Gesproken tekst programmabegroting 2019

23stadskanaal08woensdag 14 november 2018 16:17

Voorzitter leden van de raad, College, belangstellenden op de tribune en u die meeluistert.

Wij als CU Stadskanaal willen u wijzen op Jezus Christus die de Weg der Waarheid en het Leven is. Wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven hebben.

Zo staat het in de Bijbel en dit wensen wij een ieder toe. De CU Stadskanaal wil een constructieve bijdrage leveren aan de Stadskanaalster politiek en vertrouwen daarbij op onze God. Wij willen u als College maar voornamelijk toch de ambtenaren bedanken voor de voorliggende programmabegroting. Geheel anders van opzet maar wel duidelijker. Een duidelijke lijn vanuit het koersdocument. Ik denk dat wij de voortgang zo ook beter kunnen volgen. Het is veel werk geweest om het op deze manier te presenteren.

1.Een aantal zaken willen wij wel benoemen. Als eerste -2,7 miljoen euro nadelig saldo op de begroting 2019. Dat is niet niks en valt ons tegen. Een batig saldo van structurele baten en lasten in 2022 van + 338.000 euro, wel een sluitende meerjarenraming.

2.Nog nooit is er een verwacht reëel accres ingeboekt. Nu wel, namelijk 80%. Hier kun je nog over praten van hoger danwel lager. Door de gewijzigde normeringssystematiek is de prognose nu kennelijk betrouwbaarder. Kunt u hier nog iets over zeggen?
De vele onzekerheden en risico’s zijn allen beschreven en maken het er financieel niet rooskleuriger op de komende jaren.

3.We begrijpen dat u een half miljoen budget heeft opgenomen voor ambities uit het koersdocument. Kunt u ons ook zeggen waarop dit gebaseerd is. Ook willen wij als CU zien wat er voor dit geld gedaan wordt. Tevens zouden wij als raad de prioritering van het college willen weten hoe dit geld besteed gaat worden.
Kunt u ons toezeggen ons hiervan op de hoogte te willen houden?

4.De 1% boven trendmatige verhoging van de OZB vinden wij zoals u zult begrijpen niet prettig. Zeker als de link wordt gelegd met de verhoging van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Ook al stijgen deze doordat deze kostendekkend dienen te zijn. De lokale lastendruk stijgt echter behoorlijk vinden wij ondanks dat de belastingcapaciteit niet volledig wordt benut. Hoe lang gaat de 1% boven trendmatige verhoging nog door denkt u of is dit volgend jaar afgelopen?

5.Voorzitter gelukkig hebben wij al wel voor een aantal ambities zoals het centrumplan voor Stadskanaal, de MFA Cereswijk en de ontwikkelingen in Musselkanaal waar de financiën voor zijn gereserveerd.

6.Wat ons wel zorgen baart als CU is de ondergrens van 8 miljoen euro die wij als raad hebben ingesteld als minimum voor de Algemene Reserve. Er dient nu al bijna 1,7 miljoen euro uit de reserve Verkoop aandelen Essent te worden onttrokken om niet door de ondergrens heen te zakken. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

7. Met betrekking tot de verbindingszone Pagediep vragen wij nogmaals goed te communiceren met de betrokken partijen waaronder de bewoners en gebruikers. Kunt u ons toezeggen hier aandacht aan te schenken en ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen?

8. De spoorlijn Veendam Stadskanaal. Wij vragen u m.b.t.. de reactivering uw aandacht voor de vervolgstappen zoals beschreven (Star overeenstemming en afspraken met ministerie en provincie). Het streven is van de Provincie om uiterlijk 2019 een besluit te nemen. Wordt deze deadline gehaald en zijn er meer feiten bekend?

9. Voorzitter m.b.t. de bezinningsavond Stadskanaal op zon in december willen wij u wijzen op de motie die in de 2e Kamer is aangenomen om zonneparken te structureren. Kern van de motie is om onbenutte daken en terreinen te benutten. Het zogenaamde zonneladder principe. Dit wil de CU graag in december op de agenda hebben. Kunt u ons dit toezeggen?

10. De CU zou willen vragen of u samen werkt met het Waterschap inzake de stresstest i.v.m. met klimaatadaptatie. In 2019 moet de stresstest gereed zijn en maatregelen bepaald zijn. Klopt het dat de kosten voor onze gemeente zijn?

11. Omtrent het Omgevingsplan en de Omgevingswet zien en lezen wij weinig tot niets met betrekking tot de pilotgemeente die wij zijn. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële gevolgen van het plan en de wet? Hoe staat het met de impactanalyse omtrent dit onderwerp? In welke mate en op welke manier worden wij betrokken bij de vormgeving van het Omgevingsplan en de visie in het voorjaar 2019? Het gaat immers bij de Omgevingswet, plan en visie om de gehele fysieke leefomgeving. Dus het is heel breed en van groot belang.

Voorzitter rest mij nog te zeggen dat wij u succes en veel wijsheid wensen bij het realiseren van de ambities. Tevens wensen wij als CU Stadskanaal iedereen, raad, college, ambtenaren en inwoners van Stadskanaal Gods onmisbare Zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Gesproken tekst programmabegroting 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.