Terugblik Verkiezingen

Stemmers bedankt!

Dankbaarheid, dienstbaarheid en daadkracht.

Vanochtend is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Als ChristenUnie zijn we ontzettend dankbaar dat we een zetel gewonnen hebben. Meer dan 20% van de kiezers hebben hun stem uitgebracht op de ChristenUnie! Daarmee zijn we zelfs de grootste partij in de gemeente geworden.

De komende jaren willen wij dienstbaar en daadkrachtig verder werken voor alles dat waardevol is. Voor waardevol wonen, werken en leven in de hele gemeente en voor alle inwoners. De eerste taak is het vormen van een nieuw college, waarin en waarvoor de ChristenUnie, zeker na deze verkiezingsuitslag, graag verantwoordelijkheid zal nemen.

Wij willen iedereen die het vertrouwen aan ons gegeven heeft daarvoor heel erg bedanken! Ook willen wij onze Hemelse Vader danken voor dit resultaat en bidden om ons met wijsheid en inzicht bij te staan. Wij willen tot slot iedereen die heeft bijgedragen aan deze overwinning hartelijk danken: naast onze stemmers, vooral ook alle vrijwilligers, campaigners en kandidaten!

Waardevol leven, wonen en werken

Waardevol leven, wonen en werken. Scroll naar beneden om onze invulling daarvan op hoofdlijnen te lezen.

Verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over u en over ons en onze manier van samenleven. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. De ChristenUnie vindt dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.

De ChristenUnie Stadskanaal is een partij van christenen voor alle mensen in Stadskanaal. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Stadskanaal. In Psalm 127 staat: “Als de Here het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” Deze twee voorbeelden zijn van toepassing op al ons werk. Wanneer we God erbuiten laten, is alles wat we doen nutteloos. Dit is ook de wijze waarop de ChristenUnie Stadskanaal politiek bedrijft. Wij vertrouwen op onze God en beseffen dat wij afhankelijk zijn van Hem in alles wat wij doen.

De afgelopen periode mocht de ChristenUnie bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben ons ingezet voor zorg op maat, voor veilig wonen en opgroeien, voor werk, voor een verbeterde financiële positie voor alle inwoners. Ook de komende periode willen we graag verder werken aan het nog mooier en beter maken van onze gemeente.

Wij gaan daarom met een programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Stadskanaal dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Al deze zaken zijn voor ons waardevol.

Bert van Beek,
lijsttrekker

Waardevol leven

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Omkijken naar en zorg voor elkaar is de basis van een gezonde maatschappij. Niet iedereen heeft echter het geluk van mensen om zich heen, en sommige mensen hebben problemen die te complex, te zwaar of te groot zijn om alleen of langdurig door vrijwilligers en mantelzorgers te worden gedragen. In dat geval dient de gemeente er te zijn met zorg en ondersteuning op maat. Zowel voor de hulpvrager en het gezin er omheen als voor de vrijwilligers en mantelzorgers.

Waardevol werken

Het hebben van werk, zowel betaald als onbetaald, is waardevol en belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Helaas telt Stadskanaal momenteel meer dan 1000 mensen en gezinnen in de bijstand en voor velen van hen is het moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Stadskanaal is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Waardevol wonen

We leven in een mooie groene gemeente met veel voorzieningen in prachtige dorpen, met ieder hun eigen karakter. De ChristenUnie wil dat graag koesteren en versterken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van wijken en dorpen te betrekken bij zaken die hen raken en zich ondersteunend en faciliterend naar de lokale gemeenschappen opstellen. De ChristenUnie is terughoudend met het verhogen van de onroerende zaakbelasting (OZB).

Speerpunten

Waardevol Leven

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 •                     gezonde gezinnen
 •                     ondersteuning en screening bij zwangerschap in kwetsbare situaties
 •                     preventie en aanpak voor kwetsbare doelgroepen waaronder (potentiële)
                      slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld, mensenhandel en uitbuiting
                      en verslavingen
 •                     een inclusief Stadskanaal
 •                     voorkomen en bestrijden van eenzaamheid
 •                     mantelzorgondersteuning, een breed pakket dat actief gecommuniceerd wordt
 •                     een versnelling in de uitvoering van het armoedebeleid (inclusief kindpakket)
 •                     pgb’s, als middel voor identiteitsgebonden zorg
 •                     een meldpunt waar mensen terecht kunnen die vastlopen in regelingen
 •                     het blijven besteden van geld voor de zorg áán de zorg
 •                     de blijverslening, zodat particulieren hun woning makkelijker aan kunnen passen
 •                     zorg voor iedereen, zoveel als mogelijk op maat
 •                     het betrekken van burgers bij veiligheid in hun omgeving, bijv. door buurtpreventie
                      apps
 •                     zichtbaarheid van de wijkagent

Waardevol Werken

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 •                     betere infrastructuur
 •                     de spoorverbinding Veendam - Stadskanaal - Musselkanaal - Emmen
 •                     duurzame innovatie
 •                     uitstekende ondernemersdienstverlening
 •                     werkgelegenheid
 •                     het gericht opleiden van leerlingen en werkzoekenden naar kansrijke beroepen
 •                     passend werk voor arbeidsgehandicapten
 •                     waardering voor vrijwilligers
 •                     goede samenwerking met al het onderwijs, ook rond passend onderwijs en
                      schooluitval
 •                     een goede toekomst voor Wedeka en haar werknemers
 •                     het goede voorbeeld van de gemeente als werkgever

Waardevol Wonen

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 •                     wijken en dorpen, door eigen beheer en budgetten
 •                     goed toekomstbestendig voorzieningenpeil
 •                     het Refaja ziekenhuis, het behoud van een volwaardig streekziekenhuis
 •                     het Theater Geert Teis, als zelfstandige organisatie
 •                     onderhoud van “groen en grijs”
 •                     goed onderhouden en betaalbare begraafplaatsen
 •                     het tegengaan van zwerfafval
 •                     hergebruik via kringloopwinkels en het afvalbrengstation
 •                     een goede invoering van de omgevingswet
 •                     betaalbare woonruimte, ook in de kleine kernen
 •                     verduurzaming van de woningvoorraad
 •                     energieneutraliteit zo snel als mogelijk
 •                     kunst, cultuur en sport voor iedereen
 •                     taalhuizen
 •                     het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering

Campagnevlog 6: nog 1 maand

 

Campagnevlog 5: nog 2 maanden

 

Campagnevlog 4: nog 3 maanden

 

 

Campagnevlog 3: nog 4 maanden

Campagnevlog 2: nog 5 maanden

Campagnevlog 1: nog 6 maanden

Veel ervaring en talent op lijst ChristenUnie Stadskanaal

Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie hebben de leden de kieslijst vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Bert van Beek (56) voert net als in 2014 de lijst aan. De inwoner van Mussel, in het dagelijks leven werkzaam op het ministerie van financiën en vader van vier volwassen kinderen, wordt gevolgd door wethouder Johan Hamster op plek 2. De 35-jarige Knoalster is beschikbaar voor een derde periode als wethouder indien de ChristenUnie wederom tot bestuursverantwoordelijkheid geroepen wordt.

Met de Onstwedders Ingrid Sterenborg, Frits van der Heide en Guurtje van der Heide op de plekken 3,4 en 6 staan er meer bekende namen op de lijst: zij zijn allen (commissie)raadslid en in het dagelijks leven werkzaam als respectievelijk agrarisch ondernemer, hoofdagent bij de politie en medewerker in de thuiszorg. Arjen Tamsma op plek 5 is op de lijst in Stadskanaal een nieuw gezicht, de financieringsspecialist neemt echter wel ruime ervaring vanuit de gemeenteraad van Apeldoorn mee. Twee aanstormende talenten Jelmer van der Veen en Rineke Joosten completeren de top 8.

De top van de lijst kenmerkt zich door opgeteld meer dan een halve eeuw ervaring in het lokale bestuur, terwijl de gemiddelde leeftijd nog maar rond de 43 jaren is. In totaal staan er 21 namen op de lijst: 8 vrouwen en 13 mannen. Lijsttrekker Bert van Beek is content over het team waarmee de ChristenUnie de verkiezingen in zal gaan: “Het is.een gedreven, enthousiaste en ervaren ploeg met hart voor Stadskanaal, de inwoners en de Christelijke politiek.”

Tijdens de ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Deze heeft als titel en als thema “waardevol” meegekregen.

Klik hier voor de 21 namen voor 21 maart.

 

Weerdevol leven, wonen en waarken

Weerdevol leven, wonen en waarken
Hailemoal underin kinnen je d’invullen vinden op hoofdlienen

Verkaizens goan over mensen. Over ons olden, ons kinder, onze noabers, meesters en juffen op
school, onze waarkgevers en onze waarknemers.

Ze goan over joe en ons en onze menaaier van soamen leven. Wie willen n gemaainte wezen woarin
we omkieken noar mekoar. N gemaainte dai leefboar blift, ook veur ons kinder.
ChristenUnie vindt dat t meer den ooit belangriek is um te geleuven in n gemaainte woar t nait meer
gait um ‘ik’ mor aal meer um ‘wie’.

ChristenUnie in de gemaainte Knoal is n partij van christenen veur aal mensen in d gemaainte.
Wie willen n klain stukje van d’Laifde van God veur d’wereld, Nederland en Knoal oetstroalen en
deurgeven.
In Psalm 127 stait: “As d’Heere t hoes nait baauwt, den is t waark van timmerlu vergees; as d’Heere
stad nait bewoart, vergees is den t woaken van wachters.” Dizze twij veurbeelden bennen van
toupassen op aal ons waark. As wie God der boeten lotten, is t aal nutteloos. Dit is ook de menaaier
woarop ChristenUnie Knoal politiek handen en vouten geft. Wie vertraauwen op onze God en waiten
ons oafhankelek in aal wat wie doun.

Oafgelopen joaren druig ChristenUnie in Knoal hun bestuurleke verantwoordelekhaaid. Wie hebben
ons inzet veur zörg op moat, veileg wonen en groot worden, veur waark, veur n goie financiële positie
veur aal ons inwoners.
Ook kommende vaar joar willen wie geern verder waarken aan t nog schierder en beter mokken van
onze gemaainte.

Wie goan doarum mit n programma van hoop en realisme de kommende verkaizens in. ’n Program
mit plannen veur gemaainte Knoal dat loat zain dat ChristenUnie wil baauwen aan n soamenleven
woar elk mit telt.
Wie investeren in zörg veur mekoar, in d’heul belangrieke rol van gezinnen, n dainstboare en
rechtvoardege overhaid, moreel leiderschap, Godsdienstvrijhaid, n duurzoame economie en in n goie
omgang mit Gods Schepping. Aal dizze zoaken bennen veur ons weerdevol!

Bert van Beek oet de Muzzel
Liesttrekker ChristenUnie Knoal

Weerdevol leven

ChristenUnie leufd in n soamenleven dai oetgaait van noastenlaifde. Omkieken noar en zörg veur mekander is t oetgangspunt van n gezonde moatschappij. Nait elk het t geluk van mensen om zuch tou; sommigen hebben problemen dai te stoer bennen, te zwoar of te groot om alleneg of laank deur vrijwilligers en mantelzörgers te droagen worden. Den daint de gemainte der zörg veur te droagen dat der steun op moat komt, veur d’hulpvroager en t gezin mor ook veur de vrijwilligers en mantelzörgers.

Weerdevol waarken

T hebben van waark, betoald mor ook onbetoald, is belangriek en weerdevol. Ons waark is t stee woar talent en verantwoordelekhaid tot zien recht komt. Jammer genog bennen der in Knoal op t moment doezend mensen en gezinnen in d’biestand en veur veulen van dizze mensen is t stoer om aan t waark te kommen. Boetendes bennen der teveul mensen dai ondanks t hebben van waark under of ombie armoude leven. Wie leven in ain van d’riekste landen ter wereld mor ook in gemaainte Knoal is der armoude en lukt t nait elk om kop boven wotter te holden. ChristenUnie vindt dat gain aine aan zien of heur lot over lotten mot worden.

Weerdevol wonen

Wie leven in n haile schiere gruine gemaainte mit veul veurzieningen in prachtege dörpen, mit elk aigen karakters. As ChristenUnie willen wie dat omaarmen en verstaarken. Gemaainte mot bewoners van wieken en dörpen zoveul as t kin betrekken bie zoaken dai heur roaken. Dit motten ze doun deur te ondersteunen en faciliteiten op te stellen noar d’lokoale gemainschappen. ChristenUnie in Knoal is terugholdend mit verhogen van d’onroerend zoakbelasten (OZB).

Speerpunten

Weerdevol leven

ChristenUnie mokt zuk staark veur:

 • gezonde gezinnen
 • understeunen en underzuik bie zwangerschap in kwetsboare gevallen
 • preventie en aanpak veur kwetsboare doelgroepen woaronder (potentiële) slachtoffers van kindermishandeln en hoeselk geweld, mìnsenhandel, misbroek en versloaving
 • n inclusief Knoal; woar elk mit kin doun
 • veurkommen en bestrieden van ainzoamhaid
 • mantelzörgondersteunen, braid pakket dat goud oetlegd wordt
 • n vlugge oetvoeren van t aarmoudebeleid (inclusief kindpakket)
 • pgb’s, as middel veur identiteitsgebonden zörg
 • meldpunt woar mìnsen terecht kinnen dij vastlopen in regels
 • t blieven besteden van geld veur de zörg áán de zörg
 • de blieverslainen, zodat particulieren heur hoes makkelker aanpazen kinnen
 • zörg veur elkenaine, zoveul meugelk op moat
 • t betrekken van inwoners bie veilighaid in heur omgeven, bieveurbeeld deur buurtpreventie-apps
 • zichtboarhaid van de wiekagent

Weerdevol waarken

ChristenUnie mokt zuk staark veur:

 • betere wegen en verbindens
 • de spoorverbinden Veendam - Knoal - Musselknoal - Emmen
 • duurzoam vernijen
 • goie service veur ondernemers
 • waarkgelegenhaid
 • gericht oplaaiden van scholieren en waarkzuikenden noar goud waark
 • passend waark voor arbeidsgehandicapten
 • wies mit vrijwilligers (waardering)
 • goude soamenwaarken mit aal t onderwies, ook bie passend onderwies en
  schoolverloaters
 • n goie toukomst veur Wedeka en heur waarknemers
 • t goie veurbeeld van d’gemeente als waarkgever

Weerdevol wonen

ChristenUnie mokt zuk staark veur:

 • wieken en dörpen, deur aigen beheer en budgetten
 • goud toukomstbestendeg voorzieningenpeil
 • Refaja zaikenhoes, behold van n volweerdeg streekzaikenhoes
 • Theater Geert Teis, as zulfstandege organisoatsie
 • onderhold van ‘gruin en gries’
 • goud onderholden en betoalboare begroafploatsen
 • tegengoan van rommel bie de weg
 • hergebroek deur gebruuk mokken van kringloopwinkels en oafvalbrengstation
 • goie invoering van d Omgevingswet
 • betoalboare woonroemte, ook in de klainere dörpen
 • verduurzoamen van hoezen
 • energieneutroal zo snel as t kin
 • kunst, cultuur en sport veur elkenaine
 • toalhoezen
 • inspeulen op gevolgen van klimoatveraandern Kiek