Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Nabeschouwingen raadsvergadering Stadskanaal op 18-12-2017

18stadskanaal08maandag 08 januari 2018 18:29 Deze laatste raadsvergadering van 2017 gaat het vooral over het vaststellen van regelingen en verordeningen. Op verzoek van de ChristenUnie krijgt eenzaamheid een vervolg, wordt de raad in januari schriftelijk geïnformeerd over het taalhuis en wordt de privacywetgeving in de organisatie uitgezet. Als laatste punt wordt de Decemberwijziging 2015 vastgesteld. lees verder

Behandeling van de Najaarsnota 2017 tijdens de raadsvergadering Stadskanaal op 20-11-2017

Eurosvrijdag 05 januari 2018 19:10 Vanavond wordt de Najaarsnota 2017 behandeld met 20 raadsleden. We hebben een goede reservepositie. Verder ging het nog over o.a.: Stadskanaal koersvast, de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid& Zorg, de Wijziging Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2018, de Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017, de Beheersverordening Stadskanaal Noord en Musselkanaal en ten slotte over het Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over aanpak kindermishandeling

LOGO-CU-web-KLEIN-transparantvrijdag 15 december 2017 17:36 De ChristenUnie wil weten hoe de stand van zaken is rondom de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Stadskanaal. Daarover heeft raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van B&W. “Er is ten opzichte van 2014 weliswaar een stijgende lijn zichtbaar bij gemeenten, maar tegelijk zijn er nog voldoende verbeterpunten aan te wijzen” aldus Van der Heide. lees verder

Veel ervaring en talent op lijst ChristenUnie Stadskanaal

Bert van Beekvrijdag 24 november 2017 10:49 Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie hebben de leden de kieslijst vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Bert van Beek (56) voert net als in 2014 de lijst aan. De inwoner van Mussel, in het dagelijks leven werkzaam op het ministerie van financiën en vader van vier volwassen kinderen, wordt gevolgd door wethouder Johan Hamster op plek 2. De 35-jarige Knoalster is beschikbaar voor een derde periode als wethouder indien de ChristenUnie wederom tot bestuursverantwoordelijkheid geroepen wordt. lees verder

Algemene beschouwingen over Programmabegroting 2018 door onze fractievoorzitter Bert van Beek, gehouden op 06-11-2017

LOGO-CU-web-KLEIN-transparantzaterdag 11 november 2017 13:41 Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u die meeluistert. Wij als ChristenUnie Stadskanaal begonnen afgelopen juni de algemene beschouwingen met de ... lees verder