jaarverslag

Jaarverslag van de lokale ChristenUnie Stadskanaal over het jaar 2012

 

Samenstelling bestuur

Aan het begin van het jaar was de samenstelling van het bestuur als volgt:

J. Huisman, voorzitter
H. Schoemaker, secretaris
F.J. Schuurman, penningmeester
N. Sterenborg, politiek secretaris
J.G. Geertsema-Krol, lid

Bestuursvergaderingen

Er zijn twee bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast is binnen het bestuur veel via e-mail gecommuniceerd.   

Ledenvergaderingen

Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden.

19 april 2012 in d’Ekkelkaamp in Onstwedde. Op de agenda stonden de volgende huishoude-lijke zaken: de notulen van de ledenvergadering van 24 november 2011, jaarverslag van het bestuur, financieel verslag over 2011, verslag van de kascontrole.

Theo Sikkema, contactpersoon van het provinciaal ChristenUniebestuur Groningen, was op de ledenvergadering aanwezig om kennis te maken en om zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de lokale ChristenUnie Stadskanaal.   

Op deze ledenvergadering stond, zoals gebruikelijk, de lokale politiek centraal. Het raadslid Bert van Beek kreeg de gelegenheid om de leden toe te spreken. Hij vertelde wat over zichzelf en over belangrijke, interessante en actuele zaken die in de gemeenteraad van Stadskanaal aan de orde zijn geweest. Daarna konden de leden over verschillende onderwerpen vragen stellen en met de raadsleden van gedachten wisselen.   

20 november 2012 in “de Ark” in Mussel. Op de agenda stond onder andere: notulen van de ledenvergadering van 19 april 2012, terugblik Tweede Kamerverkiezingen, samenstelling van het bestuur, uitslag enquête onder de leden, goedkeuring begroting 2013, benoemen van leden voor de selectiecommissie voor het opstellen van een advieslijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Uitslag van de enquête: in april/mei 2012 is bij alle leden een enquêteformulier bezorgd. Het doel van de enquête was: meer leden actief bij de ChristenUnie betrekken. De mogelijkheden om iets te doen zijn heel divers. Het kan gaan over het meewerken aan een verkiezings-campagne, ledenwerven, fractieondersteuning, bestuurswerk, promotieteam. Op het formulier kon men aangeven wat men voor de ChristenUnie zou willen doen. Er zijn tien formulieren bij het bestuur binnengekomen. De meeste reacties betreffen het thuis ophangen van een poster, het rondbrengen van brieven en het verspreiden van verkiezingsfolders, gebed en het overmaken van een gift.

De avond werd verder ingevuld met gemeentepolitiek Het raadslid Okko Dijkstra informeerde de leden over het raadswerk en in het bijzonder over de onderwerpen uit zijn portefeuille.

Aantal leden

In het jaar 2012 zijn als gevolg van vertrek, overlijden, opzegging lidmaatschap en royement in totaal 18 personen van de ledenlijst afgevoerd. Door ledenwerving en vestiging van leden in de gemeente Stadskanaal zijn er in het jaar 2012 5 leden ingeschreven.

Het aantal leden op 31 december 2012 bedroeg 201. Dit aantal is als volgt opgebouwd:

Hoofdleden     171
Gezinsleden      20
Reductieleden     7
Combi-leden       3

Contributie

De contributie over 2012 bedroeg € 52,00 voor hoofdleden en € 26,00 voor gezinsleden. Voor reductieleden gold een contributie van € 23,00. De contributie voor combi-leden was € 35,50. Combi-leden zijn jongeren die lid zijn van de ChristenUnie jongerenorganisatie PerspectieF en daarnaast ook lid zijn van de lokale ChristenUnie.

Bezoek provinciale unievergaderingen en Uniecongressen

Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op:
- de provinciale unievergaderingen van 28 maart 2012 en 29 november 2012
- het 24e Uniecongres op 12 mei 2012
- het 25e Uniecongres op 30 juni 2012

Ook was een afgevaardigde van het bestuur op 30 mei 2012 aanwezig op de instructiebijeen-komst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op 5 november 2012 is de evaluatiebijeenkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Drachten bezocht. Op deze bijeenkomst is ook over de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gesproken.  

Contact met de leden

Het boekje Stem Lokaal is in 2012 niet meer verschenen. Reden: de redactieleden zijn gestopt en er zijn geen opvolgers gevonden. Incidenteel worden de leden via e-mail of met een brief over zaken geïnformeerd.     

Promotieteam

Het permanente promotieteam is opgeheven. In 2013 wordt een promotieteam/campagneteam ingesteld in verband met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.     

Ledenwerving

Ledenwerving is heel belangrijk en blijft een punt van aandacht. In 2012 zijn enkele nieuwe leden geworven.

Tenslotte

Het bestuur, de raadsfractie, de wethouder en de overige leden van ChristenUnie Stadskanaal kunnen terugzien op een goed jaar. We danken de Here voor de zegen die hij in het afgelopen jaar op het politieke werk van de ChristenUnie heeft gegeven. 

 Vastgesteld in de ledenvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 9 april 2013.

 

H. Schoemaker, secretaris                                                     J. Huisman, voorzitter

Jaarverslag 2013

                               ChristenUnie Stadskanaal

                                                                                                                           Secretaris:              H. Schoemaker
                                                                                                                                                             Grootakkers 5
                                                                                                                                                             9502 BL  Stadskanaal
                                                                                                                                                             Tel. (0599) 616322

 

 

Jaarverslag van de lokale ChristenUnie Stadskanaal over het jaar 2013

 

Samenstelling bestuur

Er zijn geen nieuwe bestuurskandidaten gevonden. Daarom zijn er met instemming van de leden-vergadering geen bestuursleden afgetreden. De samenstelling van het bestuur was in het jaar 2013:

J. Huisman, voorzitter

H. Schoemaker, secretaris

F.J. Schuurman, penningmeester

N. Sterenborg, politiek secretaris

J.G. Krol, lid

 

Bestuursvergaderingen

Er zijn twee bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast is binnen het bestuur veel via e-mail gecommuniceerd.   

 

Ledenvergaderingen

Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden.

9 april 2013 in “De Kandelaar” in Stadskanaal. Op de agenda stonden de volgende huishoudelijke zaken: de notulen van de ledenvergadering van 20 november 2012, jaarverslag 2012 van het bestuur, financieel verslag over 2012, verslag van de kascontrole.

De voorzitter heeft een aantal mededelingen: de heer H. Staghouwer is toegetreden tot het college van GS van de provincie Groningen; persbericht van de ChristenUnie over gemeentelijke herindeling; in het kader van de WMO-tour brengt de Tweede Kamerfractie een werkbezoek aan Stadskanaal.  

Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 2014 worden gehouden. Er is een selectiecommissie ingesteld die als taak heeft het werven en selecteren van kandidaten en het opstellen van een advieslijst. Ook zijn een programmacommissie en een campagneteam samengesteld.

Op deze ledenvergadering stond, zoals gebruikelijk, de gemeentepolitiek centraal. Het raadslid Ingrid Sterenborg heeft een presentatie gehouden over het raadswerk. Veel interessante en actuele zaken passeerden de revue. Daarna konden de leden vragen stellen en met de raadsleden in gesprek gaan.   

 

12 november 2013 in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Mussel. Op de agenda stonden onder andere: de notulen van de ledenvergadering van 9 april 2013, bespreking en vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018, vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014, presentatie promotieteam, goedkeuring begroting 2014, terugblik op de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van 4 november 2013.

De belangrijkste besluiten op deze avond waren de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. De lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen is Bert van Beek. Hij heeft in een toespraak aangegeven, dat de ChristenUnie een partij is om trots op te zijn; een partij die ook verant-woordelijkheid durft te nemen. Het behoud van de eigen identiteit is belangrijk. De Bijbel en de belijdenisgeschriften zijn de basis van de ChristenUnie. “Geef geloof een stem” is een fantastische slogan om de verkiezingen mee in te gaan. De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Doe met ons mee!

Leden

In het jaar 2013 zijn als gevolg van vertrek, overlijden, opzegging lidmaatschap en royement in totaal 11 personen van de ledenlijst afgevoerd.

Door ledenwerving en vestiging van leden in de gemeente Stadskanaal zijn er in het jaar 2013 5 leden ingeschreven.

 

Het aantal leden op 31 december 2013 bedroeg 196. Dit aantal is als volgt opgebouwd:

Hoofdleden        166

Gezinsleden          20

Reductieleden       6

Combi-leden           4

 

Contributie

De contributie voor het jaar 2013 bedroeg € 52,00 voor hoofdleden en € 26,00 voor gezinsleden. Voor reductieleden gold een contributie van € 23,00. De contributie voor combi-leden was € 35,50. Combi-leden zijn jongeren die lid zijn van de ChristenUnie jongerenorganisatie PerspectieF en daarnaast ook lid zijn van de lokale ChristenUnie.

 

Bezoek provinciale unievergaderingen en Uniecongressen

Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op:

- de provinciale unievergaderingen van 27 maart 2013 en 28 november 2013

- het 26e Uniecongres op 13 april 2013

- het 27e Uniecongres op 23 november 2013

Ook was een afgevaardigde van het bestuur op 25 februari 2013 aanwezig op een bijeenkomst van de Tweede Kamerfractie in Drachten, waar met Arie Slob over het profiel van de partij is gesproken. Op 3 juni 2013 is een voorbereidingsbijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogkerk bezocht.  

 

Contact met de leden

Naast het contact op de ledenvergaderingen zijn de leden in 2013 meerdere keren door middel van een nieuwsbrief over allerlei zaken geïnformeerd. De nieuwsbrieven stonden in de laatste maanden van het jaar vooral in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.    

 

Promotieteam/campagneteam

In 2013 is een promotieteam/campagneteam ingesteld. Een enthousiaste groep, waaronder enkele jongeren, gaat onder leiding van Okko Dijkstra aan de slag met het voorbereiden van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.     

 

Ledenwerving

Het aantal leden neemt elk jaar af. Het is daarom noodzakelijk om nieuwe leden te werven. In 2013 zijn 5 nieuwe leden ingeschreven.

 

Tenslotte

Het bestuur, de raadsfractie, de wethouder en overige leden van ChristenUnie Stadskanaal kunnen terugzien op een jaar, waarin veel is gebeurd. Ook mochten de voorbereidingen voor de gemeente-raadsverkiezingen op 19 maart 2014 goed verlopen. We danken de Here voor de zegen die hij in het afgelopen jaar op het politieke werk van de ChristenUnie heeft gegeven. 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 8 april 2014.

 

H. Schoemaker, secretaris                                                                        J. Huisman, voorzitter