Bijdrage ChristenUnie omtrent heropening AZC Musselkanaal

CU logo onder elkaardinsdag 03 maart 2020 20:15

Voorzitter dankuwel,

Leden van de raad, mensen op de publieke tribune, luisteraars en kijkers thuis en leden van de pers, voor ons ligt het verzoek van het COA voor heropening van het AZC Musselkanaal.

De ChristenUnie Stadskanaal heeft reeds vaker een van de twee geboden van onze Heere Jezus Christus aangehaald hier in de raad, namelijk heb u naaste lief als uzelf. Dit is wat ons betreft ook hier het geval. We moeten mensen in nood/ vluchtelingen helpen. Dit is iets waar denk ik een ieder achter kan staan.

Vanavond kunnen wij onze wensen en bedenkingen uiten naar het College die uiteindelijk beslist. Er vindt door ons geen besluitvorming plaats. Het lijkt dus op een opiniërende vergadering.

Ik wil vanaf hier de insprekers bedanken voor hun bijdrage.
Op 21 november 2019 heeft het COA formeel het verzoek tot heropening ingediend nadat het AZC in oktober 2018 de deuren sloot. Oorzaak van het verzoek is de landelijke behoefte aan uitbreiding van het aantal opvangplekken. Vele gesprekken met het COA zijn er geweest en een aantal voorwaarden zijn gesteld.

  • Heropening voor minimaal 3 jaar
  • Afspraken doelgroep en koppeling statushouder aan onze gemeente en regio
  • Ontwikkelen doorgaande lijn van ontzorgen en inburgeren
  • Afspraken over de locatie en gebouw nadat het COA het AZC weer sluit.

Het COA is voornemens 428 asielzoekers op te vangen en investeert een groot bedrag in de locatie en wil meewerken aan ontwikkelen van de opgaande lijn.

Dit zijn zaken waar wij als ChristenUnie achter staan.
U heeft ons in beslotenheid in dit traject bijgepraat over de ontwikkelingen wat wij op prijs gesteld hebben. Ook wij hebben onze bijdrage bij die gesprekken geleverd en wij zien dat deze zijn meegenomen in het uiteindelijk stuk wat voor ons ligt waarvoor onze dank.

Verder heeft u diverse gesprekken gevoerd in Musselkanaal op verschillende bijeenkomsten met ondernemers, bewoners, dorpsbelangen en de ondernemersvereniging. Hierbij waren ook de politie en het COA aanwezig als partners met ieder hun eigen inbreng. 1 van de belangrijkste reacties was het gevoel van onveiligheid door overlastgevende zogenoemde veilige landers. Tevens was er vaak de verwijzing naar Ter Apel en de problemen aldaar wat een cumulatie van het onveilige gevoel zou kunnen vergroten. Ook is er een petitie ingediend en is vorige week een rode kaart uitgedeeld aan het college. De strekking van de petitie was geen overlastgevende veiligelanders in Musselkanaal te huisvesten. U heeft de diverse opmerkingen van ons als raad en de geluiden vanuit Musselkanaal onder de aandacht gebracht van het COA en het gesprek met hen aangegaan. 

Het COA stelt nu voor het AZC Musselkanaal een POL (procesopvanglocatie) te zijn. Misschien kunt u dit nog eens duidelijk uitleggen, want daar zijn nogal wat misverstanden over. Het percentage 25% zogenoemde veilige landers blijft rondgaan. Naar mijn idee is door de keuze van een POL, dat asielzoekers uit veilige landen op voorhand weinig kans maken om hier geplaatst danwel terecht te komen en zodoende de overlast tot een minimum beperkt zal worden. In een POL komen asielzoekers die in procedure zitten en of die al een status hebben maar nog wachten op huisvesting. Voor wat betreft de zogenaamde asielzoekenden uit veilige landen alleen diegene die individueel een vluchtgrond heeft. 

Een intentieovereenkomst is opgesteld en ligt nu voor. U kunt allen lezen wat hierin is opgenomen. Met name artikel 2 en 3 is zeer belangrijk. Wat wij ons nog wel afvragen we lezen iets over planschade na sluiting AZC kunt u dit nader uitleggen. Verder het feit dat er dag en nacht beveiliging aanwezig is stemt ons tevreden. 

Onder 3.5 en 3.6 staat minimaal 1 keer jaarlijks overleg is wat ons betreft wel heel minimaal. Wat houdt periodiek overleg in? Houdt u de lijnen kort met COA politie beveiliging etc? We hebben begrepen dat de medische zorg/ huisarts ed. geregeld is. Klopt dit? Geldt dit ook voor scholing en inburgering.

Net als u ziet de ChristenUnie heropening als een kans voor Musselkanaal. Meer inwoners voor het tegengaan van krimp en draagvlak van voorzieningen zien wij ook.Een belangrijk item is ook de investering in het huidige gebouw AZC. Achterstallig onderhoud wat wordt weggewerkt en renovatie zal een versterking zijn voor de huidige situatie en voor het dorp Musselkanaal. Worden bij de renovatie en overige plannen lokale ondernemers betrokken? 

Nog even over de veiligheid en het onveiligheidsgevoel. Wij willen als ChristenUnie veiligheid voor onze inwoners. Natuurlijk kan niet alles worden voorkomen en kunnen niet alle gevoelens van onveiligheid worden weggenomen. Er dient direct te worden opgetreden bij overlast.
De politie is op uw verzoek in het hele traject betrokken geweest en is als partner met u opgetrokken. Afspraken zijn gemaakt over veiligheid en handhaafbaarheid zijn getoetst. De politie kan zich vinden in de ontwikkelde overeenkomst ten aanzien van veiligheid en handhaafbaarheid en beveiliging.

Wij hebben vanavond onze wensen en bedenkingen nog kunnen meegeven aan u als College.

Voorzitter tot zover we wachten de antwoorden van de portefeuillehouder op een aantal opmerkingen af en zullen indien nodig nog reageren.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie omtrent heropening AZC Musselkanaal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.