Nabeschouwingen raadsvergadering Stadskanaal op 18-12-2017

18stadskanaal08maandag 08 januari 2018 18:29

Deze laatste raadsvergadering van 2017 gaat het vooral over het vaststellen van regelingen en verordeningen. Op verzoek van de ChristenUnie krijgt eenzaamheid een vervolg, wordt de raad in januari schriftelijk geïnformeerd over het taalhuis en wordt de privacywetgeving in de organisatie uitgezet. Als laatste punt wordt de Decemberwijziging 2015 vastgesteld.

Algemeen en informatief

We vergaderen deze keer met 21 raadsleden i.v.m. de afwezigheid van het VVD raadslid en een raadslid van de SP. Over de toezeggingenlijst heeft fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie een reactie op het voorstel van het college om de motie over eenzaamheid af te voeren, omdat er onderzoek daarover tijdig is doorgezonden naar de raad. Van Beek: ”Ja u stelt voor om het punt met betrekking tot het punt van de eenzaamheid af te voeren. Laat ik beginnen om te zeggen, dat er ontzettend veel aandacht door het college en de ambtenaren aan de beantwoording van de motie is besteed. Een gedegen stuk werk moet ik zeggen. Alleen mijn vraag is en blijft eigenlijk nu nog steeds van hoe nu verder. Het is allemaal mooi omschreven . Deze partij doet dit en die partij doet dat, die vindt daar wat en uiteindelijk blijkt dat het toch heel lastig is om de mensen die erg eenzaam zijn boven water te krijgen . Mijn voorstel is om dit stuk te laten staan en in januari of februari in een avond een soort expertmeeting te gaan beleggen. Een soortgelijke avond zoals we hebben gehad over de mantelzorg. Allerlei partijen en ook de raadsleden die samen in gesprek gaan om te kijken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven over het stuk wat er nu ligt. ” Burgemeester Galama:” Op zich zegt u is de motie beantwoord ”Van Beek: “Met uitzondering van de laatste opmerking in de motie,  want daar staat eigenlijk in van hoe nu verder en daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gekregen in dit stuk”Galama:”De vraag is of dit voor de fracties voldoende is beantwoord op wat er gesteld is in de motie. Misschien kan de portefeuillehouder eerst even antwoord geven en dan inventariseren of er een andere toezegging moet komen”

Wethouder Boen: ”Met dank aan de heer van Beek over zijn opmerkingen over het werk wat er verricht is om de uitvoering van deze motie te realiseren. Ik realiseer me ook heel goed, dat met die uitwerking het probleem nog niet in de volle omvang is opgelost. Ik kan me daarom ook iets voorstellen bij de vraag die de heer van Beek stelt hoe er verder uitvoering gegeven gaat worden,  aan datgene wat wij in de motie in de beantwoording daarvan hebben aangegeven en het probleem nog niet in de volle omvang is opgelost. Wat mij betreft is er geen bezwaar om daar een keer een avond aan te bestreden.” Na reactie van de fracties komt er een nieuwe toezegging, dat er een moment georganiseerd wordt om verder te spreken over het feit dat er meer beleid zou moeten worden gemaakt of acties moeten worden ondernomen in het kader van de eenzaamheid en dat in goed overleg met de griffie even wordt gekeken of dat te koppelen is aan een raadscommissie of dat er een ander moment voor gekozen moet worden”

Raadslid Okko Dijkstra van de ChristenUnie vraagt waarom de toezegging over de informatie verstrekking over het taalhuis op 18 december is verschoven naar de vergadering van januari. Dijkstra: ”Het is wel belangrijk dat er eens een keer wat gebeurt . Andere gemeenten in de provincie zijn met het taalhuis al flink bezig.

Wethouder Boen:” Het is niet zo dat er tot het moment van informeren van de raad niets gebeurt op het gebied van laaggeletterdheid. Ik snap de vraag van de heer Dijkstra ook heel goed als het gaat wat er rondom ons heen in de provincie gebeurt op het gebied van taalhuizen. We willen graag een fatsoenlijk antwoord geven op de vragen,  die er gesteld zijn. We zijn op dit moment druk bezig met na te denken over het taalhuis of daaraan verbonden initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden ook in het kader van de bibliotheek vorm kunnen geven . Daar hebben we iets meer tijd voor nodig dan we gedacht hadden. Dus we zijn daar druk mee aan de slag en we hopen u daar in januari volledig over in te lichten” Raadslid Okko Dijkstra is content met de beantwoording van de wethouder. Burgemeester Galama:” U wordt schriftelijk geïnformeerd en naar aanleiding daarvan kunt u er altijd nog vragen over stellen”

Ingekomen stukken

Ingekomen stuk nummer 7.3 over onderzoek de beantwoording van het college om een bijdrage mogelijk te maken voor lagere inkomens groepen, aan de kosten bij aanleg glasvezel buitengebied. Raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie:” Wij zijn blij met de beantwoording van de vragen en de toezegging die u hebt gedaan om het schriftelijk uit te leggen. Het is ons ook duidelijk,  dat het te maken heeft met de aanbestedingen,  die gebonden is aan Europese regels en dat het daarom niet is toegestaan. Desalniettemin is de 50% gehaald en daar zijn we ook heel blij mee als ChristenUnie. Dat is heel goed voor onze gemeente en voor de regio. Hartelijk dank voor deze beantwoording.”

Ingekomen stuk 7.4 waarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Mellies worden besproken naar aanleiding van de brand bij recyclingbedrijf Talen.

De raad wil meer inzicht in de regels en het protocol bij zo’n brand en vraagt ook om de informatie van de provincie over de gang van zaken zoals de monitoringsresultaten ook van de GGD. Ook wordt er gevraagd of er een protocol is over de reactie van de gemeente.

Locoburgemeester Hamster: “ U heeft kunnen lezen in de beantwoording,  dat wij gehouden zijn aan besluiten die op verschillende bestuursniveaus genomen worden. Waarbij het activiteitenbesluit, de ministeriele regeling hoogst geldende regeling was op da moment. Dat maakt dat het gehele gebeuren onder het gezag stond van de provincie.. Ook het ODG heeft hier een rol. De antwoorden, die we hebben toegestuurd is ook conform we hebben gedaan en dus kortgesloten met de provincie De provincie heet gewoon de leiding gehad bij al de genomen maatregelen. Ik denk dat wij hebben gedaan wat wij moesten doen zowel aan de voorkant als tijdens de calamiteiten .In de afwikkeling vinden er nog steeds contacten plaats met de afwikkeling .Ik denk dat de organisatie voor, tijdens en bij de afwikkeling de goede dingen heeft gedaan. Ik weet niet of het verslag van de monitoring een openbaar document is. Dat moeten we kort sluiten met het bevoegd gezag. Als er iets is wat geopenbaard kan worden zullen we u daar van in kennis stellen. Nog even over het waarschuwen van burgers. Wij hebben heel dringend advies opgevolgd om de burgers te informeren dat zij op moesten blijven en dat is ook het enige advies wat wij hebben gegeven omdat de monitoring niet aangaf dat er andere maatregelen moesten worden genomen. Ook respect en dank voor alle hulpverleners uit de regio”

Punt rondvraag:

Fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie: ”Laat ik ook een keer mee gaan dan. Twee dingen. Even over de Treantgroep. Ik denk niet zozeer de oproep van de heer Hofstra, hoe denkt het college hierover. Ik denk meer aan; houd u de vinger aan de pols . Ik denk dat dat in medisch opzicht een betere term is . Dat de lijnen en de contacten met het bestuur Treant goed onderhouden worden,  zodat we volledig op de hoogte kunnen blijven . Zodat u ons ook op de hoogte kunt stellen en bij de zorgtafel. Ik denk dat het goed zou zijn aan die oproep gehoor te geven om daaraan deel te nemen Mijn tweede vraag ;zoals u weet wordt de privacywetgeving in mei volgend jaar veranderd in de algemene verordening gegevensbescherming en ik neem aan dat dat hier in huis allemaal nauwgezet gemonitord wordt op alle beleidsterreinen. Nou zaten wij op de Fixy- app te kijken en als je een melding doet dan zie je vervolgens de vorige melder met huisnummer vermeld en volgens mij is dat ook weer terug te leiden tot de persoon. Dat zijn dus ook dingen, die dan meegenomen moeten gaan worden. Dus dat is meer een opmerking.”

Beantwoording wethouder Boen

Wat er bij Treant gebeurd wordt door ons nauwlettend gevolgd en we houden de vinger aan de pols. Het betekent ook dat wij met de raad van bestuur regelmatig contacten hebben, maar het betekent ook dat wij met de ander twee gemeenten Hoogeveen en Emmen regelmatig in gesprek zijn over de voortgang bij Treant. Over de motie in de Staten heb ik contact gehad en het is volstrekt duidelijk,  dat de oproep, die mevrouw van der Wiel doet,  dat die ook door ons ondersteund wordt en we zullen ons nadrukkelijk met Hoogeveen en Emmen en dat is al eerder afgesproken bemoeien met het ontwikkelen van een regiovisie heel concreet toegespitst op de problematiek die er nu is.”

Beantwoording burgemeester Galama: “ Ik kan op de vraag van de heer van Beek niet het exacte antwoord geven, maar we kunnen het wel schriftelijk doen, want we weten dat niet op dit moment. Wacht u op een speciaal antwoord? ” Van Beek: “Het gaat mij er meer om dat de grote dingen vaak wel worden opgepakt met zulke wetgeving, maar dat de kleine dingen zoals een fixy-app bijvoorbeeld dan vergeten wordt. Het is dus meer een aandachtspunt van mij, dat u denkt, daar moeten we ook echt naar kijken. “ Galama: ”Wij gaan dit in de organisatie uitzetten”

De burgemeester feliciteert Gertjan Boels met de geboorte van hun dochter en overhandigt een cadeau. Hierna wordt er een door de hele raad een motie op initiatief van D66 ingediend ter ondersteuning van de regiovisie en de zorgtafel van Treant Stadskanaal. Klik hier voor de motie zorgtafel.

Besluitvormend met debat.

Agendapunt 12 :Verklaring van geen bedenkingen,3 de Oomsberg 7

Raadslid Ingrid Sterenborg: “Wij kunnen instemmen met de beslispunten .De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ondernemerschap wordt gestimuleerd, dat er constructief wordt meegedacht en daar is dit een mooi voorbeeld van. Er liggen diverse documenten ter onderbouwing van deze locatie. Op de provinciale omgevingsverordening uit 2016 bestaat de mogelijkheid om voormalig agrarische bebouwing te gebruiken voor bedrijvigheid. Mits dit goed wordt onderbouwd en ingepast . Dat is hier volgens ons het geval. Dank u wel.”

 

Agendapunt 13: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

Fractievoorzitter Bert Van Beek van de ChristenUnie ”Even over artikel 13.4 over de begrafenisrechten, dat deze wat de ChristenUnie betreft deze niet kostendekkend hoeft te zijn . Deze opmerking willen wij graag aangetekend hebben bij dit voorstel en we willen de opmerking maken dat het mooi is dat het erratum van de onroerend zaak belasting er is zodat we nu de definitieve tarieven gelijk kunnen vaststellen.”

Beantwoording Johan Hamster: “Het eerste neem ik voor kennisgeving aan en wat het tweede betreft is het best bijzonder dat het voor de tweede keer geslaagd is om deze tarieven voor het eind van het jaar vast te stellen en een compliment voor de afdeling, die dit heeft georganiseerd.”

De opmerking van raadslid van Beek over de begrafenis recht komt als stemverklaring bij het verslag.

Agendapunt 14:Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal.

Beslispunt: De algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 vaststellen.

De SP, de PvdA, Fractie Mellies en het CDA reageren alleen op deze verordening.

Agendapunt 15: Decemberwijziging 2017

Zonder inbreng en discussie wordt dit voorstel afgetikt.

Agendapunt 15a : Een motie van de hele raad over Treant (klik hier voor de motie zorgtafel) en een motie van de SP over het verhalen van de kosten van een ongeval. (klik hier voor de motie regresrecht WMO)

Fractievoorzitter van Beek van de ChristenUnie:” Ik weet niet waarop u die motie hebt gebaseerd. Zijn er u cijfers bekend hoeveel slachtoffers er zijn in onze gemeente. Ik lees ook een stuk in het VNG blad, dat dat helemaal niet aan de orde is. Ik vraag mij af of het zo is. Ik weet wel dat we niet in de toekomst kunnen kijken, maar terug kunnen we wel kijken zoals de wethouder zo straks verwoordde ; zegt u het maar.”

De SP vind het ook lastig,  maar heeft deze motie via het landelijk kader ontvangen.

Beantwoording wethouder Boen: “ De motie met betrekking tot Treant is het voor het college geen enkel probleem om die motie over te nemen. Het regresrecht WMO . Waar het in feite op neer komt is dat gemeenten volgens de WMO 2015 de bevoegdheid hebben om kosten van WMO-voorzieningen van ongevallen te verhalen op de persoon die wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. In de wet is ook bepaald dat gemeenten via de VNG dit recht kunnen afkopen. Daarvoor is een convenant afgesloten tussen het verbond van verzekeraars en het VNG en het betekent eigenlijk heel simpel, dat er een bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeente . Dat betekent dat de gemeente daarmee in feite geen onderzoek gaat doen naar mogelijke situaties waarbij een veroorzaker van een ongelijk betrokken is en gaat kijken of er een bedrag op die persoon verhaald kan worden of op de verzekeraar daarvan. Want het is natuurlijk zo dat op het moment,  dat dat wel een verhaal van de gemeente zou zijn,  dat dat nogal wat administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. U weet ook allemaal, dat dit soort trajecten/processen,  die gaan over letselschade behoorlijk wat tijd in beslag kunnen nemen. Het is dan ook vooral uit praktisch oogpunt dat het VNG heeft besloten een convenant met het verbond van verzekeraars af te sluiten om tot een goede regeling te komen,  acceptabel voor gemeenten en de ervaringen die daar tot nu toe mee zijn,  ook als de VNG uitspraken doet over het aantal gevallen,   dan is het in ieder geval zo,  dat kleine en middelgrote gemeenten,  maar weinig te maken hebben met situaties waarin er van dat regresrecht gebruik zou moeten worden gemaakt . Dat betekent dat we in feite via dat convenant eigenlijk een hele acceptabele regeling hebben,  waarmee een hoop administratief werk ons uit handen is genomen. Dat is 1. Het is niet zo, dat individuele inwoners die aanspraak maken op een WMO-voorziening, dat die te lijden hebben onder het feit, dat er een convenant is afgesloten. De cliënten van de gemeente,  die staan buiten dat verhaal . Die hebben wanneer ze een aanvraag indienen en beoordeeld worden op de manier die we hebben afgesproken,   hebben die gewoon recht op een WMO-voorziening en daar doet de afspraak die wij hebben gemaakt over het regresrecht niets aan af. Dat moet ook volstrekt duidelijk zijn. Dus wat dat betreft betekent het heel simpel dat individuele rechten van inwoners dat die gewoon gestand worden gedaan en dat het voor de gemeente een hoop werk scheelt om in individuele gevallen zaken van aansprakelijkheid te gaan onderzoeken. Dat betekent ook dat wij het aannemen van deze motie sterk ontraden.”

De SP blijft nog onzeker of het wel juist is

Het is wel belangrijk dat de inwoners niet in gevaar komen volgend de wethouder.

Van Beek van de ChristenUnie stelt voor om he een jaar te proberen en het bij te houden en aan het eind van het jaar ons hierover in te lichten.

De wethouder zegt toe om dit bij te houden.

De motie over Treant wordt door het college overgenomen, terwijl de motie van de SP met alleen de stemmen van de SP verworpen.

De burgemeester wenst ons goede en veilige kerstdagen toe en een goed uiteinde.

Raadslid Okko Dijkstra

« Terug

Reacties op 'Nabeschouwingen raadsvergadering Stadskanaal op 18-12-2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.