.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:” Wij kunnen ons vinden in de argumentatie om een vergunning te verlenen. We gaan akkoord met de beslispunten.

Ook dit raadsstuk wordt unaniem aanvaard.

Agendapunt 14:. Klachtenregeling 2016

Het CDA is content met dit stuk. De SP wil te zijner tijd nog een keer evalueren. Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie: ”Er werd net al even gerefereerd aan een nieuw KCC voor een klachtenregeling. Nu was er altijd al de algemene wet bestuursrecht waarin het een en ander geregeld was. Het lijkt mij een uitstekende regeling, die hier voor ligt. Waar ik eigenlijk even de nadruk op wil leggen, dat is de informele afhandeling ,dat het goed is dat bepaalde zaken snel opgepakt gaan worden door een manager of een andere leidinggevende, die bevoegd is. Een telefoontje kan soms wonderen doen. Dan hoef je geen moeilijke procedures in te gaan. Ik denk, dat daar meer nadruk op kan liggen , als op alle procedures, die hier voorliggen en ik denk dat het goed is, dat de opmerkingen, die gemaakt zijn door de rekenkamercommissie in 2012,meegenomen zijn in dit stuk. Wij onderschrijven dit stuk voorzitter. Dank u wel.”

De PvdA is tevreden met deze regeling en wil transparante informatie. In een keer goed is het allerbeste. De GBS is tevreden met deze regeling, maar het heeft wat te lang geduurd. De GBS wil eveneens evalueren. D66 geeft complimenten voor de inbreng van de rekeningcommissie. Hij sluit aan bij de ChristenUnie om de telefoon te gebruiken omdat het veel werk scheelt. Fractie Mellies vindt, dat het er goed uitziet. Openheid is hier een goed punt.

Burgemeester Galama :”Het heeft wat veel tijd gekost, maar we hebben het al in praktijk gebracht. Telefonisch contact is inderdaad belangrijk. De procedure is duidelijk en de coördinator bewaakt dit. Het verslag komt inderdaad in de raad en er kan dus ook worden geëvalueerd en worden besproken in de raad als dat nodig is.”

De voorzitter Ingrid Sterenborg concludeert, dat dit raadsvoorstel door alle fracties wordt ondersteund.

Agendapunt 15: Behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats(Spoordok)als activiteit van algemeen belang.

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie:” Het is een hele lange titel en het is niet zonder reden, want het is een ingewikkelde materie. We onderschrijven de stukken. Het speelt ook landelijk en het is niet onbelangrijk. Er zijn een aantal dingen te constateren. Er is een te late reactie geweest op het bezwaar. De financiële consequenties hiervan moeten daarom dus ook aanvaard worden. Dat kunnen we onderschrijven. We stemmen in met het advies en we steunen het onderzoek van Grondmij. In een van de stukken wordt dit ook gezegd ,Daarmee is het niet afgedaan, dus we zullen dit zeker nog een keer weer bespreken. We kunnen instemmen met alle beslispunten.”

De PvdA, GBS gaan akkoord. De SP heeft een lang verhaal over de voorgeschiedenis, maar niet over het stuk. Ze wordt daar zelfs op gewezen. Ze is het tenslotte toch wel eens met de beslispunten. Ook het CDA en de fractie Mellies stemmen in met de beslispunten.

Beantwoording wethouder Brongers: ”Er wordt gevraagd om zorgvuldigheid te betrachten in deze zaak. Het onderzoeksvoorstel is duidelijk. We komen er na ongeveer drie maanden weer op terug in de raadsvergadering. “

Top

04 april 2016

Op deze vergadering wordt het onderwerp “Ontwerpbesluiten windpark De Drentse Monden en Oostermoer” en de zienswijze die het college heeft opgesteld besproken en met 19 stemmen voor en een stem tegen vastgesteld.

 

Besluitvormend met debat

Agendapunt 5.: Ontwerpbesluiten windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Het CDA is voor duurzaamheid. We moeten komen tot 14 % duurzame energie. Het rijk zoekt geen duurzaam draagvlak t.a.v. het windpark. Samen komen tot duurzame energie in onze regio. Het CDA ondersteunt deze zienswijze. De SP vindt het windpark slecht. Het solarpark heeft de voorkeur. De zienswijze en het versturen van de brieven vindt de SP goed. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Het is niet de eerste keer dat wij over dit onderwerp spreken, wij als raad hebben al vele mitsen en maren naar voren gebracht. Zoals u ons al vaker hebt horen zeggen, de ChristenUnie gaat uit van de Bijbelse opdracht om verantwoord om te gaan met Gods schepping. Daar hoort volgens ons ook bij dat er alternatieven komen voor fossiele brandstoffen. De ChristenUnie is voor duurzame energie en ook niet tegen windenergie. We zien ook kánsen voor onze gemeente als er windturbines worden geplaatst. Denk hierbij aan geld wat deze kant op komt en in dit gebied wordt uitgegeven. Ook zijn er kansen voor de werkgelegenheid, maar zijn ons ervan bewust dat dit bij een solarpark waarschijnlijk groter is.

Eind 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin we het college opgedragen hebben om te voorkomen dat de voorliggende grootschalige windmolenplan tot stand zal komen. Het ging ons toen om de grootschaligheid van het plan. Inmiddels is het plan hier en daar wat aangepast qua omvang.

We hebben kennis genomen van de zienswijze en kunnen ons hierin vinden. De afstand tot de bebouwing moet in acht worden genomen, dit is bij wet geregeld. Ook wij vinden dat de minister niet gevoelig is voor de uitslag van het draagvlak onderzoek. Wat betreft de consequenties voor het radiotelescoopnetwerk Lofar, deze moeten goed onderzocht worden voordat daadwerkelijk wordt gestart met de realisatie van dit park. Het kan toch niet zo zijn dat de investeringen en onderzoeken door plaatsing van windturbines wordt teniet gedaan. Hier is in de tweede kamer ook aandacht voor gevraagd door Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie). In de zienswijze worden dingen genoemd die mogelijk negatieve effecten hebben op onze gemeente, op de inwoners van onze gemeente, maar óf dit daadwerkelijk ook negatief is zal de toekomst uitmoeten wijzen. Hierbij doel ik bv op de waardevermindering van woningen en het versterken van de krimp, en of dat het gebied onaantrekkelijk wordt voor toerisme valt nog te bezien. Wel kunnen we ons vinden, dat deze argumenten worden benoemd in de zienswijze zodat er góéd wordt gekeken naar mogelijke negatieve facetten bij het plaatsen van windturbines.

We hebben gemerkt dat de rijksoverheid ook een brief naar inwoners in Stadskanaal/Musselkanaal heeft verspreid waarin het wordt uitgelegd, ook wordt hierin de suggestie gegeven om mee te investeren/participeren. Misschien kunt u daar iets meer van zeggen ,wat de bedoeling daarvan is. Deze mogelijkheid om mee te profiteren is voor ons een voorwaarde.

Nogmaals we kunnen ons vinden in de zienswijze zoals die voorligt maar niet in het beoogd effect zoals in het raadsvoorstel staat, dit is ons inziens niet de uitvoering van de motie van 17 november jl. hier hebben we het college opgedragen om alles wat in hun macht ligt te doen om te voorkomen dat het nu voorliggend grootschalige windmolenplan tot stand zal komen, kleiner kan volgens ons wel en dan aanvullen met zonne-energie lijkt ons een goede optie”

De PvdA vindt het en goede zienswijze. Het grootschalige park is een brug te ver. Dat de gemeente het versturen van zienswijzen heeft gestimuleerd vindt de PvdA prima.

Fractie Mellies is ook niet tegen duurzaamheid. Ook deze fractie is tegen de grootschaligheid. Wat gebeurt er na 20 april. Ook de GBS sluit zich aan bij de vorige sprekers

Beantwoording wethouder Peter Gelling

Hij bedankt voor de ondersteuning van de zienswijze en het informeren van de inwoners en voor de mogelijkheid dat inwoners kunnen reageren op het grootschalige windpark. Gelling: ”We stellen alles in het werk om het windpark tegen te houden.” Hij neemt ook de opmerkingen over Lofar mee. Gelling: ”De vraag van de ChristenUnie met betrekking tot participatie, wordt gesproken in het bestuurlijk platform, waarvan ik deel van uit mag maken. Gedeputeerde Stelpstra heeft aangegeven, daar voor dit gebied de leiding te willen nemen. Stadskanaal mag daarbij zeker niet vergeten worden. We houden het nauwlettend in de gaten” Hij zegt dat het om een initiatief gaat. Gelling: ”We kunnen geen bestuursrechtelijke stappen nemen, daarom grijpen we dit moment aan om heel duidelijk te laten horen wat wij vinden en om ons geluid te laten horen.” Op 12 april komt er nog een avond voor de inwoners over de laatste ontwikkelingen in het Pagecentrum, volgens de Wethouder Gelling.

Raadslid Maarsingh van het CDA is tegen deze zienswijze. Hij vind dat het college met een alternatief voorstel had moeten komen.

Deze zienswijze wordt met 19 stemmen voor en een stem tegen vastgesteld.

Top

18 april 2016

 

Deze raadsvergadering begint met een spoeddebat over het rapport Kort veur de kop, over het voortgangsproces t.a.v. het akkoord van Westerlee. De raad moet het laatste woord hebben volgens fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie. Het lokaal onderwijs beleid, middels de notitie “Talent centraal” wordt breed ondersteund. De Motie over de Toegankelijkheid is de norm, op initiatief van Okko Dijkstra(CU) en Monique Kroom(PvdA) wordt raadsbreed aangenomen.

Besluitvormend met spoeddebat

Rapport Kort veur de Kop een tussenrapport

Er is door de hele raad een spoeddebat aangevraagd over dit rapport. Dit is op basis van artikel 79 van het reglement van orde, voorafgaand aan de reguliere agenda, aldus burgemeester Galama.

Het CDA vindt het een belangrijk thema en vraagt zich af of het college nog de visies volgt, op het gebied van bestuur en op het sociale domein. Zij wil dat het mandaat behouden blijft en dat het door gaat. Het gaat wel om de opbouw van werk en nog eens werk. De SP vindt dat het gaat om de werkgelegenheid van mensen in de werkvoorziening.

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie klik hier voor het spoeddebat.

Na een vraag van de SP, zegt Van Beek, dat wij niet achter dit rapport staan. De PvdA vindt dat de bewoordingen van de regisseurs niet positief zijn. De nuance ontbreekt volgens de PvdA. Ze vinden het ook onverstandig om twee personen met name te noemen. De PvdA focust op de toekomst en de raden moeten het laatste woord hebben. Ook vraagt de PvdA naar het verband met de contourennota. GBS zegt dat het niet lukt om zich aan de afspraken te houden. De regisseurs zijn ook te kort voor de kop in hun rapport vindt de GBS. Ook de GBS ondersteunt de coalitiepartijen met hun opmerkingen over het noemen van de burgemeester en de heer Mug van Wedeka in dit rapport. De GBS kan zich grotendeels vinden in de aanbevelingen. De raden moeten niet buiten spel worden gezet volgens de GBS. D66 spreekt juist zijn waardering uit voor het rapport. Hij heeft het over achterkamertjespolitiek maar was zelf niet aanwezig bij het vooroverleg. De SP vindt het vooroverleg geen achterkamertjespolitiek. Over het houden van een spoeddebat was iedereen het eens maar niet over het houden van een interpellatiedebat. D66 wil doorpakken ,door goed samen te werken. Van Beek van de ChristenUnie vindt dat D66 veel te positief is over het rapport, maar D66 wil geen gezeur meer. En dient een motie in om het de gebiedsregisseurs het volle mandaat te geven. Ook de SP ondersteunt deze motie. Fractie Mellies was verbaasd en verrast over het rapport. Is het wel zo’n goed idee om er mee door te gaan, aldus deze fractie. Mellies ondersteunt de gedachte van Oost-Groningen een gemeente te maken en wil een vergaand mandaat van de regisseurs.

Beantwoording Wethouder Boen

Boen:” Het rapport heeft veel stof op doen waaien. We hadden het rapport niet eerder. “Hij noemt het een soort rapportage. Boen: ”We hebben vanuit onze gemeente onze visie gegeven. De handtekening is gezet onder het akkoord, maar alles was nog niet even duidelijk. Er wordt in de contourenschets wel een doorkijk gegeven naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het past bij het plan van aanpak. De twee rapporten moeten niet worden vermengd, maar naast elkaar worden gelegd. Op basis van gesprekken is het rapport “Kort veur de kop “ontstaan. Over de conclusies van het rapport moeten wij verder nog spreken. Het zijn de conclusies van de twee schrijvers. De contourennota is een gegeven en gaat over de activiteiten, die zijn uitgevoerd. Met mevrouw Klijnsma gaan we verder spreken over de aanbevelingen en conclusies. “Boen geeft geen duidelijkheid over zijn standpunt daarover. Er wordt gevraagd naar een tijdslijn. Boen: ”Over een week gaan we in gesprek. Daar wordt u over geïnformeerd.” Hij vindt de reacties over de heer Mug overdreven. Daar moeten we afstand van nemen, aldus Boen. Boen:” Ook over onze voorzitter wordt niet even fijn gereageerd. Zij staat wel voor onze gemeente en ons bestuur. Het gaat wel om de uitvoering van het akkoord op een voortvarende wijze. Er moet wel werkgelegenheid naar deze regio komen. Met de gebiedsregisseurs willen we voortvarend verder werken aan het akkoord.

Raadslid Van Beek van de ChristenUnie: “Ik hoor wat u zegt wethouder. Ik begrijp ook wel wat u zegt Ik heb een aantal dingen aangehaald. En heb tegen meneer Idema gezegd, dat ik niet achter dit rapport sta zoals dit geschreven is. Natuurlijk zitten er zaken in die best goed zijn, maar er zitten een aantal dingen in die ons een stap te ver gaan. De raad komt op afstand, dat is mij een stap te ver. Wat zegt de wethouder daarvan.” Wethouder Boen: ” We vinden niet dat college en raden buiten spel mogen worden gezet. En dat is ook niet de bedoeling. Het is helder, dat het de bevoegdheid van de raad blijft. Volgens mij kunnen we vaststellen dat we graag met de gebiedsregisseur om de tafel willen om het zo goed mogelijk te organiseren.”

Van Beek: “Laten we constructief met elkaar en niet over elkaar spreken in de toekomst” D66 wil ten slotte de motie aanhouden na de verkregen informatie, dan wordt het een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze motie bewaart hij voor een volgende vergadering.

 

Algemeen en Informatief.

Bij het vaststellen van de agenda vraagt mevrouw Kroom het woord:” Wij willen graag twee moties vreemd aan de orde en vragen u de op de agenda te plaatsen. Het gaat om, de motie Toegankelijkheid is de norm. We willen graag dat er een startnotitie gemaakt wordt om het onderwerp verder uit te werken. De andere motie gaat over de kademuur in Musselkanaal.

Bij ingekomen stukken geeft raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie een reactie op de brief van de heer Hendriks over de situatie van mevrouw Aliyea en haar zoon. Dijkstra: ”De ChristenUnie wil de beslissing van de beroepsprocedure afwachten en we blijven deze zaak op de voet volgen” Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie reageert op de Ontwerp Omgevingsvisie, Ontwerp Omgevingsverordening. Sterenborg: ”De ChristenUnie vindt het een goed onderbouwde zienswijze. Dat compliment wilde ik even kwijt” D66 reageert kritisch nog op de beantwoording van de vragen over de biovergister. Wethouder Brongers zal het uitzoeken of de reacties goed binnen zijn gekomen.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12: Lokaal onderwijsbeleid.

Het CDA vindt dat we op de goede weg zijn met deze kadernota en kan ook instemmen met deze Kadernota. Raadslid Okko Dijkstra van de Christen Unie geeft aan, dat het goed is dat het college nu met deze kader nota “Talent Centraal ”komt als gevolg van decentralisaties naar de gemeenten per 1 januari 2015 en de invoering van passend onderwijs per augustus 2014. Klik hier voor de bijdrage Okko Dijkstra over het lokaal onderwijsbeleid.

GBS is content met deze nota. Het leerlingenvervoer is misschien een risico in de toekomst. Hij wil daar opheldering over. De PvdA is content met deze nota. Er is een sluitende structuur voor het gezin en voor de school. De uitgangspunten zijn goed. Enkele vragen worden nog gesteld aan de wethouder. De SP vindt dat dit stuk met zorg is samengesteld. Het gaat vooral over arbeidsparticipatie in het TDC en de te werk gestelden. Daar werd weer vanuit diverse partijen op gereageerd. Ingrid Sterenborg: ”ls u daar iets anders mee bedoelt als wij daar mee bedoelen, dan zou het toch verstandig zijn om een ander woord te gebruiken, wat dezelfde lading heeft voor u?”

Beantwoording Wethouder Hamster

Hamster is blij met de reacties van de eerste sprekers, die het benaderen als, compleet, uitgebreid en met zorg. Hamster:” Eigenlijk hoor ik dat raadsbreed wel terug. Dit is de eerste onderwijsnotitie, die zorgvuldig tot stand is gekomen en zo duidelijk alle zaken, die het onderwijs raken probeert te vatten. Inderdaad niet alleen het onderwijs, maar ook het zorggedeelte is er nadrukkelijk bij betrokken. Het onderwijs niet strikt sectoraal bekijken, maar ook het leerlingenvervoer, de huisvesting, van passend onderwijs en passend werk, denk ik dat we een hele mooie notitie hebben liggen.

Ik hoor de ChristenUnie zeggen en dat is een bekend punt van de ChristenUnie, dat de identiteit gewaarborgd dient te blijven zo snel er gehokt wordt. U weet en dat is het standaard antwoord vanaf deze plek, dat wij niet de partij zijn die over identiteit gaat. Dat het aan de stichtingen en verenigingen zelf is om daaraan vorm te geven. Wij zijn puur gehouden aan deze stichtingen en verenigingen een passende huisvesting t bieden.” Over het leerlingenvervoer geeft hij aan, dat het college doet, wat ze volgens de wet moet doen. Hamster: ”Eigenlijk zijn we vooruitstrevend, dat we dit vanuit de kanteling willen benaderen. Eerst de vraag stellen, wat kunt u zelf doen en niet een busje laten rijden als een leerling heel goed in staat is om samen met de ouders ergens naar toe te fietsen. Of dat ouders samen een auto kunnen organiseren, waarin ze zelf het vervoer op zich nemen. Meer vanuit de eigen kracht redenerend. Dat zien we in het ombuigingsplan waardoor we al een beste ombuiging kunnen realiseren op het leerlingenvervoer. Het is en blijft een verplichting, wanneer er ouders zich melden met kinderen met een beperking of met kinderen op een godsdienstige grondslag, die de dichtstbijzijnde school vervoerd moeten worden, dan hebben wij te leveren. Bij de vroegschoolse opvang staan er wetswijzigingen aan te komen. Zo gauw we dit weten, dan zullen we dit merken. ”

Over het TDC zegt de wethouder, dat dat de plek is waar we proberen mensen te helpen een passende baan te vinden bij een passend aanbod, volledig passend in hun situatie. Hamster:” Wij proberen het sociaal domein integraal te benaderen. Dus we gaan mensen arbeidsfit maken als dat nodig is en verrichten daar de nodige inspanningen op. Als nu blijkt dat fitheid of gezondheid in de weg staat van het welbevinden van de persoon waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot wordt, dan zullen wij daar absoluut op investeren Een van de dingen of zoeken is, dat we het breed en integraal beschouwen. Daardoor kan het gebeuren dat we gelden uit een gezondheidspotje kunnen halen, wat gids feitelijk is, gezond in de stad. We proberen mensen zo dicht mogelijk bij die arbeidsmarkt te brengen, stapjes hoger te brengen op die participatieladder. Overleg met de cliënten, de inwoner, daartoe arbeidsfit te maken. Gidsgelden kunnen daar een middel voor zijn. De terminologie is aan u. We vragen mensen wel om hun uiterste best te doen om zo stappen te maken op de participatieladder.”

Wethouder Hamster op een vraag over de communicatie. Hamster: ” Wij hebben een aantal steunpaletten, een overzicht van de voorzieningen, die wij beschikbaar hebben. Die steunpaletten zijn wij hard mee bezig om die bekend te laten worden bij alle professionals en daar vallen ook de scholen onder. Als een IB-er denkt, dit kind zou gebaat zijn bij een specifiek hulppakket, dan kan hij op dit lijstje kijken om hulp in te schakelen. Dit hoeft niet via keuring en testinstanties. We denken ook na over een actieplan gezonde gezinnen. Hoe kunnen we gaan zorgen, dat bij gezinnen hulp ook laagdrempelig beschikbaar is, zodat mensen weten; Ik heb een bepaald probleem, hoe kom ik ergens waar terecht. Daar gaan we in de toekomst met u over praten. We gaan ermee aan het werk en als het nodig is wordt het op de site gezet, voor inwoners, ouders, scholen professionals.”

Uiteindelijk stemt de raad, uitgezonderd de SP in met deze kadernota ”Talent Centraal.”

 

Agendapunt 12a: Motie vreemd aan de orde Kademuur Musselkanaal

Mevrouw Kroom van de PvdA geeft aan, dat ze niet tevreden is over het herstel van de kademuur. Vooral het kleurverschil is er nog steeds. Ook merkt ze op dat er opnieuw scheuren in de muur zitten en is ze bang, dat dit ontstaan is door verzakkingen. Ze vraagt samen met D66 en de SP het college voor 1 juli aanstaande een opname te doen van de situatie en daarna de gebreken op een goede manier aan te pakken voor een meer duurzame oplossing.

Beantwoording Wethouder Gosina Brongers

Mevrouw Brongers de wethouder zegt dat misschien de veiligheid in geding is dat zij dat gevraagde onderzoek voor 1 juli wil laten uitvoeren. Ze wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten om daarna te kijken welke maatregelen er nodig zijn.

De motie die ook zou worden ondersteund door de ChristenUnie wordt ingetrokken vanwege de toezeggingen van de wethouder

Agendapunt 12b: Motie vreemd aan de orde Startnotitie toegankelijkheid is de norm

Raadslid Kroom voert het woord ook namens raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie:” We hebben nog een motie vreemd aan de orde over toegankelijkheid. Dat is een initiatief van de ChristenUnie en de PvdA. Mijn collega Dijkstra leest zo dadelijk de motie voor en ik begin dan eerst met de toelichting ”

Omdat burgemeester aangeeft dat de motie al op de iPad staat en zij veronderstelt, dat de toelichting hetzelfde is als de motie, wordt de toelichting van ChristenUnie en de PvdA niet door raadslid Monique Kroom van de PvdA voorgelezen en aangezien zij niet aangeeft dat het toch meer is dan wat in de motie staat ziet zij af van het voorlezen van deze mooie toelichting. Klik hier voor de niet gelezen maar bedachte toelichting van de initiatiefnemers.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie leest vervolgens de motie voor. Klik hier voor de motie.

Bij het begin van het voorlezen was de motie ondertekend door de raadslid Kroom namens de PvdA, door O.J. Dijkstra namens de ChristenUnie, door G.J. Boels namens het CDA en door K. Pals namens D66. Na het voorlezen van deze motie willen ook de B. Meertens van GBS, E. Idema namens de SP en fractie Mellies deze motie ondertekenen.

Beantwoording wethouder Hamster

Voorzitter ik begrijp, dat er een dringend beroep op mij gedaan wordt om de bitterballen niet te lang te laten wachten. Ik denk dat ik de strekking van de motie goed begrijp. Het is gewoon de ratificatie van het VN Gehandicaptenverdrag goed willen vormgeven in Stadskanaal. Het VNG heeft al heel voorzichtig een aantal mogelijke consequenties op de site gezet en er enthousiast op gereageerd. Ik ga er gewoon vanuit, dat we niet al te lang zullen wachten met de verdere inventarisatie, wat dit voor de gemeente eventueel zou betekenen. Ik vermoed dat wij wel in staat zullen zijn dit in het najaar een startnotitie te maken. Ik zal de verwachtingen wel temperen, dat het een inzicht is op een paar A-viertjes. Dit betekent het voor ons en dat we die dan de raad doen toekomen voor 1 november”

Deze motie wordt dus raadsbreed aangenomen en wordt door wethouder Hamster uitgevoerd.

Top

30 mei 2016

Op deze vergadering wordt o.a.: ingestemd met het stoppen van “Nieuw Veenlanden“, het omgevingsrecht goedgeregeld en de concept begroting van het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost-Groningen vastgesteld. Ten slotte wordt met 17 tegen 5 stemmen ingestemd met de overname van de gebouwen van het Noorderpoort, waarbij wethouder Johan Hamster de woorden “Hier sta ik, ik kan niet anders” van Maarten Luther aanhaalde.

Algemeen en informatief

Het ingekomen stuk over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over de overname schoolgebouwen Noorderpoort, wordt betrokken bij agendapunt 15.

Bij punt rondvraag is D66 nieuwsgierig naar de reden waarom de ChristenUnie schriftelijke vragen heeft gesteld over de politie inzet in Ter Apel. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie geeft aan, dat zij de beantwoording op deze vragen te zijner tijd verwacht en dat D66 nog even geduld moet hebben.

Naar aanleiding van vragen uit de raad over de uitspraak over de WMO t.a.v. de huishoudelijke hulp. Wethouder Hamster:” Zoals we nu eerst deze uitspraak aanhoren lijken we de goede dingen te doen. De VNG heeft nog geen uitgebreide reactie gegeven op deze uitspraak. We zijn wel aan het bekijken of we nog dingen over het hoofd zien. We gaan eind juni een sociaal brede vergadering houden en daar zullen we er uitgebreid over spreken, wanneer dit nodig is.”

 

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.:Voortgang Nieuw Veenlanden.

Bij dit agendapunt wordt gevraagd in te stemmen met het stoppen van het project middels de uitgifte van tien bouwkavels door de gemeente Borger-Odoorn en de kosten van de beëindiging van het project van 935.000,- euro te dekken uit de in 2015 getroffen voorziening. Het CDA vindt het een goed voorstel, ook de SP stemt er mee in. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Destijds toen wij de plannen maakten hadden wij er andere verwachtingen van, maar helaas is het anders gelopen. We kunnen instemmen met de afhandeling . Volgens ons wordt er zo recht gedaan aan de grondeigenaren en wordt het op een juiste manier afgerond.” Ook de andere partijen stemmen in met dit voorstel

Beantwoording wethouder Peter Gelling Het nadelig effect van de windmolens wordt ook nog besproken en of we nog planschade tegemoet kunnen zien. Dit kan volgens wethouder Peter Gelling pas wanneer het helemaal is afgerond. Dan zal er zeker gekeken worden of we nog compensatie kunnen krijgen wegens planschade vanwege de windmolens.

 

Agendapunt 13.:Verklaringen van geen bedenkingen.

Bij dit agendapunt moet de lijst van de categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016 worden vastgesteld t.a.v. het omgevingsrecht.

Fractie Mellies, GBS en de SP stemmen er mee in. Het CDA vindt dat het zorgt voor een versnelling van de procedures en stemt in. Ingrid Sterenborg raadslid ChristenUnie: ”Het is goed dat het nu geregeld wordt. Omdat we meedoen met de pilot is het een logische stap voor een geleidelijke overgang.” De PvdA vindt, dat de politiek gevoelige zaken wel aan de raad moeten worden voorgelegd. De PvdA stemt wel in.

Beantwoording wethouder Gelling. Dit raadsvoorstel is een poging om de raad minder te belasten, maar politiek gevoelige zaken zullen wel aan de raad worden voorgelegd.

 

Agendapunt 14.:Concept begroting SOZOG 2017

Het gaat over de begroting van het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost-Groningen van een gemeenschappelijke regeling van 9 Groninger gemeenten.

GBS, fractie Mellies en het CDA reageren deze keer. Ze stemmen in met deze begroting. Ook de partijen, die niet reageren stemmen, ook al is het stilzwijgend, in . We horen alleen maar positieve geluiden over deze begroting, vooral over het positieve saldo,aldus wethouder Brongers.

 

Agendapunt 15.:Overname gebouwen Noorderpoort.

Er wordt bij dit agendapunt een besluit genomen over 5 beslispunten. De gebouwen aan de Engelandlaan en het nieuwe gebouw aan de Sportparklaan worden overgedragen van het Noorderpoort aan de scholengemeenschap Ubbo Emmius. De gemeente is verplicht deze twee gebouwen te kopen voor meer dan 9 miljoen euro. De raad moet instemmen met de financiële consequenties en deze in de begroting 2016 en in de meerjarenraming verwerken. Ook wordt de beantwoording van de schriftelijke vragen aangaande deze overname meegenomen in deze bespreking.

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Allereerst wil ik u bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen gesteld door de SP. Hierdoor zijn heel wat vragen beantwoord en we hebben de geschiedenis zo goed in beeld. In dit raadsstuk wat voor ligt gaat het over de overdracht van de gebouwen van Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal. Het voortgezet onderwijs van het Noorderpoort is vorig jaar aan het Ubbo Emmius overgedragen. Dat deze besturen dit autonoom hebben besloten heeft natuurlijk te maken met onze onderwijsvrijheid, waar we dankbaar voor mogen zijn.

Dit betekent,dat er twee grote schoolgebouwen moeten worden overgenomen voor 9 miljoen Euro. Wij zitten niet te wachten op deze gebouwen, maar het is een taak voor de gemeente om het Ubbo Emmius te huisvesten. Een vraag die bij ons steeds weer naar boven komt is: Had dit raadstuk al niet veel eerder moeten en kunnen worden besproken? Immers in 2013 is besloten door het Noorderpoort en het Ubbo Emmius, dat de leerlingen van het VO van het Noorderpoort per 1 augustus 2015 overgedragen worden naar het Ubbo Emmius.

U geeft aan dat alle opties en mogelijkheden onderzocht zijn en nu ligt er dit raadsvoorstel... Financieel gezien is het inderdaad ongewenst om het structurele tekort van 275.000 ten laste van de meerjarenraming 2017-2019 te brengen. Het structurele batig saldo in 2019 van 134.00 euro is niet toereikend voor het dekken van deze lasten. De ChristenUnie begrijpt dat gezien de huidige financiële positie, de inzet van de algemene reserve niet verantwoord is, omdat de bufferfunctie van de algemene reserve in stand moet worden gehouden om te voorkomen, dat de ondergrens van 8 miljoen in gevaar komt.

Wanneer u 2,5 miljoen onttrekt aan de reserve Verkoop aandelen Essent, vervalt natuurlijk een deel van de rentebaten als structureel dekkingsmiddel. Kunt u ons uitleggen, of de langlopende geldlening van ruim 9,1 miljoen ten opzichte van de omslagrente van 4%, zoveel rentevoordeel oplevert in de exploitatie, dat het structureel tekort van 49.000,- euro kan worden opgevangen in 2019?

Wel vinden wij het belangrijk dat er overeenstemming is bereikt met het Noorderpoort, zodat er draagvlak is voor deze plannen. We wachten uw antwoorden af op onze vragen.”

De PvdA had de nodige vragen. We moeten in de toekomst zulke onaangename verassingen zien te voorkomen. De partij is content met het goede perspectief in de toekomst voor het voortgezet onderwijs in Stadskanaal. De SP is niet blij met de gang van zaken en is negatief over de handelwijze van het Noorderpoort en poneert dat de gemeente zich heeft laten overrulen. Het is een zeer kritisch verhaal. Het CDA is blij met de uitgebreide verslaglegging. De rekening is wel hoog, maar we moeten wel verder werken aan de toekomst voor onze jeugd. Ook het CDA wil een goede beantwoording van de gestelde vragen. GBS vindt het nogal duur deze overdracht van de schoolgebouwen. De schoolbesturen hebben ons hier veel te laat voor geplaatst. Het is goed, dat na onderhandelingen op een lager bedrag bent uitgekomen. Fractie Mellies vindt de collegebrief over de historie goed. Overname is de beste optie. We kunnen niet anders dan akkoord gaan met dit raadsvoorstel. D66 vindt het een lastig dossier. Vooral wordt er kritiek geuit door D66 op de handelwijze van het Noorderpoort. Huren heeft de voorkeur van deze partij en niet kopen. Ook deze partij heeft de nodige vragen. De VVD is blij met de onderbouwing, maar heeft kritiek op het tijdpad. We staan met de rug tegen de muur en het gebouw aan de Sportparklaan is veel te luxe gebouwd.

Beantwoording wethouder Johan Hamster

Wethouder Johan Hamster: ”De raad heeft zich in stevige bewoordingen uitgesproken en ik denk ook, dat het college veel van de uitgesproken gevoelens kan delen en een deel van de constateringen gewoon terecht zijn. Ik wil in mijn beantwoording spreken over o.a.: de aanleiding en de noodzaak,de verschillende onderdelen van de overeenkomst waar u vragen over hebt gesteld en ten slotte, het proces wat wij als college hebben gevolgd ook naar u als raad toe.

De korte samenvatting van deze documenten is te vatten in twee zinnen. Het Noorderpoort draagt het voortgezet onderwijs aan het Ubbo Emmius, waarmee de gemeente huisvestingsverantwoordelijkheid krijgt voor ongeveer 1000 extra leerlingen. Dit is de aanleiding. De uitwerking is de tweede zin. De overname van de Engelandlaan en een deel van de Sportparklaan is de enige redelijke variant. Die kost meer geld,dan wij in de jaarlijkse uitkering voorbij krijgen. Op die aanleiding hebben wij geen invloed. Dat voelt niet goed. Normaal gesproken probeer je bij zulke grootschalige operaties, dat mensen die de keuzes nemen ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen, voor de consequenties van een dergelijke beslissing. En wat het extra ingewikkeld maakt,dat heeft uw raad ook opgemerkt is de korte tijdspanne tussen het bouwen van de Sportparklaan en het besluit om het voortgezet onderwijs af te stoten.. Er werd al gebouwd toen wij werden geïnformeerd, dat deze actie liep. Het is inderdaad een mooi gebouw. Het kent daarmee ook een prijskaartje. Het is duur omdat er een duurzaam gebouw is neergezet, waarvan ze zelf de exploitatievoordelen hebben. Voor 42% gaan deze voordelen naar het Ubbo Emmius.

De gang van zaken heeft ons de wenkbrauwen doen fronsen en tot de nodige gespreksstof geleid. Noorderpoort kan aantonen, dat ze tot ver in 2012 niet de intentie hadden om deze exercitie uit te voeren. We zijn alert genoeg geweest. De uitwerking is ook noodzakelijk. Opties wijzen in een richting,ook hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Noorderpoort wil niet verhuren, omdat ze geen vastgoedbedrijf zijn,maar een onderwijsinstelling. Als ze de middelen niet krijgen dan willen ze het vastgoed er ook niet voor hebben. Het zou voor hen dan ook problemen opleveren. Andere gemeenten zouden dan boos bij ons aankloppen omdat hun onderwijsinstellingen dan onder druk komen te staan. Het oorspronkelijke bod van Noorderpoort is afgepeld . Wat overgebleven is, is waar wij aan gehouden zijn.

Een belangrijke vraag is ook de 530.000 euro. De Frankrijklaan was een gebouw van het Noorderpoort. Dit bedrag was wel degelijk een verantwoording voor ons en we hebben het op een meest voordelige manier weten op te lossen.

De nodige aandacht werd door de raad ook gelegd bij de opmerking, dat we naar verwachting de structurele nadelen kunnen opvangen door het verschil tussen marktrente en omslagrente. Het komt er op neer Mevrouw Sterenborg, dat wij door deze overeenkomst er aan gehouden zijn opnieuw een langjarige lening aan te trekken. We rekenen nu nog met 4%,omdat onze leningenportefeuille een gemiddelde van iets minder dan 4% kent. Een nieuwe lening die wij aan zullen trekken zal een stuk goedkoper zijn en zal het gemiddelde van de lening op ongeveer3 % brengen. Zie ook de perspectief nota waar we dit hebben vermeld. Als we nu al zouden mogen rekenen met die 3%. Dan zouden de structurele lasten een stuk meer in de buurt komen van nul of zelfs eronder.” Dit wordt instemmend begroet door de raad, dat het in de toekomst wellicht om minder lasten zal gaan

Wethouder Hamster: ”Het laatste punt is nu aan de beurt dat is de procesgang. Wat ik met name hoor in de reacties van de fracties is het gevoel overvallen te zijn,door met name de omvang van de deal, de hoogte van de bedragen en daarbij wordt, ik denk terecht, de vraag gesteld of de raad daar niet eerder over geïnformeerd had moeten worden. Vanaf het moment dat voor de gemeente dit hele proces begon eind 2013,hebben wij keurig als college zowel in de P C cyclus in het huisvestingsdocument bijvoorbeeld het IHP, melding gemaakt van het feit, dat dit dossier speelde en ook opgemerkt dat het nog niet nader bekende financiële consequenties zou kunnen hebben. Ik heb u bij eerdere vragen van de raad opgemerkt, dat zowel de omvang van het bedrag als de deadline van de overname onderdeel van de onderhandelingen zou kunnen zijn. Dus mevrouw Sterenborg, als u vraagt van, hadden wij al niet veel eerder dit moeten besluiten. Ja idealiter hadden we dit besloten voordat de overgang een feit was, maar we hebben als college heel duidelijk gezegd. We willen ons niet onder druk laten zetten door een eventuele deadline om besluiten te nemen waar we niet achter kunnen staan. Totdat er een overeenkomst ligt. Dus we hebben de tijd genomen. We zijn er eerst vanuit gegaan, dat de financiële kosten door de rijksbijdrage zouden kunnen worden opgevangen, Maar de kosten waren veel hoger. Gelukkig hebben we door onderhandelingen, het bedrag tot wat het nu is terug kunnen brengen. Het kost wel een flink stuk van onze Essentreserve. Dat u zich door het totale bedrag van ruim 9 miljoen overvallen voelt, kan ik mij goed indenken. Zeker ook na de gebrekkige krantenberichten en dat trek ik mij aan. Terugkijkend was het beter geweest om u eerst achter gesloten deuren te informeren over de grootheden, waarover wij spraken en de omvang van het risico meer te duiden. Tot slot Bij mijn voorbereiding speelden de woorden van Maarten Luther door mijn hoofd. Hier sta ik, ik kan niet anders. Los van alle gevoelens,die je kunt hebben bij de aanleiding en de inleiding van de overeenkomst. Uw woorden zijn gehoord. En dragen verder dan deze raadzaal. Ze hebben uw college weer op scherp gezet en als de media het niet doen zal ik het doen naar de betrokken partijen, nogmaals voor mijn rekening nemen. Maar we staan wel ergens voor.”

Er worden er nog enkele vragen beantwoord die zijn blijven liggen door wethouder Hamster. Het was toch een duidelijke uitleg van de wethouder, waardoor er niet lang meer werden doorgepraat.

In tweede termijn wordt waardering uitgesproken door de verschillende fracties voor de beantwoording en wordt er mee aangegeven dat het college inderdaad weer op scherp is gezet en dat de partijen het als incident zien.

Na afloop kunnen we concluderen, dat we de SP tegen stemt en dat de raad met 17 tegen 5 stemmen dit voorstel accordeert.

Top

13 juni 2016

Op 13 juni werd de Voorjaarsnota 2016,de Perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019 met de noodzakelijke ombuigingen door de raad
besproken en vastgesteld. Door het aannemen van drie amendementen door
de hele raad worden de opbrengsten van de bezuinigingen 146.500 verlaagd,
wordt er 7000 euro minder bezuinigd op De Pauw en blijven de presentjes bij geboorte en huwelijk gegeven worden.

Algemeen en informatief.

Op deze vergadering zijn de raadsleden van Beek wegens ziekte en Kremer wegens de geboorte van een dochter afwezig. Bij de ingekomen stukken nr. 4 over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de politie-inzet,vraagt plaatsvervangend fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie of deze op de volgende raadsvergadering kunnen worden geplaatst. Bij de rondvraag wordt nog even gesproken over de toegankelijkheid van de website voor doven en slechthorenden. Dit blijkt nog steeds goed geregeld te zijn.

 

Agendapunt 11 Voorjaarsnota

Agendapunt 13 Ombuigingsplan 2016-2019

Agendapunt 14 Perspectiefnota 2017-2020

 

De voorjaarsnota 2016 is een tussentijdse rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting. Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren ( 2017-2019) die daarop volgen.

Het ombuigingsplan 2016-2019 biedt een pakket aan maatregelen aan, dat leidt tot besparingen op de lasten en/ of verhoging van inkomsten ingaande 2016

De Perspectiefnota 2017-2020 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2017 tot en met 2020.De raad geeft het college kaders voor het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Ook legt het college ons de uitgangspunten voor de begroting 2017 voor en stelt het college de raad nieuwe beleidswensen voor 2017 en volgende jaren.

 

Van de coalitiepartijen en lijst Mellies en werden de algemene beschouwingen tijdig ontvangen. Behalve van de SP,VVD en D66 die de Algemene Beschouwingen tijdens de vergadering verspreiden. Het lijkt een traditie te worden van deze oppositiepartijen

Het college had deze keer besloten om tijdens de raadsvergadering pas op de vragen van de diverse fracties mondeling antwoord geven.

Tijdens de raadsvergadering brachten alle fractievoorzitters in ongeveer 10 minuten hun belangrijkste punten naar voren.

Daarna kregen de wethouders nog de gelegenheid om hun antwoorden te geven op de gestelde vragen en opmerkingen.

 

 

 

Eerste termijn bijdragen fractievoorzitters.

 

 

Het CDA is trots op veel dingen in de gemeente Stadskanaal. Snel internet moet ook in de gemeente Stadskanaal voor elkaar zijn. Er moeten meer mensen vanuit onze gemeente over de grens kunnen werken. Er mogen geen mensen tussen de wal en het schip komen in de zorg en er mag niet te veel druk op de vrijwilligers worden gelegd. Daarom moeten kleine organisaties worden ontzien. Daarom dient het CDA namens de raad een amendement in.

De SP zegt dat het niet goed gaat met Stadskanaal. Er is minder schoonmaakhulp. De bezuinigingen worden steeds meer. De plannen voor de winkelcentra zijn ook nogal duur. Willen gezinnen nog wel in Stadskanaal wonen, door de bezuinigingen. Over het opruiming van het Mercuriuspark wordt positief gesproken. De SP is ook blij met het kind pakket, maar vindt dat het niet nodig moet zijn, dat de mensen naar de voedselbank gaan. Er wordt veel geïnterrumpeerd tijdens de toespraak van de SP.

Klik hier voor de bijdrage van raadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie

 

De PvdA vindt de bezuinigingen nodig. We moeten de vinger aan de pols houden. In november weten we hoe het precies zal gaan wat de bezuinigingen betreft. De spoorlijn, het reizigersvervoer moet er komen. De blijvers lening moet er blijven. Taalontwikkeling is belangrijk voor onze regio. We zien risico’s op saneringen. Wat de presentjes betreft bij geboorte en huwelijk dient de PvdA een amendement in, die door de hele coalitie is ondertekend. GBS is kritisch op de 1 miljoen extra bezuinigingen. Er is te weinig besteed aan de mantelzorgers. Hoe staat het met het wegenonderhoud. We willen aandacht voor de medewerkers van de dierenweides. Ook de GBS is bezorgd, dat het zo lang duurt met de spoorlijn. De bewindvoerderskosten is een open eind regeling. Wanneer komt u met voorstellen? De verhoging van de OZB ziet de GBS niet zitten. Hier wordt kritisch op gereageerd door de coalitiepartijen.

De VVD geeft een compliment aan het college t.a.v. de financiën. Terugdringen van sportcomplexen is goed voor het bezuinigen. De spoorlijn zien we niet terug in de perspectiefnota. Gelukkig is er geen boven trendmatige verhoging van de belastingen D66 vindt de bezuinigingsronde jammer. Herindeling kan ons gebied versterking. De investering in het centrum levert ons wel wat op. De goede voorzieningen moeten we behouden. Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid. De gemeente moet de voorloper zijn. We mogen niet verder bezuinigen op muziekschool, kunst, onderwijs en de bibliotheek. Grensoverschrijdende samenwerking moet worden verbeterd en is goed voor de werkgelegenheid. Wat besparen we exact met zoveel PM posten? Een burgertop zou deze partij goed vinden in Stadskanaal. Fractie Mellies heeft aandacht voor de toezichthoudende functie bij de Wmo, die onafhankelijk moet worden uitgevoerd.Het is goed dat Lefier zich houdt aan het lokaal akkoord. De bibliotheek moet wel op deze plek blijven. De kosten kunnen worden gedeeld door meerdere organisaties van het gebouw gebruik te laten maken.Verzelfstandiging van de zwembaden lijkt deze fractie een goede zaak. Het centrum moet geleidelijk worden aangepakt. Het gaat wel om grote investeringen

Beantwoording van de fractievoorzitters door het college

 

Wethouder Johan Hamster

Hij geeft eerst complimenten voor de inbreng en de discussie in de raad tussen de verschillende fracties. Joan Hamster: ”Goed om te constateren, dat er een hoop goed gaat. Toch zijn er ook dingen die beter kunnen en dat constateren we als coalitie ook wel. Er zit een beetje een dubbele boodschap in lijkt het. Aan de ene kant zeggen wij, er zijn een serie noodzakelijke investeringen om Stadskanaal minstens op het niveau te houden wellicht nog verder te brengen dan hoe het nu is. Er zijn grote projecten. We hebben ze in uw bijdragen allemaal voorbij horen komen; de centrumplannen, de MFA, het hele lijstje is bekend. Aan de andere kant dient er wel bezuinigd te worden om het financieel gezond te houden. Een van de dingen, die goed gaat in Stadskanaal kunnen we redelijk goed opmaken uit wat de provincie publiceert over de staat van onze gemeentefinanciën. Van alle gemeenten in de provincie Groningen zijn wij degene met de meeste groene vlakjes. We doen het gewoon goed. Bij structurele ruimte staan wel een paar rooie vlakjes. We doen het dus niet minder dan andere gemeenten in onze regio. Wij hebben de naam en de ambitie om gezond te blijven. We willen Stadskanaal structureel gezond houden. Helaas hebben we daar dit keer ook een bezuinigingsronde voor nodig. We hebben 7 ton ingevuld en er zijn er nog die uitwerking behoeven. De PM posten bijvoorbeeld zoals we ze noemen. Zo snel als we kunnen zullen we inzicht verschaffen over wat de invulling van de bezuiniging zou kunnen zijn, zodat u daar een oordeel over kunt vellen bij een volgend punt in de P en C cyclus. Als u vandaag instemt met de concrete bedragen, dan gaan we er gewoon mee aan het werk. Over de posten die nog ingevuld moeten worden komen we gewoon terug.”

 

Na interruptie van verschillende partijen over de 26 P.M posten, waar onduidelijkheid is over de daadwerkelijke bezuinigingen reageert de wethouder, dat hij het volgende moment in de P en C cyclus daarop terug wil komen. Wethouder Hamster: ”Dan zal er een nadere verheldering zijn voor zover nodig over wat er nu geagendeerd staat Als u zegt van, de concrete bedragen gaan we mee akkoord zullen we die uit gaan werken en zullen we die terugzien. En voor de PM posten moeten we soms zaken uitzoeken. We zijn ook afhankelijk van wetgeving, zoals bij de peuterspeelzalen Dat kan best langer duren. We hebben wel bedacht; dit zou in de nabije toekomst een punt kunnen zijn waarbij wij kunnen bezuinigen. Dat houden we in de gaten. Het volgende punt in de begrotingscyclus is een logisch moment in de begroting. Dan hebben wij de door u geaccordeerde punten verwerkt in de begroting. En bij de P M posten zullen we u het voorstel doen om die al dan niet, afhankelijk van het onderzoek in de begroting of in de meerjarenraming te gaan verwerken. Die genoteerd staan kennen een later aanvangsmoment, zodat we die ruimte ook nog wel hebben naar november toe. Als we het over die anderhalf procent hebben, dat is ook een hele belangrijke . Ik hoor eigenlijk twee gedachten . Een, we zouden de organisaties die draaien op vrijwilligers moeten ontzien en twee, geef ons meer duidelijkheid wat de consequenties zijn om het wel te doen. Wij zijn er ook al tegen aangelopen, dat wij maatwerk nodig hebben op dit punt, maatwerk omdat in de hele lijst met clubs, verenigingen en instanties die erop staan verschillende wijzen bestonden van toekenning van subsidie. Dus op dezelfde manier benaderen dat zal niet gaan. Een grote partij als Welstad zouden we toch wel de duidelijk willen geven van in 2018-2019. We willen jullie op de nullijn zetten. Dus als u zegt PM, wij willen een nadere uitwerking zien, dan houd ik daar wel steeds een bedrag bij in gedachten van 150.000 euro, waar we naar toe moeten. Dat kan op verschillende manieren. Volgend jaar moeten we een nieuw subsidieprogramma vaststellen. We kunnen ook kijken of we er dan een taakstelling op kunnen leggen. Het inzicht zult u bij de behandeling van de najaarsnota krijgen. Zo snel er beleidswijzigingen zullen zijn is de raad aan zet. Over de heffingen!. De ChristenUnie heeft gelijk dat er nagedacht wordt over het verruimen van het gemeentelijk belastinggebied. Zo snel daar helderheid over is in het wetgevingstraject, zullen uiteraard ook met uw raad gaan spreken over welke belastingheffingen voor Stadskanaal aantrekkelijk zijn. Dus het heffen van belastingen op vakantiewoningen is op dit moment niet aan de orde.”

 

De Zorg Jeugdzorg en onderwijs.

 

Wethouder Hamster: ”Er zijn allerlei symptomen, dat wij aan het leren zijn. We zitten nog steeds in de leerfase. Hebben we de juiste mensen op de juiste plek zitten? De formatie is nog niet op peil, vandaar de langere wachttijden. Geef ons alstublieft tijd om die transformatie, die doorontwikkeling te gaan maken en blijf de signalen doorgeven. Mevrouw Sterenborg van de ChristenUnie merkte op, dat er wellicht bij de wijkverpleging andere taken belegd worden. Er is inderdaad een redelijk grijs gebied tussen wat de zorgverzekering doet en wat de gemeente doet. Wij hebben een regulier overleg op provincie breed niveau, zowel bestuurlijk als ambtelijk met de zorgverzekeraar op casusniveau als dat nodig is over wat er nu fout gaat. En dit is inderdaad de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar, waarvan we zouden kunnen zeggen. Los het lekker zelf op. Maar als er een Wmotaak voor ons ligt,  dan hebben we daar een gesprek over te voeren.

De zorgmijding kwam nog voorbij. We hebben een of tweemaal in de maand, dat onze consulenten iemand tegenkomen, die het risico lopen, dat er zorgmijding op gaat treden. Dan hebben wij als gemeente de opdracht om te kijken of we in dat individuele geval ook kunnen handelen. Soms lukt dat en in sommige gevallen lukt dat niet. In zo’n geval gaan we met Welstad in overleg om de zaak te blijven volgen en bij ontwikkeling in de zorgvraag te kijken of we het op een andere manier kunnen regelen.. Dus Ja het speelt en we hebben het naar onze beleving redelijk in beeld. Voor zover dat kan. We leren er op te sturen.”

 

Wethouder Brongers

 

Brongers: ”Laat ik beginnen met het onderzoek naar het realiseren van snel internet in Vledderveen. Het onderzoek is in een afrondende fase en we zijn voornemens u daar over in juli te informeren. Dat ook Economic Board Groningen een initiatief heeft ontplooid om binnen twee jaar de witte gebieden te voorzien van internet. Dan kijken we even naar de rol van ons als gemeente. De realisatie en de bevindingen van Economic Board is voorbehouden aan marktpartijen. Dat maakt het voor ons ook lastig om op termijn inzicht te kunnen geven in de tijdsplanning. We wenden onze invloed aan om daar helderheid over te krijgen.

Over het openbaar groen; Zoals het er nu uitziet heeft het te maken met onze taakstellende bezuinigingen. Bij schade aan de wegen wordt alleen de plek gerepareerd. Dus ontstaat er een lappendeken. Als we kijken naar de kadernota komt er in 2018 een nieuw plan”. Raadslid Sterenborg:” U had het net over de reparatie van wegen.. We zien nu dat de Onstwedder weg wordt aangepakt van begin tot het eind. Daar is ook een aanbesteding geweest. Zou het een oplossing zijn om bij de aanbesteding voor een aantal jaren ook de reparatie daar bij in te calculeren, zodat in dit geval bijvoorbeeld voor een periode het goed gebeurt. Zodat zij bij het begin kwalitatief goed werk leveren, waar zij zelf ook profijt van hebben. Brongers:” Er wordt gevraagd om de evaluatie naar voren te halen, dat zullen we meenemen en vroegtijdig gaan evalueren. Over de dierenweides is ook gesproken. We zullen uw voorkeuren meenemen. Ook de spoorlijn heeft onze aandacht. Het is goed om over de locatie van het station eerder vast te stellen.”

 

Wethouder Boen

 

Wethouder Boen: ”Over het mantelzorgcompliment is gevraagd, hoe het komt dat er zo weinig mensen daar gebruik van hebben gemaakt. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het mantelzorgcompliment per 1-1 2015.We zijn uitgegaan van 2200 mantelzorgers, die in aanmerking zouden kunnen komen het compliment. We dachten, als er 90 % daarvan gebruik gaan maken, dan kunnen we het budget aardig vullen. Dat bedrag is gebaseerd op landelijke cijfers. Het vorig jaar heeft de sociale verzekeringsbank aan 1400 mensen een bedrag uitbetaald. Die doen da op basis van indicaties, die worden afgegeven. Wij hebben er voor gekozen om mantelzorgers zelf een aanvraag te laten indienen. Er was na een behoorlijk intensieve campagne en daarna een korte periode om de aanvraag te doen. We hopen en verwachten, dat er voor het jaar 2016 een hogere respons zal zijn.” Over de regels voor het aanvragen wordt nog uitleg gegeven door de wethouder. Wethouder Boen:” Over de statushouders was ook nog een vraag over het vluchtelingenwerk.

We maken natuurlijk in het lokaal akkoord met de corporaties Lefier en BCM afspraken over de huisvesting van statushouders. Partijen hebben aangegeven dat de taakstelling, die er voor het komend jaar ligt dat die kan worden ingevuld. En dat gebeurd zonder dat er andere speciale doelgroepen daarbij in het gedrang komen. Het bedrag wat wij beschikbaar stellen voor de stichting vluchtelingenwerk, daarvan is aangegeven, dat weliswaar het participatiebudget meer in aanmerking komt om daar deze activiteiten uit te bekostigen. Er is wel het nodige gebeurd de afgelopen periode Het kabinet heeft meer geld uitgetrokken voor de opvang van statushouders. Het bedrag is van 1000 naar 2300 euro gegaan. Wij gaan er vanuit, dat ervoor voldoende dekking aanwezig is.

 

Met betrekking tot het beschutte werk. Iedereen weet dat er vanaf 1 januari 2015 de regels met betrekking tot het beschutte werk en de Wajong zijn aangescherpt. Bij het TDC heeft zich tot nu toe niemand gemeld, die daar voor in aanmerking zou komen. Met name de doelgroep VSO leerlingen, die in het verleden bijna automatisch in een Wajongsituatie, dan wel in een SW-situatie terecht komen is er het nodige veranderd. We moeten nadrukkelijker kijken of we voor deze doelgroep door middel van afspraakbanen werkplekken kunnen gaan creëren. Het werken in Duitsland gaat via de gemeente Oldambt. Het gaat nog niet zo gemakkelijk, want er moeten nog in de regelgeving, enz. zaken worden aangepast.” Raadslid Ingrid Sterenborg:”Is er in Den Haag voldoende aandacht voor die knelpunten?” Boen: ”Er moet nog wel heel wat gebeuren om het werken over de grens soepel te laten lopen. De ChristenUnie heeft een vraag gesteld over de Tinnegieter. Er is ooit een afspraak gemaakt om zes jaar een garantstelling voor onze rekening te nemen, die loopt volgend jaar april af. Dus dat betekent eigenlijk dat wij op dit moment niet het idee hebben, dat we daar nog zwaar moeten inzetten. Het bedrag van 15.000 euro wat is genoemd, dat was natuurlijk voorzien als huuropbrengst, die er wel zou zijn. Ook dat blijkt tegen te vallen, vandaar dat het op die manier in de stukken terecht is gekomen”

 

Wethouder Gelling

 

Na evaluatie over de wijkaanpak zegt wethouder Gelling, dat een meer op maat gerichte aanpak wordt aanbevolen en dat dit in dit jaar wordt dit gepresenteerd. Wethouder Gelling: "Over de vraag van de ChristenUnie of de kosten van onze gemeentelijke acties tegen het windpark nog ergens kunnen worden gedeclareerd. Alleen als er een compensatieregeling komt, bestaat daartoe de mogelijkheid. U begrijpt, mocht dit mogelijk zijn, dat wij ons daar sterk voor gaan maken. Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de Centrumvisie en de visie over Musselkanaal en de zwembaden. Deze vragen daarover zullen aan de orde komen, wanneer dit behandeld wordt in de raad.” Raadslid Ingrid Sterenborg: ”Zijn de betrokkenen daarvan op de hoogte gesteld, dat het proces langer duurt dan eerst werd ingeschat?” Gelling: ”Naar mijn weten wel, maar ik zal er naar informeren en indien nodig de vertraging melden.

 

Burgemeester Galama

 

Galama: ”Ik wil dank zeggen voor de complimenten voor het Mercurius park. We hebben onlangs een werkbezoek afgelegd als raad. Ik denk dat het een gevolg is van de goede samenwerking tussen, Gemeente, Provincie en ondernemers. Jammer dat we het een grote strop noemen. Als het tegenvalt kom ik natuurlijk bij u terug” Over de bejegening van medewerkers van de overheid geeft de burgemeester aan, dat dat respectvol moet zijn. Burgemeester Galama: ”Ik ben ambassadeur voor de veilige publieke taak in Groningen. Bij niet respectvol en agressief gedrag wordt er altijd een waarschuwing en een melding gedaan en dan wil ik ze op mijn bureau hebben. Er kan dan een signaal afgegeven worden aan deze mensen, die niet goed omgaan met onze medewerkers.

Het proces van de herindeling gaan wij binnenkort starten.” Over het contact met de burger. Galama:” Wij gaan een aantal bijeenkomsten organiseren,  waarbij verschillende grote groepen uit onze samenleving met elkaar in gesprek gaan. Zoals bijvoorbeeld wijkraden, burgerbijeenkomsten, ondernemersbijeenkomsten,

maatschappelijke organisaties en instellingen; die zitten in het programma. Het gaat natuurlijk wel op een visie op de toekomst. In het proces van de herindeling zit ook een onderdeel, dat er heel duidelijk gevraag wordt aan de verschillende groeperingen en niet alleen belangengroepen, maar ook over gewone burgers. Hoe denkt u over burgerparticipatie en dan hebben we het over de discussie van burgernabijheid.”

 

Tweede termijn

 

Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:”We willen u bedanken voor beantwoording. U bent op vele onderwerpen ingegaan, wat voor ons verhelderend heeft gewerkt. Wat zaken die in beeld zijn en wat nodig is wordt bijgestuurd. Toch nog een paar opmerkingen. Wij hebben in onze schriftelijke versie aangegeven, dat wij aandacht vragen voor de eenzaamheidsproblematiek. Verder hebben reeds vernomen, dat er straatinterviews zijn gehouden door ROOB. We zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Worden deze ook teruggekoppeld naar ons als raad, bijvoorbeeld op 29 juni verwerkt of anders in de week van de eenzaamheid op 21 september. Ook bent u verder niet ingegaan over het opnieuw leven in blazen van ‘de gast van de raad.’ Verder zullen we in 2017 het subsidieprogramma herzien; daar zien we met belangstelling naar uit. Om akkoord te gaan met de meerjarenraming waar zoveel PM-posten in zitten is voor ons eigenlijk niet te doen. Wat de invulling van deze PM-posten betreft u met uitgewerkte voorstellen terugkomt bij deze raad, waarbij wij het voorbehoud willen houden om er iets van te vinden en mogelijk bij te sturen.”

 

De GBS is ook tevreden met de beantwoording en dient namens alle partijen een amendement in, waarin deze partij aangeeft dat het niet verstandig is nu al een beslissing te nemen over subsidie aan De Pauw.

 

Beantwoording portefeuillehouders

Wethouder Hamster: ”Ik vind het wel een interessante discussie tussen D66 en de ChristenUnie. Mevrouw Sterenborg die zegt na de woorden van de wethouder wel in denken we wel in te kunnen stemmen en de heer Pals die zegt, ik wacht nog op iets. Ik heb in de eerste termijn redelijk concrete toezeggingen gedaan. Laat onverlet, dat ik nog wat woorden wil wijden aan het eerder ingediende amendement en eigenlijk parallel daaraan het amendement over De Pauw. U stelt in beide gevallen voor de bedragen die genoemd staan te wijzigen in PM en dat zegt u ook heel mooi 7000 euro p m in betreffende regel. Dat betekent ook wat voor het kolommetje wat eronder staat. Ik geef u de consequentie mee dat u als u dit besluit op deze manier neemt, dat u 153.500 euro opgeteld structureel en in twee voorgaande jaren het overschot doet afnemen. Beseft u dat u op dit moment, zoals u het amendement is voorgelegd dat u daarmee150.000 euro aan resultaat naar beneden brengt de komende jaren. Dat is niet een situatie die wij heel wenselijk vinden. Eigenlijk zouden we als college u toch voor willen leggen. Laat daar een bedrag staan van laten we zeggen 153.500 euro en laat de inrichting daarvan iets vrijer, dat wij zoals ik eerder heb toegezegd bij u terugkom in november met een uitwerking van die taakstellingen. Hoe gaan wij die korting op subsidies invullen. Dat kan deels via het subsidieprogramma, dat gaat ook gebeuren nadat collega Brongers goede gesprekken heeft gevoerd met De Pauw. Als u ons op pad steunt met een p m, voelen wij minder een stok achter de deur en zullen de organisaties buiten de deur het minder hard voelen als wij inderdaad op pad gestuurd worden.Er is breed, wellicht nog breder, dan wij nu geformuleerd hebben een opdracht om 153.00 euro te bezuinigen op subsidie . Dus een beroep aan u. We hebben u gehoord. U wilt heel graag de consequenties weten voor u instemt. We hebben u gehoord. U stelt ernstige vraagtekens bij het belasten van met name de organisaties die zwaar gerund worden door vrijwilligers om een taakstelling uit te voeren. Laat de taakstelling er staan zoals die is omvat het breder en wij zullen dan niet laten gelden voordat u hebt gezegd. Ja college 153.500 euro op deze wijze kunnen we er mee inleveren of ik kan mij ook voorstellen. Nu zijn er twee onderdelen bij die we schrappen. Dat het concreter wordt. Ik hoop dat ik helder ben in dezen. Dat is het eerste punt.

 

Het tweede punt waar ik toch wel even de behoefte heb om even bij u te toetsen of u dat besef heeft na mijn toezegging in de eerste termijn. We hebben op verschillende jaarschijven bezuinigingen neergezet. Er staan een aantal voor 2016 . Dat betreft met name zaken waarin wij al hebben geconstateerd, dat wij ruimte hebben in de begroting op realisatiebasis, het technische budget omlaag brengen. We hebben bijvoorbeeld voorzieningen gehandicapten . We zeggen, we hebben in een aantal jaren zoveel geld overgehouden. We brengen inderdaad het bedrag omlaag. Het is een open eind regeling. Dus mocht er meer nodig zijn., dan zullen we op dat moment gaan overschrijden, maar voor de begroting kunnen we die omlaag brengen. Als u instemt met het ombuigingsplan betekent dat met name die zaken, die niet zozeer uitvoering zijn als wel begroting technisch inboeken, dat die doorgaan. Voor de echte uitvoeringszaken, beleidsmatige zaken zoals eerder toegezegd in de P en C cyclus. Bij een volgende mogelijkheid komen we bij u terug

 

Week van de eenzaamheid een vraag van de ChristenUnie, dat is een terugkerend fenomeen. Het is niet van ons, maar ik wil absoluut de voorzitter van Roob vragen om eventuele resultaten via ons aan u terug te koppelen. Het is inderdaad een prachtig initiatief.

Over gast van de raad kan de burgemeester kort zijn Zij geeft dat dat wanneer de raad iets wil organiseren, de raad daar zelf over gaat. Ook de griffie kan daarbij behulpzaam zijn.

 

Na schorsing wordt er ten slotte nog gesproken over het wijzigen/intrekken of handhaven van beide ingediende amendementen ondersteund door de gehele raad. Raadslid Gertjan Boels vertolkt hierbij de raad Boels:” Het werd al aangegeven. Het zou wel goed zijn om in het amendement wat jullie ingediend hebben de 146.500 euro vast te stellen en eveneens bij het amendement van De Pauw. We hebben daar over gesproken en gezegd, dat gaan we niet doen. Het bedrag is een richtinggevend kader. Dat willen wij gewoon, maar waar wij deze middag al mee zijn begonnen. We hebben gezegd; we willen gewoon, dat die kleine organisaties ontzien en zo staat het er ook . De kleine organisaties moeten bij deze bezuinigingen worden ontzien.. Dat vinden we gewoon raadsbreed. Dat neemt niet weg dat inderdaad bij die grote organisaties wat moet gebeuren. Daar zijn we het allemaal over eens. Om dat nu concreet vast te leggen gaat ons gewoon een brug te ver. Ontzie die kleintjes en neem dat richtinggevend kader mee. Daarmee willen we beide amendementen gewoon in stemming brengen.”

Klik hier voor het amendement.

 

Vaststelling van de plannen en amendementen

Hierna wordt de Voorjaarsnota met algemene stemmen vastgesteld. Bij het vaststellen van het Ombuigingsplan wordt door het aannemen van eerste amendement, de opbrengsten daarvan met 146.500 verlaagd.

Het amendement om niet te bezuinigen de presentjes bij geboorte en huwelijk en vernummering van de straten, wordt ook de hele raad ondersteund.

Het amendement om de bezuiniging die voorgesteld werd om 7000 euro op SKSV De Pauw word unaniem ondersteund.

Het Ombuigingsplan wordt met stemverklaringen van de GBS, de VVD, SP en D66 door de andere partijen unaniem ondersteund.

De Perspectiefnota wordt als richtinggevend kader voor de uitwerking met begroting met de eerdere consequenties uit het geamendeerde ombuigingsplan unaniem vastgesteld.

Top

27 juni 2016

Op deze vergadering wordt o.a.: de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Ingrid Sterenborg van de Christen Unie over de politie inzet besproken, het amendement van raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie over het familiegroepsplan overgenomen door het college en wordt op verzoek van raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie de raad aan de voorkant betrokken om invloed uit te oefenen op de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen.

Algemeen en informatief

Er zijn 20 raadsleden aanwezig deze avond. Bij ingekomen stukken reageert vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie op de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college. Sterenborg:”Allereerst willen we u bedanken voor de vlotte en zorgvuldig/uitgebreide beantwoording van onze vragen omtrent de politie inzet. Zoals duidelijk is geworden hadden wij zorgen over de aanrijtijden van de politie in de basispolitiezorg met name in de avond en nachtelijke uren in onze gemeente. Sinds dit voorjaar is er een extra politiepost in Ter Apel is gekomen, wat wij overigens begrijpen, deze is sinds 24/7 bemenst. Voor zover onze informatie strekt worden deze diensten hoofdzakelijk ingevuld door personeel van het bureau Stadskanaal. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van politie inzet. Er komen agenten van elders van het flexteam, die minder regionaal bekend zijn en niet alle ins en outs van dit gebied en haar inwoners kennen. Men name de onbekendheid va de agenten uit het flexteam baarde ons zorgen,  immers deze gebiedsvreemde agenten kennen niet alle wijken en wat minstens zo belangrijk is, ook niet de specifieke problemen van onze gemeente.

Naar aanleiding van uw beantwoording en een gesprek met de Unitschef van Ommelanden Oost hebben wij vernomen dat sinds de invoering van de politiepost dit voorjaar en nu e.e.a. is verbeterd en verbeterd gaat worden o.a. de invulling van de diensten. U geeft aan dat de agenten uit het flexteam stad Groningen en omstreken, die hier worden ingezet meer eigen worden in onze regio, maar het kost natuurlijk tijd en dat kan niet in 3 maanden optimaal zijn. Wij hopen dat deze lokale kennis op korte termijn weer op het oude niveau is. Ook geeft u aan dat de wijkagent de kennis heeft over dorpen en wijken, dat zij ook surveillancediensten draaien . Maar slechts 20% van hun diensten is ingepland voor noodhulp.

Verder hebben wij vernomen dat er in september geëvalueerd gaat worden, dit lijkt ons een goede zaak zodat daar waar nodig bijgestuurd kan worden. Dit zal ook ten goede komen aan het bureau te Stadskanaal. We blijven het volgen.

Burgemeester Galama is blij dat dat ChristenUnie tevreden is met de beantwoording. Galama: ”U trekt er een aantal conclusies uit, die ik niet helemaal met u deel. Dat heeft te maken met dat er voorheen een bureau in Stadskanaal /Vlagtwedde was qua basisteam, dat met elkaar functioneerde, Dat gebied is nu Ommelanden Oost . Daar is alleen de post in Ter Apel tijdelijk bijgekomen met alle aandacht. Maar we hebben het wel over een basisteam, wat functioneert in het hele gebied Team Ommelanden Oost Nationale Politie. Ook vroeger met het basisteam Vlagtwedde/Stadskanaal werden er regelmatig flexteams ingezet, extra inzet, projecten die uitgevoerd worden,  werden ook in het kader van de noodhulp qua inroostering in andere gebieden ook als er een incident plaatsvond, waar toevallig een eenheid uit een basisteam dichterbij was als vanuit ons eigen basisteam werd dat ingezet. We werken wel met politie en met professionals. Het is niet zo dat de veiligheid en de incident bestrijding alleen zinvol en zorgvuldig uitgeoefend kan worden, als die alleen gebaseerd is op de aanwezige kennis in deze regio. Daarbij hebben we teveel te maken met professionals. Dat we altijd een verbeterslag kunnen maken en dat we nu delen gezien de problematiek die we n Ter Apel hebben gehad binnen de regio met verspreiding van het team. Dat hebben we gedaan met de branden in Winschoten en die zelfde toezegging hebben wij ook als er een incident zou zijn in Stadskanaal. Dat er iets verbetert kan en mag worden, dat is altijd het geval. Ik zou niet willen spreken in het kader van zware gebiedsvreemdheid specifieke kennis en verbetering,  alleen als gevolg van lokale kennis. Ik vind, dat wij ons korps dan tekort doen In die situatie dus. Uw statement kan ik dus niet helemaal delen.”

Bij rondvraag wordt er nog gesproken over de stakingen bij de brandweer, de weelderige plantengroei en de defecte verlichting bij de pleinlijn en de asbestperikelen.

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.: Wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015.

Het CDA gaat akkoord met deze verordening. De SP wil alleen uitleg

Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie

Klik hier voor de bijdrage van Frits van der Heide

Klik hier voor de motie

De PvdA steunt de motie van de ChristenUnie en is blij met de inbreng van de Participatieraad. GBS wil ook de mensen zonder internet de kansen bieden om van deze regeling gebruik te maken.

 

Beantwoording wethouder Johan Hamster

Wethouder Hamster:” Wanneer gaat de afstemming met de andere domeinen plaatsvinden? De eerste afspraken dateren uit 2009 .In 2014 hebben we met al deze partijen via de kerngroep van ondersteunende zorgpartijen, die mee hebben gepraat over jeugdhulp en transitie arrangementen We zijn in Stadskanaal gewend met alle betrokken partijen regulier overleg te hebben. Onderwijs spreken we jaarlijks in een op overeenstemminggericht overleg rondom jeugdplan en het passend onderwijs. Veilig thuis spreken we zowel in de uitvoering als bestuursmatig op verschillende momenten. Eigenlijk wordt hier nu vanuit Den Haag voor ons bepaald wat goed is om te doen, terwijl dat eigenlijk al tijden aan het doen zijn. Ze hebben vanuit Den Haag ook bepaald, dat wij, dat in de verordening vast dienen te leggen. Communicatie met betrokkenen gaat via publiceren en dat gaat elektronisch.

Dan nu de motie va de ChristenUnie. Ik heb een beetje moeite met de eerste overweging waarin staat, dat er niets in de nadere regels genoemd staat, want dat is wel het geval. Het familiegroepsplan wordt in artikel 5 genoemd. U hebt wel een punt meneer van der Heide in die zin,  dat het actief er over communiceren en het aanbieden van ondersteuning als er om gevraagd wordt, dat wanneer dat van ons gevraagd wordt nog niet verwerkt hebben. Ik zou in die zin op die overweging na de motie gewoon over willen nemen en u de handreiking willen doen, dat bij de volgende aanpassing de nadere regels deze tekst op zullen nemen en tot die tijd gewoon te handelen volgens hetgeen u voorstelt.

Raadslid Frits van der Heide is ten slotte blij dat het amendement wordt overgenomen en wordt uitgevoerd zoals in de motie is verwoord en trekt daarom deze motie in.

 

Agendapunt 13.: Voorlopige jaarrekening 2015 en algemeen en financieel kader 2017 van Wedeka Bedrijven.

 

GBS kan met dit agendapunt instemmen. D66 heeft nog wat opmerkingen o.a. over het topinkomen van de heer Mug, maar kan wel instemmen met de jaarrekening. De PvdA is blij met de lagere bijdrage van de gemeente en heeft geen bedenkingen.

 

Vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:”

We hebben kennis genomen van de voorlopige jaarrekening 2015 en het financieel kader 2017 van Wedeka. We lezen dat in de toekomst Wedeka de begroting voor het 1 februari van het volgende jaar moet aanleveren. Op deze manier kan de raad haar zienswijze hierover indienen. waardoor de invloed van de raak kan worden versterkt, hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat wanneer de begroting in zo’n vroeg stadium moet worden opgesteld de nauwkeurigheid afneemt. “Tenslotte spreekt ze ook de complimenten uit voor Wedeka.

SP heeft alleen enkele vragen voor de wethouder. Het CDA waardeert het gevoerde beleid en stemt ook in.

Beantwoording Wethouder Boen

Hij is blij met de complimenten van de fracties voor het gevoerde financiële beleid. Wethouder Boen:” Meneer Mug gaat in december 2017 met pensioen zodat het probleem van zijn topinkomen dan wordt opgelost. Bj beschut werken is het op dit moment zo, dat de personen, die bij ons zijn binnengekomen via bijvoorbeeld het TDC, dat daar nog geen mensen bijzitten die aan de nieuwe eisen van dat beschutte werken voldoen. Mevrouw Klijnsma maakt zich wel zorgen over het beschutte werk en ook de SER heeft afgelopen week een rapport het licht doen schijnen, waarin wordt aangegeven, dat het belangrijk is om deze sociale werkvoorziening in beeld te houden en niet af te bouwen. We zijn prima in staat als het zich voordoet om gebruik te maken van de infrastructuur van de bedrijven om beschut werk aan te bieden. Dan moeten er wel mensen zijn die voor dit beschutte werk in aanmerking te komen. Zowel het realiseren van beschut werken als het realiseren van afspraakbanen, dat dat niet een zaak is van onze sociale werkvoorziening, maar dat dat een taak is enerzijds de gemeentelijke overheid en de werkgevers en ondernemers anderzijds.”

 

Agendapunt 14.: Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Groningen .

Het CDA vindt dat het goed gaat en spreekt zijn waardering uit voor het gevoerde beleid. De SP vindt het ook een goed stuk en kan instemmen met de beslispunten. De vrijwilligers blijken een zorgpunt. Er moet actiever worden geworven.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie: ”We hebben kennis genomen van de jaarstukken van de Veiligheidsregio Groningen. We kunnen instemmen met de begroting en 2017 en de jaarrekening 2015. U heeft een zienswijze opgesteld over de begroting van 2017, ook hier kunnen wij ons in vinden.”

GBS stelt o.a. de wachttijden aan de orde en onderschrijft de beslispunten en de zienswijze. De PvdA dankt de mensen van de brandweer voor hun inzet. De begroting en de jaarrekening zien er goed uit.

Beantwoording burgemeester Galama: ” We danken u voor de complimenten voor de professionals, vrijwilligers van de veiligheidsregio, die af en toe zelfs niet helemaal zeker zijn bij de taakuitoefening. Het is inderdaad een compliment waard. Aan het aantal vrijwilligers wordt aandacht besteed om de paraatheid op niveau te houden. Dit doen we continu. Dat er geld wordt teruggestort heeft voor onze gemeente betekend dat de jaarrekening 2015 95.000,- euro op konden nemen. De opkomsttijden van 15 minuten halen we niet en volgend jaar ook niet. De veiligheid werkt op dit moment heel goed en is aanwezig voor onze inwoners Er wordt meer risico gestuurd gewerkt. Dat betekent dat er meer regionaal wordt samengewerkt. Er is nu ook een jeugdbrandweer. Dit is goed om meer vrijwilligers te krijgen bij de brandweer.”

 

Agendapunt 15.: Financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen.

De SP vindt het goed dat er veel aan preventie wordt gedaan. De SP maakt zich zorgen over de wachttijden voor jeugdzorg en mensen met autisme. De PvdA kan instemmen, maar wil toch wel op de hoogte blijven van de eventuele financiële risico’s

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie is content met de goede financiële resultaten van het programma van de GGD en van het programma van de RIGG. Dijkstra: ” Bij het programma Gezondheid zal het de komende periode gaan over de implementatie van het bestuurlijk besluit over de koers van de publieke gezondheid en taken en de positionering van de GGD, zodat de regio en de uitvoeringsorganisatie gereed is voor 2018. Dit besluit zal eind 2016 door de gemeenteraden en het AB worden genomen. De ChristenUnie is van mening dat in het najaar van 2016, de kaders/plannen dienen te worden toegelicht door het college aan de raad, zodat onze raad over de koers, de taken en de positionering van de GGD nog zijn zegje kan doen en zo de invloed van de raad op de plannen van deze organisatie optimaal te benutten.

In de zienswijze wordt onzes inziens duidelijk aangegeven, dat het belangrijk is en blijft om betrokken te worden bij het toekomstperspectief, vanwege de onzekerheden die het meerjarenprogramma 2017-2020 kent met inhoudelijke en financiële risico’s en om de keuzes die nog gemaakt moeten worden.”

Het CDA heeft complimenten voor de wijze waarop zij geïnformeerd zijn. Zij onderschrijven de financiële stukken en de zienswijze.

Beantwoording wethouder Johan Hamster

De wethouder bedankt voor de brede instemming en geeft aan dat het roerige tijden zijn voor de PGNZ waar drie bestuurlijke opdracht langs elkaar heen lopen. Wethouder Hamster: ”Het zijn drie grote discussies: De koers van de gemeenschappelijke regeling als geheel; wat willen we er onder laten vallen en hoe moeten we het zien in het kader van het sociale domein. De koers van de GGD, met name de stad Groningen, met scherpe beelden over hoe zij hun wijkteams willen ontwikkelen en wat ze er al dan niet in onder willen brengen en ten derde. Hoe gaan we in 2018 door met de inkoop van de jeugdhulp. Dat zijn drie onderwerpen die nog rond deze zomer vol besproken worden en die wellicht tot besluiten zullen gaan leiden en die ook weer in de raad aan de orde zullen komen om uiteindelijk zult u gaan over een eventuele vormwijziging van de GGD en zult u de opdracht moeten gaan verstrekken om wederom een bepaald budget al dan niet in gezamenlijkheid al dan niet in solidariteit beschikbaar te stellen voorde jeugdhulp. Dus die discussie wordt op een gegeven moment inderdaad ook in de raad gevoerd. Hoe gaan wij verder na 20 18 met zowel de PGZ als met de GGD, als de jeugdhulp . Daar hangt ook de bestemming van het resultaat mee samen. De discussies worden op dit moment zo scherp gevoerd, dat we er van uit moeten gaan dat het wellicht structuurwijzigingen tot gevolg heeft en dat we inderdaad iets meer vet op de ribben hebben. Zaken moeten inderdaad niet te lang blijven liggen. Ik zal dat nog eens aan de orde stellen.”

Raadslid Dijkstra: ”Ik ben op zich tevreden met het antwoord van de wethouder, maar ik vroeg mij af of de vergadering die er aan zit te komen, waarin de raad invloed kan uitoefenen op de plannen van de GGD . U hebt zoiets aangegeven; misschien kunt u dat nog eens herhalen, wat precies de bedoeling is?” Wethouder Hamster:” De wet regelt de nodige dingen rondom gemeenschappelijke regelingen en verantwoordelijkheidsverhoudingen en ik houd altijd wel van verantwoordelijkheid goed scheiden. Daar waar de raad aan zet is om invloed uit te oefenen op een structuur bij een gemeenschappelijke regeling is dat zeker aan de orde en bent u gewoon aan zet en dan zullen we u ook in positie brengen. Ik hoor u als u zegt, we willen graag aan de voorkant invloed uitoefenen. Ik zal proberen u indien nodig daarvoor zoveel mogelijk in positie te brengen.

Top

11 juli 2016

Op deze vergadering vraagt de ChristenUnie duidelijkheid over de spoorverbinding, wordt het Centrumplan Stadskanaal met 13 tegen 7 stemmen vastgesteld, kan de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal doorgang vinden met steun van de hele raad en wordt tenslotte het bestemmingsplan Accaciahage en de jaarrekening 2015 met algemene stemmen vastgesteld.

Algemeen en informatief

De griffier Koen Willems legt bij het begin van de vergadering uit dat er problemen waren bij de accountantscontrole sociaal domein. Dit speelde in het hele land o.a. bij de sociale verzekeringsbank en de regionale inkooporganisatie het RIGG van de gemeenten. Vanmiddag zijn de stukken pas op de IPad gezet. Hij zet nog even uiteen waar de verschillen zitten.

Bij de ingekomen stukken wordt nog gereageerd op de invoering van het kind pakket . Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie maakt complimenten voor de wijze waarin het opgepakt is naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen van vorig jaar. Raadslid van der Heide: ”Het kind pakket wordt nu overal goed opgenomen en nu wordt er ook goed gecommuniceerd. Daarvoor onze complimenten. Ik zie in de folder wel een telefoonnummer staan, dat is van de gemeente .Ik neem aan dat die ook de coördinerende rol op zich neemt.” Wethouder Boen bedankt voor de gegeven complimenten voor de invoering van het kind pakket.

Ook over de brief van Jahn 2 van de basketbalvereniging; hun zorgen, over de te hoge kosten en de capaciteitsproblemen wordt nog gesproken. De wethouder is samen met Jahn 2 aan het kijken hoe er oplossingen kunnen worden gevonden Hij geeft aan de stand van zaken in een verslag na het reces naar de raad te doen toekomen.

Bij inlichtingen vanuit het college, vertelt wethouder Hamster, dat hij een positief bericht heeft naar aanleiding van de door de raad gestelde vragen over de onrust rondom het activiteitencentrum de Regenboog. Hij geeft aan, dat vanaf 1 juli NOVO de begeleiding van de cliënten over heeft genomen van LENTIS en dat de Regenboog in ieder geval een jaar blijft bestaan op de huidige locatie. NOVO zoekt ondertussen naar oplossingen om de huisvestingssituatie passend te krijgen, aldus Johan Hamster.

Bij rondvraag komen weer diverse zaken aan de orde, zoals o.a.: asbest onder de vloer, de business case Westerlee, de bouwplannen in de blauwe Stad, de herindeling en de hospice. ChristenUnieraadslid Frits van der Heide wil meer duidelijkheid over de spoorverbinding. Van der Heide :”Vandaag kwam een vraag voorbij van een burger, dat hij spoordelen zag liggen langs het spoor ergens bij Veendam. Arriva verwijst naar ProRail .ProRail geeft aan dat de spoorverbinding wordt doorgetrokken en dan verwijzen ze naar een oud persbericht. Dat is toch een mooie toezegging. Kunt u misschien verduidelijken hoe het zit?”

Wethouder Gosina Brongers:”Goed deze berichten te horen. Wij zijn nog steeds in overleg met de provincie. Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De provincie heeft aangegeven, dat het realisatiebesluit in deze bestuursperiode van GS wordt genomen. We zijn daar over in overleg.”

Wethouder Boen geeft aan dat op 19 september de business case Westerlee op de agenda staat van de raad. Over de ontwikkelingen van de hospice is nog geen nieuws binnen gekomen

Wethouder Gelling is niet blij met de bouwplannen bij Blauwe Stad, omdat onze bouwplannen daardoor onder druk worden gezet. Hij geeft aan dat er in een brief helder en duidelijk het standpunt van het college is weergegeven. Er wordt daar gebouwd voor leegstand in de regio, aldus de wethouder.

Er zijn 20 raadsleden aanwezig deze avond.

 

Besluitvormend met debat

Agendapunt 12.: Winkelcentrum Stadskanaal.

De PvdA vindt het een veelomvattend plan. Het is een plan met lef. De PvdA vraagt of alle winkeliers de mogelijkheid hebben om dit plan te laten slagen. Het CDA vindt dat we een goed functionerend winkelcentrum moeten hebben. We zijn daar samen verantwoordelijk voor. Het gaat wel om veel geld. Het CDA vindt het betrekken van mensen goed. De SP vindt het plan te ambitieus. Er zit te veel prestige in het plan. Zijn de betrokkenen wel voldoende gehoord? Deze partij is erg kritisch over het plan. Er wordt erg kritisch door de coalitiepartijen gereageerd op deze inbreng. Zo komt er niets van de grond in Stadskanaal. De SP blijft erbij, dat er te veel geld naar toe gaat. De meeste partijen vinden het toch goed, dat er eindelijk iets gebeurd. De VVD heeft veel vragen en wil meer zekerheid over de financiering. De inbreng is ook erg kritisch.

Vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “Het centrum van Stadskanaal kent momenteel wat gebreken, zoals al eerder genoemd is er veel leegstand, is er geen duidelijke looproute en het centrum is te lang gerekt waardoor bezoekers niet het gehele centrum bezoeken omdat de looproute momenteel te lang is. Naast deze gebreken heeft het centrum ook een aantal goede punten, zoals de zaterdagmarkt en de diversiteit van de winkels. Graag zien wij dat deze sterkte punten behouden blijven.

Het plan wat nu voorligt, kunnen wij grotendeels ondersteunen. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Het centrum moet compacter gemaakt worden en de uitstraling zal verbeterd moeten worden. Een leegstand van 17% is meer dan gemiddeld en de te verwachten stijging van de leegstand is zorgwekkend. Als gemeente hebben wij hierin een taak, niet om op de stoel van de ondernemers te zitten maar wel om onze rol te pakken om voorwaarden te scheppen en mogelijkheden te bieden. Het is belangrijk om met de ondernemers in gesprek te blijven, en zij met ons, om zo goed van elkaar te weten wat willen we en waar willen we naartoe. Als gemeente moeten we ons openstellen voor de ideeën van de ondernemers. De visie zal gefaseerd worden uitgevoerd zodat ook kan worden ingespeeld of wensen van bewoners en ondernemers. Het centrum zorgt voor 15% van onze werkgelegenheid een grote werkgever dus. Juist mensen met een opleidingsniveau MBO 2 die goed vertegenwoordigd zijn in onze gemeente is de detailhandel een goede werkgever.

 

Wij maken ons echter wel zorgen over de buslijn die gepland is op de huidige NAVO laan. Deze kan ons inziens negatieve effecten hebben voor de zaterdag markt. Kunt u ons vertellen hoe de nieuwe indeling van de zaterdag markt in deze plannen is? Want de markt is een van de sterke punten van ons centrum en dat willen wij graag zo houden. Ook kan dit negatieve effecten hebben voor de Albert Heijn, Theater Geert Teis, Grand café het Raadhuys, de parkeerplaats en het gemeentehuis. Deze voorzieningen worden door de aanleg van de busbaan ‘afgesneden’ van het centrum. Ook zal deze buslijn de ‘Groene Wig’ zoals deze in de plannen genoemd is splitsen. Al met al lijkt het ons niet verstandig om een nieuwe busbaan aan te leggen op de NAVO laan.

 

Wat betreft de financiering, we blijven het veel geld vinden. Het is goed dat er intentieovereenkomsten worden afgesloten tussen ondernemers en vastgoedeigenaren, zodat duidelijk is dat de visie breed gedragen wordt en men zich eraan conformeert. Dit is wat de ChristenUnie betreft een harde voorwaarde voor de cofinanciering!

Nog 1 vraag. Zijn de juridische consequenties goed afgedekt, ook nu we afzien van een inspraakprocedure”?

 

D66 is somber over het aantal winkelsluitingen en wil het sluiten van winkels laten uitrazen.D66 is het wel eens met de visie, maar wil meer zekerheid over de financiën van de private partijen. GBS is blij met dit plan, omdat sommigen het hoofd niet meer boven water kunnen houden Ook de werkeloosheid zal daardoor niet toenemen. Ook GBS wil wat meer waarborgen van de private partijen.” Fractie Mellies staan achter deze visie, maar wil dit geleidelijk uit gaan voeren.

 

Beantwoording wethouder Peter Gelling

Hij schetst eerst de hooflijnen van het proces. Deze visie daar is al vaak om gevraagd. We willen het centrum duurzaam en bestendig maken. Er zijn ook regionale afspraken gemaakt met Veendam, Winschoten en Hoogezand. Ook zijn er gesprekken geweest met de participatieraad en andere groepen. Het winkelcentrum is goed voor de werkgelegenheid van velen. Juist voor de scholieren op m.b.o 2 niveau is daar veel werk. Wij pakken dit samen aan. Het geeft een positief effect op regio. We zijn blij, dat deze visie door velen wordt onderschreven. Over de communicatie geeft de wethouder aan dat dat tijdens het hele proces zal plaatsvinden. Gelling:” Over de plaats van de buslijn is door de PvdA en de ChristenUnie een vraag gesteld. Zoals het op het kaartje staat is het een voorbeeld en niet een definitieve versie. Bij een deelproject worden de infrastructurele kanten altijd onderdeel en meegenomen. Te zijner tijd zullen we de diverse aspecten gaan bekijken .”Over de subsidies geeft de wethouder aan, dat we zullen boksen om dit voor elkaar te krijgen. Daadkracht en ambitie voor dit plan. Raadslid Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “We hebben toch al lang gevraagd, dat we dit op de agenda willen hebben? En nu zegt D66 het te vroeg te vinden. Dat kan ik niet goed rijmen.” De coalitie partijen ondersteunen deze inbreng. Gelling:” Er wordt goed gelet op de financiële situatie bij dit project.”

Tweede termijn.

Raadslid Sterenborg ChristenUnie :” We zijn nog benieuwd hoe het nu straks gaat met de markt. Bij beslispunt 5 vragen wij ons af het juridisch is afgedekt.”

Beantwoording wethouder Gelling in tweede termijn

De wethouder geeft aan dat de grote partijen, zoals de provincie en de centrumwinkeliers worden gevraagd een intentieverklaring te onderschrijven. Gelling:”Als we met concrete maatregelen zullen komen, waarbij de winkelier partij is willen we wel degelijk afspraken maken met de winkeliers.” Hij vindt het bedrag reëel en noemt plaatsen waar soortgelijke plannen nog meer kosten. Ook op de gevolgen voor de werkgelegenheid waarschuwt hij nog, wanneer we niets doen. Gelling:” De buslijn is nog niet definitief. Op het moment dat we verder komen in het proces dan beloof ik u dat wij daar op zullen terugkomen. Daar wordt u dan heel concreet over geïnformeerd.” De wethouder wil ook de omwonenden en betrokkenen informeren en hij wil ons ook rondleiden en een vergadering beleggen om ons te informeren. De leegstandsverordening zal worden toegepast bij het herbestemmen, aldus de wethouder. Op de vraag van mevrouw Sterenborg over de rechtsgeldigheid van de inspraak antwoord de wethouder bevestigend.

Bij de stemming is een meerderheid van de raad voor dit raadsvoorstel en stemmen de oppositiepartijen tegen.

 

Agendapunt 13.:Vaststellen integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal.

 

Het CDA wil Musselkanaal vitaal houden. Het plan gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking. Het CDA omarmt dit plan. De SP vindt het een mooi plan en is blij met de plannen voor het bouwen van nieuwe woningen.

Vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Voor ons ligt het stuk over de Integrale gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. De kern van dit concept is dat de oorspronkelijke lintbebouwing versterkt wordt. Hierdoor zullen de panden buiten het kerngebied leeg komen te staan, deze kunnen her bestemd, verplaatst of gesloopt worden. In de Florawijk worden woningen van mindere kwaliteit gesloopt en in lagere aantallen teruggebouwd. Op deze manier ontstaat er verdunning van de woningvoorraad, een effectieve manier om de toekomstige krimp op te vangen en verpaupering tegen te gaan.

Het lijkt ons goed dat bewoners kunnen meebeslissen over nieuwe beheerconcepten voor de leeggekomen panden en ruimte. De bewonersavond van 25 mei jl. over dit onderwerp was goed bezochte en constructieve avond.”

De PvdA vind het een voorbeeldproject, een goed plan en een kans voor Musselkanaal. De bewoners mogen zelf de open ruimte invullen en dat is goed. GBS sluit zich aan bij de positieve inbreng van de andere partijen. D66 is heel complimenteus over het plan.

 

Beantwoording Wethouder Gelling

Hij is blij met de complimenten en die zijn ook voor de partijen die hebben meegedacht. Iedereen vindt dit een goed plan, dan kan en mag de provincie niet achterblijven. Over de collectieve ruimte is de betrokkenheid van de inwoners gevraagd en daar heeft hij alle vertrouwen in. De communicatie met iedereen, maar ook met de raad wordt nog even genoemd door Gelling.

Tenslotte wordt dit voorstel unaniem ondersteund.

Agendapunt 14.: Vaststellen bestemmingsplan Stadskanaal Kern, Accaciahage

De SP gaat akkoord en de GBS ondersteunen dit plan. De PvdA en fractie Mellies blijven niet achter met hun ondersteuning. Het CDA steunt het voorstel ook en is positief dat niemand heeft gereageerd bij de inspraakprocedure.

Beantwoording wethouder Hamster.

Hamster: Hij is blij met de ondersteuning en zegt dat het kan, die twee verdiepingen. Daardoor komt er meer ruimte rond de school. Over de verkeerssituatie wordt nog overlegd met de betrokken inwoners, aldus de wethouder.

Agendapunt 15.Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 2015.

Raadslid Klaas Pals van D66,als plaatsvervangend voorzitter van de rekeningcommissie heeft vooraf nog een advies van die commissie over dit agendapunt. Pals: ”Zoals u weet heeft het dit jaar langer geduurd voordat de accountant een controleverklaring heeft kunnen afgeven. Dat komt doordat een verplichte review op de werkzaamheden, die de accountant heeft verricht en later werd voltooid. De rekeningcommissie is op 6 juli bijeengekomen om de situatie te bespreken. De accountant werd voor deze bijeenkomst uitgenodigd en heeft de ontstane situatie voor de commissie toegelicht. Inmiddels heeft de raad de controleverklaring ontvangen. Zoals geconstateerd gaat het om de verklaring met een beperking . De rekeningcommissie ziet geen aanleiding om opmerkingen te maken over de jaarrekening en het verslag 2015.”

Raadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: ”Voor ons ligt de jaarrekening 2015.U vraagt ons vanavond om het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 vast te stellen Een gedeelte van het voordelig saldo te weten 1 miljoen toe te voegen aan de reserve WMO, vanaf nu aan te merken als reserve sociaal domein en het resterende voordeel aan de algemene reserve toe te voegen. Ook wordt van ons dit jaar voor het eerst gevraagd om in te stemmen met de bevindingen in de paragraaf Interbestuurlijk toezicht. We hebben hier kennis van kunnen nemen, en zijn van mening dat hier op vele punten matig is gescoord. We hebben kunnen lezen welke maatregelen er genomen worden en zijn hierover positief zodat in de toekomst ook vaker “goed” kan worden gegeven. Vorig jaar is op initiatief van de SP en ChristenUnie een bestemmingsreserve opgebouwd voor de WMO, wij kunnen ons er in vinden dat dit nu “reserve sociaal domein” wordt en hier 1 miljoen aan wordt toegevoegd.

Ik wil verder gaan, om u en de organisatie te complimenteren met de duidelijke en correcte wijze van de verantwoording.

De accountant geeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening, behoudens het sociaal domein. De oorzaak hiervan ligt niet aan u maar is een landelijk probleem. Wij gaan ervan uit dat dit volgend jaar opgelost is. Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen goed is.

Verder hebben we nog enkele vragen: Pagina 21, 2e streepje in paragraaf Bestaand beleid: In totaal is €382.000 op het budget overgebleven. Een deel hiervan was bestemd voor de kosten van een doventolk, wijkteams en mantelzorgwaardering, daarnaast is het uitvoeringsplan WMO is niet volledig gerealiseerd, betekend dat er ook zorg achterwege is gebleven?”

Pagina 31, 2e alinea onder Decentralisatie Jeugdzorg: Het college onderzoekt of de in 2015 ontvangen ouderbijdragen terug gestort kunnen worden. Kan het college hier een toelichting op de stand van zaken over geven”?

De PvdA vindt het goed dat er een bedrag in het sociaal domein is gestort en stemt in met deze jaarrekening. Fractie Mellies gaat met alle beslispunten akkoord. De SP heeft nog een vraag over de pensioenen en over de kosten van de raad. Ook de SP kan het ondersteunen. Het CDA is blij met de positieve jaarrekening. De toevoeging van 1 miljoen aan het sociaal domein ondersteunt het CDA. GBS geeft complimenten voor het positieve saldo van ruim 3 miljoen en kan instemmen.

Beantwoording door wethouder Johan Hamster.

Hamster:” De ChristenUnie had ook nog twee vragen. Is er nu zorg achterwege gebleven? Het is een hoofdlijn die ik nu wel wil benoemen. De reden dat u zolang hebt moeten wachten op de accountantsverklaring is omdat er inderdaad een aantal zaken nog wat schimmig waren. Waarom was dat; omdat heel Nederland volledig in het teken heeft gestaan bij de decentralisatie van de zorg continuïteit. Eerst zorgen dat die zorg geregeld was en de accountant zei het bij de rekeningcommissie en de verantwoording komt later wel. We hebben er last van gehad, dat het vertraging heeft opgeleverd ook in Stadskanaal. Als ik terugkijk op wat wij gepresteerd hebben, dan is de belangrijkste prestatie, dat de zorg gecontinueerd is geweest. Dus nee mevrouw Sterenborg er is geen zorg achterwege gebleven. Wat we nog niet hebben gedaan met het budget wat er staat, waar ik u vorige week o.a. over geïnformeerd heb, is bijvoorbeeld het aanstellen van die verbindingsfunctionaris. Met het WMO uitvoeringsplan de versterking van de nulde lijn is er geen zorg achterwege gebleven . Wij hebben alleen nog niet alle, dingen in de zorg gedaan, die wij wel in het programma hebben staan voor de komende tijd. Daar hebben we wat geld aan overgehouden in dat miljoen. De ouderbijdrage van de sociale verzekeringsbank, hebben we inmiddels uitgezocht. Het is technisch mogelijk, maar we hebben nog niet het besluit genomen, dat we dit ook gaan doen. Dat besluit daarover staat voor na de zomer op het programma. Verder hoorde ik complimenten.”

De gehele raad stemt ten slotte in met deze jaarrekening en het jaarverslag over 2015. De Burgemeester wenst iedereen tenslotte een goede vakantie toe en verwacht ons op 19 september terug op deze plek.

Top

7 november 2016

Vanavond wordt de Najaarsnota 2016 en de Programmabegroting 2017 behandeld met 22 raadsleden. We hebben een goede reservepositie en we moeten willen blijven streven naar structureel sluitende begrotingen. De ChristenUnie dient een motie met betrekking tot de 1% boven trendmatige verhoging van de OZB. De ChristenUnie steunt ook de motie van het CDA om het groenonderhoud een impuls te geven. Deze beide moties worden aangenomen.

ALGEMEEN EN INFORMATIEF

Bij de vaststelling van de agenda wordt afgesproken om alle twee agendapunten in een keer te behandelen.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 9 : Najaarsnota 2016 en Agendapunt 10: Programmabegroting 2017.

Het CDA vindt het een goed document en complimenteert het college hiermee. Er is een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Onze spaarrekening is voor incidenten. De lastendruk blijft gelijk gelukkig; ook in de toekomst? Ook heeft het CDA nog enkele vragen. We hebben al veel gerealiseerd. De opvang van asielzoekers is goed.

De SP vindt dat de gemeente aan het potverteren is. De vele miljoenen voor het centrumplan is de SP niet tevreden. Raadslid van Beek van de ChristenUnie :”Ik zeg u dat we niet aan het potverteren zijn, maar werken aan een gedegen voorziening voor Stadskanaal Er zijn meerdere voorzieningen gerealiseerd en volgens mij bent u daar wel van op de hoogte.” De SP wil alle zwembaden openhouden ondanks dat de SP wil bezuinigen op stenen. De SP bedankt de ambtenaren ook voor het geleverde werk.

Klik hier voor de bijdrage van vice fractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie: “Programma Begroting 2017 en Najaarsnota 2016”

De motie van de ChristenUnie over OZB, die ook mede ingediend wordt het CDA, de PvdA en Gemeentebelangen. Klik hier voor de OZB Motie.

De PvdA ziet behoorlijk opgelopen lasten. De begroting sluit wel positief, maar de rek is eruit. De gemeentelijke lasten stijgen toch niet door de daling van de afvalstoffenheffing. Ze maken zich zorgen over het schoolverzuim. De windmolens lijken wel door te gaan.

Gemeentebelangen ziet wel economisch herstel in Nederland. We moeten voor de vierde maal rigoureus schrappen. Het kan niet anders, maar gelukkig blijven we de goedkoopste gemeente van de provincie Groningen. Er is gebrek aan betrokkenheid in het herindelingsproces. De komst van de spoorlijn duurt veel te lang.

De VVD waardeert het geleverde werk. De VVD is tegen de verhoging van de OZB .Hij heeft een kritisch betoog over de begroting. Ook over de voortgang van de spoorlijn is hij erg kritisch. Nijenbanning krijgt nogal wat tegengas van de coalitiepartijen.

D66 vindt dat er wel een greep uit de kas is gedaan. De communicatie naar de burger is goed. D66 vindt dat alle buitenbaden open moeten blijven. Cultuur voor kinderen vindt zij ook belangrijk. Het creëren van banen vinden zij ook belangrijk. Over de vermindering van het aantal stembureaus is de partij kritisch. Hij deelt ook nog complimenten uit over de sluitende begroting.

Fractie Mellies ziet een structureel sluitende begroting. De begroting laat weinig ruimte voor eigen beleid. Hij geeft complimenten voor de sluitende begroting. De partij wil dat het college meer gaat turen bij het achterstandenbeleid. Ook de werkgelegenheid heeft de aandacht van fractie Mellies. Er moet een positief imago komen. De wil is er wel maar nu de weg.

Beantwoording College

Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie

Hij schetst kort de financiële positie van de gemeente. Hamster: ”Die is gezond. Inkomsten en uitgaven zijn in balans. De reservepositie is voldoende. Met die vaststelling moeten we concluderen dat het niet zonder slag of stoot is gebeurd en dat die status geen vanzelfsprekendheid is. Om gezond te blijven bezuinigen we al gedurende het afgelopen decennium. Van 2010 tot 2019 en als we naast de drie ombuigingsplannen ook de ingrepen in de voorliggende begrotingen meerekenen, is het totaal inmiddels ruim 13 miljoen. En door al die ingrepen kennen we nu een balans tussen inkomsten en uitgaven en hebben we zelfs de mogelijkheden om hier en aar nog te investeren. Ondanks al die ingrepen kennen we nog een ruim voorzieningen aanbod, lage lasten, en de ruimte om te investeren. Niet potverteren, maar investeren. Dit decennium kenmerkt zich voor Stadskanaal dat we keuzes maken. Maar wel gericht op behoud en versterking en ontwikkeling. Gericht op, wat het college betreft op meer werk, werk, werk, werk. Welke zaken doen we wel en welke doen we minder en welke doen we niet meer? Welke projecten doen we het eerst en welke prioriteiten leggen we lager? De afgelopen jaren gingen vaak over onzekerheden . We wisten niet wat ons te wachten stond. We dachten structurele ruimte te creëren, die binnen korte tijd weer verdwenen leek te zijn, door met name grillig verloop in rijksvergoedingen en beleid. We moeten scherp blijven. De overschoten zijn niet groot op een begroting met een omvang, die wij nu hebben. Die OZB verhogen doen we niet lichtzinnig. Elke suggestie, als het is een sluitpost, werp ik verre van mij. We hebben al 10 jaar geprobeerd de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Over de volle breedte proberen we bij alle taken die we aan het doen zijn, te sparen en scherp te zijn. Maar de steen is uitgeknepen wat betreft die uitgaven. Wat we nu zagen is doordat de andere gemeentelijke lasten daalden, we nu een mogelijkheid kregen om het relatief pijnloos voor onze inwoners door te voeren. Het moment om het nu te doen maakt dat het voor en zeer groot gedeelte van onze bevolking nagenoeg ongemerkt zal gebeuren. Sterker nog de inwoner is gewoon goedkoper uit volgend jaar. Minder lasten in 2017 dan in 2016.En mensen die volgend jaar el iets meer betalen zijn nog altijd nog goedkoper ut dan de gemiddelde inwoner in welke gemeente dan ook in het noorden van het land.”

Hamster:” Er is een amendement ingediend om de meerjarige boven trendmatige verhoging voorwaardelijk nog niet door te voeren We kijken hoe het er volgend jaar voor staat om te kijken of onze positie gelijk gebleven of verbeterd is. Overweeg dan college of die OZB verhoging nog nodig is. Ik ben heel blij dat u hem voorwaardelijk hebt gemaakt, zodat we daar volgend jaar een wijs besluit over zullen nemen. De toevoeging is, dat wij erg voorzichtig zullen zijn met het terugbrengen van onze structurele inkomsten. We hebben niet voor niets die verhoging toegepast, omdat wij menen, dat die heel hard nodig is.”

Wethouder Johan Hamster: ”De ChristenUnie stelde een vraag over de ondergrens van de algemene reserve en of die niet omhoog zou moeten nu zowel de begroting als de mate waarin we risico’s gaan lopen, gestegen zijn. Dat is op zich een interessante vraag. De vraag is wel of het een goed moment is om die te beantwoorden. U weet allemaal wel dat we in een herindelingsdiscussie zitten. Daar worden de financiële posities van de verschillende gemeenten met elkaar vergeleken. En wellicht vindt er een harmonisatie plaats, zodat het op dat moment heel logisch is bij de vorming van een nieuwe gemeente om een nieuwe ondergrensvorm voor de gemeente te bepalen. Als we zelfstandig door zouden gaan als gemeente Stadskanaal, dan zullen er meer vragen gesteld moeten worden. Over de organisatie en hoe gaan de om met onze samenwerkingsverbanden en met onze financiën. Wat vinden we als zelfstandige gemeente van onze ondergrens. Ik zou die vraag dus even naar de toekomst willen schuiven totdat we weten hoe de situatie er uit zal zien”

Bij onderwijs gaat wethouder Hamster in de beantwoording in op opmerkingen van de raad over de bouw van de Accaciahage en het onderwijsachterstandenbeleid aan de burgers van Stadskanaal en over het leerlingen verzuim. Hamster: ”De indruk die ik heb, dat we een stevig team leerplichtambtenaren hebben, die goede contacten hebben met de scholen, doordat inderdaad ook op tijd gemeld wordt, zodat en nu kom ik bijna bij het volgende punt waar ik naar toe wil dat we er ook op in kunnen zetten. De beweging, die we nu aan het maken zijn is de positionering van het team leerplicht, fysiek ook in ons Centrum voor Gezin en Veiligheid. Verzuim op zich kan een symptoom worden van een andere problematiek, dat het thuis niet gezellig of veilig is. Dus moet de link ook heel snel gelegd worden naar de bredere jeugdzorg en dan komen we bij de vraag van de ChristenUnie. Er werd bijna een direct verband gelegd met vechtscheidingen . Ik zou het in een breder verband willen zien, zoals hier in de raad meer over gesproken is. Over de sociaal economische situatie in dit gebied. Een op de 7 kinderen heeft in onze gemeente een vorm van jeugdzorg. Wat we ook weten dat van die 1 op de 7 niet zelfstandig of volledig thuis kan wonen, Het wordt ook wel erkend, dat we in ons gebied daarom ook wel veel zorg moeten leveren. Vechtscheidingen, daar hebt u een jaar of twee geleden een motie over ingediend. Op dat moment hebben we daar speciaal op ingekocht om daar wat aan te kunnen doen als gemeente. Gezinscoaching is opgeplust. Er zijn pakketten ingekocht bij aanbieders, die daarin gespecialiseerd zijn.’ Een kies kinderen in echtscheiding situaties.’ Een vorm van jeugdhulp. die ingezet wordt in echtscheiding situaties. De volgende stap, die we zouden moeten maken is al een stap eerder . Wellicht relatieondersteuning, het is een landelijk item en moet voorkomen, dat echtscheidingen vechtscheidingen worden. Dat we dus meer in het preventieve gaan zitten en dat zijn ook speerpunten voor de komende jaren.”

Over Werk en inkomen Hamster:” We voeren het uit zoals is afgesproken.”

 

 

Wethouder Gosina Brongers

Over de spoorlijn heeft bijna iedere fractie wel opmerkingen gemaakt, aldus de wethouder. Brongers: ”Er is nog geen zicht op de uitwerking en de afronding van de planuitwerkingsfase. Er worden wel stappen gemaakt. In de perspectiefnota hebben we de spoorlijn naar Emmen nog als prioriteit aangemerkt. We hebben nog geen concrete plannen op de plank liggen. De gemaakte afspraken zijn er nog steeds over het Philips terrein. Mijn voorkeur gaat uit naar eerder realiseren dan 2027. Over het groenonderhoud het volgende. Zoals eerder toegezegd worden de uitkomsten van de evaluatie van de schouw aan u voorgelegd in december. Wij hebben nog ruim 3 miljoen beschikbaar voor het onderhoud in 2017.

 

Wethouder Boen

Boen:” Er staat inderdaad een bezuiniging van anderhalf procent op de bibliotheek. Wij zijn uiteraard met partijen, die met laaggeletterdheid betrokken zijn, dat is de bibliotheek en dat is ook de stichting “Lezen en Schrijven” in gesprek over het uitvoeren van activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid en dat heeft niet alleen met taal te maken, maar dat heeft ook te maken met digitale vaardigheden. En wij schatten in, dat die activiteiten, we zijn daar voortdurend over in gesprek, doorgang vinden en dat die niet in gevaar komen ten gevolge van de korting van anderhalf procent. Binnen het programma “Kans van de Veenkoloniën’ is er een programmalijn participatie. En een onderdeel van die programmalijn is taal en lezen, laaggeletterdheid in de bredere zin en dat betekent, dat ook in dat kader er activiteiten zullen worden gepland op dit thema. Er zijn opmerkingen gemaakt door de ChristenUnie over mantelzorg. Er wordt gezegd 90% wordt niet besteed van het budget. We hebben vorig jaar een kleine 20% van de mantelzorgers kunnen bereiken. Dan hebben we het over het aantal wat statistisch was geprognosticeerd. Voor dit jaar geldt dat er en toename is van 50% Dat betekent dat er nu een kleine 30% van de mantelzorgers zich heeft geregistreerd. Daarmee doen we het in vergelijking met landelijke cijfers niet eens zo slecht, want daar ligt het percentage op 25 %.Het moge duidelijk zijn dat we voor het komende jaar wat extra activiteiten uitvoeren om mantelzorgers zoveel mogelijk benaderen, informeren en ze aan te zetten om zich te laten registreren. We gaan daarom ook extra aandacht besteden aan de jonge mantelzorgers. Het is nog te vroeg om na te denken over een ander beleid . Uiteraard denken we wel na over de mogelijkheid, hoe we het beschikbare bedrag zo goed mogelijk ten goede laten komen aan de doelgroep” Van Beek ChristenUnie: ”Ik begrijp dat u wel een toezegging doet, dat u een grotere inspanning gaat verrichten om die mantelzorgers te bereiken? ” Boen: ”Ik ga de jonge mantelzorgers beter in beeld brengen en we gaan afspraken maken met Welstad om juist die doelgroep in beeld kunnen krijgen” Ook wordt nog gesproken over het onderhoud van de zwembaden

Wethouder Gelling

Over het windpark Oostermoer reageert de wethouder op opmerkingen van diverse fracties van de raad. Gelling: ”We zijn aan het onderzoeken of we vanuit een volkshuisvestelijke opgave kunnen opkomen voor de belangen van onze inwoners, aangezien wij hebben gezegd, dat in onze beleving zij in hun woon en leefklimaat zullen worden aangetast, zijn we aan het onderzoeken in hoeverre een volkshuisvestelijke procedure mogelijk is. Dat proberen we in beeld te brengen en daar zijn we nu mee bezig. Dan de opmerkingen van de ChristenUnie met betrekking tot compensatie. In reactie op het besluit van de minister hebben wij aangegeven dat compensatie bij daadwerkelijke realisatie ruimhartig aan de orde moet zijn. Er is hier overleg, zowel met de kamerleden als ook met gedeputeerden van Groningse en Drentse zijde en hebben we ook overleg met onze buurgemeenten. We kijken daarbij of we gezamenlijk kunnen optreden. We zijn het helemaal met u eens, dat compensatie aan de orde moet komen en dat heeft alle aandacht en wij zetten ons daar op in, om ons daar hard voor te maken.

Burgemeester Galama

Over sociale media wordt ook nog gesproken en de burgemeester geeft aan dat er geen extra mankracht beschikbaar wordt gesteld. De huidige communicatiemedewerkers kunnen de communicatie goed verzorgen. Ze spreekt ook nog over de initiatieven, die er zijn om als bedrijven meer samen te werken in de regio. Verder is ze enthousiast over vestiging van nieuwe bedrijven in de gemeente Stadskanaal. Het zal nooit af zijn t.a.v. de werkgelegenheid.

De Tweede termijn

De ChristenUnie heeft de motie van het CDA om het onderhoud van groen een extra impuls te geven van 200.000 euro, mede ondertekend. Klik hier voor de Grijs/Groen Motie.

De motie van de ChristenUnie wordt met 6 stemmen tegen aanvaard en de motie van het CDA wordt tenslotte met een tegenstem aanvaard.

De Najaarsnota wordt zonder tegenstem aanvaard.

De Programma - Begroting 2017 wordt vastgesteld met alleen de tegenstem van de VVD. Met 21 stemmen voor en 1 stem tegen wordt deze daarna aangenomen.

Top

19 december 2016

Deze laatste raadsvergadering van 2016 gaat het vooral over het vaststellen van regelingen en verordeningen en de APV. De ChristenUnie kan als enige partij niet instemmen met hoofdstuk drie, die gaat over de prostitutie. Als laatste punt wordt de Decemberwijziging 2016 vastgesteld. Na twee uur vergaderen sluit de burgemeester deze vergadering.

Algemeen en informatief

Bij de lijst met toezeggingen doet wethouder Brongers uitgebreid verslag van de plannen voor de Biovergister. Ook belooft ze dat we als raad nog een werkbezoek gaan brengen en dat er een communicatieapp wordt geïntroduceerd om bij klachten sneller te kunnen communiceren.

Bij inlichtingen van het college doet wethouder Boen mededelingen over het vervoer met de taxi van ouderen die daar gebruik van maken middels de taxi pas. De tarieven zijn verhoogd per 1 januari. Voor de mensen, die een taxi pas in bezit hebben en gebruik maken van de taxi hebben vanaf 1 januari een meevaller, omdat de verhoogde tarieven nog niet zijn doorgevoerd door communicatiestoringen.

De burgemeester vertelt nog, at er 24 hectare zonnepanelen zullen worden gerealiseerd in Stadskanaal in aansluiting op de mededeling van wethouder Gelling over het misschien aannemen van een motie in de Tweede Kamer om het aanleggen van een windmolenpark in de wacht te zetten.

Dit scheelt ook werkgelegenheid, want het is een investering van 18 miljoen en het zal zeker onderhoud vergen, wat dan ook weer werkgelegenheid oplevert

Bij rondvraag vraagt raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie, naar de stand van zaken betreffende het snel internet in de gemeente Stadskanaal en wat de gemeente er nog aan gedaan heeft qua acties, omdat deze week de sluitingsdatum is voor de belangstellingsregistratie.

Vicefractievoorzitter Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie:”Raadsbreed zijn er zorgen over het ziekenhuis Refaja. Het CDA heeft hier vorige week schriftelijke vragen over gesteld en de PvdA heeft hier over geflijerd afgelopen zaterdagen ook vanuit de bevolking en het personeel horen we dat er zorgen zijn. Als verloskunde uit het Refaja verdwijnt, heeft dit naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen voor de kinderafdeling. Afgezien van dit feit heeft het ook gevolgen voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. En zoals u begrijpt houdt dit ook de ChristenUnie bezig. Kunt u vertellen wat voor acties het college neemt of heeft genomen? ”

Dit punt van de ChristenUnie over Refaja wordt door alle raadsfracties ondersteund.

Beantwoording college.

Wethouder Francis Boen over het Refaja: ”We zijn 24 november door de raad van bestuur geïnformeerd over het feit, dat het project van locatieprofilering liep en dat betekende, dat de raad van bestuur met de medewerkers zich gaat beraden hoe de zorg het best gewaarborgd kan worden op de verschillende locaties van de Treantgroep. Het zal u duidelijk zijn dat hetgeen wij daar gelezen hebben, dat dat vraagt om een reactie van het college. Die reactie zijn wij op dit moment aan het schrijven. Vorige week heb ik contact gehad met Guus Bruins over de zaak zoals die zich op dit moment ontwikkelt. Het is absoluut duidelijk, dat men zich bij de zorggroep zich bewust is van het feit, dat de raad grote zorgen heeft over de mogelijke beperkingen van het aanbod van dit ziekenhuis. Die zorg heeft ook te maken met het werkgelegenheidsaspect en wat er door het ziekenhuis kan worden aangeboden voor onze regio.” Hij belooft om weer contact op te nemen met onze buurgemeenten en zegt ook dat het duidelijk is waar wij samen voor staan.

Brongers over snel internet:” Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen voor de belangstellingsregistratie hebben wij met de dorpsbelangen om de tafel gezeten en gekeken wat de stand van zaken is. Ook is er gekeken of er nog extra actie nodig was om de belangstelling nog te doen toenemen. Er is ook nog besloten nog een brief te zenden naar en een oproep te doen aan degenen, die zich nog niet hadden aangemeld. We zijn ook in afwachten van 21 december, want dat is de sluitingsdatum, waarop marktpartijen bij de provincie kunnen inschrijven “

 

 

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 :Besluit Wet Markt en Overheid, algemeen belangonderzoek Spoordok, afhandeling bezwaarschrift

Inbreng raadsfracties

De PvdA, de ChristenUnie, de SP, GBS en de VVD stemmen in met de beslispunten. Het is een helder onderzoek volgens deze partijen. De fracties vinden het raadsvoorstel een goed onderbouwd stuk. De partijen hopen op een goede afronding. Alleen D66 blijft bezwaren houden.

Beantwoording wethouder

Wethouder Brongers is blij met de instemming van de raad met dit raadsvoorstel. Zij gaat de maximale termijn van 72 uur staan op de camperplaats handhaven, ook tijdens de Snikkeweek.

Agendapunt 13.Verordening gemeentelijke belastingen 2017

Inbreng raadsfracties

 

Alleen de PvdA reageert en complimenteert het ambtelijk apparaat,  dat de cijfers op tijd zijn aangeleverd .

Agendapunt 14: Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal

Inbreng raadsfracties

De SP is tevreden over deze verordening, maar vraagt zich af of spontane demonstratie wel kunnen met deze regels

Het CDA vindt dat er veel duidelijkheid is. Het CDA vraagt zich wel af of de activiteiten in hoofdstuk drie beschreven eigenlijk willen hebben in de gemeente. Het CDA concludeert dat de regelgeving zoals het hier is verwoord goed is omschreven, maar hamert wel op handhaving.

De PvdA snapt ook wel dat spontane acties wel moeten kunnen, maar heeft verder geen opmerkingen.

Raadslid Bert van Beek van de ChristenUnie wil het allen gaan hebben over artikel drie. Van Beek: ”In eerste instantie dacht ik even, dat de heer Maarsing ook wat mij betreft de goed kant op zou gaan. Maar helaas concludeer ik dat hij toch weer wat bijdraaide en het eigenlijk allemaal wel goed vindt wat er in staat.” raadslid Maarsing geeft aan dat het om het standpunt van de CDA-fractie gaat en dat het vooral goed zou moeten worden geregeld. Het betekent dus dat hij er eigenlijk anders in staat. Van Beek: ” Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele activiteiten. Het valse beeld van vrouwen die vrijwillig hun diensten leveren wordt, tegen alle signalen in, in stand gehouden. In werkelijkheid gaat het om een nachtmerrie van uitbuitingen en verkrachtingen. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid. En dan vinden wij het toch wel vreemd, dat wij een aantal zaken gaan regelen in een APV, terwijl de wet regulering prostitutie er nog niet eens door is in Den Haag. Wat dat betreft vinden wij dat het college wel wat op de zaken vooruit loopt. En meneer Maarsing, ik moet u na geven, er staan natuurlijk ook dingen in ter bescherming van de dames, maar u begrijpt, dat wij tegen het fenomeen prostitutie zijn. De ChristenUnie zal graag een einde zien aan deze vorm van moderne slavernij en wat ons betreft kan het hele artikel drie uit de APV wel worden geschrapt. Wij willen geen prostitutie in Stadskanaal. Wat ons betreft dus naar een nuloptie en niet zoals nu mogelijk is, twee prostitutiebedrijven, dan welk escortbureaus. Dat er geen aanvragen zijn stemt ons natuurlijk tevreden. We hopen natuurlijk zeker, dat het zeker zo blijft. Wij realiseren ons wel dat niet de gehele raad er niet zo over denkt maar willen wel ons geluid laten horen en opkomen voor hen die dat niet kunnen. “

De PvdA heeft bezwaar, dat er nu wordt geïmpliceerd, dat de rest van de raad niet zou opkomen voor vrouwenrechten en voor de bestrijding van vrouwenhandel en mensenhandel. Van Beek: ”Het is niet mijn bedoeling geweest om dat te insinueren. Het is meer mijn bedoeling geweest omdat een mogelijke meerderheid van deze raad akkoord gaat met de invulling van artikel drie. En om nog even terug te komen op de heer Maarsing en anderen, dat hij zegt van handhaven, dat heb ik u twee of drie keer horen zeggen. . Als ik kijk naar dames die gedwongen worden in een thuissituatie hun diensten te verlenen, waar dus geen toezicht is, waar zelfs geen vergunning voor afgegeven behoeft te worden, dan denk ik, dat het heel lastig wordt en dan roep ik bij dezen de portefeuillehouder op om dat te regelen.”

Beantwoording burgemeester Galama

Burgemeester Galama:”Het schept wel duidelijkheid voor de gebruikers. Het draait met name om hoofdstuk drie . In die zin begrijp ik het principiële standpunt van de fractie van de ChristenUnie. Ik begrijp ook de behoudenheid van de bijdrage van het CDA. Aan de andere kant denk ik, dan zou u, tenzij u zegt we hadden, dat nooit op moeten nemen. Maar we hebben het ten opzichte van wat er voorheen in de APV stond allen maar aangescherpt in die zin. Daar werd gesproken over twee prostitutie bedrijven. seksbedrijven, waarin we eigenlijk de ontwikkeling, die doorgegaan is van escortbedrijven e.d. buiten beschouwing lieten . Daar waar het plaats zal vinden, kan het alleen op basis van de vergunning en de gestelde randvoorwaarden. We hebben het eerder aangescherpt. Als het in Den Haag niet scherper wordt gesteld en we zien wel de consequenties van mensenhandel, dan gaan we het alvast zelf regelen. Gebeurt het zonder vergunning, dan kunnen we ook optreden. Ik ben wel blij dat ik er iets mee kan doen van de andere fracties als dat nodig is. Het houden van een spontane actie is in goed overleg is nog steeds mogelijk, aldus de burgemeester”

Raadslid Van Beek van de ChristenUnie:” De ChristenUnie gaat niet akkoord met hoofdstuk drie. Ik denk dat daar wel even een van aantekening mag worden gemaakt. Met de rest van de verordening kunnen wij instemmen”

 

Agendapunt 15: Financieel kader

Dit agendapunt passeert zonder inbreng de revue en wie zwijgt stemt toe.

Agendapunt 16: Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2017

Inbreng raadsfracties

Het CDA stemt in met dit programma. De PvdA vindt het een goed stuk en is tevreden over de verdeling van de kosten bij de asbestsanering. De SP heeft nog een paar vragen over deze nota.

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie vindt dat er op en goede manier wordt geanticipeerd op de groei van het aantal leerlingen op de Zandtange in Mussel, door een vergoeding toe te kennen aan de door het schoolbestuur voorgefinancierde capaciteitsuitbreiding van deze school. We feliciteren hen daarmee. Okko Dijkstra:” Bij het verhelpen van de constructiefout in de Meester Neuteboomschool vindt de ChristenUnie het verstandig om met het schoolbestuur in gesprek te gaan voor het opstellen van een nieuw toekomstperspectief. Vanwege de leeftijd van de accommodatie is het perspectief immers niet gericht op instandhouding van deze accommodatie. Het is wel belangrijk dat u aangeeft, indien het echt noodzakelijk is, delen van het te gaan herstellen.

Ten aanzien van de asbestsanering en het verbeteren van de brandveiligheid van het schoolgebouw aan de Engelandlaan( Ubbo Emmius) is het te prijzen, dat ze de kosten van de asbestsanering hebben voorgefinancierd. Goed dat de herstelwerkzaamheden grotendeels worden bekostigd met 200.000,- euro bijdrage van Noorderpoort en de eigen bijdrage van Ubbo Emmius van 50.000.- euro.

Ook bij de Piet Prinsschool is de asbestsanering voorgefinancierd en wordt het met dit voorstel gefinancierd door de gemeente. Het gaat om een levensduur verlengende renovatie van de onderwijsaccomodatie, waardoor constructiefouten worden hersteld.

De instemming van de schoolbesturen van het programma en overzicht 2017 is verkregen, zodat we kunnen constateren, dat er voldoende draagvlak is. Onze fractie gaat akkoord met de genoemde beslispunten.”

Beantwoording wethouder Hamster

Wethouder Hamster: ”De Neuteboomschool heeft inderdaad een lekkage. Die vindt zijn grond in een constructiefout va het dak. Wij weten inmiddels ook dat de school er tegenover een compleet andere vraag heeft in gediend .n.l. die groeien uit hun jasje. En het is heel logisch om, die vragen met elkaar te verbinden, . Wat gebeurt er in Maarsveld en waar komt u als raad voor te staan. Om het perspectief nog breder te trekken. Wij hebben heel veel scholen uit de jaren 50 en 60 en nog ouder. In de Hagenbuurt zijn we nu een paar aan het aanpakken en hebben hier en daar een aantal scholen al bij de tijd gebracht, zoals de Willibrordschool en de Heilige Hart school. Op de Zandtange in Mussel kan er weer een hele tijd tegen. Ze zien er weer prachtig uit. We hebben als college gezegd. We moeten 2017 besteden om die scholen nog eens goed tegen het licht te houden en in de tijd weg te zetten waar we voor komen te staan. De Neuteboomschool is urgent, dus daar moeten we volgend jaar wel een besluit over nemen wat we ermee gaan doen. Maar het is ook wel wijs voor u om ook in financieel perspectief om te kijken naar welk moment we voor bepaalde keuzes komen te staan. Maar ik houd de urgentie van de Neuteboom wel in het achterhoofd. Als er situaties ontstaan, die schadelijk zijn voor de kinderen en voor het personeel dan vraagt dat om nog snellere actie. ”Over de Zandtange zegt wethouder Hamster: ”Wij hebben bepaald aan welke normen de Zandtange zou moeten voldoen en waar ze recht op hebben bij de huidige groei. De school heeft er meer in geïnvesteerd, dan wij hen geven. Uiteindelijk zijn we toch overeengekomen, dat dit het bedrag moet zijn. Over het perspectief voor 15 jaar is dit het bedrag wat we zullen moeten vergoeden.”

 

Agendapunt 17:Decemberwijziging 2016

Inbreng raadsfracties en beantwoording

Alleen de PvdA zegt er nog iets over.

Ten slotte sluit de burgemeester de vergadering na 2 uur vergaderen en wens ze ons fijne kerstdagen en een mooi uiteinde toe en tot ziens op 9 januari.

Top